Page 1

Aankondiginge 29 Januarie 2012

Nagmaal wys wie is vir jou belangrik Welkom by die eerste Nagmaal van 2012! In die NG-tradisie is Nagmaal die “belangrikste” erediens. Vir die ou boeremense, wat ver van dorpe af gebly, en gesukkel het met vervoer, was die kwartaallikse Nagmaal onontbeerlik. Daarom het hulle moeite gemaak om daaraan deel te hê. Daarvoor het hulle dikwels vir die hele naweek by die kerk gaan uitkamp. Waarom was die Nagmaal vir hulle so belangrik? Eerstens, omdat hulle in die gebruik van die tekens, die brood en wyn, hulle verhouding met God bevestig het. En tweedens, omdat hulle aan die tafel, hul verbintenis aan hulle medegelowiges benadruk het. Wanneer jy Nagmaal gebruik, wys jy wie vir jou belangrik is. God en jou mede-gelowige. Welkom aan die Nagmaaltafel. Dankie dat jy hier is. Dankie vir jou gesindheid. Dit maak dat ons die liggaam van Christus kan wees.

Ouers@Jeuggroepe ‘n Nuwe beginsel wat ons gemeente in familiebediening aanvaar het, is “spoorlynbediening”. Wat ons hiermee bedoel, is dat enige trein beweeg op twee spore. Jongmense het ook beide hierdie “spore” nodig vir hulle geloofsgroei. 1] 2]

die familie en die geloofsfamilie (jeuggroepe, eredienste, gemeentefees ens).

‘n Trein ontspoor wanneer een van hierdie spore begin “skeefloop”. So-ook is dit vir ons in die gemeente belangrik dat hierdie twee “spore” gereeld met mekaar kontak hou. Hierdie kontakgeleenthede noem ons “Ouers@Jeuggroepe”. Daar is 3 kontakgeleenthede per jaar waarvan die 1ste vandag is. Die ouers van laerskoolkinders bly direk na die 2de diens (wat 10:00 begin) in die kerk agter. Die ouers van die hoërskoolkinders (Gr 810) bly direk na die aanddiens (wat 18:00 begin) agter. Ons wil graag ons gemeente se betrokkenheid by jongmense met die ouers bespreek en by die ouers hoor watter behoeftes die gemeente nog kan aanspreek. Jy is welkom om met enige van die leraars hieroor te gesels.

Bybel in ons lewe Ons lees hierdie kwartaal “Handelinge” en soek na die antwoord op die vraag “Die Goeie Nuus op Weg of is dit weg?” Ons gaan saam nadink oor die invloed van die Goeie Nuus. Die reeks begin vanaand om 19:00 in die konsistorie en word weer Woensdag 1 Februarie om 10:00 herhaal. Die tema hierdie week is “Goeie Nuus het voete gekry”. Tienie bied dit aan en die reeks sal ook op die webblad beskikbaar wees.

Moederskamer Die moederskamer is te klein en werk nie. Die boodskap het ons duidelik gekry en die kerkraad het besluit dat daar dringend iets aan gedoen moet word. Die vraag is net wat? Ons begin vandag met ons ondersoek om hieroor duidelikheid te kry. Na elkeen van vanoggend se eredienste is daar 'n ontmoeting tussen die ouers wat die moederskamer gebruik en die argitek. Sê vir ons wat die behoeftes is en help ons om moontlike oplossings te beoordeel. Bly net so oomblik na die diens in die moederskamer agter. Lizelle en James sal julle daar ontmoet.


Jeuggroepe

Eredienste Tye

29 Januarie 2012

5 Februarie 2012

08:30 - Erediens

James Kirkpatrick

Fouché de Wet

10:00 - Eerediens

Tienie Bosman

Anton Pienaar

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Fouché se Wet

James Kirkpatrick

18:00 - Adoramus

Anton Pienaar

Willem Nicol

29 Januarie 2012 Juniors 10:00

Eks 1:8-19, Ps 72:12-14 “In Egipte: God sien swaarkry”

Seniors 18:00

1 Kor 1:10-11, 1 Pet 3:15 “Geloof in ‘n neutedop”

Verbintenisgroep 18:00

“Skep jou ‘Facebook’”

Voorbidding ...   

Luther Bezuidenhout van Huis Johannes Postmus 104, 082 928 1905 Helgard Muller van Riviervalleistraat 160, 012 348 9920 Johan Geyer van Hazelwoodstraat

Gebedsgeleentheid Voorbidding en Intersessie Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507

Oorlede ... Adri du Preez van Huis Johannes Postmus 202. Ons innige meegevoel aan die familie. Wilma Knoetze van 22e Straat 27 se ma is oorlede. Ons dink aan haar en die familie.

