Page 1

www.GenadeBijbel.nl Meer dan overwinnaars bij de rechtstoel van Christus Jan Stelma Alleen Paulus spreekt over de rechterstoel van Christus, twee keer namelijk Hij verwijst er wel meerdere keren naar, maar dat het echt zo genoemd wordt zien wij onder andere in Romeinen 14:10. Romeinen 14:10-12 “Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.” “Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.” “Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.” Een ieder zal zijn eigen pak dragen zegt Galaten, dus iedereen zal voor zichzelf voor God rekenschap geven. Voor sommige mensen zal dit als niet zo’n prettige tekst in de oren klinken, maar als u weet wat het betekent, dan hoeft u daar helemaal niet benauwd om te zijn. Iedereen mocht willen dat hij voor de rechterstoel van Christus kwam, want niet iedereen komt daar. Wat is de rechterstoel? Vroeger dacht ik dat het een stoel was die aan de rechterkant stond. Maar het is de stoel van de rechter! Als u de rechtszaal binnenkomt dan zit de rechter op een stoel. Hij staat niet, maar hij zit. Van wie is die stoel? Het is de stoel van de rechter. Het is de rechterstoel, daar wordt oordeel uitgesproken. Pilatus ging ook op de rechterstoel zitten. We spreken nu over de rechterstoel van Christus en dat heeft alles met ons te maken. Met de gelovigen. Ik wil eerst laten zien wat het niet is. In Mattheus 25:14-30, dat gaat over de talenten Wat wel zo geleerd wordt, zo gedacht wordt en dan komt het eigenlijk niet zo goed over bij mensen. Eerder dat zij daar bang van zouden worden. Het verhaal is dat u uw talenten heeft en die moet u gebruiken, maar nu komt het er op aan: Wat als u ze niet gebruikt?!

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl Mattheus 25:28-30 “Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft.” “Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.” “En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.” Dus als u niets gedaan hebt met uw talent, dan loopt het niet goed met u af. Zo denken mensen: U moet dit en u moet dat, want anders….bent u een onnutte dienstknecht, omdat u niets met uw talent gedaan hebt. Als gelovigen kunnen wij inderdaad nuttig en onnuttig zijn, dat klopt. Dat zegt Paulus ook: In een huis zijn vaten ter ere en ter onere, maar daarmee zegt hij niet dat u in de buitenste duisternis terechtkomt, dus voor eeuwig verloren gaat. Dat is niet het geval, en dat moeten we goed gaan zien. Als ik dus een talent heb en ik doe er niets mee, dan ben ik een onnutte dienstknecht van de Heere, dan ben ik geen overwinnaar, het is een nederlaag als u daar terechtkomt. De Bijbel geeft ons gelukkig vertroosting, we moeten volgens 2 Tim.2:15 het Woord goed recht gaan snijden, want als wij spreken over oordeel dan moeten we weten hoé het in de Bijbel bedoeld wordt. Er zijn wel meer woorden die voorkomen in de Bijbel zoals: doop. Er zijn meerdere soorten dopen in de bijbel, doop met water, doop met vuur, doop met de Geest, doop door de Heilige Geest, enzovoort. Of het Koninkrijk in de hemel of op aarde. Of gemeente, de gemeente het lichaam van Christus nu, maar je hebt ook Israël die de gemeente was. En zo is het dus ook met oordeel, met de rechterstoel, we moeten goed bestuderen of het ook voor ons is. En of wij de juiste betekenis er aan geven. Wij weten dat alleen Paulus over de rechterstoel van Christus spreekt. Wie is Paulus? Paulus is de apostel van de heidenen (Rom.11:13), hij is degene aan wie de bedeling van genade is gegeven (Ef.3:2). Voor wie? Voor u die heidenen zijt! Wie zijn dat? Dat zijn wij: het lichaam van Christus. In die tijd leven wij nu. Petrus, Jacobus en Johannes hebben hem de hand gegeven, zoals we lezen in Galaten 2:7-9: 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was , gelijk aan Petrus dat der besnijdenis ; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen); 9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was , bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan; .

