__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

'Iedereen Sint-Truiden' Programma 2018


Beste inwoner, Voor u ligt het sp.a –programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018. Voor ons is dit de basis om Sint-Truiden opnieuw mee te kunnen besturen. In het verleden, zeker in de periode tussen 1995 en 2012, hebben we bewezen dit te kunnen. Het programma is gestoeld op wat we gerealiseerd hebben voor Sint-Truiden en standpunten die we de afgelopen 6 jaar hebben ingenomen in de oppositie. Uiteraard evolueert de maatschappij en evolueert onze stad, dat geldt ook voor ons programma. Het is uitvoerig besproken en bediscussieerd met onze bestuursleden en kandidaten. De kandidaten weerspiegelen niet enkel de Sint-Truidense samenleving, maar evenzeer dit programma. Is dit programma volledig? Neen. En dat is de bedoeling. Wij geven grote lijnen, kapstokken aan, waarop de bevolking kan reageren. In functie van die reacties zal het programma vervolledigd en aangepast worden. Een programma betekent standpunten innemen, politieke keuzes maken, dromen over een beter Sint-Truiden. Kortom, een Sint-Truiden voor iedereen. De instrumenten daartoe, zoals personeel, financiën, informatica en slimme stad, zijn er om dit waar te maken. Dit heeft te maken met goed bestuur, niets met ideologie. Bedankt aan iedereen, die heeft meegewerkt aan dit programma. In het bijzonder gaat mijn dank naar:

Ann Knaepen gemeenteraadslid voor tekst editing en advies Gert Stas gemeenteraadslid voor de coördinatie en inhoudelijke insteek Natascha Clerinx secretaris sp.a Sint-Truiden & social media redacteur sp.a nationaal voor de inhoudelijke insteek en vormgeving

Veel leesgenot en laat het commentaar maar komen. Ludwig Vandenhove lijsttrekker  

Jo Vanrutten voorzitter


Inhoud 1. Coรถperatief Bestuur P.5 2. De Buurt Stuurt P. 9 3. Oost West, Thuis Best P. 11 4. STOP Mobiliteit P. 15 5. Veilig het Huis Uit P. 19 6. Sociale Stad P. 22 7. Groen en Duurzaam P. 25 8. Werken, Ondernemen, Bijdragen P. 28 9. Samenwerken over de Cultuurgrenzen Heen P. 32 10. Cultuur Puur en Niet Duur P. 35 11. Grijs en Wijs P. 39 12. Jong en Levendig P. 41 13. Sport voor Iedereen P. 45 14. Iedereen Gastvrij P. 48 15. Iedereen Diervriendelijk P.47


INLEIDING Iedereen Sint-Truiden ‘Fé sin een ras apoat’. Het is de Truienaar in al zijn facetten, nieuw, oud, jong en koppig die onze gemeente maakt tot wat ze is. De laatste 6 jaar is dit vergeten. Via (vaak onnodige) werken die onze straten herleidden tot modderpoelen en ons afsloten van de buitenwereld, werd een stad opgetrokken uit stenen. Een structureel groene omgeving was minder van tel, bomen werden gekapt, openbare ruimtes kwamen onder druk, uiterlijk vertoon was beleidspunt nummer 1. De Truienaar werd te dikwijls vergeten. Het is hoog tijd om het vizier weer bij te stellen: na de stenen, nu de mensen. Want het zijn mensen die centraal staan in ons programma. In dit programma staat het leven van de Truienaar weer centraal. Stads- en dorpskernen moeten kunnen groeien maar de open ruimtes tussen de dorpskernen moeten behouden worden. Wij kiezen voluit voor betaalbare woningen voor iedereen, in een groene omgeving waar basisvoorzieningen op fietsafstand liggen. We willen op termijn een autoluwe binnenstad met vlot verkeer en duurzame alternatieven voor de verbindingen met de dorpen. We voorzien goedkope parkings aan de rand van de stad met goede verbindingen naar het centrum. Openbare werken moeten gespreid worden in tijd en ruimte (centrum/dorpen). De focus moet liggen op nutsvoorzieningen met water- en rioleringswerken voorop. Bij ons geen onnodige opsmukwerken die de gemeentelijke schatkist leegzuigen. Daarnaast zijn gezondheid en leefbaarheid ook belangrijke criteria. Het openwerken van de Cicindria kan een mooie kers op de taart worden. Openbaar groen is een basisrecht en moet systematisch deel uitmaken van de publieke ruimte. Parken moeten terug de moeite zijn om te ontdekken en op pleinen zorgen inheemse bomen voor schaduw en sfeer (ook terug op de Grote Markt). Sint-Truiden wil klimaatneutraal zijn en doet dat door het goede voorbeeld te geven én zijn inwoners actief te betrekken. Bomen en groen zijn voor ons horizontale beleidsinstrumenten (over de diverse beleidsdomeinen heen) in de strijd tegen de CO2-problematiek en de luchtvervuiling.

1


Werkgelegenheid stimuleren we door industrie en onderwijs met elkaar in contact te brengen. Sint-Truiden is een zorgstad en dit moet verder uitgebouwd worden. Kantoren boven winkels moeten meer werkgelegenheid in het centrum kunnen brengen. De middenstand verdient ĂŠchte inspraak en moet terug zekerheid krijgen in een consequente langetermijnvisie: toegankelijkheid en koopkracht staan centraal. Wij willen de vrije winkelruimte optimaal gebruiken. Nieuwe bouwprojecten moeten in deze context gezien worden als opportuniteiten om nieuwe klanten te huisvesten. De fruitstreek verandert langzaam mee in een wijnstreek en ook daar liggen mooie kansen in het verschiet. Wij zorgen voor meer veiligheid door in te zetten op wijkagenten. Mensen die achter hun bureau uitkomen en op straat met de mensen spreken en hard optreden wanneer het nodig is. Van andere culturen kunnen we veel leren, maar omgekeerd ook. Onze manier van leven is de moeite om uit te dragen. Mensen met minder verdienen meer, meer hulp en vooral meer kansen. Want een samenleving kan pas groeien als ze iedereen meekrijgt. Laagdrempelige hulp moet mensen in staat stellen de kansen die er zijn met beide handen te grijpen. Zorgbehoevenden, alleenstaanden en kinderen moeten extra aandacht krijgen. Het verenigings- en vrijetijdsleven moet duidelijk zijn plaats behouden in Sint-Truiden. Sites als het Oud Atheneum en Terbiest moeten vernieuwd en uitgebreid worden. Het voormalig Meiland kan een derde uitvalsbasis zijn voor Truidense sport-, jeugd-, cultuur- of seniorenverenigingen. Bij de herbestemming van kerkelijk patrimonium moet eerst gekeken worden naar het nut voor de hele gemeenschap. Infrastructuur voor verenigingen moet up-todate kunnen blijven via een subsidiebeleid dat samenwerken stimuleert. Het buurt- en verenigingsleven moet het kloppend hart van de samenleving blijven. Niet alleen de mensen verdienen aandacht, ook de Truidense dieren worden niet vergeten. Om hun rechten te beschermen en baasjes te ondersteunen maken wij werk van de uitbouw van een dierenpolitie. Uiteindelijk willen wij van Sint-Truiden een echte gemeenschap maken waarin het goed leven is. Een stad met toeristen, een stad waarin je zelf toerist kan zijn. Een stad voor de mensen, door de mensen.

Iedereen Sint-Truiden

2


2 Richtingaanwijzers ‘ Sint-Truiden is een stad apart. Op weinig plaatsen zien we zoveel verschillende elementen van sport tot cultuur, natuur, industrie, landelijkheid en stedelijkheid samenkomen op één plaats. Van Truienaren wordt gezegd dat ze een grote mond hebben maar je wel onmiddellijk weet wat je aan hen hebt. Dit alles maakt van ons klein stukje Limburg iets speciaals. In het verleden hebben wij als sp.a deze gemeente al veel goeds gebracht en dat willen we verderzetten. In dit programma gaan we uit van de sterktes van Sint-Truiden om oplossingen te vinden voor nieuwe uitdagingen. Want het zijn nieuwe tijden en met die tijden komen nieuwe manieren om vooruit te gaan, samen als Truienaren en als gemeente. We streven naar een stad waarin het beter leven is voor iedereen, ongeacht haar/zijn startpositie want ons Sint-Truiden kan pas groeien als we iedereen meekrijgen. We willen Sint-Truiden klaar maken voor 2025 en daarvoor steunen we op 2 richtingaanwijzers: “groeien is bloeien” en “delen is beter”.

Groeien is bloeien Sint-Truiden is de grootste gemeente van Limburg maar tegelijkertijd één van de minst bevolkte gemeentes van Limburg. Dit alles brengt specifieke uitdagingen met zich mee: onze dorpskernen liggen ver uit elkaar, maar moeten natuurlijk even goed bediend worden door het stadsbestuur. Er zijn meer wegen, bermen en terreinen te onderhouden, de auto is voor velen het belangrijkste transportmiddel wat specifieke uitdagingen met zich meebrengt voor het verkeer, de verkeersveiligheid en de algemene mobiliteit van onze gemeente. Maar de grote oppervlakte van onze gemeente heeft ook veel voordelen: bedrijven hebben hier plaats om te groeien en te investeren. Elke Truienaar en toerist kan genieten van een open ( en vaak groen) landschap en de deeldorpen hebben vaak een rijk verenigingsleven. Om dit allemaal in stand te houden moet Sint-Truiden gestaag groeien en zichzelf verder ontwikkelen. Want als onze gemeente groeit, komt ze net als de vele fruitbomen in onze streek verder tot bloei. Groei betekent meer werk, meer leven in stad en kern, meer kansen voor iedereen, meer mogelijkheden, meer creativiteit en meer armslag. Kortom: meer SintTruiden, voor oud en jong, voor rijk en arm, voor u en voor mij. In dit programma nemen we de specifieke uitdagingen van onze gemeente en kijken we naar de uitdagingen van de toekomst om een Sint-Truiden te maken waar je graag naartoe komt. Een Sint-Truiden waar je liefst wilt blijven. Een Sint-Truiden voor ons allemaal waar mensen centraal staan.

3


Delen is Beter ‘Nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Naast het specifieke karakter van Sint-Truiden zelf moeten wij ons als gemeente ook zien te plaatsen in de Vlaamse en Belgische context. Verhoogde facturen, veranderende arbeidsmarkt, de afbouw van de provincies en nog veel meer komt onze kant op. We hebben de keuze om ons op onszelf te keren of open te staan voor delen. Anders gezegd: óf kiezen wat we willen behouden. Op die manier trekt wie kan zich terug achter zijn veilige muren en hoopt op het beste voor de rest… Óf kiezen voor openheid door de rol van stad en overheid eens stevig te herdenken en te kijken hoe we samen kunnen verder bouwen op wat is. Dus: delen wat we kunnen. We trekken de banden aan en zetten er samen de schouders onder. Sp.a kiest voor het tweede. Wij zijn er van overtuigd dat er nood is aan een nieuwe manier van besturen. We moeten af van het opdelen in vakjes: burger, politiek, vereniging x, school y die elk vanuit hun visie Sint-Truiden vorm geven… We moeten er meer vanuit gaan dat iedereen deel is van onze stad en als dusdanig kan bijdragen aan het welslagen van Sint-Truiden. En er zo ook de vruchten van kan plukken. Van individuele Truienaar over buurtcomité en vereniging tot stadsbestuur moeten we samenwerken aan een beter Sint-Truiden. SintTruiden dat ben jij, Sint-Truiden dat zijn wij allemaal. Beter de turnzaal van een school na schooltijd gebruiken als die ruimte toch vrij staat. Beter de buurt mee laten beslissen waar er groen of verkeersdrempels dienen te komen dan te wachten tot “de politiek” het oplost. Beter gezamenlijk aankopen dan duurder uitkomen. Overheidsgeld is van iedereen, maar is ook best voor iedereen. Efficiënt bestuur laat elke Euro gemeenschapsgeld zo lang mogelijk rollen en het is een belangrijke taak van de stad om dit in goede banen te leiden… We willen experimenteren met hoe buurten en/of wijken zelf budgetten beheren en besteden voor bepaalde projecten. Als we als stad de burger meer verantwoordelijkheid geven en tegelijkertijd mensen in een moeilijk parket kunnen laten deelnemen aan de samenleving slaan we twee vliegen in een klap. Het bestuur wordt efficiënter en het sociale vangnet wordt sterker. Win-Win. Delen is beter.

