Page 1

+

update 1 # 2011

+ Een update ………. Nieuwe activiteiten begin 2011 In vervolg op onze update van december is alweer veel te melden. Een nieuw jaar voor de deur met bijzondere activiteiten en inspirerende uitdagingen. Met deze updates willen we iedereen mee laten kijken wat sociale innovatie in beweging kan brengen. Enjoy!


+

Interessant: nieuwe ontwikkelingen

SI LUNCHES

inspirerende dialogen

Samenwerkingskracht met

Iedereen Elke Dag Plezier

Nieuwe reeks SI lunches

Kenteq

Het IEDP is een verzamelplaats van en

De Sociale Innovatie lunches worden in

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie

voor gelijkgestemden. Mensen die

2011 weer met diverse thema‟s

in veel projecten samen met Kenteq.

vooruit willen denken, èn doen.

voortgezet.

Dit is het kennis- en adviescentrum

Mensen die bereid zijn elkaar te

voor technisch vakmanschap. Hun doel

helpen en te motiveren. Mensen die

is bij te dragen aan loopbaanontwikke-

inzien dat kansen in de toekomst

Op maandag 24 januari a.s. staat een

ling en hoogwaardig vakmanschap in

liggen, niet in het verleden.Mensen die

Pecha Kucha gepland met diverse

de techniek.

kijken naar wat ze (nog) wel hebben,

sprekers over sociale innovatie. Na lange

en daarop hun toekomst willen

tijd weer in Leeuwarden! Volgens het

bouwen.

wereldbekende Pecha Kucha recept

Evenzo wordt op een inspirerende basis samengewerkt met Hiteq, opgericht door Kenteq om meer kennis op te bouwen in ontwikkeling. Zij houden zich bezig met kennis van nu, kennis voor later, en denken na over 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij.

2

Pecha Kucha Sociale Innovatie

vertellen afwisselde sprekers hun verhaal

De Limes Noord

in 20 plaatjes, die elk 20 seconden

De Limes Noord is een regionaal

worden vertoond.

initiatief gelieerd aan De Limes. DeLimes | een Sterk NetMerk van actievelingen die gedreven zijn door hun gedeelde passie voor organiseren vanuit de kracht van mensen. Met De Limes Noord wordt samengewerkt in

Deze speciale Pecha Kucha Sociale Innovatie-editie gaan alle praatjes over vernieuwingen als slimmer werken, plezier, society 3.0 en innovatief organiseren.

het organiseren van bijeenkomsten

Locatie: Canteen, Stenden hogeschool in

over het Rijnlands denken.

Leeuwarden. Tijd: 16:20 – 19:00 uur. Entree is gratis.


+

Interessant: nog meer ………

De Perikles Stichting

De Friesland

Stenden Business School als

Het Perikles-initiatief is een

Bij de zorgverzekeraar De Friesland is

thuisbasis

onafhankelijke, exclusieve denktank

men bezig Het Nieuwe Werken in te

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie

voor wetenschappelijke, politieke- en

voeren. Het Kenniscentrum heeft in

maakt met ingang van 2011 deel uit van

bestuurlijke professionals in de sociale

het kader van „de week van het

de nieuwe Business School van Stenden

zekerheid.

nieuwe werken‟ in november 2010 een

hogeschool, welke dient als thuisbasis

interactieve workshop verzorgd. In

voor deze zgn. „New Faculty‟ met locaties

Aan het Kenniscentrum is gevraagd in

een gemixte groep van medewerkers

in Leeuwarden en Emmen. Op de Kennis

het kader van sociale innovatie dit

en leidinggevenden hebben de

Campus Emmen zijn inmiddels in het

initiatief te faciliteren. Inmiddels is via

deelnemers ervaringen uitgewisseld

Ondernemershuis ook samenwerkings-

het netwerk van het Kenniscentrum

over het thema „verandering‟. Heel

partners van het Kenniscentrum actief

een kwartiermaker aangesteld.

basaal, maar het wordt vaak

zoals o.a. de Kamer van Koophandel en

vergeten: wat kan men doen om

MKB-Noord.

7 Days of Inspiration

individuele leden in beweging te

Dit initiatief, gehouden op 28 februari

krijgen. Waarbij is teruggegaan naar

Slimmer Werken Week 2011

tot 6 maart 2011, wordt landelijk,

de basis: wat bepaalt voor jou of je

De formule van de Slimmer Werken Week

maar ook in Leeuwarden en Groningen

een verandering omarmt of niet?

