Page 1

Irina Kivimäe

Peatus

“Kreenholm” D o k um e n ta a l n e f otoj u t u s t u s

Bus stop “Krenholm”

Остановка «Кренгольм»

Documentary Photo Story

Документальная фотоповесть 1


2


Irina Kivimäe

Peatus

“Kreenholm” D o k um e n ta a l n e f otoj u t u s t u s

Bus stop “Krenholm” Documentary Photo Story

Остановка «Кренгольм» Документальная фотоповесть Pühendatakse kõigile Kreenholmis töötanutele. Dedicated to all who have worked in the Krenholm manufacture Посвящается всем работавшим на комбинате «Кренгольмская мануфактура»

1


Eesti Vabariik Narva Linn

Эстонская республика Город Нарва

Näituse korraldaja - SA Narva Näitused

Организатор выставки - целевое учреждение «Нарвские выставки»

Издание финансируется за счет бюджета г. Нарва Narva Linnavalitsus Narva Linnavolikogu

Нарвская городская управа Горсобрание г. Нарва

Autorid tänavad abi eest albumi ettevalmistamisel endist Kreenholmi peadirektorit Oleg Klušinit, ajakirjanikku Jekaterina Moskalenkot, fotoklubi Narva eesotsas tema juhi Valri Boltušiniga, MTÜd Narva Näitused eesotsas tema juhi Aleksandr Moissejeviga, samuti ka trükikoda Sata ja eriti Aleksandr Kublitskit ja Vladimir Savtšukovi.

Авторы благодарят за помощь в подготовке фотоальбома бывшего генерального директора Кренгольма Олега Клушина, журналистку Екатерину Москаленко, фотоклуб «Нарва» в лице его председателя Валерия Болтушина, а также типографию Sata и в частности Александра Кублицкого и Владимира Савчукова.

aRTIKLI AUTOR

Irina Kivimäe Pavel Ivanov

P ro j e kti koor d i n aatori d

А в т о р ы с тат е й

Ирина Кивимяэ Павел Иванов

К о о рд и н ат о р п р о е к та

Aleksandr Moiseejev

Александр Моисеев

Text tõlge

Перевод

ku j u n d us , k ü l j e n d us

Aleksandr Kublitski

T r ü kki e tt e v almistus

Trükikoda SATA, Narva.

Ди з а й н , в е р с т ка

Александр Кублицкий П о д г о т о в ка к п е ч а т и и п е ч а т ь

Типография SATA, г. Нарва.

2

The authors thank for the help in preparing the photo album to the former general director of Krenholm Oleg Klushin, the journalist Ekaterina Moskalenko, the photo-club “Narva” in the person of its chairman Valeri Boltushin, MTÜ Narva Näitused in the person of Alexander Moiseev, as well as to the printing house Sata and in particular to Alexander Kublitski and Vladimir Savtsukov.


Peatus.Teel tulevikku

Pavel Ivanov SA Narva Näitused juhatuse liige

Kevad 2009. Narva, linnuse vaatetorn. Kevadine päike, hall jõgi. Vabriku nõudlik, punastest tellistest siluett. Mõttepeatus. Enne tulevikuteele asumist. Esimest korda nägin manufaktuuri punastest tellistest müüre päris 90ndate aastate alguses. Salvestasime toonase peaministri Mart Laari visiiti Narva. Siis oli minu jaoks paljugi avastamisväärne: esmalt Narva ise, siis kõrge isiku saatmine, lõpuks ettevõtte külastamine. Mäletan täpselt selle reisi emotsioone: käisin sellistes tehastes ja vabrikutes, millest olin väga palju kuulnud. Sellistes, mille üle tunti uhkust. Mingeid erilisi mälestusi tootmisest ei ole. Mäletan vaid, et see kõik oli väga suur, hinnaline ja kõik töötas. Ilma peatusteta. Umbes samal ajal sain tuttavaks Irina Kivimäega. Muljed olid umbes samasugused: avastasin enda jaoks uue inimese, kõik rääkisid, et ta on Narva parim fotograaf, köitev ja asjalik naisterahvas, alati tööl. Ilma peatusteta. Hiljem nihkusid esiplaanile uudised legen-

3

daarsest Kreenholmi ametiühingust. Siis ma asjasse ei süvenenud, kuna vähe räägiti toodangust, peamiselt poliitikast. Ei olnud selge, et mingi asi saab siis aluse. Hiljem olid rootslased kanalisatsiooniga ja vaikiv soomlane. Kreenholmi kujundajate värvilised kangad muutusid pidevalt mustvalgeteks. See raputas taas. Irina endiselt pildistas kõike seda. Ka tema jutustus mängis värvidega, rõõmsatest toonidest ilmetu hallini. Ajaloos peatuseid pole. Paar-kolm aastat tagasi tabasin end tööstuskaupade poodides kummaliselt käitumiselt. Voodipesu, käterätikute või kangaste riiulitest möödudes otsisin silmadega Kreenholmi märgiga pakendeid. Ja iga kord mõtlesin. Müüakse - järelikult ikka veel tehakse! See harjumus on jäänud tänaseni. Teinekord teen Kreenholmi riiuli ees peatuse. Et minna edasi. Nüüd pakuvad Narva Näitused koos Irinaga võimaluse hetkeks peatuda ja vaadata. Mõtiskleda ja minna edasi.


