Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Het volgen van Jezus Deel 8 door Jan Stelma

De "Grote Opdracht" We gaan nu kijken naar de opdracht die de Heere Jezus gaf aan de discipelen in Mattheus 28:19. Dat is de zogenaamde bekende Grote opdracht, de naam die de kerk er aan gegeven heeft In Mattheus, Markus, Lukas en Johannes ziet u aan het einde van deze boeken dat de Heere Jezus hen wegzendt, ze een opdracht geeft en dan opvaart naar de hemel. Dat leest u onder andere ook in Handelingen 1. Mattheus 28:16-19: "En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb." Heel bekend, als wij evangeliseren doen wij dit dan? Laten we het vers bekijken: Vs.19 - Gaat dan heen, onderwijst al de volken….wie zijn dat? Antwoord : De heidenen. Want tegen wie zegt Hij het? Antwoord : Tegen de discipelen (vs.16),de Joden dus. Dus, hier hebben we al een probleem, want dat betekent dat er alleen tot de heidenen gegaan mag worden en niet naar de Joden. Hij zegt het hier tot de elf discipelen en tot degenen die daarna tot geloof komen, de kleine kudde. Zij hebben de roeping om het heil naar de wereld, naar de volken te brengen.We lazen toch in de vorige studie in Genesis 12: Wees een zegen. Die heiden gaat naar hen luisteren, of hij luistert niet, dat kan ook… Vs.19 - Dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes… Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl Dopen, dat betekent letterlijk dopen met water. Ze moesten dus naar de heiden volken gaan, ze moesten over de Messias vertellen en tegelijkertijd dopen met water, de symbolische afwassing van zonden. Israël werd ook gedoopt, maar dat had ook te maken te maken met de symbolische inwijding in het priesterambt. Want wat is een priester? Een priester is een middelaar tussen God en de mensen. Israël was ook een instrument en is ook zo meteen, niet nu, het instrument voor de wereld. Als u het Woord niet recht snijdt en u weet niet dat u in de Bedeling van Genade leeft dan heeft u echt een groot probleem, want verkondigt Israël nu het evangelie? Nee, helemaal niet. Dus de heidenen hebben in dat geval helemaal niets. Echter Paulus, geeft de verklaring, want het is het toch door het lichaam van Christus dat het evangelie aan de wereld verkondigd wordt. Let wél : aan de héle wereld, aan Jood en heiden. En dat is zeer zeker niet volgens de zgn. Grote Opdracht. Vs.19- "Dopende…" Wat heeft Petrus gedaan in Handelingen 2? Dopen met water, dat klopt. "Lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb…" Dat is interessant, want dat hoort er ook bij, ze moeten de volken ook leren. Leren doen wij ook, maar wat leren zij dan?! Dat staat er achter: Alles wat Ik u geboden heb. Alles wat Ik, de Heere Jezus, jullie, de elf discipelen en dat worden er later twaalf, Matthias, (niet Paulus!), geboden heb. Wat heeft Hij geboden? Waar moeten wij dan kijken? Wat de Heere Jezus toen Hij op aarde was aan hen geboden heeft. En waar moeten wij dan lezen? Mattheus, Markus, Lukas en Johannes en niet bij Paulus! Die was er niet eens, hij bestond wel, maar hij was nog niet gelovig. Daar zien wij dat mensen de fout in gaan, want als ze het letterlijk willen doen dan moeten ze zich daar ook aan houden en we hebben al gezien dat dat niet het geval is. Als men denkt: Het wordt een beetje moeilijk dan laat men het of weg of men gaat het vergeestelijken. We slaan het over of we doen het gewoon niet. Ik ga nu een paar teksten met jullie doornemen: Wat heeft Hij geboden. In Mattheus 5,6,7 lezen we de beroemde Bergrede. Wat heeft de Heere Jezus hen nu geleerd. Heel simpel: de wet. Zonder oneerbiedig te willen zijn : de Heere Jezus heeft op zich niet eens zo heel veel nieuwe dingen geleerd, weet u dat? Als we bijvoorbeeld Mat.5:27 lezen: Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl "Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen." Dat was niet iets nieuws, er staat ook: dat van de ouden gezegd is, dat staat ook in de wet. Dus dat wist men, niets nieuws. Mat.5:28: "Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan." Dus wat krijgen we nu: De Heere Jezus leert de letter der wet, maar vooral ook de geest van de wet. Ik hoef het niet te zeggen, maar we zijn hier allemaal schuldig aan. Misschien in letterlijke zin niet, maar geestelijk wel. De Heere Jezus draait de duimschroef als het ware nog een beetje aan, die maakt het nog veel erger. Niemand ontkomt er dus aan. Dát heeft Hij geleerd aan hen.Als we ook kijken in Mattheus 5:40. Wie van de christenen in deze wereld doet dit?: "En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel" Dus als iemand met u wil rechten en hij vraagt een paar dingen van u dan geeft u nog meer. Mattheus 5:41,42: "En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil." Ik zeg vaak tegen mijn kinderen dat ze niet moeten lenen. Ik wil niet dat je van een ander leent en je moet zelf ook niet lenen aan een ander. Van lenen komt wenen… Hier staat dat je het gewoon moet geven, wie van u doet dat hier? Mattheus 6:12: "En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren." Dat heeft de Heere Jezus ook geleerd, dat was nog voor het kruis en dan zien we in Mattheus 6:14,15: "Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven." We hebben dus een probleem als wij de Heere Jezus gaan volgen en de Grote Opdracht. Want wij weten uit Ef.1:7 : "In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade"

