1819 handleiding vrijstellingsprocedure versie september 18

Page 1

Handleiding Vrijstellingsprocedure SLO

Aanvulling bij de opleidingsbrochure 18-19 (Versie2 september 2018)


Inhoud 1

Algemeen ........................................................................................................................................ 3

UITZONDERING ..................................................................................................................................... 3 Waardevolle inzichten in de theorie en/of werkervaring .......................................................................... 3

2

3

Grond voor vrijstelling ................................................................................................................... 4 2.1

Op grond van de erkenning van verworven kwalificaties (EVK) ............................................. 4

2.2

Op grond van de erkenning van verworven competenties (EVC) ........................................... 5

Stappenplan vrijstellingsprocedure .............................................................................................. 5 STAP 1 – Aanvraag EVK ................................................................................................................. 6 STAP 1 – Aanvraag EVC ................................................................................................................. 7 STAP 2 – Samenstellen vrijstellingsdossier EVK en/of EVC ........................................................... 7 STAP 3 – Indienen vrijstellingsdossier en andere documenten..................................................... 13 STAP 4 – Assessment: aanvullende toetsing / competentiegericht interview ............................... 14 STAP 5 - Feedback en voorlopig oordeel van de assessor(en) .................................................... 14 STAP 6 – Motivering van de beslissing .......................................................................................... 15

4

Afsluitende bepalingen ................................................................................................................. 16

5

Mailadressen assessoren/verantwoordelijken vrijstellingsaanvragen ........................................... 16

Bijlage 1 Overzicht van de diploma’s die in aanmerking komen voor een EVK-aanvraag .......... 17 Bijlage 2 Flowchart voor het aanvragen van de vrijstellingen ........................................................ 20


1 Algemeen De directie van CVO CREO Kortrijk en CVO VTI Brugge kunnen je (deel)vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Toegekende vrijstellingen zijn vijf jaar geldig. Alle informatie omtrent de procedure vind je in deze handleiding alsook op de website www.slovrijstellingen.be. Vrijstellingen vraag je digitaal aan ofwel vóór de aanvang van de lerarenopleiding ofwel in het begin van je opleiding. Per module kan je eenmalig een vrijstellingsaanvraag indienen. Vrijstellingen mogen uiteraard niet aangevraagd worden terwijl je de betreffende module(s) volgt. De dossiers worden steeds behandeld met de bedoeling deze toe te kennen tegen het daaropvolgend semester. Alle aanvragen (en toekenningen) dienen uiterlijk te gebeuren vóór de aanvang van de module ‘Didactische Competentie Stage’ (DCS) en vóór het laatste semester van je opleiding. Vrijstellingen kunnen dus nooit aangevraagd en toegekend worden in het semester dat je afstudeert. De deadline voor het indienen van je aanvraag en het doorsturen van je bewijskracht via de site http://www.slovrijstellingen.be is voor het eerste semester 15 oktober en voor het tweede semester 15 maart. Studenten van het eenjarige traject moeten alle vrijstellingen eenmalig aanvragen en doorsturen vóór 1 september. Vrijstellingen voor het eenjarig traject kan je dus maar één keer aanvragen bij het begin van je opleiding. Indien men een vrijstelling verkrijgt voor één of meerdere PP-opdrachten van de ondersteunende modules betekent dit niet dat er minder uren op de stageplaats worden gepresteerd. Wel is het zo dat men de deelcompetenties die nagestreefd worden niet hoeft te bewijzen binnen die opdrachten tijdens het eindassessment. We kiezen ervoor het stagepakket integraal te laten volgen om een realistisch en concreet beeld te verkrijgen van het werkveld.

UITZONDERING ‐

Cursisten die tutorship gevolgd hebben (en minimaal 12/20 behaald hebben) en daarvoor hun deeltattest kregen, moeten de vrijstellingsprocedure niet meer doorlopen voor PPC.

Wie al een deel van de lerarenopleiding in een andere SLO behaald heeft (hetzij een CVO, hetzij een universiteit) en/of al een aantal deelcertificaten van een lerarenopleiding behaald heeft, bespreekt dit met Stephanie Van Marcke (CVO CREO) / Dennis Monte (CVO VTI Brugge) bij de intake en brengt hierbij de creditbewijzen, rapporten, deelcertificaten met aantal studiepunten als bewijskracht mee.

Wie al credits van didactische vakken in een andere opleidingsinstelling behaald heeft (vb. in een opleiding pedagogische wetenschappen), bespreekt dit met Stephanie Van Marcke (CVO CREO) / Dennis Monte (CVO VTI Brugge) bij de intake en brengt hierbij de creditbewijzen, rapporten, deelcertificaten met aantal studiepunten als bewijskracht mee.

Cursisten die een vrijstelling aanvragen voor EHBO (module Leerkracht en verantwoordelijkheid) op basis van een vroeger verworven attest van EHBO, moeten enkel een vrijstelling aanvragen voor LEV en hun attest EHBO of diploma opladen op de daarvoor voorziene plaats (zie p.8).

Waardevolle inzichten in de theorie en/of werkervaring Heb je al een cursus en/of een nascholing gevolgd waardoor je theoretische inzichten en/of vaardigheden hebt verworven …? Deed je waardevolle ervaring op door te werken in een onderwijs(gerelateerde) context? Door al die ervaringen in kaart te brengen, kun je vrijstellingen aanvragen en zo je opleidingstraject verkorten. De inhoud, omvang en soort werkervaring bepaalt of en welke vrijstellingen je krijgt. Je vraagt altijd een vrijstelling aan voor de volledige module. Dit kan resulteren in een toekenning van een vrijstelling voor de volledige module of een onderdeel ervan (theorie, opleidingspraktijk en preservicepraktijk). Er zijn twee vrijstellingsprocedures nl. een EVK- en een EVC-procedure die al dan niet in combinatie kunnen verlopen.

