Page 1

149/8- LONDERZEEL:047-

29-10-2008

12:16

Pagina 1

Ja a r g a n g 3 • N r. 2 - n a j a a r 2 0 0 8 • i n f o @ n - v a . b e

http://lond erzeel.n-va.be

Londerzeel V.U. Nadia Sminate Pilatusveld 6 1840 Londerzeel

De N-VA blijft woord houden Sinds de fenomenale verkiezingsoverwinning van CD&V/N-VA in juni 2007 heeft de N-VA altijd vastgehouden aan haar verkiezingsbelofte, de realisatie van een grondige staatshervorming. Na maandenlang onderhandelen is een communautaire dialoog zonder enige garantie qua timing, inhoud en methodiek dan ook uitgesloten. Terwijl wij trouw blijven aan ons woord, kiezen anderen voor het behoud van hun postjes, ook al betekent dit een nieuw uitstel van de staatshervorming. In dat verhaal wil de N-VA niet meestappen. Een houding die op veel sympathie kan rekenen bij de Vlaming. Volgens een peiling van VRT/De Standaard waardeert 46% van de Vlamingen dat de N-VA het been al die maanden stijf hield en een staatshervorming bleef eisen. Met 7,1% scoort de N-VA trouwens goed in de peiling. Ook in Londerzeel zullen wij woord houden en onze verkiezingsbelofte ‘6 jaar garantie’ trouw blijven.

Geert van den Bossche, voorzitter N-VA Londerzeel

Taalvoorwaarde voor sociale woningen en kavels In de gemeenteraad stelden N-VA gemeenteraadsleden Nadia Sminate en Koen Moeyersons voor om de verwerving van een sociale woning of grond te koppelen aan een taalvoorwaarde. De bedoeling van een verkoopsreglement is om (jonge) gezinnen de kans te geven een betaalbare woning te verwerven in onze gemeente. Voorwaarden zoals een maximum inkomensgrens niet overschrijden, Nederlandstalig zijn of bereid zijn de taal aan te leren, … moeten voor een goed en evenwichtig woonbeleid zorgen. Een princiepsbeslissing die unaniem werd goedgekeurd en die in de komende weken verder zal worden uitgewerkt.“Wanneer inwoners willen genieten van de voordelige tarieven voor de aankoop van een gemeentelijke woning of grond, lijkt het ons logisch Een verkoopsreglement moet (jonge) dat de kandidaat-kopers gezinnen de kans geven een betaalbare bereid zijn de taal van onze woning te verwerven in Londerzeel. gemeenschap te leren. Het is absoluut niet de bedoeling mensen uit te sluiten op basis van hun talenkennis. Integendeel, wij willen mensen aanmoedigen zich in te schrijven voor één van onze taalcursussen, die overigens sinds kort op initiatief van de N-VA ook in Londerzeel gegeven worden. Het is ook zeker niet zo dat kopers reeds een uitgebreide kennis van onze taal moeten kunnen aantonen.” Aldus Nadia Sminate. De bedoeling van dit N-VA voorstel is duidelijk de communicatie en de samenhorigheid in wijken en buurten te verbeteren. Ondanks het enthousiasme van zowel gemeenteraadsleden als inwoners, sprak Europa zich al negatief uit over dit voorstel. Koen Moeyersons en Nadia Sminate gemeenteraadsleden N-VA Londerzeel


149/8- LONDERZEEL:047-

29-10-2008

12:16

Pagina 2

Lessen Nederlands voor anderstaligen zijn gestart. Zoals aangekondigd in het vorige nummer, krijgt ons initiatief om taallessen voor anderstaligen in te richten veel bijval. Op 3 september was er dan onze langverwachte infodag waarop kandidaat-cursisten zich konden inschrijven. De opkomst was uitzonderlijk hoog. Op één dag maar liefst 60 inschrijvingen! Uiteraard zijn we zeer tevreden dat we dit project op relatief korte termijn hebben kunnen realiseren. De les-

sen gaan 2 avonden per week door in het cultuurhuis Gerard Walschap. Wanneer burgers en gemeentepersoneel en mandatarissen een helpende hand uitreiken naar de anderstaligen kunnen we daar allen beter van worden. We hopen op deze manier bij te dragen tot een goed samen-leven van ‘oude en nieuwe’ Londerzelenaren.