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl Zij bleven bij de besnijdenis, Israël, maar Paulus ging naar de heidenen, terwijl hij ook naar de Joden ging. Dat laat zien dat voor God nu Jood en heiden gelijk zijn, de Joden zijn net als de volken nu. Ze hebben geen eerste plaats meer bij God, ze staan niet vooraan, ze hebben geen voorrang. Ze zijn ook niet minder, maar ze zijn op hetzelfde niveau, Jood en heiden zijn gelijk, ze zijn allemaal in ongehoorzaamheid besloten. Naar die mensen gaat Paulus in de gehele wereld om het genade evangelie te verkondigen. In die tijd leven wij, en dan gaan we ook zijn brieven lezen. Dus als we spreken over de rechterstoel, dan zeggen we: Hé, wat bedoelt Paulus er mee in vergelijking met oordeel in de rest van de Bijbel ? Want waar denken we dan ook aan? Als we denken aan oordeel? Aan de witte troon! Voordat we daarheen gaan kijken we eerst in: Johannes 5:29 De Heere Jezus spreekt over de opstanding, twee opstandingen. “En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.” Onthoud dit en ga dan nu met mij mee naar Openbaring 20, de witte troon. Dat is niet voor niets dat het achterin staat. Men heeft het wel eens over de dag des oordeels, maar het oordeel van de ongelovigen komt helemaal aan het eind, als God klaar is met Zijn plan voor de hemel en de aarde. Als satan vernietigd is, en de Heere Jezus Christus op aarde gaat regeren, en de zonde weggedaan is, dan zullen alle ongelovigen vanaf Genesis tot die tijd geoordeeld worden. Dat is de grote witte troon Openb. 20:11 “En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. Wie zat daar? De Heere Jezus Christus, Hij zit daar ook op een troon, een oordeelstroon, om te oordelen. Openb. 20:12-15 “En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.” “En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.” “En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.” “En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.” 11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Alle ongelovigen werden worden geoordeeld naar hun werken, wat ze gedaan hebben. Dat is ook het principe van het oordeel van God voor de witte troon, Hij zal ieder vergelden naar zijn werken. Wat is nu het verschil met ons? Bij ons heeft God aan het kruis inderdaad oog om oog, tand om tand gedaan, Hij heeft een ieder vergolden naar zijn werken. Alleen, niet aan ons! Maar op Zijn Zoon. Dus een ieder die de Heere Jezus Christus heeft aangenomen is gered van het oordeel, want het oordeel is voor ons al op Zijn Zoon uitgevoerd. De witte troon is niet voor gelovigen, die is alleen voor ongelovigen van alle tijden. Dat moeten we goed begrijpen, mensen verwarren de rechterstoel van Christus met die witte troon, dat Hij daar gaat oordelen. Zoals bijvoorbeeld met het talent: Heb ik wel goed mijn best gedaan…?! Want ik zal geoordeeld worden op mijn goede werken, op wat ik gedaan heb… Dat zit in de natuur van de mens, zo denkt men. Het zal ook gebeuren voor degenen die nog in de zonde zijn, die Christus niet als hun Verlosser aangenomen hebben. Hoe noemen we dit, als we teruggaan naar Openbaring 20:4. In Johannes 5 sprak de Heere Jezus net over de opstanding des levens en de opstanding der verdoemenis. Als we het over de opstanding des levens hebben, dan zitten we in: Openbaring 20:4-6 “4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.” “5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding.” “6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.” Dit is de opstanding des levens, hier staan mensen op voordat het Koninkrijk komt. De Heere Jezus zit op de troon en de gelovigen, noemt u er eens een paar: Mozes, Abel, Jesaja, Maleachi, David, die zullen allemaal opstaan en die gaan het Koninkrijk in! David wordt de koning van Israël, de Heere Jezus zal in de tempel zitten. U ziet het, de opstanding des levens, toen de Heere Jezus Christus op aarde kwam, stierf en opstond was Abraham daar niet bij. Abraham lag 11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl tot de kruisiging van Christus nog steeds in het graf. In de hel, maar dan aan de goede kant, het paradijs. Toen Abraham op aarde rondliep en daar stierf wist hij wel dat hij éénmaal in het beloofde land het Koninkrijk in zou gaan. Maar hij heeft toen niet meegemaakt, maar hier in Openb.20:4-6 zien we het gebeuren, hij zal dan opstaan. Dat is de opstanding des levens, die is duizend jaar vóór de grote witte troon. Is dit dan de rechterstoel van Christus? Nee, dit is ook niet voor het lichaam van Christus. Waarom niet? Omdat we nu in een tijd leven die absoluut niet is geprofeteerd, dat was geheim gehouden door God en pas aan Paulus geopenbaard. Dus de rechterstoel van Christus is iets dat specifiek bij de Bedeling der Genade hoort en niet in het boek Openbaring past. Openbaring is een boek van profetie, veel dingen kunnen wij gewoon terugvinden in het Oude Testament, hier worden nog meer dingen ontvouwd, u krijgt meer te zien van het plaatje wat er zal gaan gebeuren, maar veel dingen zijn daar b.v. al in Daniel over gezegd, over de antichrist, maar niet over het lichaam van Christus. Omdat het lichaam van Christus een andere bestemming heeft Dit gaat over de Heere Jezus Christus Die terugkomt op aarde om daar te gaan regeren, maar wij praten over een tijd, waarin wij leven, over een Koninkrijk in de hemelen, boven de aarde. Daarom komt Hij ons ook halen, Hij komt niet naar de aarde, maar wij gaan Hem in de lucht tegemoet en dan zal Hij ons daar naar onze plek brengen. Dus wie komen er voor de grote witte troon? Ongelovige mensen, die niet gered zijn. Laat dat duidelijk zijn. En wie komen er voor de rechterstoel van Christus? De gelovigen in de Bedeling der Genade. De gelovigen voor en na de bedeling van genade die zullen opstaan vlak voordat het Koninkrijk van God op aarde gaat beginnen. Al de gelovigen hebben daarop gehoopt en gewacht, en toen kwam Hij, de Koning, maar Hij is gestorven, begraven en opgestaan en opgevaren naar de hemel en Hij komt terug. En dan gaat Hij het Koninkrijk beginnen en dan zullen al die gelovigen die die hoop hadden opstaan en dat Koninkrijk op aarde ingaan. Eindelijk, eindelijk, dan zullen ze onder hun eigen boom zitten, de leeuw zal stro eten en een kind zal bij het hol van een adder spelen, allemaal profetieën die uitkomen. De rechterstoel van Christus, Efeze 2:8,9, die heeft niets met redding te maken. Als Christus daar zit om daar te gaan oordelen, recht te spreken dan is dat niet in verband met of u zalig bent of niet. Oordelen of u zalig bent of niet. Want dat oordeel is aan het kruis gebeurd. Waarom heeft de rechterstoel van Christus niet met zaligheid te maken? 