Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Het volgen van Jezus Deel 1 door Jan Stelma

"Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods"

Ik ga vandaag spreken over het navolgen van de Heere Jezus Christus. Iedere gelovige spreekt nl. over het volgen van Jezus, volg Jezus… 1 Korinthe 1:12 : "En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus."

Dus wat zien we bij de Korinthiërs? Er is verdeeldheid: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Cefas en ik van Christus. Dat horen wij ook vaak als wij zeggen dat wij Paulus volgen, dat men dan zegt: "Maar ik volg Christus…"! Dat zien we hier eigenlijk ook, je ziet verdeeldheid: de één vindt dat hij bij Paulus hoort, de ander bij Apollos. Maar als je zegt dat je bij Christus hoort is dat toch eigenlijk het allerhoogste. "Ik volg Christus". Zo hoort het toch te zijn, daar gaat het tenslotte ook om. Natuurlijk, het gaat om het navolgen van Christus. Maar daar zit toch meer aan vast dan dat men beseft, als we dit met elkaar gaan bekijken. We gaan teksten bekijken uit Mattheus, Markus, Lukas en Johannes wat het navolgen van de Heere Jezus Christus inhoudt en of wij dat op onszelf kunnen toepassen vandaag.

Het zal blijken dat dat

niét het geval is.

Mensen volgen de Heere Jezus zoals zij Hem willen volgen en de rest wordt weggelaten of het wordt vergeestelijkt, daar komt het vaak op neer. Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl We gaan een aantal teksten bekijken en die plaats ik naast wat Paulus er over zegt.

De Heere Jezus is een voorbeeld voor ons. 1 Petrus 2:19-21 "Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;" Je kunt ten onrechte lijden, er kunnen je dingen overkomen waar je moeite mee hebt, het is onrecht wat je aangedaan wordt. Als je zondigt en je ontvangt daar het loon van, dan zegt iedereen: eigen schuld, dikke bult… Maar als je weldoet en je moet dan lijden… dat is wat de gelovige overkomt. Hier betreft het in de Grote Verdrukking met de kleine kudde, maar het geldt ook voor ons. Als we spreken over de verlossing en we vertellen het geweldige nieuws aan de mensen hoe ze verlost kunnen worden van de eeuwige dood en dat er een God is die hen liefheeft en Zijn leven voor hen heeft gegeven, dan doe je daar niets verkeerds mee. Toch lijden wij daarvoor wel vaak, je ervaart tegenstand, terwijl je alleen het goede met de mensen voor hebt. 1 Petrus 2:22-24 "Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt." Het vergelden van de zonde gaat gebeuren, maar als u zelf de verantwoordelijkheid voor uw leven wilt nemen, weet wel dat Christus die verantwoording van u heeft overgenomen aan het kruis, maar als u het zelf wilt doen dan zult u ook verantwoording af moeten leggen voor Hem. Alleen loopt het dan jammer genoeg niet zo goed met u af. Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl Dus de Heere Jezus Christus heeft dat van u overgenomen, Hij is een voorbeeld voor ons leven. Hoe was Zijn houding t.o.v de zondaren, de zondige mensen in de wereld. Hij liet Zijn liefde voor de mensen zien aan het kruis, daar heeft Hij dat gedemonstreerd. Petrus zegt: de Heere Jezus is ons voorbeeld. Petrus heeft Hem gezien, meegemaakt dat Hij stierf, hij heeft Hem ook verraden. Hij is ook opgestaan, dat heeft hij allemaal gezien. Nu zegt Petrus: Hij is het voorbeeld, Hij heeft voetstappen achtergelaten, wandelt daar ook in. Maar dan heeft Petrus het hier over de houding van de Heere Jezus ten opzichte van de zondige wereld, de zondige mensen. Maar is dat het hele voorbeeld van alles wat Hij gedaan heeft,en dat we dat moeten navolgen? Maar dan zeggen we: Ho, wacht even! Christus heeft ook heel veel dingen gezegd, bevolen, geleerd en gedaan in de praktijk De Heere Jezus zegt bijvoorbeeld tegen Mattheus de tollenaar: "En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij." Luk.5:27 Volg Mij ! Mattheus stond op en volgde Hem letterlijk! Jezus zei vaak: Volg Mij, en ze volgden Hem in alles. Als wij de Heere Jezus willen gaan volgen moeten we altijd eerst goed bedenken: Waar en wanneer leefde de Heere Jezus, in welke tijd leefde Hij en vooral: onder welke regels leefde Hij. Dat is heel belangrijk om te zien. En ook: wij, waar leef ík nu in deze tijd? Efeze 3:2

"Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;" We moeten dus altijd bedenken: Waar leef ik nu in?

