Page 1

www.GenadeBijbel.nl Meer dan overwinnaars in de laatste dagen Jan Stelma

De vorige studie ging over meer dan overwinnaars in de gezonde leer en daar op aansluitend komen we bij de afval van het geloof. Daar krijgen we mee te maken, en niet alleen wij, maar in de tijden van Paulus zei hij dit tegen Timotheus: 1 Timotheus 4:1 “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,” Mensen zullen afvallen van het geloof. Het geloof in Christus, ons geloof, het geloof… Paulus spreekt hier over het geloof, een stelsel van waarheden, de gezonde leer. Mensen zullen daarvan afvallen en dan begeven ze zich tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Hier ziet u direct waar de verleidende geesten en de duivelen mee bezig zijn, niet om mensen te bezetten, niet om mensen allemaal gekke dingen te laten doen. Weet u wanneer die komen? Als ze onder de verkeerde leer zitten, niet meer onder de gezonde leer. Zij zijn bezig om die leer te vervalsen, zodat mensen onder de verkeerde leer zijn, dat ze die leer gaan verlaten en dat noemt Paulus hier: dat ze gaan afvallen van het geloof. 2 Timotheus 1:15 “Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes.” Ze hebben zich al van Paulus afgewend en in Handelingen lezen we dat allen in Azië het, het hoorden. Het was een gigantische bediening, uitstraling naar heel Azië en uiteindelijk zien we dat allen zich afwenden, en hij spreekt hier tot gelovigen. Gelovigen die zich afwenden van Paulus, dat wil zeggen: hetgene dat Paulus verkondigde. Niet de persoon Paulus, maar de bediening, ze hebben hem verlaten. Dat moet niet zo zijn, u moet in die gezonde leer blijven en niet afvallen. Als wij teruggaan naar Deuteronomium 31 Hier zien wij een vergelijking, de 2e Timotheusbrief is Paulus’ laatste brief, het is een soort afscheidsbrief, hij gaat sterven.

08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl In de 2e Timotheus brief zien we dat hij aan Timotheus een soort testament geeft, het aan hem overdraagt. Paulus heeft daar de gemeente gesticht en heeft Timotheus daar heen gestuurd en bevolen daar te blijven, hij heeft nog veel dingen verkondigt, vertelt Dat was met Mozes precies hetzelfde: In Deuteronomium 31 gaat Mozes het aan Jozua overdragen en hij vertelt over de toekomst van Israël. Deuteronomium 31:9 de voorlezing der wet…dus de leer. Wat zegt hij tegen Timotheus ? Beveel deze dingen en leer ze! Deuteronomium 31:14 de afwijking aangekondigd… de afval. Dat is overeenkomstig Deuteronomium 3:1-2:. “Daarna ging Mozes heen, en sprak deze woorden tot gans Israel,” “En zeide tot hen: Ik ben heden honderd en twintig jaren oud; ik zal niet meer kunnen uitgaan en ingaan; daartoe heeft de HEERE tot mij gezegd: Gij zult over deze Jordaan niet gaan.” Mozes weet dat het zijn laatste woorden zijn, hij gaat sterven, hij zal het beloofde land niet ingaan. Zo zijn het van Paulus aan Timotheus ook zijn laatste woorden. Deuteronomium 3:3,4 “De HEERE, uw God, Die zal voor uw aangezicht overgaan; Die zal deze volken van voor uw aangezicht verdelgen, dat gij hen erfelijk bezit. Jozua zal voor uw aangezicht overgaan, gelijk als de HEERE gesproken heeft.” “En de HEERE zal hun doen, gelijk als Hij aan Sihon en Og, koningen der Amorieten, en aan hun land, gedaan heeft, die Hij verdelgd heeft.” Hij gaat het land bezetten, Hij vernietigt alle vijanden en Gods volk wordt binnengevoerd. Deuteronomium 31:5 “Wanneer hen nu de HEERE voor uw aangezicht zal gegeven hebben, dan zult gij hun doen naar alle gebod, dat ik ulieden geboden heb.” Dat is dus het meer dan overwinnaars zijn. Er was daar een land waar helemaal niets, er was van alles, maar alles zonder God, afgoderij enz. Dan komt Israël, die bezet dat land, drijft de volken uit en vestigt daar de tempel, de wet en het geloof. Boven dat ze overwonnen hebben brengen ze ook nog eens een keer de leer van God het land binnen. Ziet u dat het een dubbele overwinning is en dat is waar we het nu steeds over hebben: Wij zijn overwinnaars, maar wij zijn méér dan overwinnaars. Wij zijn nu ook meer dan overwinnaars als we de gezonde leer hebben in ons leven.

