Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Vrijmoedigheid? Een tijdje geleden was ik samen met mijn vader op straat aan het evangeliseren. We deelden foldertjes met het Evangelie van behoudenis uit. Makkelijk is anders…sommige mensen kijken je aan alsof je een enge ziekte hebt. Anderen negeren je. Hoe kan het dan toch dat de apostel Paulus spreekt over het “verblijden in het lijden”? Je bent toch nooit blij als je (ergens aan) lijdt?

Ik ben leerkracht van beroep en sta voor een combinatiegroep 7/8. Drie dagen in de week begin ik met een Bijbelverhaal en zing ik met de kinderen. Liedjes over God. Ook bidden we samen. De kinderen staan er open voor en je ziet dat ze graag willen leren… Maar dan kom je op straat, om ook dáár de mensen kennis te laten maken met het Woord van God. Om ze datgene te vertellen wat God wil dat ze zo graag gaan geloven. Het Evangelie van behoudenis (1 Korinthe 15 vers 1 – 4) en het hiermee verkrijgen van het Eeuwige Leven (Johannes 3:16) ligt ook voor die mensen klaar. Maar dan ervaar je weerstand. In de klas ben ik de leerkracht en wat ik vertel is volgens de kinderen waar. Op straat gaat dat niet zo gemakkelijk. Het is niet alleen zo dat mensen vriendelijk “nee bedankt” zeggen, ze kijken je soms aan alsof je met gif in je handen staat en sommige mensen lopen je, haast hun neus hoog opstekend in de lucht, zo voorbij zonder enige reactie. Het is duidelijk dat het twee totaal verschillende situaties zijn. De klassensituatie is veilig en vertrouwd (zowel voor de leerkracht als de kinderen). Je kent de kinderen, zij kennen jou en je weet wat je aan elkaar hebt. Buiten op straat, in een onbekend winkelcentrum kom je allerlei mensen tegen in alle soorten en maten. Mensen voor wie Jezus Christus ook aan het kruis gestorven is. Mensen die, net als de kinderen in mijn klas, het Evangelie ook moeten horen. Voor beide situaties heb je een stukje Hoezo Vrijmoedigheid? – David Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl dapperheid nodig, maar het is duidelijk dat het aanspreken van vreemden een zekere mate van doorzettingsvermogen vraagt, mocht de vorige poging niet succesvol zijn geweest. We spreken in dit geval over vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is letterlijk “de moed om in vrijheid over Jezus Christus te spreken”. Zoals we in het voorbeeld zagen is dat niet altijd makkelijk. Het is ook niet iets alleen van deze tijd. Ook vroeger, in de tijd van de 12 apostelen en de tijd van de apostel Paulus, lezen we dat zij niet zomaar spraken over Christus. Vaak gaat dit gepaard met het woordje vrijmoedigheid: “En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken”. Handelingen 4:29 “Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd”. Handelingen 28:31 Let op, hier wordt ook het woordje “onverhinderd” gebruikt. We zagen dat vrijmoedigheid de moed is om vrij over Christus te spreken. Het woordje vrij wordt hier versterkt door het woord onverhinderd  door niets of niemand tegen te houden…

“In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem”. Efeze 3:12 In dit laatste vers wordt duidelijk dat Paulus die vrijmoedigheid niet zelf heeft geproduceerd. Het is alleen “in Denwelken” (= door Wie  Jezus Christus). Dat wil zeggen dat we het van God hebben gekregen. Wij zijn door Hem vrijmoedig. Het is duidelijk waarom God ons die vrijmoedigheid geeft. Hij wil natuurlijk niets liever dan dat Zijn evangelie van genade de wereld ingaat. En daar spelen wij als Christenen een belangrijke rol in. God geeft ons vrijmoedigheid om, net als in de tijd van de apostelen, vrijmoedig (= zonder angst) over Christus te spreken. Hebben we dan reden om ‘angstig’ te zijn? Zónder vrijmoedigheid wel, kijk maar: • • • •

Bang om uitgelachen te worden op straat Bang voor opmerkingen: “Kijk daar heb je weer zo’n heilig boontje” Angst om bekenden tegen te komen Angst dat je niet genoeg van de boodschap afweet om mensen er over te vertellen