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Maar de Here Jezus zegt dat Ik pas vergeven word als ik een ander vergeef. Dat is een voorwaardelijke vergeving.Echter wij, leden van het Lichaam van Christus zijn verlost, wij zijn vergeven van al onze zonden Kol.2:13 : " En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende" Mattheus 6:25-28 Wie van u doet dit? "Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?"Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet" Met andere woorden: Heerlijk toch! Lekker in je stoel zitten, niets doen en het komt vanzelf binnen, ik hoef niet aan eten en drinken te denken, de Heere zorgt wel voor mij. Het komt allemaal dik in orde. Geen modezaken meer in om kleren te kopen. Dat is een toch geweldig evangelie!! Maar u ziet het, dit kan gewoon niet. Als ik dit had gedaan, dan had ik mijn kinderen niet kunnen voeden, en dan had ik gewoon geen geld gehad. Ik heb me zeer zeker wel bezorgd gemaakt, niet in de zin zoals Paulus zegt in Filipp. 4: 6-7 Weest in geen ding bezorgd, dat heeft met andere dingen te maken, want er komen moeiten in uw leven en allerlei dingen op u af, omdat wij net als iedereen zuchten in deze zondige wereld. Maar ik heb wel de verantwoordelijkheid om mijn gezin te voeden en wie niet wil werken zal ook niet eten. Zo is het. U ziet dat als u dit wilt volgen dan komt u in de problemen met wat de Heere Jezus aan hen geboden heeft. Mattheus 6:31 "Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden" Dit zijn nu net de dingen waar het om draait in het leven: Je moet eten, je moet drinken. Bij ons is de vriezer en de koelkast gevuld, dus dat is allemaal goed, maar ik werk er ook voor, anders had ik een probleem. Als ik niet werk, de gemeente, sorry, maar die gaat zo iemand echt niet ondersteunen.

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl "Want ook toen wij bij u waren , hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete" 2 Thess.3:10 Want hij is ongehoorzaam aan het woord van God , want als hij niet wil werken krijgt hij geen geld. Mattheus 6:33: "Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." Al deze dingen... die we zojuist hierboven lazen! Ik heb het Koninkrijk Gods gezocht en ik heb het gevonden, dus ik kan gaan zitten.Het wordt me allemaal toegeworpen.Ja, dat is in het Koninkrijk zo, op aarde, maar nu niet. U ziet dat mensen dit er gewoon uithalen, want dit kunt u niet navolgen in deze tijd, het werkt niet, het kan gewoon niet.Wij zijn allemaal gelovig, wij zijn in het hemelse Koninkrijk gezet (Kol.1:13; 2 Tim.4:18). Wij zijn daar, we hebben Zijn gerechtigheid gevonden, we zijn gerechtvaardigd en nu zal het allemaal maar komen. Nee, dat is niet voor ons voor vandaag, maar dat heeft de Heere Jezus wel aan hen geleerd. Je moet de Heere Jezus volgen in alles, dat weet u. U kunt toch niet zeggen: Dat doe ik wel en dat doe ik niet. Nog een vers, dat is Mattheus 7:26 : "En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;" U kent het verhaal: het huis op de rots. Degene die het huis op de rots bouwt blijft staan. Dat is iemand die Zijn woorden hoort (vers 24) en ze ook doet : "Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft" Dus het is de woorden horen en doen. Wat is de grote opdracht: lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En hier staat: Als je die woorden hoort dan moet je ze ook doen en als je het niet doet ga je voor eeuwig het vuur in. Weer een heel groot probleem voor veel christenen als we ze hiermee confronteren, want ze doen het namelijk niet.

