Page 1

BEGINSELEN INTELLECTUEEL EIGENDOM

A NNOTATIE H OF VAN J USTITIE 18 OKTOBER 2012 F OOTBALL D ATACO V S PORTRADAR (C-173/11)

30 STEVEN

MEI

2013

DUIJVENDIJK 3665739

AANTAL

VAN

WOORDEN:

688


In dit arrest laat het Hof van Justitie zich uit over inbreuk op databankenrecht op internet en over de vraag in welk land de inbreuk dan plaatsvindt. Aanklager in de zaak is het Engelse bedrijf Football Dataco Ltd, dat een databank met gegevens over voetbalwedstrijden bijhoudt. Het Duitse Sportradar GmbH maakt vermoedelijk inbreuk door deze gegevens zelf online te plaatsen en aan Britse gokdienstaanbieders te verkopen. Voordat de zaak inhoudelijk kan worden beslecht, moet worden beoordeeld of de Britse rechter bevoegd is uitspraak te doen. De Court of Appeal besluit daarom een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen. De vraag die de Court of Appeal stelt, is of, wanneer gegevens uit een beschermde databank worden geüpload door een partij in lidstaat A en op verzoek van gebruiker uit lidstaat B worden verzonden, er sprake is van ‘opvraging’ of ‘hergebruik’ en of de opvraging of het hergebruik dan plaatsvindt in lidstaat A, lidstaat B of beide.1 In deze zaak gaat het om de interpretatie van artikel 7 van de Databankenrichtlijn. 2 Dit artikel behandelt het sui generis-recht dat de maker van een databank beschermt vanwege zijn substantiële investering en bepaalt dat de maker opvraging en hergebruik van de gegevens kan verbieden. Lid 2 vertelt ons dat onder opvraging wordt verstaan “het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan op een andere drager” en onder hergebruik “elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan”. Het Hof slaat bij zijn uitspraak het begrip opvraging over en concludeert dat er hier sprake is van hergebruik door de gegevens uit de beschermde databank openbaar te maken. In lijn met een eerdere uitspraak 3 concludeert het Hof dat het begrip hergebruik ruim moet worden geïnterpreteerd. Interessanter is de vraag in welk land dit hergebruik plaatsvindt. Het Hof oordeelt dat het hergebruik in ieder geval in de ontvangende lidstaat plaatsvindt wanneer blijkt dat er aanwijzingen zijn dat degene die de handelingen verricht zich richt op het publiek in die lidstaat. Dit arrest is goed nieuws voor Football Dataco Ltd en databankproducenten in het algemeen. Harmonisatie op het gebied van databankenrecht heeft zo plaatsgevonden dat de rechter van een lidstaat bevoegd is als de inbreuk plaatsvindt op het grondgebied van die lidstaat. 4 Door deze nieuwe uitspraak wordt dit gemakkelijker bereikt, omdat de locatie van de server niet meer doorslaggevend is. 5 Naar mijn oordeel is dit een goede ontwikkeling, want dit voorkomt het ontwijken van aansprakelijkheid door de server in een ander land te plaatsen. Het hof heeft het oordeel wel enigszins gematigd door de eis dat de verzender zich moet richten op die lidstaat. Het enkele feit dat het publiek van de lidstaat toegang heeft tot de website is dus niet voldoende. In casu spelen daarbij de inhoud, contractuele verhoudingen en de taal een belangrijke rol. Dit is een nuttige beperking, anders zou snel in elke lidstaat sprake van inbreuk zijn. Achterhalen tot welk publiek de verzender zich daadwerkelijk richt, zal echter niet in elke zaak makkelijk zijn en deze eis zou dus ook problemen op kunnen leveren. Helaas heeft het Hof niet volledig antwoord gegeven op de vraag van de Court of Appeal. Het heeft namelijk niet behandeld of ook in het land van verzending inbreuk plaatsvindt. De vraag is of de gevolgen van deze uitspraak beperkt blijven tot het databankenrecht of dat het zich verspreidt naar het auteursrecht. Dan zou de theorie dat de verzender zich moet richten op het publiek in een bepaalde lidstaat van belang zijn voor alle 1 HvJ 18 oktober 2012, Football Dataco v Sportradar, punt 17 2 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken 3 HvJ 9 november 2004, The British Horseracing Board ltd e.a., C203/02, Jurispr. p.I-10415 4 HvJ 1 maart 2012, Football Dataco e.a., C-604/10, punt 48 5 In eerste instantie had de High Court besloten dat het hergebruik enkel plaatsvond in het land waar de server is gelokaliseerd.


zaken waarbij auteursrechtelijk materiaal is ge端pload op een website, maar voorlopig is het afwachten hoe het Hof verder gaat beslissen.


L ITERATUUR -

EN JURISPRUDENTIELIJST JURISPRUDENTIE HvJ 18 oktober 2012, Football Dataco v Sportradar (IEPT20121018) HvJ 9 november 2004, The British Horseracing Board ltd e.a., C-203/02, Jurispr. p.I-10415 HvJ 1 maart 2012, Football Dataco e.a., C-604/10 L I T E R AT U U R Mr. P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2011 (negende druk), p. 155-160 Tessel Peijnenburg, ‘Databankenbescherming op internet: Hof van Justitie geeft ruime uitleg van het begrip ‘hergebruik’ en aanwijzingen voor rechtsmacht’, Tijdschrift voor Internetrecht, nr. 6 december 2012 Kathy Berry, ‘EU - Football Dataco v Sportradar: ECJ rules on database right and location of infringement’, 26 november 2012 op www.linklaters.com (Onder Publications & Seminars ) Joel Smith and Rachel Montagnon, ‘Case Comment: Database hosted outside the UK can infringe rights in UK databases: Football Dataco v Sportradar’, European Intellectual Property Review, 2013, 35(2), 111-113 Alexander Ross, ‘Case Comment: Football Dataco Ltd v Sportradar GmbH’, Entertainment Law Review, 2013, 24(2), 64-66

Annotatie bij HvJ Football Dataco v. Sportradar (C-173/11)  

Geschreven voor het vak Beginselen Intellectueel Eigendom aan de Universiteit Utrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you