Issuu on Google+

TABLEWARE COLLEC TION


3

Letter from Director-General | Nagovor direktorja Precious customers, dear friends,

Cenjeni kupci, dragi prijatelji. Each product is at rst only an excellent idea. The path from an idea to excellent products is full of challenges, changes, creative considerations and obstacles that have to be overcome. Our excellent products can be found in the new catalogue of Steklarna Hrastnik, which is in front of you.

We know what we want. We create quality products that emphasize the timelessness of shapes and trendy design of our products. We promote the products you cherish. We, in Steklarna Hrastnik, are exible and always open to new ideas. We always develop new products and provide comprehensive support to our customers. For the superior quality of glass, which is ensured by carefully selected raw materials of European origin, the deviations are not tolerated and nothing is left to the coincidence. The crystal clear glass, rich and more than fteen decades old tradition, and constant development and cooperation with our partners, will guarantee the buyer to receive a technologically superior product with high quality and long lifespan. We are proud that we were able to increase the visibility of our own brand Vitrum. Moreover, we present the brand High glass, the products of which are special glass packagings. We move limits with our handmade products, which are exceptional in their dimension and weight. We strive to be professional, dedicated, and committed; and also in future we will strive to get to know our customers and listen to them. Furthermore, we will keep in mind the sustainable development, rational use of natural resources, and the continued personal growth of our employees. Due to our employees, we successfully walk on the path of excellence that we have so carefully outlined. Kind regards, Andrej Božič The Director-General of Steklarna Hrastnik

Vsak odličen izdelek je najprej ideja. Pot od ideje do odličnih izdelkov pa je včasih polna izzivov, sprememb, ustvarjalnih premislekov in tudi preskakovanja na videz nepremostljivih ovir. Naše odlične izdelke najdete v novem katalogu Steklarne Hrastnik, ki je pred vami. Vemo, kaj hočemo. Ustvarjamo izjemno kakovost izdelkov, ki poudari brezčasnost oblik in trendovski dizajn naših izdelkov. Prizadevamo si za to, kar cenite tudi vi. V Steklarni Hrastnik smo prilagodljivi in vedno odprti za nove ideje. Intenzivno razvijamo nove izdelke in zagotavljamo vsestransko podporo našim kupcem. Toda pri vrhunski kakovosti stekla, ki jo zagotavljamo s skrbno izbranimi surovinami evropskega izvora, ne dopuščamo odstopanj in ničesar ne prepuščamo naključju. Briljantno čisto steklo, združeno z bogato, več kot petnajst desetletij dolgo tradicijo ter nenehnim razvojem in sodelovanjem z našimi partnerji je zagotovilo kupcu, da bo prejel tehnološko dovršen izdelek visoke kakovosti in z dolgo življenjsko dobo. Ponosni smo, da smo uspeli povečati prepoznavnost lastne blagovne znamke Vitrum. Poleg tega predstavljamo blagovno znamko izdelkov specialne steklene embalaže High glass. Na programu ročne izdelave steklenih izdelkov pa premikamo meje mogočega v izdelavi dimenzijsko in po teži izjemnih izdelkov. Strokovno, profesionalno, predano, zavzeto ter predvsem z velikim posluhom za kupca bomo delovali tudi v bodoče. In ob tem ne bomo pozabili na trajnostni razvoj, na racionalno porabo naravnih virov ter na nenehno rast naših sodelavcev. Zaradi naših zaposlenih uspešno stopamo po poti odličnosti, ki smo jo tako skrbno začrtali. S spoštovanjem, Andrej Božič Generalni direktor Steklarne Hrastnik d.o.o.


