Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Uw Bijbel: Vervalst óf….door God bewaard! Deel 2 Jan Stelma

We gaan het over de Bijbel, Gods Woord hebben. Ik ga niet alleen uit de Bijbel leren, maar ook over de Bijbel zelf praten. De vorige keer hebben we het gehad over is de Bijbel die u in uw handen heeft een boek, of is het het Boek? En dan bedoel ik niet Het Boek dat in de winkel ligt. Het Boek, een vertaling, maar de Bijbel, de Statenvertaling. Ziet u de Bijbel die u heeft ook echt als Gods Woord. Daar wil ik mee verder gaan. De vorige keer kreeg ik een opmerking: Kan je dat nu allemaal wel zo zeggen over die andere vertalingen, ben je niet een beetje te rechtlijnig, ben je niet te absoluut. Dat kan je toch niet zomaar allemaal zeggen. Daar ben ik over na gaan denken, maar ik vind van wel. Maar goed, niet omdat ik dat vind, want dat is niet zo belangrijk wat ik vind, maar het gaat erom: Wat leert Gods Woord? En Gods Woord leert dat. En daarom ga ik er nu toch op verder. De Bijbel die wij in onze handen hebben hoe oud is die al? Duizenden jaren. Hoe komt dat? Wij noemen dat: God bewaart Zijn Woord. Heel belangrijk, dat God Zijn Woord bewaart en beschermt. Mag je dus wel zo spreken over de andere vertalingen? Het is heel belangrijk is dat de Bijbel vertaald is vanuit de juiste grondtekst. Dáár gaat het om, niet zozeer dat de Bijbel die u in uw hand heeft een vertaling is. Natuurlijk, de Statenvertaling is een vertaling, NBG is ook een vertaling, er zijn vele vertalingen. Nee, het gaat om het punt: Wááruit zijn ze vertaald. En dan gaat u de verschillen zien. We hebben daar een studie van die Dov Avnon heeft geschreven : Welke bijbelvertaling. Dan ziet u aan de hand van geschiedenis, en daar zijn genoeg studies over, over mensen die echt voor de Textus receptus staan, waaruit deze Bijbel vertaald is. Het verschil tussen de SV en de andere vertalingen is, is dat alléén de SV uit de grondtekst, de Textus Receptus, vertaald is en alle andere vertalingen niet. Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl Maar toch, het mag allemaal waar zijn, maar als u vanuit de Bijbel de teksten ziet die weg zijn gelaten geeft dat alleen u al de overtuiging dat daar iets achter zit. 2 Kor.4:2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods. Dat is iets dat echt gebeurt. Dat was niet alleen toen Paulus dit schreef. Paulus zegt: Nog het Woord Gods vervalsende… Dat gebeurde toen, maar dat gebeurt nu nog steeds. Gods Woord wordt vervalst, en dat is logisch, want wij hebben een tegenstander. En gelooft de tegenstander Gods Woord? Nee, dus hij zal alles proberen, en zeker nu in deze tijd en dan spreek ik eigenlijk over de Bedeling der Genade waarin wij de volle openbaring van het plan van God kennen. Dat plan is door Paulus ontvouwd, waarin de totale nederlaag van satan verkondigd wordt. U begrijpt wel dat hij niet wil dat dat verkondigd wordt. Dus zal hij er alles aan doen om dat tegen te werken, maar ook waar wij die kennis uithalen, dat zal hij ook veranderen en vervalsen. Deed hij dat in Genesis 3 al niet met Adam en Eva? Hoe ontdekt u hoe iets vals is trouwens? Door de echte ernaast te leggen. Het is dus niet zomaar iets heel anders maken. Als men geld probeert te vervalsen doet men dat niet zo dat u het kan zien. Het moet als het even kan gelijk aan het origineel zijn. Dat lukt tegenwoordig redelijk met de technieken. Als iemand alleen maar met echte biljetten in de weer is, en hij ziet ineens een valse dan merkt hij dat gelijk. Het zal er heel dicht tegenaan liggen, en toch is het niet echt, toch is het vals. En dat is met de Bijbel precies zo. U heeft natuurlijk maar één keer Gods Woord, niet twee keer, dat kan niet, er is maar één boek, de Bijbel. Het begint natuurlijk eerst met heel dicht er tegen aan, en dan krijgt u vandaar uit weer een vervalsing enz. enz. Op een gegeven moment krijgt u geen vervalsing meer van het origineel, maar dan krijgt u een vervalsing van een vervalsing. En zo gaan we verder en verder, met andere woorden, op een gegeven moment is Gods Woord helemaal niet meer terug te vinden. Zo werkt satan.

Weglaten + toevoegen + ontkennen+ veranderen =

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl vervalsen Dat kunnen we ook heel goed zien in Genesis 3. De slang was in de hof van Eden en die begint gelijk al tegen Eva te zeggen: Gen.3:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? Is het ook? - Dat is al twijfel zaaien. Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? - Hier zien we gelijk al dat hij de boel dus al verdraait. Want God heeft gezegd in Gen.2:16 : En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; Satan zegt iets heel anders, en dan gaat Eva nadenken. Eva is waarschijnlijk niet goed geïnstrueerd door Adam, niet goed gegrond in het Woord. Want God zei het tegen Adam en Adam had dat tegen Eva moeten zeggen. Of goed, misschien heeft hij het niet helemaal goed verteld, want Eva gaat dan later zeggen: Gen.3:2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten. Wat laat zij weg? Vrijelijk! En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons, want wij worden uit genade zalig, om niet. Dat woordje om niet, vrijelijk. Wij worden om niet zalig. Dat wordt hier ook weggelaten, dat wil satan. Satan wil de mensen laten werken. Dus hij voegt wat aan het Woord toe, en hij laat wat weg. Dat is de hele tactiek. Is dat vervalsen of niet? Dat is vervalsen, aan Gods Woord mag je niet zomaar iets toevoegen of iets weglaten. Gen.3:3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Noch die aanroeren, aanraken - dat is ook niet gezegd door God, er wordt weer iets aan het Woord toegevoegd. Gen.3:4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; Wat gaat hij nu doen? Hij gaat het Woord gewoon ontkennen: Gijlieden zult den dood niet sterven. God heeft duidelijk gezegd: U zult wel Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl sterven. Dus hij ontkent het Woord van God gewoon. En ziet u, met zoiets begint het, en dat is precies wat satan doet. Toevoegen, weglaten, ontkennen, veranderen. God bewaart gelukkig Zijn Woord.

