Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Waarom en voor wie kwam Christus op aarde. Jan Stelma Voor veel Christenen is dat geen vraag. Voor hún natuurlijk! En vaak worden daar Bijbelteksten voor gebruikt die dat moeten ondersteunen. Zo heb ik vroeger bijvoorbeeld onderstaande tekst op school moeten leren als de Kerstdagen naderden. Want dat ging toch over de Here Jezus Die voor ons gekomen was? Jesaja 9:5-6 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. Wat echter niet geleerd werd was, dat als Jesaja zegt “ons” dat Jesaja, zelf een Jood zijnde, daarmee zijn eigen volk Israel bedoelt en niet de Kerk, of het Lichaam van Christus. Dus dat kind werd voor Israel geboren en we weten dat Hij in Bethlehem geboren is. Aan Israel werd dus ook de Zoon gegeven en niet aan de heidenen. Geheel i.o.m. hiermee bevestigen Johannes , Jezus Zelf en Paulus deze profetie, welke bevatten:

De geprofeteerde komst van Christus voor Israel. Johannes 1:11 Hij is gekomen tot het Zijne (Isr.), en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Mattheüs 15:24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels. Romeinen 15:8 En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen; Voor Israel is deze profetie uit Jesaja 9 (met vele andere teksten in het OT) een tekst van hoop, want hier wordt hun Koning, de Messias, beloofd die hun eindelijk de vrede zal gaan geven. ….en de heerschappij is op Zijn schouder….Dat betekent dat Hij zal heersen en niet onderworpen aan een ander zal zijn. I.t.t. zoals Israel dat sinds Babel t/m de komst van Christus wél onder vreemde (lees : heidense) overheersing is geweest. Onder Zijn Koningschap zal Israel het hoofd zijn in deze wereld en niet meer de staart, zoals beloofd in Deut. 28:13 . …..en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst….Allemaal benamingen die weergeven hoe Hij Zijn Koningschap zal uitoefenen. Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl Wonderlijk…..Wil zeggen dat het verwondering veroorzaken zal gepaard gaande met vrees. Waarom? Lees vers 6! … 6 en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe …. Er zal geen overtreding onbestraft blijven. Ongerechtigheid zal er niet meer zijn, want Hij zal heersen met een ijzeren scepter (Ps.2:9)! Dat zal zijn als de wet uit Sion over de hele wereld uitgaan zal in de tijd dat Israel de wereld ingaan zal om de heidenen het Evangelie te brengen in het 1000 jarige vrederijk. Heidenen zullen geloven en niet geloven. De ongelovigen die niet bestraft willen worden zullen zich wel onderwerpen aan Zijn gezag, maar dat zal een afgedwongen onderwerping zijn, anders zal het hun leven kosten. Na die 1000 jaar zal satan vrijgelaten worden en die personen zullen dan voor hem kiezen, maar het is van korte duur, want Christus vernietigt hun dan in één klap (Openb.20:7-10). En dan zal het Koninkrijk op aarde 100 % verlost zijn van zonde en is de ijzeren scepter niet meer nodig voor eeuwig! Precies zoals wij in vers 6 lezen : van nu aan tot in eeuwigheid toe. Sterke God, Vader der eeuwigheid…Hij is God Zelf. Wie kan de Vader van de eeuwigheid zijn behalve van wie gezegd wordt dat Hij de Eerste en de Laatste is, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde (Openb. 1:17;21:16). Christus ís God! Vredevorst…Allen onder Hem zal er vrede komen in Israel en niemand zal hun nog kunnen bedreigen. Er zal nl. geen einde aan Zijn heerschappij zijn en dus ook niet aan de vrede in Israel. Het zal eeuwig zijn en geen einde hebben : 6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe

Zie daar de verwachting van Israel! Verplaats u in hun situatie gedurende de gehele geschiedenis van dat geplaagde volk en begrijp wat zij van hun Koning verwachten. Hij zal hun gaan bevrijden van alle vervolgingen, vijandschappen, haat. En zo werd Hij ook door de engel Gabriel aan Maria aangekondigd in Lukas 1:31-33: 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn (zie Jes.9:6), en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. Als u goed leest dan ziet u alles staan wat wij ook in Jesaja 9:5-6 hebben gelezen. En Jezus is dus de vervulling hiervan. En Zacharias, de vader van Joh. De Doper roept het uit als hij eenmaal weer kan spreken: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl Vers 68 - Zijn volke….Let op! Niet de Kerk, niet het Lichaam van Christus, niet de heidenen!! Driewerf NEE! Maar het volk Israel. En Zacharias denkt aan de verlossing van hun vijanden. Eindelijk is het zover, de Messias is gekomen en het Koninkrijk is aanstaande en de Messias gaat dit doen. En zijn zoon Johannes gaat dit aan Israel aankondigen en zo de weg voor de Koning bereiden en ze toe te rusten zodat ze klaar zijn Hem te ontvangen (Luk. 1:17; 3:4, Matt. 3:2). 76 En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; 77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, Tot nu toe zien wij dat er alleen maar gesproken wordt over de het Koninkrijk en de Koning en de vrede. Dát was hun verwachting en zó ontvingen zij Hem ook. Alleen één ding ontbreekt nog, zonder welke het Koninkrijk nooit zal kunnen komen, namelijk het zondeprobleem. Maar daar horen wij niets over. Daar was Israel niet mee bezig. Want daar hadden ze toch de tempel en de offerdienst voor? Maar toch zien wij hier bij Joh. De Doper er toch wat over staan in vers 77. Joh. De Doper zal hun kennis in de zaligheid geven in de vergeving hunner zonden. Daar wordt het Koninkrijk mee bedoeld en daar leert hij hun over, zie Lukas 3:7:18. En wat was dan die vergeving der zonden? Dat kregen zij door zich te laten dopen met water, zie Matt.3:2, 5-6, Mark.1:40. Dat hoorde samen bij dat Evangelie des Koninkrijk (Mark. 1:14-15). Maar Israel had toch de offerdienst waardoor ze vergeving konden krijgen? Zeer zeker, maar hier ging het om Israel in de priesterdienst in te wijden, zoals de priesters uit de stam Levi ook eerst met water gewassen werden voordat ze mochten dienen. Maar nu zal het gehele volk Israel uit priesters bestaan (1 Pet.2:9; Openb.1:6; 20:6)), nu de Messias er is. Een symbolische afwassing van zonden. Zonder deze doop kan Israel nooit dat Koninkrijk in. Duidelijk is daarom ook dat deze doop van Johannes daarom ook nooit voor ons heidenen kan zijn. Echter, er is nog een opvallend iets betreffende de zonden, namelijk dat wat de engel tegen Jozef en niet tegen Maria gezegd heeft in Matt.1:21: 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit is niet hetzelfde als wat wij zagen in Lukas 1:77, waar het de doop der bekering betreft voor vergeving der zonden (Markus 1:4) voor de priesterdienst. Hier praat Gabriel over de Persoon van JEZUS Die Zijn volk zalig van hún zonden gaat maken. Ten eerste moeten wij weer goed opletten hier. Bij wie gaat Hij dat doen? Opnieuw : Bij Zijn volk. En dat is Israel en niet de Kerk, niet de heidenen. Hij gaat Israel van hun zonden bevrijden. Dus niet door waterdoop, niet door de offers, maar door JEZUS ZELF gaat dit gebeuren voor Zijn volk. En dat is wat Israel echt niet heeft begrepen. Zij dachten alleen aan de heerlijkheid van het Koninkrijk, maar Christus kwam in de eerste plaats om te lijden voor Zijn volk Israel. Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Pas daarna kunnen zij die heerlijkheid van het Koninkrijk beërven. Petrus heeft dat later na Zijn dood ook pas zo begrepen, zie 1 Petrus 1:11. Zij hebben Hem gekruisigd, niet omdat ze dachten daardoor het Koninkrijk te beërven, maar omdat ze Hem kwijt wilden. Eerst dachten ze nog dat Hij hun het Koninkrijk kwam brengen (Lukas 19:11; Joh.12:12-19) en werd Hij als een Koning binnengehaald. Echter, een paar dagen later riepen ze allemaal : “Kruisigt Hem!” Hij sprak nl. over zonde en oordeel (Joh.8:33-34, 44-47; 9:38-41; 16:8-11). De leiders dachten God te dienen en het Koninkrijk te beërven doordat zij zulke vrome dingen deden, maar Christus ontmaskert ze allemaal (Matt.23) en zegt dat zij het in ieder geval niet zullen krijgen (Matt.21:33-46; Luk.12:32). Hun eer en positie was in gevaar (Joh.11:48) en zo kreeg Hij steeds minder aanhangers. Ook de discipelen begrepen het niet. Vlak nadat Petrus beleden had dat Jezus de beloofde Messias was zei Christus tegen hun dat Hij naar Jeruzalem moest gaan om te sterven. Maar Petrus dacht niet aan een Messias die in Jeruzalem zou sterven, maar op de troon van David zou zitten als Koning over Israel. Dat verklaart dan ook de reactie dat hij zegt dat dat geenszins gebeuren zal in Matt.16:21-23. Later begreep hij het wel in 1 Pet.1:11. Niemand verstond het als Hij zei dat Hij moest sterven in Jeruzalem, hoewel Hij het vele malen zei, zie ook Matt.17:22; 20:18; Luk. 18:31-33). Pas ná Zijn opstanding begrepen zij het wel, Luk. 24:44-46. Maar Christus wist het wel. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. Hij kende de Schrift en Jesaja 53 kende Hij ook en wist dat dat over Hem en Zijn volk ging. De Vader leerde Hem dat ook, (zie Jesaja 50:4-5) en Jesaja 53 was de Schrift die Hem bewoog om tegen hun te zeggen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan om daar te sterven. 4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft

onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 7 Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. 9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. 10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. 11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl 12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

