Page 1

EEN UITGAVE VAN STENDEN VOOR ALUMNI | ZOMER 2011 | ISSUE 05

“I can breathe again” “Een slechte barista kan een uitstekende koffie verprutsen.” “A bad barista can spoil an excellent coffee.”

Volg jij je dromen? Do you follow your dream?

Hoteltopman Roberto Payer: “Stenden-studenten zijn hands-on” Topranking hotel manager: “Stenden students are hands-on”


2

STENDEN CONNECTS

Leendert Klaassens voorzitter van het College van Bestuur van Stenden

Kwaliteit is leading Stenden is ambitieus op het gebied van kwaliteit van onderwijs en bewandelt nieuwe paden. Per 1 maart 2011 heb ik het genoegen de functie van voorzitter van het College van Bestuur van Stenden te bekleden. In mijn vorige functie was ik met name gericht op de kwaliteit van het onderwijs, dus ik val bij Stenden met mijn neus in de boter. Studenttevredenheid Kwaliteit kun je onderverdelen in feitelijke, toetsbare kwaliteit en de perceptie van kwaliteit. Beide zijn belangrijk. De feitelijke kwaliteit wordt beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De resultaten hiervan zijn voor de Stenden-opleidingen over het algemeen (zeer) goed. De beleving van de kwaliteit wordt op verschillende manieren getoetst, bijvoorbeeld door landelijke studenttevredenheidonderzoeken. Daaruit komen goede beoordelingen, maar ook een aantal aandachtspunten. Daarom is dit jaar is binnen Stenden de Taskforce studenttevredenheid van start gegaan. Deze Taskforce zet de focus op studenttevredenheid, want op sommige punten moet nog veel gebeuren. In de Keuzegids van 2010 zat een aantal opleidingen onder de norm. Die opleidingen hebben plannen gemaakt om de kwaliteit te verbeteren. De Taskforce bundelt deze plannen en gaat ermee aan de slag.

Meer docenten Onze serieuze inzet op kwaliteit in 2011 en onze extra aandacht voor uitvoering van het onderwijs wordt duidelijk door onder andere de inzet van meer dan 17 fte extra aan docentenformatie. Kortom, meer docenten voor colleges, begeleiding en minder uitval van de lessen. Wij vinden het belangrijk dat er, ook in een tijd van bezuinigingen, een stijging is in de kwaliteit van het onderwijs. De inzet van meer docenten is een van de meest directe middelen voor deze verbetering.

Hoger onderwijs voor iedereen Verder vinden we het belangrijk dat het hoger onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Daarom hebben we de ambitie om in de toekomst van elke opleiding tweejarige Associate degrees (Ad’s) aan te gaan bieden. Associate degrees zijn tweejarige hbo-opleidingen. Een afgestudeerd Ad’er kan, als hij dat wil, na afstuderen in twee jaar de bachelor afronden. De Ad-programma’s vullen het gat tussen een mbo- en een vierjarige bacheloropleiding. De Ad-programma’s voorzien ook in een behoefte. De korte duur is aantrekkelijk voor werkenden en mbo’ers, net als de mogelijkheid verder te studeren in de bachelor. Ook de werkgevers hebben behoefte aan werknemers van Ad-niveau.

Volle aandacht Vanaf 2005 tot 1 maart 2011 was ik bestuurder van de NederlandsVlaamse Accreditatie Organisatie, welke belast is met kwaliteitstoezicht op het Hoger Onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Nu heb ik het voorrecht zelf leiding te mogen geven aan een hogeschool met een bijzonder profiel. Kwaliteit is altijd een speerpunt van Stenden geweest en zal ook in 2011 onze volle aandacht krijgen.

Quality is leading Stenden is ambitious in the area of education and is taking a new approach. As of 1 March 2011, I have the honour of assuming the position of President of the Executive Board of Stenden. In my previous position, I was notably focused on the quality of the education. Consequently, I am very fortunate to be at Stenden.

Student satisfaction Quality can be divided in actual, measurable quality and the perception of quality. Both are important. The actual quality is assessed by the NederlandsVlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). The Stenden study programmes perform in general (very) well in this regard. The experience of quality can be measured in different ways, e.g. through nationwide student satisfaction surveys. These have produced good reviews, but also a number of points for attention. Therefore, we have launched the Student Satisfaction Task Force at Stenden this year. This Task Force will focus on student satisfaction, since much work still remains to be done in certain aspects. A number of study programmes ranked below average in the ‘Keuzegids’ (ranking guide) of 2010. Those study programmes have made plans to improve their quality. The Task Force is combining these plans and will begin working on the matter.

More lecturers Our serious commitment to quality in 2011 and our additional attention to the execution of the education is demonstrated by the allocation of more than 17 additional FTEs , among other initiatives. In short, more lecturers for lectures, coaching, and fewer cancellations of classes. We believe it is important that the quality of the education improves even in times of spending cuts. The deployment of more lecturers is one of the most direct tools to achieve this improvement.

Higher education for everyone Furthermore, we believe it is important that higher education be accessible for everyone. Therefore, it is our ambition to offer two-year Associate Degrees (ADs) in every study programme in the future. Associate degrees are two-year Higher Professional Education study programmes. After graduation, an Associate can complete the Bachelor study programme in two years. The AD programmes fill a gap between a senior secondary vocational education study programme and a four-year Bachelor study programme. The AD programmes also meet a need. Their shorter duration is appealing to people who work and senior secondary vocational education students. So is the opportunity to continue one’s studies in the Bachelor programme. Employers also need employees with an Associate level.

Complete attention From 2005 until 1 March 2011, I was a member of the Board of the Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, which is responsible for quality control of the Higher Education in the Netherlands and Flanders. Today, I am privileged to be able to lead a university of applied sciences with an exceptional profile. Quality has always been a key focus of Stenden and it will also receive our complete attention in 2011.


3

STENDEN CONNECTS

18 4

“Het bereiken van mijn positie is een kwestie van instelling en planning”

Faalangst op de basisschool

Fear of failure at the primary school

“Achieving my position is a matter of mindset and planning”

Nieuw! Beleef het met QR-codes

Een QR-code geeft je toegang tot digitale informatie, zoals een webpagina of een filmpje. Download de software, scan de code met je smartphone en bekijk…

New! Experience it with QR codes

7

A QR code gives access to digital information, such as a web page or a video. Download the software, scan the code with your smartphone and see...

Ondernemen

“Onze medewerkers moeten een passie hebben” “Our employees must have a passion”

12 Leven of overleven in organisaties? Living or surviving in organisations?

20 “Gewoon dóén en dan zien of het succes heeft” “Just do it and then wait and see if it is successful”

22

14

“Ik kon niets en zat alleen maar op de bank”

“I couldn’t do anything and was just filling the seat”

Leraar van het Jaar volgt niet klakkeloos het boekje Teacher of the Year not blindly sticking to the book

9 Short

10 “Stilte meestal fijner dan verwacht” “Silence often more enjoyable than expected” 16 Versus Ciska vs Harmien

20 Memories Zoeffff … Whizzzz....

COLOPHON | ZOMER 2011 | ISSUE 05 Stenden Connects is published twice a year by Stenden university TARGETGROUP Stenden alumni | CO-ORDINATION Margo van der Meer | EDITORIAL STAFF Margo van der Meer, Rieky Takken, Zegge en Schrijve | TRANSLATION Eurolanguages, Leeuwarden DESIGN G2K Groningen/Amsterdam | DTP Visser en de Graef Leeuwarden | PHOTOGRAPHY Jaap Spieker, Roel Loots | PRINTER Grafische Industrie de Marne Leens | CIRCULATION 5600 The editors are entitled to revise articles before publication. The opinions presented herein do not necessarily reflect those of the editors. Stenden Connects and the individual authors hold copyright. No part of this publication may be copied in any form whatsoever without permission of the editors. No responsibitity can be taken for any later alterations.

CONTACT alumni@stenden.com


4

STENDEN CONNECTS

Ik kan het wel - ik kan het niet - ik kan het wel - ik kan het niet - ik kan het wel

Faalangst op de basisschool


5

STENDEN CONNECTS

Spanning voordat je een prestatie moet neerzetten, het is de meesten onder ons niet vreemd. Sommige mensen presteren daardoor op hun best, maar bij anderen werkt het juist verlammend. Al op de basisschool kan faalangst ertoe leiden dat kinderen onder hun kunnen presteren. Gelukkig hebben leerkrachten en ouders veel mogelijkheden om de angst tot falen te verminderen. Negatieve faalangst Wanneer faalangst je blokkeert, noemen we dat negatieve faalangst. Daarbinnen zijn drie vormen: cognitief (bij leerprestaties), motorisch (bij sportprestaties) en sociaal (in contacten met anderen). Uiteraard staan die vormen niet los van elkaar; ze kunnen elkaar zelfs versterken.