Toevoegen:

Wij hebben hier een Bijbel, Genesis t/m Openbaring. Het laatste boek van het Oude Testament is Maleachi. Ga met mij mee naar Mattheus 23, want de Heere Jezus zegt wat over het Oude Testament:

Matt.23:35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar. Het gaat er hier om dat de Heere Jezus hier het bloed noemt van Abel tot en met Zacharia. In welk boek komt Abel voor? Genesis. En het bloed van Zacharia staat in 2 Kronieken. De Hebreeuwse Oud Testamentische Bijbel begint met Genesis en eindigt met 2 Kronieken, die volgorde is niet hetzelfde als bij ons. Dat is dus voor de Heere Jezus de volgorde in het Oude Testament. Er staan wel dezelfde boeken in als bij ons. Alleen wat staat er niet bij? Wat zien we in de katholieke Bijbel? Apocriefe boeken, die staan er nog een keer achter, maar de Heere Jezus bevestigt die boeken helemaal niet, dus horen ze helemaal niet bij het Oude Testament. Dat is een vervalsing, een toevoeging. De Heere Jezus haalt als Hij op aarde is niet één keer een boek van de apocriefe boeken van de katholieke kerk aan. Dus satan voegt daar woorden aan toe. Die boeken zijn absoluut niet geïnspireerd. Wat zien we nu ook tegenwoordig, dat vindt men ook wel interessant: boeken zoals het evangelie van Thomas, Judas enz., allerlei verschillende evangeliën die gevonden zijn, die heeft men ontdekt. En daar wil men ook die waarde aan toekennen die de Bijbel zelf heeft, dat ze geïnspireerd zijn. Dat zijn allemaal vervalsingen, want Gods Woord is klaar gekomen toen Paulus de laatste brief schreef. Hij heeft het Woord van God vervuld.

Weglaten:

Ik laat u zes teksten zien waar iets aan veranderd is, en dan zien we wat voor consequenties dat heeft. Er zijn er veel meer, er zijn duizenden weglatingen in de Bijbel. Mark.3:5 En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. Hij zag met toorn rondom, daar gaat het om. (Het woordje "meteen" is in andere vertalingen ook weggelaten, maar dit terzijde). Het gaat in dit verband om dat Hij met toorn rondom keek. Matt.5:22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Doch Ik zeg u: Zo wie op zijn broeder toornig is,merkt u dat ik iets weglaat, nl. : ten onrechte!