Wanneer kom je in aanmerking voor vrijstellingen en hoe verloopt een 'EVC' of 'EVK'procedure? Dat is een afkorting voor 'Erkenning van eerder Verworven Competenties' en 'Erkenning van eerder Verworven Kwalificaties'. Hoe deze procedure verloopt en wie je moet contacteren, lees je op volgende bladzijden.

3


2 Grond voor vrijstelling 2.1 Op grond van de erkenning van verworven kwalificaties (EVK) Je volgde reeds een opleiding die naar niveau, inhoud en omvang overeenstemt met de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Je hebt slechts een kwalificatie wanneer een examen werd afgelegd dat uitmondde in een formeel attest van een instelling erkend door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Een bewijs van deelname aan vorming of opleiding is bijgevolg geen kwalificatie maar valt onder een Eerder verworven Competentie (EVC). Uitzondering hierop is het attest van EHBO dat je als EVK kan inbrengen voor het praktijkgedeelte van Leerkracht en Verantwoordelijkheid. De studiebewijzen moeten relevant zijn, m.a.w. moeten ze voldoende de leerinhouden dekken van de module(s) waarvoor je vrijstelling aanvraagt en in een vergelijkbaar aantal lesuren/studiepunten verworven zijn. Daarenboven moet jij kunnen aantonen dat je de transfer van de verworven doelstellingen/leerinhouden naar de onderwijscontext kan maken. Wil je in aanmerking komen voor een vrijstelling op basis van een EVK, dan moet je minstens beschikken over een bachelordiploma of een diploma dat daaraan is gelijkgesteld. Kwalificaties die je verworven hebt in het secundair onderwijs, komen niet in aanmerking. Je diploma (datum waarop je bent afgestudeerd) mag niet ouder zijn dan 15 jaar. Ben je langer dan 15 jaar afgestudeerd, dan kom je niet meer in aanmerking voor vrijstelling op basis van je diploma. Een aanvraag op basis van EVC kan dan eventueel wel nog in aanmerking komen voor een vrijstelling. Als je diploma ouder is dan 15 jaar en je hebt geen relevante praktijkervaring, dan is het beter om de theoretische component te hernemen.

In de EVK-procedure wordt gekeken naar de diploma’s, certificaten, creditbewijzen, … die je al behaald hebt en wordt er nagegaan of deze volstaan om vrijstellingen te verwerven in de lerarenopleiding.

Diploma’s die in aanmerking komen voor een EVK-vrijstelling vind je terug in bijlage 1 bij deze handleiding, zie Bijlage 1 Overzicht van de diploma’s die in aanleiding kunnen geven tot een EVKaanvraag, zie p.17. Diploma’s die niet voorkomen in de lijst kunnen ook aanleiding geven tot een vrijstelling op basis van EVK. Eerste communicatie hierover gebeurt via mail naar de betreffende assessor (zie p. 16). Het aanvragen van vrijstellingen op basis van EVK wordt beschreven in stappen 1 t.e.m. 6 van het stappenplan van de vrijstellingsprocedure.

Wat noodzakelijk is voor een ontvankelijk EVK-dossier wordt beschreven in stap 2 van de EVK-procedure, zie p.8.

Ook al komt je diploma in aanmerking voor een onmiddellijke vrijstelling, steeds moeten alle stappen van de procedure uitgevoerd worden (zie flowchart p. 20).

4


2.2 Op grond van de erkenning van verworven competenties (EVC) Een competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen, waardoor iemand in staat is om effectieve kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde functie of rol. De prestaties zijn zichtbaar in concrete handelingen en verbonden met een bepaalde context. EVC’s worden niet met een studiebewijs bekrachtigd.

In de EVC-procedure wordt onderzocht of de bekwaamheden die je verworven hebt door werkervaring, vrije tijd, …, maar waar je geen formeel bewijs voor hebt, vergelijkbaar zijn met de te verwerven competentie(s) in de lerarenopleiding.

Competenties verworven bijvoorbeeld via beroep, vrijwilligerswerk, … zijn misschien gelijk aan bepaalde competenties verworven door middel van een erkende opleiding. Daarenboven moet jij kunnen ook aantonen dat je de transfer van de verworven competenties naar de onderwijscontext kan maken en voldoende kan verwijzen naar onderliggende theoretische kaders. Het is de bedoeling om door EVC het resultaat van dit levenslang leren te erkennen in het verdere studietraject. Het aanvragen van vrijstellingen op basis van EVC wordt verder beschreven in stappen 1 t.e.m. 6 van het stappenplan van de vrijstellingsprocedure. Wat noodzakelijk is voor een ontvankelijk EVC-dossier wordt beschreven in stap 2 van de EVC-procedure, zie p.11.

3 Stappenplan vrijstellingsprocedure Een vrijstelling wordt nooit automatisch toegekend, voor alle aanvragen moeten alle stappen doorlopen worden (ook voor de onmiddellijke vrijstellingen). Jij bent zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van de verschillende stappen in de procedure. Je gaat zelf na in hoeverre de studies waarvoor je al een studiebewijs behaald hebt en/of de nodige ervaringen die je elders hebt opgedaan overeenkomen met de competenties van bepaalde modules. Op deze manier kan je zelf bepalen voor welke modules je een vrijstelling kan aanvragen. Instappen in een vrijstellingsprocedure moet je dus goed voorbereiden. Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe het proces tot het verkrijgen van vrijstellingen verloopt. OPGELET: Lees goed de richtlijnen. Je kan je vrijstellingsaanvraag per module slechts eenmaal doorsturen en enkel volledige aanvragen worden behandeld.

5


STAP 1 – Aanvraag EVK 1. Ga na of je diploma1 voorkomt in de diplomalijst in bijlage 1 bij deze handleiding of vraag ernaar tijdens infomomenten. Je gaat voor jezelf na voor welke opleidingsonderdelen je een EVK-vrijstelling kan aanvragen. 2. Dien je EVK-aanvraag en vrijstellingendossier digitaal in via de website http://www.slovrijstellingen.be ten laatste tegen 15 oktober of 15 maart. Voor de studenten van het eenjarige traject is de deadline 1 september.

