Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Korte overdenking over de wonderbare genade van God door Jan Stelma Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. 1Tim. 4:15 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Ps.1:2 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom. Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten. Ps.119:14-15

De Verborgenheid waar Paulus over spreekt.

8.Vermanen en leren in alle wijsheid 27 Aan wie God heeft willen bekend maken , welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; 28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; Hier zien wij de belangrijke taak van de plaatselijke gemeente, nl. verkondigen van Christus en een ieder vermanen en leren. Dat gebeurt niet op een vrijblijvende maandelijkse Bijbelstudie met gelovigen die allemaal in hun eigen kerk blijven zitten. Omdat er geen eenheid van leer is en omdat er geen opzieners (ouderlingen en diakenen) zijn die de leer moeten bewaken.

vermanende een iegelijk mens Het gaat niet alleen om het vergaren van kennis over Christus, maar ook dat Hij in mij leeft en dat Hij een gestalte in mij krijgt (Gal.4:19). Want kennis alleen maakt opgeblazen, en sticht niet, dat doet alleen de liefde. (! Kor.8:1) Kennis in de Verborgenheid doet juist de liefde van Christus kennen die de verstandelijke kennis te boven gaat (Ef.3:19). Maar als wij afwijken van de leer of in zonde gaan leven, dan is het noodzakelijk dat wij aan de hand van de brieven van Paulus, volgens diÊ Christus weer teruggebracht worden in het spoor, zowel in de gezonde leer (1 Tim.1:10; 2 Tim.4:3; Titus 1:9; 2:1) als in een heilige wandel (Bijv. Ef.5:3; Kol.3:5). Vermanen is niet iemand eens lekker op zijn nummer zetten. Nee, het is 8.Vermanen en leren in alle wijsheid – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl iemand weer terugbrengen naar de positie die bij hem past, namelijk van een heilige. Dus omhoog! Terug in het spoor. Echter in de geest van zachtmoedigheid (Gal:6:1) Dus vermanen aan de hand van de Christus zoals Paulus in zijn brieven leert.

lerende een iegelijk mens in alle wijsheid Waarin worden de mensen geleerd? In alle wijsheid! Is dat de hele Bijbel? Dat is tenslotte toch de wijsheid Gods? Zeker, maar de schepping laat ook Gods wijsheid zien (Rom.1:18-22), en de wet evenzo: 1 Kor. 1:21 Want nademaal, in de wijsheid Gods (=de wet-JS), de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid (=hun eigen wijsheid-JS), zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; Maar hier lezen wij tegelijkertijd wat de wijsheid van God is, nl. de dwaasheid der prediking. Dat wil zeggen, dwaas in de ogen van de mensen. Paulus bedoelt hier de prediking van de gekruisigde Christus, voor de mensen dwaasheid, maar voor de gelovigen de wijsheid Gods 23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis , en den Grieken een dwaasheid; 24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus , de kracht Gods, en de wijsheid Gods Deze wijsheid over de gekruisigde Christus en wat wij door Zijn dood hebben gekregen is waarin wij dienen geleerd te worden. Echter hier in Korinthe sprak Paulus nog met de kennis over het kruis zoals wij in Romeinen kunnen lezen. Dat is één deel van de wijsheid, maar nog niet alles. In Efeze later bijv. leert Paulus ons over de hemelse positie van het Lichaam van Christus. Als tenslotte alle brieven opgeschreven zijn door Paulus, dán is er niets meer te openbaren aan Paulus en is Gods Woord áf. Dat betekent dat we nu álle wijsheid tot onze beschikking hebben : Ef.1:8 : Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; Dus door de openbaring van de Verborgenheid kennen wij nu het hele plan van God, zowel wat voor de aarde is, als wat voor de hemel is. (Ef.1:9-10) En God wil dat wij daarmee vervuld raken:

8.Vermanen en leren in alle wijsheid – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl Kol.1:9 : Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren , dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; God wil ook dat wij deze wijsheid bekendmaken aan alle hemelse overheden, zowel de boze overheden, als de uitverkoren engelen, want deze wijsheid was voor iedereen verborgen in God Zelf: Ef. 3:10 : Opdat nu, door de Gemeente, bekendgemaakt worde aan de overheden en de machtenin den hemel de veelvuldige wijsheidGods; En dan moet het Woord van Christus overvloedig in ons wonen, en Paulus bedoelt daarmee zijn brieven : Kol. 3:16 : Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. Daarmee bedoelt hij niet dat wij de rest van de Bijbel niet zouden moeten lezen! Natuurlijk wel! Rom.16:25-26 : Hem nu, Die machtig is u te bevestigen , naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; In alle wijsheid is de héle Bijbel. Het gaat om het hele plan van God. Dus de Verborgenheid (de brieven van Paulus) én de profetische Schriften, de rest van de Bijbel. (nl. van Genesis t/m Johannes, en Hebreen t/m Openbaring). Dat zal ons echt bekrachtigen. Echter onder één voorwaarde! Namelijk: 2 Tim.2:7-8 : Merk, het geen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie; Wij krijgen verstand in alle dingen, dat betekent verlichting in het Woord, de héle Bijbel, als wij eerst kennis hebben in het Evangelie wat Paulus verkondigde. Paulus is de sleutel die toegang geeft tot het begrijpen en verstaan van de hele Bijbel.

8.Vermanen en leren in alle wijsheid – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl De Christus die opgestaan is uit de dood, die in Bethlehem geboren is, die moeten wij gedenken, maar naar mijn Evangelie. Dus naar de brieven van Paulus. Waarom? 28‌opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; Resultaat : Volmaaktheid! Wij zijn in Christus volmaakt (Kol.2:10), maar in ons geestelijke leven moet een groei te zien zijn, zodat wij als een geestelijk volwassen gelovige in dit leven staat, die weet wie hij is in Christus en hoe hij dingen in dit leven moet beoordelen en naar het Woord zal weten beslissingen te nemen en te handelen. Daarvoor hebben wij alle wijsheid nodig!

8.Vermanen en leren in alle wijsheid – Jan Stelma

Pagina 4

8, De Verborgenheid waar Paulus over spreekt  

Vermanen en leren in alle wijsheid

8, De Verborgenheid waar Paulus over spreekt  

Vermanen en leren in alle wijsheid