Page 1

CROSSMEDIAAL

DAT IS IDEAAL!


Datum 10 juni 2014 Student Stephanie Gorissen 2165913 stephanie.gorissen@student.fontys.nl Stagebedrijf Have a Byte! Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen 045 208 0601 info@haveabyte.nl Bedrijfsbegeleider

Peter van Neer


VOORWOORD

Voorwoord Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van mijn afstuderen aan de opleiding ICT & Media Design aan Fontys Hogeschool ICT te Eindhoven. Mijn afstudeerstage vond plaats in de periode februari tot en met juli 2014, bij Have a Byte! te Heerlen. Het afstudeerproject heb ik uitgevoerd in opdracht van Have a Byte! te Heerlen voor RTV Parkstad. Tijdens mijn afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar crossmedia en lokale media, gewerkt aan een nieuw en doordachter concept en een aantal eindproducten opgeleverd. Ten slotte wil ik de volgende mensen graag bedanken; Allereerst Peter van Neer voor zijn begeleiding en feedback. Corrie Wolf, voor haar waardevolle feedback en het uitzetten van de juiste richting voor mijn onderzoek en Pieter Wels voor het geven van nuttige tips en feedback. Tevens wil ik alle collega’s bij Have a Byte graag bedanken voor de prettige maar vooral ook leerzame stageperiode. Veel plezier bij het lezen van deze scriptie. Stephanie Gorissen

‘’A transmedia story is developed over

multiple media platforms, each scenario making its own unique and valuable contribution to the ensemble of the story.

’’

- Henry Jenkins


INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1. Inleiding 04 1.1 Aanleiding van het onderzoek 04 1.2 Opbouw van het rapport 04 2. Bedrijfsbeschrijving 06 2.1 Missie & visie 06 2.2 Beschrijving opdrachtgever 06 2.3 Organigram 06 3. Doelstelling & probleemstelling 08

3.1 Probleembeschrijving 08 3.2 Opdrachtomschrijving 08 3.3 Randvoorwaarden 08 3.4 Aanpak van de totale opdracht 08 3.5 Doelstellingen van het onderzoek 10 3.5.1 Deelvragen 10 3.5.2 Werkwijze 10 4. Onderzoek 12 4.1 Onderzoeksmethoden 12 4.2 Onderzoeksresultaten 12 4.3 Conclusies & aanbevelingen 16 4.4 Adviesrapport 16 5. Concept- en productontwikkeling 18 5.1 Productconcept op basis van onderzoeksresultaten 18 5.1.1 Toelichting productconcept 18 5.2 Definitieve keuze productconcept 20 5.3 Realisatie & implementatie 20 5.4 Conclusies & aanbevelingen ten aanzien van de opdracht & resultaten 22

6. Evaluatie 26

6.1 6.2

Reflectie op onderzoek, resultaten & realisatie Persoonlijke reflectie

26 26

Bronnen & literatuur 28 Bijlagen 30 A: Project Initiatie Document B: Onderzoeksrapport C: Adviesrapport D: Dagenverantwoording


Samenvatting

Summary

Deze scriptie is het resultaat van de afstudeerstage van Stephanie Gorissen, studente ICT & Media Design aan Fontys Hogeschool te Eindhoven. In deze scriptie wordt het proces beschreven dat doorlopen is door mij tijdens mijn afstudeertraject bij Have a Byte! voor de oplossing van het probleem dat de website van RTV Parkstad te weinig bezoekers trekt.

This thesis is the result of the final internship of Stephanie Gorissen, student IT & Media design at Fontys University of applied sciences situated in Eindhoven. This thesis will describe the entire process that I went through during my final internship at Have a Byte! In order to solve the problem of RTV Parkstad, which is having insufficient visits on their website.

Have a Byte! ontwerpt en ontwikkelt websites voor bedrijven, instellingen en particulieren. De opdracht wordt uitgevoerd voor RTV Parkstad. RTV Parkstad is een radio en tv station dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio draait.

Have a Byte! designs and develops websites for companies, institutions and individuals. The case is being executed for RTV Parkstad. RTV Parkstad is a radio and tv station that makes radio 24/7.

Het probleem is dat RTV Parkstad op hun online kanalen te weinig bezoekers trekt (137.000 in de afgelopen 5 jaar). Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte samenhang tussen alle kanalen. RTV Parkstad maakt al gebruik van crossmedia. Dit blijkt uit het feit dat zij actief zijn op verschillende media. (radio, tv, social media). Deze crossmediale media dienen als een verwijzend medium. Social media verwijst naar de radio en vice versa. Deze verwijzende relatie is alleen nog niet sterk genoeg: de media verwijzen te weinig of niet goed naar elkaar. De crossmediale relatie is niet het enige probleem. De online kanalen van RTV Parkstad doen het ook niet al te best. De bezoekersaantallen zijn laag en de helft van de bezoekers verlaat de website al na 1 pagina te hebben bekeken. Bovendien is de website ook niet responsive, waardoor de mobiele doelgroep slecht te bereiken is. De website zelf bevat weinig functionaliteiten en wordt niet goed bijgehouden. Geënquêteerde gaven dit onder meer aan en zeiden dat men niet goed wist waarom ze de website moesten bezoeken. De informatie die op de site staat is onvoldoende en achterhaald en volgens de ondervraagden moest de win-actie pagina terug komen. Het begrip crossmedia is onderzocht samen met de bijbehorende relaties en concepten. Tevens is de kracht van lokale media is onderzocht. De kracht hiervan is dat zij programma’s maken die dichtbij de luisteraars en kijkers staan. Dit is iets waar RTV Parkstad op moet inspelen. Op basis van de resultaten uit het onderzoek is een nieuw concept bedacht. In het vernieuwde concept zijn een aantal items toegevoegd. Zo is er een vernieuwd en vergroot aanbod bestaande uit: nieuwsberichten, weer & verkeer, flitsmeldingen en polls toegevoegd. Tevens heeft de website een nieuw design gekregen en zijn er 2 nieuwe pagina’s bijgekomen, namelijk de win-actie pagina en de dj pagina. Alle bovenstaande veranderingen die zijn aangebracht moeten er in de toekomst voor zorgen dat het bezoekersaantal stijgt en dat er meer betrokkenheid met het publiek wordt gecreëerd, met als resultaat dat RTV Parkstad meer advertenties zal verkopen en dus meer inkomen genereerd. Een andere doelstelling was dat RTV Parkstad zich wilt onderscheiden van andere lokale media. Dit doen ze in het vernieuwde concept aangezien ze meer aanbod hebben dan menige site van andere lokale omroepen. Een van de belangrijkste punten is dat ze een win-actie hebben. Dit is uniek onder de Limburgse media aangezien geen enkele andere lokale omroep dit heeft.