2010 krijgt een vervolg! De Slimmer

aangejaagd tot een inspirerende week met vijf thema‟s van wonen tot werken. Interesse? http://www.7di.nl/

Werken Week 2011 is gepland in de eerste week van november dit jaar. Meer informatie volgt!

3


+

Recente activiteiten

Onderstaand een korte impressie van onze activiteiten. De vele projecten en activiteiten geven sociale innovatie in Noord Nederland kleur. Ook het enthousiasme dat we steeds ontmoeten in onze gesprekken en samenwerking geven ons steeds weer nieuwe energie en bevestigen ons dat we op het goede pad zijn.

Onderzoek naar Sociale Innovatie in Noord Nederland in samenwerking met TNO TNO Kwaliteit van Leven zal in opdracht van het Kenniscentrum een onderzoek doen naar Sociale Innovatie in Noord Nederland en de toekomstige ontwikkelingsbehoeften. De thema‟s vormen input voor de komende jaren en vormen tevens de basis voor de onderzoeks- en programmalijnen. Een basis hiervoor is ook de “na-Lissabon agenda” voor de toekomst vertaald naar de Noordelijke regio en de aangrenzende regio‟s.

Werknemer en organisatie 2.0/3.0 Een team samengesteld door het Kenniscentrum Sociale Innovatie nam in november deel aan het event Destination Innovation, jaarlijks georganiseerd door het NCSI. Ditmaal was de locatie de inspirerende omgeving van „De Fabriek‟ in Maarssen. Het Kenniscentrum gebruikte dit event voor een brainstormaftrap van het project en onderzoek rond de nieuwe medewerker en student van de toekomst. Het team bestond uit studenten, externe partners en medewerkers van het Kenniscentrum.

Module Arbeidsrelaties Samen met CNV en A-advies ontwerpt het Kenniscentrum een unieke en vernieuwende module arbeidsrelaties. Deze eigentijdse module is een masterclass voor professionals die zich bezig houden met arbeidsrelaties: werkgevers, HRM-adviseurs en vakbondsmensen. De insteek van de module is sociale innovatie voor arbeidsrelaties. Wat doet Het Nieuwe Werken met de verhouding tussen organisaties en individu, hoe wordt deze relatie beïnvloed door de opkomst van flexibilisering, werknemer 2.0 en al die andere veranderingen in de arbeidsorganisatie?

Leergang Social Innovation Management - Profit en Not for Profit Er is veel behoefte aan een kwalitatieve leergang op het gebied van sociale innovatie en wat dat betekent voor het management bij invoering en doorontwikkeling van de uitdagende aspecten van sociale innovatie. Voor zowel de „profit‟ als de zgn. „not for profit‟ organisaties wordt een inspirerend aanbod gedaan. Voor deelnemers die willen meedoen aan een mix-groep kunnen dat bij inschrijving en intake melden. Bij voldoende deelnemers wordt deze mix-vorm ook aangeboden.

4


+

Impressie projecten en activiteiten

Houden van Talent Vergrijzing, ontgroening, krimp en een niet uitdagende arbeidsmarkt vormen een aantal veelbesproken thema‟s, landelijk, maar ook specifiek voor Noord Nederland. Voor deze regio start het Kenniscentrum met een initiatief in de vorm van een denktank, speerpuntprojecten, pressure cookers, en meer om met diverse partners „Houden van Talent‟ invulling te geven in al haar vormen en uitdagingen.

Regieraad Bouw Regio Noord Onlangs is het Kenniscentrum een onderzoek gestart onder woningcorporaties. In het bijzonder wordt gekeken of woningcorporaties complementair kunnen en willen zijn aan bouwbedrijven op het terrein van personeel en organisatie. Hoe zou er bijvoorbeeld uitruil van personeel kunnen plaatsvinden: meer leerlingen bij corporaties in tijden van (te) ruime arbeidsmarkt en meer ouderen bij corporaties in tijden van krappe arbeidsmarkt? Wederom wordt in dit project samengewerkt met „Bouwen aan de Bouw‟ en in opdracht van de werkgroep „Sociale Innovatie‟ van de Regieraad Bouw.

