Page 1

www.GenadeBijbel.nl

De Vrede Gods door Jan Stelma

1a. De vrede met God die ik nu reeds heb voor eeuwig We hebben de vorige keer gezien dat wij nu in de tijd leven dat God in een houding is van genade en vrede naar alle mensen, dat noemt Hij de genade en vrede van God : De vrede van God naar deze wereld. En dan nu :

A. De vrede mÊt God. Degenen die zich hebben laten verzoenen hebben op dat moment vrede met God. Dus de vrede met God is niet voor iedereen, dat is alleen voor degenen die Christus hebben aangenomen als hun Verlosser en Zaligmaker. Op dat moment is die vrede ontstaan. De vrede met God is onze positie. Dat woord gebruiken we wel vaker, niet iedereen kent het misschien,maar dat is onze positie voor God en dat heeft u dus altijd! Dat is niet afhankelijk van wat u doet in uw leven of wat u misschien niet doet, of denkt te moeten doen. Dat heeft er niets mee te maken. Het heeft puur met het feit te maken dat God in Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis u met Zichzelf verzoend heeft en dat heeft u in het geloof aanvaard. Het geloof is het instrument. Dus u aanvaardt dat en vanaf dat moment heeft u zich laten verzoenen en op dat moment verklaart God u rechtvaardig en heeft u vrede met God, en u bent niet meer onder de toorn. Kijk maar in Romeinen 5:1 : "Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met) God, door onzen Heere Jezus Christus;" Dus vrede met God, door Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis. Dus niet wat ik heb gedaan of wat een ander misschien voor u wil doen, 1a. De vrede met God die ik nu reeds heb voor eeuwig – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl het is door Zijn Zoon Jezus Christus, daardoor hebben wij nu de vrede met God, dat heeft u altijd. U bent nu in de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, daar bent u in. Op dat moment bent u gedoopt door de Geest in het lichaam van Christus en zijn wij dus in Christus en zijn wij kinderen van God, mede-erfgenamen met Christus, Zijn Zoon. Hoe is dat dan ontstaan? Romeinen 5:8 : "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren." Dit schrijft Paulus nĂĄ het kruis. Romeinen 5:8 is in feite de vervulling van Johannes 3:16 dat we zo vaak lezen. Hoe krijgen we eeuwig leven, Christus liep op aarde, daar heeft Hij dingen gedaan. Heb ik daardoor het eeuwige leven? Nee, hij bewijst het in Rome.5:8, Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Door Zijn dood aan het kruis, terwijl wij nog zondaars waren, heeft Hij Zijn liefde bewezen. Hij stierf voor mij en ik was nog ongelovig, ik was een vijand van God. Dus aan het kruis bewijst Hij Zijn liefde door te sterven voor ons, want wij waren nog zondaars, wij waren nog vijanden van God. Romeinen 5:9: "Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn." We zijn gerechtvaardigd, we hebben vrede met God, dat is mijn positie, omdat ik dat heb aanvaard, meer heb ik niet gedaan, ik heb alleen maar gezegd: Amen, ik geloof het. En dan ben ik op dat moment ook behouden van de toorn. Was dat nodig? Ja, want wat zegt Efeze 2? Wij heidenen waren zonder God, zonder Christus, zonder hoop in deze wereld. Wat zegt Hij in feite in Romeinen? Wij zijn behouden van de toorn. Dus als u gered bent van de toorn heb ik ook geen angst meer voor de toorn. Voordat ik tot geloof kwam was dat wel terecht. Ik wist dat er een God was Die gaat oordelen en ik was bang. Ik was echt bang dat ik verloren zou gaan. Wat nu?!

1a. De vrede met God die ik nu reeds heb voor eeuwig – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl Nu ben ik behouden van de toorn, gered van die toorn, dat geeft een heel ander gevoel. Efeze 2:1-3: "En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; "In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; "Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;" In evangelische kringen heeft men het wel over bezeten zijn door de duivel. Maar een gelovige is dat niet, want wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Maar de geest van de boze werkt wel in de kinderen der ongehoorzaamheid. De wereld is onder de boze en de boze beïnvloedt deze hele wereld, de koninkrijken zijn onder zijn invloed en die geest werkt in hun. En wij hebben allen onder die positie verkeerd. Van geboorte ben ik een kind van mijn vader en moeder, maar tegelijkertijd was ik ook een kind van de toorn, dat is mijn positie geweest. Nu zegt Paulus in Romeinen 5:9 dat wij nu door Hem behouden zijn van de toorn. Misschien heeft u wel veel dingen in uw leven waarvan u zegt: dat kan niet, als u mij kende, als u wist hoe ik wel eens denk… Wacht even....nee, ik héb vrede met God. Puur, niet omdat wat u denkt of om wat u gedaan hebt, maar puur door het feit door het geloof van Zijn zoon Jezus Christus. Het heeft dus eigenlijk helemaal niets met u van doen, puur wat Christus gedaan heeft. Net als Adam: Kan ik er wat aan doen, ik was er niet bij… Buiten mij om ben ik eigenlijk door de zonde nu ook een zondaar. Maar nu, buiten mij om ben ik ook gerechtvaardigd, door de tweede Adam, door Christus. Dat is allemaal genade, dat is een kwestie van geloof. En dat zegt hij in Romeinen 5:1 Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Het geloof is het instrument. Hoe werkt dat dan precies? Kijk met mij in Romeinen 3:23 :