The problem that RTV Parkstad has is that they have an insufficient amount of visitors on their website (about 137.000 visitors in the past 5 years). This is partly due to the poor coherence between all channels. RTV Parkstad makes use of cross media because they operate on different media (radio, TV, social media). These serve as a reference medium. Social media refers to the radio, and vice versa. This relationship is not strong enough though, because the media don’t refer that well to each other. The cross-media relationship is not the only problem. The online channels of RTV Parkstad are also not doing too well. The number of visitors is too low and half the visitors leave the site immediately after viewing just one page. Another problem is that the website is not responsive which makes it difficult for the mobile audience to view the website properly. The website itself contains few features and is not maintained properly. People who participated in the survey said they did not really have a reason to visit the website. The information on the website is inadequate and outdated, and according to the respondents, the giveaway page had to come back. The term cross-media has been researched together with the associated concepts and relationships. The strength of local media has also been researched. The strength of local media is that they provide programs that are close to viewers and listeners. This is something RTV Parkstad should respond to. A new concept has been contrived based on the results of the research. A number of items have been added in the new concept. There is a renewed and enlarged offer consisting of news, weather and traffic, flash reports and polls. Also, the website has been redesigned and two pages have been added: the giveaway page and dj page. All the changes that have been made have to ensure that the number of visitors will increase and that more involvement is created with the audience, with the result that RTV Parkstad will sell more ads and thus generates more income Another goal was the fact that RTV Parkstad wanted to distinguish themselves from other local media. This goal has been reached since they now have a wider range of services on their website than any other local broadcaster. They also have a giveaway page, which is unique as well because no other local broadcaster has one.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 04

INLEIDING

1

1.1 Aanleiding van het onderzoek

1.2 Opbouw van het rapport

Have a Byte! ontwerpt en ontwikkelt websites voor bedrijven, instellingen en particulieren. Ook leveren zij domeinregistraties, verzorgen ze de vereiste webhosting en zijn ze sterk op het gebied van communicatie- en reclame-uitingen.

De scriptie bestaat uit 6 hoofdstukken. Hieronder is beschreven hoe het verslag is ingedeeld en wat er in de verscheidene hoofdstukken beschreven wordt.

RTV Parkstad, radio en tv Parkstad (Limburg) is een radio en tv station dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio draait. Ook hebben zij een TV kanaal dat te bekijken is via Ziggo, waar ze elke dag verschillende programma’s uitzenden.

In dit hoofdstuk staat beschreven wat de missie en visie van Have a Byte! is, welke mensen er bij het bedrijf werken en wordt er een beschrijving van de opdrachtgever gegeven.

Have a Byte! heeft vorig jaar een heel simpele website aan RTV Parkstad opgeleverd, met de afspraak dat ze binnen afzienbare tijd gaan werken aan een uitgebreider, completer en doordachter concept. Het doel dat RTV Parkstad zelf voor ogen heeft is om meer bezoekers trekken. Het radiostation van RTV Parkstad is vrij groot. Ze hebben gemiddeld 60.000 luisteraars per dag. Het probleem is alleen dat zij op hun online kanalen niet zoveel bezoekers trekken aangezien zij gemiddeld maar zo’n 60 tot 70 bezoekers per dag op hun website hebben. RTV Parkstad weet dus momenteel nog niet zo goed wat zij aan moeten met hun online kanalen en met de samenhang tussen al deze kanalen. (TV, radio & online) Ze willen het graag leuker maken voor de luisteraars door via de radio en website meer betrokkenheid met het publiek te creëren. Tevens willen ze meer advertenties verkopen via hun website. Via de website kunnen bedrijven namelijk adverteren dat er weer voor zorgt dat RTV Parkstad hieraan verdient. Dit onderzoeksverslag en het uiteindelijke product moet het probleem met betrekking tot het lage bezoekersaantal dat men heeft, oplossen. Door middel van een onderzoek wordt bepaald hoe de bezoekersaantallen van RTV Parkstad verhoogd kunnen worden.

Hoofdstuk 2: Bedrijfsbeschrijving

Hoofdstuk 3: Doelstelling en probleemstelling In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling, de opdrachtomschrijving, de deelvragen, doelstellingen en de werkwijze beschreven. Hoofdstuk 4: Onderzoek In dit hoofdstuk staat het onderzoek beschreven aan de hand van deelvragen. Verder wordt de probleemstelling beantwoord en worden er conclusies en aanbevelingen gegeven. Hoofdstuk 5: Concept- en productontwikkeling Dit hoofdstuk beschrijft hoe het product tot stand is gekomen, wordt er een toelichting gegeven op het productconcept en wordt de realisatie en implementatie beschreven. Hoofdstuk 6: Reflectie In dit hoofdstuk wordt een terugblik gegeven op het traject dat is doorlopen en wordt er gereflecteerd op mijn werkzaamheden gedurende de onderzoeks- en realisatie fase. Bronnen zijn te herkennen aan het gebruik van voetnoten [1]. De bijbehorende bron is vervolgens terug te vinden in de bronnenlijst achter in deze scriptie.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 06

BEDRIJFSBESCHRIJVING

2

2.1 Misie & visie

2.3 Organigram Have a byte!

Missie Have a byte! Have a Byte! is een bedrijf dat to the point is en geen moeilijke formules hanteert maar goede doordachte en heldere producten levert, die onderhoudsvriendelijk zijn en voorzien zijn van een groot bedieningsgemak. Visie Have a byte! Doordat de technologie veranderd moet Have a Byte als bedrijf zijnde hierop ook steeds een stapje voor blijven. Voor het ontwerpen en bouwen van een gebruiksvriendelijke, functionele en in het oog springende website is immers specialistische kennis vereist. Mobiele technologie wordt ook steeds geavanceerder en belangrijker dus dit is ook een aspect waar Have a Byte! zich op richt met als doel zich hier zo goed mogelijk in te willen ontplooien

Product owner(s) Have a byte!

Grafisch vormgever/ eigenaar Peter van Neer

Developer/eigenaar Vincent Drabbe

Stagiair Sinan Samet

Stagiaire/ projectleider Stephanie Gorissen

2.2 Beschrijving opdrachtgever De opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van Have a Byte!, een webdesign bureau dat voor kort nog i-credible heette. Have a Byte! ontwerpt en ontwikkelt websites voor bedrijven, instellingen en particulieren. Ook leveren zij domeinregistraties en verzorgen ze de vereiste webhosting. De opdracht wordt uitgevoerd voor RTV Parkstad. RTV Parkstad is een radio en tv station dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio draait. Ook hebben zij een TV kanaal dat te bekijken is via Ziggo, waar ze elke dag verschillende programma’s uitzenden. Have a Byte! bestaat uit 2 vaste medewerkers. Peter van Neer is grafisch vormgever en mede-eigenaar van het bedrijf en Vincent Drabbe is developer/ programmeur en tevens ook mede-eigenaar van Have a byte! Naast deze 2 vaste medewerkers zijn er vaker stagiaires in dienst. In het organigram hiernaast is de organisatie achter Have a Byte! weergegeven.

Figuur 1: Sfeerbeelden Have a Byte!