Stop. Before the road further

Spring of 2009. Narva, observation tower of the Narva castle. Spring sun, grey river. Severe redbrick silhouette of the factory. Mental stop. Before the journey further. I saw the redbrick walls of the manufacture for the first time in the beginning of the ‘90s. We were filming the visit of the prime-minister at that time – Laar, in Narva. There were a lot of discoveries for me on that day, beginning from Narva itself, accompanying a highrank person and the visit of the manufacture. I remember clearly the emotions of that trip: I had been to factories of which I had heard so much. Of which one was to be proud of. I have no clear memories of the production process. I just remember that it was huge, valuable and that it all worked. Without stopping. Approximately at that time I got to know Irina Kivimäe. The impressions from her were nearly the same: I discovered for myself a new person, everyone was saying she is the best photographer of Narva, charismatic businesswoman, always working. Without stopping. Then the news of the legendary trade unions

of Krenholm came to the foreground. I didn’t go to the root of the matter, back then. Because there was not much about the production, more about politics. But it was clear that something is coming to a halt. Then there were the Swedish with the sewerage system and the silent Finn. The multicolor fabrics of of the Krenholm designers gradually turned to black and white. Now all began to shake again. Irina was taking pictures as she had done before. Her story was also changing colors, from cheerful hues to subdued gray ones. There is no halt in the story. About a couple of years ago I caught myself behaving strangely in the manufactured goods shops. Going through the bedclothes, towels or fabrics department I was looking for packages with the Krenholm logo. And always thought – here, they are sold. It means they are still produced! I still have that habit. I sometimes stopped in front of the Krenholm stand. Before the road further. Narva Exhibitions together with Irina offer you now to stop for a moment, to take a look. Think about it and go further.

4

Pavel Ivanov Member of the Board Narva Exhibitions


Остановка. Перед путем дальше

Павел Иванов член Совета SA Narva Näitused

Весна 2009 года. Нарва, смотровая площадка Нарвского замка. Весеннее солнце, серая река. Строгий краснокирпичный силуэт фабрики. Мысленная остановка. Перед путем дальше. Впервые краснокрипичные стены мануфактуры я увидел в самом начале 90-ых. Мы снимали визит тогдашнего премьерминистра Лаара в Нарву. Тогда для меня было много открытий, начиная с самой Нарвы, сопровождения высокого лица, до посещения предприятий. Я отчетливо помню эмоции той поездки: я побывал на таких заводах и фабриках, о которых я очень много слышал. На таких, за что принято было гордиться. Каких-то четких воспоминаний о производстве нет. Помню лишь, что это было очень большое, ценное и все работало. Без остановки. Примерно в это же время я познакомился и с Ириной Кивимяэ. Впечатления примерно такие же: открыл для себя нового человека, все говорили, что она лучший фотограф Нарвы, обаятельная и деловая женщина, всегда на работе. Без остановки. Потом на первый план вышли новости

5

про легендарные профсоюзы Кренгольма. В суть не вникал, тогда. Потому что мало было про продукцию, больше о политике. Но было ясно, что что-то останавливается. Потом были шведы с канализацией и молчаливый финн. Разноцветные ткани кренгольмских дизайнеров постепенно стали черно-белыми. Теперь опять затрясло. Ирина по-прежнему все снимала. Ее история также играла цветами, от радужных тонов до приглушенного серого. В истории остановки нет. Где-то пару лет назад я поймал себя на странном поведении в промтоварных магазинах. Проходя отдел постельного белья, полотенец или тканей я глазами искал пакеты с эмблемой Кренгольма. И всегда думал при этом – вот, продаются. Значит, еще делают! Привычка осталась до сих пор. Иногда перед стеллажом к «кренгольмкой» делал остановки. Перед путем дальше. Теперь Нарвские выставки вместе с Ириной предлагают вам на время остановиться, оглянуться. Осмыслить и пойти дальше.


Lühike ajalugu

30. aprillil 1857. aastal pandi Narva külje all, kahel joa vahel asuval Kreenholmi saarel pidulikult paika ketrusvabriku nurgakivi. Selle piduliku sündmusega sai alguse grandioosse projekti – Euroopa tolle aja suurima tekstiiliettevõtte rajamine. Kõike seda finantseeris 1857. aasta alguses loodud Kreenholmi Manufaktuuri Ühisus, mille algne kapital oli kaks miljonit rubla. Ehituse algataja ja idee autor oli Breemenist pärit tööstur Ludvig Knoop, kes selleks ajaks oli Venemaal elanud juba 18 aastat. Kreenholmi ajalugu pole kunagi olnud ladus. Kaotused, müügid, revolutsioonid. Ja sellegi poolest ei lakanud ketramine. Isegi kasvas. 1920ndatel aastatel oli värtnate hulk 57 762, kedrust valmistati üle 671 tonni, 1931. aastal oli värtnaid 106  601, kedrust toodeti aga 1673,3 tonni. Kuni 1949. aastani töötas Kreenholmis sama sisseseade, mis oli ostetud juba enne revolutsiooni. Alates 1950. aastast algas Nõukogude Liidus valmistatud tekstiiliseadmete paigaldamine. See oli tootlikum, kaasaegsem, kuid kvaliteedilt jäi maha nendest seadmetest, mida toodeti samal ajal Inglismaal ja Saksamaal. Uued masinad võimaldasid kombinaadil „Kreenholmi manufaktuur“ suurendada igal aastal samaaegselt toodangumahtu ja tootlikkust. 1980. aastal ulatus kedruse hulk 31 396 tonnini, toorkangast kooti 203 740 kilomeetrit.