als u dit leest dan

Als wij net lazen dat de Heere Jezus toornig om Zich heen keek en wij laten het woordje ten onrechte weg hier, dan zeg je: "HĂŠ, Hij was toornig, en daardoor was Hij strafbaar". Met andere woorden: De Heere Jezus is een zondaar, want Hij was toornig. Maar let op: Hij was met recht toornig. In Mat.5:22 hebben de andere vertalingen het woordje ten onrechte weggelaten. Dus dan is de Heere Jezus strafbaar omdat Hij onterecht toornig was. Strafbaar voor de wet, en daardoor een zondaar. Dat is de consequentie van als u iets uit de Bijbel zomaar weglaat. En als de Heere Jezus een zondaar is, dan weten wij allemaal wat daar de consequentie van is. Dan kan Hij wel aan het kruis sterven voor u en mij, maar dan bent u niet gered. Want de toorn die Hij toen kreeg, die had Hij dan verdiend. Dan kon Hij die van u nooit dragen. Ziet u, dat is niet zomaar iets. Mark.1:2 Staten Vertaling Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. Hier in onze Staten Vertaling staat: gelijk geschreven is in de profeten, maar in de andere vertalingen staat: gelijk geschreven bij de Profeet Jesaja. Maar is dat wel zo? Nee, let op, want vers 2 is een aanhaling uit Maleachi! En niet uit Jesaja. Het volgende vers geeft meer licht op de zaak: Mark.1:3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl Dit vers is namelijk wel uit Jesaja. De SV heeft gelijk als die zegt dat het in de Profeten (meervoud) geschreven is, want vers 2 komt uit Maleachi en vers 3 uit Jesaja. Dus als u een andere Bijbel heeft die zegt dat vers 2 uit Jesaja komt, is Markus dan fout? Of is Jesaja fout? Er zit dus een tegenstrijdigheid in, want in Jesaja staan die twee verzen niet, er staat maar één vers. Wat krijgen we dan? Dat er een fout staat in het Woord van God, het klopt niet. Heeft u Gods Woord? In Gods Woord staan geen fouten! Dan krijgen we de tweede consequentie: Als u iets zomaar verandert wordt Gods Woord onbetrouwbaar. Maar Gods Woord is 100% zonder fouten, anders is het Gods Woord niet meer, dan is het inderdaad een gewoon boek. Joh.1:27 Staten Vertaling Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. Welke voor mij geworden is… staat niet in de andere Bijbels. Wie is eerder geworden : Johannes of de Heere Jezus? Johannes, want de Heere Jezus is na hem geboren. Dus als Johannes zegt: Welke voor mij geworden is, dat betekent dat dat we spreken over de Godheid van de Heere Jezus Christus. Hij was vóór Johannes. Lichamelijk is de Heere Jezus wél gekomen na de geboorte van Johannes, maar Hij was al voor Johannes omdat Hij God is. Dus als u dat weglaat zet u daarmee de hele Godheid van de Heere Jezus Christus aan de kant. Dan is Hij, zoals veel mensen Hem zien, een mens, een profeet. Dat bereiken we zeker door zulke dingen weg te laten, dan wordt de Heere Jezus inderdaad een mens. Als men de Bijbel gaat veranderen dan gaat hij steeds meer naar de mens toe, en dat is altijd negatief. U ziet, het is niet zomaar één foutje in de Bijbel. Nee, het is heel bewust vele fouten. Joh.6:47 Staten Vertaling Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. In andere Bijbels staat: Voorwaar, voorwaar die gelooft, heeft het eeuwige leven. Wat is de consequentie hiervan? “Ach, ik geloof toch!?”. Ik geloof wel, niet in de kerk, maar ik geloof wel. Dus als we in vers 46 kijken waar het over de Vader gaat, dan is dat geloof in de Vader genoeg voor u om eeuwig leven te hebbend. Maar nee, er staat Die in Mij gelooft. Het gaat hier om de hele exclusiviteit van de Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl Heere Jezus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Er is maar één weg om tot God te komen en dat ben Ik. Dus wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven, maar niet: wie gelooft heeft eeuwig leven. Dat wordt er van gemaakt door in Mij weg te halen. Dé exclusiviteit in de hele wereld, er is er maar Één waardoor men zalig kan worden, en dat is door het geloof in de Heere Jezus Christus. Het is niet zomaar dat het weggelaten wordt. Dat heeft allemaal te maken dat het naar de mens toe geredeneerd wordt. Joh.6:65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader. In andere Bijbels staat: tenzij dat het hem gegeven zij van de Vader. Maar het is Mijn Vader! Wat is de consequentie hiervan? Wie is de Heere Jezus? De Zoon van God. Wat staat er op de moskee in Jeruzalem? Allah heeft geen zoon. Maar Jezus is de Zoon van God. De Vader is wat anders als Míjn Vader. De Vader Die in de hemel is, Jahweh, de HEERE, daar is Hij de Zoon van! Weggelaten, ziet u wel. Het is heel belangrijk dat wij geloven dat Hij de Zoon van God is. Zeker voor Israël. Want was de belijdenis van het volk Israël? Antwoord: Dat Hij de Messias was, en dat Hij de Zoon van God is, de Zoon van de Vader. Nu gaan we naar Paulus. 1 Kor.5:7 Staten Vertaling Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. In andere Bijbels staat: Want ook ons Pascha is geslacht, namelijk Christus. Voor ons is weggelaten. Weet u hoe belangrijk dat is? Dat de Heere Jezus in de hof van Gethsemané zei: Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede, dat is onze redding geweest, dat Hij voor óns gestorven is, voor óns geslacht. Óns pascha is geslacht, ja, ons paaslam is voor ons geslacht. Dat betekent de Plaatsvervanger. Hij is de zondebok. Hij is voor u en mij gestorven. Voor ons is weggelaten en dan wordt het heel algemeen. Echter, het gaat om uw redding. De Plaatsvervanger, dat Hij als enige voor u kon sterven is hier weggelaten. Dan de laatste tekst, Kol.1:14. Nogmaals er zijn er vele meer, maar ik heb hier de hoofdpunten genomen waar het om draait met het weglaten uit de Bijbel. Dan is het voor u al duidelijk. U kunt weten wat er allemaal in de

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl kerkgeschiedenis gebeurd is met die vertalingen, maar als u dit al ziet, dan ziet u dat er een beleid achter zit. Hier zit iets achter: satan. Kol.1:14 Staten Vertaling In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Hier is door Zijn bloed weggelaten. Wij hebben een evangelie dat bloederig is. Dat is voor mensen misschien niet prettig. Echter, wij hebben geen bloedeloos evangelie. Dan krijgt u een sociaal evangelie: "Volg de Heere Jezus maar, doe maar wat Hij deed, doe uw best en dan komt het allemaal wel goed…" Maar zo wordt u niet zalig. Niemand wordt zalig zonder het bloed van de Heere Jezus. In Het Boek, dat heb ik even nagezien, als enige, staat het bloed wel vermeld. Maar wat staat er dan? : Kocht onze vrijheid met Zijn bloed. OK? Ik vind het niet OK, want het staat er niet. De Bijbel zegt: Hébben de verlossing. Dus ik héb het. Door Zijn bloed héb ik de verlossing. Wat is het resultaat van een veranderde Bijbel? Paulus zegt in Gal.5:9 : Een weinig zuurdesem verzuurt het hele deeg. Dus het verzuurt u. Afval. Ik zeg altijd maar zo: Een andere vertaling produceert ook andere gelovigen. Dat kan niet anders, dat zien we ook om ons heen. Ik begon met: Moeten we daar nu zo’n punt van maken, kan je dat nu wel zo zeggen? Ik heb nu alleen het Woord laten spreken en dan ziet u dat de Bijbel onbetrouwbaar wordt gemaakt. Er zitten fouten in zoals Jesaja in Markus; de Godheid van de Heere Jezus, dat u alleen exclusief door het geloof in de Heere Jezus zalig kunt worden, dat Hij de Plaatsvervanger is voor u, dat soort dingen worden allemaal aan de kant geschoven. -----------------------------------------------------------------------------------