4


1. Coöperatief Bestuur ‘ Als er één ding duidelijk is geworden de laatste jaren, is het wel dat burgers en al zeker de Truienaar haar/zijn zegje wil over hoe aan politiek wordt gedaan en al zeker over wat er wordt beslist. We moeten niet verder kijken dan facebook of andere sociale media om te weten wat de Truienaar denkt over haar/zijn stad en wat er moet veranderen. Hoog tijd dus om al die stemmen het platform te geven dat ze verdienen. En dat doen we door laagdrempelig informatie ter beschikking te stellen aan onze burgers op de kanalen die ze het meeste gebruiken: Sint-Truiden gaat digitaal, maar we laten niemand achter. Meten is weten, en wie weet, wil handelen. Daarom geven we de Truienaar alle opties om zelf actief deel te nemen aan ons bestuur. Ook inwoners, die nog niet mee zijn met de nieuwe media, moeten betrokken worden bij het beleid van de stad.

Een Nieuwe Kijk op Overheid: Coöperatief Bestuur Voor een coöperatief bestuur hebben burgers informatie en inspraak nodig. We maken een omgeving waarin de expertise van eenieder tot zijn recht kan komen. Schep een kader zodat goede beslissingen kunnen genomen worden door de mensen die de gevolgen dragen voor die beslissingen. En voor wie moeilijk mee kan, voorziet de stad gereedschap (opleiding en betere begeleiding) om toch niet uit de boot te vallen… Een goede democratie staat of valt met de burgers die ze dragen. Zij zijn de basis van het systeem en verkiezen de personen die hun belangen moeten verdedigen. Dat doen ze aan de hand van goede informatie. Wij willen een bestuur waar elke Truienaar terecht kan met haar/zijn vragen en in één opslag weet waar zij/hij terecht kan. De basis daarvan is een goede website die constant up-to-date is en ook de papieren briefwisseling voor onze minder digitale burgers mag niet vergeten worden. Maar er is zoveel meer mogelijk: via onze stadsapp moet er minder reclame maar meer informatie tot bij de burger komen. Naast de afvalkalender moet de Truienaar er terecht kunnen voor de agenda van de gemeenteraad, beslissingen van het schepencollege en de vele events in de randgemeenten.

5


Sint-Truiden ‘ moet social! De sociale media van de gemeente moeten de drempel naar het bestuur verlagen. Logisch. We spenderen collectief meer en meer tijd op platformen als facebook of instagram. Iedere instelling die daarop aanwezig is, moet zichzelf openstellen voor vragen en het meegeven van informatie. Zo ook Sint-Truiden. Wij willen geen enkele tool onbenut laten voor de Truienaar op zoek naar antwoorden. We willen een duidelijk beleid en een zero inbox waarbij elke vraag en commentaar op onze digitale kanalen verzekerd is van een antwoord. Bewoners kunnen zich inschrijven op een whats-app alert waarin alle belangrijke veranderingen, events en nieuwtjes van de gemeente worden meegedeeld. Net zoals bijvoorbeeld in Gent gebeurt. Een coĂśperatief bestuur is bovendien een weerspiegeling van de realiteit van de bevolking. Wij als stadsbestuur streven ernaar om elke Truienaar vertegenwoordigd te hebben in ons gemeentebestuur. Daarom maken wij een pact met alle (politieke) actoren van de gemeente om dit doel te bereiken op vlak van gender, afkomst, religie, etc .

Verbinden Een bestuur moet niet alleen klaar staan met informatie. Het moet ook zijn inwoners verbinden. De gemeente staat ten alle tijde in contact met scholen, verenigingen en andere organisaties op haar grondgebied en dient een verbindende figuur tussen de mensen te zijn. Heeft een turnclub nood aan een zaal, wil een jeugdbeweging een eetdag organiseren maar heeft ze geen keuken? Wil een school haar gebouwen en keuken tijdens de vakantieperiodes ter beschikking stellen voor de buurt? Dan moet de gemeente ervoor zorgen dat deze mensen elkaar vinden. Onder andere door een netwerk uit te werken van al deze actoren zodat er duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden en het bestuur ondersteuning kan bieden waar nodig.

6


‘ Een stadsbestuur moet bovendien een antenne zijn voor veranderingen en kansen die invloed hebben op zijn burgers. Op Vlaams niveau bijvoorbeeld worden geregeld subsidies vrijgemaakt voor diverse projecten. Zo zijn er de projectsubsidies voor scholen die hun sportinfrastructuur ter beschikking willen stellen aan derden. Bepaalde organisaties, zoals Opendoek, de Nationale Loterij of de Koning Boudewijnstichting, hebben jaarlijks subsidies ter beschikking voor projecten. Een goed stadsbestuur zorgt dat deze kansen voor de Truienaar en de Truidense verenigingen niet blijven liggen. We zien bovendien dat onze inwoners zichzelf verbinden. Op Facebook vinden we verschillende groepen waar bijvoorbeeld mama’s, studenten etc. met elkaar in verbinding staan. De gemeente speelt hier op in. Bijvoorbeeld door repaircafés te organiseren of door een LETS-systeem (‘Local Exchange and Trading System’) waar Truienaars onderling klussen kunnen ruilen te coördineren en te promoten (bijvoorbeeld: Eva knipt mijn haar, ik werk in de tuin van Marco, Marco herstelt de fiets van Eva.). Kortom, duurzaamheid in "de Dorpsstraat".

Andere Actiepunten 100 'Vergeten' Werken Onze gemeente heeft een heuse bouwwoede meegemaakt terwijl andere dringender werken niet de aandacht kregen die ze verdienden. Dit kan voor ons niet. We activeren onze inwoners en vragen hen één of meerdere ‘vergeten werken’ - groot of minder groot - voor te stellen. Deze ‘vergeten werken’ worden ook op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Op deze manier maken we werk van problemen en ongemakken waar de inwoners van onze stad dagelijks mee geconfronteerd worden. We maken daarbij ook een Facebookgroep zodat de opvolging onmiddellijk is. Zo betrekken we iedereen bij het project. Melding gebeurt digitaal, telefonisch of aan het stadsloket.

7


Project Buurtbanken ‘ Om het sociale gevoel in een straat te versterken, hangt het districtsbestuur in Borgerhout, op aanvraag van de bewoners, een opklapbare houten bank tegen de gevel. Op dit moment zijn er al een zestal burenbanken in gebruik. De huiseigenaar is baas over de bank en kan beslissen de bank open te plooien. De ervaringen met dit project zijn positief en er blijven aanvragen binnenkomen. Deze banken worden bovendien gemaakt door de afdeling hout van een technische school in Borgerhout. Een mooi voorbeeld om over te nemen in Sint-Truiden. Het warm water moet niet elke keer opnieuw uitgevonden worden.

8


2. De Buurt Stuurt Sint-Truiden is qua oppervlakte de grootste gemeente van Limburg met 14 deelgemeentes en een veelvoud aan buurten, ieder met een eigenheid. Maar er is één gemeenschappelijke factor: Sint-Truiden is wat ons verbindt, dus laten we de stad samen groot maken. Wij willen een deel van de beslissingsmacht echt bij de buurten leggen en dat doen we door de deur open te zetten voor vrijwillige dorps- en wijkraden. Ons doel is dat iedere deelgemeente een raad krijgt. De gemeente geeft hen een jaarlijks budget en bevoegdheden waarmee zij verschillende projecten in hun buurt kunnen lanceren. Zij krijgen bovendien de steun bij de uitbouw van hun eigen informatieve kanalen en infoblad. We versterken onze reeds bestaande adviesraden zoals de jeugdraad, de seniorenraad, de cultuurraad, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), de SintTruidense Raad voor Leefmilieu (STAL), etc. en maken van hun advies een verplicht deel van elk gemeentelijk beleidsdocument. Geen enkel voorstel met betrekking tot grote veranderingen op het gemeentelijk beleid mag voor de gemeenteraad of raadscommissie verschijnen zonder zo’n advies. Wie een lang engagement in een raad niet ziet zitten: geen nood! Wij willen in Sint-Truiden het principe van een burgerbudget invoeren. Elke burger kan een project indienen. Wordt dit goedgekeurd door de verschillende raden en stadsbestuur dan wordt zijn idee voor SintTruiden werkelijkheid. Te vaak zijn onze randgemeenten en deeldorpen niet de focus van het bestuur. Om zeker te zijn dat zij bij elke beslissing de aandacht krijgen die ze verdienen, voeren we de deeldorpentoets in. Een tool om na te gaan of de gemeente wel voldoende rekening houdt met de randgemeenten en deeldorpen. Elke beslissing en event van de gemeente moet aan deze toets voldoen. Zo creëren we openheid en verbondenheid om samen Sint-Truiden sterker te maken.

9


Andere Actiepunten De Wijkkit

Een verdere uitbouw van het buurtinfopunt. De wijkkit, boordevol praktische tips, maakt het organiseren van wijkactiviteiten een plezier. En je krijgt er administratieve hulp mee. Nadat je je activiteit hebt aangekondigd, wordt alles voor jouw vereniging geregeld: het afsluiten van de straat, een gratis verzekering, Sabam en de levering van materiaal. Zo kan het wijkleven helemaal opleven.

Burgers Screenen hun Straat Met de straataudit kunnen de inwoners zelf hun woonomgeving onderzoeken. Ze screenen zelf het openbaar domein. Zo kunnen ze zelf de technische staat en de toegankelijkheid van hun wijk en straat nagaan, maar die ook testen op het vlak van voorzieningen, signalisatie, onderhoud, handhaving, sociale veiligheid, functionaliteit, verkeer, groen, recreatie en belevingswaarde. In samenwerking met de stad wordt er een actieplan opgezet. Dat betekent eigen specifieke keuzes maken binnen globale beleidslijnen.

Spel Zonder Grenzen Analoog aan aloude Spaanse en Italiaanse tradities nemen wijken en deelgemeenten het tegen elkaar op in ‘Sint-Truiden zonder Grenzen’, een tweejaarlijks evenement waaraan teams uit de deelgemeenten en het centrum participeren. De winnaar krijgt een openluchtconcert in haar /zijn wijk of deelgemeente, van een artiest naar keuze binnen een bepaald budget. We organiseren voor dit spel voorrondes in elk dorp en elke deelgemeente om zo de beste teams af te vaardigen van heel Sint-Truiden. Zij nemen het tegen elkaar op een groots slotevent in het centrum.

10


3. Oost West Thuis Best Iedereen heeft recht op een menswaardige levenskwaliteit en omgeving. Zo moet wonen betaalbaar en gezond zijn, voor iedereen. Als principe dient de stad de woonomstandigheden van d e inwoners goed op te volgen en aan te pakken. Sint-Truiden laat zijn inwoners niet in krotten leven. Daarnaast moet het woonbeleid er zo op gericht zijn dat iedereen betrokken wordt op de plek waar z ij of hij woont. Sp.a is voorstander van nieuwe woonprojecten met steeds een gezonde groene mix van gewone en sociale woningen, in een omgeving waar ook andere functies op fietsafstand zijn. Sp.a is voor echte volkswoningbouw in volkswijken waar ook de middenklasse in terecht kan. Sociale woningbouw moet niet vertaald worden in cijfers en normen, maar in voldoende kwalitatieve woningbouw voor iedereen.

Het Woonbureau ‘Een eigen huis, een plek onder de zon!’; wij dromen allemaal van onze eigen stek. Maar de eerste stappen op de woningmarkt (zowel voor kopers als voor huurders) is niet altijd even evident. Misschien heb je het zelf niet zo breed, vind je het moeilijk om te voldoen aan de regeltjes van de reguliere huurmarkt of vermoed je premies te missen. Wij roepen daarom het Truidense Woonbureau in leven, een centrale plaats waar elke Truienaar terecht kan voor advies over bouwen, huren, klachten en verhuren. Een woonbureau is er immers niet alleen voor aanbieders, maar ook voor vragers. Wij willen meer doen dan andere gemeenten op vlak van sociaal huren omdat wij ook meer nood hebben aan dit alternatief. 1 op de 5 Truidense kinderen groeit immers op in armoede. Zij verdienen een warme en veilige plek. Maar ook onze jonge starters en alleenstaanden willen we extra steun geven bij hun stappen op de woningmarkt. Wij zetten daarom volop in op de uitbouw van ons bestand aan sociale woningen, zodat we een goede sociale mix kunnen garanderen in elke wijk. Sociaal wonen staat immers niet gelijk aan wonen voor armen. Het is de solidaire manier om wonen betaalbaar en bereikbaar te maken voor iedereen. Er moet een gestructureerd overleg komen met georganiseerde bewonersgroepen, zoals Onder Ons van het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO). Ook de sociale huisvestingsmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor moeten hierbij actief betrokken worden.