08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl En ook meer dan overwinnaars in verband met de afvalligheid om ons heen. Deuteronomium 31:7 “En Mozes riep Jozua, en zeide tot hem voor de ogen van gans Israel: Wees sterk en heb goeden moed, want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft, hun te zullen geven; en gij zult het hun doen erven.” “De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.” Ja, als u zich wel aan het Woord van God houdt, als u God gehoorzaamt, de leer. Deuteronomium 31:9 “En Mozes schreef deze wet, en gaf ze aan de priesteren, de zonen van Levi, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, en aan alle oudsten van Israel.” Hier zien we ook mooi dat Mozes de wet opschreef, God heeft mensen gebruikt. Mozes heeft het opgeschreven en het is geïnspireerd en wij hebben daar een kopie van. Onze Bijbel is net zo geïnspireerd als wat Mozes in zijn hand had, de Heere Jezus had ook een kopie toen Hij in de synagoge voorlas. Men zegt: Alleen het origineel is geïnspireerd…! Dus de Heere Jezus las ook uit een ongeïnspireerde boekrol? Zoals Paulus het aan Timotheus overdraagt en zegt: Blijf in deze leer, verlaat deze leer niet, zo doet Mozes dat precies hetzelfde. En u ziet gelijk dat Mozes ook gelijk in vers 12 tegen Jozua zegt: Deuteronomium 31:12 “Vergadert het volk, de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en waarnemen te doen alle woorden dezer wet.” Leren, daardoor vrezen van de Heere en daarna waarnemen te doen alle woorden dezer wet. Dus de mensen moeten geleerd worden en het dan ook gaan doen, gehoorzamen. Dat zien we met Paulus ook weer dat hij dat aan Timotheus overdraagt: Blijft in de leer en leer ze. Deuteronomium 31:16 “En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal opstaan, en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, in het midden van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met hetzelve gemaakt heb.” God heeft aan Mozes de toekomst laten zien, wat er gaat gebeuren.

08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Wat hebben wij net gelezen bij Timotheus? Zij hebben mij allen verlaten, bij Paulus was het al tijdens zijn leven in Azie gebeurd, Korinthe lag echter niet in Azie. Het kan zijn dat de Korintiërs uiteindelijk wel in de leer gebleven zijn. Maar u ziet duidelijk, ze hebben Paulus tijdens zijn leven allemaal verlaten. Als dat bij Israël gebeurde, dan zou het resultaat geweest zijn dat Hij Zijn gezicht voor hen zou verbergen. En de vreemde volken kwamen en voerden ze weg totdat zij zich bekeerden en dan kwamen ze weer terug. Bij ons is dat nu niet zo. Als mensen nu de Heere verlaten, dan hebben wij, het Lichaam van Christus, geen eigen land of een leger dat ons kan beschermen, wij zitten midden in de wereld, wij zijn gezanten vanuit de hemel in een land wat niet het onze is. Onze wandel is boven in de hemel. Wij zijn de plaatselijke gemeente, het lichaam van Christus en voor ons is het belangrijk dat we zuiver in de leer zijn en wat naar binnen wil, wat niet zuiver is dat moeten we buiten de deur houden. Niet dat wij een secte zijn, maar het gaat om de leer, dat we de leer beschermen en zuiver houden. Mensen die de leer willen verdraaien en water bij de wijn willen doen, daar moeten we waakzaam op zijn. Zoals Israël waakzaam moest zijn en als ze het geloof verlieten, wat gebeurde er dan? Dan kwamen de vijanden: Deuteronomium 31:17 “Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is?” Gaat God nu Zijn gezicht verbergen voor de gelovigen in deze tijd? Nee, dat doet Hij niet! 2 Timotheus 4:3,4 “Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;” “En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.” Wat zegt Paulus? Er zijn mensen die gaan andere dingen vertellen! Er zijn er die zeggen dat de opstanding reeds is geschied, er zijn mensen die wel de schijn van godzaligheid hebben, maar de kracht ervan verloochenen ze. Wat moeten wij dan doen? Daarvan afwijken! Als het een zuurdesem is in de gemeente, dan moet zo iemand eruit, die een valse leer wil brengen. Uiteindelijk kent God degenen die van Hem zijn.