De gedachte achter de vertalingen

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl Ik wil nu verdergaan met het punt dat God Zijn Woord bewaart. De Bijbel die u heeft is al duizenden jaren oud. Hoe bewaart God Zijn Woord? We moeten vertalingen hebben, dat is wel duidelijk. Als we kijken naar de torenbouw van Babel, daar heeft God de mensen verschillende talen gegeven. Dus als u Gods Woord wilt lezen moet u wel een Bijbel hebben die u in uw eigen taal kunt lezen. Er zijn mensen die zeggen: alleen de grondtekst,is geïnspireerd, maar niet de vertaling. Alleen wat toen is opgeschreven is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is dus niet waar, want dat betekent dat de Bijbel die u in uw handen heeft niet geïnspireerd is. Dat kan niet, dan is het Gods Woord niet. En zo gaan die gedachten, het is de tactiek van satan om het Woord van God onbetrouwbaar te maken. Maar God bewaart Zijn Woord. Wat is nu vaak de gedachte? :

“Hoe ouder de geschriften hoe origineler, hoe betrouwbaarder” Dát is de gedachte die er achter zit. Dat zien we ook met al die andere vertalingen. Men gaat daarbij uit van een paar oude geschriften en dus zijn ze betrouwbaar. Maar dat heeft daar niets mee te maken, dat gaan we nu zien. We hebben het dan over de Heere Jezus:

God zorgt dat wij Zijn woord hebben. Lukas 4:4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. In andere vertalingen is maar bij alle woord Gods weggelaten. Maar let op. Wat staat hier namelijk? God neemt de verantwoordelijkheid op Zich om Zijn Woord te bewaren. Want als Hij zegt dat de mens niet alleen bij brood leeft, maar bij het woord Gods, dan moet u wel het Woord van God hebben! Als God dat zegt dan weten wij dat God het op Zich heeft genomen dat het Woord beschikbaar voor u is. God bewaart Zijn woorden.

Hoe bewaart God Zijn Woord? Ps.12:7-8 De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid. God zal Zijn woorden, Zijn redenen bewaren voor dit geslacht en tot in eeuwigheid. Ziet u dat de woorden van God tot in eeuwigheid bewaard worden! Hij sprak het en het gaat nooit verloren. Ergens anders zegt Hij ook dat het Woord niet ledig tot Hem zal terugkeren, of er zal niet één tittel of jota verloren gaan of het zal vervuld worden. En ook in Ps.119: … O HEERE! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Hij bewaart Zijn Woord in de hemelen. Zijn Woord, Zijn gesproken woorden, die worden bewaard. Al probeert de hele wereld ze te vernietigen, ze zijn niet te vernietigen, want God bewaart ze. Luk.4:16-17 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: Het gaat er hier om: Wat heeft de Heere Jezus in Zijn hand? Heeft Hij een origineel in Zijn hand of heeft Hij een kopie in Zijn hand? Heeft Hij het boek Jesaja in Zijn hand dat Jesaja zelf heeft opgeschreven? Hetzelfde papier met dezelfde inkt? Helemaal niet. Elke synagoge had het Oude Testament in die tijd, en dat waren allemaal gekopieerde Bijbels. De Heere Jezus las uit een kopie, niet uit een origineel. De Heere Jezus heeft gewoon een kopie in Zijn hand. En u ziet, Hij leest daaruit en Hij erkent dat als Gods Woord! Dus hoe bewaart God Zijn Woord?

Door te kopiëren ! Hoe bewaart u uw documenten op uw computer? Een back up. Een kopie ervan maken. Gisteren kreeg ik een melding dat mijn virusscanner een virus uit mijn computer had gehaald. Als hij dat niet had gedaan was ik misschien alles kwijt geraakt. Dus wat doe ik voor de zekerheid: ik maak een back up, een kopie. Dat is mijn bescherming. Zo bewaart God ook Zijn Woord, door ze te kopiëren.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl Als U kunt natuurlijk wel alleen het origineel hebben bij u thuis, bijvoorbeeld in een gebouw, maar het kan gestolen worden. Dus dan moet u gaan bewaken, een bewaker erbij. Camera's ophangen. Een tank erbij voor de deur. Maar straks komt er iemand met een leger en die haalt het weg, en dan bent u alles kwijt. Of er kan brand uitbreken en dan is alles verbrand. Maar als u zorgt dat u van dat éne origineel duizend kopieën heeft, en ze verspreidt….. Dan is het niet erg als er één wordt weggehaald, want ik heb er toch genoeg.

Het gaat er dus om dat u getrouwe kopieën van Gods Woord heeft! U ziet dat de Heere Jezus gewoon uit een gekopieerde Bijbel leest. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het was niet het origineel. Ex.31:18 En Hij gaf aan Mozes, als Hij met hem op den berg Sinai te spreken geeindigd had, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den vinger Gods. Dus wie heeft die tafelen beschreven? Antwoord : God. vers 16 : En diezelfde tafelen waren Gods werk; het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. Weet u wat er met die tafelen gebeurd is? Antwoord : Kapotgeslagen: vers 19 : En het geschiedde, als hij aan het leger naderde, en het kalf, en de reien zag , dat de toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp , en dezelve beneden aan den berg verbrak Het origineel is weg! Waar is Gods Woord nu? Gods Woord is weg, we hebben het origineel niet meer! Laten we zien wat er dan gebeurt. Maar u weet het, de tien geboden hebben we nog steeds. Ex.34:27-28 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf u deze woorden; want naar luid dezer woorden heb Ik een verbond met u en met Israel gemaakt. En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen brood, en hij dronk geen water; en Hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de tien woorden. Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 11


