Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Zou ik in tongen moeten spreken? Bryan Ross Inleiding: De Pinksterbeweging heeft de betekenis van "tongen" veranderd, het heeft niet meer dezelfde betekenis als dat het had of waar "tongentaal" oorspronkelijk voor bedoeld was. "Tongentaal" maakt een meer dan groot deel uit van de samenkomsten in charismatische gemeentes. Af en toe lijkt het er zelfs op dat het spreken in tongen, zoals de charismatische beweging dit noemt, een voorwaarde is om geestelijk te zijn.

"Tongen" in de Statenvertaling: In de Bijbel, waar de charismatische beweging haar overtuiging uithaalt dat er in "tongen" gesproken moet worden, halen wij de overtuiging dat er juist niet in "tongen" wordt gesproken in deze tijd. In de Statenvertaling wordt zelfs geen een keer het woord "tongentaal" gebruikt. Paulus gebruikt de uitdrukking: "het spreken in vreemde talen". "Tongentaal" of "klanktaal" (in de Nieuwe Bijbelvertaling) is door mensen bedacht, maar komt oorspronkelijk niet voor in de Bijbel. "Tong" kan dat ding in je mond betekenen, of een taal. Wat is een "tong" of "taal" eigenlijk? Genesis 11:1 – 9 "1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. 2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. 3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. 4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden! 5 Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. 6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? 7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. 8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl 9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde" Hier spreken ze één taal, de hele aarde sprak één taal.Vers 6 komt overeen met vers 1. Wat ging God doen? Hij ging hun taal verwarren. Vanuit Babel verspreidden de mensen zich (opnieuw) over de aarde. God zei na de zondvloed dat de mensen zich over de aarde moesten gaan verspreiden. Zie Genesis 9:1. Wat er dus in Genesis 11:2 staat, is niet zoals God het wil, want ze komen bij elkaar in één plaats, terwijl het de bedoeling was dat ze zich zouden gaan verspreiden. God bedacht een oplossing om de mensen toch te verspreiden: Genesis 10:5, let op, dit is gebeurd ná Genesis 11. Als je dat goed leest kan het ook niet anders. Genesis 10:5 laat zien wat God deed in Genesis 11. "Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken." Handelingen 2:4 (de uitstorting van de Heilige Geest op het Joodse Pinksterfeest) "En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." Ze begonnen te spreken met andere talen. De Heilige Geest geeft ze de kracht om in andere talen te spreken. Dit betekent dus ook echt ANDERE TALEN, talen die te begrijpen zijn voor een ieder die ze spreekt! Handelingen 2:6 "En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken" Een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken, dus niet in gebrabbel dat nergens over gaat (zie ook vers 8 en vers 11) "8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?" "11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken." Als er Fransen waren, hoorden ze Frans spreken Als er Engelsen waren, hoorden ze Engels spreken Enz. Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl De mensen konden zich dus identificeren met de mensen die deze talen spraken, in dit geval de 12 apostelen. De 12 apostelen spraken vreemde talen die ze niet gestudeerd hadden, de Heilige Geest gaf ze in om deze talen te spreken. Handelingen 2:11 bevestigt nogmaals dat het om TALEN ging. "Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken".

Bijbels gezien was spreken in tongen de bovennatuurlijke kracht die de Heilige Geest gaf om in andere talen te spreken, die men niet gestudeerd had.

Hoe wordt het "spreken in tongen" tegenwoordig uitgelegd? De Pinksterbeweging heeft het "spreken in tongen" een andere betekenis gegeven dan dat het had. Het gaat niet meer om talen die mensen kunnen begrijpen. Het is een soort persoonlijk privégebed dat juist NIEMAND kan verstaan. I Korinthe 14:2 "Want die een [vreemde] taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat [het], doch met den geest spreekt hij verborgenheden" Het gaat hier om een te begrijpen taal, niet om een blablabla verhaal. Een vreemde taal is dus een te begrijpen taal voor iemand die die taal spreekt, en niet een "privégebed-taal"

De voorwaarden I Korinthe 14:27 "En zo iemand een [vreemde] taal spreekt, [dat] het door twee, of ten meeste drie [geschiede], en bij beurte; en dat een het uitlegge."