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl Mattheus 7:26: "En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. " Kijk maar wat er gebeurt met huizen die geen fundament hebben, zoals ook met de tsunami, die huisjes zijn zo weg, er blijft niets meer van over. Dan krijgen we het punt: de geboden onderhouden, hoe doe je dat dan? De Heere Jezus leert hier dus duidelijk de wet en Hij schroeft de duimschroef steeds meer aan. Waar gaat Hij naar toe met die wet? Hij zegt: Ja, het zit hier van binnen, dat moet veranderd worden. Dat is bij ons natuurlijk ook zo, maar Paulus zegt in Rom. 6:14: "Want de zonde zal over u niet heersen ; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade." De genade geeft ons kracht om die zondige mens te overwinnen, terwijl de wet de zondige mens juist er toe drijft te gaan zondigen.Het zondige hart is het probleem bij ons, het zondige vlees en dat hebben zij natuurlijk ook en toch leert de Heere Jezus hen de wet. Ze moeten die wet doen. Als wij het niet kunnen, hoe kunnen zij het dan wel? Ga met mij mee naar Hebreeën.De brief aan de Hebreeën is geschreven aan de Hebreeën, de kleine kudde, het gelovige Israël. Daar haalt Paulus het nieuwe verbond aan uit Jeremia 30 dat gesloten is met het bloed van de Heere Jezus, niet het oude verbond dat was gesloten met het bloed van dieren en bokken. Maar nu is de Heere Jezus gekomen, het ware Lam en nu is met Zijn bloed het Nieuwe Testament in werking gegaan. Wanneer? Antwoord : Aan het kruis. Het zit zo in ons hoofd om te zeggen: bij Mattheus begint het Nieuwe Testament. Ja, inderdaad, maar dan bij Mattheus hoofdstuk 26 aan het kruis, daar is Zijn bloed gevloeid en toen is het nieuwe verbond in werking getreden en niet eerder. Wat zien wij dan gebeuren? Hebreeën 8:8: "Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;"

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl De dagen komen…dat is een aanhaling uit Jeremia. Die dagen zijn gekomen bij de kruisiging van de Heere Jezus. Hebreeën 8:9 "Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere." Hun vaderen…de uittocht van Egypte, met het bloed aan de deurposten en dat ze later de wet krijgen, dat verbond. Hebreeën 8:10: "Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn." Kijkt u ook maar in Ezechiël 36:26-27 : "En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen" God zal van het stenen hart een vlezen hart zal maken, zacht. Het hart is namelijk verhard. Met evangeliseren merk je dat jongeren opener zijn, daar kun je een leuk praatje mee maken.Maar dan komt er iemand die al 50 of 60 jaar is en die moeten er dan vaak niets van weten, die hebben hun hele leven in feite het al afgewezen, dan wordt dat hart verhard, harder en harder, er komt steeds meer een ongevoelige laag omheen. Dat is het hart van de mens en God zegt: Dat moet een vlezen hart worden. Ik ga dat hart van vlees maken. Hij gaat die wet in hun hart schrijven. Dus wat gebeurt er? In Handelingen 2 op Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort en wat is het resultaat? Als wij tot geloof komen ontvangen we ook de Heilige Geest, maar ook op de manier zoals het op Pinksteren gebeurd is? Absoluut niet! Want de dingen die zij konden en deden die kunnen wij niet. Wij kunnen geen tekenen doen, wij kunnen niet genezen, wij kunnen geen slangen opnemen, wij kunnen geen gif drinken, enz.. Er zijn gelovigen die proberen het en sommigen is dat slecht bevallen. Dat was een

