Page 1

www.GenadeBijbel.nl De gekruisigde: Niet Gods wijsheid, maar ergernis en dwaasheid door Jan Stelma

Kor.1:18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; Wij zagen de vorige keer dat de Jood alleen maar naar de teken verlangde, maar ondanks dat niet geloofde en de heiden naar de wijsheid zocht om alles te kunnen beredeneren. Maar in beide gevalleen geloofden zij God niet. Nu komen wij op de volgende stap : hoe nu verder. Nou, in ieder geval niet zoals de mens denkt, maar alleen zoals God denkt en dat is altijd een andere weg, omdat ’s mensen denken in zijn vleselijke verstand altijd (Rom.8:5-8; Kol.1:21; 2:18) in vijandschap is met God. 1 Kor.1:23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis , en den Grieken een dwaasheid; Dat is nu onze prediking in de bedeling waarin wij nu leven (Ef.3:2). Naar de Jood toe is een gekruisigde Messias een ergernis. Waarom? Omdat ze een krachtige koning verwachtten die hun van hun vijanden zou bevrijden en niet een die in zwakheid aan het kruis genageld werd: Lukas 1:67-75 67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde , zeggende: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden , en van de hand al dergenen, die ons haten; 72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; 73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven . 74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. 75 In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. Pagina 1 De Gekruisigde: niet Gods wijsheid, maar ergernis en dwaasheid – Jan Stelma


www.GenadeBijbel.nl Bovendien is een persoon die aan een hout hangt een vervloekte (Gal. 3:13). Dat kan voor een Jood dus nooit de beloofde Messias zijn Wij nu, door Paulus weten dat Hij voor ons een vloek geworden is, om ons onder die vloek vandaan te halen: Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Voor de heiden die wijsheid zoekt is het een absolute dwaasheid. Wat voor wijsheid zit er nu in een gekruisigde Jood?? Allereerst was de straf van het kruis alleen voor de allerergste misdadigers. En daar boven op is het dan ook nog een Jood!!!! In de ogen van de Griek is er geen grotere dwaasheid te bedenken dan dat. De Joden, zowel toen als nu, werden veracht en vervolgd. Maar ook het Lichaam van Christus. Wij weten dat dat komt omdat er een vijand achter de schermen bezig is om Gods plan met deze wereld met Israel in de toekomst,en Gods plan in de hemel met het Lichaam van Christus nu te proberen te vernietigen of tegen te houden. Dat is de invloed van de de oversten dezer wereld in deze wereld. Hij werkt in de mensen (Ef.2:2) en misleidt hun (Ef.6:11-12). En daarom worden de gelovigen vervolgd, geestelijk of lichamelijk. Alhoewel het Programma met Israel nu stil ligt, worden de Joden toch vervolgd, omdat straks als het Lichaam van Christus opgenomen is, dan de eindafrekening op aarde zal plaatsvinden. Stan wordt op aarde geworpen en definitief vernietigd en Christus zal dan in Jeruzalem in Israel zitten en over de gehele wereld regeren met het gelovige overblijfsel uit Israel. In Openbaring kunt u daar alles over lezen. Stan weet dat en probeert dat ook nu tege te houden door het Joodse volk te proberen te vernietigen. Maar goed, voor de ongelovige Jood en ongelovige Griek (Heiden) mag dit dan wel een ergernis en een dwaasheid zijn, voor de gelovige Jood en heiden (= het Lichaam van Christus: Gal.3:28; 1 Kor.12:13) is het heel wat anders, nl. het tegenovergestelde: 1 Kor.1:24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus , de kracht Gods, en de wijsheid Gods . Let wel goed op: Paulus spreekt hier over de gekruisigde Christus (vs23) Dáár zit voor ons de kracht :

Pagina 2 De Gekruisigde: niet Gods wijsheid, maar ergernis en dwaasheid – Jan Stelma


www.GenadeBijbel.nl Door Zijn dood hebben wij eeuwig leven gekregen en rekent Hij ons, die geloven de zonde niet meer toe en zijn wij met Hem opgestaan (Rom.4:24-25; 5:1-2; 6:23; 2 Kor.5:21). In het kruis zit voor ons de kracht om zalig te worden (eeuwig leven te krijgen) en om zalig te wandelen (kracht om de zonde niet te laten heersen in ons leven) En ook de wijsheid: Aan het kruis heeft God voor ons gedaan wat wij nodig hadden om gered te worden. Dat heeft Hij door Zijn dood voor ons gedaan. Wij hoeven en kunnen helemaal niets doen dan het alleen in geloof te aanvaarden dat het kruis genoeg is. Uit genade door het geloof alleen (Ef.2:8-9). Niet door ook maar één werk zou ik wat kunnen doen voor mijn redding. En dan laat het kruis de allergrootste demonstratie van Gods wijsheid zien. Een wijsheid zo groot en allesomvattend, zoals de wereld nog nooit gezien heeft en ook nooit zien zal. Want als satan dit geweten had , dan had hij Christus nooit gekruisigd (1 Kor.2:6-7). In zijn hart had hij een plan gemaakt (Jes.14:12-14; Ezech.28:2-3;6,15) en wilde de macht grijpen :gelijk aan God te zijn en dat men hem zal aanbidden, wat ook gebeurt (Rom.1:25). Maar God in zijn wijsheid heeft tot Paulus Zijn plan verborgen gehouden. Niemand wist het en satan kruisigde Christus en daardoor is hij nu al zijn macht in één klap kwijt, zowel in de hemel als op aarde. En zo is hij verslagen, niet door Gods kracht, dat zou echt geen probleem geweest zijn. Kijk maar aan het einde der eeuwen wordt satan in een ogenblik door vuur uit de hemel vernietigd (Op.20:9). Éen vers wijdt God daar maar aan!!!. Zó gebeurd. Maar eerst is het door Gods wijsheid dat hij verslagen is. God zweeg duizenden jaren lang en satan is in zijn eigen wijsheid gevangen :…. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid 1Kor.3:19 En zo is hij in het openbaar tentoongesteld, als een belaching, totaal voor gek en te kijken gezet. Bespottelijk gemaakt. Dát zegt het kruis ons. Dát is de wijsheid van het kruis, de overwinning van de wijsheid van God: Kol.2:15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.

Pagina 3 De Gekruisigde: niet Gods wijsheid, maar ergernis en dwaasheid – Jan Stelma

5. De prediking van het kruis  
5. De prediking van het kruis  

De gekruisigde - Niet Gods wijsheid, maar ergernis en dwaasheid