Sellel ajal toimusid Kreenholmis aktiivsed ümberkorraldused ja rekonstrueerimised, vaatamata sellele saavutati aastatel 1981-1990 oma ajaloo suurimad toodangumahud - 34 000 tonni kedrust, 165 800 kilomeetrit toorkangast ja 226 300 kilomeetrit valmiskangaid aastas. Kuid peagi saabusid Kreenholmile uued ajad. 1991. aastal taasiseseisvus Eesti, peagi kukkus kokku ka Nõukogude Liit. Aastatel 1993-94 tegeles vabariigi valitsus Kreenholmi erastamisega. Tekstiiligigandi, Eesti ja kogu Nõukogude Liidu tekstiilitööstuse lipulaeva erastamiskonkursi võitjaks sai Rootsi tekstiilikontsern Borås Wäfveri AB, kes ostis 76% Kreenholmi aktsiatest. Hiljem ostsid nad välja ka ülejäänud aktsiad ja sai Kreenholmi täisomanikuks. Nii algaski 1995. aasta jaanuarist Kreenholmi elus uus etapp. Kuid see on hoopis teine lugu. Oleg Klušini poolt 2006. aasta detsembris koostatud materjali põhjal. Klušin oli aastatel 1980-1995 Kreenholmi peadirektor. See teine lugu pole aga kaunistatud rõõmsate värvidega. Ettevõtte Kreenholm Valduse AS omanduses oli algselt kaheksa vabrikut: Joala ketrusvabrik, Georgi ketrusvabrik, Georgi kudumisvabrik, Vana ketrusvabrik, Vana kudumisvabrik, Uus kudumisvabrik, Viimistlusvabrik ja Õmblusvabrik. Veel 2006. aastal oli see vertikaalselt integreeritud, täieliku lõpetatud tsükliga tekstiilitööstus, mis alustas puuvilla töötlemisest ja

6

lõpetas valmis kodutekstiili toodetega, tegeles uute toodete väljaarendamise ja uute kujunduste loomisega. Kuid 2007. aasta septembris teatas ajaleht Narvaskaja Gazeta, viidates rootsi allikatele, et toimus ettevõtte Borås Wäfveri Group järjekordne aktsionäride koosolek. Sellel võeti vastu otsus müüa kogu Kreenholmi kinnisvara 350 miljoni krooni eest tema kahele suurimale osanikule. Selleks tarbeks loodi augustis firma Narva Gate OÜ. (Narvaskaja Gazeta, 29.11.2007). 2007. aasta lõpul tuli avalikuks Borås Wäfveri Group omanike ja juhtide otsus sulgeda seoses tootmise optimeerimisega Kreenholmi ketrus- ja kudumisvabrikud ning koondada massiliselt töötajaid. „Arvatavalt puudutab see 1500 inimest, kes töötavad ketramises ja toorkangastes, samuti teiste erialade töölisi,“ teatas siseleht „Krenholm“. 2008. aasta juulis lõpetati ketramis- ja kudumistööstustes töö. Kõigist vabrikutest töötavad 2009. aasta aprillis vaid Viimistlusvabrik ja Õmblusvabrik. Palju vett on selle aja jooksul koskedest alla voolanud. Palju on muutunud maailmas ja Kreenholmis. Kuid see lugu ei ole veel läbi. See jätkub ja me võime alati väljuda peatuses „Kreenholm“, tuletada meelde olnut, mida meenutavad meile vanade vabrikute hooned ja unistada tulevikust.


Short reference

The foundation stone in the basis of the spinning mill was laid on 30th April 1857 on the island of Krenholm, located between the waterfalls near the town of Narva. With this solemn act began the realization of a grand project in creating the biggest textile mill in Europe at that time. The project was financed by the Krenholm Manufacture Association, founded in the beginning of 1857 with initial capital of 2 million rubl. The idea of this undertaking came from the industrialist Ludwig Knoop, born in Bremen, who by that time had lived in Russia for already 18 years. The history of Krenholm has never been smooth. Losses, acquisitions, revolutions. Yet, the production of yarn never ceased. Even more – it grew. In the 1920s the quantity of spindles amounted to 57 762 and yarn exceeded 671 tons, in 1931 the quantity of spindles reached 106  601 and the production of yarn – 1673,3 tons. The equipment working in Krenholm until 1949 was the one supplied before the revolution. In 1950 began the installment of textile machinery produced in the Soviet Union. Surely, it was more efficient and modern, yet its quality was inferior to that of the equipment produced in England and Germany. The installation of the new equipment allowed the Krenholm Manufacture to increase the output year by year, simultaneously increasing the productivity of labor. In 1980 the production of yarn reached 31  396 tons, raw fabric was 147 543 thousand meters, finished fabric – 203 740 thousand meters. Krenholm was actively rebuilt and restructured in that period, nevertheless, in the

decade of 1981 – 1990 the mill managed to achieve the highest output indices for its history, producing 34 000 tons of yarn, 165 800 thousand meters of raw fabrics and 226  300 meters of ready fabrics per year. However, soon after that new times began. In 1991 Estonia left the USSR and soon thereafter the USSR itself fell apart. Privatization process was undertaken by the Estonian government in the period of 1993 – 1994. The winning tender in the privatization contest of the textile giant, the leader of Estonia’s and the whole USSR’s light industry, was the Swedish textile enterprise Boras Wäfveri AB who acquired 76% of Krenholm’s shares. Later the concern procured the rest of the shares and became a full owner of Krenholm. Thus, in January 1995 began a new era in Krenholm’s existence. But that is another story. According to materials, put together by Oleg Klushin, Krenholm’s former general director (1980 - 1995). December 2006. That other story is painted in by far not radiant colors. Krenholm Valduse AS had initially 8 mills: the Yoala spinning mill, the Georgievskaya spinning mill, the Georgievskaya weaving mill, the Old spinning mill, the Old weaving mill, the New weaving mill, the Finishing mill and the Sewing mill. Back in 2006 this was an efficient, fully vertically integrated production which had a closed cycle of textile production, beginning from the processing of cotton and ending in the output of ready home textile products, developing new production and creating

