Page 1

BFA STENEBY BACHELOR 2012


STENEBY – INSTITUTIONEN FÖR KONSTHANTVERK OCH DESIGN GÖTEBORGS UNIVERSITET Hemslöjdsvägen 1, 66010 Dals Långed 0531–71000, info@steneby.se, www.steneby.se


STENEBY BACHELOR 2012


6

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012


7

STENEBY BACHELOR 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7 8 9 10 11

Fredric Gunve och Kajsa G Eriksson, curatorer Jeff Kaller, högskolerektor Heiner Zimmermann, adj. professor Pasi Välimaa, professor Mats Aldén, adj. professor

TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING 14 – 15 16 – 17 18 – 19 20 – 21 22 – 23 24 – 25 26 – 27

Eleonora Bergström Klara Bothén Hilda Fürst Clara J:son Borg Jessica Ljung Diana Noriega Kiwa Saito

järn & stål / offentlig gestaltning 30 – 31 32 – 33 34 – 35 36 – 37 38 – 39 40 – 41 42 – 43

Amanuelabiy Abraham Pär Forsgren Carl–Johan Gunnarsson Magnus Larsson Jokum Lind Jensen Johanna Rosenlund Ludvig Ödman

MÖBELDESIGN INRIKTNING TRÄ 46 – 47 48 – 49 50 – 51

Björn Ekblom Jacob Granat Jun Furukawa


8

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

blod, aska, te och pengar berättelse genom material

Sökandet och skapandet av identiteter i det imaginära digitala rummet pågår samtidigt som kropp och material ger möjligheter och sätter gränser. Guldpriset stiger (bomull, kisel, olja, björk, koppar, lin, körsbär, aln), nya material introduceras och äldre material omvärderas. Det är genom material som vi ställer angelägna frågor i samtiden och genom materia kan vi se både poetiska och vetenskapliga aspekter på världen. I utställningen blod, aska, te och pengar sätts materialen i ett performativt kretslopp och i ett sammanhang där material, rum och artefakter är i ständig förändring. Detta betyder att utställningen inte innehåller några neutrala tomrum utan enbart övergångar, kollisioner och transformationer. Detta curatoriska ställningstagande öppnar upp för tolkningar och läsningar av de arbeten som presenteras, ett utforskande genom materians kretslopp och dess ideologiska dimensioner. Vi vill att du deltar i denna materiella utställning. Det är först när du ger dig in med hela din kropp som utställningens berättelser och dess politiska konsekvens uppenbarar sig och utveckling är möjlig.

Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve curatorer, maj 2012


9

blood, ashes, tea and money narrative through material

The search and design of identities in imaginary digital space coexists with body and material which gives possibilities and draws boundaries. The price of gold rises (cotton, silicon, oil, birch, copper, linen, cherry, alder tree), new materials are introduced and old materials reevaluated. Today, urgent questions are being formulated though material and it displays both poetic and scientific aspects of the world. In the exhibition blood, ashes, tea and money the materials are put into a performative cycle and in a context where material, space and artifacts are in a constant change. Consequential there are no neutral empty spaces in the exhibition, only transgressions, collisions and transformations. This curatorial standpoint makes way for interpretations and readings of the presented works, an exploration through the cycle of material and its ideological dimensions. We would like you to participate in this exhibition dedicated to matter. Only when you enter this exhibition with the totality of your whole body the narratives and the political implications appear and development becomes possible.

Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve curators, May 2012


10

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

Det är en ära för mig att gratulera årets kandidatstudenter från Steneby! Den här utställningen representerar tre år av intensiv utveckling och tillväxt för varje deltagande konstnär, designer och konsthantverkare; utställningen representerar också skolans kärna i ett större sammanhang när det gäller utveckling av idéer och värderingar - en identitet. Steneby är stolt över att ha utbildningar som bygger på långa traditioner av kunskapsoch materialbaserade utbildningar. Vi är också stolta över att vara undersökande - att ställa frågor, att ta risker, att utforska och upptäcka. Vi är stolta över våra studenter över den kunskap de har förvärvat och den kompetens de har byggt upp. Grattis!