08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl Degenen die afwijken komen voor de rechterstoel en de ongelovigen zullen voor de witte troon komen. God roept ons op om deze leer te bewaken, maar Hij zal Zijn gezicht niet verbergen. Degenen die het verlaten, daar werkt de Geest niet meer in. De Geest werkt alleen in overeenstemming met de gezonde leer, dus mensen die de gezonde leer verlaten die blussen de Geest uit. Ze blijven gered en God verbergt Zijn aangezicht niet, want als zij zich bekeren tot de waarheid dan gaat de Geest ook weer in hun werken. Met Israël was dat toen een heel andere situatie, uiteindelijk zien we in Deuteronomium: Deuteronomium 31:20 “Want Ik zal dit volk inbrengen in het land, dat Ik zijn vaderen gezworen heb, vloeiende van melk en honig, en het zal eten, en verzadigd, en vet worden; dan zal het zich wenden tot andere goden, en hen dienen, en zij zullen Mij tergen, en Mijn verbond vernietigen.” Ziet u hoe gauw u vergeten bent waar u vandaan komt? Toen Mozes het op dat moment zei zullen ze wel gezegd hebben: Ja, maar dat doen wíj toch niet! En dan zie je dat ze het goed hebben en dan gaan ze de waarheid verlaten. Ze farizeeën zullen ook wel gezegd hebben: Ja, maar dat was in de woestijn, maar zo zijn wij niet… Maar toen kwam de Waarheid, en wat hebben zij toen gedaan? Zij hebben Hem gedood. Zo is het bij ons ook met de gelovigen: Ja, maar dat doen wij niet! Maar wat is helaas de waarheid voor vandaag? Zij zullen zich van de waarheid afkeren zegt Paulus, want zij willen in hun oren gekieteld worden, men wil horen wat men wil horen. Het gaat geleidelijk, met Israël ging het geleidelijk. Paulus zegt dat we de satan geen voet moeten geven, en dat zijn mensen die slapen. Als wij slapen geven we satan voet, daarom wordt er zo’n nadruk gelegd op de gezonde leer en dat we waakzaam en nuchter moeten zijn. Satan slaat toe als wij slapen. Dat begint met een klein kiertje, maar u ziet het wordt een zuurdesem en het wordt erger en erger en zo wijkt het af. 2 Tim.1:15 Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes. Paulus zegt: Die zich afgewend hébben, dat was al tijdens zijn leven. Als we om ons heen kijken in de hele wereld, het is over het algemeen afval van het geloof waar wij nu tussen staan in deze wereld, men heeft zich van de waarheid afgewend. Daar zien we de overeenkomsten met Israël, het is eigenlijk nog steeds precies hetzelfde. 08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl Als het om de waarheid gaat ziet u dat maar een kleine groep Hem gehoorzaam wil zijn. De afval van het geloof is bij Paulus al begonnen, hij zei het tegen de gelovigen, dus tegen hoeveel mensen kunnen wij nu zeggen Efeze 3:2? Efeze 3:2 “Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;” Hoeveel gelovigen hebben nu van de bedeling van genade gehoord? Niet veel. Het was een verborgenheid en het is aan Paulus geopenbaard, maar door valse leringen is het voor vele gelovigen nog steeds een verborgenheid. Sommige mensen die het voor het eerst horen zeggen: Het is een openbaring…! Het is geen openbaring, het is al geopenbaard aan Paulus, het is nu verlichting. Het is al tweeduizend jaar geopenbaard, maar satan verblindt de gelovigen. Hoe? Door valse leringen. 