Heeft ú gehoord van de bedeling der genade Gods?! Veel mensen hebben daar nog nooit van gehoord. Heeft ú gehoord van de bedeling der genade Gods die aan Paulus gegeven is? Dat moét u weten, want dat maakt een gigantisch verschil uit of u dat weet of niet. Want als u dat niet weet dan deelt u dus ook niet de tijd in waarin wij leven: namelijk dat aan Paulus de bedeling der genade gegeven is. Wanneer is die tijd gekomen? Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Titus 2:11 "Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen." Dat betekent dat er een moment in de tijd is was dat die genade gekomen is, maar dat er ook een tijd was dat die er niet was. Sommige mensen zullen zeggen: Het is altijd al genade geweest. Dat is niét waar. Kijk bijvoorbeeld naar Noach, er staat van hem dat hij genade vond in de ogen des Heeren. Wie zegt dat nu in deze wereld: Ik vond genade in de ogen des Heeren? Noach vond genade in de ogen des Heeren achteraf, begrijpt u? Hij was iemand die geloofde en die God diende, luisterde naar God en God heeft dat van hem gezien. De rest vond geen genade in de ogen van God. Maar nu leven we in een tijd dat de genade is verschenen aan álle mensen. De genade is nu voor iedereen, voor u geboren word is die al verschenen aan hem, het is een compleet pakket. Het is namelijk verschenen aan iedereen, overal ter wereld, er is geen onderscheid en het is zaligmakende genade. De wet is niét zaligmakend, maar verklaart ons juist alleen maar schuldig : "Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde" Rom. 3:19-20 Dus na de wet is de zaligmakende genade gekomen en Paulus heeft die Bedeling toevertrouwd gekregen. Niet aan de twaalf apostelen, maar aan Paulus. Aan één persoon, niet aan ons meervoud, maar aan mij zegt Paulus. En dáárin leven wij nu, de Bedeling der Genade. Het is een uitdeling van genade. Er hoeft niets te gebeuren, u hoeft alleen maar het evangelie van uw behoudenis te accepteren. En uit genade door het geloof zalig te worden, daar hoeft u niets voor te doen. Er is niemand die dat ooit heeft verteld vóór Paulus, en dat is omdat hij het kruis heeft verkondigd. Hij heeft de allerhoogste openbaring gekregen betreffende de zonde en wat er aan het kruis gebeurd is en daar leven wij dus in.