Table of content | Kazalo Letter from Director- General | Nagovor direktorja 3 History | Zgodovina

6

Certi cations | Certi kati

8

Decoration | Dekoracija

10

DRINKWARE Tumblers | kozarci

12

Stephanie

14

Stephanie optic

15

Stephanie stripes

15

Moviestar

NEW

16

Celsyum

NEW

16

14

Rondo

16

Rondo optic

16

Tavola

17

Brussels

17

Zip

17

Maxim

17

Friends

18

Bricks

18

Dalia

18

SodÄ?ek

19

Amantea

19

Geo

19

Speak

19

Max

20

Impilabile

21

Impilabile optic

21

Tina

22

Polite

23

Mars

23

Praga

24

Golding

24

Willy

25

Lux

25

Beer mugs | vrÄ?i za pivo

26

Berna

27

Berna clear Tudor

27 28

Europa

28

Star

29


5

Spirits | kozarci za žganje Carafes | karafe

30 32

HOME & KITCHEN DECORATION Kitchen jars | kozarci

Frak

33

Stephanie unsquare

Belgium Caraf

33

London Caraf

33

Giftware | darilni program Vases | vaze

Simplicity

NEW

34

Aesthetic Noum Friends

NEW

34 34 34

Stefan

35

Jugs | vrči

36

Dalia

37

Max Impilabile

37

Friends

37 38

Ben

39

Wine jug

39

Hot drinks | topli napitki Mocca

40 41

Geo

52 54 55 56

Rondo Flora

56 57 57

Conic

57

Qube

57

Rondo box Crater Flute Fantasy Biva Rina Tina Floral story

57 57 58 58 59 59 59 61 62

Beer mug

62

41

Plate Floral Decanter Amfora Aquarium

Liberty Angelo

41 42

Saturn Senso

64

Julia

42

Maya

Monaco

42

Ashtrays | pepelniki

Cezar Barchetta

42 43

Standard Rondo

64 64 65 65 65

Venezia

43

Trio

65

Dalia

43

Candleholders | svečniki

Boston

43

66 67

TABLEWARE ACCESORIES Bowls | sklede

44

Puzzle NEW Elega

46 46

Sunrise

46

Elega

46

Stephanie

47

Stephanie stripes

47

Dessert bowls | sadne kupe

48

Stephanie

49

Stephanie stripes

49

Dalia

46

Digit Trixy Rondo Carmen Depot Narvik

62 63

67 67 67 67 67

Freedom Items available per order Tumblers | kozarci Pots | skodelice

68 68 70

Dessert bowls | sadne kupe Bowls | sklede Candleholders | svečniki

71 71 72

49

Vases | vaze Ashtrays | pepelniki

73 73

Max

50

Miscelaneus | razno

73

Hip

50

Reference items | exclusivity

74

Rock

50

Legend | legenda

76

Impilabile

50

Classico

51

Packing code |oznake pakiranja

76

Mars

51

Conversion factors | pretvorbeni faktorji

77


6

History I Zgodovina

Glass is a beautiful transparent or coloured substance that is both hard and fragile or as precious as a gem, thus offering new possibilities of formation and use. Glass is an art. In the ancient Egypt, glass was an ornament of the highest social classes, as it was attributed the beauty of jewels and shown a sacral honour. Thousands of years later, with the development of glass-blowing techniques, the purpose of glass exceeded the formation of precious and rare drinking vessels. Centuries passed before glass became an everyday useful object, the beauty of which can still be worshipped as art through the formation of various products. In the beginning of the 17th century, in Slovenian forests, history witnessed the very beginning of the art of glass – i.e. the so-called “glažute” (Glashuette).

Steklarna Hrastnik 1909.

