Page 1

EEN UITGAVE VAN STENDEN VOOR ALUMNI | WINTER 2009 | ISSUE 02

“My own signature” Leren van Nederlanders Learning from the Dutch

Jonge leraren rennen de school uit Young teachers running away from school

Nangijala; het land van de mogelijkheden The Land of Opportunity


What is quality? 2

STENDEN CONNECTS

Wat is kwaliteit? Vind je de kwaliteit van je werk belangrijk? Eigenlijk is dat een overbodige vraag, want de kans is klein dat u deze vraag met “nee” beantwoordt. Kwaliteit is belangrijk, op allerlei vlakken en op allerlei manieren. Dat geldt ook voor Stenden. Maar wat is eigenlijk kwaliteit? Na je werk wil je even snel een boodschap doen en dan lekker naar huis. Kom je bij de kassa, staat er een lange rij te wachten. Jij denkt: “Oh nee, dat valt tegen. Waarom zetten ze niet nog een kassa in?” Dit voorbeeld betreft de kwaliteit van de service die je verwacht. Maar je spreekt ook van kwaliteit als het gaat over wijn, over het “in vorm zijn van Premier Balkenende” tijdens een debat of over het alumninetwerk. Kwaliteit is een breed begrip dat op vele aspecten van ons leven van toepassing is. Of dat nou in de rol van consument, alumnus of dienstverlener is. Voor iedereen is het goed om geregeld stil te staan bij de kwaliteit van hetgeen waar je mee bezig bent: “Wat gaat goed, wat kan beter en waar liggen je kansen?” Dat geldt ook voor Stenden hogeschool. We vinden het daarom bijvoorbeeld belangrijk om ieder jaar deel te nemen aan de studenttevredenheidsonderzoeken, waarna we gerichte acties ondernemen om de verbeterpunten op te pakken. Wat vond jij eigenlijk van de kwaliteit van jouw opleiding, de docenten en de aansluiting op het beroepsveld? De huidige Stenden-studenten zijn volgens de studenttevredenheidsonderzoeken onder andere tevreden over de inhoud van ons onderwijs, de roostering en over onze studie­ begeleiding. Hoger dan het landelijk gemiddelde scoort Stenden op faciliteiten en de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk. De tevredenheid over docenten en de mate van reageren op klachten blijft gemiddeld iets achter bij het landelijk gemiddelde en daar gaan we dus aan werken! Stenden is niet alleen gericht op het ontwikkelen en bieden van goed onderwijs. Ook de dienstverlening aan onze omgeving, waaronder direct of indirect onze alumni, zie ik als een van onze kwaliteiten. Zo hebben wij kortgeleden het Kenniscentrum Sociale Innovatie opgezet. Het Kenniscentrum geeft inhoud aan een duurzamere ontwikkeling van bedrijven en organisaties. En wat te denken van het Centrum voor Leiderschap dat al tijdens de start een boek over Horizontaal Leiderschap introduceerde en de kennisinjectie vanuit de vele nieuwe lectoren van Stenden in onze opleidingen en onze omgeving? Er zijn nog vele voorbeelden te noemen. Een kleine greep: de groei in studenttevredenheid, uitbreiding van het opleidingsaanbod in Emmen, het Europees Toeristisch Topinstituut en de verdere verankering van duurzaamheid binnen de opleidingen. Maar ook de vernieuwde Student Lounge in de binnenstad (naast Io Vivat) en de verbouwing van de SAM, het restaurant in Leeuwarden. Al ruim 130 jaar is Stenden bezig met kwaliteit in onderwijs. Of dat nou in Emmen is of in Bangkok, in Leeuwarden of in Zuid-Afrika. Ook dit hogeschooljaar gaan we voor kwaliteit en graag wil ik iedereen de volgende woorden meegeven:

Do you consider the quality of your work important? Actually, that’s a rather superfluous question, as the likelihood of you answering ‘no’ to that question is almost nil. Quality is important, at a lot of different levels, and in a lot of different ways. The same also applies to Stenden. But what is quality really? Let’s say, one day, after work, you decide to go and do a quick bit of shopping before going home to relax. When you get to the cashier, there is a long queue of people waiting to check out. You think: “Oh no, just my luck. Why don’t they send in another cashier?” This example relates to the quality of service you expect. On the other hand, you also refer to quality when talking about wine, about ‘Premier Balkenende’s performance’ during a debate, and about the alumni network. Quality is a very broad concept that applies to very many aspects of our lives: whether in the role of the consumer, or as an alumnus or as a service provider. It is a good thing for everyone to stop and reflect, every now and then, on the quality of whatever activity it is that they are engaged in: “What is being done well, what could be done better and where are the opportunities?” The same also applies to Stenden university. For that reason, among others, we consider it important to participate in the annual student satisfaction survey, after which we implement dedicated actions to address all the improvement points. What do you think about the quality of your programme, the lecturers and the harmonization with the industry? According to the student satisfaction survey, Stenden’s current students are satisfied with, among other things, the content of our teaching, the timetable, and our personal coaching. Stenden also scores higher than the national average on its facilities and the level of harmonization with the professional practice. The level of satisfaction with our lecturers and our reaction to complaints fall somewhat below the national average and those are issues we intend to address! Stenden does not only focus on the development and provision of good education: we also consider service provision to our environment, including, whether directly or indirectly, to our alumni, as one of our positive qualities. One example of this type of service provision was the recent establishment of the Social Innovation Knowledge Centre. The purpose of the Knowledge Centre is to provide content for sustainable development in companies and organisations. Further examples include the Leadership Centre, which published a book on Horizontal Leadership at its inauguration, as well as the knowledge injection derived from the many new Stenden lectors in our educational programmes and our environment. We could mention many more examples, but instead, here is a short overview: the growth in student satisfaction, the expansion of our educational programmes in Emmen, the European Tourism Top Institute and the further anchoring of sustainability in our educational programmes. Add to that the renewed Student Lounge in the heart of the city (adjacent to Io Vivat) and the renovation of the SAM restaurant in Leeuwarden. Stenden has been providing quality in education for more than 130 years in locations such as Emmen, Bangkok, Leeuwarden and South Africa. This coming academic year, once again, we will be going for quality and I would like to say the following to all of you:

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.” (Derek Bok)


3

STENDEN CONNECTS

4 Short

Symposium Creatieve Therapie: Vele wegen… Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en Rome kan ook verschillende betekenissen hebben. Je kunt er komen via een goeie baan, een geslaagde therapie, inzicht in het leven, de kunst of …, vul maar in. In het jubileumjaar van de opleiding Creatieve Therapie (CT) willen we afgestudeerden van de opleiding uitnodigen om een dag terug te keren naar de plaats van vertrek. We nodigen je uit deel te nemen aan het CT-symposium op 22 januari 2010. Bij het symposium staat de uitwisseling van ‘reiservaringen’ centraal: was je goed voorbereid op je tocht? Welke route nam jij? Wie, wat kwam je tegen onderweg? En waar ben je beland? Heb je reistips voor degenen die binnenkort op pad gaan? Waarschuwingen misschien? Voor meer informatie of opgave: ineke.boschloo@stenden.com

5

16 Career

Grenzeloze ambitie Boundless Ambition

Uitval jonge leraren

Young teachers running away from school

18 Ondernemen 8 Career Luister naar jezelf! Listen to your heart!

Van invalkracht tot eigenaresse From temp worker to owner

10 Ondernemen

Twee SPH’ers over Doenn Begeleiding

Two social workers on “Doenn Begeleiding”

Creative Therapy Symposium: Many roads There are many roads that lead to Rome and can Rome have different meanings. You can fulfil your objectives via a good job, successful therapy, insight in life, the art of … You name it. In the jubilee year of the Creative Therapy (CT) programme, we want to invite the graduates of the programme to return to their starting points for one day. We want to do this by inviting you to take part in the CT Symposium on 22 January 2010. The central theme of the symposium is the exchange of ‘travel experiences’. Were you thoroughly prepared for your journey? Which route did you take? Who and what did you encounter on your journey? And where did you end up? Do you have any travelling tips for anyone who will be setting out on a first journey soon? Do you have any warnings? For more detailed information or to register, please contact: ineke.boschloo@stenden.com

20 Leren van Nedrlanders Learning from the Dutch 22 Nangijala, het land van de mogelijkheden Nangijala The Land of the Opportunity 12 Versus Chris vs. Renate International Hospitality Management

24 Memories

15 Short

COLOPHON | WINTER 2009 | ISSUE 02 Stenden Connects is published twice a year by Stenden university TARGETGROUP Stenden alumni | CO-ORDINATION Margo van der Meer | EDITORIAL STAFF Margo van der Meer, Thijs Augusteijn, Inge Wietsma, Inge Toering | TRANSLATION Eurolanguages, Leeuwarden DESIGN G2K designers, Groningen PHOTOGRAPHY Henk Postma, Claudia Dohm, Jaap Spieker, Inge Toering| PRINTER Schuttersmagazijn, Hasselt | CIRCULATION 7.000 The editors are entitled to revise articles before publication. The opinions presented herein do not necessarily reflect those of the editors. Stenden Connects and the individual authors hold copyright. No part of this publication may be copied in any form whatsoever without permission of the editors. No responsibitity can be taken for any later alterations.


