Page 1

EEN UITGAVE VAN STENDEN VOOR ALUMNI | ZOMER 2010 | ISSUE 03

“Ondernemen smaakt naar meer” Leisure versus Leisure New York versus Leeuwarden

Arbeidsmarkt heeft moeite met nieuwe generatie Employers have difficulties with the new generation

Durf anders te zijn Dare to be different


2

STENDEN CONNECTS

New Media Wie heeft nog geen profiel op Hyves, LinkedIn of Facebook? Wie is er niet bekend met Twitter, weblogs of websites waarop je je reisverslag bij kunt houden voor het thuisfront? Tegenwoordig kun je bijna iedereen vinden op internet, lezen wat ze doen en wie ze zijn. Ook bedrijven hebben een digitale slag geslagen. Je kunt niet meer om online communicatie heen. Ook Stenden is zich op dit gebied steeds verder aan het ontwikkelen. Zet de deuren open Steeds meer van mijn collega’s, en mijzelf inclusief, hebben een weblog met nieuwtjes en leuke weetjes. Iedereen is welkom om hierop te reageren. Hetzelfde geldt voor Twitter. Ik vind het belangrijk om aan de wereld te laten zien waar ik trots op ben en welke ontwikkelingen Stenden door maakt. Wat dat betreft ben ik het met de Leeuwarder wethouder en onze alumnus Marco Florijn eens. Zet de deuren van je bedrijf open met nieuwe media. Met deze instelling is Marco verkozen tot Beste Lokale Bestuurder 2009 en streefde daarmee verschillende bekende bestuurders uit de rest van het land voorbij.

De nieuwe lichting De nieuwe generatie is met de mogelijkheden van internet opgegroeid. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed die dit heeft op het mediagebruik van jongeren. Ze nemen informatie vluchtig tot zich en zijn allemaal online. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Hoe bereik je deze doelgroep en waar vind je ze? Uit onderzoek blijkt dat deze nieuwe generatie gemiddeld 2,5 profiel heeft op de social media. Voor Stenden is deze nieuwe generatie de kern: studenten. Daarom is de afdeling Communicatie een onderzoek gestart naar het mediagebruik en de behoefte van deze doelgroep, zodat de communicatie met deze doelgroep optimaal wordt.

Digitale alumni Het onderzoek onder studenten is een onderdeel van een breder onderzoek onder studenten, medewerkers en alumni. We streven ernaar om de communicatie met onze alumni te verbeteren. Ook hier komt de vraag naar voren: is er behoefte aan digitale communicatie via bijvoorbeeld nieuwe media? De opleiding Hoger Hotelonderwijs heeft een online social community gelanceerd voor haar alumni. We onderzoeken of er behoefte is aan meer van dergelijke communities, of dat we alumni beter bedienen door te communiceren via bestaande platforms als LinkedIn of facebook.

Ouderwets en nieuwerwets Ondanks de ontwikkelingen op de digitale snelweg zijn we ook frequent te vinden in de reguliere media. Zo zijn we trots op het uitgebreide artikel in NRC Next over de nieuwe filosofie van ons nieuwe bedrijfsrestaurant in Leeuwarden. The Canteen is vernieuwd, duurzaam en biedt heerlijke, gezonde en internationale gerechten. Daarmee sluit hij heel goed aan bij idealen van Stenden. Ook de lokale media en vakbladen besteden regelmatig aandacht aan ontwikkelingen binnen Stenden. Het vakblad Science Guide berichtte vol enthousiasme over de benoeming van de nieuwe directeur International Affairs en de nieuwe Dean van Hoger Hotelonderwijs. Maar natuurlijk is dat ook allemaal te vinden op www.stenden.com, op mijn weblog en twitter.

Who does not have a profile on Hyves, LinkedIn or Facebook yet? Who does not know anything about Twitter, weblogs and websites on which you can keep up travelogues for the home front? Today, you can find almost anyone you are looking for on the Internet, and read what they are up to and who they are. Businesses have also gone digital. You won’t get anywhere these days without online communication. Stenden is also in the process of developing in that area.

Throw the doors open A growing number of my colleagues, including myself, have weblogs with all sorts of newsbytes and fun stuff. Everyone is welcome to react to everything. The same applies to Twitter. I consider it important to show the world what I’m proud of and the developments that Stenden is undergoing. In that regard, I agree with the Leeuwarden alderman and alumnus, Marco Florijn. Throw the doors of your organisation open with the new media! Thanks to that approach, Marco was voted Best Local Administrator 2009, and thereby outshone many other well-known administrators in the Netherlands.

The New Class The new generation grew up with all of the opportunities of the Internet. There is a growing body of research available on the influence of the Internet on media use amongst the youth. They absorb information faster and they can all be found online. How does an organisation go about dealing with this phenomenon? How do you reach your target group, and where do you find them? Research has shown that the new generation has, on average, 2.5 profiles each on the social media platforms. This new generation represents a core population at Stenden: its students. For that reason, the Communication department has launched a survey into media use and the needs of this target group in order to be able to optimize communication with that target group.

Digital Alumni The student survey forms part of a broader survey of Stenden students, staff and alumni. We strive to improve our communication with our alumni. This, too, begs the question: Is there a need for digital communication via, for example, the new media? The Institute of International Hospitality Management has launched an online social community for its alumni. We are investigating the need for more communities like that, or whether we would be serving our alumni better by communicating via the existing platforms, such as LinkedIn and Facebook.

The Old Fashioned and The New Irrespective of all the latest developments on the digital highway, we also still frequently feature in the regular media. For example, we are proud of a large article in the NRC Next about the philosophy of our new company restaurant in Leeuwarden. The Canteen has been renovated, rendered sustainable and offers a wide range of healthy and delicious international dishes. By doing so, The Canteen excellently represents Stenden’s ideals. The local media and trade journals also routinely pay attention to the latest developments in Stenden. The trade journal, Science Guide, recently published an enthusiastic article on the appointment of the new Director International Affairs and the new Dean of the Institute of International Hospitality Management. But of course all that is also available at www.stenden.com, and on my weblog and Twitter.


3

STENDEN CONNECTS

4 Wist je dat? 5

De nieuwe lichting: Amuse me or loose me

12

Alumnus Marco Florijn Beste Bestuurder Alumnus Marco Florijn Voted Best Administrator

The New Class: Amuse me or lose me!

9 Short 10

Dare to be different

16 Versus Michaela vs. Linda Leisure 18 Ondernemen

Drie ondernemingen op je dertigste Three companies by his thirtieth birthday

14

Vrouwelijke charmes in mannenwereld

20 Memories ’s Ochtends brak in de les Wasted in class the next morning

Feminine charms in a man’s world

COLOPHON | ZOMER 2010 | ISSUE 03 Stenden Connects is published twice a year by Stenden university TARGETGROUP Stenden alumni | CO-ORDINATION Margo van der Meer | EDITORIAL STAFF Margo van der Meer, Janna Bosma, Thijs Augusteijn | TRANSLATION Eurolanguages, Leeuwarden DESIGN G2K Groningen/Amsterdam | PHOTOGRAPHY Henk Postma, Claudia Dohm, Jaap Spieker | PRINTER Schuttersmagazijn, Hasselt | CIRCULATION 7.000 | CONTACT redactie@stenden.com The editors are entitled to revise articles before publication. The opinions presented herein do not necessarily reflect those of the editors. Stenden Connects and the individual authors hold copyright. No part of this publication may be copied in any form whatsoever without permission of the editors. No responsibitity can be taken for any later alterations.


