Page 1

R EG I O N SVA LG 21 ENERGI TIL MERE

-1-


-2-


R EG I O N SVA LG E T – E T V I GT I GT VA LG Regionerne løser nogle helt centrale opgaver i vores velfærdssamfund. Det gælder inden for sundhedsvæsenet – sygehusene, psykiatrien, ambulancerne og hele praksissektoren. På det sociale område, hvor regionerne er en vigtig aktør og bør spille en endnu større rolle i fremtiden. Og inden for regional udvikling – både når det handler om kollektiv trafik, grøn omstilling, uddannelsesdækning, beskyttelse af vores drikkevand gennem oprensning af jordforureninger og om at skaffe de nødvendige råstoffer til at udvikle bl.a. byer og veje. Det berører os alle. Derfor er valget den 16. november 2021 et vigtigt valg for alle borgere i Syddanmark.

-3-


FREMTIDENS S U N D H E D S VÆ S E N PATIENTERNES SYGEHUSE

ALLE HAR RET TIL EN GOD LÆGE TÆT PÅ

Som patient på et sygehus er man ofte i en sårbar og usikker situation. Derfor skal man føle sig set og hørt af medarbejderne og inddraget i sin behandling, og på sygehusene skal hurtig udredning og behandling og sammenhængende forløb være hjørnestenene i hjælpen til patienterne.

Det er vores praktiserende læge, vi ringer til, når vi selv, vores børn eller pårørende bliver ramt af sygdom, eller vi er bekymrede for helbredet. Og mere end 9 ud af 10 danskere er glade for og trygge ved deres praktiserende læge.

I Venstre er patientrettighederne en del af vores DNA. Vi vil til stadighed have fokus på, at Region Syddanmark kan give patienterne den rette hjælp – hurtigt. Det kræver et målrettet arbejde med ventelister og kapacitet. Det kræver også et systematisk arbejde med forbedringer. Målet skal være en høj opfyldelse af patientrettighederne og mere tilfredse patienter. I Venstre er er vi positive over for brugen af privathospitaler eller praktiserende speciallæger, når det er til gavn for patienterne og kan give dem hurtigere udredning og behandling, eller når vi sammen kan skabe bedre resultater for patienterne. Et sundhedsvæsen, hvor der skal skabes bedre resultater, er et sundhedsvæsen, hvor forskning og udvikling spiller en central rolle. Det kræver investeringer. Og det kræver et stærkt offentligt-privat samarbejde. Venstre er klar til begge dele. Vi skal fortsat – med vores politiske prioriteringer – målrettet løfte sundhedsvæsenets møde med patienterne og den behandling, patienterne møder.

Lægedækningen i Syddanmark er god. De praktiserende læger i Syddanmark har færre borgere tilknyttet end i resten af landet - i gennemsnit 1.521 i Syddanmark mod 1.637 på landsplan. Samtidig er der åbent for tilgang i 3 ud af 5 lægehuse, og det betyder, at de fleste syddanskere har flere læger at vælge imellem og også flere, end det er tilfældet i resten af landet. Men vi er ikke i mål, og der er stadig geografiske forskelle i Region Syddanmark. Det er Venstres mål, at Syddanmark fortsat skal have landets bedste lægedækning, og at den skal være endnu bedre end i dag. På den måde får syddanskerne bedre muligheder for at vælge den læge, de ønsker, og en stærk almen praksis vil være en hjørnesten i det samlede sundhedsvæsen. Regionen arbejder med at gøre det attraktivt at være praktiserende læge i Syddanmark. Venstre mener, det arbejde skal fortsætte. Det er vigtigt, at vi anerkender og forstår de praktiserende lægers rolle i det samlede sundhedsvæsen og gør en aktiv indsats for, at sygehusene understøtter de praktiserende læger i at løse deres opgaver, fx ved at stå til rådighed for sparring med specialisterne på sygehuset. Regionen skal hjælpe lægeklinikkerne med at tiltrække nye