PROBLEEMBESCHRIJVING & PROBLEEMSTELLING

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 08

3

3.1 Probleembeschrijving

3.4 Aanpak van de totale opdracht

Het probleem is dat RTV Parkstad op hun online kanalen (website & social media kanalen) te weinig bezoekers hebben, dat mede wordt veroorzaakt door de slechte samenhang tussen alle kanalen. RTV Parkstad maakt al gebruik van crossmedia, aangezien zij actief zijn op verschillende media. (radio, tv, social media). Deze crossmediale media dienen als een verwijzend medium, social media verwijst naar de radio en vice versa. Deze verwijzende relatie is alleen nog niet sterk genoeg: de media verwijzen te weinig of niet goed naar elkaar. Dit is dan ook de reden waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. De probleemstelling luid dan ook: ‘Hoe kan ik een crossmediaal platform optimaal inzetten voor lokale media met als doel om de bezoekers aantallen te verhogen’

Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende fases om de werkzaamheden te structureren. In de hoofstukken die volgen en in het project initiatie document is meer informatie te vinden met betrekking tot de fases.

3.2 Opdrachtomschrijving

Hier wordt gekeken naar wat RTV Parkstad nu precies wilt en wordt in deze fase een concept bedacht.

De opdracht is een concept bedenken en realiseren voor een crossmedia product/ platform. Dit platform moet er voor zorgen dat de samenhang tussen de verschillende kanalen beter wordt.

3.3 Randvoorwaarden Er zijn eisen die in het begin al vast staan. De website moet als ‘extra’ kanaal worden gezien die de andere kanalen (tv & radio) ondersteunt. Tevens moet er een pagina met betrekking tot de dj’s die bij RTV Parkstad werken, komen.

Fase1 (Hoofdstuk 4.2) In deze fase wordt er onderzoek gedaan naar de doelgroep en de huidige situatie omtrent RTV Parkstad. Fase 2 (Hoofdstuk 4.2) In fase 2 komt er een stuk literatuuronderzoek aan te pas. Hier wordt het begrip crossmedia onderzocht en wie de lokale media is. Fase 3 (Hoofdstuk 3.3)

Fase 4 (Hoofdstuk 3.3 & 4.2) In deze fase wordt de gewenste situatie beschreven en komt er een voorstel op grond van hetgeen hiervoor is vermeld. Er wordt gekeken naar andere voorbeelden van crossmediale campagnes en een definitieve keuze voor het concept gemaakt. Fase 5 (Hoofdstuk 5) Na goedkeuring van het voorstel wordt op grond hiervan in deze fase een proof of concept (prototype)ontworpen, gerealiseerd en geïmplementeerd.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 10

3.5 Doelstellingen van het onderzoek

3.5.2 Werkwijze

Een van de belangrijkste doelstellingen is ervoor te zorgen dat RTV Parkstad meer bezoekers op hun website zal trekken. Door middel van onderzoek moet die doelstelling bereikt worden. Tevens wil RTV Parkstad zich onderscheiden van andere lokale media. In het onderzoek wordt de andere lokale media in Limburg grondig bestudeerd en wordt er uitgezocht wat nu precies de kracht van lokale media is. Met het uiteindelijk crossmediale concept wil RTV Parkstad niet alleen meer bezoekers trekken maar willen ze ook meer betrokkenheid met het publiek creĂŤren en meer advertenties via hun website verkopen.

Deelvraag 1: Desk- en fieldresearch

Een doelstelling voor mijn afstuderen is een gedegen onderzoek te doen naar crossmedia en wat dit kan betekenen voor RTV Parkstad. Uit dit onderzoek komen aanbevelingen voort en op basis daarvan wordt een crossmediaal product/platform ontwikkeld om de doelstellingen van RTV Parkstad te kunnen verwezenlijken.

Bij deze deelvraag wordt gebruik gemaakt van deskresearch om inzicht te krijgen in het bedrijf en hun media-uitingen. Verder worden gesprekken/interviews met RTV Parkstad gehouden. Deelvraag 2: Desk- en fieldresearch Deskresearch wordt gebruikt om informatie omtrent de doelgroep te vergaren en fieldresearch wordt gebruikt om erachter te komen wat de doelgroep nu precies wil en van RTV Parkstad vindt. Dit wordt door middel van een enquĂŞte onderzocht. Deelvraag 3: Deskresearch Door middel van een literatuuronderzoek wordt informatie verkregen met betrekking tot crossmedia. Deelvraag 4: Deskresearch

1. Wat is de huidige situatie bij RTV Parkstad?

Hier wordt er gekeken naar andere succesvolle voorbeelden van crossmediale campagnes en hoe zij dit bereikt hebben.

2. Wie is de doelgroep van RTV Parkstad?

Deelvraag 5: Deskresearch

3. Wat is crossmedia?

Bij deze deelvraag wordt de lokale media onderzocht en wordt gekeken naar wat de kracht van lokale media precies is.

3.5.1 Deelvragen

4. Wat zijn andere (succesvolle) voorbeelden van crossmedia campagnes? 5. Wat is lokale media en wie zijn dit in Limburg? 6. Maakt de lokale media gebruik van crossmedia?

Deelvraag 6: Deskresearch Deskresearch met betrekking tot lokale media en crossmedia.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 12

ONDERZOEK

4

4.1 Onderzoeksmethoden

4.2 Onderzoeksresultaten

Om volledig te begrijpen wat crossmedia nu precies inhoudt en een gedegen advies aan RTV Parkstad te kunnen geven en een product te realiseren dat ervoor moet zorgen dat de bezoekersaantallen verhoogd worden, is er een gedegen onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wordt uitgebreid beschreven wat crossmedia nu precies inhoudt, wordt gekeken naar RTV Parkstad en hun doelgroep en wordt gekeken naar andere lokale media.

Met behulp van de verschillende deelvragen moet er antwoord worden gegeven op de probleemstelling. In het onderzoeksrapport (bijlage B) zijn uitgebreidere antwoorden op de deelvragen te vinden. Hieronder volgt een korte toelichting op iedere deelvraag.

Om de kwaliteit van het onderzoek te borgen zijn er verschillende onderzoeksmethodieken gehanteerd: Deskresearch & literatuur Er zijn verschillende methoden gebruikt in het onderzoek. De eerste methode is deskresearch, dat gebruikt is om informatie te vergaren over de huidige situatie bij RTV Parkstad (Google Analytics), om meer inzicht te krijgen in de doelgroep en om informatie te krijgen over de lokale media in Limburg en hoe zij crossmedia gebruiken. Verder is literatuur gebruikt om meer kennis te krijgen omtrent het begrip crossmedia Fieldresearch Door middel van interviews/gesprekken met de opdrachtgever en Have a Byte! is informatie vergaard over de huidige situatie, zijn de wensen van de klant besproken en zijn er ideeën uitgekomen die bijdragen aan een betere website voor RTV Parkstad. Enquêtes Door middel van enquêtes is informatie verkregen vanuit de doelgroep van RTV Parkstad. Ook is er informatie vergaard over het beeld dat leeft bij de doelgroep over RTV Parkstad, wat zij van de website vinden en wat zij denken dat beter kan