www.GenadeBijbel.nl U ziet hier staan: Schrijf u deze woorden. Dus wie gaat er nú schrijven? Mozes gaat ze nu opschrijven. Later aan het eind van Deuteronomium zien we ook dat Mozes de wet opschrijft. Met andere woorden, er wordt weer een kopie gemaakt. Eerst zien we dat God het schrijft en later zien we dat Mozes schrijft. Hij schrijft via Mozes, Mozes heeft het uiteindelijk opgeschreven. Dan zou u nu dus kunnen zeggen: Dat is niet meer het origineel! Maar het is net zo betrouwbaar, want de Heere Jezus haalt steeds Mozes aan, en dat zijn allemaal gekopieerde Bijbels. U ziet: God schrijft het eerst op, daarna worden ze kapotgeslagen en dan schrijft later Mozes die woorden weer op. Jozua 8:32 Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, hetwelk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israels. Deut.17:18 Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht der Levietische priesteren is; Wat is een dubbel? Wij zeggen een kopie, en dat is Gods Woord. Met andere woorden, die kopieën, de vermenigvuldigingen daarvan, en elke synagoge had er één, die kunt u Gods Woord noemen, die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Men wil ons juist doen geloven dat het niet zo is, maar als de Heere Jezus dat bevestigt wie zijn wij dan om dat te ontkrachten. Hij las in Matt.4:17-21 uit die kopie, en Hij zegt dan na het lezen ervan: Heden is deze Schrift vervuld. Dus het heeft ook gezag. Dan nu : Jeremia zit gevangen, u moet het hele verhaal eigenlijk zelf helemaal lezen. God zegt tegen Jeremia: Jer.36:2-3 Neem u een rol des boeks, en schrijf daarop al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, over Israel, en over Juda, en over al de volken, van den dag aan, dat Ik tot u gesproken heb, van de dagen van Josia aan, tot op dezen dag. Misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad, dat Ik hun gedenk te doen; opdat zij zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en Ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeve.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 12


www.GenadeBijbel.nl Schrijf die woorden op, er zit oordeel aan te komen, Ik geef nu aan jou op hoe Ik daar over denk, en als zij zich niet bekeren dan volgen er sancties. Dat is wat God hier zegt. Jer.36:4 Toen riep Jeremia Baruch, den zoon van Nerija; en Baruch schreef uit den mond van Jeremia alle woorden des HEEREN, die Hij tot hem gesproken had, op een rol des boeks. We zien hier dat God Zijn woorden spreekt tot Jeremia, Jeremia zegt het tegen Baruch, en die schrijft het op. Dat is al inmiddels in de derde hand. Hij schrijft het op, en zij moeten zich bekeren. Jer.36:17-18 En zij vraagden Baruch, zeggende: Verklaar ons toch, hoe hebt gij al deze woorden uit zijn mond geschreven? En Baruch zeide tot hen: Uit zijn mond las hij tot mij al deze woorden, en ik schreef ze met inkt in dit boek. Wat is de reactie van de koning? Want aan hem werd het verteld en aan de vorsten, hij moest zich bekeren, Jojakim was een bar slechte koning voor het volk Israël. Hij heeft zich niet bekeerd en het volk Israël is daarna ook weggevoerd, dus er kwam ook oordeel. Jer.36:21-23 Toen zond de koning Jehudi, om de rol te halen; en hij haalde ze uit de kamer van Elisama, den schrijver; en Jehudi las ze voor de oren des konings, en voor de oren van al de vorsten, die omtrent den koning stonden. (De koning nu zat in het winterhuis in de negende maand; en er was een vuur voor zijn aangezicht op den haard aangestoken.) En het geschiedde, als Jehudi drie stukken, of vier gelezen had, versneed hij ze met een schrijfmes, en wierp ze in het vuur, dat op den haard was, totdat de ganse rol verteerd was in het vuur, dat op den haard was. Met andere woorden, hij pakt die Bijbel en de vorige studie hebben we het er over gehad of je de Bijbel in de prullenbak kunt gooien, een heilig boek… Maar het is papier, de woorden van God die gesproken zijn, die zijn bewaard. En hier snijdt hij de Bijbel in stukken en het wordt zo in het vuur gegooid en het is verbrand. Bekeren zij zich in vers 24? Nee, hij verscheurde het, hij wilde niet luisteren, en hij gooide het in de open haard. Geen berouw, geen bekering, niets. Maar nu, wat gaat er gebeuren, Gods Woord is weg? Het origineel, en wat zien we in vers 28?

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 13


www.GenadeBijbel.nl Jer.36:27-28 Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, nadat de koning de rol en de woorden, die Baruch geschreven had uit den mond van Jeremia, verbrand had, zeggende: Neem u weder een andere rol, en schrijf daarop al de eerste woorden, die geweest zijn op de eerste rol, die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft. U ziet, hij gaat gewoon weer opnieuw schrijven. Jer.36:32 Jeremia dan nam een andere rol, en gaf ze aan den schrijver Baruch, den zoon van Nerija; die schreef daarop, uit den mond van Jeremia, al de woorden des boeks, dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand had; en tot dezelve werden nog veel dergelijke woorden toegedaan. Hij gaat opnieuw schrijven en Jeremia ging het opnieuw vertellen, en dat is wat u nu voor u heeft. Zó heeft God Zijn Woord bewaard. Dus u kunt het vernietigen, maar Gods Woord gaat niet verloren, Hij bewaart ze tot in eeuwigheid. Het gaat er niet om of de originelen betrouwbaar zijn, het gaat er om of u betrouwbare kopieën hebt. Jer.36:24 En zij verschrikten niet, en scheurden hun klederen niet, de koning noch al zijn knechten, die al deze woorden gehoord hadden. En zij verschrikten niet… Even een zijspoortje, waar denken we dan aan? In verband met Gods Woord. Gods Woord zei tegen de koning en de vorsten: Als jullie je niet bekeren, dan ga ik jullie oordelen, en dat is ook gebeurd. Maar zij verschikten niet, want wat deden ze met het Woord? Ze gooiden het weg, daar willen we niet naar luisteren… Net als met Stefanus, ze stopten hun oren toe, ze wilden het niet horen, het Woord van God, het wordt te heet onder hun voeten. En dat maken wij ook mee met het Woord van God i.v.m het woord der waarheid rechtgesneden. We gaan nu naar Paulus. 2 Tim.4:2-3 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 14


www.GenadeBijbel.nl Predik hét woord, en hij heeft zojuist in 2 Tim.3:16 gezegd dat al de Schrift van God is ingegeven. Hét Woord, nl. dát Woord uit 2 Tim.3:16, het geïnspireerde Woord van God. Kittelachtig - wij willen graag horen wat wij willen horen, wij willen graag horen wat ons streelt, en niet wat ons tegenstaat, niet wat ons oordeelt. Dit willen wij horen: U bent goed, u bent een goed mens, het goede zit in de mens, ieder mens is goddelijk van nature. Dus men wil horen wat men wil horen. Dus wat gaat men dan doen? Men gaat zoeken naar mogelijkheden dat hun gehoor gekieteld wordt. …..Zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden.