Een 10 Hilde Gelderman, alumna van Opleiding Leraar Basisonderwijs, schreef voor haar minor Special Educational Needs een scriptie over cognitieve faalangst op de basisschool. Ze onderzocht of het percentage kinderen met cognitieve faalangst stijgt naarmate ze in een hogere groep komen. De verwachting was dat dit zo zou zijn, behalve in groep 6, omdat deze groep relatief minder nieuwe stof krijgt. Op de school van haar onderzoek werd die hypothese bevestigd. Hildes scriptie bleek bovendien goed voor een 10 en leverde een nominatie op voor de OnderwijsTopTalentPrijs 2010!

Tij keren Scriptiebegeleider en onderwijskundige Dirk Korf pleit ervoor dat leerkrachten en ouders voldoende aandacht hebben voor faalangst. “Hoe jonger je het signaleert, hoe meer mogelijkheden je hebt om het tij te keren.” Lastig is echter dat kinderen op verschillende manieren met faalangst omgaan. Met als risico dat het niet wordt herkend en kinderen het stempel krijgen van lui of ongemotiveerd. Dat laatste kan bijvoorbeeld gebeuren bij het ‘isolatietype’ ’, dat zich terugtrekt om geen prestaties te hoeven leveren. Daartegenover staat het ‘prestatietype’, dat alles eruit wil halen wat erin zit. Het ‘twijfeltype vraagt voordurend om extra uitleg en het ‘overafhankelijke type’ wil continu gesteund worden. Het ‘overonafhankelijke type’ wijst juist alle hulp af. Die verschillende types herkennen is al een belangrijke stap.

Hoge prestaties Spijtig genoeg wakkert het onderwijs faalangst ook aan. Denk maar aan de stijgende aandacht voor hoge prestaties. Dirk Korf is dan ook helemaal niet blij met de manier waarop sommige scholen omgaan met de CITO eindtoets. “Het neemt absurde vormen aan: scholen waar na afloop kinderen gaan feesten en gemasseerd worden. Die hele toestand eromheen roept voor kinderen met faalangst juist extra spanning op.” Een goed bedoeld initiatief, dat voor veel kinderen helaas averechts werkt. Daar moet je dus mee oppassen.

Leraren opgelet 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zorg voor een goede sfeer in de groep met respect voor iedereen. Maak elke dag duidelijk wat op het programma staat. Zet leerlingen niet onder druk om goed te presteren. Zeg voordat je een toets uitdeelt niet dat het moeilijk is. Stel zelf de spreekbeurtenroosters op. Maak duidelijk dat iedereen fouten mag maken.

Tips voor thuis 1. Laat je kind merken dat je in hem of haar gelooft. 2. Houd samen een successenboekje bij waarin je iedere dag succesjes noteert. 3. Geef geen kant en klare oplossingen op vragen, maar stimuleer je kind zelf oplossingen te vinden. 4. Laat spannende opdrachten in kleine stapjes uitvoeren. 5. Bespreek met je kind de eisen die het aan zichzelf stelt. 6. Prijs je kind niet alleen als het goed presteert, maar als het z’n best doet.

Meer weten? Lees ‘Overwin je faalangst’ en ‘Succes met faalangst’ van A. Nieuwenbroek e.a., surf naar www.leraar24.nl (zoek ‘faalangst’) en www. bibbers.nl of bekijk de scriptie van Hilde Gelderman: ‘Help, ik kan het niet!: percentages cognitief faalangstige leerlingen op de Prinses Alexiaschool’. Reageren? Mail dirk.korf@stenden.com ‹ Scan de QR-code met je smartphone en bekijk een interview van Leraar24 over faalangst. ‹


6

STENDEN CONNECTS

I can do it - I can’ t do it - I can - I can’ t - I can

Fear of failure at the primary school Stress before a performance is not a stranger to most of us. Some people will excel under this stress, while others become paralysed by it. Even as early as primary school, fear of failure can cause children to underperform. Fortunately, teachers and parents have many resources at their disposal to reduce the fear of failure.

Negative fear of failure When fear of failure causes paralysis, we call it negative fear of failure. There are three forms of negative fear: cognitive (in learning performance), motor (in sports performance), and social (in contacts with others). Obviously, these forms are not independent from each other and can even reinforce each other.

A 10 For her minor of Special Education needs, Hilde Gelderman, an alumni of the Teacher Training for Primary Education programme (OLB), wrote a thesis on cognitive fear of failure in the primary school. She researched whether the percentage of children with cognitive fear of failure increases as they enter a higher group. The expectation was that this would be the case, except for group 6, as this group receives relatively less new material. That hypothesis was confirmed at the school where she performed her research. Moreover, Hilde’s thesis qualified for a maximum score of 10 and yielded her a nomination for the OnderwijsTopTalentPrijs 2010.

Turning the tide Dirk Korf, the thesis supervisor and education expert, pleads for teachers and parents to devote sufficient attention to fear of failure. “The sooner you detect it, the more options you have for turning the tide.” However, the issue is exacerbated by the fact that children deal with the fear of failure in different ways. This magnifies the risk of non-detection and of children being labelled as lazy or unenthusiastic. The latter can occur in the case of the “isolation type”, who withdraws in order to avoid performance. The opposite is the “performance type”, who wants to makes the most of it. The “doubtful type” always asks for additional explanations and the “overly dependent type” requires continuous support. On the other end of the spectrum, the “overly independent type” rejects all support. Recognising all these different types is already an important step.

High performance Unfortunately, education also fuels the fear of failure. Just consider the increasing attention to high performance. It would suffice to say that Dirk Korf is highly unsatisfied with the manner in which some schools handle the CITO school-leaving examination. “It takes on absurd proportions: Schools where children party and get massages after the examination. The whole situation surrounding the examination generates in fact additional stress for children with fear of failure.” It is a well-intended initiative, which unfortunately has an adverse effect on many children. Therefore, you must be extremely careful in handling this matter.

Attention teachers 1. Make sure that there is a good ambiance in the group with respect for everyone. 2. Clarify what’s on the programme on a daily basis. 3. Do not pressure children to perform well. 4. Before handing out a test, do not state that it is difficult. 5. Prepare the schedule of presentations yourself. 6. Explain that everyone is allowed to make errors.

Tips for at home 1. Show your child that you believe in him or her. 2. Keep a success logbook in which you note successes every day. 3. Do not provide ready-made solutions to questions, but encourage your child to find solutions by himself or herself. 4. Have the child perform stressful assignments in small steps. 5. Discuss with your child the requirements he or she imposes on himself or herself. 6. Praise your child not only when he or she is performing well, but also when he or she is doing his or her best.

Would you like more information? Read ‘Overwin je faalangst’ (Vanquish your fear of failure) and ‘Succes met faalangst’ (Success with fear of failure) by A. Nieuwenbroek et al., surf to www.leraar24.nl (search for ‘faalangst’ (fear of failure)) and www. bibbers.nl or read the thesis of Hilde Gelderman: ‘Help, ik kan het niet!: percentages cognitief faalangstige leerlingen op de Prinses Alexiaschool’ (Help, I can’t do it!: percentages of students with cognitive fear of failure at the Prinses Alexia school).

Would you like to comment? If so, send an e-mail to dirk.korf@stenden.com ‹ Scan the QR code with your Smartphone and watch an interview of Leraar24 about the fear of failure (in Dutch).


7

STENDEN CONNECTS

Proef het verschil Stenden krijgt in het najaar van 2011 een nieuw lectoraat Gastronomie. Gastronomie of smaakkunde is het vak dat alle facetten die een rol spelen bij het proeven met elkaar verbindt.

20 mei alumni-event Hogere Hotelschool Na het succes van het eerste alumni-evenement van de Hogere Hotelschool Leeuwarden op 23 april 2010 is er ook dit jaar een evenement gepland. Namelijk op 20 mei in het Galgenwaard Stadion Utrecht. Het evenement is bedoeld voor alle alumni van de opleiding, van de allereerste lichting uit 1987 tot en met de meest recente. Ook dit jaar zijn er weer interessante sprekers gevolgd door een uitgebreid diner en live entertainment. En zeker niet onbelangrijk: oud-studiegenoten van de hotelschool van vroeger. Voor meer informatie mail je naar alfred.keizer@stenden.com. Je kunt ook kijken op www.alumninet.stenden.com of, voor een impressie van het vorige feest, de QR-code scannen met je smartphone.