Koen en Nadia geweigerd als vrijwilligers in het rusthuis. Aan gemeentepolitiek doen is meer dan alleen in een ivoren toren beslissingen nemen boven de hoofden van de inwoners. Als gemeenteraadsleden willen wij dicht bij de mensen en hun bekommernissen staan. Om deze woorden in daden om te zetten dienden wij onze kandidatuur in om vrijwilliger te worden in het rusthuis van Londerzeel nadat we een oproep hiervoor gelezen hadden in het gemeentelijk informatieblad. Onze verbazing was echter groot toen we te horen kregen dat men op onze kandidatuur weigerde in te gaan. Wij vragen ons af hoe men tegen dergelijk maatschappelijk engagement kan zijn, wetende dat er een tekort is aan vrijwilligers. Ondertussen hebben we vernomen dat ons dossier niet de normale procedure gevolgd heeft. Bij het indienen van een aanvraag dient deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Vast Bureau. Ons dossier is zelfs niet tot bij deze instantie geraakt maar meteen naar de prul-

lenmand verwezen, zonder enige uitleg of motivatie. Op dit vast bureau is er dan maar snel beslist om bij de herziening van de “Overeenkomst vrijwilligerswerk” een bijkomend artikel nr 17 aan toe te voegen met vermelding “Het is onverenigbaar tegelijkertijd raadslid (gemeente of OCMW ) en vrijwilliger te zijn binnen de organisatie...” Een reglement dat pas van kracht is nadat we onze kandidatuur indienden. Het is toch op z'n minst verwonderlijk te noemen dat men reglementen aanpast naargelang de personen die zich aandienen. In ons vorige nummer verwezen we reeds naar grove uitlatingen van de voorzitter aan ons adres bij het melden van klachten over de werking van sommige diensten. Vreest men pottenkijkers of is er sprake van kwade wil? Wij zullen steeds op een positieve en constructieve manier voortwerken, ook al zien sommige collega-politici ons liever gaan dan komen.

Drainage nu toch mogelijk op speelplein Al jaren klagen de monitoren en ouders over de staat van het speelterrein achter het zwembad. Reeds van bij het begin van deze legislatuur klaagt de N-VA deze situatie aan en probeert er verandering in te brengen. We vroegen aan Koen wat de stand van zaken is.  Koen, hoe lang sleept dit dossier nu al aan. Reeds voordat ik verkozen was in de gemeenteraad heb ik via de jeugdraad gemeld dat de toestand van het terrein erbarmelijk was. Maar ook nu, via de commissie jeugd, heb ik meermaals gevraagd om het speelplein een grondige onderhoudsbeurt te geven, zoals ook vele monitoren gedaan hebben.

 Waarom werd er dan niet ingegaan op je vraag? Het antwoord dat ik telkens kreeg was dat er geen enkele aannemer bereid was het terrein te saneren. Dit voorjaar heb ik zelf mijn stoute schoenen aan getrokken en ben een gratis offerte gaan laten maken voor dit werk. Met deze offerte in de hand ben ik naar de betrokken schepen gegaan… Ik had dus het bewijs dat er wel degelijk aannemers zijn die dit werk willen uitvoeren!  Zijn er sinds jouw acties al enige vorderingen in dit dossier? Enkele weken nadien werd er een algemene oproep gedaan aan alle aannemers en inderdaad, er zijn verschillende reacties binnen gekomen. Ondertussen heeft men een aannemer aangesteld en deze heeft het speelplein achter het zwembad volledig opnieuw gedraineerd en aangelegd. Ik vrees dat, indien wij geen actie ondernomen hadden, de kinderen nog enkele jaren met hun enkels in het water hadden moeten spelen.


