Page 1

www.GenadeBijbel.nl

De vijf punten van Calvijn 2.

Onvoorwaardelijke Uitverkiezing ("

Unconditional Election") Door

Jan Stelma

TULIP We zijn met de hollandse tulp bezig‌in het engels tulip, heel bekend in de calvinistische wereld. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik niet mensen of kerken in de grond wil beledigen, helemaal niet, ik praat over de leer. Paulus spreekt heel duidelijk over de leer en hij heeft de gezonde leer en de leringen daarbuiten zijn ongezonde leringen. Paulus zegt in Rom. 16:17 dat als er een leer is buiten die hij ons verkondigt, wijk af! Het gaat er mij om het verhaal van Tulip aan jullie uit te leggen omdat we daar veel mee te maken krijgen. Mensen zeggen: Het moet mij gegeven worden en dat soort dingen en dat is zo tegen wat God in de Bijbel leert. We hoeven natuurlijk niet alles van andere leringen te weten, maar we moeten wel weten wat de Bijbel leert. We moeten weten hoe mensen denken en waarom men dan denkt dat het gegeven moet worden, en dat ze uitverkoren moeten zijn en dat wij daar een Bijbels antwoord op hebben.We gaan er niet al te diep op in, maar gewoon een aantal dingen die we moet weten. De vorige keer hebben we het over de totale verdorvenheid gehad en de consequentie daarvan als dat zo geleerd wordt door de mensen die die leer aanhangen, de calvinistische leer, dat men niet in staat is om tot geloof te komen. Men is niet in staat om God te zoeken, niet in staat om te geloven. God heeft ooit in Zijn raadsbesluit opgenomen dat een aantal mensen gered worden en de rest is wel geschapen, maar in feite om vernietigd te worden. Er is geen enkele kans voor hen, het staat allemaal bij God vast en niemand heeft daar ook maar enig aandeel in. We hebben gezien dat dat niet zo is, God heeft de mens een eigen wil gegeven en je moet een keus maken en dat betekent geloven, geloven in de waarheid. We zien heel duidelijk vanuit de Bijbel dat God zegt: Kiest u heden wie gij dienen zult en vele teksten waarin staat dat wij iets moeten aannemen en dat het voor alle mensen is, Hij is voor alle mensen gestorven en niet maar voor een klein gedeelte. De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl Dat hebben we de vorige keer besproken. Nu dan de onvoorwaardelijke uitverkiezing.

De

U

staat

voor

unconditional

election

en

dat

betekent

onvoorwaardelijke uitverkiezing. Dat is wat er geleerd wordt. Onvoorwaardelijke uitverkiezing, onvoorwaardelijk, daar gaat het om. Hoezo onvoorwaardelijk? Dat betekent dat God mensen heeft uitgekozen, ĂŠĂŠnrichtingsverkeer dus. Hij heeft er geen voorwaarde aan verbonden. Hij heeft een voornemen en dan kiest Hij en het is in Zijn raad besloten. De definitie van de Calvinist luidt als volgt:

Onvoorwaardelijke Uitverkiezing :

"Aangezien mensen niet zelf kunnen kiezen heeft God door Zijn eeuwig raadsbesluit sommigen gekozen of uitverkoren om rechtvaardig verklaard te worden, zonder enige voorwaarde aan de uitverkiezing" Daar heeft u het al, niet zelf kunnen kiezen, dus er wordt al vanuit gegaan dat mensen niet kunnen kiezen. Dus God heeft besloten, omdat niemand kan kiezen, ik zal het maar even zo zeggen: deze helft die hier voor mij zit is uitgekozen om verloren te gaan en de andere helft is gekozen om gerechtvaardigd te worden. Dat wordt gewoon zo besloten. Dat betekent dat als u daar zit, dat u zegt: Nou ja, het zal wel, ik heb er geen inspraak in. Er is geen enkele voorwaarde van uw kant. Voor degenen die gered worden is er geen voorwaarde, het is gewoon voor u bepaald. En voor de andere helft, die gaat gewoon verloren, maar dat heeft u ook eigenlijk niet aan uzelf te danken, het is gewoon voor u besloten. Dus God alleen kiest wie Hij wil redden en wie Hij verloren wil laten gaan. Dat wordt in de Calvinistische leer bedoeld met onvoorwaardelijke uitverkiezing. We gaan een aantal teksten bekijken: Romeinen 9:11-13 "Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat." Dat is natuurlijk een hele moeilijke tekst als we hem niet goed begrijpen. U moet het woord recht weten te snijden, anders snapt u niet goedwaar dit over gaat.