Deelvraag 1: Wat is de huidige situatie bij RTV Parkstad? Zie hoofdstuk 1 van bijlage B voor meer informatie. Het bezoekersaantal is te laag op de huidige website. Er zijn ‘maar’ 137.000 bezoekers in de afgelopen 5 jaar op de site geweest. Het huidig bezoekersaantal is dan ook niet hoog, aangezien maar zo’n 60 á 70 mensen de website per dag bezoeken. Tijdens Carnaval zijn er meer bezoekers op de site, dan heeft men zo’n 1000 á 1500 bezoekers per dag. Dit komt omdat RTV Parkstad van het fenomeen Carnaval gebruik maakt om zo meer luisteraars te krijgen. Via social media promoten ze de mensen om naar de carnavalstoppers op de radio te luisteren. Ook filmen zij de optochten in de steden en zenden dit uit op de televisie zodat mensen die de optochten gemist hebben deze terug kunnen kijken. Bijna de helft (49,66%) verlaat de website weer na 1 pagina te hebben bekeken. Bij mobiele bezoekers is dit aantal nog hoger. (63,77%). Dit kan te maken hebben met het feit dat de website weinig functionaliteiten bevat. (Zie figuur 2) Anderzijds heeft dit te maken met het feit dat de website niet responsive is. De website is dus niet goed te bekijken op mobiele apparaten. [1] RTV Parkstad kampt tevens met te weinig social media-volgers en de berichten die RTV Parkstad plaatst zijn te sporadisch.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 14

rtvparkstad.nl

Homepage

Homepage met het logo van RTVP aan de zijkant. Aan de rechterkant bevindt zich een luister live-stream. Hieronder is een banner te zien en is informatie te vinden over RTV Parkstad. Aan de linkerkant zit een Facebook widget en in het midden is er een live-stream van het tv kanaal te zien. Onder de live-stream staat informatie met betrekking tot adverteren en de win-actie pagina.

Informatie over RTVP, adverteren en de doe mee en win pagina

RTVParkstad Tv-livestream

Radio/tv programmering

Doe mee en win!

Adverteren

Informatie over de radio- en tv programmering

Lege pagina

Informatie over adverteren bij RTV Parkstad

Deelvraag 2: Wie is de doelgroep van RTV Parkstad? Zie hoofdstukken 2 & 3 van bijlage B voor meer informatie. RTV Parkstad heeft een brede doelgroep, namelijk bewoners uit de regio Parkstad in de leeftijdscategorie 20-55 jaar. In totaal wonen er 132.358 bewoners met deze eigenschappen in de regio Parkstad. 67.136 Bewoners is man en 65.222 bewoners is vrouw. De nationaliteit van deze doelgroep is voor het grootste deel Nederlands. Het opleidingsniveau van de doelgroep is voornamelijk LBO, MAVO, MBO, HAVO/VWO en HBO. [2] Om erachter te komen wat de doelgroep nu precies wilt, vindt en verwacht van RTV Parkstad, is er een enquête opgesteld. De meest interessante resultaten die uit de enquête kwamen zijn: • 17 Van de 20 kent RTV Parkstad maar er luisteren er 4 regelmatig, 10 soms en 3 luisteren nooit naar de zender. • 9 Van de 17 kijkt nooit naar het kanaal van RTV Parkstad: de overige 8 eigenlijk alleen met Carnaval. • Niemand van de ondervraagden volgt RTV Parkstad op hun social media kanalen.

Contact

VLK 2013-2014

Contacformulier

Pagina over Carnaval 2014

Figuur 2 :Sitemap met de functionaliteiten van de website van RTV Parkstad.

• 12 Van de 20 bezoekt de website nooit. Reden: dat ze niet weten wat ze daar zouden moeten doen. • De website is overzichtelijk en duidelijk, maar de informatie is onvoldoende en achterhaald. • Advies wat zij gaven: Pagina’s aanpassen en de win-actie pagina moet actiever.

Deelvraag 3: Wat is crossmedia? Zie hoofdstuk 4 van bijlage B voor meer informatie. Crossmedia is een term die momenteel eigenlijk geen vaste definitie heeft. In het algemeen wordt ermee bedoeld dat een media-uiting via verschillende media wordt gedaan. [3] Er zijn verschillende soorten crossmediale basisrelaties. Zo zijn er iconische, indexicale en symbolische relaties. [13] Iconische relatie Dit wil zeggen dat content over verschillende kanalen een grote gelijkenis vertoond. Indexicale relatie Deze relatie verwijst naar andere media-uitingen. Symbolische relatie Bij deze relatie verwijzen verschillende media-uitingen niet alleen naar elkaar maar spreken ze ook een waarde aan die uitstijgt boven waar het voor bedoeld is. Er zijn niet alleen verschillende soorten relaties, maar ook concepten. Crossmediale concepten zijn in twee vormen te onderscheiden: transmediale en geïntegreerde concepten Transmediaal concept Dit concept is vaak herkenbaar aan één merk dat via verschillende media uiteen wordt gezet. Geïntegreerd concept De ingezette media is gedeeltelijk of volledig met elkaar versmolten.

Deelvraag 4: Wat zijn andere (succesvolle) voorbeelden van crossmedia campagnes? Zie hoofdstuk 5 van bijlage B voor meer informatie. Crossmediale campagnes zijn effectiever dan single- en multimediale campagnes. Vaak hebben crossmediale campagnes een positievere invloed op de houding en het gedrag van consumenten, zorgen ze voor meer betrokkenheid en zorgen ze voor een grotere herinnering en herkenning van het merk. [4] Tempo, Interpolis & ABN AMRO zijn goede voorbeelden waarbij een crossmedia campagne ervoor heeft gezorgd dat meer mensen het product kochten. [5] [6] [7] Wat op valt bij deze producten is dat deze vooral inspelen op gevoel met de bedoeling om het product persoonlijker over te laten komen. In het onderzoeksrapport (bijlage B) kunnen de campagnes/producten van Tempo, Interpolis & ABN AMRO gedetailleerder bekeken worden. Deelvraag 5: Wat is lokale media en wie zijn dit in Limburg? Zie hoofdstuk 6 van bijlage B voor meer informatie. De definitie van een lokale omroep is een publieke omroep die voor een of meerdere Gemeenten in Nederland uitzendt en programma’s op lokaal niveau maakt om inwoners te informeren en amuseren. Veel publieke lokale omroepen zijn aangesloten bij de belangenorganisatie OLON. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland. [8] De kracht van lokale media zit in de mate van betrokkenheid. De programma’s staan dichtbij luisteraars en kijkers en er is een grote mate van diversiteit. Dat samen maakt dat je bij de lokale omroep onderwerpen ziet en hoort die op landelijk en regionaal niveau nauwelijks aan bod komen. [9]


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 16

Deelvraag 6: Maakt de lokale media gebruik van crossmedia? Zie hoofdstukken 7 & 8 van bijlage B voor meer informatie. [10] Lokale omroepen in Limburg & crossmedia Eigenlijk maken alle lokale media in Limburg gebruik van crossmedia. De crossmediale relatie is in de meeste gevallen indexicaal (verwijzend). Wat opvalt is dat er door andere lokale omroepen meer wordt gerefereerd naar de website en social media op de radio en dat deze meer aanbod op hun website hebben. Zo zijn daar vaak nieuwsberichten, weer & verkeer en polls te vinden. Het feit dat zij vaker refereren en meer aanbod hebben resulteert in hogere bezoekersaantallen. RTV Parkstad & crossmedia RTV Parkstad heeft momenteel een indexicale relatie omdat de verschillende media-uitingen naar elkaar verwijzen. Dit is alleen nog niet optimaal en kan dus beter. De media-uitingen zullen in het vernieuwde concept ieder een toegevoegde waarde hebben en zal geïntegreerd van aard zijn. Dit wil zeggen dat de ingezette media gedeeltelijk met elkaar versmolten zijn. Nu staat het radio-en tv kanaal eigenlijk centraal. In de toekomst moet dit niet meer het geval zijn en moeten de website en de social media kanalen erbij betrokken worden.