11


Energie Bewust en Klimaatneutraal Energiebewustzijn, klimaatneutraliteit en duurzaamheid zijn belangrijke elementen in een woonbeleid, ze moeten er als een rode draad doorheen lopen. Een nauwe(re) samenwerking met bestaande instanties, zoals de vzw Duurzaam Bouwen Limburg (DuBoLimburg) en de vzw Steunpunt Buurt Opbouwwerk Limburg (STEBO), is hierbij noodzakelijk. Een stad kan nu eenmaal niet alle knowhow zelf in huis hebben.

Vastgoedspeculatie Belasten Onze stad heeft een probleem en het heet leegstand. Niet alleen personenwoningen, maar ook winkelpanden staan vaak jaren aan een stuk leeg. Vaak omdat een reeks versplinterde en ver wonende erfgenamen krampachtig de sleutel vasthouden. Even vaak gaat het om vastgoedspeculanten die liever een pand laten verloederen dan tegen een lage prijs een dienst te verlenen aan hun stad. Wij zijn dit beu. Wie ons stadsbeeld aantast en niet wil meewerken, zal betalen. Wij willen een tastbare leegstandtaks voor woningen en commerciĂŤle panden. Deze taks gebruiken we onder andere voor het promoten van de lokale handel, de verenigingen en events in leegstaande panden.

12


Andere Actiepunten Afschermdoeken Bij grote bouwwerken of renovatiewerken is het de (financiĂŤle) verantwoordelijkheid van de aannemer om de afschermdoek van de stelling te bedrukken met het beeld van het bouwwerk zoals het gaat worden. Een beperkte reclameboodschap mag wel om de kosten te drukken. Op die manier wordt het straatbeeld niet ontsierd.

Bouwen aan de Buurt Een stad is geen thuis als ze alleen vol staat met woonblokken. Er moet voldoende ruimte zijn voor het verenigingsleven, sociale activiteiten, etc. Daarom moet elk groot bouwproject voldoen aan het wijkplan van Sint-Truiden. Elke nieuwe wijk of woonproject moet ruimte hebben voor gemeenschapsvorming en moet ruimte laten voor groen. We maken werk van de toekomst van de Abdijsite (in samenspraak met de vzw Stichting Abdij, Stad en Regio) en gaan in dialoog met alle betrokkenen over de toekomst van de Minderbroederskerk. Deze sluit haar deuren nu het klooster vertrekt en verdient een eeuwige, maar nuttige plaats in onze gemeente zodat haar geschiedenis en toeristische waarde bewaard blijft. Bij de (her)bestemming van dit patrimonium is het voor ons belangrijk dat ons religieus verleden een belangrijke rol blijft spelen. CommerciĂŤle bestemmingen, onder welke vorm dan ook, zijn hierbij voor ons niet aan de orde. Alles kan niet van vandaag op morgen, een realistische planning is nodig.

13


Autonoom Gemeentebedrijf  Sint-Truiden (AGOST) Er moet dringend een debat gevoerd worden in de gemeenteraad over welke taken het gemeentelijk overheidsbedrijf AGOST nog echt kan doen en welke opnieuw dienen afgestoten te worden naar de stad Sint-Truiden en/of waar moet van afgezien worden, gezien de actuele slechte toestand van de gemeentefinanciën. Het financieel beleid van AGOST moet strikter en transparanter worden. Speculatie is geen taak voor een autonoom gemeentebedrijf, zorgen voor de uitvoering van een doordacht woon- en bouwbeleid des te meer. De klemtoon moet liggen op de huisvesting van jonge gezinnen en het moderniseren van onroerend goed in eigendom van de stad. Autonome gemeentebedrijven nemen vaak democratische kracht van gemeentebesturen weg. Daarom willen wij hier komaf mee maken en een grondig debat voeren over de bevoegdheden van zowel AGOST als PATRI, zodat ons stadsbestuur eerlijk en open is voor gemeenteraad en burger. Het democratisch bestuur van onze stad moet opnieuw sterker worden, de autonome gemeentebedrijven moeten afgebouwd worden of verdwijnen. Met autonome gemeentebedrijven maken we onszelf iets wijs: Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) recupereren, die inmiddels niet naar de federale kas vloeit. Het gaat in beide gevallen om belastinggeld. Politici, die professioneel bezig zijn met immobiliën, horen voor ons niet thuis in autonome gemeentebedrijven, die met gebouwen en infrastructuur bezig zijn. De kans op belangvermenging is hier immers te groot.

14


4. STOP Mobiliteit Sint-Truiden zit vaak toe. Vooral ’s morgens en ’s avonds slibben de wegen in het centrum dicht. Ouders vinden het te onveilig om er hun kinderen met de fiets naar school te sturen. Bewoners van de deelgemeenten kiezen vaker de auto omdat de bus maar om de zoveel tijd rijdt…Dit zorgt ervoor dat koning auto in Sint-Truiden nog heerst. Wij willen die koning van zijn troon stoten en kiezen voor duurzame alternatieven. Wij zorgen voor groene vingers doorheen heel onze stad zodat mensen van parkings aan de rand, veilig en gezond tot in het centrum kunnen geraken. Wij kiezen voor het STOP-principe: eerst Stappen , dan Trappen, daarna Openbaar vervoer en tot slot de Personenwagen.

Stappen Sp.a ijvert voor een doordacht verkeersbeleid in Sint-Truiden. In samenspraak met de inwoners krijgen alle verblijfsgebieden waarin ‘leven’ belangrijker is dan ‘verplaatsen’ het statuut van voetgangerszone. Het stadscentrum maken we op de lange termijn autoluw e n de winkelstraten autovrij. Het verkeer op de Grote Markt dient in fases afgebouwd te worden, in samenspraak met alle betrokkenen en met aandacht voor de uitbouw van parkeergelegenheid in de rand. Tijdens de weekends in de zomermaanden zou de markt vanaf zaterdagmiddag terug aan de Truienaar moeten gegeven worden en niet aan haar/zijn auto. Dit alles gebeurt gaandeweg, met een duidelijke communicatie voor inwoners, zaakvoerders en bezoekers. De voetpaden die leiden van de parkings naar het stadscentrum dienen verfraaid te worden met groen, banken en liefst duidelijk afgescheiden van de weg waar de auto’s rijden. Hoe aangenamer de wandeling van en naar de parking aan de rand, hoe minder mensen het centrum als een parkeermust gaan zien. We blijven ook een prioriteit maken van het onderhoud van voetpaden. Dat doen we door, waar nodig, voetpaden te herstellen of opnieuw aan te leggen. Bij de aanleg en vernieuwing van de voetpaden houden we steeds rekening met de noden van iedereen, van rolstoelen tot hoge hakken!

15


Wij gaan voor een dagelijkse bus, die de burger vanaf de randparkings naar het centrum brengt en terug. Ook willen we 's avonds en in de weekends taxicheques invoeren, waarbij er (financiële) afspraken gemaakt worden met de taxisector. Mensen, die slecht te been zijn en/of eenzaam zijn, verdienen hierbij bijzondere aandacht. Hoe snel gaan er zelfrijdende auto's komen? Wij moeten als stad Sint-Truiden die evolutie nauw opvolgen en mee betrekken in het te voeren mobiliteitsbeleid. Naarmate zelfrijdende auto's meer realistisch worden, zal er minder geïnvesteerd moeten worden in (ondergrondse) parkings. Autoluw, winkelstraten autovrij, zelfrijdende auto's: allemaal fenomenen die we met alle betrokken groepen, zeker de middenstand, offensief moeten durven benaderen om zo voorsprong te nemen ten opzichte van andere vergelijkbare steden.

Trappen Fietsen is het nieuwe rijden. We breiden de bestaande fietsvoorzieningen uit en investeren verder in het ontplooien van een fietsnetwerk dat samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel is.

Groene vingers Groene vingers vanuit de verschillende deelgemeenten leiden de fietsers op fietspaden gescheiden van de weg het stadscentrum in. Waar de ruimte voor fietspaden ontbreekt, richten we maximaal ‘fietsstraten’ in. In een fietsstraat heeft elke fietser voorrang en is het autoverkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. Auto’s zijn er ‘te gast’. Zo moeten ze achter de fietsers blijven rijden. Dergelijke fietsstraten worden belangrijke verbindingen in het fietsnetwerk, vooral verbindingen tussen deelgemeenten en dorpen moeten zo uitgebouwd worden.

Stadsvest is Fietsvest Op stadsvesten en stadspark dienen fietsstroken aangebracht te worden om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen. De ring van stadsvesten zelf dient gesloten te worden door de brede stoep in de Tichelrijstraat te “vervesten”. Op die manier wordt het centrum van Sint-Truiden voor fietsers veilig en vlot bereikbaar.

16


Schoolroutekaart voor fietsers Met een schoolroutekaart per deel- en omliggende gemeente worden de best uitgeruste en veiligste fietsroutes van en naar de scholen in kaart gebracht. De scholen kunnen zo’n kaart gebruiken voor gezamenlijke uitstapjes per fiets, leerlingen en ouders zien nu welke weg wél veilig is.

Fietskluizen Niet iedereen heeft genoeg plaats om een fiets te stallen. We plaatsen fietskluizen en minstens één fietstrommel per woonwijk. Een fietskluis is een afgesloten ruimte of hok waarin je een fiets veilig kunt opbergen. In een fietstrommel passen tot vijf fietsen.

Openbaar vervoer De stad dient een actievere rol te spelen om openbaar vervoer meer af te stemmen op de noden van de Truienaar. Schoolgaande jeugd wil iets anders dan forenzen of gepensioneerden. Dorpen moeten goed verbonden worden met de binnenstad. De stad, De Lijn, de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS), de gebruikers zelf en de taxisector moeten maximaal samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen Zolang een route nog steeds onveilig is met de fiets dient de stad op die route tussen te komen door goedkopere bustickets zodat openbaar vervoer aantrekkelijker wordt dan de auto. Veilige opstapplaatsen zijn een must, vooral op plaatsen waar veel schoolgaande jeugd samen de bus neemt (Europaplein bijvoorbeeld). Sint-Truiden moet volop inspelen op en participeren aan het nieuwe systeem van vervoerregio's van De Lijn. De uitbouw van een shuttledienst met pendelbussen, al dan niet in eigen beheer, moet onderzocht worden. Uit onze gesprekken blijkt dat zowel de bevolking, als de middenstand hier vragende partij voor zijn. De kosten hieraan verbonden, kunnen gedeeld worden door de stad, de middenstand en de gebruikers (betalen nu parking geld).

17


Witte taxi/ Taxicheques Gezien de busverbindingen nog niet optimaal zijn, zijn taxi’s een belangrijk onderdeel van de Truidense mobiliteit. Helaas zijn ze niet altijd even betaalbaar wat een ramp is voor jong en oud die in of vanuit de randgemeenten of wijken naar een leuke fuif of andere activiteit wil gaan. Daarom lanceren we een project rond witte taxi’s. De Truienaar kan taxicheques aanvragen waarmee hij tijdens het weekend, zon- feestdagen en dagen van grote events (jaarlijkse grote feesten, etc.) tegen een verminderd tarief een taxi kan nemen.

Personenwagen Sp.a is voor een autoluwe binnenstad en voor traag verkeer in de dorpskernen. De leefbaarheid van de omgeving staat voorop. Parkeren op parkings aan de rand van de stad moet prioriteit krijgen, gemeenschapswachten houden er een oogje in het zeil. Veemarkt en Europaplein zijn mogelijke sites om structureel goedkope parkeerplaatsen te voorzien. Slimme digitale borden tonen de actuele verkeerssituatie en suggereren de beste routes. Zo houden we overtollig verkeer en langparkeerders uit het centrum. De stad Sint-Truiden moet maximaal inspelen op de mogelijkheden van het Limburgse samenwerkingsverband S-LIM, ook en zeker qua beheersing van het mobiliteitsgegeven.