11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl Efeze 2:8,9 “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;” Niet uit de werken, opdat niemand roeme.” Wij zijn uit genade zalig geworden. Wat is Gods gave hier? Dat is de zaligheid. Romeinen 6:23 “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.” Wat is de genadegift van God? Het eeuwige leven. Het eeuwige leven is een gave, een gift, dat kunt u niet verdienen, dat krijgt u, puur door het geloof. Dus het geloof is hier niet de gave, de zaligheid, de genadegift Gods is de zaligheid, dat krijgt u. God rekent uw geloof tot rechtvaardigheid, omdat u gelooft in iets wat u de rechtvaardigheid geeft, maar u moet het geloven. Dus de gave is de zaligheid, dat hebben wij gekregen. Als wij voor de Heere Jezus komen en Hij zit daar op de troon gaat Hij ons niet oordelen of we gered zijn of niet, of dat we verloren gaan, want dat is aan het kruis gebeurd. Dat heeft u gekregen uit genade door het geloof. Het is een gift en het is voor iedereen gelijk, we zijn allemaal uit genade door het geloof gered, en niet omdat de één iets beter zijn best gedaan heeft, of omdat hij beter is, of omdat hij meer naar de kerk gegaan is, of omdat hij meer gegeven heeft. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Iedereen heeft op het punt moeten komen: Heere, ik kan het niet! Ik heb een Verlosser nodig, en alleen U kan mij verlossen. Ik laat alles los. Dat is voor iedereen gelijk geweest. Maar als we over de rechterstoel van Christus praten dan gaat de Heere de gelovigen belonen. Voor zijn trouw, voor zijn dienen van Hem. Dat geeft Hij bovenop uw redding. Ja, en dat is niet voor iedereen gelijk, dat is verschillend. Als ik in de Bijbel kijk: Demas bijvoorbeeld, die de wereld liefhad, maar wij hebben ook Timotheus, mensen die staan voor de waarheid en de Heere blijven dienen. Trouw blijven tot aan hun dood, aan dit evangelie. Dat gaat voor de rechterstoel beoordeeld worden. Wij zeggen beoordelen in het Nederlands. Oordelen is kijken of iets goed of niet goed is. Het is oordelen, dat heeft alleen soms een negatieve klank. Men denkt bij oordelen vaak aan veroordelen, maar dat gebeurt niet. Veroordelen is voor de grote witte troon, voor de ongelovigen. Maar voor de rechterstoel van Christus worden de gelovigen beoordeeld. Beoordeeld op wat zij hebben gedaan met dit evangelie. 11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl Het hangt dus helemaal van u af. Het punt is ook: Wanneer komen wij voor de rechterstoel? Als nu iemand sterft en naar de Heere gaat dan komt hij nog niet voor de rechterstoel van Christus, waarom niet? Omdat het lichaam van Christus nog niet vol is. Als ik het simpel ga zeggen: U zit in een klas en wanneer kan de leraar cijfers geven voor een proefwerk? Als iedereen zijn proefwerk ingeleverd heeft. Bij het lichaam van Christus is het zo dat zodra iedereen bij de Heere is en Gods plan met de bedeling van genade is af en we worden opgenomen dan kunnen de kronen uitgedeeld worden. Dan kunnen de posities bepaald worden, want we weten dat daar verschil in is. Je kunt het pas doen zodra iedereen binnen is en om het even heel simpel te zeggen: de staat van dienst wordt opgemaakt en dan gaat de Heere de posities vullen, bekleden met de leden van het lichaam van Christus. Daarom zal het dan pas gebeuren.