-4-


læger gennem matchmaking og en aktiv rekrutteringsindsats med bl.a. kurser, praktik og andre arrangementer. Regionens rekrutteringsteam er centralt i det arbejde. Samtidig kan støtte til etablering af læge- og sundhedshuse i regionen bidrage til at styrke rekrutteringen, og her er det Venstres ønske, at regionen får endnu bedre muligheder for at bidrage. Endelig er det vigtigt, at der uddannes læger i hele regionen. Gennem de seneste år er der kommet flere uddannelsespladser til læger, der gerne vil uddanne sig som speciallæger i almen medicin, og Venstre regionalt og nationalt har været en drivende kraft bag at sikre, at medicinuddannelsen er kommet til Esbjerg.

Dén udvikling ønsker Venstre, at Region Syddanmark bidrager til, så flere opgaver fremover kan løses i sundhedshuse og i samarbejde med kommuner, praktiserende læger og resten af praksissektoren. Styrket sammenhæng og nærhed kræver et tæt og tillidsfuldt samarbejde med kommunerne – også om fælles opgaveløsning, fælles tilbud og implementering af succesfulde og velafprøvede løsninger. Derfor skal samarbejdet med kommunerne være højt prioriteret i Region Syddanmark. Venstre ønsker, at sundhedshusene i Syddanmark fortsat udbygges i antal og indhold. Vi mener, at speciallægepraksis skal prioriteres, og at den geografiske tilstedeværelse udbygges, bl.a. gennem brug af satellit-praksis og ved at placere nye ydernumre i de områder, hvor der er længst til behandling i dag.

MERE NÆRHED OG STYRKET SAMMENHÆNG I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Som patient er det ikke vigtigt, hvilken aktør i sundhedsvæsenet man møder, men at man får den rette hjælp, at forløbet hænger sammen, og at der er nære sundhedstilbud, når det er muligt. Nye akutsygehuse og store sygehuse med stærke, faglige miljøer og specialiserede kompetencer er en væsentlig del af vores sundhedsvæsen. Men meget kan klares uden for sygehuset, især hvis sygehusene målrettet understøtter det, og hvis der skabes sammenhæng mellem sundhedsvæsenets aktører. Det gælder både fysisk og psykisk sygdom.

-5-


EN PSYKIATRI I UDVIKLING OG UNDER UDBYGNING Udviklingen i mistrivsel og psykisk sygdom går den forkerte vej, særligt for børn og unge, og det gør psykisk sygdom til den største folkesygdom i Danmark – større end fx kræft, diabetes og hjertekarsygdomme. Vi ved samtidig, at mennesker med psykisk sygdom lever kortere end den øvrige befolkning og har sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Psykisk sygdom har gennem tiden ikke fået så gode rammer for forebyggelse, udredning og behandling som fysisk sygdom. I Venstre prioriterer vi derfor, at psykiatrien fortsat styrkes, udvikles og udbygges i alle led. Vi er optagede af, at vi knækker kurven, så færre får psykisk sygdom, og at flere får den rette hjælp af høj kvalitet og til rette tid. En hjælp, der hænger sammen på tværs af sektorer, og en hjælp, der giver patienterne håb om, at man kan komme sig og få et godt liv. Psykisk sygdom kommer sjældent fra den ene dag til den anden, men udvikler sig over tid. Sammen med kommuner og praksissektor ønsker vi derfor i Venstre at styrke forebyggelse og tidlig indsats. Men hvis man bliver syg, skal kapaciteten være tilstrækkelig og bestå af en række behandlingstilbud lige fra sengeafsnit og udgående teams til praksissektor og samarbejde med andre aktører. Lokalpsykiatrierne og deres satellitter skal sikre geografisk tilgængelighed, gerne i samspil med kommunernes socialpsykiatri og beskæftigelsesindsats. For Venstre er det også centralt, at en moderne psykiatri har fokus på at nedbringe tvang, at inddrage patienterne i egen behandling og på at prioritere samarbejdet med de pårørende. De fysiske rammer i en moderne psykiatri skal

understøtte behandlingen, og forskning og udvikling skal bidrage til at højne kvaliteten, ligesom der skal være fokus på de muligheder, som digitalisering kan give i psykiatrien. Sammen med det øvrige Regionsråd har vi vedtaget en ambitiøs psykiatriplan, der efter implementering kommer til at løfte indsatsen og give resultater. Det er en stor opgave, og det kræver et særskilt fokus på rekruttering og fastholdelse af de ledere og medarbejdere, som er helt afgørende for, at vi kan skabe resultater.