WisT jE dAt 4

STENDEN CONNECTS

Robert Veenstra, de voorzitter van het College van Bestuur van Stenden hogeschool, op 29 juni afscheid heeft genomen van Stenden en per 1 augustus nieuwe voorzitter en algemeen directeur van sportclub Heerenveen wordt. On 29 June 2010, Robert Veenstra, President of the Executive Board of Stenden university, bade Stenden farewell to assume his new position, as Chairman and Managing Director of Heerenveen Sports Club, on 1 August 2010.

Vier studenten van de verschillende opleidingen in Emmen begin dit jaar mee hebben gedaan aan de Red Sea Challenge, een kleiner broertje van de Amsterdam Dakar Challenge. Four students from different programmes in Emmen participated in this year’s Red Sea Challenge, the lower profile version of the Amsterdam Dakar Challenge.

De opleiding Hoger hotelonderwijs een nieuwe Dean heeft benoemd: Craig Thompson, die op diverse hotelscholen in het buitenland heeft gewerkt. Stenden biedt de opleiding aan in Leeuwarden, Qatar, Zuid-Afrika, Bangkok en Bali. The International Hospitality Management (Hoger Hotelonderwijs) programme has appointed a new Dean, Craig Thompson, who has worked at a number of hotel schools around the world. Stenden offers the programme in Leeuwarden, Qatar, South Africa, Bangkok and Bali.

Meer dan 260 alumni van de opleiding Hoger Hotelonderwijs op 23 april bij het alumni-evenement waren. Volgend jaar is het weer feest op 20 mei 2011. Kijk voor meer informatie op www.alumninet.stenden.com. More than 260 alumni of the International Hospitality Management programme attended the alumni event on 23 April . Next year’s event will be held on 20 May. For more detailed information, please visit www.alumninet.stenden.com

Het restaurant SAM in Leeuwarden een nieuwe naam (The Canteen) en een nieuw, internationaal aanbod van gevarieerde gerechten zonder chemische toevoegingen heeft gekregen. Dit alles volgens kook­filosofie van docent en chefkok Albert Kooy.

The restaurant, SAM, in Leeuwarden has a new name (The Canteen) and a wide new range of international dishes without chemical additives. This is in line with the cooking philosophy of lecturer and head chef Albert Kooy.


STENDEN CONNECTS

De nieuwe lichting:

Amuse me or loose me

5


6

STENDEN CONNECTS

Een nieuwe generatie hoger opgeleiden bestormt de arbeidsmarkt: de nieuwe lichting. Het zijn de huidige hbo- en wo-studenten en starters. Hoewel ze niet wezenlijk anders zijn dan de vorige generatie, communiceren ze wel anders. Ze zijn gewend aan verschillende culturele invloeden en kunnen goed om­gaan met de toenemende snelheid van ont­ wikkelingen in de maatschappij. De student van nu kan snel schakelen, multi-tasken en beweegt zich in een voor hen wereld vol digitale mogelijkheden. Als werkgever zal je er maar aanstaan. Weer een nieuwe generatie die de arbeidsmarkt komt bestormen. Al is bestormen misschien niet de juiste formulering: hoger opgeleiden zijn vluchtig en de arbeidsmarkt heeft moeite hen te vinden, binden en boeien. Voor bedrijven liggen er verschillende kansen, maar dan moeten ze wel precies weten wie deze studenten zijn, waar ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Uitzendbureau Studenttalent deed daarom onderzoek naar hoger opgeleide studenten en starters in relatie tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De nieuwe lichting De resultaten van het onderzoek brengen helaas weinig nieuwe inzichten. Evenals de vorige generaties X en Y, hebben de huidige hoger opgeleiden een voorkeur voor werken op kantoor in plaats van thuis, hebben zij eerder contact met vrienden in de kroeg dan via MSN en lezen ze liever een boek dan een blog. Internet is veruit populairder dan televisie kijken, dat nog steeds hét medium is van de oudere generaties. De nieuwe generatie communiceert sneller, meer online en via netwerken. De hoger opgeleiden van nu leren graag en snel en kiezen voor een leven lang ontwikkelen. Zij zijn hierin zelfstandig én zelfsturend en zoeken voornamelijk online naar kennis en mogelijkheden. Het delen van die kennis en mogelijkheden gebeurt voornamelijk binnen de eigen, persoonlijke netwerken.

Sociaal netwerk Socializen is het nieuwe netwerken. Uit het onderzoek blijkt dat 100% van alle deelnemers online te vinden is. Daarvan is maar liefst 97% lid van een sociaal netwerk, ten opzichte van 51% van de eerdere generatie. Deelname aan meerdere netwerken is gebruikelijk: hoger Amuse me or loose me opgeleiden hebben De nieuwe lichting wil… gemiddeld 2,48 profielen › Een uitdagende baan op sociale netwerken. › Vrijheid en inspraak Maken is één, bijhouden en › Leren door zelf dingen aan te pakken aanvullen een tweede. De › Snelle feedback nieuwe generatie doet dat › Flexibiliteit vooral zelf en levert actief › Goede balans tussen werk en privé en veelvuldig content aan, › Vrije tijd zoals het uploaden van › Samenwerking filmpjes en foto’s, het › Geen topdown aansturing bijhouden van blogs of het › Weinig politiek bouwen van een eigen website.

Stenden en Nieuwe lichting De conclusies uit het onderzoek van Studenttalent neemt Stenden mee in de nieuwe communicatiemiddelenmix die na de zomer wordt geïntroduceerd.

Praktisch Hoger opgeleiden gebruiken het internet als handig middel om snel informatie te vergaren en uit te wisselen, niet zozeer om te ‘surfen’. In de resultatenlijst van meest bezochte websites komen vooral praktische sites naar voren, als Google, Nu.nl en YouTube. Internet op de mobiele telefoon wordt vooral gebruikt om bruikbare informatie, zoals reistijden en nieuws op te zoeken. De populairste blog is Geenstijl.nl en van de sociale netwerken zijn Hyves, MSN en Facebook het meest populair. De digitale generatie is niet voor elke trend te porren. Slechts 11% van de ondervraagden heeft een Twitter account.

Bedrijven en sociale netwerken Hoger opgeleiden vinden het interessant om via een digitaal netwerk persoonlijk benaderd te worden. Bijvoorbeeld over carrièremogelijkheden via het zakelijke netwerk LinkedIn. Maar op advertenties van bedrijven zit


7

STENDEN CONNECTS

Wat vind jij het meest belangrijk bij je keuze voor een vaste baan?

Bron: onderzoeksdossier de nieuwe lichting 2010

Hot or Not

Bron: onderzoeksdossier de nieuwe lichting 2010

de sociale netwerker niet te wachten, 46% van de ondervraagden vindt dit niet oké. Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat hoger opgeleiden de contacten in sociale netwerken nog nauwelijks gebruiken om een baan te vinden. De nieuwe lichting zoekt een baan via vacaturesites, door zelf contact te leggen met een bedrijf of door te zoeken in een eigen netwerk. Monsterboard.nl en NationaleVacaturebank.nl zijn daarin de meest populaire vacaturesites.