“Alleen de Statenvertaling is het Woord van God?, Nee jullie zijn veel te absoluut, zo’n ouwe Bijbel, die is niet helemaal goed vertaald, die moet een beetje veranderd worden, dat gaan we veranderen, en bovendien er zijn weer nieuwe geschriften gevonden” Maar let op, die zijn allemaal vriendelijker naar u toe, maar negatiever ten opzichte van God. De heerlijkheid van God en Zijn genade wordt er allemaal uitgestreept. Dat wil de mens van nature ook, het gaat om hem, hij wil horen wat hij wil horen, naar zijn eigen begeerlijkheden. En zo schept de mens zijn eigen theologie. Geestelijke zaken door menselijke wijsheid willen verklaren. Dus dan hij wil ook een Bijbel hebben naar zijn eigen begeerlijkheden. En dan ook nog een leer naar zijn eigen begeerlijkheden. Dus ja, “die Paulus die moeten we niet”. Dus u ziet ook in Jeremia, ze verschrikten niet, en het Woord van God: “Weg ermee!” Men kan en wil het niet verdragen, dus men zoekt een oplossing. Net als met de evolutie. Iedereen weet dat God bestaat, maar dat alles zo ontstaan is, dat kan ook niet, dus wat gaat men doen? Men gaat iets verzinnen naar zijn eigen begeerlijkheid, de evolutietheorie. De oplossing, de big bang, klaar, geregeld. Zo is het ook met Gods Woord. Veranderen, er zit een heel systeem achter. Met andere woorden: U wilt gekieteld worden, u luistert naar mensen die u gaan kietelen in uw oren, die gaan vertellen wat u wilt horen, en zo krijgt u uw eigen theologie. Dus u wilt iets hebben dat past in uw gedachten, in uw theologie. Helaas voor die mensen, Gods Woord zegt anders.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 15


www.GenadeBijbel.nl Hand.8:27-28 En hij stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem; En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja. Hij las een kopie, géén origineel. Hand.8:29-30 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen. En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? Als u mensen met Gods Woord bezig ziet is het goed om te vragen: Begrijpt u ook wat u leest? Hand.8:31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten. Ziet u, dat hebben wij nodig. Daarom geeft God de gemeente ook herders en leraars. En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten: Dat is iemand die het Woord wil horen. Niet zo van: “Ik weet het allemaal al, of ik heb mijn eigen theologie, of we gaan het Woord vergeestelijken, want dan krijg ik het tenminste sluitend”. Maar nee, ik neem het zoals het er staat, er zijn contradicties en ik weet niet hoe ik er uit moet komen, ik snap het niet, help me! Dan komt er iemand die zegt: Ik kan u helpen. En hij zegt gelijk: Kom binnen, ik wil horen. Dat is de houding van een Bijbel gelovige. Hand.8:32 En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open. De plaats der Schriftuur…

De kopie noemt hij de Schrift!

Hand.8:35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 16


www.GenadeBijbel.nl Van diezelfde Schrift… Ziet u dat hij spreekt over een kopie van een kopie van een kopie, dat hij spreekt over de Schrift. De Heilige Schrift, geïnspireerd door de Heilige Geest, Gods Woord. Hand.8:36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? Dat was toen een voorwaarde, toen werden ze gedoopt met water. Hand.8:37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat was toen wat ze moesten geloven: Jezus Christus is de Zoon van Dat was toen wat ze moesten geloven: Jezus Christus is de Zoon van God. Hij moest dat geloven, echter vers 37 is in de NBG'51 tussen haken geplaatst en in de Nieuwe Bijbel Vertaling weggelaten! (Zo ook in Groot Nieuws Bijbel en de Willibrord Vertaling.) Dit vers is weg in de NBV!! In de NBG vertaling is dit vers nog tussen haken geplaatst. Ook dat is een ernstige zaak, daarmee twijfel zaaiend of dit vers wel in de Bijbel thuishoort. "Eigenlijk niet" is daar de gedachte. Maar waar leest men de NBG nog? Het Boek en nu de NBV heeft die plaats allang in vele kerken en gezinnen de plaats ingenomen. En u ziet het resultaat van de haken, want in de de "o zo succesvolle" Nieuwe Bijbel Vertaling, die al in heel veel kerken de standaard bijbel is geworden, is dit vers eruit gelaten. Vraag : Waarom is dat nu zo ernstig?! Antwoord : Omdat u daarmee de inspiratie van de Bijbel ontkent. Want dit is dus een tekst waarin staat waardoor hij tot geloof komt, waardoor hij zalig wordt. Hij moest geloven waardoor hij zalig werd, en dat is eerst twijfelachtig gemaakt en daarna er gewoon uitgehaald! En hoe kwam hij tot die overtuiging, dat hij dit ging zeggen? Filippus heeft hem geleerd dat Jezus de Zoon van God is, vanuit de Bijbel. En hij werd overtuigd van het Woord en toen heeft hij gezegd: Dat geloof ik. Waar denken we dan aan? Aan welke tekst denken wij dan? Geloven is door het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Rom.10:17). Dus als dit vers uit Hand.8 eruit gehaald wordt dan wordt Rom.10:17 er ook uit gehaald, want het geloof is door het horen van het Woord van God.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 17