De apostel Paulus heeft het ook niet makkelijk gehad toen hij de mensen het Evangelie verkondigde. :

Hoezo Vrijmoedigheid? – David Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl “Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest , eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht”. 2 Korinthe 11:25 Je zou op zijn zachtst dus kunnen zeggen dat bepaalde mensen er niet blij mee waren als Paulus ze kwam vertellen over het volbrachte werk aan het kruis. Toen waren er negatieve reacties en wij ervaren in onze tijd hetzelfde. Misschien niet letterlijk zo heftig als Paulus heeft meegemaakt, maar waar het om gaat, is dat het Evangelie niet overal welkom is. De manier van afwijzing verandert met de tijd. Zo zal er in Nederland niemand gestenigd worden omdat hij op straat over Jezus vertelt. De volgende vraag die we onszelf kunnen stellen is waarom de mensen dan geen behoefte hebben aan het goede nieuws. Als je op straat met een bonnetje voor gratis mobiele telefoons gaat staan, dan denk ik niet dat er iemand is die je zomaar negeert. In deze tijd zullen mensen wel wantrouwig zijn, maar iets met “gratis” trekt (zeker voor ons als Hollanders) altijd wel de aandacht. Kost het Evangelie dat wij verkondigen geld? “En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;” Romeinen 3:24 Om niet = gratis/er hoeft niets voor gedaan te worden Dat betekent dus dat de rechtvaardigmaking (dat het Evangelie tot behoudenis verkondigt) gratis is! Het enige wat nodig is, is geloof. Verder niets! Geen geld, geen polis, geen televisiespotje……NIKS! Het is dus gratis! En toch…..toch pakken mensen het niet zomaar aan. In feite is dit niet zo gek: “Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid: maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.” 1 Korinthe 1:18 “Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid;” 1 Korinthe 1:23 Even op een rijtje, het Evangelie:  Is voor mensen van nature onzin  Wekt ergernis op  Wordt door mensen als dwaas beschouwd Nu is het beter te begrijpen waarom veel mensen liever doorlopen en niet even stilstaan. Het staat letterlijk in God’s Woord. Omdat zij de Heilige Geest niet hebben, begrijpen ze niet wat God’s Woord ze te bieden heeft. Hoezo Vrijmoedigheid? – David Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Maar hoe kan een niet-gelovig iemand dan toch kennismaken met het Evangelie? Gelukkig zijn er altijd ook mensen die graag willen luisteren. Door het Evangelie te horen maken ze kennis met datgene wat God ook voor hen klaar heeft liggen, het Eeuwige Leven: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.” Romeinen 10:17 Je kunt van jezelf de behoefte hebben om God’s Woord te bestuderen, maar je kunt dus ook via het horen kennismaken met het Evangelie. Op die manier bereik je iemand en je hoopt natuurlijk dat hij/zij er dan iets mee gaat doen. Vandaar dat het evangeliseren zo belangrijk is. In feite zou je het zo kunnen zeggen:

De mensen moeten het Evangelie horen…laat je horen!!

Want als we dit niet doen, van wie horen de mensen dan het goede nieuws? Als Christenen is het zeker belangrijk dat we van ons laten horen, omdat Paulus immers ook schrijft dat het geloof door het horen is (Romeinen 10:17). Wij moeten mensen zijn van wie de mensen het kunnen horen! Maar juist als mensen dat níet willen en je afwijzing ervaart, juist dan heb je die vrijmoedigheid nodig. Paulus ervaart dit zelf ook: “En voor mij, (hij heeft het hier over bidden) opdat mij het worod gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken;”. Efeze 6:19 Paulus vraagt gebed van de gelovigen. Om te zorgen dat het goed met hem gaat? Nee om te vragen of God hem de juiste woorden wil geven zodat hij vrijmoedig het Evangelie (= goede nieuws) bekend kan maken. We zagen net al waarom we die vrijmoedigheid nodig hebben. De apostel Paulus en de apostel Jakobus drukken het nog stelliger uit: “Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.” Romeinen 8:7

