Page 1


คาถามที่ 1: คนติดเชื้อ กลายเป็ นซอบบี้ ตัวตนเดิมได้ ตายไปแล้ ว แสดงว่ ามีวญ ิ ญาณใหม่ สิงร่ าง ? หรือโดนควบคุมร่ างจากสิ่ งลีล้ บั ? ผมขอแบ่งออกเป็ น 2 ยุคคือ ยุคเดิม และยุคใหม่ 1. ยุคเดิม ส่ วนตัวเป็ นค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเรื่ องนี้ มานาน จากข้อมูลว่ากันว่าแต่เดิมเรื่ องซอมบี้เป็ นความเชื่ อจากลัทธิ วดู ูของ แอฟริ กาตะวันตก (ในเรื่ องการปลุกชีพหรื อคืนชีพศพโดยผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ) ซึ่ งรับเอามาอีกทีจากเกาะเฮติที่มีความเชื่อ เรื่ องมนต์ดา ไสยศาสตร์ สามารถปลุกวิญญาณหรื อศพคนตายขึ้นมาเป็ นทาสรับใช้ที่เรี ยกว่าซอมบี้ได้โดยพ่อมดหมอผี ชื่อ 'ซอมบี' ยังเป็ นอีกชื่อหนึ่งของ งูดมั บาลา (Damballah) เทพเจ้าของทุกสรรพชีวิตตามความเชื่อของชาวเฮติ โดยสรุ ป ยุคเดิมเกิดจากความเชื่อขอผูค้ นที่ยงั ไม่ทราบถึงวิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยูใ่ นความเชื่อเรื่ องไสยเวทย์ มนต์ดา จึงทาให้เกิด เป็ นผูเ้ รี ยกวิญญาณ หรื อ Necromancer รวมไปถึงพ่อมดหมอผีในยุคแรกๆเช่นกัน 2. ยุคใหม่

ชื่อซอมบี้สร้างความหวาดกลัวในทัศนคติส่วนมากมาจากการนาเสนอจินตนาการผ่านภาพยนต์ โดยมีแนวคิดที่วา่ ซอมบี้จะเกิด จากการติดเชื้ อไวรัสที่ ติดกันต่อระหว่างสิ่ งมี ชีวิตด้วยกันเอง ซึ่ งหลังจากคนหรื อสัตว์ตายลง ศพก็จะถูกกระตุน้ การทางานขึ้น ภายในสมองด้วยกระแสประสาท (ไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายในสมองของมนุ ษย์) ไปกระตุน้ สมองในส่ วนควบคุมสัญชาตญาณพื้นฐาน ของสิ่ งมีชีวติ นัน่ ก็คือการกิน ก็อย่างที่เห็นในหนัง โดยสรุ ป เกี่ยวกับเชื อ้ ไวรั สหรื อปรสิ ตควบคุมการทางานของร่ างกาย ยุคไม่มีเรื่ องวิญญาณเกี่ ยวข้อง เพราะวิญญาณในความหมายที่ แท้จริ งแปลว่า "ความรู้แจ้งอารมณ์ " แต่ถา้ เข้าใจว่า วิญญาณหมายถึงแก่นของการมีชีวิต ซอมบี้กไ็ ม่มีสิ่งนี้เพราะเกิดมาจากคนที่ตายไปแล้ว **ทั้ง 2

คาถามที่ 2: ในหนัง-นวนิยาย เคยมีวธิ ีรักษาซอบบีใ้ ห้ กลายเป็ นคนปกติได้ บ้างหรือไม่ ? **ถ้าในหนังมีเรื่ องนึงที่ซอมบี้กลายเป็ นคนอีกครั้งคือ Warm Bodies แต่จากข้อมูลที่สะสมมาคาตอบคือ 'ไม่มี' คนตายแล้วไม่สามารถคืนชีพให้มีชีวิต (มีความรู ้สึก อารมณ์ ความทรงจา) ได้ ไม่วา่ กฏ ธรรมชาติใดของหลายๆศาสนา หรื อความเชื่อไหนๆที่เคยศึกษามา ก็ไม่มี เป็ นกระแสของจักรวาล เป็ นสัจจธรรม เป็ นธรรมชาติ ที่ไม่มีวนั เปลี่ยนอีก (นอกจากในอนาคตสามารถฝื นกฏข้อนี้ ได้ ไม่วา่ จะด้วยเทคโนโลยี ภูมิปัญญา หรื อวิทยาการที่เหนือว่าโลก ในปัจจุบนั ได้) ปล. ศาสนาคริ สตร์ มีการคืนชีพของพระคริ สตเจ้าและของเราการเผยแสดงตามขั้นตอนของการฟื้ นคืนชีพ เป็ นคาสอนอยู่ ตามได้ ที่นี่ http://www.catholic.or.th/archive/catechism/catech15/ch149.html


คาถามข้ อที่ 3: ซอบบี้ เป็ นไปได้ แค่ ไหนในโลกความเป็ นจริงเชิงวิทยาศาสตร์ ? มีใครเคยรู้จกั โอฟิ โอคอร์ดิเซปส์ ยูนิลอะเทอราไลซ์ (Ophiocordyceps unilateralis) ซึ่ งเป็ นปรสิ ตควบคุมจิตใจในสิ่ งมีชีวติ บ้าง มั้ยครับ ส่ วนมากเรี ยกกันติดปากว่า "มดซอมบี้" หรื อ "Zombie Ant" ที่มดเกิดการติดเชื้อจากเชื้อราชนิดหนึ่ง เพื่อให้มดนาสปอร์ ของมันไปแพร่ พนั ธุ์ให้ อ่านต่อได้กระทูน้ ้ ี : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2011/03/X10322488/X10322488.html และที่นี่: http://thaiblogspot.blogspot.com/2011/05/ophiocordyceps.html เป็ นตัวอย่างสภาวะปรสิ ตทีใ่ กล้เคียงกับการเป็ นซอมบีท้ ี่ปรากฏให้ เห็นกันจริงๆ อยู่บนโลกในขณะนี้ คาอธิบายอืน่ ๆสาหรับเรื่องซอมบีต้ ามวิทยาศาสตร์ เป็ นความผิดปกทางจิ ตสาหรั บคนที่ยงั ไม่ ตาย (ดังที่มีช่วงนึงออกข่ าวที่ไมอามี่ และ จี นว่ ามีคนกัดใบกินหน้ าของเหยื่อ และพวก เค้ าสั นนิษฐานว่ า เกิดจากการเสพสารเสพติดเกินขนาด) **ส่ วนตัวคิดว่ าหากจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อในด้ านการแพทย์ และยา หรื อ การทหารที่มกั จะปรากฏให้ เห็นว่ าเป็ น ทฤษฏีสมคบคิดเพื่อผลประโยชน์ ทางการค้ าจนไม่ สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ ก็อาจเป็ นไปได้ แต่ ยงั ไม่ มีหลังฐานหรื อข้ อมูล จากแหล่ งใดยืนยันว่ ามีการสร้ างซอมบีไ้ ด้ จริ ง ผมคิดว่ า ถ้ าวันใดที่เป็ นไปได้ ตัวซอมบีเ้ องก็จะมีอายุไขเท่ ากับอายุของสมองเมื่อ ตายไปแล้ ว คือ ทันทีที่สมองเน่ าทุกอย่ างก็จบ

Zombie  
Zombie  

Zombieology