Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Korte overdenking over de wonderbare Genade van God Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. 1 Tim. 4:15 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht . Ps.1:2 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom. Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten. Ps.119:14-15

De verschillende Verborgenheden van God Jan Stelma

Als mensen die Paulus volgen zijn wij goed bekend met het woordje Verborgenheid. Het is iets wat aan anderen niet geopenbaard is.

In de Bijbel is een verborgenheid van God alléén voor de gelovigen. Alleen zij kunnen en mogen het verstaan:

…De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken. Psalm 25:14 Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte. Pred.3:32 Aan Daniël werden ook verborgenheden geopenbaard door o.a. dromen en profetieën over de eindtijd (Dan.2:18-19, 30, 47, 49). In feite doet God niets op deze wereld voordat Hij het heeft geopenbaard, behalve de schepping dan, maar toen waren er ook nog geen mensen op aarde. Dus God weet iets, wil het gaan doen, maar maakt het eerst bekend, en doet het dan. En later wordt het opgeschreven in Zijn Woord. Amos 3:7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe. •

Zo ook heeft de Here Jezus verborgenheden van God geopenbaard aan Zijn discipelen.:

En Hij zeide: U is het gegeven , de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan. Luke 8:10 Wan toen eenmaal bleek dat Israel niet in Jezus geloofde ging Hij alleen met de gelovigen verder om hun over het beloofde Koninkrijk te vertellen. Vooral over die dingen die nog niet eerder daarover geopenbaard waren , bijv. dat er eerst nog een jaar van bekering aan Israel gegeven zou worden nadat zij Hem gekruisigd zouden hebben, i.p.v. dat de God onmiddellijk met Zijn toorn zou

De verschillende Verborgenheden Gods – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl komen. zuivering zou gaan plaats vinden voordat het Koninkrijk zou aanbreken (Luk.13:6-9). De gelijkenissen waren dus de verborgenheden van God over het Koninkrijk op aarde, en nogmaals, zoals wij zonet zagen, Hij openbaart het alleen aan Zijn volgelingen, zij alleen mogen het verstaan, het is immers voor hun. Zie ook Matt. 13:34-35.

Ook Paulus , de apostel der heidenen, maakt verborgenheden bekend:

4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest ; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; Efeze 3:4-6 Waarom is dit verborgen geweest? Omdat er nu geen verschil tussen de Jood en de heiden meer is en dat was in de tijd van Christus wel zo. Toen, en straks na ons, is het altijd dat de Jood op de eerste plaats komt en dan de heiden pas, omdat de Jood de roeping heeft de heiden die in duisternis leeft te leren. En een leraar staat nu eenmaal boven de leerling. In deze Bedeling het zo, dat de Jood naar de heiden moet om te horen hoe hij eeuwig leven kan krijgen. Dus dat is precies andersom! Het grote verschil met de andere verborgenheden is dat wat Paulus bekendgemaakt kreeg niet eerder in Gods Woord terug te vinden is. De profeten en de Here Jezus echter spraken over dingen die niet onbekend waren. Het waren verdere openbaringen over iets wat al bekend was, waar de Bijbel al over spreekt sinds de schepping. Matt.13:35 Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende : Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Maar Paulus spreekt over dingen die verborgen waren vóór de schepping, die niét eerder aan de mensen bekend waren gemaakt zegt Ef. 3:5 hierboven. En, zoals wij weten inmiddels, zijn de verborgenheden van God alleen voor de gelovigen. En dáárin ligt dan ook de kracht voor hem, ze zijn tot hem gericht, om hem toe te rusten: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen , naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Rom.16:25-26

De verschillende Verborgenheden Gods – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl Zolang wij in de Bedeling der Genade leven zijn de woorden die God sprak tot Paulus het Evangelie voor ons, het Lichaam van Christus . De Verborgenheden die Christus sprak tot de apostelen en de profeten in het OT zijn voor dié gelovigen in dié tijd en in dát programma. Om hún toe te rusten en te versterken voor dát aardse programma. De Woorden van God versterken diegenen aan wie zij gericht zijn. En voor óns is dat het hemelse programma in déze tijd, de Bedeling der Genade. 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Rom.11:25 En omdat er nu geen verschil meer is tussen de Jood en de heiden denken velen dat Israël afgeschreven is en wij er voor in de plaats zijn gekomen. Israël is toch gevallen bij het kruis? Maar nee! Van Paulus weten wij dat ze gestruikeld zijn. Het moest immers gebeuren, anders zouden ze nooit het Koninkrijk in kunnen gaan. Israël is inderdaad wel gevallen, maar pas later toen Stefanus gestenigd werd, en dat weten wij van Paulus (Rom.11:11) en daardoor is de zaligheid nu rechtstreeks naar de heiden gegaan. Wij zijn nu niet meer afhankelijk van Israël of zij gelovig zullen zijn. Dan hadden wij nu een groot probleem. Wij zouden verstoken blijven. Maar nu, zonder tussenkomst van Israël kan de heiden eeuwig leven krijgen. M.a.w., de heiden krijgt nu eeuwig leven ondanks en niét dankzij Israël. Door een gevallen en niet een gezegend Israël is nu het heil naar de heiden gekomen. Maar, dat is tijdelijk, zolang deze Bedeling nog duurt, want Gods beloften aan Israël komen absoluut uit en zijn onberouwelijk. Rom.11:29. Nu, in deze Bedeling der Genade, zijn het nog enkelingen, maar straks een héél volk!(Rom.11:26) Echter, nadat het in de Grote Verdrukking gezuiverd zal zijn van de ongelovige Joden. En blijft er een volk over dat geheel gezuiverd is van zonden (Maleachi 3:2-3)

7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was , welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben 1 Kor.2:7-8 Deze Verborgenheid wordt door satan boven alles gehaat. Omdat God het voor Zichzelf hield en het niet vertelde aan de engelen, ook niet door Christus op aarde aan Israel, maar pas op Zijn tijd aan Paulus openbaarde (Tit.1:2-3)! Satan had door Gods kracht in een fractie vernietigd kunnen worden, wat in de toekomst ook gaat gebeuren (Op.20:7-9). Maar het gaat er uiteindelijk om wie de meest wijze is (Rom.16:27) en zó heeft God hem verslagen : door Zijn wijsheid.

De verschillende Verborgenheden Gods – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Satan dacht dat hij alles wist en hij alle macht had. Door de opstanding is hij de macht op aarde kwijtgeraakt, maar door de openbaring van de Verborgenheid weet hij dat hij ook de macht in de hemelen kwijt is. In zijn eigen trotse blinde “wijsheid” dacht hij gewonnen te hebben. Maar juist daardoor is hij alles kwijtgeraakt. Dáárom hield God dit voor iedereen verborgen , want satan had Christus dan zeker niet gekruisigd en zou zodoende nog steeds de macht in de hemel en op aarde hebben en wij, als reddeloos verloren mensen, in zijn macht. Daarom doet hij er alles aan dat wij de glorieuze waarheid van déze Verborgenheid, waar alléén Paulus over spreekt, niet verkondigen, want dan maken wij zijn nederlaag bekend.

Kol.2:15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd

Rom.16:20 En de God des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren ....

1 Tim. 1:17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken , den onzienlijken, den alleen wijzen God , zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

De verschillende Verborgenheden Gods – Jan Stelma

Pagina 4

De verschillende Verborgenheden Gods  

Meer dan één verborgenheid in de Bijbel

De verschillende Verborgenheden Gods  

Meer dan één verborgenheid in de Bijbel

Advertisement