7

own designs. But in the beginning of 2007, as the newspaper „Narvskaya Gazeta“ claimes based on information by Swedish sources, an extraordinary meeting of the Boras Wäfveri Group Board of Shareholders took place. A decision was taken to sell all belonging to Krenholm 350 million krone real estate to two of its main owners. For this purpose the „Narva Gate OU“ company was established in the end of August („Narvskaya Gazeta“, 29.11.2007). In the end of 2007 the owner and the management of Boräs Wäfveri Group made their decision known that „in the purpose of optimizing production“ the spinning and weaving manufacturing of Krenholm would be closed down and mass staff reduction would be undertaken. „It is likely to affect 1500 people working in the production of yarns and raw materials, as well as workers from other fields“, informed the Krenholm industrial newspaper in January 2008. The main manufacturing of yarns and fabrics was stopped by the management in July 2008. From all mills in April 2009 operate only the Finishing and the Sewing mill. A lot of water has flown down the waterfalls in these years. A lot of changes have taken place in the world, in Krenholm. But its history is not finished yet. It is going on and we will always be able to get off at the Krenholm bus station and remember the past, reminded to us by the buildings of the old mills, and dream of the future.


Краткая справка 30 апреля 1857 года на острове Кренгольм, расположенном между водопадами вблизи города Нарва, состоялась торжественная закладка первого камня в основание прядильной фабрики. С этого торжественного акта началась реализация грандиозного проекта по созданию на то время крупнейшего в Европе текстильного предприятия. Финансировало проект созданное в начале 1857 года «Товарищество Кренгольмской мануфактуры» с начальным паевым капиталом в 2 миллиона рублей. Идея этого строительства принадлежала промышленнику Людвигу Кнопу, родом из Бремена, к тому времени прожившему в России уже 18 лет. История Кренгольма никогда не была гладкой. Потери, приобретения, революции. И все же производство пряжи не прекращалась. Даже более того - возрастало. В 1920-х годах количество веретен составляло 57 762, а пряжи производилось свыше 671 тонны, в 1931 году количество веретен составляло 106 601, а производство пряжи - 1 673,3 тонны. До 1949 года на Кренгольме работало оборудование, которым фабрики были оснащены еще до революции. С 1950 года началась установка текстильного оборудования, произведенного на заводах Советского Союза. Конечно, оно было более производительное, более современное, но по качеству уступало машинам и станкам, производившимся в то время в Англии и Германии. Оснащение новым оборудованием позволяло комбинату «Кренгольмская мануфактура» из года в год наращивать объемы производства, одновременно увеличивая производительность труда. В 1980 году производство пряжи достигло 31 396 тонн, суровья было выработано 147  543 тысячи метров, готовой ткани 203 740 тысячи метров.

В этот период Кренгольм активно перестраивался и реконструировался, тем не менее, за десятилетие с 1981 по1990 год смог достичь наивысших за всю свою историю показателей объемов производства, вырабатывая за год 34 000 тонн пряжи, 165 800 тысяч метров суровых тканей и 226 300 метров готовых тканей. Но вскоре для него настали новые времена. В 1991 году Эстония вышла из состава СССР, а вскоре распался и сам СССР. В 1993-1994 годах правительство Эстонии вело работу по приватизации Кренгольма. Победителем конкурса на приватизацию текстильного гиганта, флагмана легкой промышленности Эстонии и всего Советского Союза, стал шведский текстильный концерн Boras Wäfveri AB, который приобрел 76 % акций Кренгольма. Позднее концерн выкупил оставшиеся акции и стал полноправным владельцем Кренгольма. Так с января 1995 года начался новый этап в жизни Кренгольма. Но это уже другая история. По материалам, составленным бывшим генеральным директором Кренгольма (1980 - 1995 годы) Олегом КЛУШИНЫМ. Декабрь 2006 года. Эта другая история раскрашена отнюдь не радужными цветами. Kreenholm Valduse AS изначально имел 8 фабрик: Йоальскую прядильную, Георгиевскую прядильную, Георгиевскую ткацкую, Старопрядильную, Староткацкую, Новоткацкую, Отделочную и Швейную фабрики. Еще в 2006 году это эффективное, полностью вертикально интегрированное производство, которое имело полный законченный цикл производства текстиля, начиная от обработки хлопка и заканчивая изготовлением готовых изделий домашнего текстиля, занимавшееся развитием но-

8

вой продукции и созданием собственных дизайнов. Но в начале сентября 2007 года, как сообщала, основываясь на данные шведских источников «Нарвская газета», состоялось внеочередное заседание совета акционеров фирмы Boras Wäfveri Group. На этом собрании было принято решение продать всю принадлежащую Кренгольму недвижимость за 350 миллионов крон двум его основным собственникам. Для этой цели в конце августа была учреждена фирма Narva Gate OÜ. ( «Нарвская Газета», 29.11.2007). В конце 2007 года стало известно о решении владельца и руководства компании Boräs Wäfveri Group «в целях оптимизации производства» закрыть прядильноткацкое производство Кренгольма и провести в связи с этим массовое сокращение текстильщиков. «Предполагается, - сообщала в январе 2008 года производственная газета Krenholm, - что оно коснется 1500 человек, занятых в производстве пряжи и суровых тканей, а также работников других специальностей». С июля 2008 года руководство компании остановило главное производство пряжи и тканей. Из всех фабрик на апрель 2009 года работают только Отделочная и Швейная. Много воды прошло через наши водопады за эти годы. Много изменений произошло в мире, в жизни Кренгольма. Но его история еще не завершена. Она продолжается, и мы всегда сможем сойти на остановке «Кренгольм» и вспомнить прошлое, о котором будут нам напоминать корпуса старых фабрик, и помечтать о будущем.