4

STENDEN CONNECTS

“Mijn laatste les” Hoewel Stenden hogeschool (voorheen Hogeschool Drenthe) voor oud- pabo-docent Tekenen Rikus van der Meer een afgesloten hoofdstuk is, is er een stukje van hem blijven hangen op de pabo in Groningen. “Een repro van mijn schilderij hangt nog op de locatie, want die heb ik tijdens mijn afscheid aan de medewerkers cadeau gedaan.” Rikus heeft het schilderij “Beeldbeschouwing” al in de jaren ’70 gemaakt en gebruikte dat tijdens zijn tekenlessen op de pabo over beeldvorming. “Op het schilderij zie je een klas met kleuterleidsters en ik sta erbij met een vogel op mijn schouder. In de kunstgeschiedenis zie de vogel vaak terug in zelfportretten van schilders. De vogel verwijst naar de Egyptische valkgod Horus, de hemelgod die zijn vleugels over de aarde uitspreidde. Het bijzondere van contact maken en communiceren over kunst en er gericht naar kijken om meer inzicht te krijgen, zorgt voor het verstaan en het vormen van verbeelding. Beeldvorming was het thema van mijn eigen kunsttentoon­stelling. Bij mijn afscheid hebben we een bezoek gebracht aan deze tentoonstelling en dat moment heb ik aangegrepen om mijn laatste les te geven.” ‹

Kennisinjectie Met de aanstelling van vele nieuwe lectoren in 2009 vergroot Stenden enerzijds de kwaliteit van haar hoger beroepsonderwijs en versterkt anderzijds haar positie als kennisinstituut. De lectoraten delen hun kennis met de opleidingen en doen onderzoek op hun vakgebied. Ze zorgen voor verbetering van de externe oriëntatie, dragen bij aan curriculumvernieuwing, dragen zorg voor professionalisering van docenten en versterken kenniscirculatie en kenniscreatie. Heeft u interesse in een lezing van een van de lectoren, neem dan contact op met het secretariaat van de lectoren via 058 244 15 72.

Een overzicht van de lectoraten: Economie op Mensenmaat Leadership and Change Management Mariene Wetlands Studies Mens en Organisatie Ontwikkeling van Veelvormig Christelijk Basisonderwijs Service Studies Social Work and Arts Therapies Tourism for Peace Humanitarian Assistance Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie Geïnspireerd leren Ondernemerschap, innovatie en kenniscirculatie

Knowledge Injection “My last class” Although Stenden university (formerly Hogeschool Drenthe) is a closed chapter for former Teacher Training for Primary Education lecturer in Drawing Rikus van der Meer, a little something of the former lecturer has been left behind at the Teacher Training for Primary Education college in Groningen. “A reproduction of my painting is still hanging at the location, because I gave it to the staff as a gift when I left.” Rikus produced the painting, titled, “Beeldbeschouwing” in the 70s and used it for the image formation aspect of his drawing classes at the Teacher Training for Primary Education college. “The painting is a depiction of a class with a nursery school teacher, and I am standing to one side with a bird on my shoulder. Birds often feature in artists” self-portraits in art history. The bird refers to the Egyptian hawk deity, Horace, the god of the heavens that spreads his wings over the earth. The special thing about making contact and communicating about art, and studying it to acquire more insight is the fact that it helps us to understand and to form our imaginations. Image formation was the theme of my own art exhibition. At the time of my departure from the college, we visited my exhibition and I decided to use that moment to give my last class.” ‹

The appointment of many new lectors in 2009 has, on the one hand, consolidated the quality of Stenden’s higher vocational education and, on the other, also its position as a knowledge institute. The lectorates share their knowledge with the educational programmes and do research in their fields. They work on improving the external orientation, contribute to curriculum renewal, are responsible for the professionalization of the lecturers, and consolidate knowledge circulation and knowledge creation. If you are interested in attending a lecture by one of our lectors, please do not hesitate to contact the lectorate secretariat at + 31(0)58-244 15 72.

The following is an overview of the lectorates: Economy Measurement Leadership and Change Management Mariene Wetlands Studies Man and Organisation Service Studies Social Work and Arts Therapies Tourism for Peace Humanitarian Assistance Development of Multiform Christian Primary Education Sustainable Innovation in the Regional Knowledge Economy Inspired learning Entrepreneurship, innovation and knowledge circulation


Jonge leraren rennen de school uit STENDEN CONNECTS

5

Momenteel haakt een kwart van de nieuwe leraren al binnen vijf jaar af. Dat is een zorgelijke situatie want de komende jaren gaan er duizenden leraren met pensioen en dan is de nieuwe aanwas hard nodig. Waarom jonge leraren het zo snel voor gezien houden, is niet helemaal duidelijk. Minister Plasterk gaat onderzoeken waardoor dat komt. Maar er zijn wel een aantal sterke vermoedens. ››


6

STENDEN CONNECTS

Kamerlid Marianne Besselink van de PvdA noemde de hoge werkdruk en de slechte arbeidscontracten als oorzaak. Ook heeft zij de indruk dat nieuwelingen zich op school eerst moeten bewijzen en meteen voor de lastigste klassen worden gezet. Marianne Besselink heeft om het onderzoek onder jonge leraren gevraagd. Alma Meijer, woordvoerder van de Groene Golf, een actiegroep van jonge leraren, noemt als oorzaak van de uitval dat jonge docenten vaak geen volwaardige aanstelling hebben en worden gebruikt als “gatenvullers”. Als gevolg daarvan rennen ze school in en school uit en ontstaat er een gebrek aan goede begeleiding.

Wat vinden jonge leraren van de oorzaken?

Jassir de Windt Sinds drie jaar docent bij Stenden “Ooit heb ik overwogen om wegens de genoemde redenen te stoppen bij Stenden hogeschool. De werkdruk bij Stenden is redelijk hoog en je moet jezelf bewijzen. Toch is dit vergelijkbaar met andere onderwijsinstellingen en bedrijven die ik ken. Het zijn wel elementen die jonge docenten kunnen pushen om bij een onderwijsinstelling weg te gaan. Dit moet echter geen reden zijn om uit het onderwijs weg te gaan. Het is belangrijk om te beseffen dat hoge werkdruk en de andere oorzaken waarom leraren uitvallen in vrijwel alle branches, en vooral tijdens de huidige recessie, voorkomen worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het onderzoek van minister Plasterk de veronderstellingen uit bovenstaande tekst beamen; het zijn namelijk geen onwaarheden maar feiten waarmee het onderwijs, in heel Nederland, te kampen heeft. Maar ik zeg: “Als je veel met onderwijs hebt, laat je dan niet kennen.”

“De werkdruk is hoog en je moet jezelf bewijzen.”

“Zelf herken ik de genoemde oorzaken niet” “I don”t recognise those causes”

“There is a heavy workload, and you have to prove yourself.”

Young teachers running away from school The current situation is that a quarter of new teachers leave the profession within five years. Given the fact that thousands of teachers will be retiring in the next few years, that is a cause for concern as new blood will be sorely needed. It is not entirely clear why young teachers are giving up the profession so quickly. Minister Plasterk will be looking into the causes. But there are already a number of strong suspicions. Member of Parliament Marianne Besselink of the PvdA highlighted the heavy workload and the poor employment contracts as causes. She is also under the impression that new arrivals have to start by proving themselves at the school, and are therefore immediately given the most troublesome classes. Marianne Besselink has requested a study among young teachers. Alma Meijer, spokeswoman for the Groene Golf (“Green Wave”), a pressure group of young teachers, believes that the cause of young teachers dropping out is found in the fact that they are not given a full-time appointment and are used as “gap fillers”. That results in young teachers constantly having to move between schools, and a lack of adequate support.

What do young lecturers think of those causes? Jassir de Windt, lecturer at Stenden for three years “I once considered leaving Stenden for those reasons. There is a heavy workload at Stenden, and you have to prove yourself. Still, that’s not much different from other educational institutes and companies that I know. But they are elements that can persuade young teachers (myself included) to leave an educational institute. But that shouldn’t be a reason to leave education. It’s important to realise that a heavy workload and the other causes why new teachers leave are found in virtually all sectors, especially in the current recession. It’s very likely that the study Minister Plasterk is having carried out will confirm those assumptions: they are not fabrications but the realities that education is contending with throughout the Netherlands. But I say: “If you’ve got an affinity with education, you should stand up and be counted.”