Samenwerking Zuidoost-as Drenthe De Zuidoost-as van Drenthe is een bijzondere economische regio qua strategische ligging met het oog op de Randstad en anderzijds op Duitsland. Onlangs is een uitwisseling geweest met Twente waar veel overeenkomsten werden geconstateerd. Ook aansluiting zal worden gezocht op economisch gebied en op het gebied van kennisuitwisseling.

Werkbijeenkomst Sociale Innovatie ‘Dat moet slimmer kunnen’ Het Kenniscentrum Sociale Innovatie organiseert samen met het Projectbureau Economie (voorheen A7-zone) in het voorjaar een werkbijeenkomst Sociale Innovatie „DAT MOET SLIMMER KUNNEN‟. A7-zone Landstad Fryslân is eensamenwerkingsverband tussen de volgende partijen: Gemeente Heerenveen, Gemeente Opsterland, Gemeente Skarsterlân, Gemeente Smallingerland, Gemeente Sneek en de Provincie Fryslân.

5


+

Impressie projecten en activiteiten

Tijdbeleid provincie Drenthe Binnen de sociale agenda van Drenthe 2009-2012 „Sociaal doe je niet alleen‟ kent men het beleidsthema „Mijn Dag‟. Vanuit eerdere bestuurlijke afspraken is Drenthe benoemd als koploper Tijdbeleid met de provincie Zeeland. De ambities die de provincie Drenthe heeft op het gebied van tijdbeleid richten zich ook op het bedrijfsleven. In overleg met het kernteam Drenthe 7 tot 7 is besloten te focussen op Tijdbeleid & Sociale Innovatie. De provincie is hierover in gesprek met het Kenniscentrum en STAMM/CMO.

Onderzoek naar de factor Plezier Uit eerdere onderzoeken blijkt dat plezier een belangrijke beïnvloedende factor is op People, Planet en Profit. Samen met het IEDP, Iedereen Elke Dag Plezier, wil het Kenniscentrum een verdergaand onderzoek starten. Iedereen Elke Dag Plezier; het is wat we er zelf van maken, met elkaar. Prof. Dr. Paul de Blot (Nyenrode), Prof. Dr. Herman Wijffels (Universiteit Utrecht), Dr. Alexander Rinnooy Kan (SER), Yolanda Eijgenstein (Geef Geluk Door, Masterpeace), René Paas (Divosa) en Wubbo Ockels ondersteunen het gedachtegoed van IEDP.

Regiegroep kennis- en arbeidsmarktverkenning Om mee te werken aan de verbetering van kennisontwikkeling en een goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, is het Kenniscentrum aangeschoven aan de Drentse Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt. Deze Regiegroep is opgericht voor een werkt aan regievraagstukken van regionale arbeidsmarkt en kenniseconomie met onder andere verbeterde matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, versterkt arbeidspotentieel in relatie tot de transitie naar een kenniseconomie en versterkte structurele samenwerkingsverbanden bedrijfsleven-onderwijs.

Samenwerking rond Arbeidsinnovatie ZIF Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een initiatief van twintig zorgaanbieders, zorgverzekeraars en kennisinstellingen en zet zich in voor structurele vernieuwingen in de zorg. Een van de belangrijke speerpuntgebieden is Arbeidsinnovatie in de Zorg. Met het ZIF zal worden verkend op welke fronten het Kenniscentrum Sociale Innovatie meerwaarde kan bieden, in samenwerking met het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool.. Als onafhankelijke netwerkorganisatie willen wij een gezamenlijke visie ontwikkelen, samenwerking stimuleren, versnippering tegengaan en zorginnovatie een breed economisch draagvlak bieden.

6


+ Unleashing potential

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is tot stand gekomen met steun van de provincie Frysl창n, de gemeente Leeuwarden, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

Kenniscentrum Sociale Innovatie Contactpersoon: Regina van der Meer - Riesebosch| Bezoekadres: Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden en de Kennis Campus Emmen, van Schaikweg 94| Postadres: Postbus 1298, 8900 CG Leeuwarden| Telefoon: 058 244 19 55| E-mail: ksi@stenden.com www.stenden.com/ksi | www.socialeinnovatienoordnederland.nl

Update #1 Kenniscentrum Sociale Innovatie 2011  

Update #1 Kenniscentrum Sociale Innovatie 2011

Update #1 Kenniscentrum Sociale Innovatie 2011  

Update #1 Kenniscentrum Sociale Innovatie 2011

Advertisement