Page 1

www.GenadeBijbel.nl

De gemeenschappelijke band. Lori Gardner. Maakt het God wat uit wie wij als vrienden kiezen? De mensen met wie wij de meeste tijd doorbrengen hebben natuurlijk de meeste invloed op ons leven. Spreuken 22 : 24-25. 24 Vergezelschap u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmig man; 25 Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt. Daarom moeten wij onze vrienden met verstand kiezen. De Bijbel vertelt ons het verhaal van twee mannen die vrienden voor het leven werden. Een van hen was een jonge herder die David heette. De ander was Jonathan, zoon van de koning van Israël. Het lijkt er niet op dat deze twee veel gemeenschappelijks zouden hebben, maar ze zouden een band hebben die zelfs door de dood niet verbroken kon worden. David was de jongste van acht jongens en zorgde voor de schapen van de familie. Hij wordt beschreven als een goeduitziende jongeman die een bekwaam muzikant werd en een machtige, dappere krijgsman. 1 Samuël 16:12,18 12 Toen zond hij heen, en bracht hem in; hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. 18 Toen antwoordde een van de jongelingen, en zeide: Zie, ik heb gezien een zoon van Isai, den Bethlehemiet, die spelen kan en hij is een dapper held, en een krijgsman, en verstandig in zaken, en een schoon man, en de HEERE is met hem. Hij moet flink en ruig geweest zijn want soms moest hij in het open veld leven. Hij doodde zelfs eens met blote handen een leeuw en een beer die zijn vaders schapen steelden. 1 Sam. 17 : 34 – 35. 34 Toen zeide David tot Saul: Uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en er kwam een leeuw en een beer, en nam een schaap van de kudde weg. 35 En ik ging uit hem na, en ik sloeg hem, en redde het uit zijn mond; toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, en sloeg hem, en doodde hem. Jonathan echter zal waarschijnlijk heel anders zijn opgevoed. Hij was de zoon van koning Saul en werd in een koninklijk huishouden opgevoed met vele dienaren. Hij had waarschijnlijk de mooiste kleren en een aantal van de beste wapens in Israël.

1


www.GenadeBijbel.nl 1 Samuël 18:4 En Jonathan deed zijn mantel af, dien hij aan had, en gaf hem aan David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. Ondanks hun verschillen zegt de bijbel dat de zielen van Jonathan en David aan elkaar verbonden waren. 1 Samuël 18:1 Het geschiedde nu, als hij geeindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel. Ze maakten zelfs een verbond voor God over hun vriendschap. Ze beloofden allebei plechtig om de meest hechte vrienden te blijven voor de rest van hun leven. Hun blijvende vriendschap was gebouwd op geloof en vertrouwen in de Heer. Ook al kwamen ze uit verschillende achtergronden en leefgewoonten, het belangrijkste wat ze gemeenschappelijk hadden was hun liefde en verbintenis met God. David en Jonathan maakten samen veel moeilijke tijden door. De vader van Jonathan was ontzettend jaloers omdat David door God was gekozen de volgende koning van Israël te zijn. De koning wilde David zelfs dood hebben. Twee verschillende keren waarschuwde Jonathan David en redde hem van Saul’s complot. Jonathan nam het zelfs op voor David tegen de koning en overtuigde hem ervan om David te laten leven. 1 Samuel 19:4-6 4 Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul; en hij zeide tot hem: De koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft, en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. 5 Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet, en hij heeft den Filistijn geslagen, en de HEERE heeft een groot heil aan het ganse Israel gedaan; gij hebt het gezien, en gij zijt verblijd geweest; waarom zoudt gij dan tegen onschuldig bloed zondigen, David zonder oorzaak dodende? 6 Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan; en Saul zwoer: zo waarachtig als de HEERE leeft, hij zal niet gedood worden! 1 Samuel 20:32-34 32 Toen antwoordde Jonathan Saul, zijn vader, en zeide tot hem: Waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? 33 Toen schoot Saul de spies op hem, om hem te slaan. Alzo merkte Jonathan, dat dit ten volle bij zijn vader besloten was, David te doden. 34 Daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid des toorns; en hij at op den tweeden dag der nieuwe maan geen brood, want hij was bekommerd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had. Saul was echter vastbesloten en David werd gedwongen om vele jaren als een vluchteling te leven. Toen David en Jonathan ouder werden maakten ze een ander verbond met elkaar. Ze waren inmiddels allebei getrouwd en ze hadden kinderen, en dit verbond zou ook hun gezinnen aangaan. Ze beloofden voor God dat ze altijd