Welk loon, voor wie, en…. is er altijd loon?! Paulus heeft daar een aantal namen voor.

1. De prijs : een onverderfelijke kroon Hij heeft van alles gedaan: voor de Joden hield hij zich als onder de wet, voor de heidenen als niet onder de wet en dat deed hij allemaal zoals hij zegt in 1 Korinthe 9:22 “Ik ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou.” Áls een zwakke…opdat ik immers enigen behouden zou. Dat was het doel van Paulus altijd. 1 Korinthe 9:23 “En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik hetzelve mede deelachtig zou worden.” 1 Korinthe 9:24 “Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.” Weet gijlieden niet… zij moesten het weten, want zij leefden temidden van de Olympische spelen daar, zij wisten alles van theaters met atletiek. Ze lopen allemaal in de loopbaan en hij noemt het hier een prijs. Zo is het met ons ook, we zijn allemaal gered.

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl Hij zegt: In de loopbaan is het zo dat er maar één de prijs kan krijgen, hij zegt: lopen jullie ook zo dat jullie ook die prijs krijgen. Hij stimuleert hen, dat heeft met dienstbetoon te maken. 1 Korinthe 9:25 “En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.” In de sport is het allemaal glorie die vergaat, maar bij ons is het een kroon die niet vergaat. Hij heeft het hier dus over een prijs en over een kroon. 1 Korinthe 9:26 “Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;” Nee, Paulus strijd volgens de regels, hij is niet zomaar een bokser, die staat niet zomaar in de lucht te slaan, hij moet gericht die tegenstander raken. Met voetbal is er ook maar één doel: die bal moet in dat net! Daar doen ze alles voor, voor die prijs, niet alleen voor het spelletje, maar ook voor de prijs. Paulus schaamt zich daar ook niet voor, hij zegt: Loopt alzo dat gij die prijs krijgt. Het is misschien zo: U ontzegt zich misschien veel dingen, dat moet, want u kunt niet allerlei dingen tegelijk doen: de Heere dienen en de mammon. Het zal dingen kosten, de dingen die u doet voor de Heere, dat gaat toch ten koste van iets anders. Dat is een keus die u maakt, dat is het ontzeggen, precies als met die atleet. Die kan ook niet gezellig met de andere jongens gaan stappen, hij moet sterk zijn en gezond want anders haalt hij die prijs niet. 1 Korinthe 9:27 “Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.” Ik kan het wel mooi vertellen allemaal, maar als ik mezelf er ook niet aan houd… Verwerpelijk… dat wil niet zeggen dat ik verloren ga, maar dat ik voor de rechterstoel van Christus kaal kom te staan. Dienstbaarheid spreekt hij hier over. Waar hebben wij mee te maken? Met de boodschap van genade, trouw aan het evangelie van genade, en dan spreekt hij over zijn lichaam, dat moet hij bedwingen. Hoe bedwingen wij het lichaam? Wij hebben een lichaam der zonde en het is de boodschap der genade die dat lichaam kan bedwingen. Als u het andersom doet, het niet doet, dan bedwingt het lichaam u, zo werkt dat. Want dan zitten wij met het vlees, het vlees begeert tegen de geest.

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl U kent het zelf wel, uw tong wat die allemaal kan zeggen en uw handen die met de afstandsbediening dingen kan gaan bekijken en noem maar op, dat zijn dingen van het lichaam en dat komt voort uit het vlees. Het is de zondige oude natuur die dat doet en die kan alleen door de Geest bedwongen worden, en dat kan door dienstbaarheid met dit evangelie, trouw aan wat Gods Woord tot ons zegt vandaag.

2. Een erfenis Paulus spreekt ook over een erfenis: Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest, en wat is de Heilige Geest? Efeze 1:14 “Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.” Onze erfenis is het eeuwige leven, straks, dat hebben we nu al, en de Heilige Geest is aan ons gegeven als een onderpand, een zekerheid, een garantie. De Heilige Geest woont in ons en verlaat ons nooit meer. We hebben dus een erfenis, het eeuwige leven, dat is dus ons bezit, dat hebben wij, dat raken wij niet meer kwijt, de Heilige Geest is daar de garantie van. Maar Paulus zegt nog iets aparts ook in verband met de rechterstoel van Christus. Dat is niet zo moeilijk als het lijkt, hij spreekt hier wel over gelovigen, leden van het lichaam van Christus: Efeze 5:5 “Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.” Mensen denken natuurlijk dat een hoereerder, een afgodendienaar niet in de hemel komen, dat kun je aan hun gedrag zien… Maar dat is niet zo, want het gaat er om of Christus in hun hart woont, of ze Christus hebben aangenomen. Zo’n gelovige kan uiteindelijk toch nog dit soort dingen gaan doen en daar spreekt hij over. Hij zegt: Efeze 5:7 “Zo zijt dan hun medegenoten niet.” Hij zegt dat die dat doen en het zijn natuurlijk zondige dingen, die hebben geen erfenis in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat wil zeggen: De erfenis hebben wij, maar wij hebben ook ín dat Koninkrijk van God een erfenis. En dat heeft te maken met die beloning. De één zal een hogere beloning, erfenis hebben dan een ander, maar er staat hier ín het Koninkrijk. Dat wil zeggen: Die gelovige is in het Koninkrijk, maar in dat Koninkrijk heeft hij géén erfenis, begrijpt u wat ik bedoel?

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl Dus de erfenis is een bezit, dat heeft u, maar heeft u ook ín dat eeuwig leven een erfenis?!