Eesti Vabariik. Eelmise sajandi 30ndad aastad Esimeses osas on kasutatud fotosid raamatust „Kreenholmi Puuvillasaaduste Manufaktuuri Osaühisus 75. 1857-1932. Narva, 1933.“

The era of the Estonian Republic. The 1930s of the previous century In the first part have been used photo materials from the book “Krenholm Cotton Production Manufacture LLC” from 1933, dedicated to the 75th anniversary of the founding of the company.

Период Эстонской Республики. 30- годы прошлого столетия В первом разделе использованы фотоматериалы из книги 1933 года «KREENHOLMI PUUVILLASAADUSTE MANUFAKTUURI OSAÜHISUS», посвященной 75-летию основания предприятия.

9


Vabrikute üldvaade. Parun ludvig Knoop General view of the mills. Baron ludwig Knoop общий вид на фабрики. Барон людвиг кнопп

11


joala vabrik. Üks eelketrussaale joala vabrikus yoala mill. one of the preparatory shops of the yoala mill Йоальская фабрика. один из приготовительных цехов Йоальской фабрики

Puuvilla puhastus kond joala vabrikus- ja hundi-osacotton cleaning machine shop and scutching Цех очистки хлопка и трепальных машин

12


13


Georgi vabrik joala allveekanalig a Georgievskaya mill . yoala canal Георгиевская фа Йоальский каналбрика.

14


Üks rõngas-ketru Kudumissaal ühessseraale “Vana” vabrikus. iteljedaga one of the circular sp spinning mill. Weavi inning shops of the old ng shop with jacqua loom rd один из кругов старопрядильноыйх прядильных цехов жаккардовыми м фабрики. ткацкий цех с ашинами

15


lõimepanemisjao masin lõimepanemskond. Kiir-lõimeisjaoskonnas Preparatory shop. hi chine for compositio gh-speed man of the warp приготовительны машина для составй цех. скоростная ления основы

16


Nõukogude periood. Eelmise sajandi 80ndate teine pool ja 90ndad aastad Fotode autor Irina Kivimäe

Soviet period. Second half of the ‘80s and the ‘90s of the previous century Photographer Irina Kivimäe

Советский период. Вторая половина 80-х и 90-е годы прошлого столетия Автор фотографий Ирина Кивимяэ

17


19


Vahetus. Kombinaadi peapääsla. Pääsla arhitekt narvakas Voltšonok Interval between shifts. Main entrance of the factory. Architect of the entrance Narva citizen Volchonok Пересменка. Главная проходная комбината. Архитектор проходной нарвитянин Волчонок

20


joala vabrik. Kombinaadi territooriumil kasutati toodangu transportimiseks kitsarööpmelist raudteed yoala mill. cargo was carried on the territory of the mill on narrow-gauge line Йоальская фабрика. по территории комбината груз перевозился по узкоколейной железной дороге 21


Öised vahetused algasid kombinaadis umbes kell 23.50. night shifts began at around 23.50 ночные смены комбината начинались около 23.50 22


Georgi kudumisvabrik. Programmkaartide töökoda Georgievskaya weaving mill. stencil cutting shop Георгиевская ткацкая фабрика. картонасекальная мастерская

23


Georgi kudumisvabrik. nii töötasid kammijad Georgievskaya weaving mill. this is how the warp drawers worked Георгиевская ткацкая фабрика. так работали проборщицы

24


Georgi ketrusvabrik. «täidame ja ületame riikliku plaani!“ Georgievskaya spinning mill. „We will fulfill and exceed the plans of the state!“ Георгиевская прядильная фабрика. «Государственный план выполним и перевыполним!» 25


Ühe ketrusvabriku ettevalmistustsehhis In the preparatory department of one of the spinning mills В приготовительном цехе одной из прядильных фабрик

26


Hetk enne kommunistlikku laupäevakut Before the beginning of a communistic voluntary cleaning initiative Перед началом коммунистического субботника

27


28


Kudumistööstus. Väike hingetõmbepaus. Võib vahetada paar sõna ja poseerida fotokorrespondendile Weaving production Short break. One could exchange a couple of words and pose in front of the camera Ткацкие производства Короткая передышка. Можно перекинуться парой фразами, попозировать фотокорреспонденту

29


Georgi kudumisvabrik. „Kolme kvartaliga on Georgi kudumisvabrik valmistanud 19 miljoni 600 tuhande rubla eest rahvatarbekaupu ja väljastanud 222,3 kilomeetrit kangast üle plaani. ajaleht narvskii rabotšii, 1986 Georgievskaya weaving mill. “for three quarters the Georgievskaya weaving mill manufactured consumer goods for 19 million 600 thousand rubl, exceeding the plan by 222,3 thousand meters fabric”. narva worker. 1986 Георгиевская ткацкая. «За три квартала Георгиевская ткацкая фабрика выработала товаров народного потребления на 19 миллионов 600 тысяч рублей, выпустив сверх плана 222,3 тысячи метров тканей». нарвский рабочий. 1986 год

30


meeste erialad – meistri abi, mehaanik, laadija, elektrik... male professions – master’s assistant, mechanic, loader, electrician… мужские специальности – помощник мастера, механик, грузчик, электрик...