Steklo je čudovita prozorna ali barvna snov, ki kot trda in hkrati krhka in kot drag kamen ponuja vedno nove možnosti oblikovanja in uporabe. Steklo je umetnost. V starem Egiptu je bilo steklo okras najvišjih družbenih slojev, ki so mu pripisovali lepoto draguljev in izkazovali sakralno čast. Tisočletja pozneje, z razvojem tehnike pihanja stekla, je namen stekla presegel oblikovanje dragih in redkih posod za pitje. Pretekla so še stoletja, da je steklo postalo vsakdanji uporabni predmet, katerega lepoto skozi oblikovanje različnih izdelkov še danes častimo kot umetnost. V začetku 17. stoletja so v slovenskih gozdovih nastajali prvi zametki steklarske umetnosti, tako imenovane »glažute« (Glashuette). Steklarna Hrastnik je bila ustanovljena leta 1860 in že po dobrem desetletju je prerasla v eno največjih steklarn tedanje Avstroogrske. Z uvedbo generatorskega plina za pogon steklarskih peči v letu 1873 si je pridobila sloves najsodobnejše steklarne v pokrajini. Prvotni proizvodni program Steklarne Hrastnik so predstavljala votla stekla, torej kozarci, steklenice in podobni uporabni predmeti, večkrat oplemeniteni s slikanjem in brušenjem. Iz začetne, izključno ročne proizvodnje, se je ob izteku preteklega stoletja v Hrastniku začela razvijati proizvodnja izdelkov s pomočjo stiskalnic. Do druge svetovne vojne je podjetje v proizvodni proces vključilo tudi polavtomatske proizvodne linije, ki so bile namenjene predvsem proizvodnji embalažnega stekla. Izdelki iz stekla so bili najrazličnejših barv. Leta 1959 so v Steklarni Hrastnik pognali avtomatski stroj za izdelavo drobne steklene embalaže, ki je prvi korak

Steklarna Hrastnik was founded in 1860 and one decade later grew into one of the largest glass industries on the territory of the then Austro-Hungarian Empire. With the implementation of the generator gas for operating glass furnaces in 1873, Steklarna Hrastnik gained the reputation of the state-of-the-art glass industry in the area. The initial production programme of Steklarna Hrastnik included hollow glasswork, i.e. drinking glasses, bottles and similar useful items, which were mostly ground or adorned with various images. At the end of the 19th century, the initial, exclusively manual production in Hrastnik developed into production using presses. Until the Second World War, the company's production process also included semiautomatic production lines, which were mostly focused on the production of glass packaging. Glass products were made in different colours. In 1959, Steklarna Hrastnik witnessed the start-up of the automatic machine for the production of small glass packaging, which was the company's rst step towards

Vrč za pivo - ročno pihano (1905). Beer jug - hand blown technology (1905).


7

the later independent facility for the automatic production of small glass packaging, drinking glasses, bottles and other products. In 1977 the company introduced the rst electronically-controlled glass equipment. Following the downfall of the Yugoslav market in 1991, Steklarna Hrastnik instantly lost almost the only large sales market. The company saw sales opportunities on the European market, where it successfully penetrated with the development of high-volume production, decreased production costs and the creation of sales processes based on the economy of scale. The restructuring strategy was fast and effective that it additionally developed glass production in Hrastnik. In year 2000 the subsidiary company Steklarna Hrastnik Opal d.o.o. was established, company which produces glass components for lighting and which has taken over the entire manual and semi-automatic production of the company. Steklarna Hrastnik still manages all the highlyautomatic production processes for the production of glass packaging and glass tableware. In 2005, a new factory was established for the production of special glass packaging – i.e. the Special business unit. The core of Steklarna Hrastnik is represented by the Vitrum business unit, which specialises in the production of table glassware.

Ročno pihan in brušen vrč izjemne oblike in kakovosti. Datira v čas pred drugo svetovno vojno. Hand-blown and cut glass pitcher of exceptional form and quality. Dated before the second World war.

Izjemen izdelek iz polavtomatske stiskalnice - skleda in krožnik. Izdelka verjetno datirata izpred druge svetovne vojne. Exceptional products from semi-automatic press - bowl and plate. These products are probably dated from before the second World war.

podjetja h kasnejšemu samostojnemu obratu avtomatske proizvodnje drobne steklene embalaže, kozarcev, stekleničk in drugih izdelkov. Letu 1977 je steklarna vpeljala prvi elektronsko krmiljen steklarski stroj. Z razpadom jugoslovanskega trga v letu 1991 je Steklarna Hrastnik v trenutku izgubila skoraj edini večji prodajni trg. Podjetje je prodajne priložnosti poiskalo na evropskem trgu, kamor je uspešno prodrlo z razvojem velikoserijske proizvodnje, zniževanjem proizvodnih stroškov in izgradnje prodajnih procesov na temeljih ekonomije obsega. Strategija prestrukturiranja je bila hitra in učinkovita, zato je še dodatno razvila proizvodnjo stekla v Hrastniku. V letu 2000 je pričelo s poslovanjem hčerinsko podjetje Steklarna Hrastnik - Opal d.o.o., podjetje za proizvodnjo steklenih komponent svetil, ki je prevzelo vso ročno in polavtomatsko proizvodnjo podjetja. V okviru Steklarne Hrastnik je ostala vsa visoko avtomatska proizvodnja za proizvodnjo embalažnega stekla in stekla »pogrnjene mize«. Leta 2005 je z obratovanjem pričela nova tovarna za proizvodnjo specialne steklene embalaže, poslovna enota Special. Jedro Steklarne Hrastnik predstavlja poslovna enota Vitrum, ki je specializirana za proizvodnjo namiznega stekla.