18


5. Veilig Het Huis Uit ” Veiligheid is een kwestie van tussen de mensen staan en te luisteren maar ook van hard optreden indien het nodig is.” (Jinnih Beels, sp.a -adviseur Veiligheid Kamer). Dit is de leidraad waarmee sp.a Sint-Truiden het veiligheidsbeleid van zijn stad ziet: Zacht waar het kan en hard als het moet. Wij willen daarom de wijkagent echt weer in de wijken en achter zijn bureau uit. Haar/zijn administratieve taken kunnen overgenomen worden door burgerpersoneel. De wijkagent is de vinger aan de pols van het stadsbestuur en het politiekorps, zij/hij staat naast de burger en zal altijd eerst via vertrouwensbanden en een dialoog tot oplossingen proberen komen. Als sp.a blijven wij sterk inzetten op preventie, die afgestemd moet zijn op het veiligheidsbeleid. Wij staan voor een integraal veiligheidsbeleid, waarbij het subjectief (on)veiligheidsgevoel even belangrijk is als objectieve feiten. Politiewerk en veiligheid blijven voor ons een zaak van mensen en van de overheid. Allerlei nieuwe en dure technologieën zijn hulpmiddelen, niet minder, maar zeker ook niet meer. Veiligheid blijft een basistaak van de overheid. Burgers en buurten kunnen hierbij helpen, maar telkens volgens de richtlijnen en onder het gezag van de lokale politie en de gemeente- en politieraad. Dit geldt evenzeer voor Buurtinformatienetwerken (BIN's) of whats-app-groepen.

19


Voorkomen De beste preventie inzake veiligheid is gemeenschapsvorming. Je voelt je minder onveilig als je weet wie daar op dat bankje voor je zit of als je weet dat in het huis aan de overkant Maurice woont. Opnieuw is hier de wijkwerking essentieel als doorgeefluik voor ervaringen. Onbekend is onbemind, daarom zorgen we ervoor dat mensen elkaar vaker kunnen ontmoeten in het publiek. We zetten nog meer in op het stimuleren van wijk- en buurtfeesten. Organisatoren kunnen blijvend rekenen op ruime ondersteuning door het stadsbestuur. Ontmoetingscentra bieden mensen die daar anders zelden de kans toe hebben de mogelijkheid met elkaar te praten. We stimuleren ook interculturele ontmoetingen: in het jeugdwerk, in het sociaal-cultureel volwassenenwerk, in de sport, in de kunsten en het welzijnswerk. We verlagen de drempels van bestaande organisaties en vergroten de deelname van etnisch-culturele groepen, ook in bestuursorganen. We verbeteren structureel stukjes publieke ruimte die er lelijk, vuil of onaf bij liggen, of waar het gewoon nog niet gezellig genoeg is. We gaan daarvoor op zoek naar innovatieve ideeën en doen daarbij zo vaak mogelijk beroep op bewoners uit de buurt. Bij het subsidiëren van buurtactiviteiten, wordt de bijdrage verhoogd in functie van een aantal criteria, zoals asielzoekers, kansarmen en/of éénzaamheid of initiatieven, die samenvallen met lokale kermissen. Wie niet wil deelnemen aan de open en veilige omgeving die we willen scheppen, zal aangepakt worden.

20


Aanpakken Criminaliteit dient snel aangepakt te worden. Wij leven in een vrije samenleving, maar wie die vrijheid misbruikt , krijgt lik op stuk. Focus van het politiewerk dient te liggen op de bescherming van u en mij tegen laagvliegers en dronken chauffeurs, diefstal, gewelddelicten, intra-familiaal geweld, etc. Politie moet makkelijk aanspreekbaar zijn, ook in minder acute situaties. We vergemakkelijken het contact tussen burger en politie via de moderne communicatiemogelijkheden. We zorgen ervoor dat onveilige of verdachte situaties – zoals verkeerslichten die niet werken, iemand die dronken op straat ligt of mensen die fietsen in een busje laden – makkelijk via telefoon, app of e-mail aan de politie gemeld kunnen worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de politie de mogelijkheden heeft om gevolg te geven aan deze meldingen. De burger heeft recht te weten wat er met een melding gebeurd is en de lokale politie dient dan ook binnen de 48 uur zelf mee te delen hoe de vraag werd afgehandeld. Sp.a is tegenstander van een samenleving met een camera op elke hoek van de straat. Niks zo goed als een buurt waarin iedereen elkaar kent. Wij pleiten voor het doordacht inzetten van mobiele bewakingscamera’s, op plaatsen met een reëel veiligheidsrisico en in de strijd tegen overlast. Het kan niet dat buurten die zich een camera kunnen permitteren er een krijgen, terwijl buurten die er een nodig hebben er geen krijgen.

21


6. Sociale Stad ”Mensen met minder verdienen meer, meer hulp en vooral meer kansen. Want een samenleving kan pas groeien als ze iedereen meekrijgt. Wij zijn voor het principe dat de uitgaven voor armoedebestrijding gekoppeld moeten worden aan de armoedecijfers. Als de armoede stijgt, moet er meer bestreden worden en vice versa.

Inventarisatie Heel veel armoede is verdoken. Een eerste stap is al gezet met het inventariseren van al onze beschikbare lokale gegevens over armoede. We houden een vinger aan de pols, en reageren snel op nieuwe tendensen. Bestaande armoede-initiatieven, zoals Sint-Vincentius of voedselbank Team Hope moeten blijvend ondersteund worden. Een aantal groepen verdienen extra aandacht.

Gezonde en Betaalbare Voeding voor Iedereen  In 2017 gingen ongeveer 14.000 extra mensen naar de voedselbank. Op 5 jaar tijd is het aantal met 30% gestegen (waaronder enorm veel jongeren) . Steeds meer mensen krijgen het moeilijk en het gaat dan niet alleen om mensen die al in armoede leven maar ook een onderlaag van de middenklasse die aan één extra factuur of een andere tegenslag voldoende hebben om in de miserie te vallen. Voedselbanken zijn niet altijd de ideale tool om mensen met nood aan goedkopere voeding te bereiken. Het is een grote drempel om bij hen binnen te gaan en de pakketten (alhoewel samengesteld door gemotiveerde vrijwilligers) bevatten niet altijd producten naar ieders smaak of noden. Sp.a opteert voor de sociale kruidenier. Dit is een ‘buurtwinkel’ waar iedereen producten kan kopen (van de voedselbank en overschotten van warenhuizen), maar waar bepaalde mensen een speciale kortingskaart krijgen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) of van de gemeente. Geen stigma want iedereen kan er kopen. Dit systeem van kortingskaarten kan ook toegepast worden voor lokale warenhuizen. De gemeente of het zorgbedrijf komt dan tussen in het verschil qua prijs. We engageren ons om de succesvolle werking van ‘Den teluur’ verder uit te bouwen. We willen nog meer sociale restaurants in onze gemeente uitbouwen en koppelen sociale kruideniers aan deze locaties. Zo kunnen sociale kruideniers ook plaatsen van ontmoeting worden in de buurt, voor iedere Truienaar.

22


Om duurzamer om te gaan met onze overschotten maken wij duidelijke afspraken met de fruitveilingen en locale handelaars zodat fruitboeren hun overschotten kunnen brengen naar onze scholen, rusthuizen, jeugdverenigingen etc. Op onze stadsapp (of aparte app) kan lokale horeca zich inschrijven. Op het einde van de dag kunnen zij hun voedseloverschotten hierop ter beschikking stellen tegen een verlaagd tarief. Een soort openbare über eats voor voedseloverschotten. De stad deelt duurzame restbakjes aan om horeca en klanten aan te moedigen om hun etensresten mee te nemen.

Zorgzeker Sint-Truiden Sint-Truiden is een zorgstad en daar zijn we fier op. Niet alleen hebben we de psychiatrische zorginstellingen, maar ook een breed netwerk en expertise op vlak van ouderenzorg. Wij dragen zorg voor onze burgers door in constante dialoog te staan met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), de huizen van het kind, het zorgbedrijf en de zorginstellingen zodat wij een beeld hebben van de zorgbehoevende Truienaar en zijn pad tot genezing. Wanneer zieken genezen zijn, moet de gemeente er alles aan doen om een directe integratie in de gemeenschap te voorzien. Dit onder andere via buddyprojecten. Onze wijk- en dorpsraden kunnen hierin een belangrijke rol spelen door het oprichten van buurtnetwerken. De stad Brugge heeft bijvoorbeeld het project ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’ waarbij zij eenzaamheid bij ouderen detecteren en opvolgen. Zij doen deur tot deur bevragingen bij senioren, brengen problemen in kaart via OCMW en thuishulp en geven impulsen aan meer sociale werkers die op straat komen. Sint-Truiden weet waar zijn thuislozen zitten en deze mensen verdienen nu een dak boven hun hoofd. Als gemeente moeten wij een breder netwerk van crisisopvang voorzien. Niet alleen voor daklozen maar ook voor jongeren in problemen. Dit kan door uitbreiding van bestaande initiatieven. Vele van de ouders die in hun opvang komen zijn alleenstaanden. In 2035 zullen 29,8% van alle Limburgers alleenstaanden zijn. In Sint-Truiden zal dit oplopen tot 34,4% De grootste groep alleenstaanden zijn doorgaans mannen van middelbare leeftijd.* De verwachtingen zijn bovendien nog drastischer: in 2060 zou de helft van de gezinnen uit een alleenstaande bestaan. Gezien het groot aantal van onze Truienaren die er alleen voor zullen staan, hebben wij meer dan ooit nood aan een singletoets. Dit is een beleidsinstrument dat de belangen van alleenstaanden vertegenwoordigd in beleidskeuzes. Bijvoorbeeld: de factuur voor eenzelfde huisvuilophaling in Sint-Truiden is hoger voor alleenstaanden dan voor een gezin met kinderen. Via een single-toets kan de gemeente dit probleem opsporen/anticiperen en voorkomen. *Cijfers: Limburg in Cijfers, www.limburg.be

23


Ouders en Kinderopvang Door een decreet van de Vlaamse Overheid worden over heel Vlaanderen Huizen van het Kind opgericht. Sint-Truiden heeft zo’n huis en dat moeten we ten volle benutten. Het Truiense Huis voor het Kind moet een plaats zijn waar jonge ouders alleenstaand of niet, arm of rijk, etc. terecht kunnen voor advies over ouderschap, gezondheid, kinderopvang, etc. Naast hun werking maken we ook ruimte voor het Huis van het Gezin, een gelijklopend initiatief waar jonge gezinnen en ouders terecht kunnen met vragen over de opvoeding van hun kinderen. Beide kunnen geïntegreerd werken. Dit is de ideale plaats om alle informatie over kinderopvang te verzorgen en de administratie inzake kinderopvang te regelen. Ouders moeten weten dat ze voor de aanvraag van kinderopvang, de opvolging door Kind en Gezin, etc. op deze plaats terecht kunnen. We geven in ons Huis van het Kind extra aandacht aan alleenstaande en kwetsbare ouders om hen extra ondersteuning te bieden in hun situatie. Sint-Truiden heeft sterke projecten op eigen grondgebied, die een maatschappelijke meerwaarde bieden voor kwetsbare ouders en kinderen (bijvoorbeeld vzw De Egeltjes). Het is onze taak als gemeente om deze verder te ondersteunen en te informeren als zij via projectsubsidies van Vlaamse en federale overheid kunnen groeien. Sp.a wil geboortebonnen uitreiken die kersverse ouders kunnen gebruiken bij de lokale apothekers. Op die manier kunnen alle ouders de beste zorgen aan hun kind geven en wordt de lokale middenstand gesteund.

Personen met een beperking Een schepen van toegankelijkheid blijft noodzakelijk en werkt intens samen met de ambtenaar van toegankelijkheid. Elke schepen bewaakt zijn of haar toegankelijkheid in zijn of haar eigen takenpakket en wordt hierin bijgestaan door de toegankelijkheidsambtenaar Toegankelijkheid zien wij als: • Bereikbaarheid: Zijn publieke gebouwen, ontspanning, vervoer, … fysiek bereikbaar? • Betreedbaarheid: Kan ik gemakkelijk gebouwen en locaties betreden? • Bruikbaarheid: lukt het me om te doen wat ik van plan was? • Begrijpbaarheid: Is de informatie duidelijk? We onderschrijven de suggesties opgenomen in het memorandum van de Truidense adviesraden.