De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl In vers 1 spreekt Paulus over het voornemen Gods. Dat kennen wij ook, wij hebben ook wel eens een voornemen. Je neemt je iets voor om iets te gaan doen. Je wilt iets bereiken en dan bedenk je middelen hoe je dat wil gaan bereiken. Ik zeg het maar heel eenvoudig. En God heeft ook een voornemen en wat wil Hij? Hij komt op deze wereld wonen en Hij wil dat heel deze wereld Hem zal gaan dienen en daar gebruikt Hij mensen voor die Zijn heil gaan verkondigen. We weten dat de wereld in zonde is gevallen en gered moet worden. Dus God heeft daar een plan voor bedacht en Hij gebruikt er mensen voor. Net als b.v. bij een verzekeringsmaatschappij en die heeft overal agentschappen zitten die de verzekeringen aan de man brengen. Zo is het bij God ook. Toen was het met Israël en nu is het met het lichaam van Christus om de wereld over Zijn glorie en heil te vertellen. Het zijn instrumenten in Zijn handen. Zo zien we ook hier dat God een voornemen heeft, zie vers 11, en dan kiest Hij dus. God belooft iets en Hij doet het en gaat die mensen ervoor gebruiken. In dit geval spreken we over het volk Israël, kijk maar in vers 12: de meerdere zal de mindere dienen…dat is tegen Rebekka gezegd, maar we moeten dit niet persoonlijk op gaan vatten. En dat doen de mensen vaak, Romeinen 9 spreekt helemaal niet over individuele redding, over behoudenis, maar het gaat over het plan van God en wie Hij daarvoor wil gaan gebruiken. Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat…. Alsof Hij dat van tevoren gezegd heeft! Want dat is wat de Calvinistische leer zegt. NEE! Duizend jaar na hun geboorte is dit opgeschreven in Maleachi, dus dit heeft niets van doen met: Ik hou van Jakob en van Ezau niet. God houdt van alle mensen. Ik heb Ezau gehaat.., wat zegt de Heere Jezus in Lukas 14:26? Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. ….Wie niet haat zijn vader en moeder…enz. Dat is in tegenspraak met wat de Heere Jezus zegt dat we onze vijanden lief moeten hebben, je eigen vader en moeder niet dan? Hij zegt toch ook dat wij onze ouders moeten eren? Let op! Christus bedoelt het in die zin van: die afstand neemt. Als u tot gelovig wordt en uw vader en moeder zijn ongelovig dan krijgt u toch een afstand. U moet de Heere dienen of uw vader en moeder en dan is het voor de gelovige: Ik dien de Heere. Zó wordt dat bedoeld. Zo ook met Ezau, want wat is het plan van God uiteindelijk voor deze wereld, kijk maar in Genesis 12 : 1-3

De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl "1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap , en uit uws vaders huis, naar het land , dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u

zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden ." Abraham, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden en gij zult een groot nageslacht hebben. En wat was het nageslacht van Abraham? Israël. Dus via Israël gaat het heil naar de wereld. Maar dan wél volgens de lijn van Abram-Izak-Jakob en zijn 12 zonen, de 12 stammen, het volk Israel : Gen. 17:18-21 "En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismael mocht leven voor Uw aangezicht! En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem. En aangaande Ismael heb Ik u verhoord; zie , Ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen; Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten , die u Sara op dezen gezetten tijd in het andere jaar baren zal" Israël is het instrument en niet Ezau, maar Jakob. Jammer voor Ezau, maar God wil via Jakob de wereld bereiken, waaronder ook Ezau. Dus: Abram