 Bij een eerste aanmelding op de site kom je op de startpagina en maak je een gebruikersaccount aan.

Je duidt ook aan of je cursist/student bent van het flextraject, éénjarige of VIVES-traject (enkel voor de lectoren van VIVES) en in welk centrum je de opleiding volgt (CVO CREO Kortrijk of CVO VTI Brugge). Je ontvangt per kerende een validatiemail met registratiebevestiging. Volg de instructies in die e-mail voor volledige toegang tot we website. Voor volledige toegang dien je in je mailbox de doorgestuurde link aan te klikken of te kopiëren naar je browser. Hiermee bevestig je de account en log je in op de website. Ben je binnen een bepaald semester reeds eerder aangemeld, dan kan je inloggen op http://www.slovrijstellingen.be met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je bij het aanmaken van het account hebt gekozen. Eenmaal ingelogd kom je op de home-pagina waar je een uitleg krijgt over de verschillende tabbladen.

3. Maak nu je keuze: EVK-aanvraag  zie stap 2: samenstellen vrijstellingsdossier – Procedure Erkenning van Verworven Kwalificaties (EVK), zie p. 8. 4. Heb je problemen bij het opmaken van je vrijstellingsdossier, lees dan eerst de Frequently Asked Questions (FAQ) op http://www.slovrijstellingen.be. Heb je daarna nog vragen over de procedure voor de aanvraag van een vrijstelling, dan kan je deze via het tabblad Contact stellen. 5. Bij een nieuwe vrijstellingsaanvraag in een volgend semester moet je een nieuwe gebruikersaccount aanmaken met een ander mailadres en wachtwoord.

1

Je diploma (datum waarop je bent afgestudeerd) mag niet ouder zijn dan 15 jaar. Ben je langer dan 15 jaar afgestudeerd, dan kom je niet meer in aanmerking voor vrijstelling op basis van je diploma. Je kunt dan eventueel wel nog in aanmerking komen voor een vrijstelling op basis van EVC.

6


STAP 1 – Aanvraag EVC In de EVC-procedure wordt onderzocht of de bekwaamheden die je verworven hebt door werkervaring, maar waar je geen formeel bewijs voor hebt, vergelijkbaar zijn met de te verwerven competenties in de lerarenopleiding. Deze procedure, om op basis van eerdere werkervaring aanspraak te maken op een vrijstelling, is wat complexer. 1. Lees eerst deze handleiding van de volledige vrijstellingsprocedure door. Heb je nadien nog vragen? Volg dan een infomoment over de vrijstellingsprocedure. De data vind je terug op de website van CVO CREO onder infomomenten. 2. Lees in de opleidingsbrochure (terug te vinden op de site in het menu onder programma- inhoud modules) de rubriek ‘2. Beroepsprofiel van de leraar’ en lees de informatie over de module(s) waar je vrijstelling voor wil aanvragen onder rubriek ‘10 Curriculum’. Op basis daarvan kun je beslissen om al dan niet één of meerdere EVC-vrijstellingen aan te vragen. Om zo’n vrijstelling aan te vragen, moet je op afdoende wijze kunnen aantonen dat je de nodige competenties hebt ontwikkeld (door leren, ervaring én uitvoering, dus niet door bv. het éénmalig volgen van een workshop) voor de doelstellingen van het opleidingsonderdeel. Je neemt dus de lijst met doelstellingen van dat opleidingsonderdeel door en je gaat per doelstelling bewijzen dat je deze op het juiste verwerkingsniveau en in de juiste context bereikt hebt. Je moet ook kunnen bewijzen dat je op voldoende theoretische kaders beroep kan doen bij het motiveren van je onderwijskundig handelen. 3. Dien je aanvraag en vrijstellingendossier digitaal in via de website http://www.slovrijstellingen.be ten laatste tegen 15 oktober of 15 maart. Voor de studenten van het eenjarige traject is de deadline 1 september.

 Bij een eerste aanmelding op de site kom je op de startpagina en maak je een gebruikersaccount aan.

Je duidt ook aan of je cursist/student bent van het flextraject, éénjarige of VIVES-traject (enkel voor de lectoren van VIVES)en in welk centrum je de opleiding volgt (CVO CREO Kortrijk of CVO VTI Brugge). Je ontvangt per kerende een validatiemail met registratiebevestiging. Volg de instructies in die e-mail voor volledige toegang tot we website. Voor volledige toegang dien je in je mailbox de doorgestuurde link aan te klikken of te kopiëren naar je browser. Hiermee bevestig je de account en log je in op de website. Ben je binnen een bepaald semester reeds eerder aangemeld, dan kan je inloggen op http://www.slovrijstellingen.be met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je bij het aanmaken van het account hebt gekozen. Eenmaal ingelogd kom je op de home-pagina waar je een uitleg krijgt over de verschillende tabbladen.

4. Maak nu je keuze: EVC-aanvraag  zie stap 2: samenstellen vrijstellingsdossier – Procedure Erkenning van Verworven Kwalificaties (EVK), zie p. 11. 5. Heb je problemen bij het opmaken van je vrijstellingsdossier, lees dan eerst de Frequently Asked Questions (FAQ) op http://www.slovrijstellingen.be. Heb je daarna nog vragen over de procedure voor de aanvraag van een vrijstelling, dan kan je deze via het tabblad Contact stellen. 6. Bij een nieuwe vrijstellingsaanvraag in een volgend semester moet je een nieuwe gebruikersaccount aanmaken met een ander mailadres en wachtwoord.

STAP 2 – Samenstellen vrijstellingsdossier EVK en/of EVC Zowel voor EVK als voor EVC wordt een vrijstelling toegekend op basis van een vrijstellingsdossier waarin je je aanvraag verantwoordt. Je kan je vrijstellingsdossier geleidelijk opladen. Alle gegevens die je inbrengt en opslaat kunnen ‘bewerkt’ worden. Dit kan via het tabblad ‘Mijn inhoud’ en ‘bewerken’. Als je probeert inhoud toe te voegen bij een item (vb. modules, opleidingen, competenties…) dat je eerder al aanmaakte, krijg je de melding 'Geen toegang - Bewerken”. Via de knop ‘Inhoud toevoegen’ krijg je een overzicht van de onbewerkte items die je eventueel nog kan aanvullen.