4.3 Conclusies en aanbevelingen 4.3.1 Conclusies Het grootste probleem is dat er te weinig bezoekers zijn. Dit moet verhoogd worden. Op basis van de resultaten en een analyse kunnen er een aantal dingen geconcludeerd worden: • De bezoekers die er zijn, verlaten de site veel te snel. Waarmee er dus geconcludeerd kan worden dat ze niet geïnteresseerd zijn in het aanbod van de website. Dit blijkt ook uit de resultaten van de enquêtes. • De ondervraagden van de enquête gaven aan dat zij de win-actie pagina leuk vonden en deze graag weer terug zouden willen zien. • De website is niet responsive, wat er voor zorgt dat zij een belangrijke doelgroep niet kunnen bereiken: namelijk mobiele gebruikers. • Website & social media wordt niet goed genoeg bijgehouden. Berichten zijn te oud en er wordt te sporadisch gepost. • Net zoals andere lokale media, maakt RTV Parkstad al gebruik van crossmedia. Deze relatie is indexicaal, dat wil zeggen dat alle media-uitingen naar elkaar verwijzen. De indexicale relatie van RTV Parkstad is op dit moment niet optimaal: er is weinig tot geen samenhang tussen de kanalen. • Crossmedia campagnes spelen meestal in op gevoel. Dit moet RTV Parkstad ook gaan doen op hun website. Zij moeten de kracht van lokale media, dat in de mate van betrokkenheid zit, gaan gebruiken. • Bij RTV Parkstad wordt te weinig gerefereerd naar de website en social media.

Figuur 3: Sfeerbeelden RTV Parkstad

• Meer aanbod op websites, zoals nieuwsberichten, weer & verkeer en polls zorgen voor meer betrokkenheid, voor hogere bezoekersaantallen en meer volgers op social media. (Zie onderzoeksrapport, bijlage B)

• De media-uitingen zullen ieder een toegevoegde waarde hebben. • Nu staat het radio-en tv kanaal centraal. In de toekomst moeten de website en de social media kanalen erbij betrokken worden. 4.3.2 Aanbevelingen Uit het onderzoek komt naar voren dat de bezoekers op de website niet geïnteresseerd zijn in het aanbod van de website en gaven zij aan dat bepaalde pagina’s niet up to date waren. Dit kan worden opgelost door het aanbod aan te passen en bepaalde pagina’s van updates te voorzien. Het is verstandig dat de pagina met betrekking tot Carnaval 2013/2014 verwijderd wordt en dat nieuwe pagina’s toegevoegd worden. Pagina’s die toegevoegd kunnen worden zijn pagina’s met nieuwsberichten, het weer en polls. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en voor een steeds terugkerende stroom van bezoekers. Ook moeten de social media kanalen beter worden bijgehouden; er moet met regelmaat iets worden gepost anders verlies je de aandacht van de gebruiker. De ondervraagden van de enquête gaven aan dat ze de win-actie leuk vonden. Het is dan ook verstandig om deze weer terug te laten keren. Ook is het belangrijk dat er een bepaalde week/dag wordt vastgesteld voor de win-actie. Dan is er consistentie en weten de bezoekers waar ze aan toe zijn.

4.4 Adviesrapport Op basis van het advies van het adviesrapport (bijlage C) wordt het concept ontwikkeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de punten die in het adviesrapport worden behandeld. • Meer aanbod op de website aanbieden Denk hierbij aan pagina’s met nieuwsberichten, het weer & verkeer en polls. Tevens moeten de social media kanalen erbij betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door deze te linken bij nieuwsberichten. • De website en social media kanalen moeten beter worden bijgehouden Op deze kanalen moet met regelmaat iets worden gepost, anders verlies je de aandacht van de gebruiker. • Zorg voor een pullfactor De doe mee en win! pagina kan ervoor zorgen de website vaker zal worden bezocht. Kies een vaste dag in de week waarop de win-actie wordt gehouden. Zo is er consistentie en weten de bezoekers waar ze aan toe zijn. RTV Parkstad kan de win-actie op de radio aankondigen en vervolgens naar de website verwijzen waarop mensen hun antwoord kunnen invullen en opsturen.

De media-uitingen bij RTV Parkstad verwijzen al naar elkaar, maar niet goed genoeg. Zo moet er meer en beter worden gerefereerd naar de website en de social media kanalen. Dit kan via de radio, maar ook via het tv kanaal.

• Beter refereren.

Verder moet de website responsive gemaakt worden zodat alle doelgroepen bereikt kunnen worden.

• Zorg ervoor dat alle doelgroepen bereikt kunnen worden.

Als alle aanbevelingen worden opgevolgd, kan het bezoekersaantal hierdoor verhoogd worden.  

Er moet meer, beter en regelmatig worden gerefereerd naar de website en de social media kanalen. Dit kan via de radio, maar ook via het tv kanaal.

De website moet responsive gemaakt worden zodat alle doelgroepen bereikt kunnen worden. Nu wordt de mobiele doelgroep namelijk overgeslagen, waardoor een groot aantal bezoekersaantallen verloren gaan.


CONCEPT- & PRODUCTONTWIKKELING

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 18

5

5.1 Productconcept op basis van onderzoeksresultaten Vanaf het begin was het al duidelijk dat het uiteindelijke concept een website met crossmediale aspecten moest zijn. Welke vorm deze zou aannemen was nog niet duidelijk. Wel waren er een aantal eisen die in het begin al vast stonden. Zo moet de website een ‘extra’ kanaal zijn die de andere kanalen (tv & radio) ondersteunt. Ook werd er in het begin al gesproken over een pagina met betrekking tot de dj’s die bij RTV Parkstad werken. 5.1.1 Toelichting productconcept Hieronder wordt beschreven wat er gedaan wordt en wat dit oplost. Nieuw website design Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er meerdere elementen die naar voren kwamen die kunnen bijdragen aan een succesvollere website. Een nieuw website design is gewenst vanuit de opdrachtgever maar ook vanuit de bezoekers. Deze zal een strakkere look and feel hebben en zal er professioneler uitzien, dat er vervolgens weer voor kan zorgen dat de bezoekers een beter beeld bij RTV Parkstad krijgen. De nieuwe website zal ook responsive zijn zodat ook de mobiele doelgroep bereikt kan worden. Nieuwsberichten + weer Uit de onderzoeksresultaten kwam ook naar voren dat het aanbod op de website op dit moment te minimaal is, er moet dus meer aanbod komen. In het vernieuwde concept zullen dagelijks nieuwsberichten en het weer van de regio Parkstad worden geplaatst. Dit zorgt voor een constante stroom van bezoekers omdat er ook een constante stroom van informatie is en omdat bezoekers zich betrokken voelen met hun regio.