↓ Izak - Ismael

↓ Jakob - Ezau

↓ 12 stammen- het volk Israel ↓ De wereld - de heidenen Het gaat helemaal niet om persoonlijke redding of iets dergelijks. Het gaat om via het volk Israël de heidenen te bereiken en dát is het plan van God. Het gaat om uitverkiezing, dat wil zeggen: God heeft het volk Israël uitverkoren, gekozen om uiteindelijk de hele wereld te redden. Dat is Zijn plan! De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl Dan spreken we over volken en dat wordt hier ook bedoeld. Als we dan verder gaan kijken naar nog zo’n tekst. Romeinen 9:15 "Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben." Dus wat leert men? Met Jakob en Ezau is het zo dat de éne geschapen is om gered te worden en de ander haat Hij gewoon. Die is geschapen om te haten. Maar zo is het niet, het heeft te maken met waar we het hier boven net over hadden. Maar niet dat bijvoorbeeld Ezau of de heidenen nooit gered kunnen worden, maar dat wordt vanuit deze teksten wel geleerd. In vers 15 heeft God tot Zijn volk, Zijn oogappel, gezegd dat ze uitverkoren zijn, omdat ze beter, liever waren dan de rest? Helemaal niet. Romeinen 11:28 : "Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der

vaderen wil"