Vision, de column waarin alumni reageren op een vraag Vision, the column where alumni can respond to a question or a topical issue

7

Miriam Stuut Leraar van het Jaar en alumna OLB Groningen

Sonja de Haan Docent bij Media en Entertainment Management

“Gelukkig herken ik de genoemde oorzaken niet in mijn eigen werkomgeving. Ik kreeg en krijg bij de stichting VPCO Zuid-Oost Groningen goede begeleiding en word zeker niet als “gatenvuller” gebruikt. Ik startte met een vast contract en een fulltime baan op één school. De huidige praktijk is dat mensen starten via de invallijst. Dat houdt in dat ze van de ene naar de andere school gaan. Het positieve hiervan is dat startende leerkrachten verschillende scholen zien en er zo achter komen wat bij hun past.

“Ik heb een punt gezet achter mijn carrière als leraar in het middelbaar onderwijs. Die keuze heb ik inderdaad gemaakt op basis van een aantal van de genoemde redenen. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar het hbo en werk ik nu een jaar met veel plezier bij Stenden als docent Media en Entertainment Management.

Ik denk dat de werkdruk en het salaris leraren laat afhaken. Zelf heb ik nooit overwogen om te stoppen. Wel denk ik dat er verbeteringen mogelijk zijn binnen het onderwijs, zoals een beloningssysteem waarmee het onderwijs voor met name mannen aantrekkelijker wordt. Extra inzet en nascholing moeten beloond worden.“

Dat jonge leraren het vak regelmatig de rug toe keren, heeft niets met beloning te maken, maar met gebrek aan goede begeleiding. De begeleiding bij Stenden is, dat geef ik toe, vrijblijvend. Je krijgt een mentor toegewezen en dan is het aan jou als nieuwe docent of je daar vragen aan stelt. Iedereen wil je namelijk wel te woord staan. Je moet als docent dezelfde eigen verantwoordelijke houding aannemen die wij ook verwachten van onze studenten. Werken als docent in het hbo vind ik prettig vanwege diezelfde verantwoordelijke houding van de studenten. Dat is toch anders bij leerlingen in het middelbaar onderwijs.” ‹

“Ik heb een punt gezet achter mijn carrière als leraar.” “I”ve called time on my career as a secondary school teacher.”

Miriam Stuut, Teacher of the Year and Primary School Teacher Training Alumnus

Sonja de Haan, Media and Entertainment Management lecturer

“Fortunately I don’t recognise those causes in my own work setting. At the VPCO Zuid-Oost Groningen (“Protestant Christian Education Association”) foundation I got and am still getting plenty of support, and I’m certainly not being treated as a “gap filler”. I started with a permanent contract and a full-time job at one school. These days people tend to start via the supply teaching list. That involves having to travel from one school to the other. The positive aspect of this is that new teachers get the chance to see various schools and find out what suits them best.

“I called time on my career as a secondary school teacher. And yes, I made that decision on the basis of some of the reasons mentioned. After that I made the move to Higher Professional Education and have now been working as a Media and Entertainment Management lecturer at Stenden for a year. The fact that young teachers often turn their back on the profession has nothing to do with pay, but with a lack of adequate support. I must admit, the support at Stenden is free of obligation. You’re assigned a mentor, and then it’s up to you as a new teacher whether to make use of him or her. Everyone is willing to discuss things with you and lend a helping hand. As a teacher you have to accept the same responsibility as what we expect of our students. Having the same level of responsibility as the students is what makes working as a teacher at Higher Professional Education level enjoyable. That’s a completely different story with pupils in secondary education.” ‹

I think that teachers leave because of the workload and the salary. Personally, I’ve never considered giving it up. But I do think that there’s room for improvement in education, such as a remuneration system that makes education more attractive, especially to men. Extra work and additional training should be rewarded.”


8

STENDEN CONNECTS

Luister

naar jezelf!


9

STENDEN CONNECTS

Marten Dijkstra (alumnus Logistiek en Economie) heeft één heel belangrijke tip aan iedereen die keuzes moet maken op loopbaangebied: “Je kunt alleen de beste in iets worden als je het ook echt leuk vindt om te doen.” Marten deed met veel plezier de studie Logistiek & Economie aan Stenden hogeschool in Emmen. Hij wilde zich verder in het vakgebied verdiepen, maar dacht dat hij te pragmatisch was voor een universitaire vervolgstudie. Toch koos hij ervoor om de stap naar een Masterstudie te wagen en won met zijn scriptie de hoofdprijs van het Talentproject. “Toen ik aan mijn hbo-studie begon, wist ik eigenlijk wel zeker dat ik aan het werk wilde gaan als ik ermee klaar was”, vertelt Marten. “Ik vond mezelf te praktijkgericht en te pragmatisch om universiteit te doen.”

Welkome aanvulling Na zijn afstuderen bij Stenden hogeschool zette Marten alles voor zichzelf op een rijtje en kwam toch tot de conclusie dat hij nog twee jaar door wilde studeren om een universitaire graad in Bedrijfskunde te halen. “Na gedegen kennis te hebben opgebouwd binnen het vakgebied Logistiek & Economie, wilde ik me nu breder oriënteren. Gezien mijn hbo-opleiding zou het voor de hand liggen om te kiezen voor de specialisatie Operations & Supply Chains. Ik koos echter voor datgene wat niet het meest voor de hand lag, de specialisatie Small Business & Entrepreneurship. Mijn masteropleiding heb ik als een zeer welkome aanvulling op mijn hbo-opleiding ervaren.”

Doen en denken Marten: “Met mijn afstudeerscriptie, een marketingonderzoek naar de positionering van de waterontharder van het bedrijf Aquacombi, won ik vorig jaar de hoofdprijs van het Talentproject.” Binnen het Talentproject worden excellente studenten van de universiteit en hogescholen in Noord-Nederland als gezel gekoppeld aan experts uit het bedrijfsleven. “Ik heb bewezen dat hbo’ers niet alleen doeners hoeven te zijn, maar ook denkers en uiteindelijk onderzoekers.”

Bijzondere klanten Marten werkt nu als Junior Business Information Consultant bij PKM Solutions en is samen met senior collega’s verantwoordelijk voor de softwareoplossingen. “Het leukste vind ik de verantwoordelijkheid die je krijgt voor veelal erg bijzondere klanten en aansprekende projecten. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken of betrokken geweest bij projecten als de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, de uitbreiding van de 2de Maasvlakte bij Rotterdam en het rekeningrijden project van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Luister naar jezelf Waar ik tijdens en na mijn studie achter ben gekomen, is dat je het het verst schopt als je voor de dingen kiest die je écht leuk lijken en bij je passen. Luister dus vooral naar jezelf en laat je hierin niet negatief beïnvloeden door je omgeving.” ‹

Listen to your heart! Marten Dijkstra (alumnus Logistiek en Economie) has one very important tip to give anyone who has to make career choices: “You could only become the best at anything if you also love doing it.” Marten enjoyed every moment of the Logistics & Economics programme at Stenden university in Emmen. He wanted to delve deeper into the subject, but considered himself too pragmatic for a university programme. That notwithstanding, he eventually decided to do a Master’s programme after all and went on to do it so well that he won the main price in the Talent Project for his Master’s dissertation. “When I started my Higher Vocational Education, I knew with near certainty that I wanted to start working after graduation,” Marten explains. “I thought I was too practice oriented and pragmatic to go and do a university degree.

Welcome addition After graduating from Stenden, Martin came to the conclusion that he wanted to go on studying for another two years to earn a university degree in Business Studies. “Given the fact that I had accumulated a solid body of knowledge in the field of Logistics & Economics, it seemed logical to broaden the range of my existing knowledge. Considering the fact that I had a Higher Vocational Education diploma, it also seemed like a sensible choice to specialize in Operations & Supply Chains. My eventual decision was however not to go for the most obvious, but to go for something contrarian, namely, specialization in Small Business and Entrepreneurship. My Master’s was a real addition to my Higher Vocational Education diploma.

Thinking and Doing Marten: “My graduation dissertation, a marketing survey of the positioning of the water softener produced by the company, Aquacombi, last year won the main prize in the Talent Project.” The Talent Project ties excellent students from universities and universities of applied sciences in the Northern Netherlands to industry experts. “I was able to prove that Higher Vocational Education graduates did not only have to be do-ers, but that they could also be thinkers and, ultimately, also researchers.”