Steklarna Hrastnik danes. Steklarna Hrastnik today.


8

Certi cations | Certi kati

Declaration of Conformity 1. Supplier

STEKLARNA HRASTNIK, d.o.o.

2. Products covered with the Declaration

·

All products made in Steklarna Hrastnik VITRUM

3. Purpose of products use

·

Different types (food, other)

4. Implemented management

·

ISO 9001:2008 - Quality management system

·

Normal Na - Ca glass

·

Glass density:

·

Thermal expansion coefficient: α

·

Impact resistance:

systems 5 . General characteristics

6. Optical characteristic

ρ

2,49 g/cm³ 91 . 10 ¯7 / K

0,65 J

· SIST EN ISO 11664 - 4:2008 CIE LAB method · ·

= min 95 a (green - red line ) = 0 +_ 0,5 b (yellow blue line) = 0 +_ 0,5

·

Croma (colourness ) = max 0,5

·

Lightness

7. Water resistance

ź

8. Documents for reference

ź Art.7 of Decree on the management of packaging and packaging waste (OJRS 84/2006,

ź

ź ź ź ź 9. Dishwasher resistance - clear glass products

ź ź

10. Dishwasher resistance decorated glass products

ź

III. class under ISO 719 Hydrolytic resistance of glass grains at 98⁰C. Method of test and classification.

106/2006, 110/2007, 67/2011, 68/2011); Art. 11 of Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste, regarding the provisions of Art. 3 of Commission Decision 2001/171/EC of 19 February 2001, amended by Commission Decision 2006/340/EC of 8 May 2006, establishing the conditions for a derogation for glass packaging in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste p.1a, Art 3 of Regulation No. 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 Oct 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repaeling Directive 80/590 EEC and 89/109 EEC (this statement relates according to analysed parameters of specific migration of Cadmium, Lead, Barium, Antimony, Cobalt and Zinc). For decorated products we declare the conformity by customer requirements. Art 33 of the European REACH Regulation 1907/2006/EC about the duty to provide the relevant information about substances in articles in order to allow safe use of the article. ASTM C - 149/ EN ISO 7459:2000 Thermal Shock Resistance of Glass Containers (42°C temp. difference resistance) ASTM C - 148 Polariscopic Examination of Glass Containers (Residual stress max 100 n m/cm). Measuring Instruments Directive (MID) 2004/22/EC: Affixation of the filling mark . DIN 10511 Determination of dishwasher resistance -Commercial glasswashing with glasswashing machines; Clear glass products resist min 3000 cycles without the visible change DIN EN 12875 Mechanical dishwashing resistance of utensils; Clear glass products resist min 500 cycles without the visible change.

DIN 10511 Determination of dishwasher resistance - Commercial glasswashing with glasswashing machines Decorated glass products resist min 1500 cycles without the change regarding the color. ź DIN EN 12875 Mechanical dishwashing resistance of utensils; Decorated glass products resist min 180 cycles without the change regarding the color.


9

Dishwasher safe (up to 3000 washes)*

Več kot 3000 pranj v pomivalnem stroju* Varno v mikrovalovni pečici

Microwave safe

Visoka kakovost briljantni izgled

High quality brilliant glass

Čisto steklo brez težkih kovin*

Pure glass free of heavy metals* *To ne velja za dekorirano steklo. This does not apply to the decorated glass.