Twee, hooguit drie mensen mogen in een vreemde taal spreken. Die twee of drie moeten om de beurt spreken. Eén iemand moet het uitleggen. Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Als je naar de huidige Pinksterbeweging kijkt, wat doet die dan? De hele gemeente spreekt dan in een vreemde taal! En ook allemaal tegelijk. Volgen ze de regels die Paulus hier heeft opgeschreven? Blijkbaar niet! Bovendien wordt er niet uitgelegd wat er gesproken is. Waarom moeten ze om de beurt spreken? Omdat eerst de een klaar moet zijn, voordat de ander kán spreken. Anders wordt het een enorme chaos. Dat heeft alles te maken met vers 33! God is geen God van verwarring, maar van vrede! "Want God is geen [God] van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen." De Pinksterbeweging volgt OVERDUIDELIJK niet de regels die Paulus heeft opgetekend in deze brief. Er zijn niet voor niets regels! Die zijn er om je aan te houden.

Voor wie was het "spreken in tongen" oorspronkelijk bedoeld? I Korinthe 14:22 "Zo dan, de [vreemde] talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven". Vreemde talen zijn een teken voor ONGELOVIGEN, dus niét voor gelovigen! Over het algemeen zitten er in een Pinkstergemeente alleen maar gelovigen, dus waarom wordt er daar überhaupt in vreemde talen gesproken? Het spreken in vreemde talen was nodig om ongelovige mensen, die een andere taal spraken, te bereiken! Vreemde talen waren een onderdeel van het programma voor Israël. Een onderdeel van het teken-programma. Had Israël dat nodig? Ja, kijk in I Korinthe 1:22. Ze begeren een teken, en dat gaf God ze dus! "Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;" Exodus 4:6 "En de HEERE zeide verder tot hem: Steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem; daarna trok hij ze uit, en ziet, zijn hand was melaats, [wit] als sneeuw." Mozes is bang dat Israël niet zal geloven dat God hem gezonden heeft. Wat doet God dus? Hij geeft hem twee tekenen om te laten zien dat Hij Mozes heeft gezonden. Mozes zegt: "Als ik daarheen ga, geloven ze me Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl niet!" Dus daarom geeft God hem die tekenen. Een getuigenis van het feit dat God hem gezonden heeft. Johannes 4:48 "Jezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven" Israël móet tekenen en wonderen zien Als ze geen tekenen en wonderen zien, zullen ze niet geloven Zie daarom ook I Korinthe 1:22. De 4 Evangeliën zijn erop gericht om te laten zien dat het Koninkrijk, dat vooraf werd gegaan door tekenen en wonderen (om de Joden dus te laten geloven) spoedig zou aanbreken. Markus 16:17 "En degenen die geloofd zullen hebben, zullen WAARSCHIJNLIJK deze tekenen volgen als ze genoeg geloof hebben (…)" Staat dit er? NEE! Er staat dat een ieder die geloofd zal hebben, de tekenen in vers 17 en 18 ZAL hebben. En niet één, maar ALLEMAAL! "15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. 16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. 17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. 18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden." Vreemde talen waren dus bedoeld voor het volk Israël, ze waren ook voorspeld voor Israël. Handelingen 2:16 – 18 "16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren." Als het Koninkrijk gevestigd wordt, zullen er dan heidenen in het Koninkrijk zijn? Nee, die zullen bereikt worden door Israël. Hoe zullen ze

Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl de heidenen gaan bereiken als ze niet dezelfde taal spreken? Door in een vreemde taal te spreken die de Heilige Geest hen ingeeft te spreken.

Drie verzen als bewijs: Drie verzen zijn genoeg om aan te tonen dat het spreken in een vreemde taal (tongentaal genoemd) tegenwoordig niet meer nodig is en ook niet meer gebeurt: Tongentaal is een teken (I Korinthe 14:22) "Zo dan, de [vreemde] talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven." De Joden begeren een teken (I Korinthe 1:22) "Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken" In het Lichaam van Christus is geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden (Galaten 3:28) "Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus." Als er geen onderscheid meer is tussen Jood en Heiden, dan moet het tekenprogramma gestopt zijn! Dat is dan niet meer nodig. Galaten 3:27 "Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan" God zette Israël apart omdat het volk ongelovig was. In plaats van verder te gaan met Israël, riep Hij Paulus, om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Er is geen verschil meer tussen Joden en heidenen. Dus ook geen tekenen en wonderen meer om het volk Israël over te halen, God was daar niet meer mee bezig.