Per 1 maart is Peter Klosse aangesteld als lector bij Stenden. Hij kan worden beschouwd als de grondlegger van de moderne opvatting over Gastronomie. Met zijn proefschrift The concept of Flavour Styles to classify Flavours’ is de door hem ontwikkelde visie wetenschappelijk gevalideerd. Met de aanstelling van Klosse wil Stenden een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van Gastronomie als wetenschappelijke discipline.

Taste the difference In the fall of 2011, Stenden will add a new lectorate, Gastronomy. Gastronomy or the science of taste is the subject that links all facets that play a role in tasting. Lector Peter Klosse can be considered to be the founder of the modern view of Gastronomy. With his thesis ‘Nomen est omen. The concept of Flavour Styles to classify Flavours’, he has scientifically validated the vision he developed. As per 1 March, he has been appointed as a lector at Stenden. In doing so, Stenden university wants to encourage the further development of Gastronomy as a scientific discipline.

20 May Alumni Event of International Hospitality Management After the success of the first alumni event of the Leeuwarden International Hospitality Management programme on 23 April 2010, we have also scheduled an alumni event for this year. This event will take place on 20 May at the Galgenwaard Stadium in Utrecht. The event is intended for all alumni of the study programme, from the first group of 1987 up to and including the most recent graduates. Once again, this year, there will be engaging speakers, followed by a sumptuous dinner and live entertainment. Finally and more significantly: Former fellow students of the former hotel management school. For more information, send an e-mail to alfred.keizer@stenden. com. You can also visit www.alumninet. stenden.com or scan the QR code with your Smartphone.

ITM Alumni-Event & ETFI Congres International Tourism Management (ITM) , een opleiding van Stenden hogeschool, viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Naast het alumni-event wordt er ook een congres georganiseerd door de European Tourism Futures Institute (ETFI) van 2 tot 5 november 2011 op dezelfde locatie. ETFI is onlangs verbonden aan Stenden hogeschool en is gespecialiseerd in voorspellingsmethoden en scenario planning in de sector toerisme . ITM- alumni en ook andere (toerisme) professionals worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen aan alumnitm@stenden.com.

ITM Alumni Event & ETFI Conference The International Tourism Management (ITM) programme of Stenden university is celebrating its 10th anniversary this year. Along with this alumni event, a conference will be organised by the European Tourism Futures Institute (ETFI) from 2 till 5 November 2011 at the same location. ETFI is recently connected to Stenden university and is specialised in forecasting and scenario planning in the tourism sector. Alumni of ITM, as well as other (tourism) professionals will be invited to take part in this conference. For more information, you can send an e-mail to alumnitm@stenden.com. ‹


OndErnemEn 8

STENDEN CONNECTS

“Onze medewerkers moeten een passie hebben” Samen met compagnon Peter van Eijl timmert Jonathan Teoh met Doppio Espresso behoorlijk aan de weg. Jonathan was nog maar net klaar met zijn opleiding Hoger Hotelonderwijs aan Stenden hogeschool toen hij Peter ontmoette, die een jaar daarvoor gestart was met de eerste espressobar in Groningen. Hun visie over kwaliteit, beleving en de marketing van een product kwam overeen en ze besloten samen te gaan werken. En niet zonder succes. Er zijn inmiddels ook vestigingen in Alkmaar, Joure, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Binnenkort komen daar nog Enschede en Hilversum bij. Jonathan: “En de groei is er nog lang niet uit wat ons betreft.”


9

STENDEN CONNECTS

Jonathan en ik treffen elkaar in de lobby van Stenden university hotel. Hij kijkt om zich heen. “Het is enorm veranderd. Toen ik hier studeerde was het nog een heel traditionele ruimte.” We bestellen koffie. Mijn cappuccino ziet er mooi uit, heeft een lekker stevige schuimlaag en smaakt goed. Ook de cappuccino van Jonathan is in orde. We geven allebei een dikke voldoende. Jonathan leert me dat er drie zaken van belang zijn voor een goede koffie: grondstoffen, gereedschappen en kennis. Alle drie moeten in orde zijn. “Een slechte barista kan een uitstekende koffie verprutsen.”

Waarom koffie? “Pure smaken hebben altijd mijn interesse gehad, niet koken met behulp van pakjes en zakjes, maar gebruik maken van goede basisingrediënten. Koffie is een heel puur product. Gedroogde, gebrande, gemalen koffiebonen plus water, dat is de basis. Omdat koffie alleen natuurlijk niet genoeg is om een onderneming draaiende te houden, bieden we ook thee, zoetwaren, deegwaren en lunches. Bovendien: hoe breder het aanbod, hoe beter we de beleving zoals die ons voor ogen staat, kunnen overbrengen op de gast.”

“We wisten niet wat ons overkwam” Genieten In 2008 won Doppio Espresso de koffietest van het AD. “We wisten niet wat ons overkwam. Het leverde een stroom aan publiciteit en nieuwe gasten.” Een jaar later, in 2009, sleepte de onderneming de Jonge Ondernemers Prijs Friesland in de wacht. Trots? Daar moet hij even over nadenken. “Nee, trots is niet het goede woord. Trots is een ander woord voor voldaan, tevreden. En dat houdt iets in van verzadiging, achterover leunen. We genieten wel enorm van wat we in zo’n korte tijd hebben bereikt, maar we zijn ons er heel goed van bewust dat je als ondernemer nooit klaar bent. Het is nooit ‘af’, je moet alert blijven, je blijven ontwikkelen.”

Groei De verwachting is dat er in de loop van dit jaar zo’n honderd medewerkers zullen zijn, verdeeld over elf zaken. “Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij Doppio komen werken ergens een passie voor hebben. Kantklossen, wereldreizen, het maakt niet uit. Dat mensen lyrisch worden over zaken die voor een ander triviaal zijn, betekent dat ze ook onze passie kunnen begrijpen. Want we willen wel groeien, maar de focus ligt op het maken van een goed product voor een normale prijs.” ‹

“Our employees must have a passion” Together with his partner, Peter van Eijl, Jonathan Teoh is working hard on his career with Doppio Espresso. Jonathan had just completed his International Hospitality Management study programme at Stenden university when he met Peter, who had opened the first espresso bar in Groningen a year earlier. They had the same vision of quality, experience, and product marketing and they decided to partner up. And quite successfully so. There are also locations now in Alkmaar, Joure, Rotterdam, Utrecht, and Zwolle. They will soon add Enschede and Hilversum to the list. Jonathan: “And the expansion is far from complete as far as we are concerned.” Jonathan and I meet in the lobby of the Stenden university hotel. He is looking around. “Things have changed a lot. When I was a student here, it was still a very traditional room.” We order coffee. My cappuccino looks attractive, has a nice thick foam layer, and tasts exquisite. Jonathan’s cappuccino is also alright. We both give very satisfactory marks. Jonathan teaches me that three things are important for a good coffee: raw materials, tools, and knowledge. All three must be good. “A bad barista can spoil an excellent coffee.”

“We did not know what was happening to us” Why coffee? “Pure tastes have always interested me, not the cooking with little packets and bags, but the use of proper basic ingredients. Coffee is a very pure product. Dried, roasted, ground coffee beans plus water. That is the basis. Because coffee by itself is insufficient to keep a business going, we also offer tea, confectionery, pasta, and lunches. Moreover: The broader the range, the better we can transfer the experience we envision to our customer.”

Enjoying In 2008, Doppio Espresso won the coffee test of AD. “We did not know what was happening to us. It resulted in a torrent of publicity and new customers.” A year later, in 2009, the business won the Friesland Prize for Young Entrepreneurs. Proud? He had to think about that for a moment. “No, proud is not the right word. Proud is another word for satisfied, content. This implies saturation, leaning back. We do tremendously enjoy what we have achieved in such a short time, but we are very aware of the fact that, as an entrepreneur, your work is never done. It is never done, you must remain alert, and you must continue to evolve.”