www.GenadeBijbel.nl Dus u ontkent daarmee de inspiratie en de overtuiging van het Woord, hij kwam namelijk daardoor tot geloof. Denk aan Mozes: het gaat niet om de originelen, het is het Woord van God dat geïnspireerd is, dat u voor uw neus heeft. 1 Thess.2:13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. Het Woord van God dat neemt u aan, dat gelóóft u, dat deed die kamerling net ook. Dit wat u in uw handen hebt moet Gods Woord voor u zijn, en dan werkt het ook in u die gelooft. Het gaat niet zomaar werken, u moet het geloven, aannemen. In het licht van het onderwerp waar we het over hebben, zie ik hier voor mij dat jullie en ik hier kopieën hebben, en die zijn geïnspireerd. Want hoe kan het, als het niet geïnspireerd is, in u werken? Dan werkt het zeker niet. U moet eerst aannemen dat de Bijbel die u in uw hand heeft Gods Woord is, gekopieerd en wel. Kopie op kopie op kopie, zo heeft God Zijn Woord, Zijn gesproken Woord bewaard. Niet het papier met die letters erop, daar gaat het niet om. Ik aanbid niet dat papier, dat is afgoderij. Het is niet de inkt die u de overtuiging geeft. Dus u ziet: u heeft het origineel en Gods Woord werkt in u die gelooft, het is een keer opgeschreven. Door wie is Thessalonicenzen opgeschreven? Door Paulus. Dat wordt gekopieerd, want anderen willen dat woord ook hebben. Maar in wat voor taal staat het? In het Grieks. Ik kan geen Grieks lezen, en ik wil het ook niet, want om terug naar het Grieks te gaan om bijv. een tekst uit te leggen is ongeloof in Gods Woord. En dan is degene die geleerd wordt helemaal overgeleverd aan iemand die u iets wijs wil maken. Want meestal zegt hij dan: “In het origineel staat eigenlijk dat en dat… In het Grieks staat er eigenlijk zo en zo… Is dat zo? ik ken geen Grieks. Dus ik kan het niet controleren in mijn eigen Bijbel wat de Bijbeluitlegger mij wil leren. Nee, we hebben onze Nederlandse Bijbel, en daarom moet het vertaald worden in het Nederlands en dan iedereen het in zijn eigen taal lezen en onderwezen worden.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 18


www.GenadeBijbel.nl Dus we hebben het origineel, Paulus schrijft het op in het Grieks en dan wordt het in het Nederlands en in het Engels en noem maar op alle talen vertaald. Er zijn ook mensen die zeggen: “Nee, alleen het origineel in het Grieks is origineel”. Maar nee, mijn Bijbel is ook geïnspireerd, de Nederlandse Bijbel, gelukkig wel, daar heeft God voor gezorgd. En dan kunt u ook zeggen: Geloof is door het horen en horen door het Woord van God. Dus of u nu een Nederlandse, Duitse, Engelse of Italiaanse Bijbel heeft, het is allemaal Gods Woord. Zolang het dus vanuit de juiste geschriften vertaald is. Dus onze kopie is wel degelijk geïnspireerd. En als u gelooft dat het Gods Woord is, dan werkt het ook. Waar? In u, die gelooft! Het gaat werken zodra u gelooft, en dat doet u waar gelooft u mee? Met uw hart, in u. En dan komen wij bij Paulus in: Efeze 3:2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; Dan spreekt hij over de Bedeling der Genade Gods. Het gevolg van een verkeerde Bijbel is ook dat u de apostel Paulus in zijn bediening niet zult kunnen begrijpen, dat hij aan het hoofd gezet is van een Bedeling. Alle andere vertalingen spreken over een bediening. Ja, Petrus had ook een bediening van genade, zij hadden allemaal een bediening. Maar een Bedeling is een hele specifieke periode waarin wij nu leven, en die is pas begonnen bij Paulus. Daarom is de Bedeling aan hém gegeven, er is er maar één die dat kan zeggen en dat is Paulus. Het is aan hem geopenbaard: Ef.3:3-4 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), Hij heeft het opgeschreven. Waaraan gij, dit lézende… Dus u moet het lezen! Niet alleen maar luisteren naar preken, en alleen op zondag. Nee, u moet ook zelf persoonlijke Bijbelstudie doen. Lézen! Gods Woord getuigt dan in uw geest. Wat gebeurt er dan? Dan kunt u …bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Dat is verlichting.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 19


www.GenadeBijbel.nl Het is dus aan Paulus geopenbaard, hij heeft het opgeschreven. En er staat niet: Waaraan gij dit lezende, in de Engelse Bijbel, of alleen in de Griekse Bijbel… Nee, in de Bijbel die u voor u heeft, dát is Gods Woord, dat lees ik. En dan gaat u ook zien dat het werkt in u die gelooft, dan gaat u het bemerken, dan gaat u het zien. Dat gaat dan gebeuren. Dan komt er verlichting en dat gebeurt alleen als Gods Woord in u werkt. Paulus werd natuurlijk aangevallen aan alle kanten, op zijn apostelschap door de Korintiërs. Als Paulus schrijft aan de gemeente te Korinthe, en dit is de tweede brief, hoeveel brieven hebben zij dan al in hun bezit? Één. 2 Kor.10:9-11 Opdat ik niet zou schijnen, alsof ik u door de brieven wilde verschrikken. Want de brieven (zeggen zij) zijn wel gewichtig en krachtig; maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak, en de rede is verachtelijk. Dezulke bedenke dit, dat hoedanigen wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanigen zijn inderdaad, als wij tegenwoordig zijn.