Paulus en het "spreken in tongen" "Maar Paulus sprak toch ook in een vreemde taal? Dat doen jullie dus niet!" Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl I Korinthe 14:18 "Ik dank mijn God, dat ik meer [vreemde] talen spreek, dan gij allen;" "Zie je wel! Paulus sprak in een vreemde taal! En jullie doen dat niet! Jullie houden je dus niet aan Paulus’ regels! Je moet wel in vreemde talen spreken!" I Korinthe 14:39 "Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in [vreemde] talen te spreken" Als je in gesprek bent met iemand over dit punt, zal iemand die wel gelooft in het spreken van vreemde talen tegenwoordig, altijd de volgende argumenten aanhalen: • Paulus sprak in vreemde talen, meer dan anderen (I Korinthe 14:18) • Paulus spoort aan in vreemde talen te spreken (I Korinthe 14:39) "Dus als je Paulus wilt volgen, MOET je in vreemde talen spreken!"

WAAROM sprak Paulus in vreemde talen? Was er een tijd in de bediening van Paulus dat hijzelf in vreemde talen sprak? Was er een tijd in de bediening van Paulus dat er in de eerste gemeenten in vreemde talen werd gesproken? JA. Handelingen 9:15 "Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels." Let goed op wat er in dit vers staat, Paulus is een uitverkoren vat VOOR WIE?????? • Voor de heidenen • Voor de koningen • Voor de kinderen Israëls WIE hadden er ook alweer een teken nodig om te geloven? Met andere woorden; wie begeren een teken (I Korinthe 1:22)? De Joden! Staat hier dat Paulus alléén een bediening had voor Israël? NEE! Hij had Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl óók een bediening voor hen, naast zijn bediening voor de heidenen. En begeren die heidenen ook een teken? NEE! Zie opnieuw I Korinthe 1:22. In de periode dat Paulus ook nog tegen de joden sprak en God bezig was om het volk Israël apart te zetten in de Handelingen periode, sprak Paulus in vreemde talen. Waarom doet hij dat? Omdat spreken in vreemde talen nog steeds een teken was voor de joden (want DIE begeren een teken) die niet geloofden.

Moet je geloven om in "tongen te spreken"? I Korinthe 12:4 – 11 "4 En er is verscheidenheid der gaven , doch het is dezelfde Geest; 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er is verscheidenheid der werkingen , doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; 9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. 10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. 11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil"

Let op vers 7: aan een iegelijk. In het begin, waarin de eerste gemeentes ontstonden, gaf de Heilige Geest gaven tot profijt van iemand individueel of tot profijt van de hele gemeente. Let op vers 11: "Doch deze dingen alle werkt de ene en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk die dit vraagt en die ervoor bidt (…)???? Staat dit dikgedrukte gedeelte er? Nee, in het vers zelf staat: "(…) delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil". Er staat dus dat de Heilige Geest gaven geeft zoals Hij het wil en niet zoals mensen het willen. De Heilige Geest geeft gaven wanneer en hoe Hij Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl het wil. Hij heeft er dus de controle over. Accepteert de Pinksterbeweging dit ook? Nee, want hoe vaak zie je mensen in zulke gemeentes niet bidden of ze toch alsjeblieft in tongen mogen spreken? Met andere woorden, ze vertrouwen niet op het werk van de Heilige Geest! Ook al zou het spreken in vreemde talen nu nog steeds aan de orde zijn, dan nog zou het bidden ervoor niet in overeenstemming zijn met wat er in dit vers staat.

Zou iedereen in "tongen moeten spreken"? I Korinthe 12:28 "En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen." Zie vers 29 + 30 (dit gaat over de gemeente): "Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met [menigerlei] talen? Zijn zij allen uitleggers?" Zijn zij allen apostelen? Nee Zijn zij allen profeten? Nee Zijn zij allen leraars? Nee Zijn zij allen krachten? Nee Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Nee Spreken zij allen in menigerlei talen? Nee Zijn zij allen uitleggers? Nee Het is dus duidelijk dat dit niet voor de hele gemeente geldt. Niet iedereen heeft dezelfde gaven. Waarom wil de Pinksterbeweging dan dat IEDEREEN in de dienst in tongen spreekt? Het is NIET de wil van God. Het klopt simpelweg niet met wat er in vers 28 staat: "En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld (‌)" Daarna wordt het hele rijtje van de gaven opgesomd. Er staat dus niet dat IEDEREEN in de gemeente dat doet of moet doen!