Dat heeft te maken met de belofte die Hij gedaan heeft aan de vaderen om uiteindelijk de hele wereld te bereiken, dat is wat God wil. Dat heeft niets te maken dat de Joden deugen en de heidenen niet, want de Jood en heiden zijn beiden zondaars. Het heeft puur met het instrument te maken dat God heeft uitgekozen, maar daarmee zijn ze nog niet gered, want zegt Paulus in Romeinen 9:6? "…want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn." , Ze moeten allemaal gered worden, want van nature is niemand gered. Romeinen 9:2 "Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?" Dus wat zegt men, als je het zo oppervlakkig leest? God heeft een klomp leem en dan maakt Hij twee vaten, de één maakt Hij om vernietigd te worden en de ander ter ere van Hem. Maar nee. Het heeft puur te maken met dat het éne vat ter ere is om Zijn instrument te zijn en naar de wereld het heil te verkondigen en de anderen zijn degenen aan wie het verteld moet worden, die niet uitverkoren zijn in dat plan van God, die moeten bereikt worden. Het éne vat moet het andere vat bereiken en God gebruikt er een instrument voor. Nu, in de Bedeling waarin wij leven is dat het lichaam van Christus, Jood en heiden zijn nu beiden in dat lichaam om nu ook weer diezelfde wereld het evangelie te brengen. Alleen de bestemming is anders, de bestemming is nu de hemel en met Israël was de bestemming de aarde en dat plan staat nu even stil. De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl Waarom heeft Israël het dan niet gekregen? Daar is een verklaring voor. Je zou kunnen zeggen: Waar is Israël nu? Romeinen 9:30,31 "Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots Dat is de reden waarom God nu rechtstreeks naar de heidenen gegaan is. Gods plan met Israël is nu even opzij, we zitten nu in de tijd van genade met het lichaam van Christus en dat zijn wij, Jood en heiden samen in één lichaam.. Dus God werkt nu via het lichaam van Christus en zo bereikt Hij de wereld, de heidenen én de Joden. En niet meer via Israël naar alleen de heidenen, maar als wij zijn opgenomen gaat Israël weer een rol spelen. Dat weten wij omdat wij, en dat heeft Calvijn natuurlijk nooit gedaan, het Woord der Waarheid recht snijden. We weten dat we nu in de Bedeling van Genade leven en God werkt nu via het instrument, het lichaam van Christus en daar zitten alleen maar mensen in die gered zijn. Daarom zijn wij nu Zijn instrument dat werkt, er zitten alleen maar gelovigen in en geen ongelovigen en daarom gaat Gods plan nu door en met Israël is het even stil gezet. Israël is stopgezet, ze zochten het uit de werken, en als wij straks weg zijn gaat God in de grote verdrukking dat volk schudden zoals een zeef en al het ongerechtige valt er doorheen en dan houdt Hij alleen maar de gelovige Joden over.: Matt. 3 :11-12 "Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt , is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen , en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden." Ezech. 20:38 "Daartoe zal Ik, die rebel zijn, en die tegen Mij overtreden, uit ulieden uitzuiveren; Ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in het landschap Israels niet weder komen, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben." En die kan Hij gebruiken om het Evangelie aan de wereld te gaan verkondigen en daar gaat Romeinen 9 over. Dat geeft de reden aan waarom God naar de heidenen gegaan is. Als u dat niet weet, dan leest u alleen maar wat die leer leert: die zijn gered tot eer en die zijn geschapen tot oneer. Je bent dus gelijk al verloren. De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl Maar dit heeft puur met het plan van God te maken, met het doel hoe Hij de wereld kan bereiken. Het betreft hier dus uitverkiezing, God kiest iets om een bepaald doel te bereiken. Neem bijvoorbeeld een voetbalclub, de trainer kiest bepaalde mensen om een bepaald doel te bereiken, om b.v. de Champions League te winnen of een landskampioenschap te winnen. De voorwaarde bij die voetbalclub is dan wel dat die speler goed moet kunnen voetballen, anders wordt hij niet gekozen. Hoe is dat dan met God? Bij ons voldoet niemand aan de eisen,en bij Israël ook niet. Niemand voldoet aan de eisen, maar daarom is Christus dus gestorven, omdat Hij wél aan de eisen voldoet. God weet dat wel en daarom heeft Israël het ook niet gekregen, maar uiteindelijk roept Hij mensen via het Evangelie, want Hij heeft het nu zo bestemd dat in Christus nu iedereen gekozen kan worden. Er is dus wél van tevoren al gekozen. Maar wie is dan gekozen is dan de vraag. Hij heeft Christus gekozen en wie in Christus is die is gekozen en die kan Hem nu dienen, die kan dat plan gaan uitvoeren. Dat is het verschil, want bij de voetbalclub moet je kwaliteiten hebben en als u ze niet hebt is dat jammer, maar God heeft in Zijn plan u geschikt gemaakt, in Zijn Zoon. Dat gaat niet vanzelf. U moét een keus maken en dát is de voorwaarde die Hij stelt. De uitverkiezing die de Calvinisten leren is onvoorwaardelijk. Maar de uitverkiezing is niét onvoorwaardelijk, die is voorwaardelijk. Dat wil zeggen : U kunt maar op één voorwaarde uitgekozen worden door God, namelijk als u gelooft dat Christus stierf voor uw zonden, dát is de voorwaarde. Als u dat niet doet, sorry, dan zit u er niet in/bij. Dat is heel anders dan de Calvinisten leren, want daar wordt de hele verantwoordelijkheid van de mensheid geëlimineerd, u hebt geen vrije wil, niets. Maar God zegt: Wacht even, alstublieft, wilt u ook in het lichaam van Christus komen, wilt u Mij dienen, wilt u gered worden dan zult u Mijn Zoon aan moeten nemen. Dat is een uitverkiezing onder één voorwaarde, namelijk: GELOOF. Je kunt je er niet achter verschuilen, iedereen kan gewoon geloven. 2 Thessalonicenzen 2:13 "Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; Hier ziet u het staan: Geloof! Van den beginne…Welk begin?

De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl Filippenzen 4:15 "En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonie vertrokken ben, geen Gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen." …….in het begin van het Evangelie dat aan hun verkondigd werd…., dat is het begin voor iedereen. U hoort het evangelie,(dat is wanneer God u roept), en als u dat gelooft (zoals we net lazen: …en geloof der waarheid), dan bent u in het lichaam van Christus en dat is het begin. Vanaf dat moment, begin bent u gekozen.