Aanvullingen zijn na de deadline (15/10 - 15/03) niet mogelijk! Onvolledige dossiers: zie vormelijke en inhoudelijke ontvankelijkheid.

7


Procedure Erkenning van Verworven Kwalificaties (EVK) 2.1 EVK - aanduiden voor welke modules je een EVK-vrijstelling aanvraagt   

Ga naar het tabblad EVK-procedure voor het aanduiden van de modules waarvoor je EVK-vrijstelling aanvraagt. Vink aan voor welk(e) module(s) je een vrijstelling aanvraagt op basis van eerder verworven kwalificaties. Klik daarna op ‘opslaan’. Na het opslaan van de modules waarvoor je EVK-vrijstelling aanvraagt, krijg je een overzicht van de aanvraag dat je eventueel kan bewerken. Ga opnieuw terug naar het tabblad EVK-procedure voor de volgende deelstap (zie 2.2).

2.2 EVK - invullen op basis van welke opleiding(en) je een EVK-vrijstelling aanvraagt  Ga naar het tabblad EVK-procedure voor het invullen van gevolgde opleiding(en).

Klik op ‘opleidingen’ en noteer in de rubriek “Gevolgde opleiding(en)” alle relevante opleidingen met studiebewijs van een instelling erkend door het Ministerie van Onderwijs en vorming (diploma, creditbewijs, attest,…). Indien je meerdere opleidingen als relevant beschouwt, klik dan op ‘item toevoegen’. Tenslotte wordt gevraagd om je bewijskracht toe te voegen, zie ‘EVK – Bewijskracht’.

2.3 EVK - downloaden sjablo(o)n(en) aanvraag tot EVK-vrijstelling 

Download (voor iedere module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt) het sjabloon aanvraag tot EVKvrijstelling en bewaar dit voor bewerking op je PC.

2.4 EVK - invullen aanvraag EVK  Vul je aanvraag nauwkeurig in voor de module(s) waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Je vult de eerste bladzijde van het document ‘aanvraag tot EVK-vrijstelling SLO’ volledig in. Indien er een assessment (A) moet gebeuren (zie overzichtslijst), lees aandachtig de instructies m.b.t. bewijs 3 (Inhoudelijke vergelijking en/of verantwoording van stage-ervaringen) en volg deze nauwkeurig op bij het invullen vanaf p.2 van het document.  Bewaar de ingevulde aanvraag op je PC.

2.5 EVK - uploaden aanvraag EVK 

Laad de ingevulde aanvraag tenslotte op en klik op opslaan. Je moet de aanvraag per module indienen (zie website: tabblad EVK-procedure, deelstap 5).

UITZONDERING vrijstellingsaanvraag EHBO 2.1 EVK - aanduiden voor welke modules je een EVK-vrijstelling aanvraagt: zie hoger 2.2 EVK - invullen op basis van welke opleiding(en) je een EVK-vrijstelling aanvraagt 

Ga naar het tabblad EVK-procedure voor het invullen van gevolgde opleiding(en). Klik op ‘opleidingen’ en noteer in de rubriek “Gevolgde opleiding(en)” de benaming (+ het jaartal/locatie) van de gevolgde EHBO-cursus.

2.6 EVK – uploaden attest/brevet EHBO 

Laad een kopie van je attest/brevet EHBO op (op de daarvoor voorziene plaats - zie tabblad EVKprocedure, deelstap 5) en klik op opslaan.

© Thinkstock.

8


EVK – Bewijskracht 

Leg een vrijstellingsdossier aan waaruit blijkt dat je beoogde kwalificaties van een module reeds verworven hebt. Voor het bekwaamheidsonderzoek via de EVK-procedure komen enkel studiebewijzen in aanmerking van onderwijsinstellingen erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Naast het verzamelen van de officiële documenten vragen we dat je de behaalde kwalificaties vergelijkt met de inhoud van de module(s) waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Je verzamelt dus alle relevante bewijsstukken die je oplaadt bij de rubrieken Studiebewijzen en Examenresultaten. Binnen elke rubriek kunnen meerdere bijlage opgeladen worden, zorg er wel voor dat alles ‘to the point’ blijft. Nadat je de bestanden gekozen hebt, klik je (telkens) op uploaden. Nadat alle bewijzen werden opgeladen, klik je op ‘opslaan’. Opnieuw krijg je een overzicht van wat je inbracht. Tot de deadline van indienen (zie vroeger) kan je eventuele wijzigingen aanbrengen (= bewerken / bestand toevoegen). Alles wat je na die deadline oplaadt, is niet meer ontvankelijk (tenzij gevraagd door de assessor). Rubriek Studiebewijzen ‐

Bewijs 1: een kopie van de studiebewijzen van de gevolgde opleidingen (diploma’s, certificaten, getuigschriften, …) op basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd. Je kan meerdere bijlagen opladen.

Rubriek Examenresultaten ‐

Bewijs 2: een overzicht van de afgelegde examens met vermelding van het aantal studiepunten van het vak/de module en de bijhorende examenresultaten of cijferlijsten. Je kan opnieuw meerdere bijlagen opladen.

Uploaden aanvraag EVK ‐ ‐

Bewijs 3: dien per module een ingevulde aanvraag in (zie tabblad EVK-procedure, deelstap 3). Nadat je de aanvraag hebt ingevuld, laad je het ingevulde sjabloon op (zie tabblad EVK-procedure, deelstap 5).