Special Customers Martin is currently working as a Junior Business Information Consultant at PKM Solutions, where he is working on software solutions with a team of senior colleagues. “The thing that I like best about my work is the fact that I am given responsibility for some very special customers and some very exciting projects. For example, I am currently involved in or have recently been involved in projects, such as the North / South line in Amsterdam, the extension of the second Maasvlakte in Rotterdam, and the paid driving project for the Ministry of Transport, Public Works and Water Management (Ministerie van Verkeer en Waterstaat).”

Listen to your heart! “The thing that I learnt during and after my studies is that you perform by far the best in the things you like the most and the things that most suit your personality. In other words, always listen to your heart and don’t allow your environment to impose negative decisions on you.” ‹


OndErnemEn 10

STENDEN CONNECTS

Twee SPH’ers over Doenn Begeleiding

Anke (links) en Jolanda (midden) op bezoek bij cliënt Doenn (rechts).

Anke Brugman studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening in voltijd, Jolanda Teerenstra volgde dezelfde opleiding in deeltijd. Twee uiteenlopende carrières troffen elkaar op verjaardagen, wat in januari 2009 uitmondde in hun eigen praktijk. Jolanda: “Doenn Begeleiding biedt hulpverlening in Noord-Nederland zoals wij denken dat goede hulpverlening moet zijn. Open, actief, praktisch en vernieuwend.”


Ondernemen, de rubriek die alumni-ondernemers het hemd van het lijf vraagt Entrepreneurship, the column that investigates the ins and outs from those alumni entrepreneurs 11

STENDEN CONNECTS

Two Social Workers on “Doenn Begeleiding” Doen wat je zegt Doenn begeleidt mensen met een beperking. Verstandelijk, psychiatrisch of een combinatie daarvan. Cliënten van Anke en Jolanda hebben bijvoorbeeld te maken met ADHD, Autisme of Borderline. Anke: “We gaan concreet met mensen aan de slag. Als het bijvoorbeeld bij een cliënt een rommel is, gaan we samen opruimen. Dat maakt hulpverlening laagdrempeliger dan wanneer je in een kantoor gaat zitten praten.” Jolanda vult aan: “Zodra we weten wat iemand nodig heeft en wat iemand zelf belangrijk vindt, maken we een begeleidingsplan. Op basis daarvan schakelen we de juiste partijen in. We werken bijvoorbeeld samen met jeugdbeschermers, scholen, reclassering, en natuurlijk de familie van de cliënt. Wij, als zorgcoördinatoren, zorgen dat er samenhang is en dat iedereen doet wat hij zegt.”

“Mensen kunnen veel meer dan ze denken” Verschillende achtergronden Anke studeerde in 1998 af. “Na mijn studie ben ik onder meer teammanager bij Fier Fryslân geweest. En heb ik als manager schoolopvang bij de kinderopvang gewerkt.” Jolanda volgde een heel ander traject. “Ik heb eerst mbo gedaan. Daarna werkte ik als groepsleider en teamcoördinator in een orthopedagogisch behandelcentrum en vervolgens als casemanager in de ambulante hulpverlening. In ’99 begon ik, naast mijn werk, in deeltijd met mijn hbo-opleiding bij Stenden hogeschool. Met onze uiteenlopende werkervaring versterken we elkaar in het bedrijf.”

Hulptroepen De dames waren dus geen klasgenoten. Anke: “Nee, onze partners zijn jeugdvrienden. Wij hebben elkaar leren kennen op verjaardagen. Over veel dingen denken we hetzelfde en die gedeelde visie zit nu in Doenn. Wat ik mooi vind aan mijn werk is om te zien dat mensen veel meer kunnen dan ze zelf denken.” Jolanda deelt die drijfveer: “Ik haal er voldoening uit als ik een stijgende lijn zie doordat wij de juiste hulp­ troepen inzetten.” Ook in het jonge bedrijf zit een stijgende lijn. Cliënten en ketenpartners weten Doenn steeds beter te vinden. Jolanda: “Eerst veel via-via, maar ook door mailings en onze website www.doenn.com.” Anke sluit lachend af: “Sinds kort zijn we allebei aan het hardlopen. Volgend jaar doen we mee aan de Marathon van Leeuwarden, in een t-shirt van Doenn Begeleiding.” ‹

Anke Brugman studied Social Work fulltime, while Jolanda Teerenstra followed the same programme on a part-time basis: Two diverging careers that crossed paths intermittently at birthday parties until they merged to form a shared practice in January 2009. Jolanda: “The new social work practice, Doenn Begeleiding, which translates roughly as “Do Counselling”, provides the kind of counselling in the Northern Netherlands that we believe to be good social work. Open, active, practical and renewing.”

Do what you say Doenn counsels people with disabilities: mental or psychiatric, or a combination of the two. Some of Anke and Jolanda’s clients have, for example, ADHD, Autism or Borderline. Anke: “We work with people on a concrete basis: If, for example, one of our client’s life and environment is a mess, we go and help them tidy it up. That lowers the threshold of care work in comparison with only providing counselling from behind a desk in some office.” Jolanda adds: “As soon as we know what someone needs and what they, themselves, consider important, we sit down together and draw up a counselling plan. Based on that plan, we then engage all the necessary third parties; for example, we work with child protection counsellors, schools, probation officers, and obviously also with the client’s own family. As care coordinators, we make sure to establish the necessary coherence and we also make sure that everyone does what he says he will do.”

“People are capable of much more than they think they are.” Different backgrounds Anke graduated in 1998. “After graduation, I did several jobs, including working as a team manager with Fier Fryslân. I also worked as a manager at the childcare.” Jolanda followed a completely different path: “I first did my Senior Secondary Vocational Education, after which I worked as a group leader and team coordinator in a remedial education centre and subsequently as a case manager in ambulatory care. In 1999, while working, I enrolled in a part-time Higher Vocational Education programme at Stenden university. Our divergent backgrounds really serve to strengthen one another in our practice.”

Auxiliary troops In other words, the two ladies were not classmates. Anke: “No, our partners are childhood friends. We got to know one another at birthday parties. We share a lot of ideas about a lot of things and we ultimately decided to concretize our shared vision in Doenn. One of the things that I find most amazing about my work is witnessing how much more people are generally capable of doing than they think they are.” Jolanda is driven by the same principle: “I get a lot of satisfaction out of seeing a rising curve in any given case once we have engaged all the right auxiliary troops.” The young counselling firm is also on a rising curve: More and more clients and chain partners are beginning to find their way to Doenn. Jolanda: “Initially it was mainly by word of mouth, but also based on mailings and our website, www.doenn.com.” Anke concludes with a smile: “We both recently took up running. We plan to take part in the Leeuwarden Marathon next year. We’ll both be running in the Doenn Begeleiding T-shirt.” ‹


12

STENDEN CONNECTS

International Hospitality Management Chris Boessenkool Studie Ik ben in 1999 begonnen met de HHS (nu International Hospitality Management, red.) en was in 2002 klaar.

Werk Sinds september 2009 werk ik bij Rijkswaterstaat Directie Utrecht als Adviseur inkoop. Ik geef leiding aan zes inkopers/adviseurs, geef advies en bied ondersteuning op alle vlakken die met inkoop te maken hebben. Dat kan variĂŤren van het schrijven van bestekken voor Europese aanbestedingen tot marktverkenningen of strategisch advies.

Salaris Ongeveer 48.000 euro bruto per jaar, inclusief 13e maand en vakantiegeld.

Ik heb een 40 urige werkweek en word voor 36 uur betaald. Dat is een vrije keuze als je bij de overheid werkt, maar het levert wel extra vrije dagen op (in totaal heb ik 49 vakantiedagen per jaar!).

Wat vind je belangrijk in je werk? Als leidinggevende vind ik het erg belangrijk dat ik er ben voor de mensen, dat ik het voor hen mogelijk maak om hun werk goed te kunnen doen en dat ze de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Loopbaan Mijn functie bij Rijkswaterstaat is nu mijn vierde werkplek na afstuderen en iedere keer is het solliciteren enorm soepel en snel gegaan. Eigenlijk wist ik tijdens mijn studie al dat ik met cijfers wilde werken. International Hospitality Management (IHM) is een veelzijdige opleiding die gedegen en algemeen economisch schoolt. Daar heb ik veel profijt van gehad. En, niet te vergeten, van de goede reputatie van de opleiding. Na afstuderen wilde ik in Antwerpen aan de slag. Binnen vier weken was ik aan het werk als inkoper bij het Crowne Plaza Antwerpen. Daarna heb ik gewerkt als inkoper bij Menken en als senior inkoper transportdiensten bij het Ministerie van Defensie.

PrivĂŠ Ik heb een koopwoning in Lelystad met vier slaapkamers en een tuin. Ik ben nog vrijgezel, dus ik woon daar alleen.