God kiest degenen die Hem kiezen! U gelooft iets, u kiest ervoor, dat is een handeling van uw vrije wil, want u kunt kiezen of u kiest niet. U gelooft of gelooft niet. Ik kies voor de waarheid, ik geloof het, ik neem het evangelie aan en dan ben ik opgenomen in het lichaam van Christus en vanaf dat moment, ben ik uitverkoren, omdat Christus is de Uitverkorene is. Er is er maar Één uitverkoren in deze wereld en dat is de Heere Jezus, maar ieder die in Hem is, is ook uitverkoren. Maar dan moet u wel eerst in Christus zijn, dan moet u wel eerst het evangelie geloven en dat is die voorwaarde. Als u het niet gelooft zit u er ook niet in. U ziet dus dat het voorwaardelijk is. 2 Thessalonicenzen 2:14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus" Hij roept u door het evangelie en vanaf dat moment begint het. Dat gaat niet zomaar in de lucht, dat het Evangelie ineens neerdwarrelt op uw hoofd, nee, dat is als mensen het Evangelie verkondigen, zó roept Hij de mensen. ….tot verkrijging der heerlijkheid,

Dus de heerlijkheid, de redding, is te verkrijgen. U verkrijgt het, u hebt het niét! En als u gelooft dat men het al heeft dan bent u al gered voordat u geboren bent. U komt op de aarde en u bent dan al uitverkoren. U zit dan al in het lichaam van Christus. U bent dan helemaal nooit verloren geweest! Maar dat kan helemaal niet. Dat ga ik u zo laten zien. Er staat hier: u verkrijgt de heerlijkheid pas als u gelooft in het evangelie. U ziet dat de stap bij ú ligt, dat ú aan een bepaalde voorwaarde moet voldoen. Maar het is wel een voorwaarde waar iedereen aan kan voldoen!!! De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl Het is zo eenvoudig, namelijk gewoon GELOVEN! Ga met mij mee naar Romeinen 3:21-23 en daar zien we heel mooi het verschil. Romeinen 3:21 "Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten" De rechtvaardigheid van God is nú geopenbaard zegt Paulus, in de Bedeling der Genade. Hoe dan? Zonder de wet! Lukas 24:44-45 : "En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen . Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden" De wet en de profeten hebben er wel over geprofeteerd, over Christus, Hij is altijd wel geprofeteerd in het Oude Testament. Romeinen 3:22 : "Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid." Tot allen…., aan wie is dat? Iedereen! Alle mensen, niet één uitgezonderd. Over allen, die geloven… Bij “tot allen” kun je zeggen: dat is onvoorwaardelijk, het is voor iedereen. Aan iedereen wordt het aangeboden. Maar voor wie wordt het uiteindelijk? Allen, die geloven. Ziet u dat dát de voorwaarde is! U moét aan die voorwaarde voldoen wilt u uitverkoren worden.

U

moét geloven! En dan wordt u pas gered.