24


7. Groen & Duurzaam We willen het morgen beter hebben dan vandaag. Maar we dreigen het slechter te hebben als het licht uitgaat of de zoveelste modderstroom het landschap verandert. Sint-Truiden moet gaan voor een CO2 neutrale stad met zuivere lucht waarin leefkwaliteit bovenaan staat. De aanpak van de CO2-problematiek en de luchtvervuiling loopt voor ons horizontaal over alle beleidsdomeinen heen. We hebben geen tijd te verliezen, Sint-Truiden is een onderdeel van onze OPEN wereld. Sint-Truiden moet werk maken van een eigen klimaatadaptatieplan met bijzondere aandacht voor de toenemende wateroverlast en de toenemende hitte. De stad schrijft zich in in de doelstellingen van de Europese Burgemeestersconvenant.

Energie Aankoop en Zoeketocht Verschillende gemeenten bieden ook al een gezamenlijke aankoop van energie aan. Liefst bij een eerlijke leverancier, die groene energie levert. Ook zo besparen mensen heel wat geld. De korting die mensen krijgen met zo’n gezamenlijke energieaankoop kan groot zijn. Het SAMENSTROOM- initiatief dat we als Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) en sp.a al opzetten moet gemeentelijk navolging kennen. Op die manier levert dit elke deelnemende Truienaar een aanzienlijke besparing op.

Zelf Energie Opwekken Sint-Truiden heeft geen bergen om windmolens of waterkrachtcentrales te plaatsen. Maar we hebben wel flatgebouwen en grote gemeentelijke gebouwen. Op de gemeentelijke gebouwen werden al indien mogelijk zonnepanelen geplaatst. Sp.a stelt nu voor ook zonnepanelen en/of kleine windmolens te plaatsen op de gebouwen die daarvoor geschikt zijn in samenwerking met de eigenaars en gebruikers op privégebouwen. Vaak schrikt de instapprijs voor hernieuwbare energie geïnteresseerden af. Hoewel de investering zich snel terugbetaalt, blijft het duur om eraan te beginnen. Sp.a stelt voor een investeringsfonds ‘duurzaam Sint-Truiden’ op te richten. Bedoeling is dat de stad Sint-Truiden óf goedkope leningen verschaft óf samen de investering doet met de privépartner die de locatie inbrengt om vervolgens samen t e genieten van de opbrengst. In functie van het Windplan van de provincie Limburg dient er bekeken te worden waar er windmolens geplaatst kunnen worden.

25


Lichtplan Sint-Truiden Sint-Truiden moet investeren in duurzame en innovatieve openbare verlichting. De gemeente dooft de nachtelijke klemtoonverlichting op de kerken. We moeten ook testen wat het beste systeem is om de openbare verlichting te dimmen. Ook de vernieuwing van armaturen en lampen kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Zelf Energie Besparen De beste CO2-aanpak is geen of zo weinig mogelijk energie te gebruiken en de stad moet hier het goede voorbeeld geven. Door binnen de stadsdiensten te werken met een budgetenveloppe kan er makkelijk afvalvermindering en energiewinst geboekt worden. Een dienst die bespaart op papier en energie kan die besparing gebruiken om zijn werkomgeving te verbeteren. De stad komt uit met een lagere energie- en papierfactuur en de stadsdienst creÍert extra budget voor specifieke wensen‌ Win-Win! Het doel is steeds de uitstoot van CO2 (die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen) te verminderen en te besparen op de energiefactuur.

26


Vuilnisbeheer Onze afvalberg neemt steeds maar toe terwijl onze natuurlijke voorzieningen op geraken. Bovendien zitten onze groene zones en waterlopen vol met zwerfvuil. Sint-Truiden moet in samenwerking met bovenlokale organisaties zoals Limburg.net vuilnisbeheer duurzaam en laagdrempelig maken.

Informeren Het is ook onze taak om mensen te informeren en te sensibiliseren: sluikstorten, weggooien van klein afval op straat, sigarettenpeuken, maar ook om mensen goede ideeën te geven over bijvoorbeeld duurzaam bouwen en verbouwen (zie elders). De stad informeert de burger, de burger informeert de stad via een smart phone-applicatie. We sluiten overeenkomsten met jeugdbewegingen en andere organisaties zodat zij zich inzetten tegen zwerfvuil en moedigen ‘ploggen’ aan (joggen en oprapen zwerfvuil). De jeugdbewegingen die zich hiervoor inzetten krijgen kortingen of een extra premie op hun subsidieaanvraag. Informeren en sensibiliseren staan voorop, maar burgers, die niet willen luisteren, moeten aangepakt worden. Er moet meer controle en handhaving zijn. Handhaving moet horizontaal over alle beleidsdomeinen (milieu, natuur, water, ruimtelijke ordening, etc.) heen lopen en er moet een specifieke verantwoordelijke voor aangeduid worden. Met andere woorden, er moet een echt beleid qua handhaving komen.

27


Natuur om en in de stad De openbare ruimte dient vergroend te worden. Op pleinen en straten moeten bomen een onlosmakelijk deel zijn van de leefomgeving. Op de Grote Markt worden terug bomen aangeplant. We stimuleren geveltuintjes in de stad en overleggen met eigenaars van braakliggende gronden om hier aanplantingen te doen. We zetten zoveel mogelijk in op het inzaaien en laten groeien van inheemse en lokale flora. Op bermen laten we ook vegetatie groeien. Waar kan, leggen we bloemensporen aan (meerjarige bloeiers) dit doen we om de wilde bijenpopulatie van onze gemeente aan te zwengelen. Onze fruitstreek heeft nood aan deze dieren. We onderhouden de bermen op een milieu- en natuurvriendelijke manier, zodat de biodiversiteit qua planten en dieren opnieuw alle mogelijkheden krijgt. Er moet veel meer groen in het centrum en in de dorpskernen komen tegen de toenemende hitte (als onderdeel van een globaal klimaatadaptatieplan). Andere gemeenten en steden planten bomen, in Sint-Truiden worden ze weg gedaan. Waarom niet overwegen om in bepaalde gedeelten van de stad, waar geen groen is, eigendommen aan te kopen, om precies groene ruimten aan te leggen? Kost dat geld? Ja, maar de gevolgen van de CO2-problematiek en de luchtvervuiling gaat op termijn nog veel meer geld kosten.

28


8. Werken, ondernemen Bijdragen Werkgelegenheid Door het gebrek aan ontsluiting naar de E40 is het moeilijker om Brussel-gerichte bedrijven aan te trekken. Anderzijds liggen we maar 15 kilometer (km) van de E313 die de haven van Antwerpen verbindt met het Duitse Ruhrgebied. Die 15 km expresweg betekenen nauwelijks tijdverlies.Bijgevolg moeten we ons actief richten op bedrijven die op deze as actief zijn/willen zijn. Het is nodig nieuwe industrie- en KMO-zones bij te creĂŤren. Een grote troefkaart is het bedrijventerrein op Brustem vliegveld waar er nog ruimte te over is voor nieuwe en grote investeringen, gekoppeld aan beperkte,economische vliegactiviteit. De stad moet keuzes maken inzake de voormalige militaire basis in Brustem: de droneindustrie of evenementen. Wij geven de voorkeur aan de drone-industrie gekoppeld aan het maximaal vrijwaren van de natuur. Wij zijn ook voor evenementen, maar politiek is keuzes maken en dan kiezen wij nu voor de drones en afgeleide industrie. Wij willen volop inzetten op Sint-Truiden als zorgstad. Wij hebben vele zorginstellingen en organisaties hier in de gemeente met groeipotentieel. Bovendien hebben deze instellingen reputatie en expertise opgebouwd in verschillende domeinen. Sint-Truiden moet dit versterken en zichzelf uitbouwen tot een centrum van zorg waar verschillende mensen naartoe komen en waar werkgelegenheid in is. Dit doen we door weer een volwaardige zorgcampus met opleidingen in ons centrum te installeren. De oude verpleegsterschool moet een modern opleidingscentrum voor zorgprofessionals worden. Dit in samenwerking met de universiteit Hasselt, PXL en/of andere partners. Sint-Truiden als zorgstad is een historisch gegeven en heeft vele economische voordelen. En de nadelen moeten we erbij nemen (bijvoorbeeld concentratie asielzoekers of mensen met sociale of psychische problemen).

29


Leve de Kleine Zelfstandige De stad Sint-Truiden is altijd een stad geweest met vele kleine middenstanders. De aanhoudende werken en chaos in de binnenstad betekende een aderlating voor de middenstand. Wij pleiten voor verdere spreiding in de uitvoering van de hoogst noodzakelijke werken om hen mogelijkheid te geven er weer bovenop te komen. Lokaal ondernemen is van levensbelang voor de leefbaarheid van de binnenstad ĂŠn de dorpen. Centrum en kernen worden geconfronteerd met een toenemende uittocht van kleine winkels naar de stadsrand. Het is nodig de dorpswinkels weer nieuw leven in te blazen en te vermijden dat megaprojecten de kleintjes wegconcurreren . Bedenk dan ook dat door de aanwezigheid van lokale middenstand de auto minder gebruikt wordt, want zij bieden werkgelegenheid kort bij thuis , dan is het wel duidelijk: de kleine zelfstandige moet gesteund worden. Ruimtelijke ordening is het instrument om de wildgroei aan grote zaken in de rand tegen te gaan en de kleine zelfstandige meer zekerheid te geven. Ruimtelijke ordening dient kernversterkend en duurzaam te zijn. Projecten die hier niet aan voldoen, verdienen geen groen licht. Daarnaast is het nodig een inventarisatie te maken van de beschikbare ruimte voor kleinhandelaars. Zo is er nood aan een visuele afbakening van het winkelgebied en een betere en eenduidige signalisatie voor de bezoeker in de binnenstad. Bereikbaarheid en een aangename winkelomgeving zijn van levensbelang. Sp.a houdt daarmee rekening bij het uittekenen van het parkeerbeleid. Wanneer een handelszaak gelegen is in een gebied waar openbare werken aan de gang zijn, doen we extra inspanningen om de hinder tot een minimum te beperken en de betrokkenen financieel tegemoet te komen.

Administratieve Vereenvoudiging Enkele jaren geleden startte de stad Sint-Truiden met een online ondernemersloket. Dit loket moet verder worden uitgebouwd om de administratieve rompslomp voor ondernemers tot een minimum te beperken. Beter nog is een pro-actieve benadering van van potentiĂŤle starters en ondernemers via gerichte marketing. Ook moet er specifieke aandacht zijn voor nieuwe Belgen, die vaak eveneens heel wat ondernemingszin hebben.

30


Vertegenwoordiging Op dit moment houdt de middenstandsorganisatie van Sint-Truiden zich vooral bezig met het promoten van de winkelstraten. Sp.a vindt dat zij betrokken moeten worden bij alle beslissingen die hen aangaan en er zo een echte middenstandsvertegenwoordiging van maken. Er moet, los van specifieke inspraakmomenten bij werken of andere gebeurtenissen, minimaal één maal per jaar een algemene vergadering komen, waarop heel de middenstand terecht kan met voorstellen, grieven, klachten, etc.

Andere actiepunten Markten Het marktgebeuren - de zaterdagmarkt en de antiek- en rommelmarkt en de kermissen – wijkkermissen moeten in stand gehouden worden en zelfs nog versterkt worden. Zij hangen in Sint-Truiden erg nauw samen met een positief middenstandsbeleid. De intensieve contacten met de militairen, onder andere via de Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), en de eruit voortvloeiende activiteiten moeten nog opgedreven worden. Wij moeten trachten een boerenmarkt en/of een bio-markt op te zetten. Er moet alles aan gedaan worden via contacten op federaal niveau om de Campus Saffraanberg open te houden. Rechtstreekse militaire tewerkstelling is altijd belangrijk geweest in Sint-Truiden en dat moet zo blijven.

Fruit en wijn De stad moet een ondersteunende rol (blijven) spelen voor de fruit-, landbouw- en tuinbouwsector , onder andere op het vlak van imago en via een aantal specifieke evenementen. Dat niet alle boeren nog gaan kunnen leven van industriële land- en tuinbouw is een feit maar dat wil niet zeggen dat zij hun beroep moeten opgeven. Onze gemeente kan hen steunen met innoverende projecten rond toerisme, biolandbouw etc. Vanuit het lokale vlak moet de stad blijven ijveren voor een toename van de tewerkstelling in de landbouw. Daarnaast zien we in Haspengouw een toenemend aantal wijnbouwers. Sp.a gelooft in deze sector en moet initiatieven nemen om de knowhow te vergroten. Sint-Truiden zou het initiatief moeten nemen om te komen tot een ‘Appellation Contrôlée’ voor de de Haspengouwse wijn. De aanwezigheid van het Proefcentrum voor Fruitteelt (PCF) in Sint-Truiden, waar ook een wijnafdeling is, is hierbij belangrijk.