149/8- LONDERZEEL:047-

29-10-2008

12:16

Pagina 3

Wist je dat…  Koen en Nadia voorstelden om een Café Combinne op te starten. Café Combinne is een intercultureel praatcafé waar Nederlands gesproken wordt. Nederlands- en anderstaligen schuiven er samen aan tafel om te babbelen over dagdagelijkse dingen: over werk, hobby’s, kinderen, familie, …Het lijkt ons een leuk idee om op die manier anderstaligen te leren kennen en hen te stimuleren en te helpen Nederlands te spreken. Wordt vervolgd.  N-VA in de laatste peiling van VRT/de Standaard 7.1% van de stemmen zou halen indien er morgen verkiezingen zouden plaats hebben.  De speelpleinwerking uitgebreid wordt naar de herfst – en lentevakantie. Een leuk initiatief maar wij vragen dan nogmaals de accommodatie van het speelplein grondig te vernieuwen en uit te breiden. De huidige chalets zijn vervallen en kunnen hoogstens aan 45 kinderen onderdak bieden. Als je dan weet dat de speelpleinwerking meer dan 100 kinderen per dag aantrekt en bovendien de herfstvakantie niet echt garant staat voor mooi weer, dan zijn er dringende maatregelen nodig! Ondertussen vernamen we dat de

speelpleinwerking in de herfstvakantie niet kan doorgaan omdat er niet genoeg monitoren gevonden zijn om de kinderen te begeleiden. We pleiten ervoor om van de gelegenheid gebruik te maken voldoende tijd en middelen ter beschikking te stellen zodat de speelpleinwerking van de lentevakantie degelijk kan voorbereid worden.  De gele rozen die we mochten uitdelen aan diegenen die een Vlaamse Leeuw uithingen in een mum van tijd uitverkocht waren. Onze actie was een gigantisch succes. Misschien hebben we sommige straten of huizen over het hoofd gezien, 7000 huizen bezoeken op één dag is immers een immense opdracht maar volgend jaar zijn we weer op post!

Wat gebeurt er met het geld van de boete die u betaalt?? Ziehier de kaart van België en de duidelijke grens van Vlaanderen met Wallonië !!!!!!! De rood-witte icoontjes zijn de verdeling van de flitspalen, meer uitleg is overbodig. Een leuk opiniestuk van Erwin Cassiman, administratief medewerker aan de VUB Belgische boekhouding. Een verkeersboete, het overkomt iedereen wel eens. Los van het feit of u ze al dan niet terecht vond, vraagt u zich misschien ook wel eens af wat er allemaal met de € van uw boete gebeurt. De gemiddelde Vlaming betaalde in 2003 een kleine 25 € aan verkeersboetes, de gemiddelde Waal amper 16 €. En dan? Misschien zijn Vlamingen roekelozer in het verkeer dan Walen… Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Waar het wel over gaat, is de verdeling van de opbrengst van het zogenaamde Boetefonds. Volgens het eerste verdelingsplan van de paarse Regering (!) krijgen : De Vlaamse Politiezones: 3,26 € per inwoner en de Waalse: 6,52 € per inwoner. Inderdaad, het dubbele! ! ! Welke lumineuze verantwoording Verhofstadt en Vande Lanotte hiervoor hebben is tot op vandaag niet bekend. Vlaams geld in Vlaamse handen?. . . Daar hebben ze nog nooit van gehoord. Heeft u interesse in onze werking, wenst u lid te worden of heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Contacteer ons, wij staan klaar om u te helpen! Voorzitter: Geert Van den Bossche geert.vandenbossche@n-va.be 0474/48.20.72