Hoezo Vrijmoedigheid? – David Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl “Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn , die wordt een vijand van God gesteld.” Jakobus 4:4 Door de zonde zijn wij van nature vijanden van God. Als we Christus aannemen als onze persoonlijke Verlosser, dan niet meer! Maar de mensen op straat die Christus op die manier nog niet kennen, leven nog in vijandschap met God omdat ze nog niet verzoend zijn met Hem. En vijandschap gaat altijd gepaard met haat, ergernis, afstand houden en zéker “geen behoefte hebben aan”. Welnu, zo is het ook met het vertellen over Jezus Christus. Vanuit dit perspectief gezien is het dan ook heel helder waarom veel mensen er geen behoefte aan hebben. Gelukkig zijn er ook veel mensen die er wél behoefte aan hebben! ☺ Waarom wil ik mensen dan zo graag vertellen over Christus? Je zou kunnen denken dat het dan helemaal niet fijn is om te vertellen over Jezus. Waar doe je het eigenlijk voor? Dachten de 12 apostelen wel eens zo? Dacht Paulus wel eens zo? Zonder het vertellen over het verlossingswerk van Jezus Christus zal het voor de mensen verborgen blijven en dat is niet de bedoeling. En dan heb je die vrijmoedigheid nodig om afwijzingen en/of angsten te overwinnen. Paulus spreekt zelfs over het verblijden in het lijden: “Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor Zijn Lichaam, hetwelk is de gemeente;”. Kolossenzen 1:24 Wij worden niet gegeseld en niet gestenigd, toch kan het psychisch ook zwaar zijn. Een blik die mensen naar je werpen kan heel veel indruk op je maken. Die blikken kreeg Jezus ook, maar Hij heeft nog veel meer ondergaan. Hieronder zie je een kleine opsommingen van wat Jezus onderging toen Hij op aarde was: Slagen Ontkleden Bespotten Bespuugd Openbaar bespot

Mattheüs Mattheüs Mattheüs Mattheüs Mattheüs

26:67 en 68 27:28 27:29 27:30 27:41 en 42

Vergeleken bij wat Jezus en Paulus meemaakten, hebben wij het nu ‘makkelijk’ maar zoals ik net al zei kunnen ook de dingen die mensen nu tegen ons alleen al zeggen, ‘pijn’ doen en ons ontmoedigen. Omdat wij weten dat het Evangelie ons Eeuwig Leven geeft is het voor ons juist een drijfveer om het aan de mensen te vertellen. Het Evangelie dat wij verkondigen is niet leeg, het is ook niet saai: Hoezo Vrijmoedigheid? – David Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl “Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.” Romeinen 1:16 Het geeft ons dus kracht. Kracht om het te vertellen! We hoeven het niet alleen te doen omdat God ons er kracht voor wil geven! Is dat niet geweldig? In de Middeleeuwen gingen er gelovigen zingend de brandstapel op. Dat getuigt van kracht! Van vrijmoedigheid! Maar dat was niet toen, het was ook niet alleen in de tijd van Paulus, het is hier en nu! God geeft ons de kracht die we nodig hebben om vrijmoedig Zijn Naam overal bekend te maken. Bedenk dus goed, dat als je iemand wilt aanspreken, of dat je er ‘zomaar’ eens een keer op komt, je mag weten dat God je kracht en vrijmoedigheid wil geven. Ga die uitdaging niet zonder Hem aan, anders wordt het iets van jezelf, terwijl God je er zo graag bij wil helpen! Een laatste belangrijke opmerking is dat wij als Christenen weten dat God’s grootste tegenstander, de Satan, er alles aan zal doen om te voorkomen dat God’s naam openbaar wordt gemaakt. Als mensen er niets van willen weten en je voorbij lopen, als je wordt uitgelachen of wat dan ook, bedenk dan dat die mensen in feite onwetend zijn. Het zijn niet zij die zich verzetten tegen het Evangelie, het gaat om hogere machten die de verspreiding van het Evangelie proberen tegen te houden: “Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.” Efeze 6:12 Vlees en bloed = mensen als persoon Onthoud deze dingen, als je in de gelegenheid bent om over de Heere Jezus Christus te vertellen! Bidt om vrijmoedigheid en spreek ook, onverhinderd, over Hem en het volbrachte werk! Voor Hem is alle glorie, David

Hoezo Vrijmoedigheid? – David Stelma

Pagina 6

Jongerenstudie - Hoezo Vrijmoedigheid?  

Door David Stelma