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl bovennatuurlijke kracht die hun hart compleet kon veranderen en waardoor ze ook in staat waren om die wet nu wel te doen. Waarvan Paulus nu zegt: "De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet maar onder de genade." Wij hebben wel de Heilige Geest, maar niet in die mate zoals die op hen was, waardoor ze dat soort bovennatuurlijke dingen kregen. U ziet het ook in Korinthe, met al die gaven, dat is nu niet meer zo. Daardoor waren ze door het nieuwe verbond, doordat de Heilige Geest was uitgestort, nu wel in staat om te leren wat de Heere Jezus hun geboden had. En waarvan de gelovigen ,die Jezus willen volgen, nu zeggen wat ze in Mattheus, Markus, Lukas en Johannes lezen: Dat houden wij niet vol en we kunnen of we doen het niet of we doen net of we het niet gehoord hebben. Handelingen 1:8: "Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde." De Heere Jezus noemt de Heilige Geest een kracht. En natuurlijk, bij ons is het ook een kracht, zeer zeker, maar het is op een andere manier. Gij zult Mijn getuigen zijn…Wie? De twaalf en het volk Israël. Dit is dus de grote opdracht uit Mattheus 28 waar we het net over gehad hebben. En nu zijn zij Zijn getuigen en zij zullen in Zijn wegen wandelen en de wet zal in hun hart geschreven worden. Nu komen we op het punt van de wet! Wij weten dat de wet nu met al zijn inzettingen aan het kruis geslagen (Kol.2:14), maar hoe zit dat dan met hun? Wij lazen net: Hij zal de wet in hun harten schrijven. En de Heere Jezus zegt dat zij moeten leren wat Hij hun geboden heeft, nl. de wet. Is die wet dan voor hun wel nog in werking? Ja! Petrus heeft in Handelingen 2 nooit (zoals Paulus in Rom.6:14) gezegd: Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Als hij dat gezegd had was hij net als Stefanus gestenigd, absoluut. Petrus en de apostelen hebben nooit (zoals Paulus in Kol. 2:14) gezegd : De wet is aan het kruis genageld. Petrus en de apostelen hebben nooit(zoals Paulus in Ef.2:14-15) gezegd : De middelmuur des afscheidsels is afgebroken, en dat er daardoor er geen verschil meer is tussen de Jood en de heiden

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl Wat zei Jakobus in Han.21 :20 (vrij weergegeven) Kijk, zoveel duizenden zijn ijveraars van de wet, de kleine kudde, zij hebben de wet wel gehouden ! Maar ze worden ook door het Nieuwe Verbond door de Heilige Geest in staat gesteld om de wet te houden : "En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet" Want wat is de wet? Wat zegt Paulus over de wet in Rom. 3:20 : "Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde" De wet doet zonde kennen….Ja, dat zeggen wij, als lichaam van Christus en dat klopt ook. Maar denk nu even over de wet zelf! Wat zegt Paulus daar ook over : "Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed" Rom.7:12 Alleen, het probleem zijn wij, wij zijn niet goed. En daarom wordt het gelovige Israël zodanig met het Nieuwe Verbond bekrachtigd dat zij die wet nu wel kunnen onderhouden. Waarom? Omdat Israël de wereld gaat leren. In Micha lezen wij ook de tekst dat zij hun zwaarden zullen slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkelen. Deze tekst wordt ook misbruikt. Als we de ronde tafel bij de Verenigde naties zien we daar achter een heel groot schilderij, dat is een afbeelding van het omsmeden van de zwaarden, want zij willen vrede op de aarde brengen. Maar dat doet de Verenigde Naties niet, dat komt pas als de Heere Jezus komt. Israël heeft natuurlijk een geweldige bediening, maar ze zijn nu gevallen en tijdelijk opzijgezet (Rom. 11:11-12; 25), maar daarom is het plan van God met Israël nog niet weg. God heeft toch gezegd dat Hij op de aarde gaat wonen. Micha 4:1 "Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien."

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl Het laatste der dagen….dat is na ons, de Grote Verdrukking en het Koninkrijk. Waar is dat? In Israël, Jeruzalem. Wie gaan er allemaal naar toe? De volken. Micha 4:2 "En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem." Heidenen… ons …wij… De volken, de heidenen. Lere….uit Sion zal de wet uitgaan Wat gaat Hij leren? De wet! Waarvandaan ? Israel, Jeruzalem. Aan wie ? Aan de heidenen Micha 4:3 "En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren." Dat werd in het Oude Testament voorspeld, maar dat ligt nog steeds te wachten op vervulling. Als de Heere Jezus straks in het Koninkrijk gaat regeren, wie gaan dan de wet leren aan de volken? Het volk Israël. We hebben net Mattheus 28:19 gelezen: ...lerende hen, de volkeren… Dus de wet is heilig en goed. Mattheus 5:17,18 "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied." En nu is de vraag: Wat bedoelt Hij hier? Totdat de hemelen en de aarde voorbijgaan… Waar leest u dat? "Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…" Het Duizendjarig Koninkrijk, Israël zal de hele wereld leren en de heidenen zullen naar Israël gaan, want vandaar gaat de wet uit. Er zal ook een tempel zijn, er zullen nog offers zijn. Waarom? Alles is toch al gedaan door de Heere Jezus. Om de heidenen te leren en te laten zien wat de offers betekenden, als een herdenking ook

