Page 1

Aankondiginge 18 Maart 2012

5e Lydensweek Twee word vandag gedoop Ds Anton Pienaar doop vanoggend by die 1ste diens vir Jeanette Bezuidenhout, die kleindogter van Leroy en Elsabé Olivier. Baie geluk aan die familie.

Jeanette Bezuidenhout

Jy word uitgenooi om te probeer!

Stephan Goosen

By die 2de diens, doop ds Fouché de Wet vir Stephan Goosen. Baie geluk aan Arno en Jeanne en die familie.

Dié Tutu-boek gaan ons laat dink Die boek van Desmond Tutu, God is not a Christian, is voorwaar ‘n trefferboek. So sê almal wat reeds die boek begin lees het met die oog op ons bespreking van 28 Maart. Omdat die boek saamgestel is uit preke, praatjies en dokumente wat die Aartsbiskop oor ‘n tydperk die lig laat sien het, lees dit maklik en verstaanbaar. Die samesteller het kundig te werk gegaan en die boek regtig relevant gemaak. Dit sal loon om moeite te maak om die boek in die hande te kry. Die handelaars het laat weet dat daar weer ‘n paar kopieë beskikbaar is in Pretoria.

In die hart van Lydenstyd Ons is reeds by die vyfde Lydensondag. Oor twee weke is dit Goeie Vrydag. Dit beteken dat ons nader kom aan die herdenking van die dag wat aan die Christendom sy identiteit gegee het. Aanstaande Sondagaand is dit ons Paassangdiens. Tydens die geleentheid, waaraan klein en groot gaan deelneem, herdenk ons die lyding en opstanding van Jesus met musiek. Fouché en Anneke het ‘n pragtige program getitel, die Brood van die Lewe, vir die aand saamgestel. Op Sondag 1 April kry elkeen van ons by die erediens ‘n kruisie wat van Palmblare gevou is. Ons moet vir die daaropvolgende week probeer om die kruisie naby aan ons te hou. Elke keer as ons dit sien of daaraan vat, moet die kruisiging van Jesus in ons gemoedere opkom. En dan, op Goeie Vrydag, bring ons die kruisie na die erediens, en “gee dit dan in”. Simbolies gee ons dan onsself, soos Christus homself gegee het.

Die uitnodiging om deel te word van ‘n omgeegroep is nie ‘n foefie of ‘n nuwe gier nie. Daar is baie sin daarin vir Christene om met medegelowiges in ‘n nouer band te leef. Lees gerus wat vandag in die rubriek Soos ek dit sien ... hieroor geskryf is. Indien jy tot nou toe nog onseker was, maar lankal wou probeer, is vandag ‘n goeie beginpunt. Na beide die oggend-eredienste sal Anton, At en Fanie in die konsistorie wees. Vir 10 minute sal hulle inligting met jou uitruil en dan sal hulle die bal aan die rol sit om jou deel van ‘n groep te maak. Indien dit vir jou onmoontlik is om daar uit te kom, neem dan net ‘n vorm in die voorportaal, vul dit op jou eie in, en besorg dit aan die kerkkantoor.

EJ op kerkraad verkies Die kerkraad het op sy laaste gewone vergadering vir EJ Leach as ouderling verkies. EJ is vanjaar Stellastraat se jeugwerker.

Kinders moet vandag bly sit Die kinders moet onthou om nie vandag na die 10:00 erediens na hulle Jeuggroepe te gaan nie. Al die kinders moet in die kerk agterbly. Die koekies sal kom …! Fouché en Marina sal die verrigtinge in die kerk met die kinders behartig.


Jeuggroepe

Eredienste Tye

18 Maart 2012

25 Maart 2012

08:30 - Erediens

Tienie Bosman

James Kirkpatrick

10:00 - Eerediens

Fouché de Wet

Tienie Bosman

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

Claudi Opperman

Fouché de Wet

Willem Nicol

GEEN

18:00 - Erediens 18:00 - Adoramus

18 Maart 2012 Juniors 10:00

Eks 32:1-35 “Goue Kalf: Kan God omgeruil word?”

Seniors 18:00

Joh 4:1-26 “Wie is Jesus vir jou?”

Verbintenisgroep 18:00

“Vrae en Antwoorde”

Voorbidding ...  Die Lombaard-gesin van 6e Straat Wes 8, 012 346 6764  Gerda Smit van Albertstraat 286, 012 460 5574

Ons het Palmblare nodig en persone wat wil help met die maak van die kruisies. NB!

Palmkruisies

As jy met enige hiervan kan help, kontak asseblief die kerkkantoor (012 460 8570).