HURTIG OG KOMPETENT HJÆLP NÅR DET ER AKUT Vished om, at der kommer hurtig og kompetent hjælp, hvis vi bliver ramt af ulykke eller alvorlig, akut sygdom, betyder meget for vores tryghed. I Venstre ønsker vi et stærkt og professionelt beredskab, hvor der både er fokus på kompetencer og på geografisk dækning. Dygtige medarbejdere i lægebiler, akutbiler og ambulancer løfter en stor opgave. Deres kompetencer skal bruges bedst muligt, og i et sundhedsvæsen og en befolkning, der forandrer sig – fx med flere ældre og flere kronisk syge – skal vi være villige til at gå nye veje og prøve nye løsninger af, hvis det skaber værdi for patienter, medarbejdere og det samlede sundhedsvæsen. Samtidig er vi i Venstre opmærksomme på den store rolle, som frivillige førstehjælpere og akuthjælpere spiller som supplement til det professionelle beredskab. De gør en kæmpe forskel, og deres indsats medvirker til at redde liv. Vi skal værne om og understøtte dem og det arbejde, de gør.

-6-


DET GODE OG SUNDE LIV SUNDHED FOR ALLE Vi har alle et ansvar for vores egen sundhed og for det gode liv. Helbreddet er ofte afgørende for, hvilket liv vi kan leve. Men allerede i børns tidlige leveår grundlægges forskelle i sundhedstilstanden, og de fortsætter med at øges. De varierer bl.a. på tværs af geografi, uddannelsesniveau og indkomst. Og i tilfælde af sygdom har vi heller ikke alle de samme forudsætninger for at begå os i sundhedsvæsenet. Ulighed i sundhed giver danskerne ulige muligheder for at leve det liv, de ønsker og drømmer om. Meget grundlægges uden for sundhedsvæsenet og kan ikke løses i sundhedsvæsenet alene. Men i Venstre er vi optagede af, at sundhedsvæsenet skal møde hver enkelt patient på en måde, der matcher patientens ressourcer og behov. Det handler om alt fra kommunikation til geografisk tilgængelighed. Det handler om at sætte mennesker før systemer. Vi vil sikre, at systemet ikke øger uligheden i sundhed, men i stedet bidrager til at mindske den. Med et stærkt fokus på forebyggelse, tidlige indsatser, nære og sammenhængende sundhedstilbud, digitale muligheder, samarbejde med civilsamfundet og et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske, skal vi mindske uligheden i sundhed og give flere mulighed for at leve det liv, de ønsker og drømmer om.

SAMSPIL MED CIVILSAMFUNDET – SAMMEN SÆTTER VI BORGEREN OG PATIENTEN FØR SYSTEMET Hver for sig kan et stærkt civilsamfund og en stærk, offentlig sektor en masse. Sammen kan vi endnu mere. For Venstre er samarbejdet med civilsamfundet ikke en trussel mod eller en erstatning for den offentlige opgaveløsning. Civilsamfundet er en medspiller, og et godt samspil kan give borgere og patienter endnu bedre hjælp. Derfor skal Region Syddanmark være ambitiøs og understøttende i sit samarbejde med civilsamfundet og anerkende, at det kan andet og mere, end det offentlige kan alene. Venstre ønsker, at der prioriteres ressourcer – menneskeligt og økonomisk – til samarbejdet.