De nieuwe lichting binden Inhoud van het werk, goede werksfeer en een prettige omgang met collega’s zijn voor hoger opgeleiden belangrijker dan een paar honderd euro extra salaris. Toch speelt beloning wel degelijk een rol bij het motiveren van de nieuwe lichting. Uit het onderzoek blijkt dat ontwikkelingsmogelijkheden, een plek om te leren en relevante scholing belangrijk worden gevonden. Een gebrek aan ontwikkelingsprogramma’s (51%) en een te laag salaris (39%) zijn de twee belangrijkste redenen voor hoger opgeleiden om een organisatie te verlaten.

‘Echt’ zijn De uittocht van babyboomers zorgt binnen niet al te lange tijd voor een schaarste op de arbeidsmarkt. Volgens het onderzoek zal de verhouding AOW’ers en werkenden in de toekomst een dieptepunt van 2 op 1

bereiken. Hoger opgeleiden zullen deze schaarste deels op moeten vangen. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die ‘echt’ zijn een voorkeur genieten. Merken en namen spelen wel een rol, maar het bedrijf moet vooral authentiek zijn. Openheid over de visie en missie is voor de nieuwe lichting belangrijk. Een hip imago alleen is niet meer genoeg. Nieuwsgierig geworden naar de overige resultaten? Lees meer over het onderzoek op: www.studenttalent.nl. ‹

Paradoxaal? De nieuwe lichting… › › › › › › › › › › ›

Eist feedback Maar is eigenwijs Is niet materialistisch Maar rijdt toch graag in een mooie auto Wil afgerekend worden op resultaat Rechtvaardigt tegenvallers met ‘Ik heb toch mijn best gedaan’ Heeft niet veel geduld Vindt inzet zeer belangrijk Wil een snelle carrière bij een multinational Maar werkt het liefst in het MKB Vindt duurzaamheid en ontwikkelingswerk belangrijk

Turn page for English version ››


English version of p. 6-7

8

STENDEN CONNECTS

The New Class: Amuse me or lose me! The employment market is reeling under the onslaught of a whole new generation of higher education graduates: The New Class. The New Class consists of current Higher Vocational Education and university students and career starters. Although they are not essentially different from the previous generation, they do communicate differently. They are accustomed to a lot of different cultural influences and they are highly capable of handling increasingly fast-changing developments in society. Today’s students are able to adapt rapidly, to multi-task, and to navigate their way through a world full of digital options and opportunities. As an employer, you had better get ready for yet another generation that is about to storm the employment market. Okay, maybe ‘storm’ is not exactly the right choice of words: higher education graduates are fast movers and the employment market has trouble finding them, binding them and retaining them. Although there certainly are opportunities available in the market, businesses need to know exactly who the students are, where they are, and what they consider important. For that reason, temp agency Studenttalent conducted a survey amongst higher education students and career starters in relation to the latest developments in the employment market.

Stenden and the New Class Stenden will consider the conclusions of the Student Talent survey in the new communication mix that will be introduced after the summer.

The New Class Unfortunately the results of the survey reveal very few new insights. As in the case of the previous generations, X and Y, today’s higher education graduates also prefer working in offices rather than working at home, they prefer to meet their friends in the pub rather than on MSN, and they would rather read a book than a blog. The Internet is much more popular than watching television, which is still the medium of preference for the older generations. The new generation communicates faster, and spends more time networking online. Today’s higher education graduates like to learn, they learn fast, and they go for lifelong development. In that regard, they are independent, self-steering and primarily seek their knowledge and opportunities online. They mainly share their knowledge and opportunities in their own personal networks.

Social networking Socializing is the new kind of networking. The survey showed that 100% of all participants can be found online. At least 97% of them are members of a Amuse me or lose me! social network, as against 51% of the The new class wants … previous generation. The accepted › A challenging job norm is to be a member of various › Freedom and a say different networks: higher education › To learn by doing it themselves graduates have an average of 2.48 › Fast feedback profiles on social networks. Creating a › Flexibility profile is one thing, but maintaining › A good balance between work and updating it is another altogether. and private The new generation does this › Leisure time themselves and actively supplies a lot › Collaboration of content, such as video clips and › No top down control photographs, and they also update › Very little politics blogs and build their own websites.

Paradoxical? The new class … › › › › › › › › › › ›

Demands feedback but is a bit conceited Is not materialistic but likes to drive a nice car Wants to be judged on results Justifies failure with ‘I did my best, didn’t I?’ Is not very patient Finds commitment very important Wants a fast-moving career at a multinational corporation but prefers to work in small and medium-size enterprise (SME) Finds sustainability and development work important

Practical Higher education graduates use the Internet as a handy medium for quickly collecting and exchanging information – not so much just to ‘surf’. The results in the list of most frequently visited sites mostly reveal practical sites, such as Google, Nu.nl and YouTube. When it comes to mobile phones, they mostly use the Internet to find useful information, such as transport timetables and news. The most popular blog is Geenstijl.nl, and Hyves, MSN and Facebook are the most popular social media platforms. The digital generation is not open to just any new trend. Only 11% of the surveyed population have a Twitter account.

Companies and social networking Higher education graduates like to be approached personally via a digital network; for example, with respect to career opportunities presented on the business networking platform, LinkedIn. Social networkers are however not sitting around and waiting for job advertisements: 46% of the surveyed don’t like this form of recruitment. A striking result of the survey is that higher education graduates rarely use the contacts they make on the social networks to find jobs. The players in the new class seek their jobs on the job sites, by personally contacting desirable companies and by delving through their own networks. Monsterboard.nl and NationaleVacaturebank.nl are the most popular of those types of job sites.

Binding the new class The actual content of the work, a nice working atmosphere, and pleasant interaction with colleagues are more important considerations for higher education graduates than a few hundred euros extra in their paycheques. Reward does however play an important role in terms of the motivation of the new class. The survey revealed that they consider development opportunities, a place to study, and relevant schooling important. Inadequate development programmes (51%) and excessively low salaries (39%) are the two most important reasons for higher education graduates to leave an organisation.

Being ‘authentic’ The exodus of the baby boomers will soon create a shortage of the supply in the employment market. According to the survey, the ratio of old age pensioners to the working population will reach a trough of 2 to 1 in the future. The higher education graduates will have to partially fill that gap. The survey also revealed that graduates prefer ‘authentic’ companies. Although brands and names do still play a role, the most important criterion is that the company must be authentic. The new class considers openness about the company’s vision and mission very important: a hip image is no longer enough. Curious about the rest of the results? Read more about the survey at www.studenttalent.nl. ‹


9

STENDEN CONNECTS

Toerist heeft meer invloed dan je denkt Hoewel je in eerste instantie niet aan wereldvrede denkt als je het over toerisme hebt, is er zeker een sterke link tussen deze twee onderwerpen. Het boek Tourism, Progress and Peace, dat is voortgekomen uit een initiatief van lector Omar Moufakkir, bespreekt het verband tussen vrede, conflictoplossing en toerisme, maar ook de rol van het bedrijfsleven en het individu hierbij. Kijk voor meer informatie op ww.stenden.com. ‹

Wil jij ondernemen in het buitenland?