September se toer na Israel Op Dinsdag 27 Maart 2012 gaan Anton en Tienie ‘n inligtingsaand oor die toer hou. Braam Steyn van Tafelbergtoere, gaan ook hier wees. Hy sal dan die proses en die program mooi verduidelik en vertel wat ons alles intussen moet opwarm! Indien jy nog twyfel, maar nuuskierig is, is jy welkom om die aand by te woon. Dit sal 19:00 in die konsistorie plaasvind. Met ongesuurde brood!

In ons Gemeente-biblioteek Uitverkoop? In gesprek oor die verbruikerskultuur - Ernst Conradie (G-Con) In hierdie boek bespreek Ernst Conradie ses insig-gewende en soms verrassende invalshoeke vir 'n geldige, gebalanseerde kritiek teen die verbruikerskultuur. Hy hanteer die diepste redes waarom die verbruikerskultuur vir mense so aantreklik is aan die hand van ses sleutelbegrippe: grense, verspreiding, behoeftes, begeertes, aandag en materie. Sonder dat ons dit mooi agtergekom het, het die verbruikerskultuur ons verstaan van die evangelie, van die Christelike geloof en van die kerk verdraai. Hy behandel onder andere 'n omgewingsvriendelike leefstyl, eweredige verspreiding van welvaart, die soeke na alternatiewe waardes, die herwin van deugde, die behoefte aan verdieping en die gevaar van kommodifisering van teologiese kritiek. Al is die fokus in die boek op kritiek teen die verbruikerskultuur, word in elke hoofstuk aandag gegee aan 'n alternatiewe visie, 'n positiewe inkleding van koop en verbruik.

Gebedsgeleentheid Voorbidding Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507 Elke Saterdag 07:30

Meditasie en Kontemplasie in die konsistorie Willem Nicol 0839667831

Maer databasis kan gevaarlik word Daar is nog twee Sondae oor waartydens elkeen van ons sy inligting vir die kerkkantoor se databasis kan opdateer. Indien jy dit nie in die spertydperk doen nie, kan jy snaakse gevolge verwag. Dalk gaan ons jou van verander na Woods of Pinnochio of so-iets? Of jou selnommer vir Readers Digest se Bemarkingsafdeling gee. Of sommer vir jou ‘n rekening stuur! Doen jou bes, of ..….

Uitreik na Sunsparrow Vrydagmiddag 23 Maart gaan die jongmense weer op ‘n uitreikgeleentheid na die Sunsparrow kleuterskool in die stad. Elkeen wat wil saamgaan moet sorg dat hy of sy 15:00 by die kerk is. Vir meer inligting kontak gerus vir EJ (082 459 9727).


Bladsy 3

Diensgroepvergaderings en byeenkomste UITREIK GJG-Omgeegroep Ons het ‘n gewone werksessie Woensdagoggend 28 Maart 2012 om 09:30. Almal baie welkom! Tabita Naaldwerkklasse Die Tabita’s is fluks aan die gang Donderdagmiddae. Alle benodigdhede is aangekoop en die leerders is opgewonde om te werk aan hul kledingstukke. Die opkoms is goed. Ons het heelwat skenkings die afgelope tyd van die gemeente ontvang. Ons is baie dankbaar en kan die versekering gee dat alles sinvol en nuttig aangewend word. Is daar dalk iemand wat belangstel om te kom help? Ons hande bly te min en hulp sal baie waardeer word. Kontak asseblief die kerkkantoor.

Bible Church Bangkok “Dear my friends, How are you and how about your family? We are praying for you and we are enjoying to serve God day by day. For He is always do good to us and faithful to his ministry. We love to ask you join us to pray for; 1. My wife and I are taking care of three new people that they open more for the gospel. We are very excited to have time with them tomorrow. Please pray that God will build them from their hearts so that they will grow and willing to come to cell group and church on Sunday. 2. For another prayer request is more important right now is praying for family of Kung and Phu. My wife went to visit them, she saw many idols in their house, they live with their sister who is not believer. Demon came to our house. I pray and cast them in the name of Jesus,

then they gone. Amazing that the demon I saw are the same with idols that my wife saw, but she did not tell me. We pray and pray for that family and for ours as well that God will protest us and use us to set them free. One of them in their family will spend time with my wife for Bible study tomorrow too. 3. And please pray for our people at church will grow more and more in Christ. Thank you so much for your prayer and your support, may God bless you. Pastor Ben and Ong”

ADMINISTRASIE Rommel Ons verwelkom alle goedere. Tot op datum baie min gekry. Ons volgende verkoping is 4 en 5 April 2012.

Soos ek dit sien … Waarom deel word van ‘n groep? In die NG Kerk is die woord “omgeegroep” eintlik ‘n nuwe term. Omgeegroepe of ondersteuningsgroepe was nie deel van die oorspronklike karakter of gemeentestruktuur van die NG Kerk nie.

Wanneer jy vandag deel word van ‘n klein eenheid in die gemeente, is jy deel van ‘n ander soort wyk. In Stellastraat noem ons dit ‘n omgeegroep.

Niemand word verplig om deel van ‘n omgeegroep te wees nie. Jy word ook nie outomaties ‘n lid van ‘n omgeegroep wanneer jy lidmaat van ‘n gemeente word nie. Maar, wanneer ons nadink, dan is die vraag of dit nie baie nodig is dat jy deel word van so ‘n groep nie?

In baie opsigte is ‘n omgeegroep niks anders as ‘n dinamiese wyk nie. In die omgeegroep gebeur dikwels wat geestelike leiers in die kerk altyd gehoop het in ‘n wyk sal gebeur. Maar baie min het gebeur.

Wanneer jy deel word van ‘n groep met die gesindheid van, ek kan vir iemand anders iets beteken, dan blom die evangelie in jou. As jy met ‘n gesindheid gaan om te kyk wat jy daaruit kan kry, moet liewer nie gaan nie.

Wat behoort in ‘n omgeegroep te gebeur?

Groei vind in ‘n mens plaas as jy weggee. As jy uit jou gemaksone gaan en moeite maak met en vir ander. Mense wat Christus volg, kan nie anders as om deel van hulle lewe weg te gee nie.

Ons is meer bekend met die begrip wyk as die klein eenhede waaruit die groter gemeente opgebou is. Maar, met die veranderinge wat die samelewing ondergaan het, veral in die stede, het die geografiese wyksisteem, onder oorlewingsdruk geswig.

1 2 3

Mense (gelowiges) leef nader aan mekaar. Wanneer ek deel word van ‘n omgeegroep, stel ek myself beskikbaar om iemand te ondersteun. Geleenthede ontstaan waar ek saam met ander gelowiges “dieper gesprekke” oor geloof en kerksake kan hê.

- Anton Pienaar


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 334 745, Rekeningnaam: NG Suidoos-Pretoria, Tjekrekeningno: 540580022 Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

www.stellastraat.co.za

Dankie aan die Erediensversorgers Adoramus 18:00

DAG EN DATUM

08:30

10:00

18:00

Sondag 18 Maart

Herman Combrink (Koördineerder) Faan Grundlingh Susan Gerber Francois Fouché Miranda Naudé Johan Minnaar Gustie van der Vyver Neil Sapsford (Koördineerder) Elma de Bruin Sakkie Perold Kotie Perold Danie Swart Sannie Gerber Gustie van der Vyver

Salie Joubert (Koördineerder) Martha Kok Andries Pretorius Graad 7 leerlinge

Zak Lombaard (Koördineerder) Edward Leach

Aan diens: Herman Combrink Sel 083 458 9270 Tee na albei eredienste

Sondag 25 Maart Aan diens: Neil Sapsford Sel 082 468 3776 Tee na albei eredienste

Nico Mans (Koördineerder) Rianna Gerber Graad 6 leerlinge

Dankie vir die blomme Amanda Booysen Edward Leach (Koördineerder) Anton Mathey

Deurdiens 08:30

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Geen Adoramus

Teeskink 10:00

Na 1ste diens

Na 2e diens

Vandag

Kobus en Margie Kleynhans

Graad 7’s Minée Heyns en Christa Venter

Vandag

Breaan en Suzette Spies Paul en Anne-Marié Pothas

Daléne Uys Rachel Combrink Elna Verster

25 Maart

Johan en Annatjie Kotzé

Graad 6’e Marilize Jacobs Charlotte Lewington

25 Maart

Caritas Omgeegroep

Caritas Omgeegroep

Verjaardae 18 - 24 Maart 2012 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag 18

Christiaan Engelbrecht, Christo van As, Marolet van Zyl

19

Rikus Blomerus, Lynette Crouse, Jaco Dreyer, Mikhail Edwards, Theo Gerdener, Lucia Holtzhausen, Christi Olivier, Elna Pretorius, Christo Schutte, Dries van den Berg

20

Pieter-Ben Bernard, Daniël Joubert, Anton Prinsloo, Lize Regenass, Emile Sievers

21

Jeanette Bezuidenhout, Franz Fischer, Marius Lubbe, Poets van der Vyver

22

Bernard Koortzen, Elizna Meyer, Simone Nieuwoudt, Olivia Potgieter, Stephanie Regenass, Werner Reyneke, Ethan Smit, Laila van der Vyver

23

Christel Brandt, Leon Coetzee, Willem Fourie, Jarrid Gilfillan, Rulof Janse van Rensburg, Marius Morkel, Kobus Neethling, Edrich Nel

24

Albert Alberts, Minke du Preez, Hanke Fourie, Louise Lehman, Bianca Pieterse, Kobus Pretorius, Erda Smith, William Smith, Susan Venter, Ronelle Verlinde

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

AAnkondiginge 18 Maart 2012  

Aankondiginge, 18 Maart 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you