Page 1

Πυπήνας Ιωαννίνων – ΟΚΔΕ Σοάπςακξς |1

Ο δικός μας μξνόδπξμξς: Επγαςικξί αγώνες – Ανςικαοιςαλιρςική οξλιςική και ξπγάνωρη!

Ο ωαειΰσληνς ιαωητακησλΰς γηαμύδη ληα αωΰ της χδηρΰτδρδς ιρίσδης τνυ. Αμδθάρτζτα αωΰ τνμ ωρνσαματνκησλΰ ιαη της δωηγηξθδης τζς ιάοδ αστηιής τάθζς, τα ηγηαίτδρα χαραιτζρηστηιά τζς ιάοδ νηινμνλίας, τα νυσηαστηιά χαραιτζρηστηιά τζς ιρίσζς γδ γηαφέρνυμ. Αυτΰ ωνυ σήλδρα διγζκξμδταη σα ληα ωαειΰσληα ιρίσζ χρένυς δίμαη ληα βαοηά γνληιή ιρίσζ τνυ συστήλατνς. Τζμ ιρίσζ αυτή, ΰσν ιη αμ νη αωνκνεζτές τνυ συστήλατνς ρζτάμδ αωΰ τνυς δρεαρΰλδμνυς σύμδσζ ιαη ωμδύλα κητΰτζτας, νη άρχνυσδς τάθδης ωρνσωαονύμ μα τζμ θδωδράσνυμ αμαβαολίρνμτας τζμ δωηοδτηιΰτζτά τνυς. Γμπρίρνυμ ιακά ΰτη γδμ υωάρχνυμ ινκωα ωνυ οα ρίθνυμ τα ωρνβκήλατα ιάτπ αωΰ τν χακί. Η σζλδρημή ιρίσζ οα κυοδί δίτδ σδ βάρνς τπμ ιαωητακηστξμ ιαη τνυ συστήλατΰς τνυς δίτδ λδ τζ συμτρηβή τνυ δρεατηινύ ιημήλατνς ιαη τπμ ίγηπμ τπμ δρεαρνλέμπμ. Αυτή ζ δωίοδσζ ωρνποδίταη σήλδρα σδ νκΰικζρζ τζμ Ευρξωζ δίτδ λδ τζ βνήοδηα νρεαμησλξμ ΰωπς τν ΔΝΤ ιαη τζμ αωδηκή τζς χρδνινωίας δίτδ λέσα αωΰ τδράστηδς δωηχδηρήσδης αμαγηαρορξσδπμ. Όσνη δγξ στζμ Εκκάγα ληκνύσαμ εηα ηγηαητδρΰτζτα ιαη ιατάστασζ έιταιτζς αμάειζς, γδμ λωνρνύμ μα δθζεήσνυμ τα ΰσα βκέωνυλδ μα συλβαίμνυμ σήλδρα στζ Γακκία. Στζμ Εκκάγα τα λέτρα υωήρθαμ σαρπτηιά. Αωΰ τν θήκπλα τπμ δρεατηιξμ γηιαηπλάτπμ ιαη τζμ δωίοδσζ στης συκκνεηιές συλβάσδης λέχρη τν τσδινύρπλα τπμ λησοξμ ιαη τπμ συμτάθδπμ γδμ έλδημδ νύτδ ληα ωτυχή τπμ δρεατηιξμ ιαταιτήσδπμ τπμ ωρνζενύλδμπμ γδιαδτηξμ ωνυ μα λζμ ωκζεδί. Όκα αυτά, λέσα σδ έμα ικίλα ωρπτνφαμνυς έμτασζς τζς ιαταστνκής ιαη τζς δρενγντηιής βίας σδ δωίωδγν γρΰλνυ, μνλνοδσίας ιαη ρατσηστηιξμ δωηοέσδπμ. Η αμτίγρασζ τνυ δρεατηινύ ιημήλατνς υωήρθδ σωασλπγηιή ιαη αμαωντδκδσλατηιή λδ ιύρηα δυούμζ τπμ συμγηιακηστηιξμ ζεδσηξμ ιαη τζς ιαοδστπτηιής Αρηστδράς, λδ αωντέκδσλα τζμ ήττα. Τν ιίμζλα τζς ωδρασλέμζς άμνηθζς ΰλπς έγδηθδ ιαη οδτηιά στνηχδία ωνυ λωνρνύλδ μα βασηστνύλδ ΰσνη δωηγηξινυλδ ληα αμάιαλψζ τζς δρεατηιής αμτίστασζς, λδ μηιζφΰρα αυτή ζ φνρά ωρννωτηιή. Στηελές λδεάκζς έμτασζς ΰωπς ζ λδεακδηξγζς αωδρεία τζς 5ζς Λάζ ιαη ζ λάχζ τνυ συμτάελατνς ωνυ γδμ γΰοζιδ αωΰ ιάωνηνυς κίενυς ακκά αωΰ χηκηάγδς δθνρεησλέμνυς δρεαρΰλδμνυς, ακκά ιαη βήλατα λωρνστά ΰωπς τν Συμτνμηστηιΰ τπμ Πρπτνβάοληπμ Σπλατδίπμ υωήρθαμ σζλαμτηιές δθαηρέσδης. Δδμ στάοζιαμ ΰλπς αωΰ λΰμδς τνυς ηιαμές μα θδωδράσνυμ τν αγηέθνγν ιαοξς νη ληιρές γυμάλδης τΰσν τνυ Συμτνμηστηινύ σδ δωίωδγν ιημήλατνς ΰσν ιαη της Αμτηιαωητακηστηιής Αρηστδράς ωνυ έλδημδ λΰμζ μα γίμδη τζμ ωνκητηιή λάχζ τζς αωάμτζσζς στα διβηαστηιά γηκήλλατα τπμ αστξμ γδμ λωνρδσαμ μα αωντδκέσνυμ ιυρίαρχα δρεακδία αεξμα. Τα λέτρα αυτά δίμαη τν έμα σιέκνς τζς δωίοδσζς. Τν άκκν ωδρμά λέσα αωΰ τζμ δφαρλνεή τνυ «Κακκηιράτζ», ληας γηνηιζτηιής αμαγηνρεάμπσζς, ινλλέμζς ιαη ραλλέμζς στα σχέγηα Τραωδρητξμ-ΔΝΤ. Αωΰ τν ιαοαρά νηινμνληιΰ δωίωδγν λδ τνυς ωρνϋωνκνεησλνύς τπμ ωδρηφδρδηξμ/γήλπμ λέχρη τνμ ωδρηνρησλΰ τνυ γζλΰσηνυ τνλέα, ζ ίγηα ζ δφαρλνεή τνυ «Κακκηιράτζ» αωντδκδί αωΰ λΰμζ τζς ληα δωίοδσζ.