Expansion They expect that they will employ approximately one hundred staff members within one year, distributed among eleven businesses. “We believe that it is important that people who join Doppio have a passion for something. Making bobbin lace, world travel, it does not matter. If people wax lyrical about matters that are considered trivial by others, then they will also be able to understand our passion. Because we do want to expand, but our focus is on making a good product at a normal price.” ‹


10

STENDEN CONNECTS

“Stilte meestal fijner dan verwacht” Mathilda van Ameijde, alumna “Het belangrijkste is dat alles al in Creatieve Therapie, en haar jezelf aanwezig is. De vraag is hoe je man Michael Verheijen, alumnus Hoger Hotelonderwijs, het wakker maakt” gaven een bijzondere wending Liobaklooster. De gemeenschap kenmerkt zich vooroordelen (h)erkennen, stilte toelaten en aan hun leven. Beiden werken door haar ruimdenkende visie die de katholieke jezelf benaderbaar opstellen, dan word ik blij. overstijgt en uitreikt naar alle religies. ze sinds 2009 voor de Lioba Is het verblijf alleen bedoeld Waarom hebben Michael en jij voor religieuze mensen? School voor Vrede. Een voor dit werk gekozen? voor ons een lastig punt is, is dat we stichting binnen de muren van Gezien het feit dat we samen geen kinderwens Wat vermoeden dat we voor niet-religieuze jongeren een ruimdenkend klooster dat hadden, vonden we dat we de ruimte en vrijheid te religieus zijn en voor religieuze jongeren te ruimdenkend. Op onze site geven we aan dat we dat oplevert, moesten inzetten voor iets jongeren bewust wil maken van die een organisatie zijn waar jongeren zoeken naar moois. We zijn niet gefocust op carrièregroei, hoe ze vanuit innerlijke kracht kunnen werken hun innerlijke kracht en hoe ze maar op dat wat we willen betekenen en vrede. De één vindt dat binnen een religieuze opbouwen. Dat past heel goed binnen de vanuit die kracht van betekenis filosofie van het klooster. Michael kon binnen aan traditie, de ander in muziek, vriendschappen of het gastenverblijf zijn kennis en talenten op het de natuur en weer een ander zoekt nog. Het is kunnen zijn in de wereld om aan jongeren zelf om te bepalen of ze zich gebied van hotelmanagement benutten en ik hen heen. Dat klinkt wat kunnen vinden in onze opzet. kon op de School voor Vrede aan de slag als coördinator en begeleider, het vak waar mijn zweverig, maar Mathilda legt hart ligt. Welke impact heeft het klooster op het ‘down-to-earth’ uit. jongeren? Waarom vinden jullie het belangWat is de Lioba School voor Vrede? rijk om jongeren te leren vanuit De school heeft als missie om (jonge) mensen innerlijke kracht van betekenis te wegen te laten zoeken, bouwen en bewandelen zijn in de wereld om hen heen? om iets te kunnen betekenen in deze wereld. Het uitgangspunt is dat de vrede in jezelf, je omgeving en de wereld groeit. Het kan al met iets kleins beginnen, zoals jongeren leren omgaan met de prestatiedruk van deze maatschappij. De Lioba School voor Vrede is ontstaan vanuit de zusters van het Benedictijnse

Draai de vraag eens om, hoe ziet de wereld eruit als jongeren geen innerlijke kracht ervaren en niet van betekenis willen zijn in de wereld om hen heen. Van dat beeld word ik heel treurig. Het klinkt cliché, maar de jongeren van vandaag vormen de toekomst. Als ik hen waarden kan laten ervaren als aandacht hebben voor elkaar,

Vaak ontstaat er zoektocht naar zingeving. Daarnaast heeft de kennismaking met stilte een grote impact op de jongeren. Eerst zijn ze onwennig en na een paar dagen blijkt de stilte meestal fijner dan verwacht. Maar het belangrijkste is, denk ik, steeds weer het besef dat bijna alles al aanwezig is in jezelf en niet buiten jezelf. De vraag is hoe je het wakker maakt. Door goede gesprekken? Door te dansen, te mediteren, te schilderen, in de natuur te zijn? Of door stil te worden? ‹


11

STENDEN CONNECTS

“Silence often more enjoyable than expected” Mathilda van Ameijde, Creative Therapy alumna, and her husband Michael Verheijen, International Hospitality Management alumnus, gave their life an exceptional direction. They have both been working for the Lioba School for Peace since 2009. This school is a foundation within the walls of a broadminded monastery, which seeks to make young people aware of their inner strength

how to deal will society’s pressures to perform. The Lioba School for Peace originated with the sisters of the Benedictine Lioba Monastery. The community is typified by its broadminded vision that transcends the Roman Catholic doctrine and extends an olive branch to all religions.

Why did both you and Micheal opt for this kind of work? Because we had no desire to have children, we believed that we should use the ensuing room and freedom for something beautiful. We are not focused on career development, but on what we want to signify and build up. This is a very good match with the philosophy of the monastery. Michael was able to use his knowledge and

“ The most important aspect is that everything is already present inside you. The issue is how to awaken it” and how they can make a difference in the world around them based on that inner strength. It sounds a little bit vague, but Mathilda provides a down-to-earth explanation.

abilities in the field of hospitality management at the guest house while I joined the School for Peace as a coordinator and counsellor, the profession closest to my heart.

What is the Lioba School for Peace?

Why do you deem it important to teach young people how to be of significance to the world around them, based on inner strength?

The mission of the school is to allow (young) people to find, build, and walk paths in their quest for significance in this world. The guiding principle is that peace grows within you, your environment, and the world. It can start with something small, such as teaching young people

Turn the question around: how would the world look if young people could not experience their inner strength nor would want to be of

significance to the world around them. That image makes me very sad. It sounds like a cliché, but the young people of today are the future. If I can have them experience values such as paying attention to each other, recognising prejudices, permitting silence, and being accessible, then I am very happy.

Is the stay only intended for religious people? A difficult aspect for us is that we suspect that we are too religious for non-religious young people and too broadminded for religious ones. Our website indicates that we are an organisation in which young people are searching for how they can work on peace using their inner strength. Some people find it in a religious tradition, other people in music, friendship, or nature, and yet others are still searching. It is up to the young people to determine whether they can identify with our purpose.

Which impact does the monastery have on young people? It often engenders a quest for meaning. In addition, being introduced to silence has a considerable impact on the young people. At first, they are a little bit ill at ease, but after a few days the silence often turns out to be more enjoyable than expected. Yet, I believe the most important aspect to be again and again the awareness that almost everything is already present inside you and not outside you. The issue is how to awaken it. Through proper conversations? Through dancing, meditating, painting or being in nature? Or is it through silence? ‹


12

STENDEN CONNECTS

Leven of overleven in organisaties? Je kunt je in je werk uitgedaagd voelen, maar je werk kan ook een keurslijf of een schuilplaats zijn. Uit een recent Europees onderzoek blijkt dat slechts 15% van de mensen geïnspireerd en enthousiast naar het werk gaat, terwijl 55% zich redelijk onverschillig gedraagt. De overige 25% van de mensen is afgehaakt en heeft innerlijk al ontslag genomen. En dat terwijl deze dynamische wereld, waarin organisaties voortdurend in beweging zijn, juist vraagt om gemotiveerde medewerkers die in beweging willen zijn en die een bijdrage willen leveren aan de veranderingsprocessen. Hoe kun je vanuit overlevingsstrategieën weer in verbinding komen met de zin van je werk én de zin in je werk? Ieder mens heeft behoefte aan zingeving, een verlangen om betekenis te ervaren en te vinden. En om vanuit deze bron van verlangen je (werk)leven in te richten. Kristel Bruynseels beschrijft dit in haar boek ‘De vonk in je ziel’ als volgt: “Verlangen heeft iets van een vonk. Als een flits ontstaan wanneer het ene het andere aanraakt. Alsof ergens iets, nu nog verborgen voor het oog, heel intens zit te hunkeren om zich te manifesteren. (…) Authentiek verlangen maakt je enthousiast en maakt dat je stappen zet die je normaal niet zou durven. (…) Er bestaan diverse misleidingen over dat verlangen. Allemaal beloven ze geluk, het gevoel erbij te horen en toch uniek te zijn. Maar dan wel op hun voorwaarden en niet vanuit wat je zelf wilt, waar jouw ziel naar hunkert. Vaak botsen we op angst, op beperkingen, op innerlijke weerstand. We willen wel, maar we durven niet. Als we het verlangen van de ziel voeden en groter laten worden dan de angst, gaan we weer leven in plaats van overleven. (…) Wie de roep volgt van zijn eigen ziel, voelt opnieuw de hartenklop van het leven zelf. Wees even stil, je kunt het horen.” In deze veeleisende tijd is het een uitdaging om je wezenlijke talenten en kwaliteiten in te kunnen zetten. Dit vraagt leiders die de talenten van hun mensen zien, dit vraagt organisaties die mensen de ruimte geven om zich te ontwikkelen en dit vraagt medewerkers met lef die hun eigen weg vormgeven. Durft jouw organisatie inspiratie, passie en kracht bij haar medewerkers te laten ontbranden? Durf JIJ vorm te geven vanuit de vonk in je ziel?