"Tongentaal" is verdwenen Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl I Korinthe 13:8 "De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden." Met het woord "profetieën" worden niet de profetieën in het Oude Testament bedoeld. Deze zijn uitgekomen en zullen nog uitkomen. Met "profetieën" wordt het doorgeven van een boodschap van God, via een mens, bedoeld. I Korinthe 13:10 "Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden" Over dit vers bestaat veel verwarring. Let op wat er staat, maar ook op wat er NIET staat: Dit staat er: "Doch wanneer HET VOLMAAKTE zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is, tenietgedaan worden" Dit staat er niét: "Doch wanneer HIJ DIE VOLMAAKT IS zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is, tenietgedaan worden" Mensen denken bij dit vers vaak aan de Heere Jezus Christus en Zijn wederkomst. Als Jezus terug zal komen, zal alles weer helemaal goed worden. Geen pijn en ellende meer. Maar wij vatten dit vers anders op. Er wordt in dit vers immers niet gesproken over een persoon, maar over iets. Namelijk "het volmaakte". In I Korinthe 13 is er slechts een gedeelte bekend van waar God op dat moment mee bezig is. De Bijbel was op dat moment niet compleet, Paulus was bezig met het schrijven van zijn brieven. In dit vers, wordt met "het volmaakte" de gehele Bijbel van kaft tot kaft bedoeld. In vers 9 zegt Paulus ook dat hij ten dele kent en ten dele profeteert. In vers 10 is vervolgens te lezen dat als HET VOLMAAKTE is gekomen, datgene dat ten dele is, tenietgedaan zal worden. Met het "ten dele" worden de gaven bedoeld die op dat moment nog in werking waren omdat God’s Woord nog niet compleet was. Wanneer is iets volmaakt/compleet? Als datgene dat ten dele is, opgevuld wordt totdat het volmaakt/compleet is!

Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl Met andere woorden; nog niet alles wat aan Paulus geopenbaard was, was opgeschreven en dus was HET VOLMAAKTE (de Bijbel dus) nog niet compleet! Paulus zegt dat de gaven dus zullen verdwijnen als het volmaakte (de Bijbel) compleet is. Kolossenzen 1:25  het laatste gedeelte van het vers is: "(…) om te vervullen het Woord Gods Paulus is dus aangesteld om het Woord van God te vervullen. We hebben net gezien, dat als het Woord van God compleet zou zijn, de gaven zouden verdwijnen. Is het Woord van God nu compleet? Ja, het Woord van God is compleet, DUS de gaven zijn weg, verdwenen. Er is onderzoek geweest naar het spreken in tongen tussen verschillende mensen uit verschillende plaatsen in de Verenigde Staten. Verschillende tongensprekers werden in aparte ruimtes gezet en de taal die ze spraken werd geanalyseerd. Wat bleek uit dit onderzoek? Wat de tongensprekers spraken, waren aangeleerde modellen. Verschillende mensen in een gemeente uit een bepaalde plaats spraken allemaal in tongen op dezelfde, manier, een aangeleerd patroon. Mensen uit een andere plaats spraken ook dezelfde tongentaal, maar dan via een ander aangeleerd model. Dit is meer dan overvloedig bewijs dat dit totaal in tegenstelling is met wat Bijbel leert. Hier is geen Heilige Geest in het spel, maar menselijke wijsheid en kennis.

Een overdenkertje… Stel dat je iemand mee uit wilt nemen, maar de vader van dat meisje wil er eerst over nadenken. De vader van het meisje is een charismatische gelovige en gelooft in wonderen en tekenen in deze tijd. De vader belt jou de volgende dag op en zegt: "Ik had een droom vannacht en God vertelde me daarin dat je haar daar niet meer naar toe hoeft te nemen." Jij reageert en zegt: "Tjonge dat is ook gek, want ik had vannacht dezelfde droom maar toen zei God dat het wel mocht." Waar het hier om gaat, is dat mensen uit de charismatische beweging God erbij halen, en dus niet de Bijbel, om bepaalde dingen aan te tonen. Doordat ze God erbij halen geloven ze dat ze in de autoriteit van God bepaalde dingen kunnen zeggen. Dit zijn waanbeelden. Ze kloppen van geen kant. God werkt niet meer via profetieën, tekenen en/of wonderen.

Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 11


www.GenadeBijbel.nl Het Woord van God is compleet, volmaakt, de tekenen en wonderen zijn verdwenen. Het enige bewijsmateriaal dat er is om dingen te laten zien, uit te leggen, te verbeteren of te leren, is de Bijbel. II TimotheĂźs 3:16: "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is"

Verder niets! Preek vertaald door David Stelma

Zou ik in tongen moeten spreken? – Bryan Ross

Pagina 12

Zou ik in tongen moeten spreken?  

"Als je in tongen spreekt is dat een bewijs van geestelijkheid" Is dat zo? Ook voor nu? "Maar ik spreek niet in tongen ! Wat nu !!!!"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you