Social media wordt erbij betrokken omdat er share buttons bij de nieuwsberichten komen te staan. De pagina’s die gedateerd waren, worden in het vernieuwde concept weggehaald. Polls 1 van de doelstellingen van de klant was dat er meer interactie met het publiek komt. Vanuit deze doelstelling kwam het idee naar boven om polls op de website te plaatsen. Op de radio kan de vraag/poll aangekondigd worden en vervolgens naar de website gerefereerd worden. De polls zullen voornamelijk bij nieuwsberichten staan. Flitspalen RTV Parkstad kwam tijdens het project zelf met het idee om flitspalen informatie te tonen. Zij willen dan informatie geven via de radio en dan vervolgens refereren naar de website voor meer informatie omtrent de flitspalen locaties in de regio Parkstad. Win-actie Ondervraagden uit de enquête gaven aan dit een leuk onderdeel te vinden. Op dit moment hebben ze af en toe al win-acties op de radio, die overigens heel goed gaan. Nu moeten deze alleen nog op de website komen te staan om een grote pullfactor voor bezoekers te creëren. Het liefst op een vaste dag zodat er regelmaat is en mensen weten waar ze aan toe zijn. Persoonlijke DJ pagina’s Zowel RTV Parkstad als Have a Byte! wilt graag dat er persoonlijke pagina’s voor alle dj’s die bij RTV Parkstad werken moeten komen. Hier kunnen ze iets over zichzelf en hun programma’s vertellen en kunnen ze een blog bijhouden.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 20 Er wordt een RSS feed gebruikt om bepaalde items automatisch op te halen, denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuws, weer en informatie omtrent flitspalen. Zo hoeft RTV Parkstad het zelf niet continue te updaten omdat het real-time wordt opgehaald bij andere bronnen, dat vervolgens weer tijd en geld bespaard. Alle zaken die aanbevolen worden vanuit het onderzoek en alle zaken die RTV Parkstad graag in het vernieuwde concept wil zien, worden uitgevoerd.

5.2 Definitieve keuze productconcept Er komt een geheel vernieuwde website waarbij gebruik wordt gemaakt van een Wordpress template. Dit vanwege 3 redenen. De eerste reden is, dat het niet veel kost om een template te kopen en vervolgens aan te passen. De tweede reden is, dat het ook een hoop tijd scheelt. Een Wordpress template ombouwen kost immers minder tijd dan een website vanaf scratch te bouwen. RTV Parkstad en Have a byte! willen graag binnen een korte tijd een volledig functionerende website klaar hebben. De derde en laatste reden waarom er voor een Wordpress template is gekozen is, het voor RTV Parkstad ook belangrijk is dat het makkelijk is om bepaalde dingen zelf toe te voegen. Dit kan door gebruik te maken van het CMS van Wordpress. Alle elementen die eerder genoemd zijn in hoofdstuk 5.1 worden gerealiseerd en geïmplementeerd in het vernieuwde concept: • Nieuwsberichten + weer

Het concept is dus een responsive website met crossmediale content die geschikt is voor een uiteenlopende doelgroep, van jong tot oud. Belangrijke componenten van deze website zijn onder andere de nieuwsberichten, flitspalen, meldingen en bovenal win-acties. Deze website zal voor een betere klantenbinding en een verhoging van het aantal bezoekers zorgen

rtvparkstad.nl

Homepage

Het weer

Er wordt ook een adviesrapport opgesteld. Dit rapport is met name voor RTV Parkstad bedoeld waarin een advies met betrekking tot de website en radio wordt gegeven. Het adviesrapport is te vinden in bijlage C.

BBQ meter Pollenverwachting Flitsmeldingen

5.3 Realisatie & implementatie

• Vernieuwd website design • Polls

Programmering radio

Informatie over de radio programmering + radio livestream

RTVP dj’s

Programmering & bio

Radio

Wordpress Er is gekozen voor een Wordpress template omdat dit tijd scheelt (en dus geld) en omdat het voor RTV Parkstad belangrijk is dat ze zonder technische kennis makkelijk items kunnen toevoegen. Zij zijn immers diegene die de site in de toekomst zelf gaan beheren en onderhouden. De eerste stap was dan ook om een geschikt template te vinden. RTV Parkstad liet ons hierin vrij. Wel was het belangrijk dat het er professioneel uit zag en dat het een flinke verbetering was ten opzichte van de vorige website. Samen met Have a Byte! is er een geschikt template uitgekozen en vervolgens aangeschaft. Er is gekozen voor het template: ‘Quadrum powerfull magazine builder’. [11] Dit template is van oorsprong een nieuwstemplate en heeft veel verschillende stijlen met als gevolg veel mogelijkheden. Enige creativiteit was dus vereist om er iets moois en unieks van te maken. (Zie Figuur 4)

Homepage met het logo van RTVP aan de linkerkant. Hieronder bevind zich de menubalk en wordt een banner weergegeven. Rechts van de banner staat de luister live-en kijk stream. Hieronder wordt het weer getoond en een Facebook widget. Een Facebook & Twitter icoontje wordt permanent weergegeven aan de rechterkant. Deze scrolt mee. Aan de linkerkant van het weer staat een welkom tekst met daaronder het laatste nieuws. Helemaal onderaan wordt een RSS-feed van het meest recente nieuws van de website Limburger.nl weergegeven.

Televisie

Informatie over de radio- en tv programmering

Gemist

Video’s

Nieuws

Pagina met betrekking tot het nieuws van de regio Parkstad

Figuur 4: Screenshot van het template ‘Quadrum powerfull magazine builder’

Sitemap Om te beginnen is er een sitemap gemaakt met de pagina’s en elementen die in de site moeten komen. Samen met Have a Byte! is een opzet gekozen waarin alle elementen zitten die uit het onderzoek naar voren kwamen. (Zie Figuur 6)

Doe mee en win!

Win-pagina waar de gebruiker een antwoord kan insturen

Contact

Contactformulier

• Flitspalen pagina Home

• Win-actie pagina • Persoonlijke pagina’s voor de dj’s

Adverteren

Figuur 5: Wordpress logo

Figuur 6: Nieuwe sitemap

Contact Have a byte!