“Slechts 15% van de Europeanen gaat geïnspireerd en enthousiast naar het werk” Geïnteresseerd in de ontdekking van zielevonken? Het Centrum voor Leiderschap biedt, in samenwerking met MensenWerk van het Instituut Service Management, persoonlijke begeleiding, ondersteuning bij teamontwikkeling en organisatiebrede begeleiding bij veranderingsprocessen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met marjolanda.hendrikse@stenden.com of kijken op www.ismweb.nl. Binnen het Centrum voor Leiderschap staan leiderschap, inspiratie en ontwikkeling centraal. Het is een initiatief van het Instituut Service Management. Tekst: Marjolanda Hendrikse, senior consultant Instituut Service Management


13

STENDEN CONNECTS

How can you connect again with the meaning of your work and your enthusiasm for your work, based on survival strategies? Every human being needs fulfilment, a desire to find and experience meaning, and to organise his/her (work) life based on this source of yearning. Kristel Bruynseels describes this phenomenon in her book ‘De vonk in je ziel’ (The Spark in Your Soul): “Longing is a little bit like a spark. Originating in a flash when one element touches the other. It is as if something, somewhere and still hidden from view, is craving very intensely to manifest itself. (...) Authentic longing makes you enthusiastic and causes you to take steps that you would normally not dare to undertake. (...) There are different misconceptions about that longing. They all promise happiness, the feeling of belonging, and yet being unique. But only on their terms and not on the basis of what you want yourself, that for which your soul longs. We are often impeded by fear, limitations, inner resistance. We would like to, but dare not. If we feed the longing of the soul and let it expand beyond the fear, we will live again instead of merely survive. (...) He who follows the call of his own soul will again feel the heartbeat of life itself. Be silent for a moment and you will hear it.”

“Only 15% of Europeans go to work inspired and enthusiastic.”

Living or surviving in organisations? You can feel challenged in your work, but you can also perceive it to be a chokehold or an escape. A recent European study has revealed that only 15% of people go to work inspired and enthusiastic, while 55% are rather indifferent. The remaining 25% have dropped out and already mentally resigned. These results are in stark contrast to our dynamic world in which organisations are constantly in motion, in fact requiring motivated employees who want to evolve and contribute to the change processes.

In these demanding times, it is challenging to be able to use your fundamental abilities and qualities. This requires leaders who can detect the abilities of their people, organisations that give people the room for further development, and employees who have the guts to carve their own path. Does your organisation dare to spark inspiration, passion, and strength in its employees? Do YOU dare to build on the spark in your soul?

Interested in discovering soul sparks? In collaboration with MensenWerk of the Institute Service Management , the Centre for Leadership offers personal counselling, support for team development, and organisation-wide assistance in change processes. For more information, contact marjolanda.hendrikse@stenden.com or visit www.ismweb.nl. The Centre for Leadership is focused on leadership, inspiration, and development. This is an initiative from the Institute Service Management . ‹

Text: Marjolanda Hendrikse, Senior Consultant at the Institute Service Management


“During the first classes, I usually ended up exhausted and on the ground, rather appalling”

“Ik kon niets en zat alleen maar op de bank”


15

STENDEN CONNECTS

Pencak Silat heeft Remi Grooten veel gebracht. De 22-jarige alumnus Commerciële Economie van Stenden Emmen werd zijn astma de baas, ontmoette zijn huidige vriendin door de sport en werd in november 2010 voor het eerst Nederlands kampioen. Alle negen Nederlands kampioenen in de verschillende gewichtsklassen maakten in december hun opwachting bij het WK in Jakarta, de bakermat van de zelfverdedigingskunst. Helaas werd Remi in Jakarta door de huidige wereldkampioen uitgeschakeld. “Maar ik wil absoluut een keer wereldkampioen worden.” Remi glimlacht van oor tot oor wanneer hij over zijn avontuur in Jakarta vertelt. Maar hoe anders was zijn situatie zes jaar geleden, toen de astma en het paardenmiddel prednisolon hem in de greep hielden. “Ik ben door een diep dal gegaan, omdat ik zoveel last van astma had. Door zuurstofgebrek had ik veel hoofdpijn, had helemaal geen fut en zat alleen maar op de bank. Via een vriend begon ik met Pencak Silat. Toen ik de sport zag, was ik direct verkocht.”

Vreselijk benauwd “De eerste paar lessen lag ik van uitputting op de grond, vreselijk. ’s Nachts werd ik wakker met heftige kramp en vreselijke benauwdheid. Maar ik wilde me niet laten kennen en heb doorgezet. Nu heb ik alleen in de zomer en lente nog een beetje last van astma, vanwege de pollen in de lucht. Ik slik alleen nog maar onderhoudsmedicijnen. Maar ze zien mij niet meer bij de dokter en in het ziekenhuis”, zegt Remi trots.

Prestigieuze club Drie á vier keer in de week reist hij van Emmen naar Groningen om te trainen bij PSP Bongkot Harimau. Nederland telt tachtig Pencak Silatclubs, waarvan Harimau de meest prestigieuze is. De sportschool leverde zes van de negen Nederlands kampioenen. Het pendelen tussen Emmen en Groningen valt de fitnessinstructeur niet al te zwaar. “Het scheelt ook dat mijn vriendin erachter staat.” Remi leerde zijn vriendin kennen op een toernooi in Groningen. “Maar de club in Groningen maakt de sport echt speciaal. Voor mij is het familie. Het totaalplaatje - een goede gezondheid, mijn motiverende vriendin en ouders, succesvolle wedstrijden en een hecht team - geeft me veel energie.”

Eigen sportschool Hoewel Remi de opleiding Commerciële Economie heeft gedaan, is een kantoorbaan geen wens van hem. “Ik ben momenteel bezig met een opleiding tot personal trainer. Ik hoop dat ik mijn twee opleidingen later kan combineren door een eigen sportschool te openen.” Scan de OR-code en bekijk een demonstratie Pencak Silat

“I couldn’t do anything and was just filling the seat” Pencak Silat has done quite a lot for Remi Grooten. The 22 year-old alumnus of Commercial Economics of Stenden Emmen overcame his asthma, met his current girlfriend through the sport, and for the first time, became the Dutch Champion in November 2010. All nine Dutch champions in the various weight classes participated in the World Championship in Jakarta, the cradle of this art of selfdefence. Unfortunately, Remi was eliminated in Jakarta by the current world champion. “Nevertheless, I absolutely want to become a world champion.” Remi sports a broad smile when he tells about his adventure in Jakarta. However, his circumstances six years ago were significantly different, when the onset of asthma as well as the harsh drug prednisolon paralysed him. “I went through a deep slump because I was struggling so much with asthma. The lack of oxygen caused a lot of headaches; I had no energy at all and was just sitting on the couch. The First time I was introduced to the sport I immediately fell in love with it.”

Terribly out of breath “During the first classes, I always ended up exhausted and on the ground, rather appalling. At night, I would wake up with horrible cramps and terrible breathlessness. But I did not want to give up and persevered through it. Now, I just experience some difficulties in the summer and spring due to the pollen in the air. Moreover, I only take ‘maintenance’ drugs now. But I no longer visit the doctor or the hospital,” says Remi proudly.

Prestigious club Three to four times per week, he travels from Emmen to Groningen to train at PSP Bongkot Harimau. The Netherlands has eighty Pencak Silat clubs, of which Harimau is the most prestigious. The sports school produced six of the nine Dutch champions. Commuting between Emmen and Groningen is not too challenging for the fitness instructor. “It helps that my girlfriend is supportive of the endeavour.” Remi met his girlfriend at a tournament in Groningen. “But the club in Groningen really makes the sport very special. They are like family to me. The overall picture - good health, a supportive girlfriend and parents, successful competitions, and a tight team - give me a lot of energy.”

Own sports school Even though Remi has completed the Commercial Economics study programme, an office job is not what he is looking for. “At the moment, I am studying to become a personal trainer. Later, I hope to be able to combine both study programmes in opening my own sports school.” Scan the QR code and view a demonstration of Pencak Silat


16

STENDEN CONNECTS

Studie

Education

Van september 2003 tot september 2010 heb ik de pabo in Leeuwarden gedaan, eerst bij de CHN en later bij Stenden. De eerste vier jaar ging alles goed, alleen het schrijven van mijn scriptie wilde niet zo vlotten. In 2010 ben ik toch afgestudeerd. Daarna ben ik begonnen in het tweede jaar van de studie Sportgezondheid aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool in Groningen.

From September 2003 until September 2010, I attended the PABO ( Teacher Training for Primary Education programme), first at CHN and later at Stenden. The first four years, everything went well. However, writing my thesis did not go so smoothly. Nevertheless, I graduated in 2010. I subsequently began the second year of the Sport Health study programme at the School of Sport Studies of the Hanze University in Groningen.

Werk Naast mijn studie Sportgezondheid werk ik, voornamelijk in het weekend, bij afhaalrestaurant Julia’s op Groningen CS.