Elke Saterdag 07:30

Meditasie en Kontemplasie in die konsistorie Willem Nicol 0839667831

“Mylpaalbediening” Ons is al hoe meer bewus van watter groot invloed natuurlike “mylpale” op ‘n mens se geloofsgroei het. As ons erken dat geloofsgroei ‘n lewenslange proses is, dan is dit ook so dat daar lewenslank mylpale is wat ‘n invloed op ons geloofsgroei het, byvoorbeeld, dood van ‘n geliefde, aftrede, huwelik, jou 1ste kind/ kleinkind, ensovoorts. By die jeug wil ons dan graag hierdie mylpale benut. Die “mylpaalbediening” sluit die volgende mylpale vir jongmense in: Dopeling Leerling Volgeling Verbintenis Stuurling

wat ‘n kers by die doop ontvang as teken van die lig wat Christus (die groot kers) in ons lewe aansteek. (Gr 1-7) wat ‘n tassie in Gr 1 ontvang as teken van die 7 jaar waarin hulle die groot Bybelverhale gaan leer. (Gr 8-10) wat ‘n sleutelhouer in Gr 8 ontvang as teken dat hulle bereid is om te leer wat dit beteken om Jesus te volg. (Gr 11) waar hulle ‘n houtkruisie as teken van hulle verbintenis ontvang. (Gr 12) waar ons vir die jongmense ‘n kombersie wil gee as teken dat ons hulle die wêreld in stuur met die wete dat daar ‘n gemeente is wat hulle graag wil warm hou.

Vandag wil ons dan graag die begin van die Leerling- (Gr 1) en Volgelingmylpale (Gr 8) vier. Die Gr 1’s ontvang vanoggend hulle tassies en die Gr 8’s vanaand hulle “voetjies”. Ons sal dit baie waardeer indien die ouers saam met die jongmense hierdie mylpale vier.

Help sodat ons kan hoor! Is daar nie dalk ‘n tegniese en gewillige ouer- en kind-kombinasie wat ons op Sondae by die kerk wil help nie. Ons het ‘n gesin(gesinne) nodig om ons tydens die eredienste te help by die klankkas agter in die kerk. Dit is nie moeilik nie! Daar sal ‘n deeglike touwys wees. Indien daar ‘n ouer- en kind-kombinasie(s) is wat ons op een of ander basis kan help, moet hulle asseblief met Fouché (073 234 0156) kontak maak.


Bladsy 3

Diensgroepvergaderings en byeenkomste ADMINISTRASIE Vergadering Die Diensgroep Administrasie vergader op MAANDAG, 6 Februarie 2012 om 19:00 in die konsistorie. Rommelverkoping Baie dankie vir al die goedere wat gekom het. Ons volgende rommelverkoping vind plaas op Woensdag 1 Februarie 2012 om 14:00. Groot behoefte vir manspakke en klere! Alles welkom.

ONDERLINGE SORG Vergadering Die Diensgroep Onderlinge Sorg vergader op Dinsdag 31 Januarie 2012 om 19:00 in die biblioteek.

EREDIENS Vergadering Die Diensgroep Erediens vergader op Dinsdag 7 Februarie 2012 om 19:00 in die konsistorie.

Tabita Naaldwerkklasse Op Donderdag, 9 Februarie 2012 begin ons met die weeklikse naaldwerkklasse. Sal u asseblief u huis-hulp aanmoedig om die klasse te kom bywoon. Dit vind elke Donderdag om 14:00 in die boonste lokaal plaas, skoolvakansies uitgesluit. Ons is dringend op soek na dames met naaldwerkvaardighede om te kom help. Kontak die kerkkantoor of Ria Pretorius 082 354 9972.

UITREIK Bevrore kos Die vrieskaste is leeg. Ons wil graag die voorraad aanvul. Polistireenborde is in die portaal en kerkkantoor beskikbaar. GJG-Omgeegroep Ons het ‘n gewone werksessie Woensdag, 1 Februarie 2012 om 09:30. Ou en nuwe lede baie welkom!

Onthou Stellastraat is op die Web Onthou gerus om Stellastraat se elektroniese webbladsy te besoek! Daar is baie inligting oor die gemeente, en ook plek waar jy jou sê kan sê. (Jy kan daar ook na ou preke luister!). Om daar te kom kan jy net in die adresspasie intik www.stellastraat.co.za en dan is jy virtueel deel!

Soos ek dit sien … Die Sjerpaprojek By Diensgroep Toerusting se vergadering op 26 Julie 2011 het daar ‘n droom ontstaan om ‘n meer persoonlike ondersteuningsnetwerk vir jongmense in die gemeente te skep. In hierdie vergadering is die Sjerpaprojek gebore. Om die projek te verduidelik moet ‘n mens eers by die begin, begin. Wat is ‘n Sjerpa? Sjerpa’s is medereisigers en ook bagasiedraers vir mense wat die wêreld se hoogste pieke wil aandurf. Enige iemand wie se pad al ooit met ‘n Sjerpa sin gekruis het, is nooit weer dieselfde nie, want hulle kan vir jou sê dat ‘n Sjerpa soveel meer is as net ‘n bagasiedraer. Daar word ‘n spesiale band gesmee tussen ‘n bergklimmer en ‘n Sjerpa. Met hierdie beeld in gedagte, wil ons hierdie jaar medereisigers vir ons jongmense bied. Stellastraatgemeente werk met ‘n mylpaalbediening vir die jeuggroepe. Die Graad 11 leerlinge verbind hulself aan die kerk en daarna word hulle as Stuurlinge (matrieks) in die wêreld in gestuur. Sjerpa’s word dan genooi om saam met hulle hierdie nuwe lewensfase binne te gaan, sonder om die pad vír hulle te stap. Die rol van ‘n Sjerpa kan baie verskil, afhangende van die behoeftes van die reisiger (jongmens).