Gemeenteraadslid: Koen Moeyersons koen.moeyersons@n-va.be 0496/71.62.14

Gemeenteraadslid: Nadia Sminate nadia.sminate@n-va.be 0496/68.49.27

OCMW raadslid: Antoon Vandenbussche antoon.vandenbussche@n-va.be 0476/60.94.10


149/8- LONDERZEEL:047-

29-10-2008

12:16

Pagina 4

WAT DOET DE REGERING LETERME I ? NIET

WEL

 STAATSHERVORMING VOOR EEN BELEID OP MAAT VAN VLAANDEREN

 REGEREN ZONDER VLAAMSE MEERDERHEID  NIEUWE BELASTINGEN

 SPLITSING B-H-V

 UITVERKOOP BANKWEZEN AAN PARIJS

 GOED BESTUUR

 MASSALE REGULARISATIE ILLEGALEN

 GEZONDE FINANCIËN

 SCHULDEN MAKEN OP KAP VAN DE VLAAMSE GEZINNEN

 ACTIVEREN WERKLOZEN

 EENMALIGE BEGROTINGSMAATREGELEN

 ONDERZOEKSCOMMISSIE KREDIETCRISIS

 MINISTER DEWAEL WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN NA GESJOEMEL KABINETSMEDEWERKERS

 BEGROTINGSOVERSCHOT

 7 MILJARD MINDER VOOR AANPAK VERGRIJZING

N-VA houdt vast aan verkiezingsbeloftes! Wat nu? Bart De Wever: “De N-VA heeft 15 maanden Bart De Wever: “We steunen deze regering niet lanlang onderhandeld. Geen plek waar men ons ger wat betekent dat Leterme nu zelfs een niet naartoe sleepte: kastefederale regering leidt zonder Vlaamse len, hotels, wegrestaurants, DE N-VA meerderheid en gedomineerd door parlementen,… Al die tijd WOU NIET Franstaligen. Hij had nochtans gezworen hielden we vast aan onze dit nooit te doen want “een regering zonverkiezingsbelofte: de reaDEELNEMEN der Vlaamse meerderheid is een regering lisatie van een staatsherAAN tegen Vlaanderen”, aldus Leterme nog vorming. Om ons te wape‘OPERATIE FRIGO’ geen jaar geleden. Nu dragen we de gevolnen tegen sociaaleconomisch gen: geen akkoord over asiel en migratie, onheil. Maar op is op, en aan sjoemelende ministers die mogen blijven zitten ‘operatie Frigo’ wou de N-VA niet deelnemen. zolang ze niet aan Franstalige topbenoemingen Een staatshervorming die naam waardig komt er raken en geen onderzoek naar de oorzaken van de dus niet. Er zijn geen garanties qua timing, inhoud bankcrisis waardoor de Belgische “haute finance” en methodiek. De CD&V-top maakte tot onze spijt buiten schot blijft.” een andere keuze, waardoor het kartel ophield te bestaan.” DEN LEMENTSLE DE N-VA-PAR VINCIE UIT UW PRO

Bart De Wever

Mark Demesmaeker, Vlaams parlementslid

N-VA-voorzitter

www.n-va.bePiet De Bruyn Vlaams parlementslid

T E R U G S T U U R B O N Ja, ik w il graag lid w o rd en. Stuur m ij d e no d ige info rm atie. Ik w ens het N-VA-p ro gram m a te o ntvangen. NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT: POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10 E: info@n-va.be De info rm atie d ie o p d it d o cum ent w o rd t verm eld is bestem d vo o r het interne gebruik van d e d iverse d iensten van d e N-VA. De w et van 8 d ecem ber 1992 in verband m et d e bescherm ing van d e p erso o nlijk e levenssfeer ten o p zichte van d e gegevensverw erk ing vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het verbeteren o f het verw ijd eren ervan.

oktober 2008  

huis-aan-huis-magazine N-VA Londerzeel

Advertisement