Tourists have more influence than you think

De Europese Commissie biedt sinds kort het Erasmus Young Entrepreneurs programma aan, waarmee startende ondernemers de kans krijgen om internationale ervaring op te doen. 

kkir

Omar Moufa

Do you want an entrepreneurship abroad? Blurb

ress and Pea

The European Commission recently launched the Erasmus Young Entrepreneurs programme that gives starting entrepreneurs the opportunity to gain international experience in business. This can be done in the form of an industrial placement of a maximum of six months with an experienced entrepreneur in Europe. But it is also a good opportunity for the participating experienced entrepreneurs to expand their international contacts through the programme. Check www.erasmus-entrepreneurs.nl for more information. ‹

Tourism Prog

Dit kan via een stage van maximaal zes maanden bij een ervaren 172 ondernemer binnen Europa.25Maar het is tevens een goede gelegenheid voor de deelnemende ervaren ondernemers om met behulp van het programma hun internationale contacten uit te breiden. Kijk voor meer informatie op www.erasmus-entrepreneurs.nl. ‹ ce ress and Pea Tourism Prog and Ian Kelly

Although the first thought that pops into your head when thinking about tourism might not be world peace, there is definitely a strong link between the two subjects. The book, Tourism, Progress and Peace, which came about as an initiative taken by lector Omar Moufakkir, deals with the relationship between peace, conflict 25 resolution, and tourism, as well 2as with the roles of commerce and 17 industry and the individual in that situation. For more information, 20 please visit www.stenden.com. ‹

ce

Related titles ddaad

Tourism Progress and Peace Edited by

kkir Omar Moufa and Ian Kelly

adaada

Author

ation on these For further inform

titles and

i.org ite at www.cab ns, see our webs other publicatio

Stenden houdt uw zaag scherp

e 8DE, UK dshire, OX10 CABI Head Offic Wallingford, Oxfor Nosworthy Way, USA rican Office e, MA 02139, CABI North Ame Avenue, 7th Floor, Cambridg setts 875 Massachu

with Space for bar code ISBN included

Als eerste grotere externe partij in Nederland mag het Instituut Service Management (ISM) van Stenden hogeschool de Franklin­Covey leiderschapstrainingen aanbieden voor externe partijen. Franklin Covey is wereldwijd bekend geworden met zijn filosofie ‘7 Eigenschappen van Effectief Leiderschap’. Het ISM gaat de Covey-trainingen op termijn ook aanbieden aan langdurig werklozen en jeugdwerklozen. Kijk voor meer informatie op www.ismweb.nl. ‹

Stenden keeps the saw sharp Stenden university’s Instituut Service Management (ISM) is the first large external organisation in the Netherlands to receive authorization to offer FranklinCovey leadership training courses to external parties. Franklin Covey earned worldwide renown with his philosophy, ‘7 Characteristics of a Good Leader’. The ISM will eventually also hold Covey training courses for the long-term unemployed and for unemployed youth. For more detailed information, please go to www.ismweb.nl. ‹


10

STENDEN CONNECTS

Dare to be different De een werkt om te leven, de ander leeft om Sportvrouw van het Jaar te werken. Bij enkelen van ons draait het leven Marit Bouwmeester is in april bij het Fries Sportgala in Sportstad om sport. Zo ook bij Small Business and Retail Heerenveen uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Management alumna Marit Bouwmeester (21). sporter heeft wel eens geen zin om te trainen. Ik heb dat vooral wanneer Zij staat op dit moment derde op de wereld­ het buiten net een paar graden boven nul is, of als het bijvoorbeeld ranglijst Laser Radial zeilen en maakt deel uit stortregent. Dan vraag ik mezelf af waarom ik zo nodig een buitensport moet beoefenen. Maar goed, een 9 tot 5-baan is ook niet altijd leuk.” van het nationaal team voor de Olympische Competitie domineren Spelen 2012 in Londen. Alles in hoog tempo Het gaat Marit Bouwmeester voor de wind. In 2008 werd ze Nederlands kampioen Radial dames en in december 2009 behaalde ze een eerste plaats in de ISAF Sailing Worldcup in Melbourne. Om bij te blijven in de competitie stond ze eerder al voor een moeilijke keuze. Marit: “In 2005 startte ik met mijn studie SBRM, maar twee jaar later ben ik alweer gestopt. Ik kwam net uit de jeugdklasse zeilen en wilde me kwalificeren voor de seniorenklasse. Trainen was hard nodig. Qua niveau had ik nog heel wat in te halen.” “Ik wilde me fulltime richten op de Olympische Spelen in Peking. In 2008 heb ik veel progressie geboekt, maar de resultaten waren uiteindelijk niet goed genoeg om me te kwalificeren. Na dat inspannende trainingsjaar heb ik mijn studie in dubbel tempo opgepakt. Die omschakeling was erg wennen, maar was ook een aangename afwisseling met het zeilen. Afgelopen januari ben ik afgestudeerd.” Haar leven draait nu weer volledig om de sport. “Soms vind ik het gek dat al mijn afgestudeerde vriendinnen een kantoorbaan hebben en fulltime werken. Ik zou dat niet kunnen. Zeilen is mijn werk. Werk is niet altijd bevredigend, en ook een

“Sporten op hoog niveau vraagt veel commitment en daar horen opofferingen bij.”

“Mijn doelen halen, dat vind ik belangrijk. Maar ik wil steeds vaker de competitie domineren. Eén keertje winnen is niet voldoende. Vroeger was ik niet zo. Ik heb me het competitieve moeten aanleren en ben nu op een niveau beland waarin elk detail telt. Als je keihard traint en er helemaal voor gaat, dan geeft winnen een enorme kick. De eerste plaats behalen is gewoon verslavend!”

Olympische Spelen 2012 Marit traint nu voor de Olympische Spelen in 2012. “Op dit moment oefen ik gemiddeld vier weken in het buitenland en twee weken thuis bij het Nationaal Trainingscentrum Zeilen in Scheveningen. Als ik voor de competitie in het buitenland ben train ik elke dag op het water. En verder fitness ik zes dagen in de week.” Om nog beter te worden trainde Marit bij Anna Tunnicliffe, Olympisch Kampioene Laser Radial. Samen met coach Marc Littlejohn oefent ze nu op het snel en hard aandewind varen. “En de finale-races mogen ook beter. Mijn ambitie is om goud te winnen op de Olympische Spelen.”

Opofferingen Voor Marit is er ook een leven na de Spelen. “Als alles goed gaat, en ik me fit voel, doe ik misschien nog een Olympische cyclus tot 2016. In de toekomst wil ik graag iets naast het zeilen gaan doen, ter afwisseling. Ik ben nog een beetje zoekende naar wat dat gaat worden. Sporten op hoog niveau vraagt veel commitment en daar horen opofferingen bij. Er zijn periodes bij dat je alles opzij moet zetten. Maar ik kan me voorstellen dat er ook een periode komt, waarin ik meer tijd met familie en vrienden wil doorbrengen.” ‹


11

STENDEN CONNECTS

Some people work for a living, others live for their work. But for a few us, life is all about sports. One such person is Small Business and Retail Management alumna Marit Bouwmeester (21). Marit is currently ranked third in the world in Laser Radial sailing and is a member of the Dutch national team for the 2012 Olympic Games in London.

Everything is happening at a mad pace Marit Bouwmeester is on a run: In 2008, she became the Dutch national female champion in Radial sailing and in December 2009 she won first place in the ISAF Sailing World Cup in Melbourne. In order to be able to keep up with the competition, she was forced to make a difficult decision at the very outset: “I started my SBRM studies in 2005, but two years later I had to stop. I had just come out of the youth sailing class and wanted to qualify for the senior class. I really needed to do a lot of training, and I had to work very hard to jack up my personal performance.” “I wanted to focus on the Beijing Olympic Games fulltime. I showed a lot of progress in 2008, but I was ultimately just not good enough to qualify. After that intensive year’s training, I doubled the pace of my studies. It took some getting used to, but it was also a pleasant change from sailing. I graduated last January.” Her life now revolves around her sport: “Sometimes I think it’s crazy that all my graduate friends have fulltime office jobs. I would never be able to do that. Sailing is my job. Work is not always fun, and athletes don’t always feel like training either. That mostly happens to me when the outdoor temperature is only a few degrees above zero or when the heavens really open up. Those are usually the moments when I really question the decision to take up an outdoor sport. On the other hand, a 9-to-5 job is also not always equally nice.”