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl hoe Israël geofferd heeft en dat Christus daar de vervulling van is. Het heeft allemaal met de wet te maken. Als er éénmaal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is en als de satan opgesloten/vernietigd is en de grote witte troon achter de rug is, als God alles en in allen is, tot die tijd zal er noch één tittel of jota van de wet voorbijgaan. Totdat het alles zal zijn geschied. Dit in het kort over de wet. Dus denk er goed aan, niemand kan de wet houden, maar door het Nieuwe Verbond kan de kleine kudde de wet wel doen en dan kunnen ze ook pas de heidenen gaan leren en het heil naar de wereld brengen. Volgens die wet gaat de Heere Jezus de wereld ook oordelen. Nu is het nog zo als je te hard rijdt en je rijdt 81km ipv 80, dan wordt je niet bekeurd, maar als je dán 81 rijdt dan wordt je geoordeeld, je zult 100% aan die wet moeten voldoen.

Hebben wij, het Lichaam van Christus dan geen zgn. Grote Opdracht?

Want we hebben net gezien dat dat voor ons niet is. Dat is wat u doet als u evangeliseert, op het winkelcentrum of bij een vriend of familie of waar en wie dan ook.2 Korinthe 5:20. "Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen." Aan wie verkondigen wij dat? In vers 19 lezen dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was. De wereld, wie zijn dat? De hele wereld, Jood én heiden. En diezelfde Jood en heiden zijn nu gezanten van Christus, in het lichaam van Christus, om aan de wereld, aan iedereen te verkondigen dat ze vrede met God kunnen krijgen door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. Dus wat ziet u hier staan? Het lichaam van Christus, Jood en heiden gaan het nu verkondigen aan wie? Aan de Jood en aan de heiden. Terwijl wij in Mattheus lezen dat de Joden het aan de heidenen moeten gaan vertellen. Maar nu vertelt het Lichaam van Christus het aan Jood en heiden, dát is onze opdracht. Dus als wij het nu hebben over dat de Heere Jezus zegt: Volg Mij, dan moeten we goed begrijpen hoe we Jezus moeten volgen. Volgens Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 11


www.GenadeBijbel.nl Mattheus, Markus, Lukas en Johannes lukt het niet. Maar wij willen natuurlijk de Heere Jezus volgen. U komt tot geloof en wat nu? 1 Korinthe 11:1: "Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus." Dus als wij de Heere Jezus willen volgen dan kunnen wij Hem alleen volgen als we Paulus volgen en niét zoals in de evangeliën. Paulus zegt dus ook : Volg mij . Maar hij zegt er nog iets bij : zoals ik Christus

volg. Waarom is dat nu zo geweldig? Wij hebben niet zoals wij zagen met het Nieuwe Verbond die bovennatuurlijke kracht en we kunnen daarom de Heere Jezus ook niet volgen zoals Hij op aarde was, Hij was nl. God, zonder zonde, dat lukt niet. Maar wat kunnen wij wel volgen?

Wij kunnen wél een gelovige zondaar volgen! Een zondaar, Paulus. Hij was God niet. "Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk" Rom. 6:13 Wij verheerlijken Paulus niet, maar zijn bediening en hem kunnen we dus wél volgen Paulus was een mens van vlees en bloed, hij was een zondaar, één van de ergste soort, hij heeft namelijk de Heere Jezus gehaat, hij heeft gelasterd tegen de Heilige Geest. Eigenlijk verdiende hij het helemaal niet om een apostel te worden, in onze ogen had hij het nooit kunnen worden. Hij had net als Israël eigenlijk verloren moeten gaan,het eeuwige vuur in, maar God heeft hem gered. 1 Timotheus 1:15: "Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben." De grootste der zondaren. Dié gaan wij volgen, die kan ik wel volgen. Als Paulus het kon, dan kunnen wij het ook. Zoals de Heere Jezus kunnen wij het niet. 1 Timotheus 1:16: "Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven." Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 12