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl Wat is daar dan de consequentie van dat wij spreken over genade? Dat betekent dat het niet uit de werken is, dat je het niet kunt verdienen, dat je er niets voor hoeft te doen. Dat behoudenis uitsluitend uit genade is door het geloof, zonder werken die daar nog bij gedaan zouden moeten worden. Heeft u daar al van gehoord? Dat houdt de Bedeling van Genade namelijk in. Dit is een aanloopje naar het volgen van de Heere Jezus Romeinen 6:14 "Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade." We spreken hier over twee dingen: We zijn óf onder de genade óf we zijn onder de wet. Veel mensen gooien in deze tijd wet en genade door elkaar, maar dat kan niet. Als we over Paulus spreken spreken we altijd over de boodschap van Gods genade. En als we niet over Paulus spreken spreken we over de wet. Dus mensen die deze boodschap verlaten, die Paulus niet willen erkennen of er een beetje mee gaan husselen komen dan altijd in verwarring en ze krijgen een mix van wet en genade. Maar als het wet is is het geen genade en als het genade is het geen wet, dat kan ook niet, het staat tegenover elkander. "En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer" Rom. 11:6 Wat is de consequentie dan? Rom.6:14. Wat zegt Paulus hier eigenlijk? "Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade." Als we onder de wet zijn dan gaat de zonde over ons heersen, want in de verzen 1 t/m 13 geeft hij juist de reden ervoor, nl.: wij zijn voor de zonde gestorven, met Christus gestorven en begraven en opgestaan, dood voor de zonde en nu moet die zonde dus niet in ons leven gaan heersen. Dus wat moeten wij gaan doen? Onder de wet gaat de zonde juist wel in mij heersen. Dus als ik onder de wet leef: Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl Schuldig, schuldig, schuldig! Allemaal !! En de zonde gaat in mij regeren, : "wat ik niet wil dat doe ik" Zie Rom.7 :7-26 Maar als ik onder de genade ben, dan wordt die zonde de nek omgedraaid. Dus u moet zorgen dat u begrijpt: Heeft u gehoord van de bedeling der genade Gods?! Weet dan dat u onder deze Bedeling leeft en dan zult u zien dat het strijden tegen de oude mens, de zonde in mij, dat ik dat voor dood ga rekenen : " ik ben dood voor de zonde!" "Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt , maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere" Rom. 6:11 Christus heeft alles al voor mij gedaan, ik leef nu uit genade. Ik moet de boodschap van genade hebben om de nieuwe mens in mij te sterken en een overwinningsleven te behalen en niet mij niet meer schuldig te voelen, nee, dat ligt achter mij. Ik ben een nieuw mens, God ziet mij helemaal in Christus, Hij ziet alleen nog maar het goede. Het kwade zag Hij, maar dat is aan het kruis, dat ligt in het graf! Dus wij leven nu onder genade en daardoor gaat de zonde niet over mij heersen, mits ik natuurlijk ook in die genade blijf en mijzelf niet weer onder de wet plaats. Want wij zijn nu wel gered, maar als wij ons in ons dagelijks leven ons weer onder de prediking van de wet gaan begeven dan gaat het gelijk weer werken in u, want de zondige mens bent u nog niet kwijt. Het is jammer, maar dat is pas bij de dag van de verlossing ( Rom. 8:22; Ef. 4:30; 1 Kor. 15:50-51; 1 Thess.4:13-18) als we het nieuwe lichaam krijgen, dan is het volmaakt. Wat moeten wij dan met de wet? Vele gelovigen zeggen : "Ja, Christus heeft alles volbracht en Hij is het einde van de wet, maar…we hebben toch nog wel de tien geboden om die als richtlijn voor ons leven te houden." Paulus zegt ook negen van de tien geboden dat we die moeten doen (weet u welke hij niet noemt ?). Echter alleen niet als een gebod van: als je dat niet doet dan volgt er straf… Niet als een gebod om gered te blijven. Je kunt niet zomaar een stukje uit de wet plukken, zo van: dat doe ik goed, want als u aan één gebod struikelt bent u schuldig aan de hele wet.

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl "Want wie de gehele wet zal houden , en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle." Jak. 2:10 Dus u kunt misschien wel uw hele leven niet gestolen hebben, maar wie durft hier te zeggen dat hij nooit gelogen heeft, of overspel gepleegd heeft? Misschien niet in werkelijkheid, maar wel in uw gedachten, u ontkomt er dus nooit aan, u bent altijd schuldig. Nu, wat is er met de wet gebeurd? Kolossenzen 2 :14 "Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;" Er was een handschrift dat tegen ons getuigde, de wet met al zijn inzettingen. De wet is heilig en goed (Rom. 7), maar de wet is nu weg. De wet was tegen ons, verklaart ons allemaal schuldig ",.. en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;".

Dat is het gevolg van dat wij gaan weten van de Bedeling der Genade. Dat we weten dat Paulus een Bedeling heeft gekregen en dat hij dat heeft opgeschreven met de leefregels voor ons voor vandaag. Één daarvan is dat wij weten dat we niet meer onder de wet zijn, maar dat de wet aan het kruis is geslagen, de wet die tegen ons was, die alleen maar heeft gezegd dat wij schuldig zijn. Dus als mensen zeggen dat we de tien geboden uit moeten dragen naar de mensen,

dan is dat niet waar!