Telkens als u “WIJ, ONS, ONZER, HUN” leest moet u weten dat het hier over Israel gaat en niet de Kerk, niet het Lichaam van Christus, niet de heidenen. En als Jesaja in vers 8 zegt “mijn volks”, dan weten wij allemaal dat dat niet het Nederlandse volk is, want Jesaja was een Jood en dus is zijn volk : Israel. Ook toen Christus dit las en door de Vader geleerd werd dacht Hij niet aan ons! Maar wel aan Zijn volk Israel. Hij is toch een Jood en dat is toch Zijn volk? En als de engel tegen Jozef zegt dat de Zoon die Maria baren zal Israel zal verlossen van hun zonden, dan gaat het hierom wat in Jesaja 53 staat. Toen dit geschreven werd, 600 jaar voordat Christus kwam, kon men niet weten wat wij nu weten dat het over de kruisiging gaat. Ook niet over wie of wat het ging. Denkt u maar eens aan de Kamerling uit Handelingen 8 die aan Filippus vraagt als hij Jesaja 53 leest : 34 En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien zegt de profeet dit, van zichzelven, of van iemand anders? En Filippus legt hem dan uit dat het over de Messsias gaat. De profeten zelf begrepen het ook niet , getuige wat 1 Pet.1:11 daarover zegt: 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. Terug naar Jesaja 53. Jesaja gebruikt echt niet zomaar de woorden “slachtbank” en “lam ter slachting”. De Jood dacht dan uiteraard gelijk aan de offerdienst, waar dat in de wet beschreven staat en ook uitgevoerd werd in de tempel en vroeger in de tabernakel en nog eerder bij de uittocht van Egypte, zie Exodus 12. Het bloed van dat lam zorgde bij Israel dat de engel des verderfs aan hun voorbijging. Later lezen wij in Leviticus over al de offers van dieren. Duidelijk is als men dat deed dat men dan verzoening en vergeving ontving. De hele gedachte achter het offeren van dieren is de volgende :

EEN ONSCHULDIGE DIE PLAATSVERVANGEND STERFT VOOR EEN SCHULDIGE Men bracht een dier bij de tempel en door oplegging der handen ging de schuld van de MENS over op het onschuldige dier en dan was die persoon er van af en het dier ermee opgezadeld en die werd dan gedood/geofferd. Zo was dan aan de rechtvaardigheidseis van God voldaan. De prijs op de zonde, de dood, is betaald. Zie Leviticus 3:7-9 en 4:4. En aan Wie was de wet gegeven met deze inzettingen? Zie Rom. 9:4. Precies! Israel! Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl Welnu, als wij Jesaja 53:4-7 hierboven lezen zien wij hier exact dezelfde lering staan, alleen nu gaat het over het WARE LAM, de Persoon Christus. En met dit allemaal in het achterhoofd moeten wij dit lezen en dan wordt vers 10 ook duidelijk: 10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen…..Hier zien wij dat de Vader Zijn Zoon verbrijzeld heeft. Verbrijzelen is hetzelfde vermorzelen uit Gen.3:15 en in de Engelse King James zijn deze woorden hetzelfde vertaald. Daar in Eden is het satan die vermorzelt/verbrijzelt, echter de hiel en niet de kop, want dat heeft Christus aan het kruis gedaan bij satan. Zonder kop kun je niet leven, daarom is het bij Christus de hiel en dan kun je wel verder leven. En dat klopt ook, want Hij is opgestaan en leeft. Maar hier in Jesaja is het de ook de HEERE Die Christus verbrijzelde. Dat wil zeggen, het was de wil van de Vader dat Hij aan het kruis zou sterven en toen Hij daar hing was het een schuldoffer voor de zonden van Zijn volk Israel. De zonden van Israel werden op dat moment op Hem gelegd en was hij niet meer dat onschuldige Lam, maar schuldig gemaakt om Israel vrij te maken. En dat was wat Gabriel bedoelde toen hij tegen Jozef zei dat Hij Zijn volk zalig kwam maken van hun zonden. Christus heeft dat uit geheel vrije wil gedaan ….Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben.. Dit is een en hetzelfde : krank en de ziel tot schuldoffer stellen. Krank betekent hier zonde. Israel was ziek en moest genezen worden . Dat is hetzelfde als : Zondig en verlost worden. En de Heere heeft Hem krank gemaakt betekent hier dat Hij het onschuldige Lam Christus geoordeeld en gestraft heeft! Zoals het dier, het lam, gedood werd vanwege de zonde die hij droeg voor de zondige Jood, zo werd het ware onschuldige Lam door de Vader geoordeeld en gestraft voor de zondige Jood. Zoals eertijds door de handoplegging de zonden op dat onschuldige dier overgebracht werden en dat de zondebok werd, zo waren nu de zonden van het Joodse volk op dat onschuldige Lam, Christus, gelegd en werd Hij de zondebok. Mattheüs 27:45-46 45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. 46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! Hier vindt de toorn van God plaats en daarom heeft Hij de gemeenschap met de Zoon verbroken, net zoals ook Adam van de gemeenschap met God afgesneden werd toen hij gezondigd had. Echter Christus heeft hier de straf die op die zonde staat, namelijk de tweede dood, de poel des vuurs in de eeuwige pijn en de eeuwige vlam ondergaan. De TWEEDE DOOD is Hij gestorven. Maar let op! Tijdens dat Hij daar hing en vóórdat Zijn lichaam stierf. Dat gebeurt namelijk als de ziel en de geest het lichaam verlaten. …..als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben….. Het is in Zijn ziel gebeurd dat Hij de tweede dood gestorven is. Hij heeft werkelijk in Zijn ziel ervaren de straf die de mens

Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl ervaart in de poel des vuurs en dat was in die 3 uren aan het kruis. Daarom zweette Christus in de hof van Getsemané bloed! Zo zien wij dat het kruis een altaar is waarop het onschuldige Lam geofferd en gedood werd om de rechtvaardigheidseis van God tevreden te stellen. En daarom behaagde God Hem te verbrijzelen vanwege het volmaakte offer dat gebracht werd! Dit offer kon pas echt Zijn volk Israel verlossen, want: Hebreeen 10:4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme. Net zoals water geen zonden kan wegnemen, zo kan ook dierenbloed dat niet. Een dier kan nooit zonden van een mens wegnemen, alleen bloed van een mens kan dat. Daarom werd God Mens en werd Hij hun vlees en bloed deelachtig om te kunnen sterven voor Zijn volk Israel (Heb. 2:14). Geen mens op aarde kan dat, want ze zijn allen reeds schuldig en daarom kwam Hij Zelf! Hij alleen heeft onschuldig bloed! Leviticus 23:18 Gij zult ook met het brood zeven volkomen eenjarige lammeren, en een var, het jong van een rund, en twee rammen offeren; zij zullen den HEERE een brandoffer zijn, met hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. Maar wat lezen wij nu na het offer van Christus?

God had helemaal geen behagen in die offers en Hij wilde ze niet! 5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. Stelt u zich eens voor hoe het er eens uitgezien moet hebben in de tempel. Al die duizenden dieren die geslacht werden. Waar bleef al dat bloed! Dat zal een bloederig geheel geweest moeten zijn! Toen Salomo de tempel inwijdde (1 Kon.8:63) werden er 142.000 dieren geslacht en geofferd! Ja, u leest het goed! Behalve dat bloed werd dat op het altaar in de brand gestoken. Hoe zou dit alles er uitgezien, maar vooral ook geróken hebben? Een liefelijken reuk? Technisch gezien lijkt mij van niet. Maar het gaat om de persoon met welke houding hij kwam offeren en dat bepaalde of het voor God liefelijk was. Het is dus wel overdrachtelijk bedoeld en niet de geur op zich! Wie in geloof offerde omdat hij zich schuldig wist tegenover de Here, diens offer was de Here een liefelijken reuk, maar wie van zichzelf helemaal niet dacht een zondaar te zijn en toch offerde diens offer was de Here absoluut geen liefelijken reuk. Denk aan de Farizeeer en de tollenaar in Lukas 18:10-14. Maar buiten die reuk hebben de brandoffers en offers voor de zonde (vers 6) op zichzelf God ook niet behaagd, hoewel Hij het Zelf in de wet bevolen had, zie vers 6.. En dat was omdat ze de zonden niet werkelijk konden wegnemen. En nu zien wij de Zoon naar voren komen om in dit geval iets tegen de Vader te zeggen. Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl Hij, Die altijd de wil van de Vader zocht te doen en Hem altijd wilde behagen en dat ook altijd gedaan heeft (Joh.8:29), wat heeft Hij tegen de Vader gezegd? 5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. 7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! In plaats van de dierenoffers heeft God nu wél een offer wat Hem behagen kan om de zonden weg te nemen, en dat is het lichaam van Jezus Christus, het Woord dat vlees geworden is. God heeft Hem dat lichaam gegeven toen Hij geboren werd. 8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden); De Zoon komt vrijwillig om de wil van de Vader te doen en Zich tot dat schuldoffer te stellen wat wij in Jesaja 53:10 zagen. Die offers waren naar de wet geofferd onder het Oude Testament, maar konden niemand verlossen, maar nu door het offer van Christus kan het God wél behagen en dát bloed neemt wél de zonden van Zijn volk Israel weg. Dat is het bloed van het Nieuwe Testament (Matt.26:28). En zo heeft Christus het Eerste Verbond vervangen door het Tweede en de weg bereid voor de verlossing van Zijn volk door Zijn offer van Zijn lichaam éénmaal geschied. 