Dominating the competition “I find it important to achieve my goals. But these days I find I want to dominate the competition more often than not. It’s not enough to win only once. I was okay with that in the past. I had to drill myself into becoming competitive, and at this stage I’m at a level where every little detail counts. If you train like mad and really go for it, then winning is an enormous kick. Coming in first is really quite addictive!”

Sportswoman of the Year In April this year, Marit Bouwmeester was named Sportswoman of the Year at the Fries Sports Gala in Sportstad Heerenveen.

1012 Olympic Games Marit is now training for the 2012 Olympic Games. “At the moment I am, on average, spending four weeks training abroad and two weeks at home at the National Sailing Training Centre in Scheveningen. I train on the water every day when I’m taking part in competitions abroad. And I also do fitness training six days a week.” Marit took the extra mile by training with Anna Tunnicliffe, the Olympic Champion in Laser Radial. She is currently working on fast close-hauled power sailing with coach Marc Littlejohn. “And I could also do better in the finals. My ambition is to win gold at the 2012 Olympic Games.”

Sacrifice Marit also sees a life for herself after the Olympics: “If everything goes well and I feel strong enough, I might actually also take part in the 2016 Olympic cycle. I’d like to do something else besides sailing in the future – if only for the variation. I’m still trying to figure out what exactly that will be. Sports, at this level, demands an enormous amount of commit­ ment and a certain amount of sacrifice. There are times when you have to put everything else aside; however, I can imagine there’ll be a time when I’ll want to spend more time with my family and friends.” ‹

“Sport, at this level, demands an enormous amount of commitment and a certain amount of sacrifice.”


12

STENDEN CONNECTS

Marco Florijn, PvdA-wethouder Werk & Inkomen en Sport in Leeuwarden en alumnus van Stenden hogeschool, is uitgeroepen tot Beste Lokale Bestuurder van afgelopen jaar. Vakblad Binnenlands Bestuur prees hem om zijn moed, antibureaucratische instelling en innovatief optreden. De 32-jarige Florijn is volgens het vakblad: ‘een moderne bestuurder die slim gebruik maakt van nieuwe media als Facebook, Twitter, Hyves en Linkedin’. Marco Florijn streefde bekendere collega’s als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb voorbij. Connects sprak met Marco over zijn manier van besturen, de markering van een nieuw bestuurstijdperk en over zijn eigenschappen als moderne bestuurder.

Hoe zou je de nieuwe manier van besturen uitleggen? “Er is al enige tijd een omslag gaande van een wat gesloten bestuurscultuur naar een meer levendig en open cultuur. De verkiezings­ criteria voor de titel ‘Beste Bestuurder’ zijn hier een bevestiging van”, vertelt Marco. “Transparantie en authenticiteit zijn de kernwoorden die bij de nieuwe manier van besturen horen. Ik vind het belangrijk om te laten zien wat een wethouder doet. Met nieuwe media maak ik mijn beroep tastbaarder en transparanter. In Nederland is Maxime Verhagen bekend geworden door te twitteren over bijvoorbeeld de gebeurtenissen in Afghanistan. Dat werkt verhelderend en maakt dat de politiek meer toegankelijk is. Ex-president Bill Clinton heeft hiermee een begin gemaakt door een autobiografisch boek te schrijven. President Obama heeft deze transparantie doorgezet en is inmiddels een bekende Twitteraar. Het gebruik van nieuwe media in de politiek is een trend. Toch vind ik dat bestuurders nog effectiever gebruik kunnen maken van LinkedIn, Hyves en Twitter.”

Wat maakt transparantie zo belangrijk? “Als gemeentebestuur heb je de plicht aan burgers om te laten zien wat je doet. Dat betekent dat we, bij wijze van spreke, de deuren van het stadhuis wagenwijd open moeten zetten. Met nieuwe media kun je dit doen door als bestuurder meer van jezelf laten zien en open te staan voor de feedback. Dat laatste is erg belangrijk, omdat je daardoor feeling houdt met je achterban.”

Zie je jezelf als voorbeeld voor toekomstige bestuurders? “Mijn openheid in de omgang met de samenleving en ambtenaren zou ik graag als voorbeeld willen zien. Ik sta niet alleen open voor feedback vanuit de samenleving, maar ook vanuit de ambtenaren waar ik mee werk. Die eerlijkheid is beter voor de stad, want met meerdere perspectieven kun je als bestuurder betere afwegingen maken. Mensen vragen mij of ik wel eens bang ben dat mensen misbruik maken van mijn openheid. Tot nu toe merk ik dat nog niet en heb ik als bestuurder vooral baat bij mijn open en kwetsbare houding, dus laat het een voorbeeld zijn voor anderen. Andere bestuurder zijn ook weer een voorbeeld voor mij. Ik pik veel op van andere bestuurders. Jezelf goed vinden is gevaarlijk, je kunt je blind gaan staren op je eigen succes en werkwijze. Soms krijg ik een negatieve reactie van Twitteraars over een uitspraak of over een project dat ik niet goed heb aangepakt. Dat zuivert je en dat is essentieel.” ‹

Alumnus Marco Florijn Voted Best Administrator Marco Florijn, the PvdA alderman for Employment & Income and Sport in Leeuwarden, and alumnus of Stenden university, has been voted Best Local Administrator of the past year. Dutch trade journal Binnenlands Bestuur praised him for his courage, anti-bureaucratic attitude, and innovative actions. According to the trade journal, the 32-year-old Florijn is: ‘a modern administrator that knows how to make smart use of the new media, such as Facebook, Twitter, Hyves and LinkedIn’. Marco Florijn thereby outperformed other famous colleagues, such as Rotterdam’s mayor, Ahmed Aboutaleb. Connects talked to Marco about his administrative style, the ‘marking’ of a new administrative era, and about his personal characteristics as a modern manager.

How would you explain the new style of administration? “The turnaround from a closed administrative culture to a more lively and open culture has been going on for some time now. The selection criteria for the title, ‘Best Administrator’ confirm this,” Marco explains. “Transparency and authenticity are the main keywords when it comes to the new style of administration. I find it important to show what exactly an alderman does. I use the new media to make my profession more tangible and more transparent. Minister Maxime Verhagen became famous in the Netherlands for twittering on events that were taking place in, for example, Afghanistan. This has a clarifying effect and helps to make politics more accessible. Ex-president Bill Clinton started that trend by writing an autobiography. President Obama continued that transparency, and is now also a famous Twitterer. Using the new media in politics is a growing trend. That notwithstanding, I believe administrators could make more effective use of LinkedIn, Hyves and Twitter.”

Why is transparency so important? “It is the municipal council’s duty to show the citizen what it is doing. This means, in a manner of speaking, that we need to throw the doors of the town hall wide open. You can do that with the new media by showing much more of yourself, as an administrator, and by being open to feedback. The latter is extremely important, because it keeps you in touch with your supporters.”