HJÆLP TIL MENNESKER MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAPS

EN REGIONAL ROLLE PÅ SOCIALOMRÅDET Der er stor forskel på at være barn med svær autisme eller mangeartede funktionsnedsættelser og på at være senhjerneskadet – eller måske udviklingshæmmet med demens, udadreagerende adfærd eller dom. Men alle mennesker, uanset hvilke fysiske og psykiske handicaps de har, fortjener den rette hjælp, og skal have dét tilbud, som passer til netop deres behov. Over tid er kompleksiteten og behovet for specialisering og faglighed steget. Den øgede efterspørgsel efter regionens højt specialiserede tilbud betyder derfor, at regionen gradvist har udvidet og udviklet på eksisterende tilbud og nu for første gang siden strukturreformen åbner nye tilbud I Venstre mener vi, at det vil være naturligt, at regionen kommer til at spille en endnu større rolle på det højt specialiserede socialområde i fremtiden. Socialområdet skal være en aktiv aktør, der spiller sig selv på banen i samarbejdet med kommunerne. Og som er i stand til at levere højt specialiserede ydelser, der er tilpasset den enkelte, når et af de regionale tilbud er det rette for borgeren. For Venstre er det en prioritet, at vi hele tiden arbejder med at styrke kompetencerne blandt ledere og medarbejdere på socialområdet. Det er væsentligt for borgerne på de sociale institutioner, at medarbejderne får redskaber til at matche den stigende kompleksitet i borgernes behov. Samtidig er faglig udvikling en nøgle til at styrke rekruttering og fastholdelse.


EN VELDREVEN REGION OG EN GOD ARBEJDSPLADS

RAMMER OG RUM TIL MEDARBEJDERNE OG LEDERE

EN SUND ØKONOMI OG EN EFFEKTIV REGION

Medarbejdere, der trives, har energi til mere, og dygtige medarbejdere og ledere er en forudsætning for, at Region Syddanmark kan løse sine opgaver, og afgørende for, hvor godt vi løser dem.

Region Syddanmark har en sund og robust økonomi. Det er forudsætningen for, at der er tryghed og forudsigelighed om rammerne for ledere og medarbejdere på vores sygehuse og andre driftsenheder. Det er også nøglen til fortsat at undgå store, gentagne sparerunder. I Venstre vil vi stå vagt om regionens sunde økonomi og en økonomistyring, hvor der praktiseres rettidig omhu, og hvor vi ikke bare vælter problemerne over på driftenhederne, men tværtimod understøtter deres opgaveløsning og tager ansvar for deres rammevilkår.

Både for medarbejdere og ledere er det væsentligt for trivsel og udvikling, at der er gode rammer om opgaveløsningen, og at man har de rette kompetencer. Der skal være plads til at tilrettelægge dagligdagen, træffe beslutninger og bruge sin sunde fornuft, og der skal være rum til fornyelse, forbedring og begejstring. I Venstre lægger vi vægt på, at Region Syddanmark er en god arbejdsplads med en decentral struktur. Klare spilleregler og rammer sætter retning. Men dagligdagens beslutninger skal tages så tæt på borgerne og patienterne som muligt, og vi skal have tillid til, at ledere og medarbejdere i fællesskab finder de rette løsninger.

For Venstre er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder med at få endnu mere sundhed for pengene. Vi skal konkurrenceudsætte og købe billigere ind, omlægge arbejdsgange, forbedre opgaveløsningen, effektivisere og bruge nye teknologiske løsninger, og vi skal hele tiden have blik for, om mængden af administrative opgaver kan mindskes eller løses klogere. Offentligt-privat samarbejde kan bidrage med nye løsninger og nye tilgange til opgaverne.