31


9. Samenwerken Over Cultuurgrenzen Heen De laatste 25 jaar is SintT-ruiden uitgegroeid tot een diverse stad met vele culturen, religies, levensbeschouwingen en nationaliteiten. Het samenleven in diversiteit is geen sinecure en krijgt niet vanzelf vorm. Het is voor ons belangrijk een Sint-Truiden te ontwikkelen waarin de verschillende culturen beseffen dat ze een meerwaarde betekenen voor elkaar.

De Saladekom Wij zijn niet voor het voorbijgestreefde Blanc Bleu Belge, waar niemand zich écht in thuis voelt en ook niet achter het idee van de melting-pot waar elke cultuur zijn eigenheid verliest. Samenleven met verschillende culturen is voor ons als een Saladekom. Met andere woorden, een mix van verschillende ingrediënten die hun eigenheid kunnen bewaren maar samen meer variatie en smaak geven dan alleen. Dit kan alleen als alle gemeenschappen hier moeite voor doen. Het is geen teken van integratie als je je helemaal terug plooit in je eigen gemeenschap. Samenleven betekent ook openstaan voor opmerkingen om het samenleven te vergemakkelijken. Het belangrijkste is dat we ons allemaal Truienaar voelen en ons gerespecteerd weten door onze buurman of die nu Ali, Harwinder of Luk heet… Sint-Truiden heeft grote en levendige allochtone gemeenschappen. Het is belangrijk hen te betrekken in de verschillende geledingen van de Truidense maatschappij, waarbij werk en wonen vooropstaan. Wij geloven dat zij een echte meerwaarde kunnen betekenen voor SintTruiden.

32


Taal Met het project ‘Sport en Spel-end Nederlands Leren’ bieden we anderstalige kinderen en tieners tijdens de zomervakantie een cursus Nederlands aan. Veel van hen komen tijdens de vakantie weinig of niet in contact met de Nederlandse taal en verliezen daardoor veel van de taalvaardigheid die ze tijdens het schooljaar hebben opgebouwd. Door in de vakantie een veilige omgeving te creëren en fouten toe te laten, daalt de spreekangst bij deze kinderen en jongeren. De deelnemers aan het ‘Sport en Spelend Nederlands Leren’ krijgen de kans om te vertellen, te luisteren, te lezen en taalspelletjes te spelen. Dit project is erg goed te combineren met het bestaande sport-en-spel. Het bestaande ‘Babbelladder’ project vullen we aan met ‘thee metboekjes’ . We helpen anderstalige kleuters met een Nederlandse taalachterstand, door hun ouders aan te sporen voor te lezen uit Nederlandstalige boeken. Vrijwilligers brengen een bezoek aan deze gezinnen en brengen als geschenk boeken mee, die ze voorlezen. Dat doen ze vijf keer. Daarna is het de bedoeling dat de ouders deze gewoonte overnemen. Vaak gaat het om gezinnen waar Nederlands niet de voertaal is of waar de gewoonte niet bestaat om voor te lezen. De vrijwilligers komen dan weer in contact met de huiselijke sfeer uit andere culturen.

Integratiedienst Algemeen is Sp.a voorstander van een centraal aanspreekpunt waar burgers en verenigingen terecht kunnen voor vragen en opmerkingen rond diversiteit, samenwerking, het opzetten van initiatieven, etc. Mensen van allochtone afkomst moeten ondersteund worden in hun integratie in de Truidense samenleving. Anderzijds is het de taak van het stadsbestuur om nieuwkomers duidelijkte maken wat autochtone Truienaars belangrijk vinden. Kermissen en parades zijn uitgelezen kansen om de verschillende gemeenschappen in Sint-Truiden een plaats te geven. Dit alles dient vanzelfsprekend in dialoog te gebeuren. Samenleven doe je met velen. De bestaande Truidense integratiedienst is een voorbeeld voor vele gemeenten en moet dat kunnen blijven.

33


Ontwikkelingssamenwerking In Sint-Truiden kunnen we de wereld niet veranderen. Wel kunnen we op lokaal niveau een steentje bijdragen aan de uitbouw van een rechtvaardige en eerlijke wereld. Sp.a engageert zich om tegen 2024 0,7% van de gewone begroting te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking. De bedragen voor de verenigingen, die aan ontwikkelingssamenwerking doen, moeten beduidend verhoogd worden. De stad zou een jaarlijkse sponsoractie naar Sint-Truidense bedrijven toe kunnen ondernemen voor projecten van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Sinds 2003 heeft Sint-Truiden een stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua. Sp.a wil deze stedenband verder versterken en op zoek gaan naar nieuwe projecten waarrond we internationaal kunnen samenwerken. Vooral richting India, gezien de relatief grote gemeenschap in Sint-Truiden, lijkt ons zeer interessant. Voorts zet sp.a volop in op de sensibilisering van de eigen bevolking en haar nieuwe bewoners en versterkt de scholen in hun opvoedkundige rol naar een wereldburgerschap. Sint-Truiden moet als ‘Fair-Trade gemeente’ (2008) blijvend een voorbeeld zijn voor zijn bevolking. Op lange termijn kiezen we voor een integrale aanpak via de Sustainable Development Goals (SDG’s)/Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals die zijn ontwikkeld in de schoot van de verenigde naties. Sp.a onderschrijft voorts de principes zoals die gepresenteerd werden door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) in het memorandum van de Truidense Adviesraden.

34


10. Cultuur Puur En Niet Duur Een divers cultureel aanbod durft te vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk mensen. Sp.a is voorstander van populaire cultuur voor elke smaak en zogenaamde ‘hogere’ cultuur voor elke portemonnee. Dit moet het basisprincipe zijn in de programmatie van Cultureel Centrum de Bogaard.

Infrastructuur Structureel blijft er een gebrek aan accommodatie voor verenigingen, concerten en fuiven. Dit moet opgelost worden door óf zelf een nieuwe zaal te bouwen,door in te stappen in de uitbating van de nieuwe jeugdcampus Gazometerstraat óf door de samenwerking met de parochiezalen op een andere leest te schoeien. Het zou van gezond verstand getuigen moest elke zaal minstens éénmaal per jaar zich openstellen om deze nood te lenigen. Op die manier worden ook de kerkdorpen actief betrokken in het cultuuraanbod. In grote steden zie je vaak dat grote leegstaande gebouwen spontaan gekaapt worden door creatievelingen die het als uitvalsbasis gaan gebruiken voor hun werking. Sint-Truiden is te klein voor een dergelijke spontane dynamische werking, maar met een minimum aan ondersteuning gebeurt dit wel: het Oud- Atheneum in de Zoutstraat en de gebouwen op de campus Terbiest. Sp.a vindtdergelijke initiatieven erg belangrijk omdat ze duidelijk tegemoet komen aan de nood van velen. Nu worden creatieve ideeën vaak tegen gehouden omdat ze opboksten tegen teveel regels. Geef creativiteit de vrije loop en nodige zuurstof. Omgekeerd zorgt een initiatief als het Oud- Atheneum ook voor een meerwaarde voor SintTruiden als stad. Wij zien graag andere onbestemde gebouwen – nu en in de toekomst– op een dergelijke manier een invulling krijgen. Bijvoorbeeld atelierzone: artistiek talent trekt weg uit Sint- Truiden, omdat er te weinig betaalbare atelierruimte voorhanden is. De stad renoveert daarom een oud gebouw waarin jonge kunstenaars terecht kunnen. De kunstenaars betalen enkel de energiekosten. Ze worden door een expertenjury geselecteerd. Ze kunnen maximaal twee jaar gebruik maken van de ruimte. De stad financiert het project.

35


De stad koopt het domein Terbiest, zodat de huidige verenigingen, en eventueel nog andere, er kunnen gehuisvest worden. Er wordt geld gestopt in een zekere renovatie van het OudAtheneum, zodat de daar gevestigde verenigingen ook enige zekerheid krijgen (nu is er grote onzekerheid na het nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Binnenstad). Als sp.a willen wij het subsidiereglement, waarbij verenigingen een ernstige financiële ondersteuning kregen bij het (ver)bouwen van hun lokaal, opnieuw invoeren. De stad moet nadenken om de Begijnhofkerk vaker te gebruiken voor bepaalde activiteiten en ook voor welbepaalde verenigingen. Bij het verder ontwikkelen van het Kerkenplan moet er eveneens planmatig bekeken worden welke ruimten eventueel voor culturele infrastructuur in aanmerking komen.

Programmatie en Beleid Door onze ligging en het beperkte aanbod ontwikkelde de Truienaar van jongs af aan een geweldige Do It Yourself (DiY)- attitude. In plaats van de betere film te gaan kijken in Brussel of Leuven maken we ze zelf, in plaats van stevig te betalen voor professioneel toneel in Hasselt wordt er in zowat elke wijk een amateurgezelschap opgericht…dat maakt enerzijds dat vele cultuurminnende Truienaars de weg naar het cultuurcentrum (CC) nog niet gevonden hebben, maar anderzijds ook dat er enorm veel potentieel zit in onze bevolking. Het cultuurbeleid moet erop gericht zijn beiden te verbinden. Laat toneelvereniging X een avond ‘hosten’, laat zanggroep Y zijn eigen avondprogramma samenstellen, nodig de leerlingen van de muziekschool uit voor een meet & greet met Jef Neve. Wij hebben een prachtige kunst- en muziekacademie die smeken om meer performancemomenten. Het cultuurbeleid moet verder bouwen en steun geven aan private initiatieven. Het doel moet zijn zoveel mogelijk Truienaars in contact laten komen met cultuur. De zaal waarin ze dit doen is van ondergeschikt belang. De programmatie van Theater De Roxy en het CC De Bogaerd dienen goed op elkaar afgestemd te zijn en elkaar te verrijken. Voor concurrentie is onze stad te klein en zijn de middelen moeten dus optimaal gebruikt worden.

36


PrivĂŠ-initiatieven moeten verder gestimuleerd worden door goedkope zaalverhuur, technische ondersteuning of de mogelijkheid tot partnership. Dit betekent dat het CC zich ertoe verbindt om dezelfde inbreng te voorzien dan de initiatiefnemer. Uitgaven worden zo 50/50 gedeeld. De initiatiefnemer betaalt met de winst de inbreng (gedeeltelijk) terug. Dit maakt dat het CC zo werkt met externe knowhow van lokale organisatoren, grotere producties mogelijk worden en het risico op verlies beperkter is (de organisator heeft er alle baat bij om veel volk te krijgen). Er moet opnieuw aandacht zijn voor kunst in de openbare ruimte. Wij pleiten voor een periodieke tentoonstelling (om de 2 of 3 jaar) in de openbare ruimte, waarbij via een uit te tekenen route ook ons erfgoed, onze monumenten en onze toeristische troeven extra in de kijker gezet worden. Er moet werk gemaakt worden van een publicatie (en on line) van alle kunstwerken, die SintTruiden heeft in de publieke ruimte.

Verbreden, verkleuren, verjongen, verdorpen Inzake programmatie moet het CC verjongen en verbreden door samen te werken met gelijkaardige steden aan de andere kant van het land (bijvoorbeeld: de Kreun in Bissegem bij Kortrijk). Het heeft geen zin hetzelfde te brengen als nabije grotere steden, maar door samen te werken kunnen kleinere zalen wel goedkoper internationale acts binnenhalen en een aantrekkingspool zijn voor bezoekers van buiten de stad. De verenigingen in buurten, wijken en dorpen (via dorpscultuurraden?) moeten samen met het CC een op maat gemaakt programma aanbieden, recht onder de kerktoren.

37


Bibliotheek en Festiviteiten Sp.a wil extra aandacht besteden aan een laagdrempelige bibliotheek, analoog en digitaal. In deze digitale tijden heeft de 40 procent van de bevolking zonder internetabonnement extra nood aan een publiek informatie- en ontspanningsaanbod, in boekvorm, op cd, dvd, cd-rom, enz. Ook goedkoop media uitlenen (downloaden) via het internet (bijvoorbeeld muziek) is een laagdrempelige vorm van publieke informatie en ontspanning. Nu een lokale bibliotheek niet meer verplicht is vanuit Vlaanderen, moeten we er extra op toezien dat er niet op bespaard wordt. Integendeel, verder uitbouwen is de boodschap. Carnaval Sint-Truiden moet terug zijn plaats krijgen in de stad. Carnaval moet weer van en voor de gewone Truienaar worden.

