Page 1

Ô

1 µ∏ª∞: ADSL TAXYTHTE™

¶ƒO™ºOƒ∂™

Ô

2 µ∏ª∞: ∂•O¶§π™ªO™

OI ∂¶π§O°∂™ ™OÀ:

∆È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· ÌÈ· ADSL Û‡Ó‰ÂÛË;

USB ªodem (PSTN/ISDN)

°ÂÓÈο OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∆·¯‡ÙËÙ˜ download ·fi 768 Kbps ¤ˆ˜ 8 Mbps ∞fi ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¤ˆ˜ Super °Ú‹ÁÔÚÔ (minimum 40 ÊÔÚ¤˜ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· Dial up) ªÔÚ› Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ¤Ó· mp3* ·Ú¯Â›Ô ·fi 53 sec ¤ˆ˜ 5 sec**

∆ËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ O∆∂ ADSL ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÔ˘ EÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ conn-x

O ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ADSL Û‡Ó‰ÂÛ˘ °È· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ H ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ χÛË

Modem/Router (PSTN/ISDN)

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ŸÁÎÔ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ IP ¢È‡ı˘ÓÛË: 1 Dymanic ÃÒÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ: ¤ˆ˜ 10 ªµ

¢ˆÚÂ¿Ó ÀËÚÂۛ˜ Email Accounts ·fi 3 ¤ˆ˜ 5 ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË dial up (PSTN ‹ ISDN 64) Web Mail Web 2 SMS: 20 SMS ÙËÓ Ë̤ڷ ¤ˆ˜ 250 SMS ÙÔ Ì‹Ó·. ™Ù›ÏÙ SMS ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ۇӉÂÛË ÛÙÔ internet Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·!

∫·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· °È· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏϘ ¢ڢ˙ˆÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ (.¯. ·Û‡ÚÌ·ÙÔ PDA, Internet Radio, xbox, οÌÂÚ˜ Î.Ù.Ï.) ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Firewall ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

WiFi Modem/Router (PSTN/ISDN) ŸÏ· Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Modem/Router Ì ÂÈϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘

Â͈ÙÂÚÈÎfi fi˜˜ ÛÎÏËÚfi fi˜˜ ‰›ÛÎÔ˜ USB Western

* ŒÓ· ·Ú¯Â›Ô mp3 ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 5 ªµ ** M ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·

ª∏¡π∞π∞ Ã∂ø™∏ 768 / 192 Kbps

™∏ª∂πø™∏ °È· fiϘ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ë ¯Ú¤ˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û·˜ (O∆∂).

OƒOI ¶ƒOΩ¶O£∂™∂π™:

18,50p 22,30p

2048 / 256 Kbps

29,90p

c onn-x

Digital 80 GB fi˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

1024 / 256Kbps

pr em ium

4 Mbps/256 Kbps

39,90p

8 Mbps/384 Kbps

49,90p

¢øƒO

∂ ›‰ Ô ˜ Ù Ë ÏÂ Ê ˆ ÓÈ Î ‹˜ Á Ú· Ì Ì ‹ ˜

fiÛÙÔ˜ ∫fiÛ

ŸÚÔÈ - ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:

∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ conn-x modems Ì ¤ÎÙˆÛË 19,90p (Ì º¶∞)

USB ªodem Sagem Fast 800/840

PSTN

ISDN

Modem/Router SpeedTouch 530 v6 ‹ 536i v6 WiFi Modem/Router SpeedTouch 585 v6 ‹ 585i v6 Sagem Fast 1540WG ‹ 1500WG

OÈ ·Ú·¿Óˆ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Û ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó 6ÌËÓË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ·ÊÔÚÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÂÏ¿Ù˜ conn-x Î·È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ¤ˆ˜ 30/04/07. OÈ ÙÈ̤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó º¶∞ 19%.

·Í›·˜ 89p

19,90p

72,60p

72,60p 72,60p

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ 15/05/2007 ‹ ̤¯ÚÈ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ.

oil  

catalog is this

oil  

catalog is this

Advertisement