It’s an honor for me to congratulate this year’s bachelors from Steneby! This exhibition represents three years of intense development and growth for each of the artists, designers and crafts-people represented; it also represents the school’s essence in the greater context in terms of the production of ideas and values – an identity. Steneby is proud to have educations built on long-standing traditions of skills and material based educations; we are also proud to be investigative – to ask questions, to take risks, to explore and discover. We are proud of our students - of the knowledge they have acquired, the competence they have built up. Congratulations!

Jeff Kaller Högskolerektor Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design


11

Min plats på jorden Det textila materialet är direkt sammanflätat med våra liv och dess händelser. Högtider och ritualer, dess riktningar och milstolpar, det oväntade och det självklara, allt som väntar på oss, formar oss och vill något av oss. Mycket är det som pågår och förändras men tiden är densamma. Årets kandidatstudenters arbeten tar vid och fångar oss kring frågor, stora och små. Vad berättar färger om mitt hemland? Vad är identitet, vad är kostym, vad den gör, vad den säger? Var finns min plats och vad blir min plats i längtan efter den? Hur hittar jag mitt hem? Eller i all enkelhet, hur smyckar jag min kropp, hur smyckar jag mitt hem jag fått?

My place on earth The textile material is directly intertwined with our lives and its events. Celebrations and rituals, its directions and milestones, the unexpected and the obvious, all that awaits us, shape us and wants something from us. A lot is going on and change but time is the same. This year’s candidate students’ work takes over and catch us on issues, large and small. What does colors tells me of my country? What is identity, what is the suite, what it does, what it says? Where is my place and what is my place in the longing for it? How do I find my home? Or, simply, how I decorate my body, how to decorate my home I have received?

Pasi Välimaa Professor, Textil – Kläder – Formgivning Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design


12

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

Kandidatprogrammet Järn & Stål / offentlig gestaltning erbjuder en tre-årig fördjupning inom området för metallbaserat konsthantverk. Genom mentorskap och exponering uppmuntras studenterna att arbeta med konceptuella så väl som materialbaserade metoder för att förstå och utvecklas i sitt personliga konstnärliga uttryck. Under programmets sista år är studenterna fria att själva fördjupa sina undersökningar i examensarbetet. I examensutställningen 2012 är varje students koncept förverkligat på ett sätt som får betraktaren att uppleva betydelsen av processen genom materialet.

The Bachelor program in Iron and Steel/Public Space offers a three year, in-depth investigation within the field of metal based Arts and Craft. Through Mentorship and exposure, students are encouraged to take both a conceptual and a materials-based approach in order to understand their work as a continually evolving medium for personal artistic expression. During the final year of the program, the students are given the freedom to investigate this artistic knowledge for their final examination piece. The work in the Bachelor examination exhibition 2012 is a realization of each student’s concept, engaging the viewer to experience the depth of process in their investigations of material as communication.

Heiner Zimmermann Adj. Professor – Järn & Stål / offentlig gestaltning Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design


13

I naturen finns trä i överflöd, ett hållbart material som omringar oss och ger människor möjligheter att skapa nya saker, saker som objektifierar oss med syfte att utveckla och förtydliga våra liv. Kandidatprogrammets tre intensiva år med inriktning mot trä handlar om att i projektform utmana framtiden genom experimentellt tänkande med siktet riktat mot hållbara och inkluderande designlösningar, där kunskap om samhälle och omvärld är central. Årets examensstudenter visar intressanta arbeten på en hög hantverksmässig nivå samt på en medveten förankring i en framtida yrkesidentitet. Detta ingjuter hopp och visar med tydlighet att genomtänkt design kan göra skillnad!

In nature there is an abundance of wood, a sustainable material that surrounds us and gives people the opportunity to create new things. Things that objectify us with the purpose to develop and enhance our lives. The Bachelor program’s three intense years, specializing in wood, are about challenging the future through project based experimental thinking aimed towards sustainable and inclusive design solutions where knowledge about our society and surrounding world is central. This year’s graduating students show interesting work at a high level of craftsmanship and a firmly established future professional identity. This instills hope and clearly show that good design can make a difference!

Mats Aldén Adj. Professor – Möbeldesign inriktning trä Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design


14

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012


TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

15


16

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

ELEONORA BERGSTRÖM

Teckning. Form. Material.

Oupprepbar Upprepning i Oändlig Ändlighet

Drawing. Form. Material.

Unrepeatable Repetition in Infinite Finite

Ateles 0733991161 Eleonora.bergström@hotmail.com


TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

17


18

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

KLARA BOTHÉN

Det finns ett annat sätt att leva. I de djupa värmländska skogarna flyter skrönan stundom ihop med verkligheten, och blir till en alldeles egen värld. Där skogen öppnar sig mot skog och lingonriset tätnar, där finner man Den Sista Jäntan. Detta är min hyllning till en plats jag älskar.

There is another way of life. In the deep forests of Värmland, myth sometimes mingles with reality and becomes a world of its own. Where the forest opens up towards another forest and the lingonberry sprigs grows thicker, that is where you find The Last Girl in the Woods. This is my homage to a place I love.

Den Sista Jäntan 0705263619 klarabothen@gmail.com www.klarabothen.com


TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

19


20

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

HILDA FÜRST

Jag skulpterar med herrkostymer. Genom förskjutning i skala, perspektiv och position skapar jag en förvriden bild av en bestämd form. Ologiken håller spänningen vid liv. Fram träder en mystisk ensemble med nya förutsättningar och egna lagar. Mitt arbete är en serie undersökningar i ständig rörelse.

I am sculpting with men’s suits. Through shifts in scale, perspective and position I create a distorted image of a given shape. The illogical keeps the excitement alive. A mysterious ensemble appears with new conditions and laws of its own. My work is a series of investigations in constant motion.

Ett påklistrat leende 0739221507 hilda_furst@hotmail.com


TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

21


22

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

CLARA J:SON BORG

Hud möter konstgjord hud. Rörelse formar tillgjorda rytmer som glider runt i sinnet. Detaljer tar vidare. Runt, in, ut och tillbaka. Skapandet av det nödvändiga ingenting och allting igen.

Skin meets artificial skin. Motion forms affected rhythms that drifts around in the mind. Details carries further. Round, in, out and back. The creating of the necessary nothing and everything again.

Occurrence of nylon 0736190426 json_borg@hotmail.com


TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

23

Stillbild från video Still from video


24

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

JESSICA LJUNG

Upp, upp och iväg! Upp upp ner ner vänster höger vänster höger BA start Ett mönster breder ut sig. Upprepas, upprepas. Det är en dröm, ett äventyr och ett sökande efter någonting.

Up, up and away! Up up down down left right left right BA start A pattern is expanding. Repeat, repeatedly. It is a dream, an adventure and a search for something.

ITERATION 0704577805 jessieljung@gmail.com


TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

25


26

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

DIANA NORIEGA

Glädje, rörelse, färg och form i boliviansk dans.

Joy, motion, color and shape of the Bolivian dance.

Min lek med dansen 0739051471 nuki_noriega@hotmail.com www.nukinoriega.com www.nukinoriega.blogspot.com


TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

27


28

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

KIWA SAITO

Jag kan b채ra MIN PLATS vart som helst. Jag kan flytta MIN PLATS helt fritt.

I can carry MY PLACE anywhere. I can move MY PLACE, freely.