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 22 Wireframe De volgende stap was een wireframe maken. Zo kon de indeling van de elementen in de website worden verduidelijkt. Samen met Have a Byte! is de volgende opzet gekozen. (zie Figuur 7)

De gebruiker kan hiermee informatie opvragen over het weer, (+ barbecue weer) de pollenverwachting en de flitsmeldingen van de regio Parkstad. (zie Figuur 8)

De menubalk scrolt eveneens mee. De pagina’s in de menubalk zijn te herkennen aan het icoontje dat voor ieder item uniek is. (Zie Figuur 11) Er worden nu nieuwsberichten op de homepage getoond die tevens onder het kopje ‘’Parkstad nieuws’’ staan. Het weer kan op de homepage in één oogopslag worden bekeken. Verdere informatie met betrekking tot het weer kan in het submenu worden gevonden. In het submenu kunnen ook de flitspalen locaties gevonden worden. De polls zullen worden getoond bij verscheidene nieuwsberichten. De win-actie pagina staat in het hoofdmenu en de persoonlijke pagina voor de dj’s staat onder het kopje ‘radio’.

Figuur 8: Screenshot van de menubalk

Onder het menu bevindt zich de banner en een welkomtekst van RTV Parkstad. Onder de welkomtekst staat het laatste nieuws weergegeven. De gebruiker kan op ‘lees meer’ klikken om meer nieuwsartikelen te krijgen. Aan de rechterkant staat de weersvoorspelling voor de komende 3 dagen met daaronder de Facebook-feed van RTV Parkstad.

Op het moment van het schrijven van deze scriptie is de website nog in ontwikkeling. Er wordt nog een dummy tekst weergegeven en sommige pagina’s zijn nog niet volledig uitgewerkt.

Net boven de footer staat een nieuws RSS feed van ‘limburger.nl’ en een kolom met de meest recente berichten van RTV Parkstad. In de footer zijn links weergegeven. Verspreid over de website staan advertenties die adverteerders via RTV Parkstad kunnen plaatsen. Dit is immers het doel van de website: meer bezoekers trekken en meer geld verdienen. (zie Figuur 9 & 10)

5.4 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de opdracht en de resultaten 5.4.1 Conclusies

Figuur 7: Wireframe van de home pagina van RTV Parkstad

Volgens onderzoek door de Nielsen Norman Group worden webpagina’s in een ‘F-patroon’ door bezoekers gelezen. [12] Vandaar dat er besloten is om bepaalde elementen op een bepaalde plaats te zetten. Dit is ook de reden dat het logo links is afgebeeld met aan de rechterkant de live radio- en tv stream. Dit zijn namelijk een van de belangrijkere functionaliteiten van de website. Het hoofdmenu bevat de belangrijkste pagina’s met daaronder een submenu. Dit submenu is een extra menu dat de bezoeker kan gebruiken om extra informatie te krijgen.

Figuur 9: Screenshot van de footer Figuur 11: Het vernieuwde website design van RTV Parkstad

Figuur 10: Screenshot van advertentie die geplaatst kan worden.

De website is gebaseerd op het wireframe en heeft een nieuwe look and feel gekregen. De website is responsive en schaalt perfect mee op mobiele apparaten. De kleuren die gebruikt zijn kenmerkend voor RTV Parkstad. (branding kleuren) Door grijs en blauw te gebruiken zal de gebruiker sneller herkennen dat het om RTV Parkstad gaat. De achtergrond die gebruikt is in de voorgaande website, is hergebruikt en aan de rechterkant van de pagina wordt een Facebook en Twitter tag getoond die mee-scrolt.

Het probleem van RTV Parkstad is dat ze een te laag bezoekersaantal op hun huidige website hebben. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een slechte samenhang tussen de verschillende kanalen. Om dit op te lossen moest er een concept worden bedacht voor een crossmediaal product/platform. Om dit te bereiken is er gekeken hoe deze optimaal ingezet konden worden. Na het bekijken van websites van andere lokale omroepen en nadat er onderzoek is gedaan naar de huidige situatie, crossmedia en de doelgroep, zijn er conclusies getrokken. Op basis van deze conclusies is een concept bedacht.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 24 Op het moment van schrijven is het grootste gedeelte van de website er al, maar staat deze nog niet online voor het publiek. Nieuw website design Een nieuw website design was gewenst vanuit de opdrachtgever maar ook vanuit de gegevens van de geënquêteerden. De website heeft een strakkere look and feel gekregen en ziet er professioneler uit. Dit zal ervoor zorgen dat de bezoekers een beter beeld van RTV Parkstad krijgt. De nieuwe website is responsive gemaakt zodat ook de mobiele doelgroep bereikt kan worden. Het probleem dat een bepaalde doelgroep niet bereikt kon worden, is hiermee opgelost. Meer aanbod Onder andere nieuwsberichten, polls, het weer en flitspalen meldingen zijn toegevoegd. Door een groter aanbod en meer variatie van informatie is er voor de bezoeker meer te beleven op de site. Deze zal dan ook minder snel geneigd zijn de pagina te verlaten. Hiermee wordt het probleem van het hoge bouncepercentage hopelijk opgelost. De bezoeker wordt getriggerd om de website opnieuw te bezoeken omdat er continue (elke dag) nieuwe informatie beschikbaar is. Het tonen van flitspalen is een wens van de klant maar draagt bij aan de crossmediale relatie tussen de kanalen. RTV Parkstad geeft in de toekomst informatie via de radio en refereert vervolgens naar de website voor meer informatie omtrent de flitspalen locaties in de regio Parkstad. Win-actie Uit de enquête kwam naar voren dat de ondervraagden de win-actie pagina leuk vonden. Deze pagina stond was al maanden leeg en mensen vonden dit jammer. Er is dus bewust gekozen deze terug te laten keren. In de toekomst wordt er een vaste dag gekozen waarop een win-actie is.

RTV Parkstad kondigt dit aan op de radio en verwijst vervolgens naar de website waarop mensen hun antwoord kunnen invullen en opsturen. Dit is tevens een pullfactor voor mensen om de website vaker te bezoeken en zorgt er ook voor dat de crossmediale relatie versterkt wordt. De win-actie zorgt daarbij ook voor meer betrokkenheid met het publiek. Dj pagina Zowel RTV Parkstad als Have a Byte! wilde graag dat er persoonlijke pagina’s voor alle dj’s die bij RTV Parkstad werken, moeten komen. Hier kunnen ze iets over zichzelf en hun programma’s schrijven en kunnen ze een blog bijhouden. Met de wens van de opdrachtgever wordt rekening gehouden. Doelstellingen Alle bovenstaande veranderingen die zijn aangebracht moeten er in de toekomst voor zorgen dat het bezoekersaantal stijgt en dat er meer betrokkenheid met het publiek wordt gecreëerd, met als resultaat dat RTV Parkstad meer advertenties zal verkopen en dus inkomen genereerd. Een andere doelstelling was dat RTV Parkstad zich wilt onderscheiden van andere lokale media. Dit doen ze in het vernieuwde concept aangezien ze meer aanbod hebben dan menige site van andere lokale omroepen. Een van de belangrijkste punten is dat ze een win-actie hebben. Dit is uniek onder de Limburgse media aangezien geen enkele andere lokale omroep dit heeft. Desalniettemin onderscheidt RTV Parkstad zich sowieso van andere lokale media door hun specifieke aanbod van radio-en tv programma’s.

