Page 1

k

rijt

STEUNPUNT JEUGDHULP

lijn

en

vo

or

nu

en s t ra k s


2

Steunpunt Jeugdhulp biedt praktijkgerichte ondersteuning aan jeugdhulpverleners en organisaties uit alle jeugdhulpsectoren. We streven naar één steunpunt voor één jeugdhulp, en sluiten hiermee aan bij de recente evoluties. Steunpunt Jeugdhulp neemt de positie in van een autonoom en praktijkgericht steunpunt. Hierbij richten we ons vooral op de kern van de hulpverleningspraktijk, met name de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt. Samen met de jeugdhulpverleners realiseren we een krachtgerichte, deskundige en participatieve hulpverlening. We hebben hierbij steeds aandacht voor de (praktijk)kennis, ervaringen, noden en tendensen aanwezig in het werkveld. We houden onze vinger aan de pols, willen oppikken wat er leeft en nagaan of onze boodschap aankomt.

Krachtgericht Uit een waarderende benadering putten zowel hulpverleners als cliënten kracht. Steunpunt Jeugdhulp gaat uit van sterktes, van wat (wel) werkt.

Deskundig Jeugdhulpverleners staan stil bij wat ze doen en leren van hun eigen ervaringen en van feedback. Ze weten wat werkt bij hun hulpverlening en worden steeds vaardiger. Ze kennen de juridische aspecten van hulpverlening. Steunpunt Jeugdhulp zorgt voor wetenschappelijke, juridische en procesmatige ondersteuning en voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

Participatief Ouders en cliënten worden actief betrokken bij de hulpverlening, kunnen feedback geven en hun hulpverlening bijsturen. Via contacten met o.a. Steunpunt Jeugd, Cachet, Roppov, Jong vzw … wil Steunpunt Jeugdhulp het perspectief van jongeren in het algemeen en van cliënten in het bijzonder meenemen in haar werking en ‘producten’.


KRIJTLIJNEN Toegankelijk maken van informatie Steunpunt Jeugdhulp wil de deskundigheid in de ruime sector van de jeugdhulpverlening vergroten en praktijkwerkers ondersteunen in hun kritische reflectie op het eigen handelen. In de eerste plaats doen we dat door de kennis die we verzamelen te ontsluiten naar het bredere werkveld. De taak van Steunpunt Jeugdhulp ligt daarbij in het vertalen, verrijken en verspreiden van deze kennis. We willen daarbij zowel oog hebben voor de ‘klassiekers’ als voor nieuw ontwikkelde praktijken en methodieken.

“Steunpunt Jeugdhulp wil hulpverleners triggeren.” Ons aanbod is steeds praktijkgebaseerd waarbij Steunpunt Jeugdhulp ruimte voor vraagstelling en bereikbaarheid van haar medewerkers nastreeft. Steunpunt Jeugdhulp stelt vertrouwen in een hulpverlening die werkt vanuit engagement en erkent de responsiviteit van de hulpverlener. Door verschillende actoren samen in debat te laten gaan over

de eigen kennis en ervaring, komt een uitwisseling tot stand die leidt tot kennisvergroting en aanzet tot samenwerking. Zelfreflectie en uitwisseling vormen zo de basis van kwaliteitsverhoging van de jeugdhulpverlening. Productontwikkeling voor toekomstige behoeften Steunpunt Jeugdhulp sluit aan bij actuele tendensen en innovatieve praktijken en wil hierin een actieve rol spelen. Steunpunt Jeugdhulp ontsluit en vertaalt informatie over innovatieve praktijken, processen of methodieken waarbij het betrokken is. Bij nieuwe evoluties draagt Steunpunt Jeugdhulp bij, zowel door inbreng van knowhow als door ondersteuning en bekendmaking. Om onze taak met de nodige deskundigheid te kunnen uitoefenen, schoolt Steunpunt Jeugdhulp haar medewerkers voortdurend bij én trekt zij externe medewerkers aan om de vereiste deskundigheid op te bouwen. Door in te spelen op tendensen uit de praktijk en de maatschappij, zijn we ook verplicht nieuwe expertises te ontwikkelen. Dit gebeurt o.a. door het zelf uitvoeren van praktijkonderzoek, of door organisaties te ondersteunen in hun (effectiviteits)onderzoek.

3


Signaalfunctie naar overheid en werkveld

4

Steunpunt Jeugdhulp faciliteert waar mogelijk een tijdige en duidelijke communicatie van de overheid naar het werkveld (verkennings- en implementatietrajecten). Omgekeerd willen we reacties en signalen over inhoudelijke noden uit de praktijk bundelen, duiden en vertalen, en inbrengen bij de beleidsontwikkeling. Steunpunt Jeugdhulp brengt haar expertise (zowel uit de praktijk als theoretisch) daarvoor in op dialooggroepen, fora, stuurgroepen, staten-generaals … De toetssteen voor Steunpunt Jeugdhulp ligt erin dat het moet gaan om inhoudelijke informatie over de jeugdhulp, nieuwe methodieken of tendensen. Op deze manier wil Steunpunt Jeugdhulp ten volle inzetten op haar positie als ‘intermediair versterker’ en betrouwbare partner voor overheid en praktijk. Opbouwen van structurele samenwerking met andere organisaties Om deze krijtlijnen te kunnen realiseren, werken we zo veel als mogelijk samen met andere steunpunten, expertisegroepen, uitgevers en vormingsorganisaties. We stemmen onze activiteiten en actieterreinen zo goed mogelijk af

op die van andere organisaties met het oog op efficiëntie. Onze opdrachtgevers Tot onze opdrachtgevers en financiers behoorden in het verleden onder meer de Vlaamse Agentschappen Jongerenwelzijn, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en het Agentschap Zorg en Gezondheid; het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Beleidsontwikkeling, Team Beleidsondersteuning Integrale Jeugdhulp; het Instituut voor Gerechtelijke opleiding; het Kinderrechtencommissariaat; Cera cvba; en meerdere gesubsidieerde voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorg, Kind en Gezin, Geestelijke Gezondheidszorg en organisaties voor Personen met een handicap en binnen het Algemeen Welzijnswerk.