MIN PLATS 0738086393 kiwa.saito@gmail.com


TEXTIL – KLÄDER – FORMGIVNING

29


30

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012


JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

31


32

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

Amanuelabiy Abraham

Mitt intresse är att undersöka den utveckling som sker genom våra upplevelser av relationer, harmoni och balans i vår sociala kontext. Mitt intresse är också det relationella fenomenet som finns till en fantasivärld eller konstgjord värld.

My interest is exploring the evolution embrace the changes through our human experience of understanding the relationship, harmony and balance within our social context. My interest is also our relationships phenomenon to the fantasy or artificial world.

Contrast & Relationship 0737 628 687 amanuel@studioamanuel.com www.studioamanuel.com


JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

33


34

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

PÄR FORSGREN

Linjer, balans, staplande, upprepning, förändring och kanske lite tyngd och luft.

Lines, balance, stacking, repetition, change, and maybe a little weight and air.

Spiral två 0768 299 052 forsgren.p@gmail.com www.parforsgren.se


JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

35


36

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

CARL-JOHAN GUNNARSSON

Jag har undersökt min fascination för det som inte fullbordats eller det som varit fullständigt, men förlorat delar av sin identitet. Jag vill plocka fram föreställningen samt den fragmenterade minnesbilden av det som intresserar mig och undersöka möjligheten att gestalta det på ett poetiskt sätt.

I have examined my fascination for that, which is not completed or that which has been completed and then lost part of its identity. I want to pick up the concept and the fragmented recollection of what interests me, and use the possibility to shape it in a poetic way.

Ex. 2012 0702-76 86 82 zmeden73@hotmail.com www.cjcalle.tumblr.com


JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

37


38

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

MAGNUS LARSSON

Jag har intresserat mig för det undermedvetna brukandet av vardagliga föremål. Vårt upprepade användande som övergott i rutin. Jag tror att min händer och min kropp minns föremåls former genom upprepad kontakt och beröring. Jag har i mitt arbete försökt omtolka och lyfta fram några för mig viktiga föremål i ett konstnärligt syfte och tillverka dem utan förlaga med hjälp av enbart minnet. Vad händer när ett föremåls förväntade funktion plockas bort?

I believe that my hands and my body remember the form an object through repeated contact and touch. In my work I have tried to re-interpret certain objects that are important to me, and bring them into an artistic context, by making them solemnly from memory. What happens when the expected function of an object is removed?

Vardag 0709 853 760 info@magnus-larsson.com www.magnus-larsson.com


JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

39


40

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

JOKUM LIND JENSEN

Materialets hemliga liv, dess lekfulhet och formbarhet, dess skönhet avtäckt i smidesprocessen. Vikten, massan, mörkret, styrkan.

The secret life of the material, playfulness, plasticity and beauty uncovered in the hot forging process. The weight, the mass, the darkness, the strength.

Closure Also run 0739 640 515 jljsmed@hotmail.com


JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

41


42

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

JOHANNA ROSENLUND

Syftet med mitt examensarbete är att via en fysisk gestaltning kommunicera en stämning, vägledd av den makabra känslan i mina tidigare verk. Metamorfosen sker genom processen, i estetiken och i den tekniska framställningen.

The point of my graduation project has been to physically manifest a feeling, or mood, guided by the sense of the macabre that has been present in my earlier works. The metamorphosis is in the creative process, the esthetics of the work and in the craft.

Metamorfos 0703 347182 Rosenlund@hotmail.com


JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

43


44

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

LUDVIG ÖDMAN

Vinkorkar samlades på under många, många år. För att någon gång kunna bygga den där flytvästen av vinkorkar som han alltid velat ha. I mitt arbete har jag undersökt samlandet, för att försöka förstå människan bakom.