1a. De vrede met God die ik nu reeds heb voor eeuwig – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;" Dat is de positie van de mens, van nature de kinderen des toorns. Romeinen 5:24,25: "En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;" Door het geloof, het instrument. In wat? In Zijn bloed. De bron is het bloed, het middel. Door het bloed van Christus ben ik nu gerechtvaardigd en ben ik behouden van de toorn, en heb ik geen angst meer voor die toorn en heb ik vrede. Het is allemaal: Heb ik, heb ik, heb ik! Vanaf het moment dat u zich heeft laten verzoenen. Daar is niets bij van wat ik allemaal heb gedaan, ik heb het alleen geloofd, het aangenomen, geaccepteerd. De vrede met God heeft alles met het kruis te maken. Kolossenzen 1:19,20: "Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn." Waarom bloed ? Waarom geen coca cola? Dan is dit het antwoord daarop. Daar krijg je namelijk geen vrede door. De vrede met God is alleen te verkrijgen door het bloed Zijns kruises. Daarom zult u door een evangelie zonder bloed nooit vrede met God krijgen. Het is het enige middel waardoor de mensen nu rechtvaardig voor God staan, dat ze vrede met Hem krijgen. Door het bloed Zijns kruises, door Hem. Kol..1:21: "En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend," De vrede , de verzoening, is tot stand gekomen door het bloed van Zijn kruis. Het geloof in het bloed is natuurlijk ontzettend belangrijk, zonder het bloed heeft u geen vrede met God. We gaan terug naar Romeinen 5:1 1a. De vrede met God die ik nu reeds heb voor eeuwig – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl "Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;" De vrede met God, en onthoudt u dat, is mijn positie, wie ik ben, en dat verandert dus nooit. Bijvoorbeeld, ik ben een man en dat blijft altijd zo. Het is onomkeerbaar. Zo is ook de positie die ik van God gekregen heb onomkeerbaar. Dat kan ik niet meer ongedaan maken. …hebben vrede bij God. Bij, dat is het zelfde als met God. Maar we hébben het. Dat betekent dat dit een vers is over eeuwige zekerheid in uw geloof. U hééft eeuwige zekerheid. Ik zal nooit vergeten dat een broeder in onze gemeente voor het eerst bij ons op de bijbelstudie kwam en dat hij naar huis ging met: "In Welken wij de verlossing hébben" En dat woordje "hebben" is bij hem blijven hangen en heeft hem aan het denken gezet: Ik héb het! Tegenwoordige tijd,! Werkwoorden zijn belangrijk in de Bijbel. Je raakt het dus niet meer kwijt, het staat voor altijd en eeuwig vast. Wij hebben het en dat is eeuwige zekerheid. Dat is de vrede met God, dat is voor elke gelovige, dat is zijn positie. Dus nogmaals, misschien valt u van uw geloof, dat kan, want Paulus zegt: "Wie meent te staan zie toe dat hij niet valle." Maar uw vrede met God is vast, los van wat u doet, ook al valt u van geloof in dit leven, ook al gaat u in zonde leven, uw positie (door Paulus "roeping" genoemd) is niet meer ongedaan te maken : "Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid , of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood ; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons 1a. De vrede met God die ik nu reeds heb voor eeuwig – Jan Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere." Rom. 8:31-39 Niets, niemand, omstandigheden, engelen ,zelfs ikzelf, kan mijn relatie met mijn Heer en Heiland verbreken en ongedaan maken. Het is gewoon een éénmalige transactie geweest en die is getekend, klaar. Verzegeld met de Heilige Geest, kind van God nu reeds voor alle eeuwigheid

1a. De vrede met God die ik nu reeds heb voor eeuwig – Jan Stelma

Pagina 6

1a De vrede Gods-Heb ik voor altijd vrede MET God?  

De vrede MET God die ik nu reeds heb voor eeuwig en niemand mij kan afnemen

1a De vrede Gods-Heb ik voor altijd vrede MET God?  

De vrede MET God die ik nu reeds heb voor eeuwig en niemand mij kan afnemen