Hoeveel uren werk/studeer je? Sportgezondheid is een fulltime studie. Tot april 2011 moet ik één dag in de week stage lopen en op de overige dagen heb ik hoor-, werk- en praktijkcolleges. Verder werk ik per week ongeveer twaalf uren bij Julia’s.

Waarom heb je voor deze tweede studie gekozen? Toen ik bijna klaar was met de pabo vroeg ik mezelf af of ik de rest van mijn leven voor de klas wilde staan. Ik vind lesgeven aan kinderen erg leuk, maar wilde mezelf ook nog verder ontwikkelen. En sport heeft me altijd geïnteresseerd.

Wat heb je vandaag gedaan? Deze week ben ik aan het leren voor het tentamen Intake en Analyse. Vandaag loop ik, zoals elke vrijdag, stage bij een sportschool in Grou. Ik begeleid hier twee cliënten met een trainingsschema en houd persoonlijke gesprekken.

Wat vind je belangrijk in je (toekomstige) werk? Graag werk ik met mensen die ik ergens mee kan helpen. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om kinderen iets te leren of te zorgen voor een positieve verandering in het gedrag van mensen. Mijn werk moet afwisselend zijn en ik wil er mijn eigen ideeën in kwijt kunnen. Graag zou ik mijn beide studies later met elkaar combineren, door bijvoorbeeld een groep kinderen die te zwaar zijn te begeleiden bij hun bewegings- en voedingspatroon.

Privé Ik woon vanaf januari 2011 in een studentenhuis in Groningen en dit bevalt me tot nu toe echt prima! Officieel ben ik nu een Stadjer (inwoner van Groningen), maar ik blijf een Fries!

Work In addition to my Sport Health study programme, I work at Julia’s, the take-away restaurant at Groningen CS, mainly in the weekend.

How many hours per week do you work/study? Sport health is a fulltime study programme. Until April 2011, I must complete one day of placement per week, and the remaining days are filled with lectures, tutorials, and practical training. In addition, I work approximately twelve hours per week at Julia’s.

Why did you opt for this second study programme? When I had almost completed the PABO, I wondered whether I really wanted to spend the rest of my life in front of a class. I enjoy teaching children, but to further develop myself is an aspiration of mine. In addition, I have always been interested in sports.

What did you do today? This week, I am studying for the interim examination of Intake and Analysis. Today, I am attending a placement session at a sports school in Grou, as I do every Friday. There, I assist two clients with a training schedule and organise personal interviews.

What do you deem to be important in your (future) work? I enjoy working with people who can use my assistance. For instance, I enjoy teaching children or engendering a positive change in the behaviour of people. My work must be varied and I want to be able to apply my own ideas. In the future, I desire to combine my study programmes, such as counselling a group of obese children in their exercise and nutrition patterns.

Personal From January 2011, I am living in a student residence in Groningen and I love it so far! I am now officially a ‘Stadjer’ (resident of Groningen), but I do remain Frisian!

Ciska Jorritsma


17

STENDEN CONNECTS

Harmien Ypma

Studie

Education

De Opleiding tot Leraar Basisonderwijs in Leeuwarden, van augustus 2003 tot december 2008.

The Teacher Training for Primary Education programme in Leeuwarden, from August 2003 until December 2008.

Werk

Work

Sinds januari 2009 werk ik in het speciaal basisonderwijs in Amsterdam Noord.

I have been working in special primary education in Amsterdam Noord since January 2009.

Salaris

Salary

33.000 euro bruto per jaar, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

33,000 euros gross annually, including holiday pay and year-end bonus.

Hoeveel uur werk je?

How many hours do you work?

Ik werk fulltime voor de klas.

I teach fulltime.

Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Why did you opt for this job?

Ik wilde graag naar de ‘grote stad’ Amsterdam. Toen ik daar in het speciaal onderwijs terecht kwam, heb ik wel even getwijfeld of het speciaal onderwijs wel wat voor mij is, maar nu zou ik niet meer terug willen naar het regulier onderwijs. Je kijkt hier veel meer naar de kinderen, en het welbevinden is nog belangrijker dan in het regulier onderwijs. Daarnaast vind ik de diversiteit van de verschillende culturen in het Amsterdamse onderwijs erg leuk.

I wanted to go to Amsterdam, the ‘big city’. Once I ended up there in special education, I did doubt for a moment whether it was really something for me, but now I no longer want to return to regular education. In the field of special education, the focus is much more on the children than in regular education. In addition, I enjoy the diversity of the various cultures in the Amsterdam education community.

Wat heb je vandaag op je werk gedaan?

Monday. It is the beginning of the week and often the most difficult day as the children have to get accustomed again to authority after the weekend. At 08:45, the children arrive and I always begin the morning with a language lesson. Furthermore, we had gym class, spelling, and arithmetic. Reading and drawing is also part of the programme. The day is not yet done for me, as I will still have a meeting with the head teacher about improvements at the school, followed by a teacher-parent meeting.

Maandag, het is het begin van de week en ook vaak de moeilijkste dag, omdat de kinderen na het weekend weer moeten wennen aan gezag. Om kwart voor negen komen de kinderen binnen en begin ik altijd met taalles. Taal is moeilijk voor de kinderen in het speciaal onderwijs, omdat zij een lage woordenschat hebben. Verder hadden we vandaag gymles, spelling en rekenen. De les over decimeters en centimeters was moeilijk voor de kinderen. Als laatste komen lezen en tekenen nog aan de orde. Na de lesdag ik heb nog een gesprek met de directeur over de verbeteringen binnen de school en een oudergesprek.

Privé Ik woon nu in Amsterdam Noord in een bejaardenhuis. Dit is een tijdelijke woonruimte en ik ben dus druk opzoek naar vaste woonruimte in Amsterdam. Ik woon alleen, samen met mijn kat.

Anekdote Ik ben bezig met een topografieles en vertel over Friesland en dat juf daar vandaan komt. Ik vraag of een van de kinderen een land kan noemen dat heel koud is. Een jongetje steekt zijn vinger op en zegt “Friesland!” Blijkbaar hebben ze het idee dat Friesland een heel koud en ver land is.

What did you do at work today?

Personal I currently reside in a home for the elderly in Amsterdam Noord. This is a temporary residence and I am therefore intensively looking for a permanent residence in Amsterdam. I live alone, together with my cat.

Anecdote I am working on a topography lesson and I tell the children about Friesland and that I originate from there. I ask the children whether they can name a country where it is very cold. One boy raises his hand and says “Friesland”! Apparently, they believe that Friesland is a cold and distant country.


18

STENDEN CONNECTS

“Het bereiken van mijn positie is een kwestie van instelling en planning” Directeur van het Hilton Amsterdam, Roberto Payer, volgde de weg van de Stendenstudenten die hij in het Hilton tegenkwam en ging een tweede opleiding Hotelmanagement doen bij Stenden. “Ik heb gekozen voor Stenden omdat mijn ervaring met de studenten zeer plezierig was en de ‘hands-onbenadering’ bij mij paste.” Deze top-hotello met een zwak voor stropdassen, heeft een brede en internationale carrière. Vaak schieten je bij dergelijk mensen vragen te binnen als ‘Hoe bereik je wat hij heeft bereikt en kan ik wat van hem leren?’ Connects vroeg verschillende alumni en studenten van Stenden wat zij van Roberto wilden weten. Hier een selectie van de vragen. Hoe kom je op jouw positie? “Het bereiken van mijn positie is een kwestie van instelling en planning. Je moet niet verwachten dat andere mensen iets voor je doen, je moet duidelijk zelf weten waar je naar toe wilt en bereid zijn om hard te werken en veel op te geven om dit te bereiken. Je moet wel een goede balans vinden tussen je ambitie en de tijd waarin je dat wilt bereiken. En daarnaast speelt een beetje geluk ook een rol: ‘Being in the right place at the right time’.”

Waarom heb je juist voor Hilton gekozen? “Toen ik begon was het Hilton de enige internationale company waar management inclusief Human Resources en Sales aanwezig waren. Deze nieuwe ontwikkeling die in de US al begonnen was, bestond nog niet in Europa. Op de Hotelschool in Italië en in de Italiaanse hotellerie was geen mogelijkheid om dit verder te ontwikkelen. Het Hilton Amsterdam was

een van de eerste internationale hotels in Europa waar ze deze Amerikaanse trend oppakten.”

Wat is je ervaring met Hospitality-studenten van Stenden? “De studenten van Stenden zijn zeer ‘hands-on’, goed opgeleid en zonder pretenties. Verder is mijn ervaring dat ze snel een carrière kunnen opbouwen door hun praktische instelling en door de wil om dingen zelf te doen.”