Wine corks were collected for many, many years. To be able to construct the life jacket out of wine corks that he always wanted. In my work I have examined the collecting in order to understand the person behind.”

coy 0735 341 337 ludvigodman@hotmail.se www.ludvigodman.com


JÄRN & STÅL / OFFENTLIG GESTALTNING

45


46

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012


MÖBELDESIGN TRÄ TEXTIL – KLÄDER INRIKTNING – FORMGIVNING

MÖBELDESIGN INRIKTNING TRÄ

47


48

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

BJÖRN EKBLOM Fåtöljen har hämtat inspiration från Buckminster Fullers geodesiska sfärer med ett mönster skapat genom materialets utformning. Den runda formen ger en harmonisk atmosfär och fåtöljens inneslutande karaktär skapar ett trevligt privat litet rum. Sfärfräsen utformades för att med ett skulpturalt tillvägagångssätt kunna skapa runda objekt där händerna och sinnena hela tiden är närvarande i skapandet.

The arm chair is inspired by Buckminster Fuller’s geodesic domes, with a pattern created by the shaping of the material. The round shape provides a harmonious atmosphere, and the enclosing character of the arm chair creates a nice little private room. The sphere router was engineered in order to be able to create round objects with a sculptural approach where the hands and the senses are ever present in the creation.

Sfär – En skulperad undersökning I trä 0733 464 090 bekblom@yahoo.se


MÖBELDESIGN TRÄ TEXTIL – KLÄDER INRIKTNING – FORMGIVNING

49


50

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

JACOB GRANAT

Grundtanken är att möbler tillverkas på den plats de ska säljas, med lokala material och tillverkare. Således kan man minska miljöpåverkan, göra designade möbler tillgängliga för fler, stärka länders självkänsla, ekonomi och höja statusen på lokala material. Jag har designat ett fristående, modulärt förvaringssystem. Det är flexibelt och lättillverkat, en ny sorts förvaring.

My idea is that furniture is manufactured where it is sold, with local materials and manufacturers. Through this, the environmental impact will be smaller, designed furniture will be available to more people, it will strengthen countries’ self-esteem, their economy and raise the status of local materials. I have designed a freestanding, modular storage system. It is flexible and easy to manufacture, a new type of storage.

localglobal 0709 929 747 info@jacobgranat.se www.jacobgranat.se


MÖBELDESIGN TRÄ TEXTIL – KLÄDER INRIKTNING – FORMGIVNING

51


52

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

JUN FURUKAWA Jag har formgivit två slags soffbord med frågeställningen; hur kan vi kommunicera hållbarhet med hjälp av möbler? Den ena möbeln har stålben, som kan ställas i tre olika höjder. Den andra har brickor på utdragsram som kan arrangeras fritt. Jag har försökt hitta enkla former för varje funktion som ger glädje i att använda dem och förmedla en aktiv medverkan av användaren i hur man använder och arrangerar dem.

I designed two kinds of sofa-table with the question ‘how can we communicate with furniture for long use?’ One table has steel-legs, which can create three different heights, and the other has trays on an extension-frame, which can be arranged freely. I have been exploring simple forms for each function, which both gives the user a feeling of joy, and also actively engages the user to arrange and rearrange the object to best suit their needs.

Communication between people and furniture 0767 959 693 fulljun@root99.com www.junfurukaw.com


MÖBELDESIGN TRÄ TEXTIL – KLÄDER INRIKTNING – FORMGIVNING

53


54

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012


55

Ansvarig utgivare Jeff Kaller 2012 Grafisk formgivning o fotografi H책kan Karlbrand Tryck Munkreklam AB


56

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012

TACK TILL: MATS KÜNZL – TextilFärger CEOS Metallservice AB Dalslands Plåtslageri Bengtsforshus AB Galleri Larsson Helsingborg Dalslands Motor AB, Bengtsfors Coop Dals Långed Bengtsfors Mattservice AB Munksjö Paper AB, Billingsfors

SPECIELLT TACK TILL:

För allt papper till katalogen


57

Wilhelm och Martina Lundgrens Understรถdsfond


58

STENEBY BACHELOREXAMEN 2012


59


Steneby Bachelor  
Steneby Bachelor  

Steneby Bachelor katalog

Advertisement