Herinneringen Ik vond Leeuwarden onverwacht gezellig. Het heeft een leuke binnenstad, wat eigenlijk meer lijkt op een gezellig dorp. En de lessen van Hans den Dulk en meneer Grooten (Communicatie en Recht) kan ik me nog erg goed heugen. Ze waren steengoed en boordevol humor!

Chris

Aanstelling


De rubriek Versus toont de verschillen en overeenkomsten in de loopbaan en toekomst van alumni van dezelfde opleiding. In elke editie komen alumni van een andere opleiding aan bod. 13

STENDEN CONNECTS

Renate Deken Studie Van 1989 tot en met 1993, Hotel Management School (nu International Hospitality, red.).

Werk Als Stafmanager Corporate Recruitment bij Randstad Nederland ben ik verantwoordelijk voor de werving en selectie van eigen medewerkers. Ik verzorg samen met een team de gehele instroom van intercedenten, management trainees en (hoger) management. Daarnaast beheer ik in opdracht van het NOC*NSF en Heineken de gehele HR-portefeuille voor het Holland Heineken House. Ik deed dat voor het eerst voor de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene en doe nu hetzelfde voor de Winterspelen 2010 in Vancouver.

Salaris Genoeg om minimaal één keer per jaar bij de Librije in Zwolle te dineren.

Aanstelling Op papier 40 uur per week, in werkelijkheid vaak iets meer.

Loopbaan

Renate

Na mijn afstudeerstage bij Golden Tulip op de afdeling congresorganisatie ben ik bij dit bedrijf gebleven. Op dat moment ging het niet goed met de economie wegens de Golfoorlog. Toeristen bleven weg uit Amsterdam en boekingen werden uitgesteld. Daarom maakte ik de keuze om bij een Amerikaans effectenkantoor te gaan werken. Al snel merkte ik dat ik mijn commerciële kwaliteiten verder wilde ontwikkelen binnen de zakelijke dienstverlening en kwam in 1995 bij Randstad terecht.

Droom Tijdens mijn studie had ik een droombeeld (en die komt ooit nog eens uit) om voor de Michelin organisatie wereldwijd alle sterrenrestaurants te recenseren. “Meneer Michelin, in het weekend heb ik nog genoeg tijd. U mag mij bellen hoor!”

Hotelschool Ik heb een geweldige studietijd gehad en vrienden voor het leven gemaakt, die ik nog vaak zie. De hotelschool levert generalisten met een pro-actieve werkinstelling en een brede scope op zaken. Ook in mijn huidige werk kom ik vaak mensen tegen met een hotelschool achtergrond en doe ik graag zaken met hen.

Privé Ik woon alleen in een leuk appartement aan de rand van de Jordaan in Amsterdam. Ik geloof in een levenlang leren. Momenteel volg ik een HR-leergang Verandermanagement en zit in mijn vierde jaar voor yogadocent.

Herinneringen Mijn studie begon op de Emmakade (heel lang geleden). Ik heb de hotelkamers van de Rengerslaan nog mogen inrichten. In die tijd waren er nog weinig gasten in de restaurant waardoor wij minimaal twee keer per week gast mochten spelen. ‹ Turn page for English version ››


The Versus column shows the differences and similarities in careers and future of alumni of the same institute. Each edition deals with alumni from another institute. 14

STENDEN CONNECTS

‹‹ Dutch version of article on p. 12-13

Chris Boessenkool

Renate Deken

Study

Studies

I started the HHS (currently the International Hospitality Management, ed.) in 1999 and graduated in 2002.

From 1989 through 1993: Hotel Management School (now International Hospitality, ed.).

Work

Work

I have been working for the Ministry of Waterways and Public Works in Utrecht as a Procurement Advisor. I am the manager of a staff of six buyers / advisors. I provide advice to and support for all the different levels involved in procurement. The work varies between writing specifications for European tenders to market explorations and strategic advice.

Salary

As Staff Manager Corporate Recruitment at Randstad Nederland, I am responsible for the recruitment and selection of our own staff. I work in a team that is responsible for the complete intake of intermediaries, management trainees and (senior) management. In addition, I have been responsible, on assignment of the NOC*NSF and Heineken, for managing the complete HR portfolio for Holland Heineken House since the Olympic Summer Games in Athens in 2004. I am doing the same for the forthcoming Olympic Winter Games in Vancouver in 2010.

Approximately ¤ 48,000 gross per annum, including a 13th cheque and holiday allowance.

Salary

Appointment

Enough to be able to dine at the Librije restaurant in Zwolle at least once a year.

I work a 40-hour workweek and am paid for 36 hours. This is a free choice when working for the government, but it does come with a few extra days off (I have 49 days leave a year!). What do you consider important in your work? As a manager, I consider it extremely important to be there for the people; to make it possible for them to do their work well and to provide them with the necessary opportunity to develop themselves.

Career My job at the Ministry of Waterways and Public Works is my fourth since graduation and my job hunting and selection went rather smoothly and quickly in all four instances. I actually already knew during my studies that I wanted to work with numbers. International Hospitality Management (IHM) is a multifaceted programme that offers students a thorough and general economic training. I definitely benefited from that, as well as from the programme’s good reputation. After graduation, I wanted to go and work in Antwerp. I had a job as a buyer for Crowne Plaza Antwerp within four weeks. After that, I worked as a buyer for Menken and as a senior buyer for transport services in the Ministry of Defence.

Private I own a four-bedroom house with a garden in Lelystad. I am still a bachelor, so I live on my own.

Memories I found Leeuwarden surprisingly pleasant. It has a very nice inner city that has more of the character of a small town. And I still remember the classes I had with Hans den Dulk and Mr Grooten (Communication and Law) very well.

Appointment Forty hours a week on paper, but in fact a little more.

Career I stayed on with the Golden Tulip group following my graduation internship in the congress organisation department in that company. At the time, the economy was in rather bad shape due to the Gulf War. The tourism industry in Amsterdam suffered and tourists were delaying their bookings. For that reason, I decided to take a job at an American stockbroker. I soon discovered that I wanted to develop my commercial skills in the services sector, as a result of which I eventually ended up with Randstad in 1995.

Dream My dream, during my studies, was to eventually do reviews for all Michelin star restaurants worldwide for the Michelin organisation (and I still intend to make that true one day). “Mr Michelin, I still have time free on weekends, so please do not hesitate to give me a call, okay!”

Hotel School I had a great time during my student years and made friends for life that I still see all the time. The hotel school produces generalists with a proactive work attitude and a broad vision of business. I still meet a lot of people with a hotel school background in my current job and I always enjoy doing business with them.

Private I live alone in a nice apartment on the edge of the Jordaan in Amsterdam. I believe in lifelong learning. I am currently doing an HR programme in Change Management and am also in my fourth year as a yoga instructor.

Memories I started my studies at Emmakade (very long ago). I had to do the layout and design of the hotel rooms in Rengerslaan. In those days, there weren’t all that many guests in the restaurant, as a result of which we had to play at being guests at least twice a week. ‹


15

STENDEN CONNECTS

Puntjes op de S Stenden-studenten zijn volgens het jaarlijkse studenttevredenheids­ onderzoek tevreden over de inhoud van het onderwijs, de informatievoorziening, toetsing en beoordeling, roostering en de studie­begeleiding. Hoger dan het landelijk gemiddelde scoort Stenden hogeschool op faciliteiten en de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk. Onze studenten zijn minder tevreden over de mate van reageren op klachten en de tijdigheid van het publiceren van studie­resultaten. Ook aan de kwaliteiten en bereikbaarheid van docenten kan volgens sommige studenten nog wat verbeterd worden. Stenden hogeschool zal onder ­zoeken welke acties nodig zijn om deze punten het komende jaar te verbeteren. ‹

Start Kenniscentrum Sociale Innovatie Stenden hogeschool start het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Sociale innovatie heeft te maken met goed werkgeverschap, goed werknemerschap, een leven lang leren en vooral ook met betrokkenheid en werkplezier. Stenden beschikt over multidisciplinaire kennis en deskundigheid op het gebied van sociale innovatie. Deze wordt in samenwerking met andere organisaties ingezet voor bedrijfsleven en de dienstensector. Het centrum werkt nauw samen met het onderwijs, midden- en kleinbedrijf, branche­ organisaties, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie en met actieve studenten. Nog voor de opening van het centrum is er al veel belangstelling voor. Er lopen inmiddels al diverse projecten in de bouw-, metaal- en de zorg- en welzijnsector. Voor meer informatie: Hanneke Hoekstra, 058 244 14 41. ‹