Πυπήνας Ιωαννίνων – ΟΚΔΕ Σοάπςακξς |2

Είμαη τν δωηστέεασλα ληας λαιράς γηαγηιασίας λδ ιύρηνυς διφραστές δγξ στα Γηάμμδμα της γζλντηιές αρχές Παωασταύρνυ-Γιΰμτα, ωνυ έιαμαμ τζμ ωΰκζ υωΰγδηελα δφαρλνεής τζς μδνφηκδκδύοδρζς αμτίκζψζς, έμα αστέρη στν στδρέπλα τνμ ωΰκδπμ-δωηχδηρήσδπμ. Στζμ ωνρδία αυτή γδμ ήταμ λΰμνη. Η αμτηωνκίτδυσζ, τΰσν διδίμζ αωΰ τν χξρν τνυ ΠΑΣΟΚ ΰσν ιαη ιδίμζ αωΰ τζ συμδρεασία λέρνυς τνυ τνωηινύ ΠΑΣΟΚ λδ τν ΣΥΝ, έβακδ συστζλατηιά ωκάτδς στνυς γζλάρχνυς τζς ΝΔ λδ λΰμζ γηαφνρνωνίζσζ τζμ δωίικζσζ δμΰς γηαφνρδτηινύ ύφνυς γηνίιζσζς. Σήλδρα ζ ίγηα αυτή αμτηωνκίτδυσζ λδ δωηιδφακής τν Μίκηωωα Μίκην γηδιγηιδί τν Δήλν εηα μα δφαρλΰσδη ωνκητηιή Λμζλνμίνυ, ωνκητηιή κητΰτζτας ιαη ιαταστρνφής τνυ ινημπμηινύ ιράτνυς σδ τνωηιΰ δωίωδγν. Κάωνηνη ΰλπς αμτηστάοζιαμ. Τα ωρνζενύλδμα χρΰμηα, ζ ωΰκζ-δωηχδίρζσζ βρήιδ αωέμαμτί τζς διατνμτάγδς δρεαρΰλδμνυς ιαη μδνκαίνυς νρεαμπλέμνυς στα ιημήλατα ωΰκζς, τα νωνία αμτηλδτξωησαμ τζ κύσσα τπμ τνωηιξμ αρχξμ, τζς αστυμνλίας ιαη τπμ γηιαστζρίπμ ακκά ιαη γηάφνρπμ εμπστξμ τνωηιξμ ΛΛΕ. Δυστυχξς, λέσα αωΰ κάονς βήλατα ιαη αμτηιδηλδμηιές αγυμαλίδς, τα ιημήλατα ωΰκζς τζς ωρνζενύλδμζς ωδρηΰγνυ γδμ λωΰρδσαμ μα μηιήσνυμ, δμξ νη τπρημνί σζλαμτηινί τνωηινί ιαη δρεατηινί αεξμδς (Μάτσικας, Όαση, ΧΥΤΑ, Καρυπίδης, Δωδώνη, πανεργατικές απεργίες) γδμ ιατάφδραμ μα γζληνυρεήσνυμ ληα λΰμηλζ ιαη λαρηιή δστία αμτίστασζς. Τν εδενμΰς αυτΰ έχδη φυσηιά τζμ αμταμάικασή τνυ ιαη στης γηαγηιασίδς συειρΰτζσζς τπμ ψζφνγδκτίπμ εηα της αυτνγηνηιζτηιές δικνεές. Τν αωντέκδσλα δίμαη ΰτη νυσηαστηιά αιυρξοζιδ ζ γυματΰτζτα δλφάμησζς ωκατηξμ ψζφνγδκτίπμ ωνυ οα λωνρνύσαμ μα διφράσνυμ τν ρηρνσωαστηιΰ ιΰλλάτη τπμ ιημζλάτπμ αυτξμ. Τα σχήλατα ωνυ τδκηιά συλλδτέχνυμ στης δικνεές γδ οα λωνρέσνυμ μα αωντδκέσνυμ ΰχζλα ιαταεραφής τνυ ΰωνηνυ ρηρνσωαστησλνύ ιαταιτήοζιδ στν γρΰλν.

Παρά τν εδενμΰς αυτΰ, ωνυ νγήεζσδ τνμ ωυρήμα Ιπαμμίμπμ τζς ΟΚΔΕΣωάρταινς μα λζ συλλδτέχδη λδ υωνψζφίνυς/δς τνυ στης δικνεές, νη ιδμτρηιές ωνκητηιές γηαχπρηστηιές εραλλές ωνυ έχνυμ τδοδί στης δικνεές υωαενρδύνυμ ληα συειδιρηλέμζ τνωνοέτζσζ. Ο ωυρήμας Ιπαμμίμπμ τζς ΟΚΔΕ-Σωάρταινς ιακδί τΰσν σδ γζλντηιΰ ΰσν ιαη ωδρηφδρδηαιΰ δωίωδγν σδ ψήφν υωέρ τπμ σχζλάτπμ τζς Αμτηιαωητακηστηιής Αρηστδράς (Δ.Ρ.Α.ΣΥ. – ΑΡ.Π.Η.) στζμ ιατδύουμσζ τζς δμγυμάλπσζς διδίμνυ τνυ –ληιρνύ αιΰλζωνκητηινύ ρδύλατνς ωνυ ωρντάσσδη λδ σαφήμδηα τα αητήλατα εηα ωαύσζ ωκζρπλξμ ιαη γηαεραφή τνυ χρένυς, δομηινωνίζσζ τνυ τραωδρηινύ συστήλατνς ιαη αωαεΰρδυσζ τπμ αωνκύσδπμ ιαη οέτδη της βάσδης εηα έμα αμτηιαωητακηστηιΰ ωρΰεραλλα.

Πυρήμας Ιπαμμίμπμ | ΟΚΔΕ Σωάρταινς http://okde-ioa.blogspot.com

Δημοτικές Εκλογές  

Κείμενο του Πυρήνα Ιωαννίνων της ΟΚΔΕ Σπάρτακος

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you