Do you see yourself as an example for future administrators? “I would like my openness in my interaction with society and other officials to serve as an example. I’m not only open to feedback from the community, but also from the officials I work with. That kind of honesty is better for the city, because a broader range of perspectives enable you, as an administrator, to make better decisions. People often ask me whether I’m afraid that someone might abuse my openness. It has never happened yet and, so far, I have only benefited from my open and vulnerable approach. So, yes, I think it could be an example for others. I also take examples from other administrators and I have learned a lot from other managers. It’s dangerous to start thinking of yourself as ‘good’, because it’s easy to become blinded by your own success and work methods. I sometimes get negative reactions from Twitterers about statements I made or about projects I did not do very well. That helps to ‘purify’ you and that’s really essential.” ‹


STENDEN CONNECTS

Alumnus Marco Florijn Beste Bestuurder

13


14

STENDEN CONNECTS

Linda Brueker (25), alumna van Leisure Management en Office Manangement, staat haar mannetje als accountmanager bij Taxiwerq chauffeursbemiddelingsbureau BV. In de taxiwereld waarin een te commerciële benadering en grote beloftes niet op prijs worden gesteld, profiteert ze van haar what you see, is what you get mentaliteit. “Mijn nuchtere en vrolijke inslag werkt in deze mannenwereld. Ik ben ‘echt’.” Linda grapt: “Maar als het uitkomt, gooi ik mijn vrouwelijke charmes in de strijd.”

Vrouwelijke charmes in mannenwereld


15

STENDEN CONNECTS

Van chronisch zieken tot dronken jongeren Brueker studeerde in 2006 af in Leisure Management aan Stenden hogeschool. In 2008 starte ze een verkorte HBO-opleiding Office Management aan dezelfde hogeschool. “Als accountmanager ga ik op zoek naar het juiste personeel voor taxibedrijven. Ook zorg ik voor het opleiden van taxichauffeurs. Gemiddeld voer ik twaalf tot achttien sollicitatiegesprekken per week om geschikte kandidaten te vinden voor bijvoorbeeld schooltaxi’s, ouderenvervoer en straattaxi’s. Dat vereist inzicht in mensen. Als taxichauffeur kom je met allerlei mensen in aanraking, zoals mensen uit een laag sociaal milieu, chronisch zieken, ouderen, bekende Nederlanders of politieke bestuurders. Als taxi­ chauffeur moet je weten hoe je te gedragen. Het is een van de meest onderschatte beroepen.”

“Als je eenmaal de regels overtreed, kom je via mij niet meer aan de bak.”

Lief en streng In de taxiwereld is zo’n zeventig procent man. Dat schrikt Brueker niet af. “Ik kwam als een bleu meisje binnen bij dit bedrijf. Ik ben een spontane, vrolijke meid maar als het er op aan komt, treed ik hard op. Overtreedt een chauffeur de regels, dan is het direct afgelopen en komt hij via mij niet meer aan de bak. Hier ben ik heel streng in.”

Familiegevoel inruilen Tijdens haar studie heeft Brueker de richting ‘Beurs en evenementmanagement’ gevolgd. Op den duur zou ze graag in deze richting willen werken. “De stap lijkt misschien groot, maar ik zie de overeenkomsten. Ik kan goed organiseren en netwerken. Ook klantcontact vind ik erg leuk. Ik wil het familiegevoel van mijn huidige werkgever dan inruilen voor een meer individuele functie bij een groter bedrijf. Maar ik zou niet in een vrouwen­wereld kunnen werken. Mannen zijn recht voor hun raap. Geen geklets, geen poeha. Daar houd ik van. What you see is what you get.” ‹

Spontaan netwerken Een van de belangrijkste taken van Brueker is netwerken. “Ik bouw een intensieve klantrelatie op met de taxibedrijven. Zo onderhoud ik nauw contact met meestal de directeur of de afdeling P&O. Ben ik in de buurt dan kom ik even langs voor een kopje koffie. Deze spontaniteit wordt gewaardeerd. Behalve een goede relatie met taxibedrijven is dit ook van belang bij bijvoorbeeld gemeenten, UWV (voor re-integratietrajecten) en opleiders. Zij zorgen voor een groot deel van de aanwas van de toekomstige taxichauffeurs.”

Feminine charms in a man’s world Linda Brueker (25) is quite capable of ‘standing her man’ in her roles as account manager at Taxiwerq chauffeursbemiddelingsbureau BV, a taxi drivers’ mediation agency. In the taxi world, where an excessively commercial approach and big promises are not appreciated, she makes the most of her what you see, is what you get mentality. “My sober and cheerful attitude works in this man’s world. I am ‘authentic’.” Linda quips: “But if necessary, I’m always able to apply my feminine charms in the battlefield.”

“If you break the rules once, you’ll never get another job.” From the chronically ill to drunken youths Brueker graduated in Leisure Management at Stenden university in 2006. In 2008 she started a short-track Higher Professional Education programme in Office Management at the same university of applied sciences. “As an account manager, my job is to find the right personnel for the taxi companies. I am also responsible for the training of the taxi drivers. On average, I hold 12 to 18 job interviews a week to find suitable candidates for, e.g. school taxis, transportation for the elderly, and street taxis. That demands a certain level of insight into human nature. As a taxi driver, you come into contact with a lot of different types of people, such as people from lower social standing to the chronically ill, older people, Dutch celebrities, and political administrators. As a taxi driver, you need to know how to behave. I think it’s one of the most under-estimated jobs there is.”

Spontaneous networking One of Brueker’s most important tasks is to network: “I work on building up intensive customer relations with the taxi companies. I mostly stay in contact with the director or the P&O department. Whenever I’m in their neighbourhoods, I always try to drop in for a cup of coffee. They appreciate that kind of spontaneity. Besides the taxi companies, it is also important to stay in touch with, for example, the municipalities, the employee insurance agency (UWV) (for re-integration procedures), and the instructors. They are, after all, responsible for bringing in most of the future taxi drivers.”

Kind but strict Men make up about 70% of the workforce in the taxi business. This does not worry Brueker in the least: “I started as a bit shy in this company. I am a spontaneous, cheerful girl, but I can be extremely tough when the situation calls for it. If a taxi driver breaks the rules, his career is finished, and I will never give him another job. I’m very firm about that.”

Giving up the family feeling Brueker did the ‘Trade Fair and Event Management’ course during her studies. She would still like to work in that sector one day: “It may be a big step, but the similarities are obvious to me. I’m good at organising and networking. I also love contact with the customer. I would then have to trade in the family feeling at my current employer for a more individual job in a bigger company. But I don’t think I could work in a female world. Men are so straightforward – there’s no chitchat, no nonsense. I like that. What you see is what you get.” ‹


16

STENDEN CONNECTS

Leisure Studie In 2002 ben ik afgestudeerd in Travel and Leisure Management.

Werk Ik werk als Area Manager Noord-Amerika bij Booking.com - een wereldwijde online hotelreserveringensite. Ik geef in New York leiding aan vier verkoopkantoren in Noord-Amerika en aan een operationsafdeling. Mijn team zorgt dat we in heel Noord-Amerika over hotels beschikken en dat er voldoende kamers beschikbaar zijn voor de beste prijzen. We onderhandelen met hotels over kamertarieven en beschikbaarheid, maar we benaderen ook nieuwe hotels om zich bij onze website aan te sluiten.

Jaar- of maandsalaris Daar geef ik liever geen antwoord op.

Uren per week Ergens tussen de 40 en 60 uur. Omdat ik leiding geef aan kantoren in verschillende tijdzones zijn mijn dagen soms langer om de verschillende tijdzones te bestrijken. Soms is er ook een deadline waardoor ik in het weekend moet werken.