Hoe kijk je aan tegen duurzaamheid in de Hospitality-branche? “Duurzaamheid is een van de belangrijkste taken van alle bedrijven, inclusief de horeca. In onze branche hebben wij veel verantwoordelijkheid, voornamelijk op belangrijke gebieden als eten en drinken, water en afvalverwerking. Er is nog veel te doen op het gebied van duurzaamheid, en mijn gevoel is dat gasten dit ook meer en meer van ons zullen verlangen.”

Wat zijn de trends in de Hospitality? “Trends zijn niet belangrijk. Het moment dat iets een trend is, ben je al te laat. Je moet de ontwikkeling zien voordat het een trend wordt. De nieuwste ontwikkeling is dat de nieuwe media hun intrede doen in onze branche. Bovendien komt er een verschuiving van de hotelinkomsten en klantwensen, zoals wifi in plaats van telefoon, gratis in plaats van hiervoor betalen, zelf inchecken in plaats van een receptioniste.”

“Het moment dat iets een trend is, ben je al te laat” Wat raad je aankomende hotello’s aan? “Analyseer je competenties en vind het bedrijf dat daarbij past. Blijf jezelf en wees gefocust en flexibel. Je kunt beter met een laag salaris beginnen en daar een carrière mee proberen te maken, dan een hoog salaris krijgen en vastlopen in je ontwikkeling.”


19

STENDEN CONNECTS

“Achieving my position is a matter of mindset and planning” The managing director of the Hilton Amsterdam, Roberto Payer, followed in the footsteps of the students of Stenden he encountered at the Hilton, and enrolled in a second International Hospitality Management study programme at Stenden. “I opted for Stenden due to my very pleasant experience with the students and because the university’s hands-on approach was a good match for me.” This top International Hospitality Management alumnus with a weakness for ties, has a broad and international career. In the case of such people, you often wonder ‘How can I achieve what he has and what can I learn from him?’ Connects has asked various alumni and students of Stenden what they would like to know about Roberto. A selection of questions follows hereafter.

How did you achieve your position? “Achieving my position is a matter of mindset and planning. Do not expect other people to do something for you, know exactly where you want to be, and be prepared to work hard while sacrificing a lot to achieve this. You do have to find a proper balance between your ambition and the time span in which you want to achieve that. In addition, a little bit of luck also plays a role: ‘Being in the right place at the right time’.”

Why did you specifically select Hilton? “When I started, Hilton was the only international company where management was present, including Human Resources and Sales. This new development, which began in the USA, had not yet reached Europe. There was no possibility to further develop this at the Hotel School in Italy and in the Italian hospitality sector. The Hilton Amsterdam was one of the first international hotels in Europe to adopt this American trend.”

How is your experience with Hospitality students of Stenden? “The students of Stenden are very hands-on, well-trained, and unpretentious. Furthermore, their practical mindset and their will to do things themselves enable them to quickly build a career.”

What do you think about sustainability in the Hospitality sector? “Sustainability is one of the most important tasks for all companies, including the hospitality sector. In our sector, we have a lot of responsibility, mainly in important fields such as food and drinks, water and waste treatment. Much remains to be done in the field of sustainability, and I believe that our guests will require more and more from us in that regard.”

What are the trends in Hospitality? “Trends are not important. The moment something is a trend, you are already too late. You must identify the development before it becomes a trend. The newest development is the introduction of the new media in our sector. Moreover, there will be a shift in hotel revenues and customer wishes, such as WiFi instead of telephone, free of charge instead of paying, self check-in instead of a receptionist.”

“The moment something is a trend, you are already too late” What do you recommend to future International Hospitality Management alumni? “Analyse your competencies, and find the company that matches them. Continue to be yourself and be focused and flexible. Allow yourself to begin with a low salary while crafting a career on that basis, rather than beginning at a higher salary and ending up stuck in your own development.”


20

STENDEN CONNECTS

“Gewoon dóén en dan zien of het succes heeft” Op zijn zestiende verkocht hij zijn eerste website. Weliswaar voor een grijpstuiver, maar Retail-alumnus Saco Koelma (25) zette daarmee wel de eerste stappen op weg naar een bestaan als toegewijd ondernemer. “Ik wil vrijheid en de route op mijn manier uitstippelen. Dat lukt niet bij een baas.”


21

STENDEN CONNECTS

Het ondernemen zit de geboren Fries Saco Koelma in het bloed. Zijn opa was directeur van de spekjesfabriek Frisia in Harlingen en zijn vader werkt als notaris in Franeker. “Het zit in de genen, maar vooral in mijn persoon. Ik vind het heerlijk om zaken op te pakken en iets voor mezelf op te bouwen.” Een vaste baan? De gedachte alleen al is hem een gruwel. “Ik hou van de vrijheid, de verantwoordelijkheid en de veelzijdigheid. Daarnaast kom ik via mijn bedrijf met veel interessante personen in aanraking die ik anders via een ‘normale’ baan nooit had ontmoet. Directeuren van grote reclamebureaus, CEO’s van grote beursgenoteerde bedrijven en leuke vrouwen op borrels en feestjes!”

Filmpjes met effect Tijdens zijn stage bij internetbedrijf Traffic4U borrelde bij Saco het idee op om de toepassing van filmpjes op internet verder te ontwikkelen. Nadat hij zijn studie in Leeuwarden had afgerond, startte hij met Videoproducties.nl in Groningen. Maar ja, videobedrijfjes zat, dus de alumnus moest daar wel iets aan toe weten te voegen. “Video zie ik als marketinginstrument, dat is mijn ‘unique selling point’. Vaak begin ik mijn gesprek met: ‘Wat is het doel van de video, wie is jullie doelgroep en wat willen jullie bereiken’. Mijn concurrenten zijn vaak creatievellingen die voornamelijk goed zijn in het uitvoeren van een productie. Ik kijk verder en denk met de klant mee.”

“Trendwatchers voorspellen dat in 2020 de helft van alle consumentaankopen online wordt gedaan” “Verder onderscheid ik me met mijn bedrijf door online video’s interactief te maken. Men kan klikken op bepaalde delen in de video en vervolgens verschijnt er een venster naast de video met info over het product of de persoon.” Het gaat goed met Videoproducties.nl. “Inmiddels werken wij nationaal en hebben klanten in Eindhoven, Amsterdam, Den Haag maar ook in Leeuwarden en Bolsward.”

Nieuw concept Naast het videowerk is Saco voortdurend bezig met het ontwikkelen van andere nieuwe ideeën op het internet. Zo start hij samen met een softwareprogrammeur een nieuw bedrijf dat zich specialiseert in e-commerce. “Trendwatchers voorspellen dat in 2020 de helft van alle consumentaankopen online wordt gedaan. Daar willen we op inspelen met een nieuw concept, waarbij wij winkeliers helpen om een webshop te starten. Wij verzorgen de webshop, de online marketing en de social media voor ze. De winkelier hoeft slechts de pakketjes te versturen.” Saco heeft een eigen manier van ondernemen, die voor hem goed werkt. “Gewoon proberen. Het kan zomaar niks worden, maar dat is hoe ik onderneem. En negen van de tien dingen die ik ben begonnen heb ik met winst verkocht. Als ik op mijn muil ga, nou jammer dan. Lang piekeren over een mooi gat in de markt levert niks op. Gewoon doen en dan zien of het succes heeft.” ‹

“Just do it and then wait and see if it is successful” He sold his first website at the age of sixteen. Even though this sale was for a penny, it constituted the first steps of Retail alumnus Saco Koelma (25) on the path to an existence as a dedicated entrepreneur. “I want freedom and to develop my career in my own way. This is not possible when working for a boss.” Being an entrepreneur comes natural to Saco Koelma, born Frisian. His grandfather was the managing director of the Frisia marshmallow plant in Harlingen and his father works as a civil-law notary in Franeker. “It is in my genes and established well in my personality. I love tackling matters and giving rise to something new for myself.” A permanent job? The mere thought of that already fills him with horror. “I love the freedom, the responsibility, and the diversity. Moreover, I meet a lot of interesting people through my business, who I would never have met through a ‘normal’ job: managing directors of large advertising firms, CEOs of large public companies, and nice ladies at cocktail and other parties!”

Video clips with an impact During his work placement at the Traffic4U internet company, he had the idea to further develop the use of video clips on the Internet. Once he completed his studies in Leeuwarden, he founded Videoproducties.nl in Groningen. However, little video companies are abundant and the alumnus therefore had to create added value. “I consider video to be a marketing instrument. This is my ‘unique selling point’. I often begin the conversation with: ‘what is the purpose of the video, who is the target group, and what do you want to achieve’. My competitors are often creative individuals who primarily excel in production. I envision ahead, keeping alert to the client’s needs.”