Brieven, hij spreekt hier in meervoud. Wat betekent dat? Dat de Korinthiers meerdere brieven in hun bezit hadden. Met andere woorden: Galaten bijvoorbeeld, Romeinen. Die waren voor die tijd geschreven. Ze zijn in die tijd ook gelijk overgeschreven, gekopieerd, en meegenomen naar de volgende gemeenten. Want zij moesten het natuurlijk ook weten. Hij zegt tegen hun in 1 Kor.2:1-2 dat hij hun niet veel meer kan vertellen over het kruis, want ze waren vleselijk. Dus moest Paulus ze opnieuw gaan leren uit de Romeinenbrief. Meer konden ze nog niet aan. De Efeze brief zouden ze niet aangekund hebben, het waren kinderen in het geloof. Dus terug naar de Romeinenbrief. Maar dan moet je wel de Romeinenbrief hebben, die over het kruis spreekt. Dat was ook een brief, die hadden zij inmiddels in hun bezit. Die was in eerste instantie naar Rome gestuurd, maar hij is wel gelijk gekopieerd, zodat zij er ook één hadden. Zo werkt dat, ze waren allemaal geïnspireerd. 1 Tess.5:27 Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde. Ik bezweer ulieden bij den Heere….. Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 20


www.GenadeBijbel.nl Hij roept God aan, hij zweert bij God. Hoe belangrijk is dit dus. Dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde….. Daar gaat het om. Dat hoort in de Christelijke kerken en gemeenten te gebeuren. De brieven lezen en uitleggen. Waar gebeurt dit nog? Met andere woorden, hij wil dat wij het allemaal lezen. U moet de zendbrieven van Paulus lezen! Hij drukt het zelfs zo sterk uit dat hij het bij de Heere bezweert. Zo belangrijk is het dat zijn brieven gelezen worden! Kol.4:16 En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea geschreven is. Maakt dat hij ook in de gemeente der Laodicenzen gelezen worde... Hoe doe je dat? De brief uit Laodicea meenemen naar de gelovige Kolossenzen? Maar dan zitten de Laodicenzen dus zonder hun brief! Dan zitten zij zonder! Ja, jammer dan. “Nou ja, hij komt misschien over een jaartje wel terug. Neem je hem dan wel mee terug? ” En u weet hoe dat gaat, als u iets uitleent, 90% komt niet terug aan boeken. Niet zozeer bewust, maar ook omdat men het vergeet. Dat kan natuurlijk niet! Dus als hij zegt: Hij moet ook daar in Kolosse gelezen worden, dan wordt hij overgeschreven (een dubbel cq kopie) en meegegeven, en zo heeft God Zijn Woord bewaard in die tijd. Hij is gewoon gekopieerd en zij kregen er ook één. En hij zegt dat zij ook die uit Laodicea moeten lezen. Het ging dus visa versa. Toen Paulus zijn laatste brief schreef had de gemeente de hele Bijbel in hun bezit. Van Genesis tot en met Openbaring. Openbaring is niet na Paulus geschreven, hoewel men ons dat wil doen geloven, maar het is niet waar. Alles was in het bezit van de gemeente, zowel het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Mattheus, Markus, Lukas en Johannes, Handelingen, de brieven na Paulus waren al geschreven, die waren ook al verspreid en gekopieerd. Zij hadden de hele Bijbel, zoals wij die nu ook in ons bezit hebben. Kol.1:24-25 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 21


www.GenadeBijbel.nl Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; Hier hebben we ook het woord Bedeling weer, dat staat alleen hier in de Statenvertaling. Het Woord van God is nu vervuld, het is helemaal compleet, het is af. Dat betekent ook de brieven die ná Paulus komen: Hebreeën, Jacobus enz. U ziet zo hebben wij wel een inzicht in het hele plan van God. Paulus zei amen in de tweede brief aan Timotheus, en dat is het laatste woord dat God heeft gesproken. Daarna niet meer. Nu hebben we dus de volledige openbaring van Gods plan in deze Bijbel. Daarna heeft God nooit meer gesproken. Mensen zeggen soms: God sprak tot mij in een droom, of : de Heere heeft een woord… al dat soort dingen, het is allemaal onzin, het is niet volgens de Schrift. God heeft alles in Zijn Woord geopenbaard, en daarin staat wat u nodig heeft voor u voor vandaag 2 Tim.3:16-17 : Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is Opdat de mens Gods volmaakt zij , tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. U heeft alles wat u nodig heeft. Alles wat u nodig heeft om u toe te rusten voor de goede werken die u zo graag wilt doen. Die de Heere graag wil dat u doet. Niet om zalig te worden, maar om voor Zijn eer en glorie te leven. En dat kan alleen als wij vertrouwen hebben in Gods Woord en ons niet laten verschrikken, zoals we in de vorige studie in 2 Tes.2:2 zagen, alsof de dag van Christus aanstaande was. Ze waren helemaal in de war omdat er ook een brief was alsof die door Paulus was geschreven. Er was dus ook een brief gekomen die helemaal niet van Paulus was, daardoor raken ze helemaal van slag. Dat is niet meer nodig, als u ziet dat de Bijbel compleet is, hier staat alles was ik nodig heb. Ik ken het Woord rechtgesneden, ik ken Paulus, en vanuit dat gezichtspunt ga ik de hele Bijbel lezen, en Rom.16:26, dan word ik bevestigd, dan sta ik stevig, en waai ik niet door elke wind van leer heen en weer.

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 22


www.GenadeBijbel.nl 1 Thess. 2:13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet [als] der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) [als] Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.

Echter alléén als u uw Bijbel als autoriteit erkent!

Uw Bijbel -Vervalst of...door God bewaard ? Deel 2 – Jan Stelma

Pagina 23

2. Uw Bijbel ...Vervalst of...door God bewaard.  

De Bijbel is Gods Woord., zonder fouten en onberispelijk bewaard door alle duizenden jaren heen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you