9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. 10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En dat was voor Christus in de hof van Getsemané beslissend om toch naar het kruis te gaan, namelijk om de wil van Zijn Vader te doen (Lukas 22:42) Wat ook heel saillant hier is dat Jesaja 53:10 spreekt over een schuldoffer. Het antwoord vinden wij in Leviticus 5:14-19. Dat is nl een offer voor iemand die gezondigd heeft in onwetendheid en niet bewust, maar daarom terdege schuldig tegenover God staat omdat hij toch gezondigd heeft en dus dat offer moest brengen. Wat een perfecte omschrijving van Christus! Heeft Hij ooit gezondigd? Nee toch! Nog nooit heeft Hij ook maar een keer een zonde gedacht. Hij wist niet wat zondigen was. Onwetend was Hij daaraan.

Inderdaad, het was ook niet voor Zijn eigen zonden, maar voor Zijn volk Israel! Jesaja 53:11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, [en] verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl 12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. De Vader heeft gezien dat de Zoon, terwijl Hij daar als een zondaar aan het kruis hing en de tweede dood gestorven was en die vreselijke pijnen onderging, niet één keer getwijfeld heeft dat de Vader Hem weer als Zijn Zoon zou aannemen en uit de dood zou opwekken. Hij bleef getrouw aan de Vader om dit te ondergaan en dát was de arbeid van zijn ziel, dáár vond het plaats, en de Vader zag het geloof van Zijn Zoon en werd verzadigd. Dat wil zeggen, Hij was tevreden gesteld. Hij droeg hun ongerechtigheden en bleef trouw tot in de tweede dood en kan daarom nu velen (Israel) rechtvaardig maken. Denk aan Matt.1:21!! Hij heeft Zijn ziel aan het kruis uitgestort in de dood, en we weten nu in de tweede dood. Dus vóórdat Zijn geest en ziel het lichaam verlieten. Dus vóór Zijn lichamelijke dood. En dus vóórdat Hij zei in Joh.19:30 : “Het is volbracht”. Daarom zei Christus na die drie uren geen “Mijn God” meer, maar “Vader” (Lukas 23:46), want het offer was gedaan en geaccepteerd door de Vader en Hij was geen schuldoffer meer. De gemeenschap was weer hersteld en nu kon Hij rustig sterven en zeggen :

“Het is volbracht”. Dus : Wat en voor wie was het volbracht? Als u goed opgelet heeft, dan weet u nu wat Christus volbracht en voor wie! Namelijk Israel! Om hun te verlossen en een Koninkrijk op aarde te vestigen moest eerst dit lijden gebeuren. En dan kunnen zij hun roeping vervullen de heidenen het Evangelie te verkondigen zodat ook zij gered kunnen worden. En dan zullen zij ook door dat bloed verzoend worden, want in de TWEEDE instantie geldt het ook voor de heiden, maar altijd ná Israel. En dat is wat Johannes ook zegt in zijn 1 Joh.2:2 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden (Israel); en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld (de heidenen) Zonder Israel eerst is er geen redding voor de rest van de wereld! Maar Israel heeft, zoals wij reeds gezien hebben, dit niet begrepen en heeft Hem gekruisigd en daar heeft Petrus hun dan ook van beschuldigd (Hand.2:22-24) en tegelijk de vergeving aangeboden in Hand. 2:38 als ze zich zouden bekeren van deze daad. De kruisiging moest tenslotte gebeuren en daarom bood God de uitkomst en als verhoring van de vraag van Zijn Zoon het hun te vergeven , “want zij weten niet wat zij doen”

Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl

Dus waarom kwam Christus? Dus als we vragen waarom en voor wie is Christus op aarde gekomen dan moeten wij zeggen: “voor Israel om de beloftenissen aan de vaderen gedaan te bevestigen” (Rom.15:8). Alles wat over Hem geschreven is in het O.T. heeft Hij vervuld (Luk.24:44-46). Maar ho even hoor ik u zeggen, Hij is toch ook voor mij hier in Nederland in de eerste plaats gestorven, waarom hoor ik nu alleen over Israel? Ik zie helemaal niets vanuit Israel naar ons toekomen. Integendeel, zij zijn juist meestal vijandig hierin en dat Koninkrijk dat is bepaald niet te zien daar en hier. En over het Lichaam van Christus hoor ik helemaal niets. U hebt het goed begrepen!! Voordat Paulus kwam zult u nergens lezen dat Christus voor de heidenen kwam. U zult nergens vinden dat wij heidenen eeuwig leven krijgen door te geloven dat Jezus Christus stierf voor uw (heiden) zonden. U zult ook niet vinden toen de Here Jezus op aarde was dat Hij zei dat de heidenen in Hem moesten geloven om verzoening met God te krijgen. Hoe kan dat? Omdat wij nu in een andere Bedeling leven, nl. de Bedeling der Genade. Die is pas bij Paulus begonnen (Ef.3:2) en dat heeft andere regels om Gods doel te bereiken dan voordat Paulus erl was. Het gaat nu om een koninkrijk in de hemel en niet op aarde en Paulus is door Christus geroepen. Er zijn genoeg studies te vinden op onze site waarom Paulus naast de 12 apostelen later geroepen werd. Zie bijv. “Waarom Paulus?” Hij is de apostel van de heidenen (Rom.11:13) en hij spreekt over de Gemeente, het Lichaam van Christus en daarin is er geen verschil meer tussen de Jood en de heiden (1 Kor.12:13,27; Gal.3:26-28). Israel is nu in deze Bedeling van Genade tijdelijk opzijgezet en is nu niet meer centraal in Gods plan totdat de volheid der heidenen ingegaan zal zijn. Als eenmaal het Lichaam van Christus opgenomen is van deze wereld, dan gaat God weer verder met Zijn volk om Zijn plan met hun af te maken en dan zal dat Koninkrijk op aarde er ook komen. Paulus zegt dan ook in Rom.11:11 dat de zaligheid nu niet meer bij Israel te vinden is maar bij de heidenen, omdat zij gevallen zijn omdat ze de Messias niet hebben aangenomen nadat Petrus met Pinksteren hun de vergeving aangeboden had. Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val [is] de zaligheid den heidenen [geworden], om hen tot jaloersheid te verwekken. De val van Israel is de reden van de roeping van Paulus en hij spreekt óók over de komst van Christus, maar dan voor iedereen, namelijk de wereld.

Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl

De Verborgen komst van Christus naar de WERELD 1Tim.1: 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Paulus zegt niet per ongeluk , maar heel bewust, dat Christus naar de wereld gekomen is, want van dat Evangelie is hij de apostel. Hij alleen en niemand anders. Omdat hij de apostel der heidenen is. En aangezien Israel nu door God in deze Bedeling van Genade samen met de heidenen in ongehoorzaamheid besloten is, is Israel nu in precies dezelfde positie geplaatst als de heidenen, namelijk geen bevoordeelde positie boven de heiden meer, maar ongehoorzaam en in vijandschap met God Romeinen 11:30-31 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden (heidenen) eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer (Israel) ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen (Israel) nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij (Israel) door uw (heidenen) barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen (Jood en heiden) onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen (Jood en heiden) zou barmhartig zijn. Dus zegt Paulus dat Christus naar de wereld gekomen is, namelijk niet meer in de eerste plaats voor Zijn volk Israel, maar iedereen, dus ook de heiden, aangezien Israel geen relatie meer met God heeft. Daarom is het evangelie nu dan ook hetzelfde voor iedereen : 2 Corinthiërs 5:19-20 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. God heeft de wereld met Zichzelf verzoend. De heiden, maar óók de Jood dus! Die heeft nu geen vriendschappelijke relatie meer met God! En dat is volslagen nieuw in Gods plan met de mensheid. En dat klopt ook, want Hij heeft het al die tijd verborgen gehouden en pas na de val van Israel aan Paulus geopenbaard. Paulus is niet geroepen omdat de apostelen hun werk niet goed deden, maar omdat God nog een plan had met Christus. En dat had Hij met het Lichaam van Christus reeds vóór de grondlegging der wereld voorbereid, maar kon pas bekendgemaakt worden na de kruisiging en de val van Israel. Anders had satan Hem niet gekruisigd wist God en dat moest gebeuren, anders was er voor niemand redding geweest. Zie 1 Kor. 2:6-8.

Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 11


www.GenadeBijbel.nl Romeinen 16:25-26 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; Dus het Evangelie wat Paulus verkondigde was niet bekend toen Christus op aarde liep. Vanaf de schepping is het altijd geheim gehouden tót Paulus kwam. Ook tijdens Pinksteren wist niemand het. Het was dus volslagen nieuw. Kol.1:20-22 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. 21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, Wij zijn allemaal vervreemd van God en vijanden van Hem. Hij kwam niet voor zijn vrienden naar deze wereld, zoals Hij eerst wel kwam, namelijk Israel. Die waren reeds de Zijnen (Joh.1:11). Zij waren reeds Zijn volk. Nu is het zo ,dat een ieder die gelooft dán pas lid wordt van Zijn volk nu , het Lichaam van Christus. Zie Titus 2:14 14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken

alle

De “ons” hier is de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat is nu Zijn volk en niet Israel. Niemand hier op aarde kan zeggen reeds in Zijn volk te zijn, zoals toen wel bij Israel. Het geval was. Nu is het eerst geloven en dan worden wij in dat lichaam gedoopt door Zijn Geest (1 Kor.12:13). Geheel anders dan bij Israel waarvoor Hij toen kwam. Ze moesten natuurlijk wel de Messias aannemen om in dat volk te blijven anders zou dan het oordeel volgen (Matt.3:7-12) Terug naar Kol 1:21. En hoe heeft Hij nu iedereen met Zichzelf verzoend? Antwoord: 22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; Door Zijn dood aan het kruis. Vergeleken met Jesaja 53 zien wij niet meer de beperking tot Israel. Paulus spreekt hier met geen woord over een lam en een slachtbank en een schuldoffer, omdat het nu niets met de wet en volk Israel te maken heeft. Elk mens, Jood en heiden, staan nu door hun afkomst van Adam schuldig tegenover God en hebben verzoening nodig en dat is nu verkrijgbaar door Zijn dood aan het kruis. Dat is iets om heel blij van te worden voor ons en de Here voor te danken en te prijzen. En dat doet Paulus, en wij, dan ook : Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 12


www.GenadeBijbel.nl Galaten 6:14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Dus als de wereld de GEBOORTE van Christus op deze aarde viert, vieren wij juist de DOOD van Hem! Het avondmaal is daar een goed voorbeeld van, 1 Kor.11:26. Jesaja 53 beschrijft dan wel het plaatsvervangend sterven vergeleken met het offer van een onschuldig lam, maar dat wordt als onrechtvaardig beschreven en de toon is geen juichtoon zoals bij Paulus wel het geval is. Het is eigenlijk een beetje zoals de ongelovige nu ook naar het kruis kijkt. Wat zielig dat iemand die niets gedaan heeft daar gedood wordt. Maar bij ons is dat geheel anders! Want door Zijn dood heeft hij voor ons juist de verlossing bewerkt.

“Het is volbracht” Kol.2:10-15 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. Dus als wij spreken over het volbrachte werk van Christus aan het kruis, dan ziet u dat hier staan. Dat was niet wat Christus dacht aan het kruis toen Hij “Het is volbracht” zei zoals wij reeds eerder zagen. Toen was het om de beloftenissen van Israel te vervullen. Maar bij God was het, hoewel verborgen voor iedereen (Efeze 3:9) zeer zeker wél in Zijn gedachten, maar heeft het pas later na de val van Israel bij Stefanus aan Paulus geopenbaard. Daarom zegt Paulus ook niet dat het aan het kruis gebeurd is maar dóór het kruis. Efeziërs 2:16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. Natuurlijk is Zijn dood waardoor wij dit nu verkregen hebben geschiedkundig aan het kruis geweest. Maar niets en ook helemaal niets over ons, het Lichaam van Christus, is bekend geweest toen. Christus sprak er niet over en niemand wist het, want het ging toen ook niet om ons, maar Israel en hun programma voor deze wereld. Paulus echter zegt dóór het kruis omdat het pas aan hem bekend is gemaakt. Veel later dus.

Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 13


www.GenadeBijbel.nl En hoe wordt Hij dan nú gepresenteerd sinds dat kruis? Rom.3:23-26 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is Vers 25 - Het bloed van Christus redt alle mensen die vóór het kruis in het geloof gestorven zijn en die straks in de toekomst in het Koninkrijk op aarde zullen zijn. Zij brachten toen de offers met het dierenbloed. Paulus bevestigt hier Jesaja 53 en laat in vs 25 zien dat dat toen allemaal verdragen werd door God, omdat Hij wist dat het ware bloed, het ware Lam, kwam. Dat had Hij in Jesaja 53 reeds geprofeteerd. In het bloed van de offers had Hij geen geloof, omdat het niet echt kon redden. In het bloed van Christus heeft God nu wel geloofd en heeft het daarom ook geaccepteerd als het enig offer wat voldoet. Dat gold voor hun uit vers 25, maar dat geldt nu ook voor ons en daarom kan Paulus in Efeziërs 5:2 zeggen tegen ons: En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. Het is nu wél een welriekende reuk voor de Vader. Dat bloed kan iedereen verlossen. Elke gelovige vanaf Adam tot en met de laatste kan hierdoor gered worden. Het geldt dus voor alle bedelingen. Christus is geofferd en Paulus zegt onder leiding van de Geest dat dat offer aan het kruis ook voor ons is geweest. Niet volgens Jesaja 53 , maar volgens de openbaring van de Verborgenheid gegeven aan Paulus. Dat was verborgen, maar nu kan hij dat vrijuit zeggen. Ook in het volgende vers uit Romeinen 3: 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is Vers 26 gaat over de periode die wij de Bedeling der Genade noemen en waarin wij nu leven. Dat is de tegenwoordige tijd. Dat is dóór het kruis. En God rechtvaardigt iedereen die nu Christus aanneemt als Zijn Verlosser. Nu wij dit weten, moeten wij ook de apostel volgen die ons dit allemaal uitlegt. Hoewel hij een Jood was , is hij de apostel van de heidenen en vertelt ons dit allemaal. Hij is daarom ook ons voorbeeld zoals hijzelf zegt in 1 Tim.1:15-16 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 14


www.GenadeBijbel.nl 16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. Hij heeft Christus vervolgd en was de leider in de opstand tegen Christus en Zijn volgelingen, namelijk de 12 apostelen en de gelovigen sinds Handelingen 2 met Pinksteren. Daarom noemt hij zichzelf de grootste der zondaren. En hij is ons voorbeeld nu in deze Bedeling der Genade. Wij hebben wel de Heilige Geest ontvangen, maar zijn echter niet in staat om Christus tijdens Zijn wandel op aarde te volgen. Hij was zonder zonde en wij zouden ook zonder zonde moeten zijn om Hem te kunnen volgen. Maar aangezien wij nog in het Lichaam der zonde en des doods leven (Rom.7:23-25) is dat onmogelijk. En toch kunnen wij Christus wel volgen, maar dan op een andere manier, namelijk in Paulus. Dat is namelijk Christus volgen in een zondaar en dat kunnen wij wel! Dus als wij Paulus volgen, dan volgen wij Christus, zoals hij hier , maar ook zegt in 1 Kor.11:11

“Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus” En dat betekent dat wij in de eerste plaats zijn brieven moeten lezen om te weten te komen wat Christus voor mij gedaan heeft. Als ik dat niet doe en afwijk naar andere gedeelten in de Bijbel, dan begeef ik mij in Schriften die in de eerste plaats over Israel gaan en niet over mij en dan krijg ik verkeerd beeld van mijzelf en raak ik in verwarring. Mijn identificatie met mijn Verlosser en Heiland is nu alleen te vinden daar waar het over mij als lid van het Lichaam van Christus beschreven staat : Romeinen tot en met Filemon. Dus de vraag waar deze studie mee begon: ”Waarom en voor wie kwam Christus op aarde” hebben wij nu beantwoord. In eerste instantie was Zijn geboorte en Zijn sterven voor Zijn volk Israel om daarna het Koninkrijk opaarde te vestigenen Zijn troon te zetten in Jeruzalen temidden van Zijn verloste volk Israel. Doordat Israel het offer als volk niet aannam stond Hij op om te oordelen (Han.7:55), maar heeft dat niet gedaan, omdat God met het sterven ook een tweede plan had voor het Lichaam van Christus voor een Koninkrijk in de hemel. En dat heeft Paulus voor ons in zijn brieven opgeschreven. En daar was ook dat offer aan het kruis voor nodig. Later nadat wij opgenomen zijn door de Here in de lucht zal God Zijn plan met Zijn volk alsnog afmaken, zodat uiteindelijk door dat ene offer aan het kruis , Zijn geprofeteerde wil en Zijn verborgen wil ten uitvoer gebracht zullen zijn en Christus heer is, zowel in de hemel alzo ook op de aarde. Efeze 1:9-10 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is

Voor Hem zij de Glorie! Waarom en voor wie kwam Christus op aarde – Jan Stelma

Pagina 15

Waarom en voor wie kwam Christus op aarde  

Voor ons natuurlijk! Is dat zo?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you