11. Dishwasher resistance sprayed glass products (transparent organic and covered organic color)

ź

ź ź

DIN 10511 Determination of dishwasher resistance - Commercial glasswashing with glasswashing machines Sprayed glass products (transparent organic and covered organic color) resist minimum 1500 cycles without the change regarding the color. DIN EN 15284 Mechanical dishwashing resistance of utensils; Sprayed glass products (transparent organic color) resist minimum 210 cycles without the change regarding the color. Sprayed glass products (covered organic color) resist minimum 170 cycles without the change regarding the color.

12. Resistance to microwave heating - clear and decorated products

ź

DIN EN 15284 Materials and articles in contact with food stuffs - Test method for the resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic or plastic cookware

13. Sampling procedures

ź

DIN ISO 2859 Sampling procedures for inspection by attributes

14. Classification in terms of AQL

ź ź ź

Critical nonconformity AQL 0,65 Major nonconformity AQL 2,5 Minor nonconformity ALQ 4

Volume marks I volumske oznake Steklarna Hrastnik is the only certi ed provider of restaurant glass stamping in Slovenia. In 2004, the company acquired a certi cate con rming that company meets the requirements of the MID (European Measuring Instruments Directive). Compliance is monitored by the Metrology Institute of the Republic of Slovenia (MIRS), which carries out annual control examinations and extends the certi cate’s validity. Stamping legislation requires that the product must carry a CE mark, the year of manufacture and the number of the noti ed body that monitors the compliance of the stamping. As we are a certi ed stamp manufacturer we offer our services to our clients. Certi es stamp used by Steklarna Hrastnik is:

Steklarna Hrastnik je edini certi ciran ponudnik žigosanja gostinskih kozarcev v Sloveniji. Leta 2004 smo pridobili tudi certi kat, ki potrjuje, da izpolnjujemo zahteve evropske direktive MID (direktiva, ki pokriva področje merilnih instrumentov, kamor spada tudi žigosana gostinska posoda). V podjetju smo vpeljali sistem žigosanja, ki izpolnjuje vse zahteve te direktive. Nad ustreznostjo bdi Urad Republike Slovenije za meroslovje (MIRS), ki vsako leto izvaja kontrolne presoje ter podaljšuje veljavnost certi kata. Poleg tega žiga, mora biti produkt označen še z oznako CE, letnico izdelave in številko proglašenega organa, ki izvaja nadzor nad ustreznostjo žigosanja. Ker smo certi ciran izdelovalec žigov nam tudi drugi kupci večkrat zaupajo, da izdelujemo žig v njihovem imenu. Žig, ki ga uporablja Steklarna Hrastnik je:


10

Decoration I Dekoracija Colours reveal much more than we dare to realize. The colours we choose and the colours we are attracted to are never just by coincidence. They reveal secrets that are usually hidden deep within our subconscious, but with certain pieces, those secrets can become crystal clear. Colours create a pleasant environment, have a supportive and calming effect and create a huge in uence upon our everyday life.

Barve razkrivajo več, kot si upamo pomisliti. Ni naključje, kakšno barvo izberemo ali katere barve nas privlačijo. Razkrivajo skrivnosti, ki so običajno zavite globoko v podzavesti posameznika, z izdelkom pa lahko postanejo kristalno čiste. Barve ustvarjajo prijetno okolje, delujejo vzpodbudno in pomirjajoče ter imajo velik vpliv na naš način življenja.

DIREKTNI TISK IN ODLEPNE SLIKE Kadar združimo barve z novimi miselnimi vzorci, dobimo izdelek, ki izraža dojemanje sveta. Oplemeniteno steklo v različnih tehnikah je za nas posebna izkušnja, včasih tudi preizkušnja, ki je na koncu vedno okronana z zadovoljstvom potrošnikov. Naše proizvodne zmogljivosti nudijo širok spekter dekoriranja, tako na področju industrije pijač, kot na področju pogrnjene mize. S tehniko direktnega tiska ali odlepnimi slikami lahko zagotovimo visoko odpornost tiska in fotorealističen izgled dekorja. Prav tako pa lahko ustvarimo reliefni dekor v prozorni ali obarvani izvedbi. DIRECT PRINT AND DECALS When we combine colours using new patterns of thinking, we create products that express how we see the world. For us, processed glass that has been shaped using various techniques is a profound experience and sometimes a challenge, but in the end, it is always rewarded when we experience the satis ed looks of our customers. Our production capacity offers a wide range of decorations in the area of promotional glass for the beverage industry as well as for tableware collections. With direct print and decals, we are able to ensure a high level of print resistance and a photorealistic appearance of the decoration. We are also able to create relief decorations in a transparent or coloured version.