3. De kroon der rechtvaardigheid 2 Timotheus 4:7,8 “Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden;” “Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.” Dit is Paulus’ laatste brief, hij weet dat hij dood gaat en hij zegt dit aan het eind. Die dag… als hij voor de rechterstoel van Christus komt. Hij spreekt hier over de kroon der rechtvaardigheid, is die voor ons allemaal? Hij wordt gegeven aan degenen die Zijn verschijning lief hebben gehad. Het heet niet voor niets de kroon der rechtvaardigheid. Waarom? In Romeinen 1:16,17 lezen we dat de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie van Christus dat Paulus heeft opgeschreven. Wij verkondigen de rechtvaardigheid van God als u dit evangelie trouw bent en verkondigd en leeft. Degenen die dus net als Paulus het geloof hebben behouden, deze boodschap van rechtvaardigheid, het kruis, Romeinen, dat verkondigen wij telkens weer. Paulus zegt in 1 Korinthe :17,18 “Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.” “Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; Dus Paulus verkondigt het kruis van Christus, niet met wijsheid van woorden, niet met woorden over dopen met water, dat verijdelt het kruis, dat maakt het teniet. De rechtvaardigheid van God wordt daarmee te niet gedaan, wist u dat? Want dat betekent eigenlijk: God heeft eigenlijk toch niet alles gedaan. U bent gered, maar als u gered bent moet je toch nog dat en dat doen om God een beetje te helpen…. Nee, Gods rechtvaardigheid is aan het kruis gebeurd, Christus heeft alles gedaan. Er hoeft niets meer gedaan te worden, u hoeft alleen maar te geloven. Dat is wat wij verkondigen: het kruis. En waar word het kruis geopenbaard? In de brieven van Paulus. Als u dat verkondigt en er niets aan toevoegt en niets weglaat dan bent u een getrouwe dienstknecht. 11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl Dan mag u met Paulus zeggen: Ik heb het geloof behouden, en ik zal de kroon der rechtvaardigheid ontvangen. Dat zijn degenen die de verschijning liefhebben. Wat is de verschijning? Dat is de verschijning van Jezus Christus aan Paulus. Niet alleen als Hij ons komt halen, maar alles wat daar mee te maken heeft. Niet iedereen heeft de verschijning van Christus lief. Ze hebben de Heere Jezus lief, natuurlijk, maar uiteindelijk komt het er daarna hier op neer: Wat zegt Hij tegen mij? En ben ik daar gehoorzaam aan? Dan wijken de mensen af, helaas, omdat Paulus degene is aan wie Hij het geopenbaard heeft, en niet iedereen wil dat volgen. En hebben de verschijning van de Heere Jezus Christus niet lief. Het doet me zeer om te zeggen, maar het is zo.

4. Géén loon Het laatste punt is 1 Korinthe 3, wat het loon en de rechterstoel betreft. We hebben een aantal dingen gezien hoe hij dat noemt, en uiteindelijk krijgt niet iedereen loon. Maar we gaan ook niet naar de tekst uit Mattheus 25 met: Werpt de onnutte dienstknecht in de poel des vuurs. Dat doen wij nu niet, En ook God niet. Omdat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest tot de dag der verlossing, en dat heeft niets te maken met of u een trouwe dienstknecht bent of niet. We hebben allemaal moeten buigen voor het kruis opdat onze zonden vergeven werden. Dat we de Heere Jezus aannamen en onze zonden zijn voor ons hele leven vergeven. Dat is uw positie, maar niet uw wandel. 1 Korinthe 3:14 “Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.” Iemand die bouwt op het fundament dat Paulus heeft gelegd: Christus naar de openbaring der verborgenheid, die zal loon ontvangen. Maar als iemand met andere materialen gaat werken: B.v. met teksten uit het Oude Testament, die hij ons wil gaan opleggen, of met wat er in Mattheus, Markus, Lukas en Johannes verkondigd is. Dit is wel voor ons tot lering, maar als het om gehoorzaamheid gaat dan laten wij ons niets opleggen buiten de brieven van Paulus. 1 Korinthe 3:15 “Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.” Dan mag u zoveel dingen gedaan hebben voor de Heere, maar toch: zijn werk zal verbrand worden. 11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 11


www.GenadeBijbel.nl Dus hij wordt gered, vuur reinigt, en het Woord van God is hetgene waar de gelovigen mee geconfronteerd zullen worden. Dus al die werken die zullen helaas allemaal verbranden. Maar: Hij zal behouden worden! Geen loon, maar hij blijft gered. Dat is dus de rechterstoel van Christus waar de gelovigen allemaal zullen komen.