-9-


V O R E S D I G I TA L E OG MODERNE FREMTID DIGITAL FRONTLØBER – TIL GAVN FOR PATIENTERNE Mange patienter ønsker en større grad af digital kontakt til sundhedsvæsenet. Det giver nærhed, når tilbuddet rykker helt hjem i egen stue. Og det sparer patienterne for tid. Samtidig giver det større mulighed for at have pårørende med – også hvis man er indlagt. Det giver tryghed. Derfor er det Venstres ambition, at patienterne skal have ret til og mulighed for digital kontakt, når det er sundhedsfagligt forsvarligt, og det skal kommunikeres klart til patienterne. Pårørende er en styrke og støtte i behandlingen, og derfor ønsker vi i Venstre, at de skal have mulighed for at deltage virtuelt – også når patienten er til fysisk konsultation eller er indlagt. Venstre mener, at der er potentiale i udvikling og ibrugtagning af nye digitale muligheder som softwarerobotter og kunstig intelligens. Det kan fx frigøre ressourcer hos medarbejderne, så de har mere tid til patienterne, eller bidrage til bedre behandling.

RAMMER TIL ET MODERNE OG FREMTIDSSIKRET SUNDHEDSVÆSEN Med et moderne sundhedsvæsen følger også moderne fysiske rammer, hvor patienterne føler sig godt tilpas og har mulighed for at have deres pårørende hos sig, hvor det er godt at arbejde og muligt at bruge det nyeste udstyr i behandlingen. I Venstre vil vi prioritere, at Region Syddanmark vedvarende investerer i renovering og modernisering af sygehuse og øvrige behandlingssteder for såvel fysisk som psykisk sygdom, ligesom løbende og tilstrækkelige investeringer i nyt behandlingsudstyr er afgørende. Sundhedshuse og lægehuse er en væsentlig del af det samlede sundhedsvæsen. Derfor skal Region Syddanmark fortsat investere i sundhedshuse sammen med kommunerne, ligesom støtte til etablering af lægehuse kan være med til at fremtidssikre praksis, så der er plads til fagligt fællesskab og udvikling. Det styrker samtidig rekrutteringen og giver bedre lægedækning.

Psykiatrien skal, også når det gælder det digitale, have en særskilt opmærksomhed, da digitaliseringen kan skabe andre og nye behandlingsmuligheder og resultater til gavn for patienterne.

- 10 -


TILGÆNGELIGHED TIL UDDANNELSE NEM ADGANG TIL UDDANNELSE For det enkelte menneske betyder dét at tage en uddannelse og have et job meget for livskvaliteten og mulighederne for at leve det liv, man drømmer om. Men uddannelse betyder også rigtig meget for fremtidens bosætning i regionen og for virksomhedernes mulighed for at skaffe arbejdskraft og dermed skabe vækst og udvikling. Også det offentlige har brug for at kunne rekruttere den relevante arbejdskraft. Tilgængelighed til uddannelse er et væsentligt parameter for de unges muligheder og valg, og derfor er det på uddannelsesområdet vigtigt for Venstre, at regionen understøtter en decentral tilgængelighed til først og fremmest ungdomsuddannelserne – af alle slags, men også til de videregående uddannelser. Fx var regionen en væsentlig spiller i arbejdet med at tiltrække lægeuddannelsen til Esbjerg. Samtidig skal regionen understøtte målsætningerne om, at flere skal have en uddannelse, at flere skal være faglærte, og at flere skal have kompetencer inden for teknik, naturfag og matematik. Med synergier til regionens opgaveløsning på andre områder – fx mobilitet, kollektiv trafik og psykiatriområdet – skal vi fremme en helhedstænkning, der får endnu flere til at vælge og til at gennemføre en ungdomsuddannelse.