31


Korrutustsehh. Twiner shop Крутильный цех 32


33


Korrutustsehh twiner shop крутильный цех

34


Georgi kudumisvabrik. reljeefkorrutusmasinad. Paremal ketrusmasin Georgievskaya weaving mill. texturing twisting machine. spinning machine (on the right) Георгиевская ткацкая. машины фасонной крутки. прядильная машина (справа)

35


36


Vana kudumisvabriku tsehhid Shops of the Old weaving mill Цеха Староткацкой фабрики

37


Georgi kudumisvabriku tsehh, kus valmistati froteerätikuid Georgievskaya weaving mill, the shop, where terry towels were produced, in short – terry Георгиевская ткацкая фабрика, цех, в котором производились махровые полотенца, коротко – махро

joala vabrik. sotsialistliku töö kangelane ketraja svetlana Petrova koos tütrega (paremal). yoala mill. hero of socialist labor spinner svetlana Petrova with daughter (on the right). Йольская фабрика. Герой социалистического труда прядильщица светлана петрова с дочерью (справа).

38


Kreenholmis töötasid narva kõige ilusamad tüdrukud the most beautiful girls of narva worked in Krenholm на кренгольме работали самые красивые девчонки нарвы

39


Kombinaadi „Kreenholmi Manufaktuur“ viimistlusvabrik Finishing mill of the Krenholm manufacture Отделочная фабрика комбината «Кренгольмская мануфактура»

40


41


Kombinaadi „Kreenholmi manufaktuur“ õmblusvabrik sewing mill of the Krenholm manufacture Швейное производство комбината «кренгольмская мануфактура»

42


Kombinaadi „Kreenholmi Manufaktuur“ firmakauplus Narvas, Puškini tänaval Company shop of the Krenholm manufacture on 19 Pushkina street Фирменный магазин комбината «Кренгольмская мануфактура» на улице Пушкина, 19

43


Vaade uuele kudumisvabrikule an outlook to the new weaving mill вид на новоткацкую фабрику

44


Kõik vabrikud töötasid nii ööl kui päeval all factories were working day and night все фабрики работали и днем и ночью

45


Kreenholmi olukord maailmaturul osutus paremaks, kui ennustati selle [1996.] aasta alguses. Seetõttu korrigeeriti ka töötajate kondamisplaane. 1995. aasta 1. jaanuaril töötas ettevõttes 5510 inimest; 1. jaanuaril 1996 - 5484; 1. augustil 1996 - 5197; 1. jaanuaril 1997 - 4930 Krenholm’s position on the world market turned out to be better than it was forecasted in the beginning of the current year (1996). In this relation the initial staff reduction plan underwent changes. On the 1st January 1995 there were 5 510 people working in the company, on the 1st January 1996 – 5 484, on the 1st August 1996 – 5 197, on the 1st January 1997 – 4 930 Положение Кренгольма на мировом рынке сбыта оказалось лучше, чем прогнозировалось в начале текущего года (1996 год). В связи с этим подвергся коррекции план сокращения численности работающих текстильщиков. 1 января 1995 года на предприятии работали 5 510 человек, 1 января 1996 года – 5 484, 1 августа 1996 года – 5 197, 1 января 1997 года – 4 930

46


Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist (1995-2008). Fotode autorid Irina Kivimäe ja Denis Georgievski.

The period after the Estonian Republic gained back independence (1995-2008) Photography Irina Kivimäe and Denis Georgievski

Период после восстановления независимости Эстонской Республики (1995-2008 г.г.) Фотографии Ирины Кивимяэ и Дениса Георгиевского

47


48


Kevadine veelaskmine narva koskedest. euroopa võimsaim kosk on meie külje all. Kui ei oleks veehoidlat, langeks igas sekundis astmetest alla 380 kuupmeetrit vett. Koskede kogulaius on 125 meetrit. Vasaku, Kreenholmi kose kõrgus on 4 kuni 6 meetrit, joala kosel 6 kuni 7,5 meetrit. nende vahel „ujub“ Kreenholm - eesti kõige idapoolsem saar. spring water escape of the narva waterfalls. the most powerful waterfall in europe is right next to us. If there wasn’t any storage pond, each second 380 cubic meters of water would be dashing down from the ledge. the total width of the waterfalls is 125 meters. the left Krenholm waterfall is 4 to 6 meters high, the right one, the yoala waterfall –6 to 7,5 meters. Between them „floats“ Krenholm, the most eastern island of estonia and, at the same time, its most eastern point. весенний сброс воды на нарвских водопадах. мощнейший водопад европы – у нас под боком. не будь водохранилища, каждую секунду с высоты уступов низвергалось бы 380 кубометров воды. общая ширина водопадов 125 метров. высота левого кренгольмского водопада – от 4 до 6 метров, высота правого, Йоальского, – от 6 до 7 с половиной метра. между ними «плавает» кренгольм – самый восточный остров Эстонии и, одновременно, ее самая восточная точка.

49


Vaade vabrikute katuselt. 2 x Deniss Georgievski a view from a factory roof. two photos by Denis Georgievski вид с крыш фабрик. Два фото Дениса Георгиевского

50


joala vabrik. Videvik. Varsti lõpeb õhtune vahetus. Kreenholmi rekonstrueerimisel säilitatakse vana vabrikuarhitektuur yoala mill. Dusk. soon night shift begins. In the course of reconstruction of the Krenholm manufacture the old architecture style was preserved Йоальская фабрика. сумерки. скоро закончится вечерняя смена. в ходе реконструкции комбината «кренгольмская мануфактура» стиль старой фабричной архитектуры сохраняется 51


Joala vabriku ettevalmistustsehhid Preparatory shops of the Yoala mill Приготовительные цеха Йоальской фабрики

52


53


joala vabrik. korrutus- ja poolimismasinad yoala mill. twiners and winding-machines Йоальская фабрика. крутильные и мотальные машины

54


Pneumaatilised ketrusmasinad. joala vabrik Pneumo-spinning machines. yoala mill пневмопрядильные машины. Йоальская фабрика

55


joala vabriku toodang Products of the yoala mill продукция Йоальской фабрики

56


Fotod Joala vabriku bukleti tarbeks. Kompositsioonid ja fotod Denis Georgievski Photos for the Yoala mill booklet. Composition and photos by Denis Georgievski Фотографии для буклета Йоальской фабрики. Композиции и фотографии Дениса Георгиевского

57


58


rippsilla jäänused, mis ühendas kuni 1991. aastani Kreenholmi ja Ivangorodi (Venemaa) Parusinka linnaosa remains of the old suspended bridge, which until 1991 connected Krenholm with the Parusinka region of Ivangorod (russia) остатки старого подвесного моста, до 1991 года соединяющего кренгольм с районом парусинки города Ивангород (Россия)

59


60


Narva kosk Vana ketrusvabriku ja Georgi vabriku vahel. Foto Denis Georgievski Narva waterfalls between the buildings of the Georgievskaya and the Old weaving mill. Photo by Denis Georgievski Нарвский водопад между корпусами Староткацкой и Георгивской фабрик. Фото Дениса Георгиевского

61

Joala vabrik. Yoala mill Йоальская фабрика


62


Georgi ketrusvabrik. Georgievskaya spinning mill Георгиевская прядильная фабрика

63


64


Georgi kudumisvabrik Georgievskaya weaving mill Георгиевская ткацкая фабрика

65


Georgi kudumisvabrik. Georgievskaya weaving mill Георгиевская ткацкая фабрика 66


sõlmimismasin frotees (endine Georgi kudumisvabrik) Knot-tyer operator of the terry section (former Georgievskaya weaving mill) узловяз участка frotee (бывшая Георгиевская ткацкая фабрика) 67


68


Vaated Vanale kudumisvabrikule. View of the old weaving mill вид на староткацкую фабрику

69


Vanade vabrikute hooned. old mill buildings корпуса старых фабрик

70


71


Toodangu pealelaadimine Vana kudumisvabriku õuel. Loading of products in the court of the Old weaving mill Погрузка продукции во дворе Староткацкой фабрики

Kunagi veeti toodangut kitsarööpmelisel raudteel. Kõik, mis sellest tänaseks alles on jäänud. The production was carried once on a narrow-gauge railway. This is what is left from the railway nowadays. Когда-то продукцию перевозили по узкоколейке. Все, что осталось от узкоколейной железной дороги в наши дни. 72


73


Kudumispink Weaving loom Ткацкий станок 74


lihvimis- ja käärimismasinad sizing section and warping machine Шлихтовальная и сновальная машины

75


76


Vana kudumisvabriku kudumistsehh Weaving shop of the Old weaving mill Ткацкий цех Староткацкой фабрики

77


Kudumistsehhid Waeving shops Ткацкие цеха

78


79


80


Kudumistsehh Weaving shop ткацкий цех

81


Vaade Georgi ja joala vabrikutele View of the Georgievskaya and yoala factories вид на Георгиевкую и Йоальскую фабрики

82


uus kudumisvabrik the new weaving mill новоткацкая фабрика

83


Tänase Kreenholmi märgid Artefacts of contemporary Krenholm Артефакты современного Кренгольма 84


tänase Kreenholmi märgid artefacts of contemporary Krenholm артефакты современного кренгольма

85


tänase Kreenholmi märgid artefacts of contemporary Krenholm артефакты современного кренгольма

86


seinamaaling Vana kudumisvabriku sööklas. autor h. nairis mural in the dining-hall of the old weaving mill. author of the mural h.nairis настенная роспись в столовой староткацкой фабрики. автор росписи Х.найрис

87


88


siin voolas kanal a canal was situated here earlier Здесь пролегал канал

89


Põhitootmise peatamine. juuli 2008 closing down of the main production. july 2008 остановка главного производства. Июль 2008 года

90


Kreenholmi manufaktuur. aadress: joala 20 the Krenholm manufacture. address: joala 20 кренгольмская мануфактура. адрес: Иоала 20

91


92


Võib küll peatada tootmise, kuid mitte jõge one can stop the production, but one cannot stop the river. можно остановить производство, но реку остановить невозможно.

93


Peatus „Kreenholm“ Bus stop „Krenholm“ Остановка «Кренгольм»

94


95


A u t o r id Authors Авторы Irina Kivimäe Ajalehtede Narvskaja Gazeta ja Narva Postiljon fotograaf. Sündinud Narvas 1953. aastal. Lõpetas 1986 aastal Leningradi Iultuuriinstituudi isetegevuslike kino-fotostuudiote juhendaja erialal. Erialaselt tegev alates 1976. aastast. Fotoklubi Narva algataja ja pikaajaline juht, tegutseb tänaseni. Aktiivne osavõtja Narvas toimuvatest kunstisündmustest, näiteks Kunstnikupäev ja iga-aastane fotofestival Narva Sügis. Tartu Fotopäevade (läbiviija Valeri Parhomenko, patroon Tartu linnapea) osaleja 2001-2003. Eesti Fotokunstnike Ühingu liige, Narva kunstnike ühenduse Vestervalli liige, paljude üle-Eestiliste fotovõistluste osaline, kus on korduvalt märgitud ära diplomitega, Grand Prix 2001 (Põltsamaa) ja 2007 (Pärnu). Kultuurkapitali preemia laureaat 2008. Töötanud 20 aastat ajakirjanduses. Tööd ilmuvad mitmetes üle-riigilistes ja välisriikide perioodilistes väljaannetes. Võttis osa fotoprojektist Vana ja Uus Narva (2003), mille korraldas Tartu Ülikooli Narva Kolledž. Projektist sündinud fotonäitust eksponeeriti Peterburis, Smolnõi instituudi saalis. Võttis osa rahvusvahelisest projektist 100 Akent.