5.4.2 Aanbevelingen Een aanbeveling die gegeven kan worden is dat het aanbod van de website na lancering, door RTV Parkstad moet worden bijgehouden en dus regelmatig van updates moet worden voorzien. Anders loop je het risico dat de bezoeker sneller vertrekt en eventueel de website niet meer wilt bezoeken. Dit geld tevens voor de social media kanalen. Hierop moet met regelmaat iets gepost worden anders verlies je de aandacht van de gebruiker. Verder is het belangrijk dat RTV Parkstad meer en beter refereert naar alle kanalen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld informatie via de radio verstrekken en vervolgens naar de website refereren voor meer informatie met betrekking tot het onderwerp. (bijv. flitspalen locaties en de win-actie pagina)

Figuur 12: Het logo van RTV Parkstad.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 26

EVALUATIE

6

6.1 Reflectie op onderzoek, resultaten & realisatie Terugkijkend op mijn afstudeerperiode heb ik ervaren hoe het is om fulltime aan een onderzoeksopdracht te werken. Onderzoek Ik heb tijdens deze stage veel geleerd. Zo heb ik geleerd hoe een onderzoek binnen een theoretisch kader wordt uitgevoerd en hoe ik mij in bepaalde onderwerpen kan verdiepen zodat er een doordachter concept op tafel komt. Het onderzoek heeft ongewild veel tijd in beslag genomen omdat het onderzoek steeds niet concreet genoeg was. Na een aantal keren feedback te hebben ontvangen is goedkeuring gegeven en kon ik met de realisatie-fase aan de slag gaan. Resultaten Over de behaalde resultaten ben ik tevreden. De website is nog niet volledig af en moet nog geoptimaliseerd worden in de overige weken die mij resteren. Deze is aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van de website die ze eerst hadden. In mijn ogen is het professioneler en biedt deze veel meer mogelijkheden voor de gebruiker. De website is nu responsive dat er voor zorgt dat de mobiele gebruiker nu ook alle elementen van de website optimaal kan benutten. Realisatie Voorheen had ik geen enkele kennis van Wordpress, vandaar dat ik in het begin ook huiverig was om ermee te werken. Ik heb mij verdiept in Wordpress en had dit vrij snel onder de knie. Ik heb geleerd hoe een website kan worden opgebouwd middels Wordpress, hoe bepaalde data kan worden opgehaald door RSS feeds te gebruiken en hoe een CMS in elkaar zit. Het was ook interessant om te kijken hoe bepaalde api’s gebruikt kunnen worden en hoe je deze kunt personaliseren.

6.2 Persoonlijke reflectie In het begin van mijn stage was er miscommunicatie tussen het stage bedrijf, school en mij, waardoor het niet meteen duidelijk was wat ik een halfjaar kwam doen. Ze wisten dat onderzoek een onderdeel van mijn afstudeerstage was maar hadden meer het idee dat ik hun kwam helpen met verscheidene klusjes. In het begin voelde ik mij dan ook een beetje ongelukkig en dat merkte zij ook. Na een gesprek te hebben gehad met het stage bedrijf en mijn docentbegeleider werd alles voor alle partijen helder en is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Tijdens mijn afstuderen had ik er moeite mee dat met name het onderzoek centraal staat. Onderzoek is niet echt mijn ding en ik vond het dan ook minder leuk om hier zo lang mee bezig te zijn. Ik voelde mij dan ook beter op mijn plek toen de realisatiefase aan bod kwam. Hierin kon ik een gedeelte van mijn creativiteit kwijt en dat is iets waar ik graag doe. Ik heb overigens wel veel geleerd tijdens de onderzoeksfase. Voorheen werkte ik opdrachten uit zonder ergens bij stil te staan. Nu heb ik geleerd dat je door middel van onderzoek een veel doordachter concept kunt bedenken. Mijn collega’s bij Have a Byte! hebben mij vaak geholpen en gaven mij altijd de ruimte voor dingen die ik nodig had. Dit vond ik heel fijn en ik was hier dan ook erg blij mee. Ik ben ook erg blij met mijn docentbelegeider, zij nam vaak de tijd voor me om mij van uitgebreide feedback te voorzien. Dit heeft mij enorm veel geholpen omdat ik regelmatig tegen zaken aanliep. Ik heb een hele leuke tijd gehad, mede door de leuke mensen die bij Have a Byte! werken en door mijn docentbegeleider die mij onwijs goed geholpen heeft. Zie bijlage D voor een getailleerd overzicht van mijn werkzaamheden gedurende mijn afstudeerstage.  


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 28

BRONNEN & LITERATUUR

Bronnen [1] Google Analytics. Geraadpleegd op 11 maart 2014, van https://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacyoverview.html [2] Parkstadmonitor. Geraadpleegd op 13 maart 2014, van http://www.parkstadmonitor.nl/ [3] Wikipedia (2014). Crossmedia. Geraadpleegd op 1 april 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Crossmedia [4] Karlijn Lenderink. (2012, 3 april) Het geheim van een crossmediale campagne. Geraadpleegd op 14 april 2014, van http://www.teamnijhuis.nl/vakpraat/blog/ het-geheim-van-een-crossmediale-campagne [5] Sanoma (2012) Tempo: Het succesverhaal van een zakdoekje. Geraadpleegd op 14 april 2014, van http://www.sanoma.nl/pagina/case/tempo-het-succesverhaal-van-een-zakdoekje/ [6] Sanoma (2013) Interpolis helpt moeders met hun kind los te laten. Geraadpleegd op 14 april 2014, van http://www.sanoma.nl/pagina/case/interpolishelpt-moeders-hun-kind-los-te-laten/ [7] Sanoma (2013) ABN AMRO versterkt imago via Donald Duck. Geraadpleegd op 14 april 2014, van http://www.sanoma.nl/pagina/case/abn-amro-versterkt-imago-via-donald-duck/ [8] Wikipedia (2014). Lokale omroep in Nederland. Geraadpleegd op 3 april 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Lokale_omroep_ in_Nederland [9] Olon (2013) Winnaars De Lokale Omroep Awards bekend! Geraadpleegd op 14 april 2014, van http://www.olon.nl/nieuws/artikel/bekijk/2079318708/winnaars-de-lokale-omroep-awards-bekend

[10] Wikipedia (2014). Lijst van lokale omroepen in Nederland Geraadpleegd op 3 april 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_lokale_ omroepen_in_Nederland [11] Themeforest. Quadrum news & magazine theme Geraadpleegd op 2 juni 2014, van http://demo.orange-themes. com/?theme=7205094 [12] Niels van Midden & Christiaan W. Lustig (2014). De 6 niveaus van het responsive web Geraadpleegd op 2 juni 2014, van http://www.frankwatching.com/archive/2012/05/03/de-6-niveaus-van-het-responsive-web/

Literatuur [13] Reynaert, I. (2009, juli). Basisboek Crossmedia Concepting. Boom Lemma uitgevers.


Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 30

BIJLAGEN

Bijlagen Bijlage A Project Initiatie Document Bijlage B Onderzoeksrapport Bijlage C Adviesrapport Bijlage D Dagenverantwoording

Crossmediaal, dat is ideaal!  
Crossmediaal, dat is ideaal!  

Scriptie van Stephanie Gorissen.

Advertisement