Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Korte overdenking over de wonderbare Genade van God Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. 1 Tim. 4:15 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht . Ps.1:2 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom. Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten. Ps.119:14-15

Genade Dov Avnon Het woord Genade in één zin proberen te beschrijven zal alleen maar te kort doen aan de goddelijke barmhartigheid. De apostel Paulus beschrijft in zijn brieven o.a wat deze genade precies inhoudt. De lezer moet hier niet alleen de betekenis van het woord kénnen maar ook de volledige inhoud van de goddelijke daad. GENADE is een onverdiende barmhartigheid van God: Rom.3:21 En worden OM NIET gerechtvaardigd, uit Zijn GENADE, door de verlossing, die in Christus Jezus is. De goddelijke genade is meer dan alleen goedheid zoals velen dat tegenwoordig zien. De gevangene die vrijkomt uit de gevangenis is zogenaamd vrij, maar toch zonder verder hoop en doel, en vaak met weinig hulp. De persoon die door Gods genade is bevrijd, is niet alleen vrij maar heeft ook een nieuwe hoop, en een nieuw leven. GENADE is ook onverdiend. U kunt het niet verdienen door goede werken, ook niet erven van uw ouders. Religieus werk zal u niet helpen, ook niet uw eindeloze bereidheid om veel voor anderen te doen. Dat geldt ook voor de velen die misleidt worden alsof naar de kerk gaan en gedoopt worden iemand dichter bij God kan brengen. U kunt misschien wat aan uw houding veranderen, maar nooit uw zondige natuur. GENADE is en blijft onverdiend. Uit GENADE worden wij behouden (zalig), en zaligheid is een GIFT. In de oorspronkelijke taal komen de woorden Genade en gift uit dezelfde wortel, wat ons laat zien dat GENADE een GIFT is. U kunt niet werken voor uw genade anders is de Genade geen gift meer. Rom.11:6 En indien het door Genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer. Genade - Dov Avnon

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl U hoeft niet iets speciaals te doen om een zondig mens te worden, dat bent u al vanaf uw geboorte. Zo kunt u er ook niets aan doen om de genade van God te ontvangen. Rom.6:23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. Al eerder in onze studies hebben wij gezien dat Christus stierf voor de zonden van de hele wereld, terwijl toch niet de hele wereld behouden wordt. Wat Gods gift ook tot uw gift maakt is het GELOOF, het AANNEMEN. Geloof is geen werken, maar een houding, hoe u zich tegenover de goddelijke GENADE opstelt. Neemt u de Heere Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser aan of niet? GENADE is ook een tijdperk (bedeling) in de Bijbel. In zijn brief aan Efeze schrijft de apostel Paulus hoe hij door openbaring dit evangelie kreeg; n.l niet alleen een evangelie, maar een hele bedeling werd aan hem toevertrouwd. Zie Efeze 3:1-9. Wij raden tevens onze lezers aan om de Statenvertaling te gebruiken om helder inzicht in deze zaken te krijgen. GENADE is ook hetgeen dat mensen kan veranderen. De apostel schrijft hoe hij van vijand van God tot Gods aarden vat geworden is om het Evangelie van Zijn genade onder de heidenen te verkondigen (Galaten 1:13-16). GENADE is ook de goddelijke barmhartigheid waardoor de apostel tot voorbeeld van velen is geworden. De man die eigenlijk dood en verdoemenis verdiende, (hij vervolgde de gemeente Gods, Hand.9:1), werd door Gods genade behouden. Hij is een voorbeeld voor ons hoe een zondaar in plaats van in de hel terecht te komen, hemelse zegeningen in Christus kan ontvangen: Ef.2:5-6 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; uit genade zijt gij zalig geworden: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Het kan zijn dat zogenaamde wettische mensen onder onze lezers zouden concluderen dat wij in een God geloven die zomaar iedereen uit Zijn genade accepteert. Iedereen? Volstrekt niet! Zomaar uit genade? Ook niet. God kon genade uitoefenen dankzij Christus’ dood aan het kruis en opstanding. Christus heeft de schuld van de vijand betaald en daarom alleen wordt degenen die in hem GELOVEN rechtvaardigheid toegerekend (Romein 4:24,25).

Genade - Dov Avnon

Pagina 2

Genade  

Genade, een onverdiende gunst van God aan ons

Genade  

Genade, een onverdiende gunst van God aan ons