FREMTIDENS SYDDANMARK UDVIKLING I HELE SYDDANMARK

STYRKET MOBILITET Som leverandør af regional, kollektiv trafik spiller regionen en væsentlig rolle med at bidrage til mobiliteten i Syddanmark. Samtidig kan regionen samle relevante parter og være talerør for syddanske infrastruktur-interesser i en national og international sammenhæng. For Venstre er en styrket mobilitet ikke bare flere busafgange, men en helhedstilgang til mange forskellige tiltag, herunder investeringerne i infrastruktur, at den kollektive trafik tænkes sammen med tilbringerløsninger, delebiler, brug af cykel og lignende, og at den kollektive trafik målrettes en effektiv betjening af væsentlige rejsemål som fx uddannelsesinstitutioner. Samtidig er det vigtigt, at kvaliteten og komforten i den kollektive trafik er høj. Region Syddanmark skal bidrage aktivt til, at vi udvikler mobilitetsbegrebet, så det passer til regionens geografi og borgernes behov, og så vi tænker i nye løsninger i lyset af den grønne omstilling og nye transportmuligheder og transportvaner.

Regionen løser vigtige opgaver inden for klima, miljø, mobilitet og uddannelse, og gennem arbejdet med de opgaver ønsker Venstre at gøre Syddanmark til et endnu mere attraktivt sted at uddanne sig, arbejde og leve sit liv. For at understøtte den regionale udvikling, lægger vi i Venstre vægt på, at regionen er en samlende aktør, der faciliterer samarbejde mellem relevante parter på området, og samtidig en aktør, der kan være talerør for syddanske interesser – både i grænselandet, nationalt og i EU-sammenhæng. Intet kommer af sig selv, hvis man ikke arbejder for det, og derfor har arbejdet med at skabe udvikling i hele regionen, trods den lille andel af det regionale budget, en meget høj prioritet for Venstre.

- 12 -


EN GRØN FREMTID RENT VAND TIL FREMTIDENS GENERATIONER

RÅSTOFINDVINDING I EN GRØN FREMTID

Rundt omkring i den syddanske undergrund ligger tusindvis af forureninger. Nogle er kæmpestore. Det er dem, vi kalder generationsforureninger. Andre er langt mindre. Samlet set er der arbejde til årtiers oprensningsindsats.

Råstoffer som fx sand og grus er nødvendige for at bygge veje og udvikle byer. Men der er ikke flere råstoffer, end der fra naturens hånd er placeret i den syddanske undergrund, og over tid flytter råstofgravene tættere og tættere på bebyggelse.

Jordforureningsopgaven er stor. For Venstre er det vigtigt, at regionens ressourcer prioriteres målrettet til at beskytte vores drikkevand og menneskers sundhed. Nogle borgere er desuden direkte påvirket af at bo på en forurenet grund – eller en grund, der mistænkes for at være det. Venstre ønsker, at regionen har fokus på konsekvenserne for den enkelte grundejer, der har brug for afklaring.

Venstre er optaget af, at regionen tager et stort ansvar for, at processen med at placere fremtidens råstofgrave er gennemsigtig og inddragende. Samtidig er der brug for at understøtte en cirkulær økonomi, hvor flere råstoffer genbruges, og hvor der bruges færre jomfruelige råstoffer gennem en mere effektiv udnyttelse og brug af relevante alternativer. Også her kan regionen indgå i relevante partnerskaber og samle aktører, der kan skubbe udviklingen i den rigtige retning.

I disse år tages der for første gang for alvor livtag med generationsforureningerne. Tre af dem ligger i Syddanmark. Der er tale om omfattende og svære opgaver, og der hvor metoder og finansiering endnu ikke er helt på plads, mener Venstre, at regionen har et stort ansvar for at drive processen fremad, så vi sikrer, at vi kan komme helt i mål.

Når der graves, kan udtømte råstofgrave udvikles til at være rekreative naturområder, der bidrager til mere varieret natur og større biodiversitet. Venstre mener, at regionen gennem dialog skal understøtte inddragende processer om efterbehandlingen, der hvor det kan lade sig gøre.