Kerkplan en Patrimonium Het patrimonium van Sint-Truiden is een belangrijke troef van de stad. Het goed in kaart brengen van onze eigendommen, het goed onderhouden ervan, en het zoveel mogelijk ontsluiten ervan voor het brede publiek verdient onze prioriteit. Kunnen sommige plaatsen niet worden opengesteld/ gebruikt voor publieke doeleinden zoals vroeger het Huis van Sinterklaas? Onze kerken zijn deel van onze stadsgeschiedenis en het Kerkenplan moet planmatig en in nauw overleg met de kerkfabrieken en de ganse bevolking uitgevoerd worden. Elke belastingbetaler betaalt in Sint-Truiden voor de kerken en moet haar/zijn gedacht kunnen zeggen over de herbestemming. Een open debat moet leiden tot originele ideeĂŤn. We zorgen voor een nauwe samenwerking met het bisdom om onder andere de site van de abdij en de Minderbroeders op te waarderen en te zorgen voor een goede herbestemming. Domeinen in private handen zoals het kasteel van Duras moeten aangewend worden via een goede samenwerking met de eigenaars. Gezond verstand, inspraak, respect en overleg moeten de leidraad zijn.

38


11. Grijs En Wijs Sint-Truiden heeft niet alleen een van de oudste populaties van Limburg, maar in de nabije toekomst groeit deze groep ook alleen maar aan. Toch zijn ouderen dikwijls niet zo zichtbaar meer in het stadsbeeld en daardoor vallen zij vaak uit de boot. Sint-Truiden is een stad voor iedereen. Als zorgstad willen bij bovendien alles op alles zetten zodat senioren in StTruiden ouder kunnen worden zonder zorgen. Binnen de groep van de senioren moet er extra-aandacht zijn voor het aspect van vereenzaming. *Een aantal actiepunten voor ouderen vindt u ook onder het hoofdstuk ‘sociaal’. Hier beperken wij ons tot een aantal maatregelen die exclusief voor ouderen bedoeld zijn.

Huisbezoeken en eenzaamheidsbestrijding Sp.a wil de bestaande bevragingen verder uitbreiden. De sociale dienst gaat op vraag langs bij alle mensen uit de leeftijdscategorie 60 tot 65 jaar en ouderen vanaf 80 jaar . Hen wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen een verblijf in een rusthuis, of ze zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen,... Naar aanleiding van die wensen kan het stadsbestuur zich een idee vormen van hoe we dit verder best aanpakken. Er wordt gewerkt met een breed netwerk aan vrijwilligers en zorgprofessionals (studenten sociaal werk, etc.) om ervoor te zorgen dat deze ouderen niet vereenzamen. Er is ook een meldpunt voor buurtbewoners als zij merken dat er iets scheelt met ouderen in de buurt. De wijkinspecteurs van de lokale politie worden gevraagd extra aandacht te hebben voor deze bevolkingsgroep. Eenmaal per jaar wordt er een specifieke actie gedaan rond het veiligheidsgevoel. Er moet een samenwerking tot stand gebracht worden tussen alle gemeente-, politie- en OCMW-diensten, die aan huis komen bij de senioren. Dus een integrale aanpak. Dat is ook de beste remedie tegen de steeds meer verdoken problematiek van eenzaamheid. Eenzaamheid is een onderbelicht probleem. Aan de andere kant zien we dat online kopen in de lift zit. alleen zijn de klanten niet altijd thuis als de levering. Geef ouderen de kans om een afhaalpunt bij hun thuis of in hun buurt op te zetten. Dit kan via een afhaalbox aan de gevel of een daadwerkelijk punt bij de ouderen thuis. Hierdoor ontstaat er sociaal contact tussen de ouderen en de rest van de buurt. Wij zijn voorstander van een proefproject in samenwerking met lokale handelaren.

39


Kangeroewoningen Bij het ontwerpen van nieuwe kavels of grote wooneenheden worden er kangeroewoningen voorzien. Bij kangoeroewonen zorgen jongere en oudere bewoners van hetzelfde gebouw voor elkaar. Ze doen kleine sociale diensten en klusjes. Zo breng je op een originele manier verschillende generaties samen. En wordt wonen voor jong en oud een stuk veiliger, socialer en betaalbaarder.

Veilig Thuis Aangezien dat valpreventie een werkpunt is in het Ouderenbeleidsplan, start het OCMW met het project ‘Een veilige (t)huis’. Omdat er bij 80-plussers een verhoogd valrisico bestaat, krijgt deze doelgroep het bezoek van de dienstverantwoordelijke van Thuiszorg. Samen met de bewoner(s) gaat de verantwoordelijke na of de toestand van het huis of het gedrag van de bewoner aanleiding kunnen geven tot een valpartij. Als dit zo is, wordt een checklist ingevuld, die na overleg met de bewoners, overgemaakt wordt aan het regionaal centrum van hun mutualiteit. Ook hier kan een goede straat- en wijkwerking meer veiligheid bieden voor de 80-plusser. Als de buurt bereid is een handje te helpen als het nodig is, is iedereen geruster. En dat komt ook u ten goede wanneer u 80 bent.

De Grijze Taxi We willen de bejaarde die slecht te been is niet alleen thuis langer houden. We willen hem ook meer uit huis krijgen. Bejaarden willen wel graag nog eens ‘de stad in gaan’, maar durven of kunnen hun kinderen niet daarmee te belasten en vinden een taxi ‘niet gepast’. Het OCMW probeert hier op al in te spelen, via de minder-mobielencentrale , Sp.a gaat nog een stapje verder. Sp.a wil taxibedrijven, bejaarden en hun kinderen samenbrengen om een jetonsysteem uit te werken. De jetons, 'goed voor één rit naar of van de stad' worden door de kinderen aangekocht en cadeau gedaan aan hun bejaarde ouders. De taxiritten worden goedkoper omdat ze op voorhand en in grotere hoeveelheden aangekocht worden en ouderen ‘komen nog eens wat meer onder de mensen’. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, worden ondersteund door de stad.

40


12. Jong

En Levendig

Het is onze taak om onze kinderen en jongeren zoveel mogelijk ruimte te geven. Ruimte om te groeien, om te spelen en zich te ontplooien. Daarom zorgen we voor een propere en nette openbare ruimte, speelpleinen en parkjes, jeugdhuizen en lokalen. We brengen hen samen. Ook in de vakantie.

Jeugdverenigingen en inspraak De talrijke jeugdverenigingen in Sint-Truiden staan enorm sterk en kunnen rekenen op jarenlange ervaring en terechte ondersteuning vanwege de stad. Zij geven generaties jongeren kansen en inzichten, sociale vaardigheden en een netwerk voor de rest van het leven. Vooral inzake menselijk potentieel en kerntaken heeft de Truidense jeugdvereniging een ijzersterke reputatie. Waar mag er dan wel een tandje bijgestoken worden? Grotere meerjarige plannen zijn voor een jeugdbeweging moeilijk volledig zelf te dragen. Zij zijn gefocused op hun zinvolle werking en doen dat goed. De stad beseft dat het haar steentje moet bijdragen als het aankomt op bouwen en renoveren van de lokalen. Het 50/50principe dat maakt dat de helft van de geraamde kosten door de stad wordt betaald en de andere helft door de vereniging is zeer efficiënt. Verenigingen trommelen zelf het werkvolk op om hun kosten te doen dalen en de gemeente betaalt het gros van het materieel. Dat maakt voor de gemeente een winst van 50%, gesteld dat de gemeente het belangrijk vindt dat jeugdbewegingen goed gehuisvest zijn. Sp.a vindt dat. Wij vallen hier terug op het vroeger bestaande subsidiereglement, ingevoerd door de sp.a, voor infrastructuur aan sport-, cultuur-, jeugd- en andere verenigingen. En alle verenigingen hebben hier recht op, vandaar een sluitend reglement. Daarnaast zijn jeugdverenigingen wel gediend met specifieke vorming voor hun leiders: Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO), brandpreventie, websites maken, beheer financiën, enz. In samenspraak met de Jeugdraad dient dit programma uitgebreid te worden. De Jeugdraadwerking wordt onder meer verder verstevigd met gestructureerde aftoetsmomenten tussen bestuur, jeugddienst en jeugdraad. Ook onze jongste geëngageerde Truienaren krijgen inspraak via de kinderraad.

41


Onze Truidense jongeren weten net zo goed als hun volwassen tegenhangers wat ze willen. Daarom geven wij hen de kans om het beleid mee vorm te geven. Wij willen projecten starten rond stemrecht vanaf 16 jaar om burgerparticipatie en –zin bij jongeren aan te wakkeren. Wij betreuren dat de huidige meerderheid niet is ingegaan op het sp.a -voorstel om dit nu reeds te organiseren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gegeven van lokale democratie, geven we een extra boost via de Truidense Jeugdgemeenteraad. Samen met de scholen organiseren we jaarlijks dit project waarmee jonge Truienaren een kijk krijgen achter de schermen van de gemeentelijke werking. Dit alles wordt afgesloten met een gemeenteraad waarin de jongeren de baas zijn en zij zelf hun voorstellen kunnen stemmen. Sp.a is geen voorstander van de verschuiving van onderwijslocaties naar de rand van de stad. De kern moet net versterkt worden en jongeren zijn daar een onlosmakelijk deel van. Wij willen weg van de regulitis die initiatieven van verenigingen en (jonge) engagementen tegenhoudt. Ons principe is: een ja heb je en extra steun kun je krijgen. Wil jij een fuif organiseren, doe dan je ding, binnen het wettelijk kader natuurlijk. Wil jij extra projectsubsidies en gebruik maken van onze gemeentelijke feestzalen, materiaal, ... dan zal de gemeente je ook meer van je vragen in de organisatie. Onze jongeren willen plekken waar ze kunnen hangen en gewoon lekker jong kunnen zijn. Wij willen daarom dat er ten alle tijden minstens één jeugdhuis is in Sint-Truiden waar jongeren terecht kunnen voor een pintje aan een betaalbaar tarief. Onze jeugddienst krijgt een sleutelrol in het garanderen van de continuïteit van deze huizen. Jaarlijks nemen zij tientallen jongeren in dienst voor projecten als ‘Sport en Spel,’ wij moedigen onze diensten aan om geëngageerde jongeren onder de arm te nemen en hen mee te laten draaien in de uitbating van onze jeugdhuizen. De stad voorziet locaties waar jongeren samen kunnen 'blokken' en niet enkel in de examenperiodes.

42


Niet-georganiseerde jongeren Door het feit dat geÍngageerde jeugd zo sterk samenhangt met het traditionele jeugdwerk, is het voor de Truidense jeugd moeilijk om nog langdurige, spontane andere initiatieven op poten te zetten. De niet- georganiseerde jeugd valt zo tussen twee stoelen. Was SintTruiden kleiner, dan ging iedereen wel naar dat ene jeugdhuis, was Sint-Truiden groter dan was er wel genoeg niet-georganiseerde jeugd om initiatieven uit de grond te stampen. Daarom moet de stad dit hiaat opvullen. Een jeugdwerker dient halftijds toegewezen te worden aan het jeugdhuis om de continuïteit en kwaliteit van de werking te waarborgen. Zulk een jeugdhuis is de uitgelezen plek om jongeren zelf initiatieven te laten nemen, een netwerk op te bouwen. Het is zeker voor niet-georganiseerde en kansarme jeugd de manier om engagement op te nemen en een bindmiddel voor de grote diversiteit binnen deze leeftijdscategorie. Hij moet betrokken worden in de uitwerking van de jongerensite aan de Gazometerstraat. De initiatieven vanuit de gemeente, die op dit vlak al ontwikkeld zijn (bijvoorbeeld jongerenpreventiewerker, spelotheek, buurtwerking, Jongereninformatiepunt (JIP) , initiatief voor de 18-jarigen, specifieke vakantiewerking, kinderraad, Joy-Joy, etc. ‌). ), moeten verder uitgebouwd worden. Een goedkope, degelijke fuifzaal is een absolute prioriteit voor de komende legislatuur.