Als cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante officiële bewijzen te verzamelen en te selecteren. Geef bij het opladen van alle bewijskracht een zo duidelijk mogelijke benaming die de inhoud van het bestand weergeeft, bijvoorbeeld Bewijs 1 – studiebewijs diploma bachelor maatschappelijk werk. Zijn er meerdere bijlagen per rubriek, dan krijgen die de naam Bewijs 1b – studiebewijs 2 …

Uitzondering: voor EHBO (LEV) volstaat alleen het opladen van het attest/brevet EHBO (zie tabblad EVKprocedure, deelstap 6). Opmerking: Voor documenten opgesteld in een andere taal dan de Belgische landstalen dient een vertaling door een beëdigd vertaler te worden toegevoegd; de Vlaamse overheid heeft een regelgeving met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s. Meer info hierover vind je via: http://www.ond.vlaanderen.be/naric 

Heb je de EVK-procedure doorlopen dan is het belangrijk om steeds te klikken op ‘opslaan’. Wil je nog iets aanpassen of toevoegen dan kan dit altijd via Mijn inhoud.

9


Vormelijke en inhoudelijke ontvankelijkheid dossier EVK De assessoren controleren je vrijstellingsdossier op vormelijke en inhoudelijke ontvankelijkheid. 

Het vormelijk ontvankelijk verklaren gebeurt door het diagonaal bekijken van het vrijstellingsdossier en moet een antwoord geven op onderstaande vragen: ‐ volledigheid: zitten alle gevraagde onderdelen erin? Beantwoordt het vrijstellingsdossier aan de minimum- en maximumcriteria? ‐ structurering: is het vrijstellingsdossier presentabel? Ziet het er ordelijk en netjes uit? Hanteer je een duidelijke en volgehouden structuur en maak je die structuur ook voor derden duidelijk? ‐ timing/procedure: wordt het vrijstellingsdossier op tijd ingediend volgens de beschreven procedure? Ben je niet ingeschreven voor de module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt?

Wanneer er iets ontbreekt, de deadline/gevolgde procedure niet gerespecteerd wordt of je reeds ingeschreven bent voor de aangevraagde module(s), dan kan het dossier onontvankelijk verklaard worden en stopt de procedure in het semester van de eerste aanvraag. De assessoren beargumenteren waarom het dossier onontvankelijk wordt verklaard. Aanvragen die vormelijk niet ontvankelijk zijn, kunnen eenmalig aangevuld worden tijdens het eerstvolgend semester. Daarna worden ‘niet-ontvankelijke’ dossiers verplaatst naar het archief en kan voor de aangevraagde modules geen bewijskracht meer ingediend worden. 

Standaarden van het bekwaamheidsonderzoek (inhoudelijke ontvankelijkheid) Het assessorenteam onderzoekt de bewijskracht aan de hand van de volgende criteria:

‐ ‐ ‐

Authenticiteit: de bewijskracht vormt een bewijs van je eigen presteren. Actualiteit: de bewijskracht is voldoende recent. Relevantie: de bewijskracht dekt de doelstellingen/leerinhouden van de desbetreffende module in voldoende mate. Kwantiteit: het studiebewijs is van een gelijkaardige (of hogere) studiebelasting en studieomvang.

Als de assessoren het nodig achten (zie de diploma’s waarvoor een assessment voorzien is, aangeduid met een A) dan kan je uitgenodigd worden voor een gesprek voor verdere toelichting. Het ingediend dossier moet echter voldoende sterk zijn (grondige motivering en verantwoording van de vooropgestelde competenties is vereist) vooraleer er een competentiegericht gesprek mogelijk is. Indien het dossier getuigt van minimale/onvoldoende uitwerking (zie criteria hierboven beschreven), dan worden de vrijstellingen niet toegekend.

10


Procedure Erkenning van Verworven Competenties (EVC) De procedure voor de aanvraag via EVC verloopt op dezelfde wijze als deze via EVK.

2.1 EVC – aanduiden voor welke module(s) je een EVC-vrijstelling aanvraagt 

Ga naar het tabblad EVC-procedure voor het aanduiden van de modules waarvoor je EVC-vrijstelling aanvraagt. Vink aan voor welk(e) module(s) je een vrijstelling aanvraagt op basis van eerder verworven competenties. Klik daarna op ‘opslaan’.

Na het opslaan van de modules waarvoor je EVC-vrijstelling aanvraagt, krijg je een overzicht van de aanvraag dat je eventueel kan bewerken.

Ga opnieuw terug naar het tabblad EVC-procedure voor de volgende deelstap (zie 2.2)

2.2 EVC – invullen op basis van welke competenties je een EVC-vrijstelling aanvraagt 

Vul in de verschillende rubrieken in op basis van welke competenties je een vrijstelling aanvraagt. Noteer eventueel alle relevante o leerervaring(en) op basis van gevolgde opleidingen zonder studiebewijs erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming o werkervaring(en) in eigen sector o werkervaring(en) in onderwijs o vrijwilligerswerk o andere interessante informatie waarvoor je geen erkende kwalificatie hebt. Indien je (per rubriek) meerdere ervaringen als relevant beschouwt, klik dan op ‘item toevoegen’. Voeg daaronder de bewijskracht toe (zie EVC bewijskracht). Je kan steeds meerdere bestanden in één keer uploaden.

2.3 EVC – downloaden leidraden 

Een zeer belangrijk document als bewijskracht voor EVC is de ingevulde leidraad (zie EVC bewijskracht). Download de nodige leidraden en bewaar deze voor bewerking op je PC.

2.4 EVC - invullen leidraden  Lees aandachtig de instructies in de leidraden en volg die nauwkeurig op bij het invullen. Bewaar de ingevulde leidraad op je PC.

2.5 EVC – uploaden leidraden 

Laad de ingevulde leidraad tenslotte op en klik op opslaan. Je kan de ingevulde leidraden per vak indienen (zie tabblad EVC-procedure, deelstap 5).

EVC Bewijskracht

Leg een vrijstellingsdossier aan waaruit blijkt dat je de beoogde competenties van een module reeds verworven hebt.

11


Voor EVC laad je minstens volgende bewijsstukken op: ‐

Bewijs 4: bewijskracht werkervaring(en) (functie- en/of taakbeschrijvingen, verantwoordelijkheden/verworven competenties, werkgeversverklaringen / arbeidsovereenkomst of dienstattest) en/of andere relevante werkervaringen (zie tabblad EVC-procedure, deelstap 2).