2 Timotheus 2:2 “En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.” Wij betrouwen het dus toe aan getrouwe mensen. Wij prediken het Woord aan iedereen, maar uiteindelijk vertrouw je het toe aan diegenen die getrouw zijn: 2 Tim.2:2. Waarom weten wij nu dat dit voor ons is? Het bewijs is dat wij er nog steeds zijn, het duizendjarig rijk is er nog niet, de antichrist is er nog niet, wij leven in de bedeling der genade, het lichaam van Christus. Het gaat er om dat wij het aan getrouwe mensen vertellen. Zo ook met de gelijkenissen. Voor wie waren de gelijkenissen? De Heere Jezus vertelde gelijkenissen, maar niemand snapte het en toen ging Hij het later uitleggen, aan wie? Alleen aan de gelovigen. Opdat degenen die niet wilden, het niet begrepen, het was alleen voor de gelovigen. Wij hebben een boodschap en die vertrouwen we toe aan mensen die getrouw zijn om ook anderen te leren en voor de rest blijft het verborgen. Mensen proeven soms ook dat het de waarheid is en willen er aan de éne kant van genieten, maar aan de andere kant willen ze niet. Zo was het ook met de farizeeën, daarom vertrouwde de Heere Jezus het aan hun niet toe, Hij vertelde het gewoon niet aan hun. Dan krijgen ze ook niets te horen, dan zorg Ik dat je het niet begrijpt. Een soort spion, mensen willen wel komen en luisteren en daarna niets, ze willen het ook niet aannemen, maar op de een of andere manier zijn ze 08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl een soort spion, stiekem even rondkijken en dan kun je er ergens anders er misschien weer kwaad over spreken. Dus aan getrouwe mensen… 1 Timotheus 4:1 “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,” Duidelijk…., waarom duidelijk? De hele Bijbel is toch door de Geest geschreven? Is het éne dan wat meer van de Geest , of wat nadrukkelijker als het andere? In dit geval heel duidelijk in verband met de afval van het geloof, hij spreekt hier over de verleidende geesten en leringen van duivelen, dus het is duidelijk omdat het zo belangrijk is omdat het met het verlaten van het geloof te maken heeft, in de tijd van afval. Toen Paulus dit schreef waren de mensen allemaal aan het afvallen, kijk maar naar de Galatenbrief. Als je dus afvalt van het geloof, waar kom je dan uit? Onder de prediking van de wet. Als je doorgaat naar vers 2: 1 Timotheus 4:2 “Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;” Geveinsdheid: net doen alsof, niet eerlijk, niet oprecht, en Paulus zegt dat wij oprecht moeten zijn in de leer. 1 Timotheus 4:3 “Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.” Ziet u, waar draait het om onder de wet? Gebieden en verbieden en dat is heerschappij voeren over iemands geloof. Zij denken voor u. 1 Timotheus 4:4 “Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;” Wij leven nu in een tijd dat de spijzen bijvoorbeeld voor iedereen zijn, dat was vroeger niet zo. Petrus zei: ik eet geenszins van onreine dieren, maar nu is alle schepsel van God goed. U mag alles eten, dat zijn de gelovigen die de waarheid hebben bekend, dat is het geloof, zij staan in het geloof. 1 Timotheus 4:5 “Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.” De brieven van Paulus zijn het Woord Gods! Hoezo wordt geheiligd door het Woord Gods? Omdat u nu alles mag eten. 08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl En wie zegt dat? Dat zegt Paulus, hij zegt dat u alles mag eten. U mag de hele Bijbel lezen, dat doen wij ook, maar als het om gehoorzaamheid des geloofs gaat dan denk ik: Wordt dit bevestigd door Paulus? Met eten dus bijvoorbeeld. Met eten kun je alle kanten op in de Bijbel, eerst zonder vlees, dan met vlees, dan geen varkensvlees, maar de gelovigen eten nu alles. Als u vraagt: Hoe weet u dat dan? Het mag omdat Paulus het schrijft, omdat het Woord van God het nu heiligt, het zegt dat u het mag eten, want