Loon zal zijn i.v.m. positie van autoriteit De gelijkenis over de tien ponden, de ponden hebben te maken met de leden van de kleine kudde, die zullen ook beloond worden naar hun werken, ook de gelovigen, hetzelfde principe. Alleen God heeft een plan in de hemel en op de aarde en het heeft met regeren te maken, alles wat hier op aarde is zal in Christus gebracht worden, onder de autoriteit van Christus. Christus als het Hoofd, en Israël gaat deze wereld regeren en dat zijn ook allemaal posities en autoriteiten, die zullen allemaal in Christus zijn. Lukas 19:17 “En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over tien steden.” Wat gaat Israël doen? Amsterdam zal niet geregeerd worden door een heiden, zo zie ik dat. Maar door een Jood, trouwens Amsterdam heeft nu ook een Jood als burgemeester…(Job Cohen) Dat principe geld ook voor ons, dat moet u ook zo zien. Efeze 1:20-22 “Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;” “Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;” “En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;” Alle dingen…. Die overheden, die structuren, die posities van overheden. Hij is daar boven gezet, en wij zijn ook boven ál die dingen gezet. Efeze 1:23 “Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.” Efeze 4:10 “Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.” Dáar is onze positie. Hij gaat alle dingen vervullen, al die posities, die worden door het lichaam van Christus vervuld. 11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 12


www.GenadeBijbel.nl Kolossenzen 1:16 hebben we de vorige keer gelezen, al die posities, zichtbaar en onzichtbaar, die zijn allemaal verzoend, en wij, leden van het lichaam van Christus zijn ook verzoend met God door Zijn Zoon Jezus Christus, zodat wij daar nu kunnen regeren. 1 Korinthe 6 hebben we ook gelezen: wij zullen de engelen regeren. Waarom?! Omdat wij boven hun zijn gezet, die engelen zijn dan niet weg, die zijn er nog steeds. Al die posities en overheden, moet u zien wat een geweldige beloning wij krijgen! En dat heeft te maken met wat u nu in deze tijd aan het doen bent, u bent nu aan het investeren voor de toekomst, voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 4:17 “Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;” Het lijden vanwege het evangelie gaat u een gewicht der heerlijkheid geven. Deze tekst moet u altijd samen nemen ivm. de rechterstoel van Christus en onze beloning Paulus heeft alles verdragen voor de uitverkorenen, hij zat gevangen. 2 Timotheus 2:10 “Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.” Wie zijn de uitverkorenen? Dat zijn wij, het lichaam van Christus. Niet het uitverkoren volk Israël, maar het lichaam van Christus. Waarom heeft hij verdragen? Opdat zij de zaligheid zouden verkrijgen. Welke zaligheid moet u zich altijd afvragen? Want hebben natuurlijk niet doordat Paulus geleden heeft eeuwig leven gekregen, dat is alleen door de Heere Jezus. Maar doordat hij trouw bleef aan het evangelie en het heeft opgeschreven, hij is ons voorbeeld, als wij hem volgen krijgen wij ook die zaligheid. Wat staat daar? Die in Christus Jezus is, mét eeuwige heerlijkheid! Wij krijgen een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. U wordt daarmee beloond mét eeuwige heerlijkheid. Wij zijn allemaal in de heerlijkheid opgenomen straks, maar de zaligheid mét eeuwige heerlijkheid dat is het loon voor de rechterstoel van Christus. 2 Timotheus 2:11 Dit is een getrouw woord, want indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Dan zijn we in de heerlijkheid opgenomen.

