Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Het Evangelie van onze Zaligheid Jan Stelma

Voor mensen die nog niet gered zijn van de eeuwige verdoemenis is het belangrijk dat wij een duidelijk evangelie aan hun verkondigen. Helaas is het zo dat er op dat gebied geen eenduidige boodschap is en dat kan natuurlijk niet, want er is maar één manier om gered te worden. Maar satan is ook actief en brengt ook zijn boodschap in deze wereld, zie Ef.2:2. Niet om mensen te redden, maar juist om ze in de huidige verloren staat te houden. Hij zet ze op het verkeerde been, waardoor mensen denken de juiste weg bewandeld te hebben, echter het is een schijnzekerheid. En het gebeurt op een listige manier. Hoe kan het ook anders, want zijn trucs zijn ook listig, want zo is hij. Listig en een leugenaar: Ef.6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. John 8:44 .......... den duivel , ...... is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar , en de vader derzelve leugen. Leugenachtig, omdat hij de mensen met sluwe bedenksels mensen om de tuin leidt, niet naar de waarheid, maar de leugen. Listig, omdat hij de waarheid, Gods Woord, gebruikt! En dát is daarom zo gevaarlijk en zo listig, omdat hij de waarheid wel gebruikt, maar in de verkeerde zin. Namelijk hij misbruikt de waarheid. Hoe? Door het wel te gebruiken, maar tevens te veranderen. Daardoor lijkt het op de waarheid, maar is het niet. 2 Kor.11:13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken . Vanaf de schepping bij Adam en Eva is satan begonnen om te waarheid van God te verdraaien, te vervalsen, woorden weg te laten en toe te voegen en als laatste ivm ons onderwerp te veranderen. En uiteraard doen zijn volgelingen dat ook. Het Evangelie van onze Zaligheid – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl En even voor alle duidelijkheid, ieder mens is vanaf zijn geboorte een volgeling en een dienaar van satan (Ef.2:1-3) en ze veranderen allemaal de waarheid! Door het in ongerechtigheid ten onder te houden.Zie Rom.1:18; 23; 25;26. Echter totdat men een gelovige Christen is geworden kan dat ook niet anders. Maar zoals de tekst hierboven ons laat zien worden de gelovigen dan nog steeds verleid door satan. Ja, erger nog , het zijn gelovigen die verleid zijn door satan en nu zijn dienaars zijn geworden. Dus mensen die de Bijbel gebruiken, die net zoals u en ik de Bijbel lezen en door vertellen, echter op een verkeerde manier! Waardoor het Evangelie dus verdraaid is en daardoor geen waarheid meer is met grote gevolgen. Als een ongelovige Christen (Jazeker, helaas zijn die er genoeg. Zij geloven niet wat de Bijbel zegt, maar vullen het op hun eigen manier in) ons geen duidelijk Evangelie vertelt, dat kunnen wij ons goed voorstellen, maar een gelovige, iemand die net zoals u en ik een kind van God is, dan is dat natuurlijk een ernstige zaak.

Maar satan probeert zeer zeker de gelovigen te verblinden en te verleiden. Helaas, zij verleiden de mensen, maar worden zelf ook verleid (2 Tim.3:13). Dus valse leringen en een valse boodschap hoe een mens gered kan worden worden aan ons verteld door.....mensen! Door ongelovigen , maar ook gelovigen! Er zijn verschillende ontwerpen verkondigd worden. En allemaal waarheid, echter ze zetten de deur in plaats van hem te leiden naar de

van redding die rondom ons heen bevatten ze een zekere mate van wijd open om de zondaar te mislieden waarheid.

Ontwerp 1 1. Erken dat u een zondaar bent. Rom.3:23 : Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 2. Wees bereidwillig om u te bekeren van uw zonde. Matt. 3:2 : En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 3. Geloof dat Jezus Christus stierf voor u aan het kruis. 1 Kor.15:3 : Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, Het Evangelie van onze Zaligheid – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften 4. Vraag door gebed Jezus in uw hart te komen en dat Hij uw leven gaat besturen.

Ontwerp 2 1. Belijd uw zonden. Markus 1:5 : En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. 2. Open de deur van uw hart zodat Jezus binnen kan komen. Op.3:20 : Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen , Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 3. Geloof in Jezus Christus Hand.16:31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. 4. Kom in het openbaar naar voren om Jezus als je persoonlijke Redder te ontvangen

Ontwerp 3 1. Erken dat u een zondaar bent. Rom.3:23 : Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 2. U moet Jezus Christus tot Heer van uw leven maken. Rom. 12:1 : Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke] [is] uw redelijke godsdienst.