Christus heeft alles volbracht. Dat is de waarheid, we hebben het over afwijken van het geloof, gelovigen die de waarheid hebben bekend, die zijn vrij, het wordt geheiligd door het Woord van God. Het Woord van God sanctioneert het, dus het mag, daar moeten we in blijven staan. En wat doet de wet? Die gaat verbieden en gebieden. In een bepaalde kerk mogen bepaalde mensen niet trouwen omdat ze een bediening hebben in die kerk. En bij een andere kerk mag je bepaalde dingen niet eten en bij een andere moet u op zondag dat en een andere moet u zoveel geld geven…. Daar vervalt u in als u het geloof verlaat. 1 Timotheus 4:6 “Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt.” Deze dingen voorstelt, elke keer weer opnieuw. Deze dingen, die hij net heeft opgeschreven. 2 Timotheus 2:2 “En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.” Hetgeen gij van mij gehoord hebt, dát! 2 Timotheus 2:14 “Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders.” Breng deze dingen in gedachtenis… Wat is in gedachtenis brengen? Paulus bedoelt hier in herinnering brengen. Hij hééft het hun al geleerd, maar hij wil dat u het blijft leren. Het moet steeds in gedachtenis gebracht worden, daarom komen wij bij elkaar. U kunt zeggen: Dat heb ik allemaal al gelezen, ik kan wel thuis blijven. Veel teksten heeft u al heel vaak gehoord en toch moet het in herinnering gebracht worden. 08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl Wat we net in 1 Timotheus 4:6 lazen: deze dingen. Wat u van mij gehoord heeft moet steeds in herinnering gebracht worden. Paulus wil dat de gelovigen toegerust en gesterkt worden, zodat ze niet omwaaien door alle wind van leer. Die komen uit allerlei richtingen. Wij leven in Nederland, en ik geloof dat Schiphol de enige is die landingsbanen heeft voor elke windrichting. In Amerika had je er gewoon twee naast elkaar, daar waaide altijd dezelfde wind. Met het geloof komt die wind ook van elke kant, wij zitten midden tussen al die leringen. Filippenzen 3:1 “Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker.” Dezelfde dingen….! Hij heeft het er al over gehad, en nu schrijft hij het op, en hij vindt dat helemaal niet verdrietig of lastig. Nee, het is voor u zeker, het is voor u een veilige zaak. Wij hebben een geestelijke beveiliging, een geestelijke zegening tegen de afval van het geloof door de brieven van Paulus te lezen en te leren, telkens opnieuw. Dat bedoelt hij hier, het is voor ons zeker, of veilig. Dezelfde dingen aan u te schrijven, herhaling, herhaling… Dat is de enige garantie tegen de afval van het geloof. Paulus zegt ook tegen ons: Wie meent te staan ziet toe dat hij niet valle. U valt als het hard waait en als u niet gesterkt bent in de leer. U moet niet denken: Het gaat best, we hebben het fijn met elkaar, het gaat goed, wan Paulus zegt in zijn tijd al: Het wordt erger en erger. 2 Timotheus 3:1 “En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.” Bij Timotheus begon dat al. Er staat: zullen…dat betekent dat het erger en erger zal worden 2 Timotheus 3:12,13 “En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.” “Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.” De mensen die verleiden worden zelf ook verleid, maar u kunt ook zo’n verleider worden als u afvalt van het geloof. Want als u afvalt van het geloof gaat u dit geloof niet meer verkondigen, dan bent u verblind, verleid en u gaat het ook aan andere mensen vertellen en zo verleidt u ook andere mensen. Zo wordt het erger en erger. We zitten dus in een zware strijd.