www.GenadeBijbel.nl Dus Paulus is nu ons voorbeeld. Dus wilt u Christus volgen dan gaat u Paulus volgen. Volg mij...., inderdaad volg Christus, maar hoe? Als het in overeenstemming is met de bedeling waarin u nu leeft. Dus zometeen, als wij bij de Heere opgenomen zijn, dan zijn er misschien ook wel mensen die zeggen dat ze Paulus willen volgen, maar dan is het ook fout. Want dat lukt dan weer niet, dan hebben ze het Nieuwe Verbond en krijgen ze ook de Heilige Geest zoals we in Mattheus, Markus, Lukas en Johannes en Pinksteren zagen. En de Heilige Geest werkt alleen in overeenstemming met het woord dat er voor dat moment is. En nu is het de Bedeling der Genade. Nog een paar dingen : In 1 Timoth. 6:3 spreekt Paulus over : de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. En in Efeze 4:21 : indien gij maar Hem gehoord hebt en door Hem geleerd zijt, Het is alsof hij spreekt over de Heere Jezus uit de evangeliën. Maar de Heere Jezus sprak in Paulus. En dat zegt hij heel mooi in 2 Korinthe 13:3. Zoals Mozes de spreekbuis was voor God voor Israël, zo is Paulus nu de spreekbuis van God: "Dewijl gij zoekt een proeve van Christus, Die in mij spreekt, Welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u." Ze zoeken een bewijs, want ze zijn tegen Paulus. Hij heeft ze het evangelie verteld, maar uiteindelijk zijn ze hem een beetje onderuit aan het halen. Maar Paulus zegt duidelijk: Christus spreekt in mij. Dus als de Heere Jezus in Mattheus zegt: Hetgeen Ik u geboden/geleerd heb, dan spreekt Hij dus over geboden. 1 Korinthe 14:37: "Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn." Dus wat Paulus schrijft zijn ook de geboden des Heeren. Dus als Paulus zegt: Volg mij zoals ik Christus navolg, dan klopt dat want Christus spreekt in hem, en het zijn Zijn geboden. Het is zo dat je vrij bent in de genade, maar niet alles is goed voor je om te doen. Dus God heeft in Zijn Woord geschreven voor ons voor vandaag hoe Hij denkt dat wij het beste kunnen leven voor Zijn eer en glorie. Ik denk dat Hij dat het beste weet, dus dan moeten we dat dan ook navolgen. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is, halleluja, prijst de Heer. Ja, inderdaad: Halleluja, ik heb de Heer geprezen, want ik ben echt dankbaar. Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 13


www.GenadeBijbel.nl 1 Korinthe 4:14 "Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u." Paulus heeft ook een zacht hart voor de Korinthiers, hij noemt ze zelfs zijn kinderen en ze waren echt vleselijk. 1 Korinthe 4:15: "Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld."

Het Evangelie dat Paulus verkondigt dát verwekt nu kinderen Gods. En niét het evangelie, dat de Heere Jezus op aarde verkondigde. Want daar kom je niet door tot geloof, daar krijg je geen eeuwig leven door. U heeft gezien wat u allemaal moet doen….. Niet één keer heeft u in de Evangeliën gelezen: Geloof dat Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan en u zult zalig worden. Er was een keer een hele opstand in de gelovige wereld in Nederland toen iemand verkondigde: Ja, in de Evangeliën vind je niets over de verzoening… Nou, dat was wat. Maar ik zeg: Hij heeft wel gelijk, want het is alleen Paulus die er over spreekt. Israël spreekt niet over verzoening, zij hebben een relatie met de Heere, zij moeten zich bekéren. 1 Korinthe 4:16: "Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers." Dus dat is de oproep die voor ons is. Willen wij de Heere Jezus volgen, dan moeten we bij de apostel Paulus zijn. Wij zijn de pilaar der waarheid en daar willen we voor staan omdat dit het evangelie voor ons is van vandaag.

Dus in de zgn. "Grote Opdracht" volgen wij Jezus

niet.

Voor Hem zij de glorie ! Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 14


www.GenadeBijbel.nl

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 8. De zgn .Grote Opdracht

Pagina 15

8. Het volgen van Jezus - De zgn. Grote Opdracht  

Welke opdracht heeft Jezus aan mij gegeven?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you