- Claudi Opperman

‘n Sjerpa is iemand met kennis, lewensondervinding en wysheid. Hulle het empatie met die leefwêreld en leefwyse van ‘n matriekleerling. Hulle het ook goeie menseverhoudings. Sjerpa’s is iemand wat self ‘n pad saam met die Here loop en beleef dat Hy saamloop. Hulle is gewillig om ‘bagasie te dra’, sonder om die reis oor te neem. Hulle is betroubaar, nie-veroordeelend nie, en goeie luisteraars. ‘n Sjerpa wil nie die rol van die kerk of die ouers inneem nie, maar net ‘n ondersteunende rol speel (vanaf die kerk se kant af) in hierdie jongmens se lewe. Die Sjerpaprojek is nog in sy babaskoene en niemand weet waarheen dit oppad is nie. Ons is self nie seker wat die uitkomste of die verwagtings is nie. Wat ek wel weet, is dat ek bitter opgewonde is om by hierdie projek betrokke te wees. My gebed is dat die Sjerpaprojek ‘n gemeentekultuur sal word. Mag ons hierdie jaar leer om mekaar se laste te dra.


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 334 745, Rekeningnaam: NG Suidoos-Pretoria, Tjekrekeningno: 540580022 Stellastraat 158 Waterkloof 0181

www.stellastraat.co.za

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Dankie aan die Erediensversorgers DAG EN DATUM

08:30

Sondag 29 Januarie

Herman Combrink (Koördineerder) Faan Grundlingh Magdaleen du Plooy Sakkie en Kotie Perold Sannie Gerber Danie Swart Johan Minnaar Miranda Naudé

Aan diens: Herman Combrink Sel 083 458 9270

Sondag 5 Februarie Aan diens: Niel Sapsford Sel 082 468 3776

10:00

Nickie Combrink (Koördineerder) Andries Pretorius Nico Mans Charl Crouse Rianna Gerber Salie Joubert Henri Kriek Sarita Maree

Neil Sapsford (Koördineerder) Magdaleen du Plooy Elma de Bruin Sannie Gerber Susan Gerber Miranda Naudé Kotie en Sakkie Perold Gustie van der Vyver

Rianna Gerber (Koördineerder) Alex Bosman Andries Pretorius Graad 6 leerlinge

Edward Leach (Koördineerder) Imke Bolt

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Dankie vir die blomme Nancy Blomerus

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Zak Lombaard (Koördineerder) Imke Bolt Teo Bosman

Teeskink

Deurdiens 08:30

Adoramus 18:00

18:00

10:00

Na 1ste diens

Na 2e diens

Vandag

Kobus en Margie Kleynhans

André en Lynette Ferreira

Vandag

Boksombende Omgeegroep

Anton en Lisa Crouse Deon en Chantal Olckers

5 Feb

Johann en Annatjie Kotze

Susan Venter Suzette Truter

5 Feb

Vinknes Omgeegroep

Annelize Coetzee en familie

Verjaardae 29 Januarie - 4 Februarie 2012 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag 29

Minette Craffert, Ulyla Gregory, Lizette Lombaard, Elaina Lotter, Mari Lourens, Marlette Roux, Nina van Jaarsveld, Magdel van Jaarsveld, Theo Wessels

30

Fanie Burger, Neville Leach, Gerrie Moolman, Dalene Rohde, Theo Sandrock, Dete Schutte, Marieta Steyn, Minétte Teessen, Erik Terblanche, Philip van den Heever, Jemima Viviers

31

Wynand du Preez, Danie Engelbrecht, Daniël Laäs, Danielle Markram, Bertie Oberholster, Philip Oosthuizen, Andreas Potgieter, Ronel Rensburg, Wilma Visser

01

Ronell Mentz, Jon Seeliger, Elmien van Deventer

02

Elani Breytenbach, Sippu Denton, Elke du Toit, Philda du Toit, Roelof Erasmus, Lorenzo Lamprecht, Karien Meiring, Petro Roux, Emelia Swart, Nicholie van Biljon, Nick van der Merwe, Marinda van der Westhuizen

03

Ona Ackermann, Dian Broodryk, Carike den Boer, Datis du Preez, Hannes Louw, Mila Pienaar, Frances Seeliger, Surita Siebrits, Cathrine van Staden Faan Barnard, Morgan Booysen, Bill Bramley, Piet Jordaan, Pieter Joubert, Danie Lombard, Gideon Nel, Malan Nel

04

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 29 Januarie 2012  

Aankondiginge 29 Januarie 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you