De mange offentlige kroner, der investeres i at rydde op i fortidens synder, kan forhåbentligt tjenes helt eller delvist hjem igen, hvis vi målrettet samarbejder med virksomhederne om nye teknologier og metoder. Den viden og knowhow, virksomhederne opbygger, kan efterfølgende bruges til eksport. For Venstre er samarbejdet med virksomhederne en prioriteret opgave. Men også samarbejder med fx kommuner og vandværker er afgørende, hvis vi skal opspore punktkilder og sikre rent drikkevand. - 13 -


GRØN OMSTILLING – EN OPGAVE, DER SKAL LØFTES

samarbejdspartner, når det kommer til emner som fx klimatilpasning og strategisk energiplanlægning. Det gælder både regionalt og nationalt, men også internationalt i samarbejdet med Slesvig-Holsten og i STRING-samarbejdet.

Alle videnskabelige rapporter peger på, at verden til stadighed bliver varmere, og vi mærker og ser selv konsekvenserne af klimaforandringerne, når vandet stiger, og ekstreme vejrhændelser forekommer langt oftere – i Danmark og i verden omkring os.

I regionens egen organisation skal arbejdet med den grønne omstilling fortsætte med de oplagte indsatser som fx indkøb af elbiler, sortering af affald, opsætning af solceller, renovering af bygninger og klimavenligt nybyggeri. Men vi skal også være klar til at sigte efter nye højder for, hvad der kan lade sig gøre – og være med til at finde de løsninger, vi ikke har i dag, men har brug for i fremtiden. Den kan f.eks. være, når vi arbejder med grøn omstilling af udrykningskørslen, eller når vi stiller grønne krav i vores indkøb.

Ingen aktør kan imødegå klimaforandringerne alene, og for Venstre er det vigtigt, at regionen også løfter sin del af ansvaret. Det gælder regionens egen organisation, hvor klimaaftrykket skal mindskes, men det gælder også i hele den syddanske geografi, hvor Region Syddanmark kan facilitere samarbejde mellem relevante parter og løfte opgaver, der kræver koordinering på tværs af ansvarsområder og geografi.

Størstedelen af regionens udledning af klimagasser kommer nemlig fra indkøb. Hvis vi kan finde de rigtige, grønne løsninger sammen med virksomhederne, kan det også bidrage til, at den grønne omstilling ruster de danske virksomheder til den internationale konkurrence og dermed til vækst og eksport.

Regionen har med stor succes været med til at initiere et partnerskab med kommunerne om klimaplaner, DK2020-partnerskabet. Det er Venstres håb, at samarbejdet i DK2020 kan give inspiration til flere samarbejder, der fremmer klimaindsatsen. Og ikke kun om planer, men om handling. Regionen skal spille sig selv på banen som en oplagt

- 14 -


VORES GRÆNSELAND TÆT DANSK-TYSK SAMARBEJDE Region Syddanmark er en grænseregion. Samarbejdet med de tyske naboer hviler på stærke historiske rødder, og lysten og viljen til at samarbejde har over tid udviklet sig positivt. Følelsen af fællesskab i grænselandet er stor, og i Venstre mener vi, at vi vedvarende skal arbejde for at udnytte de positive kvaliteter i grænselandet og på fortsat at styrke samarbejdet. Mindretallene på begge sider af grænsen er brobyggere, der bidrager til det mellemfolkelige og kulturelle samarbejde, og med Region Syddanmarks engagement i Region Sønderjylland-Schleswig er der fokus på det grænsenære samarbejde og det arbejdsmarked, der fletter sammen på tværs af grænsen. Venstre ønsker et samarbejde, der hviler på ønskerne og idéerne fra borgerne på begge sider af grænsen. Det skal sikre et grænseoverskridende samarbejde, der udvikler sig og er efterspørgselsdrevet, og det stiller krav til vores evne til at inddrage borgerne og lytte til dem. Samarbejdet med Slesvig-Holsten skal sikre en strategisk prioritering af udviklingen af grænselandet på begge sider af grænsen. Venstre ønsker et dedikeret engagement i en dansk-tysk udviklingsalliance, der kan løfte det samlede grænseland, og vi er optagede af at sikre engagement og begejstring på begge sider af grænsen.