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 13


www.GenadeBijbel.nl 2 Timotheus 2:12 “Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;” Wanneer moet u verdragen, wanneer moet u lijden? Als u staat voor het evangelie van Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Wij zullen ook met Hem heersen, ziet u, hier is de beloning. Indien wij Hem verloochenen…. Wanneer verloochent u de Heere Jezus in deze tijd? Door af te wijken van deze leer, van de gezonde leer. Door ook wel de Heere Jezus te gaan verkondigen, maar niet in overeenstemming met de verborgenheid: Christus Die op aarde liep. Dan ontkent u Christus toch? Hij zegt: Zo en zo is het, zoals ik aan Paulus heb geopenbaard. Maar dan zegt u: Allemaal mooi en aardig, maar ik ga volgen wat Hij toen op aarde zei. Dat gebeurt er eigenlijk. Dan zal Hij u ook verloochenen, niet dat u verloren gaat, maar u krijgt geen loon (1 Kor.3). Indien wij ontrouw zijn…. Dat kan ook, gelovigen kunnen ontrouw zijn. Wanneer bent u ontrouw? Mensen die de Heilige Geest blussen. Wie zijn dat? Mensen die de leer verlaten en uiteindelijk helemaal niets meer met het geloof doen. Ja, maar zulke mensen moeten toch verloren gaan….! Die zal God zeker gaan oordelen, Hij heeft ze gered en kijk eens, ze gaan de gekste dingen doen ! Nee, Hij blijft getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Dat wil zeggen: Hij heeft u verzegeld, en Hij zou Zichzelf verloochenen, ontkennen door u dan toch verloren te laten gaan. Ziet u wat een vertroostende boodschap wij hebben. De tweede keer dat Paulus spreekt over de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5:10 “Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” Ons onderwerp is: Méér dan overwinnaars en we hebben net geleerd over het loon. Wij zullen met Hem heersen, dat is méér dan overwinnaars. Maar als u Hem verloochent, Hij zal Zichzelf niet verloochenen, Hij blijft getrouw, dat is de overwinnaar voor de rechterstoel. Degene die geen loon krijgt is degene die kwaad gedaan heeft, dat is de gelovige die niet trouw gebleven is. Maar is hij daarom geen overwinnaar? Hij zal loon ontvangen, hij zal regeren. Als we hier naar de overheden kijken dan zien we het Koningshuis, de regering, overheden, provincies, steden, het is allemaal verdeeld. 11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 14


www.GenadeBijbel.nl Zo zijn die overheden straks ook, en diegenen die ontrouw waren, zullen de laagste positie hebben. Daar hoeft u zich niet voor te schamen om dat te verkondigen. En degenen die wel trouw zijn gebleven worden door God beloond en die zullen met Hem regeren, die zullen hogere posities krijgen. God is een God Die een ieder zal vergelden naar zijn werken. Alleen niet in verband met de zonde, daar zijn we van gered, maar wel wat u doet met dit evangelie. Volgens 1 Kor.3 is Goed - meer dan overwinnaars = goud, zilver, kostelijke stenen Kwaad - alleen overwinnaar = hout, hooi, stoppelen Dus degenen die goed gedaan hebben zijn degenen die voor de rechterstoel beloond worden, die zijn méér dan overwinnaars, maar de anderen zijn ook overwinnaars. Want als u de tekst leest in 1 Korinthe 4:5 dan zal ieder lof hebben van God. Ziet u, een ieder in het lichaam van Christus is in Christus een overwinnaar. Maar door zijn trouw de kroon der rechtvaardigheid te mogen ontvangen dat is voor degenen die méér dan overwinnaars zijn. Zullen we daarvoor danken!

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel – Jan Stelma

Pagina 15

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel  

Dan zal pas echt blijken of ik alles echt voor Hem gedaan heb

11 Meer dan overwinnaars bij de rechterstoel  

Dan zal pas echt blijken of ik alles echt voor Hem gedaan heb

Advertisement