2


www.GenadeBijbel.nl trouwe vrienden zouden blijven en elkaars families zouden helpen in de toekomst. 1 Sam. 20 : 8 -17, 23. 8 Doe dan barmhartigheid aan uw knecht, want gij hebt uw knecht in een verbond des HEEREN met u gebracht; maar is er een misdaad in mij, zo dood gij mij; waarom zoudt gij mij toch tot uw vader brengen? 9 Toen zeide Jonathan: Dat zij verre van u! Maar indien ik zekerlijk merkte, dat dit kwaad bij mijn vader ten volle besloten ware, dat het u zou overkomen, zou ik dat u dan niet te kennen geven? 10 David nu zeide tot Jonathan: Wie zal het mij te kennen geven, indien uw vader u wat hards antwoordt? 11 Toen zeide Jonathan tot David: Kom, laat ons toch uitgaan in het veld; en die beiden gingen uit in het veld. 12 En Jonathan zeide tot David: De HEERE, de God Israels, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent dezen tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David, en ik dan tot u niet zende, en voor uw oor openbare; 13 Alzo doe de HEERE aan Jonathan, en alzo doe Hij daartoe! Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het voor uw oor ontdekken, en ik zal u trekken laten, dat gij in vrede heengaat; en de HEERE zij met u, gelijk als Hij met mijn vader geweest is. 14 En zult gij niet, indien ik dan nog leve, ja, zult gij niet de weldadigheid des HEEREN aan mij doen, dat ik niet sterve? 15 Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid; ook niet wanneer de HEERE een iegelijk der vijanden van David van den aardbodem zal afgesneden hebben. 16 Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende: Dat het de HEERE eise van de hand der vijanden Davids! 17 En Jonathan voer voort, met David te doen zweren, omdat hij hem liefhad; want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. 23 En aangaande de zaak, waarvan ik en gij gesproken hebben, zie, de HEERE zij tussen mij en tussen u, tot in eeuwigheid! Een paar jaren hierna werd Jonathan gedood in een gevecht tegen de Filistijnen. David was diep bedroefd over het verlies van zijn vriend maar hij hield zich aan zijn belofte die hij had gemaakt in het verbond. Uiteindelijk werd David koning van IsraÍl en zorgde hij voor de kreupele zoon van Jonathan, Mefiboseth. Hij zorgde ervoor dat de zoon van zijn beste vriend alles erfde waar hij recht op had en dat hij regelmatig mee at aan de Koninklijke tafel voor de rest van zijn leven. Zelfs de dood kon de band niet verbreken die de twee vrienden gesloten hadden voor God. Spreuken 27 : 17 Ijzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten.� In de tijd van de Bijbel werden ijzeren wapens geslepen met of een ijzeren vijl, of een steen gemaakt van ijzererts. Een bot, onbruikbaar zwaard kon met hetzelfde materiaal: ijzer, weer glad en scherp worden gemaakt, klaar voor de strijd.

3


www.GenadeBijbel.nl Dat is wat David en Jonathan ook voor elkaar deden; door hun constante bemoediging hielden ze elkaar scherp en klaar om de Here te dienen. Heb jij vrienden die je scherp houden? Als het vrienden zijn die jou niet aanmoedigen om voor de Here te wandelen dan kunnen zij jou traag en onbruikbaar maken in Zijn dienst. En hoe zit het met jou? Ben jij het soort vriend die anderen scherpt? Het werkt aan beide kanten. 1 Thess. 5 : 11 zegt ons dat alle gelovigen elkaar moeten vertroosten en stichten ( bemoedigen, opbouwen.) 1 Thess. 5 : 11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet. Johannes 15 : 13: Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Heel weinigen van ons zullen zich ooit geroepen voelen om voor een vriend te sterven, maar we hebben wel Iemand die vrijwillig Zijn leven voor ons gaf. De Here Jezus Christus is onze Trouwe Vriend. De dierbaarste en meest duurzame vriendschappen zijn die waarin ieder persoon die Vriend kent en vertrouwt. Als je moet kiezen met wie je om wilt gaan dan is het het beste om iemand te kiezen die van de Here houdt en aan Hem verbonden is. Je zult ontdekken dat je dan een speciale band hebt die de rest van de wereld niet kan delen of helemaal begrijpen. Als je Hem beiden gemeenschappelijk hebt dan heb je een vriendschap die eeuwig kan duren. Vertaald door Paula Stelma.

4

De gemeenschappelijke band - Vriendschap  

Goede vrienden zijn belangrijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you