Christus stierf voor uw zonden en is opgestaan, dát is wat wij uit moeten dragen. En van dááruit moet u leven, uit uw identiteit die u heeft in de Heere Jezus Christus. U heeft een nieuwe identiteit en u moet weten wat dat is. En die vindt u niet onder de prediking van de wet, die vindt u in de prediking van Gods genade Evangelie en daarom leggen wij dus de nadruk op Paulus. Zonder daarmee te zeggen dat wij natuurlijk niet alleen de brieven van Paulus lezen, maar als het gaat om gehoorzaamheid en om de kennis van wat u in de Heere Jezus Christus heeft gekregen en wie u bent in Hem, dan moet u echt alléén bij Paulus zijn. Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl Dan zult u ook de kracht en de blijdschap ervaren en ook de overwinning en de zegeningen. Goed, wij willen de Heere Jezus volgen. Weet u nu in welke tijd u leeft? Te weten: de Bedeling der genade Gods; en dat de genade Gods verschenen is aan alle mensen; en dat de wet aan het kruis geslagen is; en dat u niet meer onder de wet bent maar onder de genade, want anders gaat de zonde over mij heersen? Al die dingen moet u weten " indien gij maar gehoord hebt…!" "Weet gij niet "zegt Paulus vaak. Je moét het gehoord hebben en je moét het weten. Dus als u de Here Jezus wilt volgen en u weet nu deze dingen , dan moet u nog één ding goed beseffen, namelijk dat weten alléén niet genoeg is. Weten is niet genoeg, weten zit in het hoofd, het verstand. Maar wat doet het hart? Het hart gelooft het : "Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden." Rom.10 : 9 U gelooft met uw hart. Dus met het hart transporteren wij het van het hoofd naar het hart. Veel mensen weten het wel en hebben het gehoord. Maar men moet het ook geloven, en dan gaat het in u werken. Dus als we de Heere Jezus willen gaan volgen met deze kennis die we nu hebben dan gaan we naar Galaten 4:4 "Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet" Wanneer is de volheid des tijds gekomen? Dat is toen de Heere Jezus Christus naar deze aarde kwam. De Verlosser die in Genesis 3 beloofd werd en Daniel spreekt er ook over (Daniel 9 :24-27). Het is precies op het juiste moment gebeurd, de volheid des tijds noemt de Bijbel dat. Geworden onder de wet….Dus weet goed waar u aan begint als u zegt: "Ik wil Jezus volgen" Follow Jesus…Amen brother… Máár ……Christus heeft onder de wet geleefd.! Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl Van het begin tot het eind. Dus als wij de Heere Jezus gaan volgen,… wat hebben wij net gezien ? De wet is aan het kruis genageld, die is weg. Het handschrift dat tegen ons getuigde is weg. Gaat u maar eens uitrekenen per jaar wat u aan zonde doet. Stel, u doet één zonde per uur (we zijn bescheiden), dat is zo’n 24 per dag (óók in uw dromen), maal 365 maal... hoeveel jaar wordt u ? Als u 70 jaar zou worden spreken wij over 24 x 365 x 70 = 613200 zonden! En dat nog maar bij één zonde per uur. En u weet zelf ook wel dat 1 zonde per uur een onhaalbare zaak is. Het is een veelvoud daarvan. Dus wij spreken over vele miljoenen en miljoenen. Dat staat allemaal genoteerd voor iemand die niet verlost is en dat handschrift, de wet is een vloek geworden voor ons, maar is nu in één klap weg. Dus als wij Christus gaan volgen dan gaan wij ons wel onder de wet plaatsen, met alle gevolgen van dien, want Hij was onder de wet. Als Hij ook maar één keer had gezondigd dan was Hij schuldig geweest aan de hele wet.Als Hij maar één keer een zondige gedachte had gehad, dan was het over, dan had Hij onze Verlosser niet kunnen zijn. Hij heeft dat nooit gedaan, dus wie gaan wij volgen? De Heere Jezus uit de Evangeliën, toen Hij op aarde was, is een Persoon zonder zonde, die nog nooit gezondigd had.

En die wilt u, gij zondaar, gaan volgen? We gaan kijken of dat kan. Ik laat u een aantal dingen zien vanuit de Evangeliën in de volgende studies en wat Paulus daar dan over zegt.

Het volgen van Jezus – Jan Stelma 1. Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods Pagina 9

1. Het volgen van Jezus - Nu in deze tijd  
1. Het volgen van Jezus - Nu in deze tijd  

Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods