Page 1

www.GenadeBijbel.nl De Gelijkenissen Twee soorten dienstknechten Matt.24:45-51: 45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft , om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? 46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. 47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen . 48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; 49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; 50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; 51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden

Algemene uitleg : “De situatie in deze gelijkenis is als volgt : een heer staat op het punt te vertrekken en vertrouwt één van zijn slaven de zorg voor het personeel toe, om hen tijdens zijn afwezigheid van voedsel te voorzien. Zo iemand moet ‘trouw en verstandig zijn’, wil hij die taak naar behoren kunnen uitvoeren (vs. 42). Voert hij zijn taak naar voole tevredenheid van zijn heer uit, dan wacht hem een rijke beloning (vs.43-44). Zo niet, dan staat hem een verschrikkelijke straf te wachten (vs.45-46). Het gaat dus om de manier waarop iemand met de hem gegeven verantwoordelijkheid omgaat. Dus Jezus nodigt met deze gelijkenis iedereen uit om zelf zo’n trouwe rentmeester te zijn, ieder op zijn gebied en met de hen van God toevertrouwde gaven en talenten.” Uit: de Studiebijbel.

Onze uitleg volgens 2Tim.2:15 : In alle bedelingen heeft God getrouwe dienstknechten verlangd, zowel van Israël als van de Gemeente. Toen onze Here dit leerde verwees Hij niét naar de Gemeente van vandaag. Nee, Hij sprak over Zijn tweede komst, als Hij het Koninkrijk der Hemelen zal komen vestigen op aarde (Dan.2:44) en dat zal aan het einde van de verdrukking zijn. De Gelijkenissen – Jan Stelma Matt.24 vers 45-51- Twee soorten dienstknechten

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl De huidige bedeling was toen nog onbekend en dus wijzen de tekenen uit vers 29 naar “de verdrukking van dier dagen”, nl. de Grote Verdrukking, welke zal plaatsvinden nadat de Gemeente tot de Here toevergaderd zal zijn (2 Tess. 2:2). Een getrouwe en wijze (“voorzichtige”) dienstknecht is iemand die werkelijk God gelooft en is gehoorzaam aan Zijn Woord. De kwade dienstknecht niet. Hij gaat door met zijn leventje van eten en drinken net als in de dagen van Noach (vs.37-42) en gelooft zijn heer niet en zegt in zijn hart dat hij niet zal komen. Ongeloof! Onze Here voorzegde dit en in 2 Pet.3:3-4 zien wij de vervulling, want Petrus schrijft hier over de situatie in de Grote Verdrukking waar de ongelovigen spotten en denken dat Hij niet zal komen. De gelovigen zullen het zwaar hebben en moeten de werken doen (Matt.57) en zullen moeten volharden tot het einde (vd Grote Verdrukking) tot de Here komt, want anders zal hij niet zalig worden. Dan is zijn plek waar “zal wening zijn en knarsing der tanden” Hoe anders in de Bedeling der Genade! Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest(Ef.1:13,14) en zijn uit “genade zalig geworden, niet uit de werken”(Ef.2:8-9) en voor ons is er geen verdoemenis, omdat wij in Christus zijn (Rom.8:1). En : “indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw,Hij kan Zichzelven niet verloochenen”.

Gode zij dank voor deze genade! Maar de Adamitische natuur is er in alle bedelingen en werkt ook in de gelovige van vandaag (Rom.7:19-23). Helaas gaan ook nu vele gelovigen hun eigen gang en gehoorzamen God voor zover het hun uitkomt. Maar God verlangt óók vandaag van de gelovige dat hij getrouw is, nl. in het verkondigen van de Verborgenheid: Ef.3 : 9-10 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods

Jan Stelma

De Gelijkenissen – Jan Stelma Matt.24 vers 45-51- Twee soorten dienstknechten

Pagina 2

De gelijkenissen - Twee soorten dienstknechten  

04 Matt.24 vers 45-51- Twee soorten dienstknechten. Getrouw en kwaad, loon of verderf.

De gelijkenissen - Twee soorten dienstknechten  

04 Matt.24 vers 45-51- Twee soorten dienstknechten. Getrouw en kwaad, loon of verderf.

Advertisement