ENERGI TIL MERE

- 16 -


VENSTRES K A N D I D AT H O L D

ENERGI TIL MERE I Venstre kommer vi med erfaring og gode resultater fra de år, hvor vi har stået i spidsen for Region Syddanmark. Og vi har energi til mere. Til regionsvalget stiller vi med et hold på 45 kandidater. Mænd og kvinder, der repræsenterer samtlige kommuner i regionen, i varierende alder og repræsenterende mange forskellige erfaringer, uddannelser og erhverv. Alle med energi til mere. Energi til at sikre en region, der er til for borgerne i Region Syddanmark og skaber resultater for dem. En region med Venstre i spidsen er en region, hvor fundamentet er et borgerligt-liberalt flertal, men hvor et stærkt og bredt samarbejde på tværs af alle partier, der vil være med, finder løsninger og bidrager til resultater og fremdrift. - 17 -

40% KVINDER YNGST: 24 ÅR ÆLDST: 79 ÅR GENNEMSNITSALDER: 53 ÅR Økonom - Sygeplejerske Landmand - Lærer - Kok Pensionist - Læge - Jurist Tidligere borgmester Studerende - Chauffør Ingeniør - Pædagog Selvstændig


1. Stephanie Lose Esbjerg

2. Bo Libergren Odense

3. Jan Lagoni Esbjerg

4. Mustapha Itani Vejle

5. Nikolaj Leed Henriksen Assens

6. Henriette Schlesinger Kolding

7. Sarah Andersen Varde

8. Jens Wistoft Aabenraa

9. Tage Petersen Sønderborg

10. Mette Bossen Linnet Tønder

11. Kurt Jensen Vejen

12. Allan Emiliussen Haderslev

13. Herdis Hanghøi Faaborg-Midtfyn

14. Lars Erik Hornemann Svendborg

15. Rie Nielsen Assens

16. Pernelle Jensen Fredericia

- 18 -


17. Anja Lund Nordfyn

18. Annette Lundgaard Billund

19. Karin Riishede Middelfart

20. Nanna Bille Adamsen Nyborg

21. Ingeborg Moritz Hansen Kerteminde

22. Bjarne Nielsen Langeland

23. Iza Alfredsen Ærø

24. Emil Hoffmann Madsen Fanø

25. Henrik Bonnerup-Kjær Odense

26. Vita Zenner Esbjerg

27. Gitte Frederiksen Vejle

28. Ahmad Mohammadi Kolding

29. Preben Friis-Hauge Varde

30. Ivar Lycke Aabenraa

31. Michael Haugaard Sønderborg

32. Susanne Linnet Tønder

- 19 -


33. Bent Jørgensen Vejen

34. Maibritt Jacobsen Haderslev

35. Keld Storm Faaborg-Midtfyn

36. Søren Ole Nielsen Svendborg

37. Carsten Petersen Assens

38. Jørgen Munk Hansen Fredericia

39. Gitte Kristiansen Nordfyn

40. Lars Voldsgaard Odense

41. Søren Heide Lambertsen Esbjerg

42. Troels Overgaard Vejle

43. Søren Møller Jensen Kolding

44. Anders Helth Hansen Varde

45. Cornelis ten Veen Langeland

- 20 -


FOR OG MED BORGERNE I SYDDANMARK Regionsrådsmedlemmerne er valgt for at repræsentere befolkningen. Det ansvar tager Venstres regionsrådsmedlemmer alvorligt, og Venstres regionsrådsgruppe har altid lagt vægt på at tage ansvar, også når det var svært, og på at lytte til dem, det hele handler om: Borgerne i Syddanmark. De beslutninger, regionsrådet træffer, bliver trykprøvet og kvalificeret af en åben tilgang til at inddrage borgerne. Det kan ske på mange forskellige måder, men for Venstre er det afgørende, at inddragelsen integreres i det daglige arbejde og ikke bliver en kunstig tilføjelse til vores processer. Vi er åbne for at prøve nye former for inddragelse af Syddanmarks borgere, og vi sætter pris på det input, som dialogen giver os.

- 21 -


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.