Dus de rechtvaardigheid is voor iedereen aangeboden, daar zit geen limiet aan, het is voor iedereen, alle mensen van de hele wereld. Maar het wordt uiteindelijk alleen uw bezit als u het aanneemt. U ziet hier heel duidelijk dat die keus bij u ligt. Romeinen 3:23 "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods" Iedereen heeft gezondigd en ze derven allemaal de heerlijkheid Gods, iedereen op deze wereld. Er is dus in de redding een onvoorwaardelijke voorziening, het is namelijk voor iedereen, maar uiteindelijk alleen voor degenen die geloven (de voorwaarde), op hun wordt het toegepast. De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl Een mooie definitie hiervan zou kunnen zijn : In redding is er een onvoorwaardelijke voorziening, maar wel een voorwaardelijke toepassing/verkrijging. Aan de volgende tekst ontkomen wij natuurlijk niet in dit verband. Efeze 1:4 "Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;" Deze tekst wordt ook heel vaak verkeerd uitgelegd. Hij heeft ons uitverkoren…en wat staat er? In Hem! Wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Waar gaat deze tekst over? Deze tekst gaat over onze positie, laten we ook in vers 3 kijken: "3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus." Dat zijn wij. Wij hebben die geestelijke zegeningen allemaal ontvangen en dat is onze positie. Hij spreekt hier niet zozeer over redding. In vers 4 lezen we ook: gelijk…, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem. Dat is ook onze positie die wij geestelijk hebben, we zijn in Christus uitverkoren, voor de grondlegging der wereld. Hoe kan dat? Gelijk… Dat wil zeggen: In Hem. Er staat niet dat wij uitverkoren zijn om in Christus te zijn, dat is eigenlijk wat de Calvinistische leer leert. Je bent dan voor de grondlegging der wereld uitverkoren om in Christus te zijn. Maar nee, wij zijn in Christus. Eerst komt Christus en dán komen wij pas. Dus als ik in Hem ben, Hij is namelijk de Uitverkorene, dán ben ik in Hem uitverkoren. Je zou Efeze 1:4 ook kunnen lezen: Gelijk Hij Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Ja inderdaad, daar hebben we geen moeite mee. Hij gaat via het lichaam van Christus dat plan verwerkelijken en Christus is uitverkoren. Zoals Christus is uitverkoren voor de grondlegging der wereld, en nu staat er: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld! Dus een ieder die het evangelie aanneemt is dan in Christus en daardoor is hij uitverkoren, want Christus is de Uitverkorene, en dan ben je er pas. Voor de grondlegging der wereld, legt de Calvinist uit, was u al uitverkoren… Je kunt vanuit de Bijbel laten zien dat het zo niet kan. Waarom kan dat niet? Omdat de Bijbel duidelijk zegt dat ieder mens in zonde geboren is, en als u al uitverkoren bent voor de grondlegging der wereld en dat het al bepaald is dat u zalig bent, dan bent u dus nooit verloren geweest. De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl U bent dus ook niet in zonde geboren en u bent ook niet te redden en u hoeft ook niet gered te worden, want u bent al gered. Waar moet een uitverkorene van gered worden? Ik zou het niet weten. 1 Korinthe 15:22 "Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden." Wie zijn allen? Alle mensen! Soms wordt het zo uitgelegd dat allen de uitverkorenen zijn. Dan zou u hier moeten lezen dat de uitverkorenen ook in Adam zijn gestorven. Alle mensen die geboren zijn, zijn gestorven in Adam, en hoe worden ze levend gemaakt?

In Christus! Dus iedereen is in Adam en degenen die geloven in Christus, die zullen in Hem dus ook levend gemaakt worden. Dat is hét antwoord! U ziet duidelijk dat alle mensen zondaars en in Adam zijn. Daardoor hebben ze de zondige natuur en gaan allemaal verloren. Iedereen is van nature een verloren mens en leeft zonder God en de enige manier om gered te worden is om met het plan dat God met iedereen heeft in deze wereld, opgenomen te worden, is heel simpel, niet zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, want die ligt bij u, om aan die éne voorwaarde te voldoen. De voorwaarde om te geloven dat God Zijn Zoon gezonden heeft naar deze wereld om voor uw en mijn zonde te sterven aan het kruis en door dat te geloven en dat Hij ook is opgestaan uit de dood bent u op dat moment in Zijn Zoon. Dan bent u uitverkoren, dan bent u in Christus levend gemaakt, en waarom een uitverkorene? Omdat God met iedereen die in Christus is een doel heeft, om Zijn heerlijkheid te verkrijgen en om Zijn heerlijkheid te verkondigen en later in Zijn heerlijkheid te vertoeven, in de hemel hierna, straks als we bij de Heere zijn.

Dus God kiest wie Hem kiezen en dát is de voorwaarde.

De vijf punten van Calvijn : 2. Onvoorwaardelijke Uitverkiezing

Pagina 11

2. Onvoorwaardelijke uitverkiezing. Ben ik wel uitverkoren?  
2. Onvoorwaardelijke uitverkiezing. Ben ik wel uitverkoren?  

Calvijn en de Uitverkiezing. Staat Het al vast? Kan ik het weten?

Advertisement