Finishing touches According to the annual student satisfaction survey, Stenden students are satisfied with the content of the education, information provision, testing and assessment, timetables and study coaching. Stenden university is rated above the national average when it comes to facilities and the harmonization between the educational programmes and the professional practice. Our students are less satisfied with the reaction to complaints and the timeliness for the publication of study results. In addition, some students also feel that the quality and accessibility of the lecturers could be improved. Stenden university will investigate the options available to improve those points in the year ahead. ‹

Launch of Social Innovation Knowledge Centre Stenden university is setting up a Social Innovation Knowledge Centre. Social innovation is all about good employment practices, good employee practices, lifelong education, and especially about engagement and work pleasure. Stenden has all the necessary multidisciplinary knowledge and expertise in the field of social innovation. That knowledge and expertise is applied in business and in the services sector in collaboration with other organisations. The centre collaborates closely with educational institutions, small and medium-size enterprise, industry organisations, the Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (Netherlands Centre for Social Innovation) and with active students. The centre already began to attract a lot of interest before its actual opening, and it has meanwhile launched a number of projects in the construction, metal, and care and welfare sectors. For more detailed information, please contact Hanneke Hoekstra at +31(0)58 244 14 41. ‹

Alumni International Hospitality Management in de prijzen

Award for International Hospitality Management alumni

Tijdens het jaarlijkse Award diner van International Hospitality Management (IHM) in Stenden university hotel, werd de INCH Allegro Award uitgereikt aan alumna Lies Ekhart. Lies is door IHM en studenten­ vereniging Io Vivat aangewezen als winnaar omdat zij veel goede zaken heeft verricht binnen het dagelijks bestuur van Io Vivat. Oud-student Ruben Stelma ontving de Wine Award. Wijndocenten Brenda de Zwaan en Douwe Wiersma van IHM hebben in samenwerking met wijnbedrijf Icarius wijnen, Ruben als winnaar van de Wine Award gekozen, omdat hij zich gedurende de opleiding hard maakte voor Dionysis, de wijn­ vereniging binnen Stenden hogeschool. ‹

The INCH Allegro Award was awarded to alumna Lies Ekhart on the occasion of the annual International Hospitality Management (IHM) Award Dinner at Stenden university hotel. The IHM and the student’s association, Io Vivat, designated Lies as the winner for the good work she did in the general administration of Io Vivat Nostrum Sanitas. Former student Ruben Stelma received the Wine Award. Wine lecturers Brenda de Zwaan and Douwe Wiersma of the IHM, working in collaboration with the wine company, Icarius Wijnen, chose Ruben as winner of the Wine Award, because of the work he did for Dionysus, the Stenden university wine association, during the course of his studies. ‹


16

STENDEN CONNECTS

Grenzeloze ambitie Haar interesse voor media begon al op de havo, toen zij “voor de leuk” grappige filmpjes maakte met vrienden. Nu is Johanna Brinkman afgestudeerd aan de opleiding Media en Entertainment Management (MEM) en zijn haar doelen grenzeloos; “in het buitenland een nieuwsredactie opzetten bij een radioof televisiestation, dat lijkt me een enorme uitdaging.”


17

STENDEN CONNECTS

Stenden Radio Johanna heeft tijdens de opleiding niet stilgezeten. Ze werkte onder meer aan een film over loverboys en organiseert al vier jaar, samen met Bastiaan Brink e.a., Stenden Radio. “We wilden graag iets doen voor de school en voor nieuwe studenten. Zo ontstond het idee om tijdens de StudieStartWeek (SSW), een introductieweek voor nieuwe studenten, een radio-uitzending te maken.” Dit jaar liep Johanna stage bij NOS Headlines, een nieuwsprogramma voor jongeren. Johanna: “NOS Headlines wilde graag in contact komen met onze studenten. Tijdens de SSW hebben we verschillende nieuwsitems uitgezonden en organiseerden we een debat met studenten en medewerkers van de NOS.”

Buitenland Door haar stage bij de NOS is Johanna steeds meer gaan voelen voor de journalistiek. “Mijn dagen bestonden uit verslaggeving van nieuws en redactie, maar ook productiewerk, zoals monteren. Je maakt lange dagen, maar daar heb ik geen problemen mee. Het hoort erbij.” Nu is ze werkzoekende en ambieert een baan in het buitenland. Johanna: “Veel radio- en televisiestations in bijvoorbeeld Zuid-Amerika moeten nog groeien. Het lijkt het me interessant om de journalistiek daar verder te professionaliseren. Maar ook om nieuwscontacten te leggen en informatie uit te wisselen met Nederland. Daar valt voor dergelijke landen nog veel winst mee te behalen, zij hebben veel baat bij de Nederlandse kennis over journalistiek.”

“Buitenlandse radio- en televisiestations in ontwikkeling hebben veel baat bij de Nederlandse kennis over journalistiek.” Praktijkervaring Toch sluit ze een baan bij haar vorige stagewerkgever niet uit. “Ik ga de banden met de NOS warm houden. Sowieso liggen er afspraken voor weblogs en jongerennieuws reportages. Daarnaast hoop ik dat we met Ilovemedia, het bedrijfje van mijn vriend Bastiaan, nog wat kunnen groeien. We denken nu na over een online nieuwsplatform om afgestudeerden te informeren en aan een baan in de mediawereld te helpen.” Als tip voor afgestudeerden van MEM wil Johanna meegeven dat het belangrijk is veel praktijkervaring op te doen. “Mediabedrijven vragen toch vaak naar een portfolio. Wat heb je al gedaan en kun je iets laten zien? Door een portfolio op te bouwen doe je ook nieuwe contacten op. En dat is sowieso, maar zeker in de mediawereld, heel handig.” ‹

Boundless Ambition Her interest in the media was awakened during her Senior General Secondary Education, when she and her friends began to make short video clips “for fun”. Today, Johanna Brinkman is a graduate of the Media and Entertainment Management (MEM) programme and her goals are boundless: “Setting up a news editorial office at a radio or television station abroad seems like an amazing challenge.”

Stenden Radio Johanna did not sit around twiddling her thumbs while doing her studies either: one of the things she did was to work on a film about Lover Boys, and she and Bastiaan Brink and some other fellow students organised Stenden Radio during her four years at university. “We wanted to do something for the university, as well as for new students. That’s how we came up with the idea of creating a radio broadcast for new students during the StudieStartWeek (SSW), an introduction week for the university’s new students.” Johanna recently finished an internship at NOS Headlines, a TV news programme for the youth with the NOS, the Netherlands public broadcasting service. Johanna: “NOS Headlines wanted to get in touch with our students. We broadcast a wide range of news items during the SSW and we also organised a debate between the students and NOS employees.”

Abroad Her work at the NOS has deepened Johanna’s interest in journalism. “My days consisted of writing news reports and also editorial work, but I also did production work, such as video editing. I worked long days, but I don’t see that as a problem. It’s part of the job.” Johanna is currently looking for work abroad. Johanna: “There’s a lot of room for growth in many radio and television stations in, for example, South America. I’m interested in the further professionalization of journalism over there. In addition, it would also be interesting to exchange infor­ mation and establish news contacts between the Netherlands and South America. Those countries could still benefit a great deal from that kind of thing. They could also learn more about journalism from the Dutch.”

“Foreign radio and television stations in developing countries benefit from the Dutch knowledge about journalism.” Practical experience Obviously, she is not excluding the possibility of accepting work from her internship employer. “I want to keep my relationship with the NOS warm. In any event, I already have a deal with them to do weblogs and reports for youth news programmes. In addition, I am hoping that we will be able to continue to expand my boyfriend Bastiaan’s little company, Ilovemedia. We are thinking of setting up an online news platform that will provide information to graduates and help them find jobs in the media world.” Johanna’s tip for MEM graduates is that it is extremely important to acquire as much practical experience as possible. “Media companies often ask for your portfolio. What have you done before? And could you show us something? You also build up a network of contacts when building up your portfolio. Which is very handy in itself in the media world.” ‹


OndErnemEn 18

STENDEN CONNECTS

In haar studententijd werkte Stefanie van der Meer, alumna Leisure Management een paar dagdelen per week in een winkeltje in de Kleine Kerkstraat in de Leeuwarder binnenstad. “Kijk Kijk is een boetiekje met kleding en accessoires voor een breed damespubliek”, vertelt de goedlachse oud-student over wat inmiddels al drie jaar haar winkel is. In 2004 studeerde Stefanie af aan de opleiding Leisure Management. “Tijdens mijn studie kwam het eigenlijk nooit in me op dat ik ooit de nieuwe eigenaar van Kijk Kijk zou worden.” Eenmaal haar diploma op zak, stopte ze met haar bijbaantje als verkoopster bij de winkel en ging allerlei andere dingen doen. “Ik heb als frontdesk-medewerker bij ABN AMRO gewerkt, een jaar als stewardess gevlogen en als accountmanager bij een reclamebureau gezeten. Ondertussen hield ik zo nu en dan nog contact met de eigenaresse van Kijk Kijk. Toen ze me vertelde dat ze wilde stoppen, bleef dat in mijn hoofd zitten. Toen realiseerde ik me: de volgende stap in mijn carrière is eigenaresse van Kijk Kijk.” En zo geschiedde.