“Trendspotters are predicting that half of all consumer purchases will be done online in 2020” “Furthermore, I distinguish myself and my company by making online videos interactive. The interactivity allows you to click on certain areas of the video, which produces a window next to the video with info about the product or the person.” Videoproducties.nl is thriving. “We now operate nationwide and have clients in Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, as well as in Leeuwarden and Bolsward.”

New concept In addition to video work, Saco is continuously involved in the development of other new ideas on the Internet. For instance, together with a software programmer, he will start a new company specialising in e-commerce. “Trendspotters are predicting that half of all consumer purchases will be done online in 2020. We want to anticipate this with a new concept, in which we assist shopkeepers in opening a web shop. We take care of the web shop, online marketing, and social media for them. The shopkeeper merely has to ship the packages.” Saco has his own way of doing business, which works well for him. “Simply try it. It might turn out to be a bust, but that is how I do business. And nine of the ten businesses I started, I sold at a profit. Failures are unfortunate, but part of the process. Endless pondering about an attractive niche in the market does not generate revenues. Just do it and then wait and see if it is successful.” ‹


22

STENDEN CONNECTS

Winnaars verkiezing Leraar van het Jaar 2010 (v.l.n.r: winnaar voortgezet onderwijs José Jansen-Gulen, basisonderwijs Mathijs ter Bork, André Rouvoet en winnaar middelbaar beroepsonderwijs Trudy Coenen). Foto: Gert Muurling

Leraar van het Jaar volgt niet klakkeloos het boekje “Als hij het niet wordt, dan weet ik het ook niet meer”, verzucht een leerling van Mathijs ter Bork in een promotiefilmpje voor de verkiezing van de Leraar van het Jaar 2010. Het is dus niet verwonderlijk dat de 28-jarige leerkracht van groep 3, 4 en 5 van openbare Jenaplanschool ’t Broekhoes in Balinge zich Leraar van het Jaar mag noemen. Kinderen, ouders en collega’s zijn unaniem positief over ‘hun’ meester Mathijs. Ook de jury vindt dat hij het welbevinden van zijn leerlingen voorop stelt. Daarnaast waarderen zij zijn positief-kritische houding tegenover het onderwijs. “Ik sta open voor nieuwe ideeën en aanpakken voor leerlingen, maar ik doe niet zomaar iets omdat het in een boekje staat of tijdens een cursus is verteld. Ik wil altijd eerst inzien wat de kinderen ervan leren en hoe het hen ten goede komt.”

Uitgaan van talenten De doelstelling van de Leraar van het Jaar verkiezing is kwaliteiten van leraren zichtbaar en bespreekbaar te maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. Daarom richt de verkiezing zich op leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. Mathijs ter Bork uit Balinge voldeed met glans aan de voorwaarden en mag als winnaar van de verkiezing deelnemen aan de Lerarenkamer. Dit is een raad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over ontwikkelingen en situaties in het onderwijs. Ter Bork is positief over de kwaliteit van het onderwijs, maar zou toch ook wel dingen willen veranderen. “Ik zou graag zien dat we in het onderwijs meer uit konden

gaan van de talenten van de leerlingen. Nu kijken we vaak naar wat de leerlingen niet voldoende kunnen, maken hier handelingsplannen voor.”

“Ik zou graag zien dat we in het onderwijs meer uit konden gaan van de talenten van de leerlingen” Te hard werken De kersverse Leraar van het Jaar vindt dat kinderen nu vaak te veel en te hard moeten werken aan wat ze niet kunnen en dat dit hen en docenten frustreert. “Als leerkracht is het je taak het uiterste uit de leerlingen te halen, maar doordat de inspectie de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen zo belangrijk acht, worden leerlingen die talenten hebben op andere vakgebieden niet genoeg uitgedaagd. Deze kinderen komen vaak niet zo snel mee op de basisvakken en moeten daardoor heel veel extra oefenen. Daardoor komen ze vaak niet toe aan het ontwikkelen van hun talenten zoals techniek, wereldoriëntatie, crea, muziek, enzovoort. Het is goed en belangrijk dat de kinderen een bepaald niveau beheersen op de basisvakken, maar het moet niet ten koste gaan van het welbevinden van de leerling”, stelt Mathijs ter Bork.

Bekijk de huldiging van Mathijs ter Bork in zijn werkplaats Balinge door de QR-code te scannen met je smartphone


23

STENDEN CONNECTS

Winners of the 2010 Teacher of the Year election (from left to right: Winner secondary education, José Jansen-Gulen; primary education, Mathijs ter Bork; André Rouvoet; and senior secondary vocational education, Trudy Coenen). Picture: Gert Muurling

Teacher of the Year not blindly sticking to the book “If it will not be him, I do not know who will”, sighs a pupil of Mathijs ter Bork in a promotional video clip for the election of the 2010 Teacher of the Year. Hence, it is not surprising that the 28 year-old teacher of groups 3, 4, and 5 of the public Jena-Plan school ’t Broekhoes in Balinge can call himself Teacher of the Year. Children, parents, and colleagues are unanimously positive about ‘their’ teacher Mathijs. The jury also recognised that he prioritises the wellbeing of his pupils. In addition, they appreciated his positive-critical attitude towards education. “I am open for new ideas and approaches towards pupils, but I will simply not do something just because it is stated in a book or mentioned during a course. I always want to find out first what the children will learn from it and how it will benefit them.”

“I would like to see education become more centred on the natural abilities of the students.”

discussions in this regard; and who know how to inspire. Mathijs ter Bork successfully met all requirements and is allowed to participate in the ‘LerarenKamer’ (Teachers’ Lounge) as the winner of the election. The ‘LerarenKamer’ is a council that issues advice, upon request and at its own discretion, about developments and situations in education. Ter Bork is positive about the quality of the education, but still would like to change some things. “I would like to see education become more centred on the natural abilities of the pupils. Presently, we often focus on insufficient performance of the pupils, draft action plans..”

Working too hard The newly-elected Teacher of the Year believes that children currently must work too much and too hard on what they cannot achieve, and that this frustrates the children and teachers. “As a teacher, it is your duty to prompt the pupils to maximise their achievements. However, because the inspectorate deems the subjects of arithmetic, language, and reading comprehension to be very important, pupils who are competent in other subjects are insufficiently encouraged. These children will often lag behind in the basic subjects, resulting in them having to perform far more additional exercises. Consequently, they are often unable to develop their abilities in areas such as engineering, world studies, creative subjects, music, and so on. It is good and important that the children master a certain level in the basic subjects, but not at the expense of the wellbeing of the pupil,” argues Mathijs ter Bork.

Based on abilities The purpose of the Teacher of the Year election is to bring qualities of teachers to the foreground for discussion and to portray a positive image of teachers. Consequently, the elections focus on teachers who are able to convince their environment of their qualities; who are open to

View the celebration ceremony of Mathijs ter Bork at his workplace in Balinge by scanning the QR code with your Smartphone.


In Memories delen alumni studietijdherinneringen In Memories, alumni share memories from their student days

Zoeffff …

Whizzzz....

“Het eerste wat me te binnen schiet wanneer ik aan mijn studietijd denk, is dat de drie jaar erg snel voorbij gingen, eigenlijk te snel”, vertelt Leisure Management-alumnus Jacob de Vries.

“The first thing I recall when I reminisce about my study years is that those three years went by very quickly, in fact too quickly,” tells Jacob de Vries, an alumnus of Leisure Management.

“Doordat ik een mbo-opleiding voor mijn hbo-opleiding heb gedaan, kon ik in totaal een jaar studiekorting krijgen. Dat hield voor mij in dat ik geen keuzemodules hoefde te doen, plus dat ik een verkorte stage had. Die stage werd echter wel heel erg kort omdat ik door mijn stagebedrijf (omroepvereniging VARA) tijdens mijn stage werd aangenomen.

“Because I completed a senior secondary vocational education before my higher professional education, I was able to shorten my studies by one year. This meant that I did not have to take optional modules and that my placement was shortened. However, this placement became really very short because I was hired during my placement by the concerned company (the VARA broadcasting association).

Als ik terugkijk op mijn studietijd, dan hield het eigenlijk in dat ik tien modules succesvol moest afronden, plus een stage. Die tien modules gingen zo voorbij, zonder enkele herkansing. Je kunt zeggen dat ik redelijk optimaal heb gepresteerd.”

When I reminisce about my study years, it actually refers to ten modules that I had to successfully complete and a placement. Those ten modules went by really quickly, without any resit. You could say that I put down a reasonably optimal performance.”

Alumni magazine Stenden Connects zomer 2011  
Alumni magazine Stenden Connects zomer 2011  

Alumni magazine Stenden Connects zomer 2011

Advertisement