08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl Hoe zou Timotheus zich voelen in deze omstandigheden? Hij zat er middenin! Wat is dan de natuurlijke reactie van de mens als je niet gesterkt bent in het geloof? Bekijk het maar! Ik kap ermee, ik heb er geen zin meer in. De enige manier is, om meer dan overwinnaars te zijn in de afval van het geloof, in de afvalligheid, is te blijven in de leer van Paulus, dat zegt hij dan ook tegen Timotheus. 2 Timotheus 2:14 “Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;” Hij heeft zekerheid, hij moet blijven in hetgeen geleerd is. Er is hem iets geleerd, de gezonde leer, daar moet hij in blijven, Paulus roept ons niet voor niets op om daar in te blijven. Omdat er een kans is dat u er niet in blijft. Weet van wie u het geleerd heeft, Paulus is onze leraar, en degenen die het weer aan anderen leren. 2 Timotheus 3:15 “En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.” Dus de enige manier om overwinnaar te zijn in afvalligheid is daar in te blijven, en wat vind men vaak de overwinning? Een grote kerk, 2000 leden, veel mensen dopen, veel mensen tot geloof brengen, naar de resultaten kijken, een succesvolle gemeente, een succesvolle voorganger, geweldig… Maar is het de gezonde leer? Zijn zij gebleven in de leer? Absoluut niet. Dus waar is dan de overwinning? Het is niet de overwinning, ja, de overwinning van wie? Van de tegenstander, omdat zij onder een andere leer zitten. Waar zijn wij overwinnaars in de afvalligheid van het geloof? Dat is te blijven in wat Paulus verkondigt en dat zegt hij ook tegen Timotheus. Je hebt het geweten in de Schriften die jpu wijs kunnen maken tot zaligheid. Welke zaligheid? U moet zich altijd afvragen welke zaligheid? Hij spreekt hier niet over redding, maar over zaligheid van de valse leer, afval van het geloof. 2 Timotheus 3:16,17 “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;” “Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.” Paulus zegt hier in zijn laatste brief: De Schrift is nu af! Ik ben de laatste, ik heb het Woord van God vervuld, alles is geschreven, de gemeente had 08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl de hele Bijbel, 2 Timotheus kwam er nog bij en het is allemaal door God ingegeven. U heeft nu alles wat u nodig heeft, alleen u moet het recht snijden. Dus al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering alleen als het in overeenstemming is met 2 Timotheus 2:15, als u het recht snijdt. Opdat de mens Gods volmaakt zij…dat heeft met uw wandel te maken en het staan voor het geloof. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust… daar ligt onze overwinning . Al de Schrift….,… blijf bij hetgeen u geleerd is…., dat wat Paulus ons heeft overgedragen. Dan staan we sterk en kunnen we weerstand bieden aan de afval van het geloof die overal rondom ons heen is. De waarheid van God is geopenbaard in de gezonde leer en daar staan we voor en daar moeten we waakzaam in zijn dat we daar in blijven. Dus de conclusie : In afvalligheid.

hét

geloof blijven is méér dan overwinnar zijn in

08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen – Jan Stelma

Pagina 11

08 Meer dan overwinnaars in de laatste dagen  

Hoe lang nog?