“Ik realiseerde me: dit is mijn kans”

Eigen stempel Stefanie vertelt over de beginperiode van haar ondernemerschap, waarbij het euforische gevoel van toen weer boven komt. “Als je net je eigen winkel hebt, wil je van alles. Maar je kunt niet alles tegelijk. Zeker omdat er in die periode veel op je af komt. Na een half jaar ben ik een week dicht gegaan om te schilderen en op te knappen. Een nieuwe luifel, een nieuwe huisstijl; toen heb ik er echt mijn ding van gemaakt. En het loopt goed. Zelfs op stormachtige dagen kan ik het druk hebben met vaste klanten.”

Manager met ambities De jonge ondernemer runt de winkel nu drie jaar in haar eentje. Ze is zes dagen per week open en doet daarnaast inkoop, calculaties en uiteraard de inrichting. Heeft ze dat allemaal bij Leisure Management geleerd? “Het is een brede managementopleiding. Ondanks dat ik ZZP’er ben, komt er behoorlijk wat management kijken bij een eigen winkel. Binnenkort neem ik iemand in dienst voor één of twee dagen per week. Ik houd dan lekker tijd over voor mezelf, aan de andere kant borrelen er nog allemaal ideeën voor Kijk Kijk en voor eventueel een tweede winkel,” besluit Stefanie veelbelovend. ‹

From temp worker to owner During her student years, alumna Leisure Management Stefanie van der Meer spent a few hours a week working in a little shop in Kleine Kerkstraat in the Leeuwarden city centre. “Kijk Kijk is a little boutique that caters in clothing and accessories for a broad female public,” the smiling ex-student, who has owned the shop for the past three years, explains.

“I realized that this was an opportunity I had to seize”

Stephanie graduated from the Leisure Management programme in 2004. “I never thought, while I was still studying, that I would one day become the owner of Kijk Kijk.” After receiving her diploma, she stopped her part-time job as saleslady at the shop and went on to do a lot of other things. “I worked as a front desk receptionist at ABN AMRO Bank, as an air stewardess for a year, and I also worked as an account manager at an advertising agency. I did however stay in touch with the owner of Kijk Kijk. When she announced that she was considering giving up the business, I started thinking about it seriously. That’s when I realised that the next step in my life was to become the owner of Kijk Kijk.” Which is exactly what happened.

Own signature Stefanie’s original sense of euphoria bubbles straight to the surface when reminiscing about her early entrepreneurial days. “When you get your own shop, you want to do everything. But obviously it’s not possible to do everything at the same time. Particularly, since, in those early days, when there are a lot of things that need to be done at the same time. After six months I shut the doors for a while to be able to paint and clean the place up a bit. I installed a new awning and designed a new corporate identity. That’s when I really put my own stamp on the business. And it’s going really well. My regular customers keep me busy – even on stormy days.”

Manager with ambitions The young entrepreneur has been running the shop on her own for three years now. The shop is open six days a week and she is also responsible for purchasing, calculations and obviously also the shop’s design. Did she learn all that in the Leisure Management programme? “It’s a very broad management programme. In spite of the fact that I am an entrepreneur without personnel, you need to do a lot of management work when you’re the owner of your own shop. I’m planning to employ someone to work in the shop one or two days a week in the near future. That way, I’ll have a little time left for myself. On the other hand, I also have a lot of ideas for Kijk Kijk and possibly also for a second shop,” Stefanie says with obvious excitement. ‹


STENDEN CONNECTS

19

Van invalkracht tot eigenaresse


20

STENDEN CONNECTS

Leren van Nederlanders


21

STENDEN CONNECTS

“Ik wilde er achter komen waarom een klein land als Nederland (16 miljoen inwoners) zo veel voor­ aanstaande ondernemingen heeft en één van de meest duurzame economieën ter wereld.” Dat is de reden dat Nguyen Viet Ha in 2002 koos voor de Master International Retail Management bij Stenden hogeschool in Nederland. Nguyen is Trade Marketing Manager bij Dutch lady Vietnam, onderdeel van het Nederlandse Friesland Campina.” Succesvolle Nederlandse bedrijven “In Vietnam heb ik veel Nederlandse bedrijven gezien, zoals Shell, Philips, ABN Amro, Unilever en Dutch Lady Vietnam. Deze bedrijven presteren uitstekend en zijn zeer bekend. Dit maakte mij nieuwsgierig naar de achtergrond van dit succes. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze bedrijven is dat ze door Nederlanders worden geleid en daarom besloot ik in Nederland te gaan studeren.

Gedrag beïnvloeden Na mijn afstuderen ben ik bij een in Vietnam heel bekend, Nederlands bedrijf gaan werken. Bij Dutch Lady Vietnam, een vooraanstaande zuivelproducent in Vietnam, ben ik Trade Marketing Manager. De functie omvat twee belangrijke gebieden: de planning van handelsactiviteiten ter ondersteuning van consumentenmarketing en de ontwikkeling van marketingactiviteiten. Het is interessant om invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van consumenten ten gunste van Dutch Lady.

Ambities Mijn motto is integriteit: “Ik doe wat ik zeg”. Daarnaast heb ik de behoefte om te leren, om mijn eigen denkwijze kritisch tegen het licht te houden en om anderen te inspireren zich volledig te ontplooien. Deze instelling heeft enorm bijgedragen aan mijn carrière. Mijn ambities voor de toekomst? Heel eenvoudig, ik wil gewoon een gelukkig gezin, waarin iedereen samen van het leven kan genieten!

Learning from the Dutch “I wanted to find out why a small country, such as the Netherlands (16 million inhabitants), has so many preeminent companies and one of the most durable economies in the world.” That is the reason why Nguyen Viet Ha chose to do the Master International Retail Management at Stenden university in 2002 in the Netherlands. Nguyen is now Trade Marketing Manager at Dutch Lady Vietnam, a subsidiary of the Dutch dairy operator, FrieslandCampina.”

Successful Dutch companies “In my country, Vietnam, I came across a lot of Dutch companies, such as Shell, Philips, ABN Amro, Unilever and Dutch Lady Vietnam. All of those companies are top industry performers and are also well known. That made me curious about the background to their success. The common characteristic of all those companies is that they are run by Dutch managers; which is why I decided to go and study in the Netherlands.

Influencing behaviour After graduation, I took a job at a Dutch company that is very well known in Vietnam. I am now the Trade Marketing Manager at Dutch Lady Vietnam, a preeminent producer of dairy products in Vietnam. The job comprises two important areas: planning trade operations to support consumer marketing, and the development of marketing activities. It is interesting being in a position in which I am able to have an influence on the consumer’s behaviour to the benefit of Dutch Lady.

Ambitions My motto is integrity: “I do what I say.” In addition, I have a strong need to learn, to reflect critically about my own thinking and to inspire others to realize their full potential. This mentality has contributed enormously to my career. My future ambitions? That’s quite simple, actually: I want a happy family in which everyone can enjoy life together!

Credit Crisis Vietnam is still the most attractive market for international retail suppliers. Our estimated GDP in 2009 is 5%, one of the highest growth rates in the world today. Consumer confidence in Vietnam is still strong and most people seem to think that we will emerge from the hardships of the economic crisis in the coming six months. As far as Dutch Lady Vietnam is concerned, I see the crisis as a sales opportunity, because the consumer will abandon expensive products and services and return to their basic needs when it comes to foodstuffs such as dairy products. ‹

Kredietcrisis Vietnam is nog altijd de meest aantrekkelijke retailmarkt voor internationale retailers. De groei van ons BBP bedraagt in 2009 naar schatting 5%, een van de hoogste groeipercentages ter wereld. Het vertrouwen van de Vietnamese consument is nog steeds groot en de meesten denken dat wij de moeilijkheden van de economische crisis het komende half jaar te boven komen. Wat betreft Dutch Lady Vietnam zie ik de crisis als een verkoopkans, omdat consumenten zullen afzien van dure producten of diensten en in hun behoefte terug keren naar basisvoedingsmiddelen, zoals zuivelproducten. ‹

Masterstudies from 2009: International Service Management 1 International Tourism and Leisure Studies 1 International Event Management 2 Special Educational Needs 3 Learning and Innovation 3 Leadership and Education 4

1) fulltime & parttime 2) fulltime & in collaboration with Metropolitan University 3) parttime & in collaboration with Windesheim 4) parttime


22

STENDEN CONNECTS

Nangijala: het land

van de mogelijkheden De dramatherapiepraktijk die voorbij gaat aan beperkingen Een elfjarig autistisch jongetje met een lichamelijke beperking, die functioneert op het niveau van een driejarige peuter. Dit is één van de jonge cliëntjes die dramatherapeute Carla Koehler begeleidt vanuit haar praktijk Nangijala. “Die jongen heeft een speelkameraad nodig,” vertelt Carla. “Ik ben dat voor hem. Spelenderwijs voeg ik thema’s in ons spel, in kleine stapjes. Zo leert hij omgaan met dingen waar hij moeite mee heeft.” Ze haalt een voorbeeld aan over “postbode spelen”. Dan maken ze samen brieven en doen die bij de buren in de brievenbus. De jongen is fijn aan het spelen en tegelijkertijd lekker buiten en in beweging, wat heel goed voor hem is gezien zijn lichamelijke beperking en overgewicht. Bovendien oefent hij zonder dit te weten met contact maken en communiceren. Hij voelt zich als postbode heel belangrijk, hetgeen zijn zelfvertrouwen versterkt.