Werkdag Ik heb vandaag een kwartaaloverzicht voorbereid en ik ben bezig de prognose voor het komende kwartaal af te ronden.

Waar woon je? Ik kom oorspronkelijk uit Oostenrijk, ging studeren in Nederland en woon nu met mijn verloofde in een appartement in New York.

Hoe vond je Leeuwarden als stad om te studeren? Het is een aantrekkelijke stad en ik vond het leuk om daar te studeren, wegens de vele internationale studenten die een hechte groep vormen. Als ik aan Leeuwarden en Nederland denk, denk ik ‘Ahhh... fietsen door weer en wind en kaas!’ ‹

Michaela Baier

Studies I graduated in Travel and Leisure Management in 2002.

Work I work as Area Manager North America for Booking.com – a worldwide online hotel reservation site. I run four North American sales offices and an operations department in New York. My team is responsible for making sure that we have hotels available in the whole of North America and that we have sufficient rooms available at the best prices. We negotiate with the hotels to secure the best possible room rates and their availability, but we also approach new hotels to join our website.

Annual or monthly salary I would rather not answer that.

Hours per week Somewhere between 40 and 60 hours. The fact that I manage a number of offices located in different time zones means that my days are sometimes longer because I have to cover different time zones. And sometimes I also have to work on weekends to meet deadlines.

Working day I prepared a quarterly overview today and I am now in the process of finishing off a prognosis for next quarter.

Where do you live? I’m originally from Austria. I went to the Netherlands to study and I now live in an apartment in New York with my fiancé.

What did you think of Leeuwarden as a student city? It’s an attractive city and I really liked studying there because of all the international students that formed a really tightly knitted group. Whenever I think of Leeuwarden and the Netherlands, I think: ‘Ahhh... cycling through the wind and weather and cheese!’ ‹


De rubriek Versus toont de verschillen en overeenkomsten in de loopbaan en toekomst van alumni van dezelfde opleiding. In elke editie komen alumni van een andere opleiding aan bod. 17

STENDEN CONNECTS

Linda de Jong Studie

Studies

Leisure Management 1998-2003

Leisure Management 1998-2003

Functie

Work

Als Procescoördinator bij het Information & Registration Centre van Stenden hogeschool in Leeuwarden ben ik verantwoordelijk voor de planning en verdeling van de werkzaamheden van de centrale studentenadministratie. Daarnaast ontwikkel en beheer ik werkprocedures.

My job as a Process Coordinator in the Information & Registration Centre at Stenden university in Leeuwarden is to take responsibility for work planning and distribution in the central student administration. In addition, I also develop and manage work procedures.

Jaar- of maandsalaris?

Annual or monthly salary?

Mijn jaarsalaris voor een aanstelling van 36 uur is bruto ongeveer ¤ 32.500 incl. 13e maand en vakantiegeld

My annual salary for a 36-hour workweek is approximately ¤ 32,500, including a 13th cheque and my holiday allowance.

Heb je je ambities waargemaakt?

Have you fulfilled your ambitions?

Al sinds mijn studie ambieer ik een baan in het (duurzaam) toerisme. Helaas is die droom nog niet uitgekomen, maar ik geloof dat alles met een reden op je pad komt. Als klein meisje droomde ik ervan om op Schiphol te werken. Het reizen en verlangen naar het buitenland zat er al vroeg in. Mijn moeder komt uit Noord-Ierland dus al van jongs af aan vlogen we regelmatig naar haar familie. Schiphol heeft nog steeds een speciale uitwerking op mij, ik voel een positieve energie zodra ik in de buurt ben. Een groot deel van die energie voel ik ook bij Stenden: het is een hogeschool waar veel nationaliteiten rondlopen. Ik hou van de dynamiek die dit met zich meebrengt. Het werken op een hogeschool is niet iets wat ik ambieerde maar is onverwachts wel erg leuk gebleken.

I’ve wanted a job in (sustainable) tourism ever since my student days. Unfortunately that dream has not come true yet, but I believe that everything happens for a reason. As a little girl, I dreamed of a job at Schiphol. I started yearning to see the world at an early age. My mother hails from Northern Ireland, so as a child we often flew over to her family in Ireland. Schiphol still has a very special effect on me, and I get a very positive feeling whenever I’m anywhere near it. I also feel much of that energy at Stenden. What I really like about the job at Stenden is that there are so many nationalities represented here. I love the dynamics that come with that. I never really planned to work at a university, but to my surprise it’s turned out to be very nice.

Waar woon je?

Where do you live?

Ik woon nu alleen in een appartement Leeuwarden. Tijdens mijn studie woonde ik op kamers midden in de binnenstad. Leeuwarden is een gezellige stad en we maakten als studenten elke donderdagavond de kroegen en discotheken onveilig.

I live alone in my own apartment in Leeuwarden. During my studies, I had a room in the city centre. Leeuwarden is a fun city to live in and as students we always used to turn the pubs and discos upside down on Thursday nights.

Heb je nog leuke herinneringen aan de CHN?

Do you have pleasant memories of the CHN?

Het derde studiejaar van Tourism was volledig in het Engels en volgde ik dus ook met meerdere exchange studenten. In dit jaar heb ik Michaela leren kennen en zijn wij vriendinnen geworden. Michaela heeft tijdens haar werk bij bookings.com een promotie aangeboden gekregen en is naar New York verhuisd. Afgelopen december ben ik tijdens mijn vakantie in New York met mijn beste vriendin gezellig uit eten geweest, samen met haar verloofde. Dit was een ontzettend leuke avond en het was bijzonder om elkaar na vijf jaar weer te treffen in New York. ‹

The whole of the third year of the Tourism programme was in English, so I studied with a lot of exchange students. That was the year I met Michaela and when we became good friends. Michaela was offered a promotion by Bookings.com and was transferred to New York. Last December, during my vacation, I went to New York and had a lovely dinner with my best friend and her fiancé. It was a really amazing evening and it was great to meet up with her again in New York after five years. ‹


OndErnemEn 18

STENDEN CONNECTS

Drie ondernemingen op je dertigste “Eind 2007 moest ik een moeilijk keuze maken: ga ik verder als werknemer of kies ik toch voor het zelfstandig ondernemen? Mijn ouders verlangden van mij een antwoord op deze vraag. Als franchisenemer van de HEMA wilden zij het rustiger aan gaan doen en vroegen mij de zaak over te nemen. Ik had het wel gezien bij mijn huidige werkgever. In januari 2008 verhuisde ik van het bruisende Amsterdam terug naar het vertrouwde Brabant om als ondernemer een nieuwe start te maken.�


19

STENDEN CONNECTS

Small Business alumnus Jan Willem van Dis (30) woont nu in hartje centrum van ‘s-Hertogenbosch. De zaak van zijn ouders loopt goed en inmiddels is hij eigenaar van twee HEMA winkels. Jan Willem heeft de smaak te pakken: “Binnenkort hoop ik een derde winkel te openen. ” Een voorliefde voor de HEMA is hem met de paplepel ingegoten. Of zou het toch de rookworst zijn?