UITGESTIPPELD Kennisdeling We stellen de kennis die we verwierven doorheen onze ondersteuningspraktijk voor iedereen ter beschikking. Raadpleeg onze websites, schrijf je in voor onze e-zines, lees onze publicaties. In 2012 verscheen het eerste deel van een nieuwe reeks praktijkhandboeken Jeugdhulp (uitgeverij Politeia), een onderzoek over werkzame methodieken, het Draaiboek Protocol van Moed … De stafmedewerkers van Steunpunt Jeugdhulp schrijven regelmatig artikels in tijdschriften en publicaties (Agora, Alert, Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten , Handboek Integrale Jeugdhulp, draaiboek Cliëntenfeedback, handboek opleiding jeugdadvocaten …). Steunpunt Jeugdhulp biedt vormingen op maat aan, waarbij medewerkers van het steunpunt hun kennis ter beschikking stellen voor het werkveld, steeds vertrekkend vanuit een reflecterende houding. De aanwezigen krijgen niet enkel een ruimer kader geboden, maar worden vooral zelf tot handelen en reflectie aangezet.

Juridische ondersteuning Steunpunt Jeugdhulp biedt juridische ondersteuning aan jeugdhulpverleners bij hun dagelijkse praktijk. 

Online helpdesk: hulpverleners kunnen bij ons terecht met vragen over juridische aspecten waar ze in hun werk op botsen. Databank Jeugdrecht.be: we schreven en verzamelden honderden artikels en nieuwsberichten die vanuit praktijkvragen het juridisch kader begrijpelijk uit de doeken doen. Als deel van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, uitgeverij Larcier, kent de databank een vervolg in de website www.jeugdenkinderrechten.be. Open vormingsaanbod: we geven toelichting en begeleiding bij vragen over de werking van de bijzondere jeugdzorg, beroepsgeheim in de jeugdhulp (inbegrepen het protocol van moed), de rechtspositie van minderjarigen in de integrale jeugdhulp, het statuut van pleegouders, de aanpak van jeugddelinquentie …

B��C Steunpunt Jeugdhulp werkt, samen met het Agentschap Jongerenwelzijn en hulpverleners uit de sector, een registratiesysteem uit voor

5


6

de Bijzondere Jeugdzorg (‘Begeleiding in Cijfers’). Zo krijgen we uniforme data die het beleid mee kunnen aansturen en die feedback creëren voor de organisaties en de hulpverleners. De feedback van hulpverleners en academici over de werking van Binc en de ontwikkelingen in de Bijzondere Jeugdzorg zorgen voor permanente bijsturingen van Binc. Steunpunt Jeugdhulp zet zich in om van Binc een instrument te maken dat bijdraagt aan een effectievere hulpverlening. We ondersteunen de voorzieningen hierbij met: 

 

Helpdesk: je kan elke werkdag bij ons terecht met inhoudelijke en technische vragen over Binc. Binc on Tour: op uw vraag komen we ter plaatse meer uitleg geven. Dialoog-, Reflectie- en Actiegroepen: voorzieningen, steunpunt en agentschap bekijken samen wat de cijfers ons kunnen leren.

Ondersteuning projecten We werken samen met andere steunpunten, vormingsdiensten, hogescholen en voorzieningen in kleine en grotere projecten: herstelgericht werken, vakantieparticipatie, ’t Accent van de cliënt, vlaggensysteem en raamwerk seksualiteit, gezonde voeding,

mediawijsheid, cliëntenfeedback …

“Voor ons project konden we rekenen op de expertise en het uitgebreide netwerk van Steunpunt Jeugdhulp” We gaan graag in op jullie vragen en staan open voor alle projecten of ondersteuningsprocessen die verband houden met de jeugdhulp in brede zin. Een overzicht van verschillende thema’s waar we doorheen de jaren expertise over opbouwden, vind je op www.steunpuntjeugdhulp.be.


CONTACT Steunpunt Jeugdhulp vzw Cellebroersstraat 16 1000 Brussel 02 513 15 10 www.steunpuntjeugdhulp.be www.jeugdrecht.be www.jeugdenkinderrechten.be www.facebook.com > Steunpunt Jeugdhulp Algemeen info@steunpuntjeugdhulp.be Juridische ondersteuning helpdesk@steunpuntjeugdhulp.be B��C binc@steunpuntjeugdhulp.be

7


STEUNPUNT JEUGDHULP

VU.: Min Berghmans - Steunpunt Jeugdhulp vzw - Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel

Brochure Steunpunt Jeugdhulp 2013  

Krijtlijnen voor nu en straks

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you