Bewijs 5: bewijskracht leerervaringen: een kopie van attesten van deelname aan gevolgde opleidingen en/of nascholingen (zie tabblad EVC-procedure, deelstap 2).

Bewijs 6: andere bewijskracht: in de ingevulde leidraad kan je verwijzen naar extra ondersteunende bewijskracht. Dit kan gaan om: een lesvoorbereiding, een uitgewerkte taak, een ingesproken opnames, een geluidsbestanden, eventueel foto’s, eventueel video-opnames, een verslag, een presentatie, een (zelf)beoordeling .... (zie tabblad EVC-procedure, deelstap 2).

Bewijs 7: ingevulde leidraad voor het competentiegericht interview (per module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt). Nadat je de leidraad (per module waarvoor je een EVC-vrijstelling aanvraag) hebt uitgewerkt, laad je het ingevulde sjabloon op (zie tabblad EVC-procedure, deelstap 5).

Als cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante officiële bewijzen te verzamelen en te selecteren. Geef bij het opladen van de documenten een zo duidelijk mogelijke benaming die de inhoud van de bijlage weergeeft, bijvoorbeeld Bewijs 4 - werkervaringen. Zijn er meerdere bijlagen per rubriek, dan krijgen die de naam Bewijs 4b – werkervaringen. Het is hier uiteraard ook belangrijk dat de context van de ervaringen voldoende (onderwijs)gerelateerd is. De reflectie op de verzamelde bewijsstukken gebeurt specifiek per module. 

Heb je de EVC-procedure doorlopen dan is het belangrijk om steeds te klikken op ‘opslaan’. Wil je nog iets aanpassen of toevoegen dan kan dit altijd via Mijn inhoud.

Vormelijke ontvankelijkheid en assessmentwaardigheid EVC Een goed samengesteld vrijstellingsdossier bevat dus verschillende soorten documentatie en relevante bewijsstukken. Waarop let je bij het verzamelen van de bewijskracht EVC? 

Vormelijke ontvankelijkheid

De vrijstellingsdossiers worden door de assessor(en) gecontroleerd op vormelijke ontvankelijkheid. Het vormelijk ontvankelijk verklaren gebeurt door het diagonaal bekijken van het vrijstellingsdossier en moet een antwoord geven op onderstaande vragen: ‐ ‐ ‐

volledigheid: zitten alle gevraagde onderdelen erin? Beantwoordt het vrijstellingsdossier aan de minimum- en maximumcriteria? structurering: is het vrijstellingsdossier presentabel? Ziet het er ordelijk en netjes uit? Hanteer je een duidelijke en volgehouden structuur en maak je die structuur ook voor derden duidelijk? timing/procedure: wordt het vrijstellingsdossier op tijd ingediend volgens de beschreven procedure? Ben je niet ingeschreven voor de module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt?

Wanneer er iets ontbreekt of de deadline/gevolgde procedure niet gerespecteerd wordt, kan het dossier onontvankelijk verklaard worden en stopt de procedure in het semester van de eerste aanvraag. De assessoren beargumenteren waarom het dossier onontvankelijk wordt verklaard. Niet-ontvankelijke aanvragen kunnen aangevuld worden tijdens het eerstvolgend semester. Daarna worden ‘onvolledige’ dossiers verplaatst naar het archief en kan voor de aangevraagde modules geen bewijskracht meer ingediend worden.

12


Assessmentwaardigheid

Om een uitspraak te doen, zullen de assessoren nagaan of het bewijsmateriaal in het vrijstellingsdossier gevarieerd, relevant, authentiek, actueel en kwantitatief/kwalitatief is. Bewijsstukken hebben bovendien enkel hun waarde wanneer je verwijst naar de competentie(s) die je meent te hebben verworven. Het is ook mogelijk dat één bewijsstuk kan verwijzen naar meerdere competenties (zie ook de leidraad die wordt ingevuld). ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Variatie in contexten: de bewijskracht toont aan dat je de competentie in verschillende contexten beheerst. Relevantie: de bewijskracht komt overeen met de competenties uit de opleiding die je wil bewijzen; Authenticiteit: de bewijskracht vormt een bewijs van je eigen presteren (niet van collega’s, een team als geheel, de organisatie waar je in werkte, …). Toon daarom telkens aan wat je eigen bijdrage was; Actualiteit: de bewijskracht weerspiegelt het huidige competentieniveau (hoe functioneer je nu en niet tientallen jaren geleden. Als je voorbeelden uit een langer verleden geeft, toon dan aan dat je dit nu nog steeds doet); Kwantiteit/kwaliteit: de bewijskracht verwijst naar (een) voldoende (lange periode) van activiteiten. M.a.w. het gaat niet om eenmalige, korte activiteiten waar je een bepaalde competentie in toonde, maar dergelijke activiteiten komen herhaaldelijk voor.

Wanneer er inhoudelijk iets ontbreekt of de deadline/gevolgde procedure niet gerespecteerd wordt, kan het vrijstellingsdossier inhoudelijk onontvankelijk verklaard worden en stopt de procedure. De assessoren beargumenteren waarom het dossier onontvankelijk wordt verklaard. Je zal dan ook geen vrijstelling krijgen voor de module (en ook geen aanvraag meer kunnen doen). Op basis van de inhoud van het dossier beslissen de assessoren of je al dan niet uitgenodigd wordt voor een competentiegericht interview. Het ingediend dossier moet echter voldoende sterk zijn (grondige motivering en verantwoording van de vooropgestelde competenties is vereist) vooraleer er een competentiegericht gesprek mogelijk is. Indien het dossier getuigt van minimale/onvoldoende uitwerking (zie criteria hierboven beschreven), dan is er geen verdere opvolging en worden de vrijstellingen niet toegekend.