Onderwijs Sint-Truiden heeft nood aan een integraal en horizontaal stedelijk onderwijsbeleid met een verregaande samenwerking tussen de verschillende (stedelijke) diensten, organisaties en onderwijs. Leerlingenvervoer, taalversterking, ondersteuning van leerlingen die het moeilijker hebben, ... zijn uitdagingen die meer slaagkansen krijgen als iedereen de handen in elkaar slaat. Bovendien kan op deze manier werk gemaakt worden van projecten die werkend leren ondersteunen. Een stedelijk onderwijsbeleid kan de schakel vormen tussen lokale bedrijven en scholen om zie elke leerling de beste start te geven op de arbeidsmarkt, indien zij dat wensen.

43


Jongerencampus en Overkophuis Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is het organiseren van de nieuwe jongerensite aan de Gazometerstraat. Er dient een beheersstructuur (Bijvoorbeeld Vereniging Zonder Winstoogmerk -vzw) opgericht te worden om het complex met jeugdhuis, fuifzaal en repetitieruimtes in goede banen te leiden. De Jeugddienst voorziet best een beheerder om dit praktisch te organiseren. De nieuwe jeugdsite moet een glazen huis zijn voor alle jongeren van Sint-Truiden. Het Overkophuis dat in Sint-Truiden zal komen, moet een lang leven beschonken zijn. Dit is een jeugdcentrum waar jongeren steeds terecht kunnen voor laagdrempelige hulp, informatie en activiteiten op maat. Sp.a steunt ten volle het bestaan van een Overkophuis in Sint-Truiden en bekijkt hoe het naar de toekomst toe ook jongeren uit deeldorpen het ebste kan bedienen.

Witte taxis Op het grondgebied van Sint-Truiden kunnen jongeren in het weekend tussen middernacht en zes uur ’s morgens een taxi nemen tegen goedkoop nachttarief. De stad werkt een overeenkomst uit met de taxibedrijven. De bedoeling is dat iedereen op een veilige en betaalbare manier thuis geraakt.

Generatie T Sint-Truiden heeft een grote groep jongvolwassenen die na hun studies in het beroeps of na hun studies in het hoger onderwijs ‘rondzweven’. Het is een groep die eigenlijk nergens in onze gemeente terecht kan. Als ze uit gaan hebben ze alleen de optie tussen events en cafés waar oudere mensen komen of events waar hele jonge mensen komen. Deze groep heeft ook specifieke noden. Ze zetten hun eerste stappen op de arbeidsmarkt of in de immobiliën en zoeken naar een plaats om wortels te leggen. Dit is de nieuwe generatie Truidense burgers en het is aan ons om hen te helpen om van Sint-Truiden hun nieuwe of hernieuwde thuis te maken. Dit is goed voor onze gemeente omdat het een manier kan zijn om de braindrain tegen te gaan en een middel tegen de vergrijzing van onze gemeente. We breiden onze jeugdraad uit zodat er naast een kinderraad en een jeugdraad ook een adviserend en organiserend orgaan is dat de belangen van deze groep vertegenwoordigd, de raad van T.

44


13. Sport

Voor Iedereen

Sp.a is voor sport in de breedte: elke Truienaar moet haar/zijn sport in zo ideaal mogelijke omstandigheden (ook financieel), dichtbij huis, laagdrempelig kunnen uitoefenen. Sporten of clubs ondersteunen, waarin enorm veel geld omgaat, is niet de taak van de stad. Gezonde inwoners, dat dan weer wel.

Infrastructuur en aanbod Sp.a heeft aandacht voor degelijke sportinfrastructuur, voor zoveel mogelijk doelstellingen en mensen. We moeten investeren in speelpleinen, skateparken,fitnesstoestellen in openlucht en gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen en voor lichamelijke opvoeding op school. Elke buurt verdient een multifunctioneel sportveld! Onze gemeente heeft door zijn openbaar zwembad en vele andere sportdomeinen, doorheen de jaren een sleutelrol gekregen in de sportbeoefening van niet alleen de Truienaren maar ook van de bewoners van omliggende gemeenten. Betaalbaarheid moet daarin centraal staan. Wij zijn voorstander van een openbaar zwembad met een degelijke zwemvijver. Scholen, verenigingen en andere groepen moeten ten alle tijden tegen een betaalbare prijs hier terecht kunnen. Sint-Truiden telt tientallen sportclubs. Zij moeten verder financieel en logistiek intensief ondersteund worden. Het spreekt voor zich dat zowel de infrastructuur, als de opleiding en training binnen de clubs kwaliteitsvol moeten zijn. Om dit verder te verdiepen koppelen we verdere subsidies aan zulke criteria (bijvoorbeeld fair-play). De kosten voor grote manifestaties moeten afgewogen worden tegen de baten. Het is volgens ons beter deze bedragen te reserveren voor jeugdwerking via overkoepelende initiatieven (bijvoorbeeld voetbal; wielrennen). Het is een goed principe dat de stad zich op dit laatste focust en op grote manifestaties vooral materiële ondersteuning voorziet. Sp.a is voorstander om van voetbalstadion Stayen een ‘open stadion' te maken. Dat gaat van buurtbewoners die de zalen van het complex goedkoop kunnen gebruiken voor een buurtvergadering, tot een culturele activiteit in de zomer op het plein zelf. Het domein Terbiest moet voorzien blijven voor sport- en jeugdverenigingen.

45


Sint-Truiden heeft een breed aanbod aan sporten voor senioren. De luwte zit hem in de sportcursussen voor mensen tussen de 25-55 jaar. Voor hen wordt er niets georganiseerd. In feite zou de gemeente na de reguliere werkuren yogalessen of basis fitness kunnen organiseren voor deze doelgroepen. Wat ze kunnen voor senioren en kinderen kunnen ze ook voor anderen organiseren. Tegelijk wil sp.a aangepaste sportactiviteiten voor personen met een beperking stimuleren.

Iedereen Gezond De stad Sint-Truiden daagt haar inwoners uit tot sport. Tijdens een vier maanden durende campagne moeten de inwoners bepaalde doelen, zoals bijvoorbeeld allemaal samen 10.000 km lopen, behalen. Naast deze uitdagingen worden tijdens deze campagne ook tal van activiteiten georganiseerd: van tentoonstellingen over voordrachten tot wandel- en fietstochten. Zo brengen we de inwoners van Sint-Truiden samen en brengen we gezonde voeding, sport en gezondheid onder de aandacht

46


14. Iedereen Diervriendelijk Het houden en verzorgen van dieren heeft een belangrijke sociale functie. Huisdieren zorgen voor zin en levenslust, een verhoogd sociaal contact en een verminderd eenzaamheidsgevoel. Zorgen voor dieren is dus zorgen voor mensen. Als gemeente in het groende Haspengouw is het onze taak om de dieren op ons grondgebied te voorzien van het beste comfort en gezondheid.

Meer plaats voor dieren Dieren hebben hun plaats ingenomen in ons dagdagelijks leven. Het is dan ook niet meer dan normaal dat onze gemeente in zijn beleid en voorzieningen rekening houdt met hen. Daarom moeten we dringend werk maken van een losloopweide met aangepaste omheining in elke deelgemeente zodat honden beter gesocialiseerd geraken. De bestaande hondenzwemvijver moet beter onderhouden worden. Onze Truiense diereneigenaars hebben ook nood aan hun eigen rouwplekje voor hun overleden huisdieren. Wij pleiten voor een kleine strooiweide waar monumentjes kunnen worden geplaatst en herdenkingen kunnen plaatsvinden ter nagedachtenis van een overleden huisdier. We maken plaats in alle woonzorgcentra, sociale woningen etc die in het beheer van stad Sint-Truiden en zorgbedrijf zijn zodat huisdier en baasje nooit gescheiden moeten worden. Ook niet op latere leeftijd.

Dierenpolitie Sint-Truiden was pionier op vlak van het invoeren van een dierenpolitie. De voorbije jaren is de werking hiervan stevig afgebouwd. Hier moet nieuw leven in komen. Niet alleen om grote dossiers van dierenleed en dierenmisdaad (denk maar aan de paardenverminkingen in onze streken) aan te pakken maar ook om als sensibiliserend orgaan te dienen voor huisdiereigenaars. Zo kan een dierenpolitie eigenaars informeren over de verplichte sterilisatie van katten, het identificeren van kadavers van vermiste dieren etc

47


15. Iedereen Gastvrij Toerisme

int-Truiden moet zijn imago van ‘stad waar altijd iets te doen en te beleven valt’ in stand houden en zelfs nog verder uitbouwen. Toerisme zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Het zorgt voor meer jobs, meer inkomsten voor onze middenstand en finaal voor meer welvaart voor de Truienaar. Sint-Truiden moet zich verder promoten als ‘de hoofdstad van Haspengouw’.

Verblijfstoerisme Het is duidelijk dat het verblijfstoerisme in onze stad opgang maakt. Deze trend stimuleren, zou dus een goede zaak zijn. Om aan de sterk toenemende vraag tegemoet te komen, zullen we naast de initiatieven op het vlak van hoevetoerisme ook inspanningen leveren voor het verblijfstoerisme door investeringen in hotels en verblijfsaccommodaties te stimuleren en te ondersteunen. De stad moet actief op zoek blijven gaan naar campinggelegenheid en er eventueel zelf (mee) in investeren. Bautershoven blijft onze voorkeur genieten. Er moet ook aandacht zijn voor één of meerdere locaties met de nodige voorzieningen voor campers.

Toerist in eigen stad Dit is toeristisch belangrijk - om mensen naar Sint-Truiden te brengen - maar ook voor de Truienaar zelf, omdat er ook hier een groeiende interesse is voor het verleden van onze stad in vele facetten. De stad moet hier zelf een aantal initiatieven blijven nemen en zelfs nog uitbreiden, maar ook actieve steun en begeleiding bieden aan bestaande verenigingen en/of personen (bijvoorbeeld heemkundige kringen; kerkfabrieken). Ook het aspect archeologie moet hierbij voldoende aandacht krijgen. Het beleid qua monumentenzorg en erfgoed moet zich over heel Sint- Truiden uitstrekken: centrum, maar evenzeer buurten (bijvoorbeeld Begijnhof), wijken en deelgemeenten (bijvoorbeeld burcht Brustem). Er is de laatste jaren al heel wat kunst (beelden, graffiti, poëzie) in het straatbeeld (bij)gekomen. Dit beleid moet geactiveerd worden voor de Truienaar zelf, maar ook voor de bezoeker (bijvoorbeeld wandelroutes). Een beeldenparcours in het stadspark moet kunnen. Hetzelfde geldt voor het domein ‘Speelhof’ en het domein ‘Heidemeren’ in Runkelen, alsmede voor een aantal natuureducatieve projecten (bijvoorbeeld wachtbekken in Bevingen).

48


Iedereen Sint-Truiden ‘Welle sin een ras apoat en da willen féles bleive.‘ Sint-Truiden zoals we al zeiden in het begin van dit programma, is een stad apart en vooral een stad in ontwikkeling met eigen uitdagingen maar ook een stad die zich klaar moet maken voor de uitdagingen van de toekomst. Als gemeente groeien we qua inwonersaantal en de hogere overheden leggen steeds meer verantwoordelijkheden op het gemeentelijk niveau. Dit brengt veel mogelijkheden met zich mee, als we maar centraal stellen wat belangrijk is, de mensen. Want het zijn mensen die onze gemeente maken tot wat ze is. Deze tekst is onze visie voor een sterker Sint-Truiden, een Sint-Truiden dat ook na de groei zijn eigenheid bewaart maar klaar is voor het nieuwe. Een Sint-Truiden waar iedereen zich thuis voelt en een gemeentebestuur dat ook voor iedere Truienaar klaar staat. Wij zijn er klaar voor om het te realiseren. Doen jullie met ons mee?


Profile for Gert Stas

Programma Sp.a Sint-Truiden 2018 "Iedereen Sint-Truiden"  

Hier vind je het programma van Sp.a Sint-Truiden: iedereen Sint-Truiden. Het bevat de grote krachtlijnen, de verschillende doelen per thema...

Programma Sp.a Sint-Truiden 2018 "Iedereen Sint-Truiden"  

Hier vind je het programma van Sp.a Sint-Truiden: iedereen Sint-Truiden. Het bevat de grote krachtlijnen, de verschillende doelen per thema...

Profile for stergast
Advertisement