Het Evangelie van onze Zaligheid – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl 3. Geloof dat Christus voor u stierf 1 Kor. 15:3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb , dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4. Aanvaard Christus als uw persoonlijke Verlosser door te bidden tot God.

Hoewel er op het eerste gezicht misschien niets verkeerds aan lijkt is geen van deze concepten de juiste. Ten eerste, en dat is trouwens meestal het geval, vermengt men de voorwaarde tot redding onder het Evangelie van het Koninkrijk uit de Evangeliën met de voorwaarden tot redding onder het Evangelie van Gods Genade waar de apostel Paulus over spreekt. Wat wij ook zien is dat in de bovenstaande concepten de mens centraal staat, dwz wat hij moet doén. Dan zou de zondaar wel eens heel gemakkelijk zijn vertrouwen gaan stellen op wat hij gedaan heeft, in plaats van de Redder. Maar wat is dán het Evangelie onzer zaligheid? Dat kunt u vinden in de brieven van Paulus. Aan hem is, als apostel van de heidenen (Rom.11:13) , de Bedeling der Genade gegeven: Efeze 3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, ...... Wij leven nu in deze Bedeling der Genade. Dat weten wij zeker, omdat het programma van het Koninkrijk waar Christus en de 12 apostelen over spraken nog steeds niet is begonnen. Het is nadat Paulus tot bekering gekomen is tijdelijk stopgezet en is er een andere Bedeling met een ander programma ingelast. En bij dat programma hoort ook een ander Evangelie. nl. van Genade. Dezelfde benaming als waarnaar deze Bedeling genoemd is : Genade Nogmaals, wij weten zeker dat wij nu in een andere Bedeling met een ander programma leven, omdat er dan ook allerlei dingen zullen gaan gebeuren, die nog steeds niet gebeurd zijn. Wij zien nl.nog geen antichrist en het getal 666 in het midden oosten de dienst uitmaken en die er voor zal zorgen dat Israel die een tempel heeft waar ze kunnen offeren. Het Evangelie van onze Zaligheid – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl Ook zien wij Christus niet op de troon in Israel zitten, regerende de gehele wereld (Matt.25:31). Ook zijn de plagen en oordelen uit het boek Openbaring en de grote veldslag Armageddon nog steeds niet geweest (Op.16:14-16; 19:11-21). Deze gebeurtenissen en nog vele anderen zijn allemaal toekomst en zullen niet eerder gebeuren dat nadat de gelovigen uit deze Bedeling der Genade weggenomen zijn naar de Here toe (1 Thess.4:13-18), zodat dan alsnog het Koninkrijks evangelie gepredikt kan worden. Zolang de gelovigen, het Lichaam van Christus hier is, houdt het al deze gebeurtenissen nog tegen (2 Thess.2:6-7). En zolang deze Bedeling der Genade nog steeds niet beĂŤindigd is zijn de voorwaarden tot redding nog steeds zoals die beschreven zijn in de brieven van Paulus.

De voorwaarde tot redding in deze Bedeling der Genade 1. Erken dat u een zondaar bent Rom.3:23 : Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 2. Geloof in de Here Jezus Christus, dat Hij voor uw zonden stierf aan het kruis van Golgotha, begraven werd en na drie dagen opstond uit de dood voor uw rechtvaardiging: 1 Kor.15:1-4 1 Voorts, broeders, ik (Paulus) maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb , hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze , als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb , dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften Rom.4:24-25 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden (de rechtvaardigheid), namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft ; Het Evangelie van onze Zaligheid – Jan Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl 25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Meer niet!!

Want het is uitsluitend door geloof alleen en

dat is voldoende. En natuurlijk, waarom zou u niet , nadat u in Christus uw vertrouwen hebt gesteld als uw persoonlijke Verlosser, bidden tot God en Hem danken voor uw redding en deze genade! En op het moment dat u gered bent wordt u direct op dat moment verzegeld met de Heilige Geest. Efeze 1:13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte ; Niemand die dat zegel verbreken kan en niemand die mij scheiden kan van Hem. Rom.8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. Ook wijzelf kunnen ons niet scheiden van Hem. En wij hebben die zekerheid,omdat wij weten vanuit het Woord dat Hij ons heeft verzegeld met de Heilige Geest. Want de Here wil ons niet kwijt en heeft ons duur gekocht (1 Kor.6:20 : Gij zijt duur gekocht....) en betaald met Zijn dierbare bloed en daardoor hebben wij de vergeving der zonden voor altijd en eeuwig!! Efeze 1:7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade

Aan Hem zij alle eer!

Het Evangelie van onze Zaligheid – Jan Stelma

Pagina 6

Het Evangelie van onze Zaligheid  
Het Evangelie van onze Zaligheid  

Daar is nogal wat verschil in, maar er is maar één formule waardoor men gered wordt