STAP 3 – Indienen vrijstellingsdossier en andere documenten Overzicht van je vrijstellingsdossier via ‘Mijn inhoud’ Nadat je alle tekstvakken hebt ingevuld en de nodige bewijskracht onder de vorm van relevante bijlagen hebt toegevoegd, klik je telkens op ‘opslaan’. Het tabblad Mijn inhoud geeft je een mooi overzicht van je volledige vrijstellingsdossier. Je kan steeds alle inhoud weergeven of bewerken. De definitieve versie van je volledige vrijstellingsdossier (ingevulde tekstvakken samen met de bewijskracht en eventuele leidraden ter voorbereiding van een competentiegericht interview) moeten via de website http://www.slovrijstellingen.be digitaal opgeladen zijn tegen 15 oktober / 15 maart (voor de studenten van het eenjarige traject tegen 1 september). Vrijstellingsaanvragen (of deeldocumenten) die niet volgens de procedurele voorschriften of na de deadline ingediend worden, zijn niet ‘ontvankelijk’ voor de vrijstellingsprocedure.

13


STAP 4 – Assessment: aanvullende toetsing / competentiegericht interview Eenmaal je vrijstellingsdossier vormelijk ontvankelijk en assessmentwaardig wordt verklaard, KAN je (bij een voldoende sterk dossier) uitgenodigd worden voor een aanvullende proef en/of een competentiegericht interview met de assessor(en). De proeven / gesprekken worden georganiseerd tussen 20 oktober en 1 december / 20 maart en 1 mei. Voor de studenten van het eenjarig traject gaan de proeven / vrijstellingsgesprekken door op donderdag 14 september ‘17. Tijdens de proef en/of het interview zal je vooral met concrete onderwijsgerelateerde voorbeelden moeten kunnen aantonen dat je de doelstellingen / competentie(s) beheerst:  

Bij een EVK-aanvraag is specifieke voorbereiding voor deze proef niet nodig. Er wordt getest op voorkennis. Bij een EVC-aanvraag wordt vertrokken van de inhoud van het vrijstellingsdossier en de ingevulde leidraad. Bij een EVC-aanvraag zal er ook nagegaan worden of je de theoretische kaders van de betreffende module voldoende beheerst en je de link kunt leggen tussen theorie en praktijk.

In de aanvullende proef en/of het competentiegericht interview wordt je ervaring getoetst aan de hand van onderstaande criteria. ‐

‐ ‐ ‐

Methodisch werken (doelgerichtheid, analytisch, planmatig, komen tot gefundeerde oordelen, effectief, oplossingsgericht en efficiënt, onderzoekend, prioriteiten stellen). Dit criterium heeft betrekking op de vraag in hoeverre je beschikt over een probleemoplossend vermogen en methodieken om praktijkproblemen oplossingsgericht aan te pakken in de verschillende contexten van het beroepsgericht handelen. Deskundig handelen (inzicht in en toepassen van relevante theorieën en modellen, gekoppeld aan onderliggende leerinhouden van de module(s) ) Reflecteren: dit criterium heeft betrekking op de vraag in hoeverre je beschikt over het vermogen om eigen vorderingen (en knelpunten daarin) te constateren en nieuwe vorderingen na te streven. Communiceren (mondeling en schriftelijk), toegankelijk, sensitief, overtuigend (onderbouwend): dit criterium heeft betrekking op de vraag in hoeverre je beschikt over het vermogen om je handelen in de verschillende beroepscontexten onder woorden te brengen, af te stemmen en te verantwoorden en daarbij nog overtuigend overkomt, met behulp van argumenten en onderbouwing.

Indien je meerdere vrijstellingsaanvragen doet, kunnen de gesprekken geclusterd worden tot één interview met de betreffende assessoren. Eventueel wordt beslist om dit interview aan te vullen met een test, een simulatieopdracht, een case … Bij het slagen voor het competentiegericht interview/aanvullende proef ontvang je een deelvrijstelling voor een bepaald opleidingsonderdeel. Bij het niet slagen, schrijf je je alsnog in voor het opleidingsonderdeel.

STAP 5 - Feedback en voorlopig oordeel van de assessor(en) De assessoren geven na het competentiegericht interview/aanvullende proef mondeling feedback over de mate waarin het vrijstellingsdossier aan de gehanteerde criteria voldoet en over opvallende aspecten in het interview / de proef. Er wordt nog geen eindbeslissing in termen van al of niet vrijstelling gecommuniceerd. De communicatie gebeurt in termen van: “op basis van EVC en/of EVK bewijskracht heeft de assessor voldoende informatie om een beslissing te nemen betreffende de theorie, de OP en de PP van de module ….”. Ook wie niet uitgenodigd wordt voor een (aanvullend) competentiegericht interview/aanvullende proef krijgt een mail met bovenstaande communicatie.

14


STAP 6 – Motivering van de beslissing Na afloop van de vrijstellingsgesprekken komen alle assessoren samen om af te stemmen en/of bij twijfel of moeilijkheden te overleggen over de eindbeslissing. Ze nemen daarbij onderstaande vragen in overweging: ‐ ‐

heb je hen overtuigd van competentiebeheersing o.a. via het verzamelen en de reflectie op de bewijskracht en de motivering tijdens de aanvullende proef en/of het competentiegericht interview dat eventueel plaats vond? zijn er competenties die niet konden bewezen worden d.m.v. het dossier, het competentiegericht interview en/of een competentiegerichte proef?

Tijdens het consensusgesprek komen de assessoren tot een gemeenschappelijk oordeel over je competentiebeheersing. Dit leidt tot het eindoordeel: Een vrijstelling voor ‐ ‐ ‐

de theorie de opleidingspraktijk de preservicepraktijk

De assessor(en) voor de EVK/ EVC-procedure verantwoorden in een gemotiveerd verslag of je de vrijstelling geheel of gedeeltelijk verworven hebt. Dit motivatieverslag kan je vanaf 1/12 - 1/06 terugvinden in je dossier in het CVS (cursistenvolgsysteem op Smartschool). De studenten van het eenjarig traject worden op vrijdag 15 september op de hoogte gebracht van hun eventuele vrijstellingen. Je ontvangt een overzicht van de al dan niet verkregen vrijstellingen op het rapport. Vrijstelling van een module resulteert echter niet in een creditbewijs (= erkenning dat de cursist de competenties verbonden aan een opleidingsonderdeel verworven heeft) van de module.