Irina KIVIMÄE Newspaper photographer of the “Narvskaya gazeta” and “Narva postiljon” Born in Narva in 1953. Graduated from the Leningrad Institute of Culture in 1986, major “amateur cinema & photography studio management”. She has worked professionally in that field since 1976. Organizer and a long-time manager of the photo-club “Narva” which is still working successfully nowadays. Active participant of all artistic events in Narva such as “Day of the artist” and the yearly held photo festival “Narva fall”. Participant of The Tartu Photo Days (2001-2003), conducted by Valeri Parhomenko under the patronage of the major of Tartu. Member of the Society of Photographic Art and the Association of Narva artists “Vestervalli”, participant of a number of republican photographic events, where she was awarded with diplomas more than once. Holder of Grand Prix in 2001 (Põltsamaa) and Grand Prix in 2007 (Pärnu). Laureate of the Kultuurikapital fund award (2008). Working in the field of journalism for 20 years. Successfully publishing works in local and foreign periodicals. Participant in the photo project “Old and new Narva” (2003), organized by the Narva College of the Tartu University. In the frame of the project the photographic exhibition was displayed in the exhibition hall of the Saint Petersburg Smolensk Institute. Took part in the international project “100 windows”.

Ирина КИВИМЯЭ Фотокорреспондент «Нарвской газеты» и «Narva postiljon». Родилась в Нарве в 1953 году. Закончила в 1986 году Ленинградский институт культуры по специальности «руководитель самодеятельных кинофотостудий». Профессиональной деятельностью занимается с 1976 года. Организатор и долгие годы руководитель фотоклуба «Нарва», который успешно работает до сих пор. Активный участник всех художественных акций в Нарве, таких как «День художника» и ежегодный фотофестиваль «Нарвская осень». Участник Тартуских фотодней (2001-2003), проводимых Валерием Пархоменко под патронажем мэра Тарту. Член Общества фотоискусства Эстонии и Объединения художников Нарвы «Vestervalli», участник многих республиканских фотослетов, на которых не раз была отмечена дипломами. Обладательница Гран-при 2001 года (Пыльтсамаа) и Гран-при 2007 года (Пярну). Лауреат премии фонда Kultuurkapital (2008 год). Двадцать лет работает в журналистике. Успешно публикуется во многих периодических республиканских и зарубежных изданиях. Принимала участие в фотопроекте «Старая и новая Нарва» (2003 год), организованном Нарвским колледжем Тартуского университета. В рамках проекта фотовыставка экспонировалась в выставочном зале Смольного института Санкт-Петербурга. Принимала участие в международном проекте «Сто окон».

Denis Georgievski. Sündinud 18. aprillil 1975 Lõpetas 1992 aastal Viljandi kunstikooli. Aastatel 1992-1993 õppis Tallinna Sidekoolis ja sai 5. kategooria fotograafi kutse. 1996-2000 õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis dokumentaalfilmi režissöör-operaatori erialal. Oli praktika ETVs ja Kanal 5-s (Peterburi). Erialast staaži 16 aastat. On töötanud Narva ja Tallinna juhtivates väljaannetes. Koostöö reklaamiagentuuridega. Viimased kolm aastat on töötanud vabakutselisena Moskvas, Peterburis ja Tallinnas. On esinenud näitustega Moskva, Peterburi ja Tallinna galeriides. Narva kunstnike ühenduse ja Eesti Fotokunstnike Liidu liige. Mitmekordne Eesti ja Venemaa fotokonkursside võitja. Viimased kaheksa aastat on töötanud moefotograafina.

Denis GEORGIEVSKI. 18.04.75 In 1992 graduated from the Viljandi High school of Art, Between 1992-1993 studied in the Tallinn School of Communication for a 5th category photographer, Between 1996-2000 studied in the Tallinn University of Pedagogies in the major director-operator of documentary cinema. Foregone internship on ETV and Channel 5 (Saint Petersburg) Professional experience – 16 years Worked in leading editions in Narva, Tallinn. Worked closely with advertisement agencies. For the last 3 years working as a free-lancer in Moscow, Saint Petersburg and Tallinn. Exhibited works in Moscow, Tallinn and Narva exhibition halls. Member of the Association of Narva artists and the Estonian Association of Photographers. Repeated winner of different photographic competitions in Estonia and Russia. For the last 8 years working in fashion photography.

Денис ГЕОРГИЕВСКИЙ. 18.04.75 В 1992 году закончил Вильяндийскую художественную школу, С 1992 по 1993 учился в Таллиннской школу связи на фотографа 5-й категории С 1996 по 2000 учился в Таллиннском Педагогическом университете по специальности режиссероператор документального кино. Стажировался на ЭТВ и Канале 5 (Санкт-Петербург) Профессиональный стаж – 16 лет Работал в ведущих изданиях Нарвы, Таллинна. Сотрудничал с рекламными агентствами. Последние 3 года работаю, как фри-лансер в Москве, Петергбурге и Таллинне. Выставлялся в галереях Москвы, Таллинна и Нарвы. Член ассоциации художников Нарвы и Эстонского союза фотохудожников. Неоднократный призер и победитель фотоконкурсов Эстонии и России. Последние 8 лет работает в fashion фотографии.

96


Narva

Ostanovka Krengolm  
Ostanovka Krengolm  

Брошюра про историю Кренгольмской мануфактуры

Advertisement