Three companies by his thirtieth birthday “At the end of 2007 I was faced with a very difficult choice: Am I going to keep working as an employee for others or am I going to start my own company? My parents wanted me to answer that question. As franchise holders of a HEMA shop, they wanted to start taking things easier and wanted me to take over the business. I’d more or less had enough at my then current employer, so in January 2008 I left throbbing Amsterdam to go back to my old home province of Brabant, where I planned to start my new career as an entrepreneur.” Small Business alumnus Jan Willem van Dis (30) now lives in the centre of ‘s-Hertogenbosch. His parents’ business is running well, and today he is the owner of two HEMA shops. Jan Willem likes what he’s doing: “I’m hoping to open a third shop soon.” His love for HEMA was spoon-fed since his early childhood. Or perhaps it was just those delicious smoked sausages?

HEMA minded

HEMA-minded

Jan Willem: “Na mijn Small Business-studie ben ik bij het HEMAhoofdkantoor begonnen als inkoopassistent. Na twee jaar wist ik mezelf op te werken tot inkoper. Uiteindelijk heb ik ruim zes jaar op het hoofdkantoor gewerkt. Een hele leuke tijd, waarin ik veel heb mogen leren van het retailvak. In 2008 heb ik de winkel van mijn ouders overgenomen. De HEMA is voor mij een logische keuze. Het voelt vertrouwd omdat ik ermee opgegroeid ben. Maar HEMA is ook een inspirerend en vrolijk merk, dat erg goed bij mij past!” Dan zegt Jan Willem lachend: “En zeg nou zelf, wie houdt er niet van dé HEMArookworst: vol van smaak door het unieke recept en met liefde gemaakt.”

Jan Willem: “After my Small Business studies, I started out as Assistant Buyer at the HEMA headquarters. After two years, I had worked my way up to the position of buyer. I ultimately spent six years working in the head office. That was a very nice time for me and I learned a great deal about the retail industry. In 2008, I took over my parent’s shop. HEMA was a logical choice for me. I feel at home there, because I grew up in it. But HEMA is also an inspiring and happy brand, and that really suits me down to the ground!” Jan Willem laughs: “And let’s be honest for a moment: who does not love HEMA’s smoked sausages? They’re so delicious because of the unique recipe and they’re made with so much love.”

Ondernemer of bestuurder

Entrepreneur or Manager

Jan Willem voelt zich steeds meer ondernemer, maar bekijkt veel zaken nog vanuit de rol van manager. “Als zelfstandig ondernemer is je kennisveld breder en ben je vaak eindverantwoordelijke. Als manager ben je meer een specialist in een bepaald vakgebied en delegeer je vaker taken aan experts.”

Although Jan Willem is beginning to feel more and more like an entrepreneur, he still views many things from the perspective of a manager. “As an independent entrepreneur, your field of knowledge is generally broader and you are ultimately responsible, whereas, as a manager, you are more of a specialist in a specific field and you delegate to other experts more often.”

“Op het hoofdkantoor van HEMA was ik meer een specialist met een eigen afdeling. Nu moet ik op veel meer gebieden actie ondernemen. Dat maakt het ondernemerschap uitdagend , maar ook veeleisend. Ook moet je als ondernemer voor je bedrijf instaan. Het raakt je persoonlijk omdat het jouw bedrijf is. Ik probeer de tijd te nemen voor mijn werk en werknemers. Als baas ben ik soms geneigd sneller te willen gaan dan mijn omgeving en dat is niet altijd even handig. Ik houd nu eenmaal van aanpakken. Mijn motto is: ‘toon lef en durf ergens voor te gaan!’”

Kredietcrisis “Ondanks de kredietcrisis wil ik een derde filiaal openen. Hoewel ik verwacht dat de crisis nog wel even gaat duren, maak ik maak me niet te veel zorgen. HEMA probeert altijd onderscheidend te zijn in product en kwaliteit. We merken wel dat de groei van de omzet beperkt is. De consument houdt de hand op de knip en doet minder impuls aankopen. Klanttevredenheid is in deze tijd essentieel en zorgt voor het noodzakelijke onderscheidend vermogen. Dit kan je bereiken door goed opgeleid en vooral gemotiveerd personeel.” ‹

“I was more of a specialist with my own department when I worked at the HEMA head office. Now I need to take action on a much wider playing field. That makes entrepreneurship challenging, but also very demanding. An entrepreneur is also fully accountable for his company: it’s personal, because it’s your own company. I try to make time for my work and my employees. As a boss, I am sometimes inclined to want to move faster than my immediate environment, and that is not always a good thing. I simply like to get in there and get my hands dirty. My motto is: ‘Show courage, and dare to go for what you believe in!’

Credit Crisis “Credit crisis or no credit crisis, I’m ready to open a third branch. I’m not too worried, even though I think the credit crisis is still going to be around for a while. HEMA tries to distinguish itself in terms of product and quality. We have however noticed that the turnover growth has become more limited. The consumer is counting every penny and is therefore less inclined to do that bit of extra impulse buying.” ‹


In Memories delen alumni studietijdherinneringen In Memories, alumni share memories from their student days

Feesten van studentenver

eniging Dionysus in Emme

n

’s Nachts party, party ’s Ochtends brak in de les

Party, party all night long Wasted in class the next morning

“Loes Eefting, alumna van de pabo in Emmen: Wanneer ik denk aan mij studietijd, denk ik met plezier aan de feesten van Dionysus. Dionysus is de studentenvereniging van Hogeschool Drenthe, tegenwoordig Stenden Hogeschool. De sfeer was er altijd top, mijn vrienden waren er ook altijd en de feesten kosten weinig geld. Men probeerde altijd wel ludieke activiteiten te doen tijdens zo’n feest. De ene keer was er een bierfiets en dan weer karaoke.

“Loes Eefting, alumna of Teacher Training for Primary Education: Whenever I think of my student days, I remember the days of celebration in Dionysus. Dionysus was the students’ union of the former Hogeschool Drenthe, now Stenden university. The atmosphere was always great, my friends were always there, and the parties cost us next to nothing. Everyone did a lot of frivolous stuff during those parties: sometimes we held beer festivals and other times, karaoke parties.

Bij één van de feesten hadden een vriendin (Alien) en ik een weddenschap ‘Wie kust er de meeste mannen deze avond?’ Halverwege de avond gingen we gelijk op, uiteindelijk won ik het!! Ik was net 20 toen ik startte op Hogeschool Drenthe en deed de opleiding Commerciële Economie met extra vakken in Recreatie & Toerisme. Ik werd lid van de studentenvereniging omdat Dionysus fantastische feesten organiseerde en al mijn vrienden er ook lid van waren. Ik heb ook een poosje deel uitgemaakt van het bestuur. De meeste van mijn oud studiegenoten spreek ik zo af en toe via Hyves en sommigen ook nog persoonlijk. Hartstikke leuk om contact te houden! Soms denk ik wel weer eens terug aan die goede oude tijd. Party, party en de vrijdag erna akelig brak weer in de les aanwezig zijn.” ‹

One of my female friends (Alien) and I made a bet at one of those parties: ‘Who could kiss the most men that evening?’ Halfway through the evening, we were in a tie, but by the end of the night I turned out to be the winner! I had just turned 20 when I started at Hogeschool Drenthe and I was doing the Commercial Economics programme with extra courses in Recreation & Tourism. I became a member of Dionysus because it organised amazing parties and all my friends were members. I sat on the executive committee for a while. I still connect with some of my former fellow students on Hyves sometimes, and I also see some of them in person every now and then. It’s really great to stay in touch with them! I can’t help thinking back to those good old days with a bit of nostalgia sometimes. Party, party all night long and then going to class completely wasted the next morning.” ‹

Alumnimagazine Stenden Connects zomer 2010  

Alumnimagazine Stenden Connects zomer 2010