15


4 Afsluitende bepalingen Sinds het schooljaar 2013-2014 is er een intensere samenwerking met de SLO van CVO VTI Brugge. Zo is de afstemming op vlak van het vrijstellingenbeleid operationeel vanaf 2015-2016. ‐ ‐ ‐ ‐

CVO CREO Kortrijk/CVO VTI Brugge verbindt zich ertoe de hele procedure met de nodige privacy en in alle objectiviteit te behandelen. De procedure gebeurt op niveau van CVO CREO Kortrijk/CVO VTI Brugge en maakt deel uit van het onderwijs- en examenreglement van de betreffende instelling. De erkenning gebeurt op basis van de bewijsstukken. Vrijstellingen van CVO CREO Kortrijk/CVO VTI Brugge zijn niet automatisch overdraagbaar naar andere SLO’s, zodat ook vrijstellingen van andere instellingen niet automatisch tot een vrijstelling in CVO CREO Kortrijk/CVO VTI Brugge zullen leiden. De directeur van CVO CREO Kortrijk/CVO VTI Brugge beslist of de vrijstellingsaanvragen al dan niet worden toegekend of geweigerd. Daarvoor doet hij beroep op het assessorenteam dat in consensus een eindoordeel voorstelt. De beslissing van de directeur is definitief. Klachtenprocedure staat beschreven in het onderwijs- en examenreglement van de instelling. Voor documenten in een andere taal dan de Belgische landstalen voeg je best zelf een vertaling opgesteld door een beëdigd vertaler toe.

5 Mailadressen assessoren/verantwoordelijken vrijstellingsaanvragen Coördinator EVC/EVK: ann.adriaenssen@creo.be

Assessor OMA:

dennis.monte@vtibrugge.be

Assessor LEV:

stephanie.vanmarcke@creo.be

Assessor COO:

eveline.larmuseau@creo.be

Assessor BEG:

nathalie.peene@vtibrugge.be

Assessor GRM:

ann.adriaenssen@creo.be

Assessor PPC:

randy.samyn@vtibrugge.be

16


Bijlage 1 Overzicht van de diploma’s die in aanleiding kunnen geven tot een EVK-aanvraag2
Bijlage 2 Flowchart voor het aanvragen van de vrijstellingen Alle aanvragen gebeuren digitaal via de website www.slovrijstellingen.be . Enkele tips vooraf: Neem de handleiding vooraf goed door Raadpleeg eventueel de FAQ Volg een infomoment – data zijn terug te vinden op www.Creo.be

EVK 

V codes

EVK 

A-codes

EVK (EHBO)

STAP1

STAP 2  STAP 3

Vrijstellingsdossier bevat…

Je beschikt over een onderwijs- of opvoedingsgericht bachelor- of masterdiploma.

Vul deelstap 1 tot deelstap 5 in van de EVK-procedure.

deelstap 1 (EVK): aanduiding van de modules waarvoor vrijstelling aangevraagd wordt

In het EVK-schema voor vrijstellingen van bepaalde modules vind je de onmiddellijke vrijstellingen als V-code.

Enkel p. 1 van het sjabloon ‘aanvraag EVK’ moet ingevuld en opgeladen worden (= bewijs 3).

deelstap 2 (EVK): gevolgde opleidingen met bewijs 1 (studiebewijzen) en bewijs 2 (examenresultaten)

Je beschikt over een onderwijs- of opvoedingsgericht bachelor- of masterdiploma.

Vul deelstap 1 tot deelstap 5 in van de EVK-procedure

deelstap1 (EVK): aanduiding van de modules waarvoor vrijstelling aangevraagd wordt

In het EVK-schema voor vrijstellingen vind je de modules waarvoor een assessment noodzakelijk is, onder A-code.

Zowel p. 1 als p. 2 (en volgende) van het sjabloon ‘aanvraag EVK’ moet ingevuld en opgeladen worden (= bewijs 3)

deelstap 2 (EVK): gevolgde opleidingen met bewijs 1 (studiebewijzen) en bewijs 2 (examenresultaten)

Vul deelstap 1, 2 en deelstap 6 in van de EVK-procedure

deelstap 1 (EVK): aanduiding van LEV (enkel EHBO)

Je beschikt over een EHBO en/of gelijkwaardig attest (zie EVK-schema)

deelstap 5 (EVK): upload aanvraag EVK (bewijs 3)

deelstap 5 (EVK): upload aanvraag EVK (bewijs 3 met grondige motivering vanaf p.2)

deelstap 2 (EVK): gevolgde opleidingen met bewijs 1 (studiebewijzen) en bewijs 2 (examenresultaten) deelstap 6 (EVK): uploaden EHBO-attest

EVC

Je beschikt over relevante beroepservaring 

EVC-aanvraag

EVK 

Afspraak

Je hebt al een bepaald deeltraject van een lerarenopleiding (geïntegreerde en/of specifieke lerarenopleiding) gevolgd.

Je hebt al credits van didactische vakken in een andere opleidingsinstelling behaald.

Vul deelstap 1 tot deelstap 5 in van de EVC-procedure

deelstap 1 (EVC): aanduiding van de modules waarvoor vrijstelling aangevraagd wordt

In de leidraad beschrijf je volgens een voorgeschreven sjabloon de relevante competenties

deelstap 2 (EVC): beschrijving van eigen competenties met bewijs 4 (werkervaringen) en bewijs 5 (leerervaringen). Extra bewijskracht (bewijs 6) kan toegevoegd worden.

verworven in je beroepsuitoefening.

deelstap 5 (EVC): upload leidraad EVC (bewijs 7)

Je maakt een afspraak met Stephanie Van Marcke (CVO CREO) of Dennis Monte (CVO VTI Brugge)