Deze jongen heeft weliswaar een forse handicap, maar er komen ook “gezonde” kinderen naar Nangijala of kinderen met bijvoorbeeld een lichte vorm van PDD-NOS.

Combinatie hulpverlening en spel Dramatherapie is voor Carla de perfecte combinatie van hulpverlening en spel. Acteren alleen voor het plezier van anderen doet ze ook. Het is echter haar passie om aan haar werk een therapeutisch of didactisch element toe te voegen. Op deze wijze kan ze met haar talent anderen helpen. Ze vindt het heerlijk om kinderen spelenderwijs te laten ontdekken, genieten, verwerken en zich te laten ontwikkelen. “Dramatherapie gaat voorbij aan beperkingen,” is haar overtuiging. Vandaar ook de naam van haar praktijk: Nangijala: het land van de mogelijkheden. De naam verwijst naar het lievelingsboek uit haar jeugd “De gebroeders Leeuwenhart” van Astrid Lindgren, waarin de hoofdpersoon in Nangijala zijn angst en verdriet probeert om te zetten in moed.

“De hoofdpersoon in Nangijala probeert zijn angst en verdriet om te zetten in moed”

Bezige bij Carla is in 2006 afgestudeerd aan de verkorte opleiding Creatieve Therapie drama van Stenden hogeschool (voorheen CHN), wat ze als een belangrijke basis voor haar verdere ontwikkeling beschouwt. Ze richt zich met haar werkzaamheden niet op één ding, maar pakt van alles aan om zich verder te bekwamen in haar vak. Naast haar eigen praktijk werkt ze onder andere in Hoogeveen als dramatherapeute voor een middelbare school met leerlingen in het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Dit zijn leerlingen die meer aandacht nodig hebben vanwege sociaal-emotionele problematiek of een ontwikkelingsstoornis. In Emmen begeleidt ze leerlingen uit de Internationale Schakelklas om hun zelfvertrouwen en sociale en taalvaardigheden te versterken. Daarnaast behandelt en begeleidt Carla via het project Rebound jongeren, die door gedragsproblematiek op school tijdelijk zijn uitgevallen. Wil je meer weten over Carla en/of haar praktijk, kijk dan op www.praktijk-nangijala.nl. ‹


23

STENDEN CONNECTS

Nangijala: The Land of Opportunity The drama therapy practice that is not blinded by disabilities An eleven-year-old autistic boy with a physical disability, who functions at the same level as a three-year-old toddler: This is only one of the young clients that drama therapist Carla Koehler counsels in her practice, Nangijala. “The boy needs a playmate,” Carla explains. “That’s what I offer him. What I do then is to playfully include themes step by step in the games. That way, he learns, systematically, to deal with things he finds hard to cope with.” She quotes an example of “playing postman”: they create letters together, and then deliver them to neighbours’ mailboxes. The boy is having fun, but at the same he is moving around outside, which is very good for him, considering his physical disability and obesity. Moreover, by doing so, he is also practising making contact and communicating with the world. He feels quite important as a postman and that helps to reinforce his self-confidence.

Although this boy certainly has a major disability, I also see “healthy” kids and kids with lighter forms of PDD-NOS at Nangijala.

Combination of counselling and play Carla considers drama therapy the perfect combination of counselling and play. She also does acting purely to give pleasure to others. But her real passion is to add a therapeutic or didactic element to her work. By doing so, she is able to apply her talents towards helping others. She loves helping children discover, enjoy, process, and develop themselves through play. She firmly believes that “drama therapy is not blinded by disabilities.” This principle is also embedded in the name of her practice: Nangijala - the Land of Opportunity. The name refers to her favourite childhood book, “The Brothers Lionheart”, by Astrid Lindgren, in which the main character converts his sadness and anxiety into courage in Nangijala.

“The main character in Nangijala tries to convert his sadness and anxiety into courage.”

Busy Bee Carla graduated in an abridged Creative Drama Therapy programme at Stenden university (formerly the CHN) in 2006 and considers this an important basis for her further development. She does not focus on anything very specific in her work, but prefers to adopt a more eclectic approach to the development of her professional expertise. Besides working in her own practice, she also works as a drama therapist for pupils in the “Leerweg Ondersteunend Onderwijs” (literally: Learning Path Supporting Education) at a secondary school in Hoogeveen. The pupils are children who need special attention due to socioemotional problems and development disorders. In Emmen, she also counsels pupils in the “Internationale Schakelklas” (International Transition Class) to strengthen their selfconfidence and social and language skills. In addition, Carla also treats and counsels youths, who have temporarily dropped out of school due to behavioural problems, in the Rebound project. If you would like to find out more about Carla and / or her practice, simply go to www. praktijk-nangijala.nl. ‹


In Memories delen alumni studietijdherinneringen In Memories, alumni share memories from their student days

Remco, Retail-alumnus,

en Vanessa, medewerker

receptie Stenden

“Het Nederlands elftal won. Wij ook!”

“The Dutch football team won. So did we!”

“Mijn partner Vanessa! Ondanks de vele leuke herinneringen aan mijn studietijd is zij toch mijn meest prominente herinnering. Vanessa werkt bij de receptie van Stenden hogeschool (voorheen CHN) en ik was student Retail. Ik heb Vanessa ontmoet vlak voor mijn afstudeerstage in 2004. In de kroeg zaten we samen het Europees Kampioenschap voetbal te kijken. Het was niet alleen een mooie avond voor het Nederlands elftal, maar ook voor ons. Nederland won die avond en Vanessa en ik zijn, na een zeer geslaagde avond, inmiddels al ruim 5 jaar bij elkaar. Uiteraard geeft dit een zeer prettige en eeuwige herinnering, waarmee ik dagelijks wakker word en welke ik steeds weer opnieuw beleef. Vanessa en ik hebben een gezin van twee kleine en zeer vrolijke jongens van drie jaar en vier maanden.   Uiteraard heb ik nog veel andere leuke herinneringen aan mijn studietijd waarbij clichés waarheid worden, zoals “vrienden voor het leven”, collega’s waar je maar niet vanaf komt en zwarte gaten in mijn geheugen van net dat éne feestje teveel.

“My partner, Vanessa! In spite of all the fine memories of my student days, she is still my most prominent memory. Vanessa worked in the reception of Stenden university (formerly the CHN) and I was a Retail student. I met Vanessa shortly before my graduation internship in 2004. We were both watching the European Football Championships in a pub. It was not only a great evening for the Dutch team, but also for us. The Netherlands won that evening, and Vanessa and I have now been together for more than five years thanks to that successful night. It obviously leaves a very nice and permanent memory that I wake up with every morning and relive over and over. Vanessa and I now have our own family with two happy little boys aged three and four months.   Obviously I also have a lot of other happy memories from my student days - memories that make all the clichés come true - such as, for example, “friends for life”, colleagues that I will always have and of course there are also a few black holes in my memory caused by that one party too many.

Ik raad iedereen aan om, naast het studeren, ook te genieten van het studentleven. Het is een tijd die onvervangbaar is in herinnering, maar ook in het dagelijks leven na je studie. Oh ja, ik woon nog steeds in Leeuwarden en werk in het mooie Sneek bij een grote telecomprovider in de retail.” ‹

I would advise anyone not only to study, but also to enjoy their student days. It’s a time of one’s life that is absolutely irreplaceable in one’s memory, as well as in one’s daily life after your studies. Oh yes, I still live in Leeuwarden and work in retail with a major telecom provider in the beautiful town of Sneek.” ‹

Alumnimagazine Stenden Connects winter 2009  
Alumnimagazine Stenden Connects winter 2009  

Alumnimagazine Stenden Connects winter 2009

Advertisement