11

BRIZGANJE Igra barv je od ustvarjalca do ustvarjalca drugačna in odraža svojevrstnost in enkratnost njegovega izražanja. Z brizganjem lahko poljuben steklen izdelek pobarvamo z željeno barvo, s čimer dobi videz obarvanega stekla. Barvna paleta je zelo široka in zadovolji še tako zahtevnega naročnika. SPRAYING The play of colour is varied from designer to designer, re ecting the uniqueness of their expression. Using the spray technique, any item can be decorated with a chosen colour, giving it the appearance of coloured glass. We offer an extensive range of colours that will satisfy even the most discerning clients.

KEMIČNA OBDELAVA STEKLA S kemično obdelavo stekla lahko dosežemo poseben, skoraj neprosojen izgled steklenega izdelka, ki je na otip rahlo žameten. V kombinaciji z ostalimi tehnikami pa lahko takšen izdelek postane zares nekaj posebnega.

FROSTING The chemical treatment of glass provides pieces with a unique, almost non-transparent appearance and a texture that feels similar to velvet. In combination with other techniques, frosted pieces are transformed into something very special.

ADDITIONAL SERVICES Designers and other expert employees at Steklarna Hrastnik can help you with creating your own decorations for the glass products of your choice. It will be our pleasure to give you advice and offer suggestions, ideas and solutions for decorated pieces for companies or individuals, including promotional products and related packaging and pieces for promotional campaigns.

DODATNE STORITVE Oblikovalci in drugi strokovni sodelavci Steklarne Hrastnik vam lahko pomagamo pri izvedbi vaše lastne dekoracije na izbrane steklenie izdelke. Z veseljem vam bomo svetovali, pripravili več predlogov in idejnih rešitev pri namenskem dekorju po željah podjetja ali posameznika, promocijskih izdelkih in pripadajoči embalaži ter pri oglaševalskih akcijah.


DRINKWARE Tumblers l kozarci

14

Beer mugs l vrči za pivo

26

Spirits l kozarci za žganje

30

Carafes l karafe

32

Jugs l vrči

36

Hot drinks l topli napitki

40


DRINKWARE

13


14

Stephanie

Stephanie JUICE

Stephanie LD

Stephanie WATER

Stephanie WINE

Stephanie SPIRIT*

0688050 36 cl/ 12.2 oz 380 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 146 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0688040 24 cl/ 8.1 oz 265 g ø 67 mm/ 2.6 inch h 125 mm/ 4.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1218

0688030 30 cl/ 10.1 oz 320 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140 B12 PQ: 960 B24 PQ: 768

0688020 20 cl/ 6.7 oz 230 g ø 76 mm/ 3 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650 B24 PQ: 864

0688011 5,6 cl/ 1.7 oz 83 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760

Also in Stephanie collection

p. 47

p. 49


tumblers DRINKWARE kozarci

Stephanie optic

Stephanie JUICE optic

Stephanie WATER optic

Stephanie WINE optic

Stephanie SPIRIT optic

0688051

0688031

0688022

0688012

34,5 cl/ 11.7 oz 405 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 146 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

28,6 cl/ 9.7 oz 379 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140 B12 PQ: 960 B24 PQ: 768

21,3 cl/ 7.2 oz 275 g ø 76 mm/ 3 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650 B24 PQ: 864

5 cl/ 1.7 oz 92 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760

Stephanie stripes

Stephanie Juice STRIPES*

Stephanie LD STRIPES*

Stephanie WATER STRIPES*

Stephanie WINE STRIPES*

Stephanie SPIRIT STRIPES*

0688053 35,5 cl/ 12.2 oz 380 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 146 mm/ 5.7 inch B6 PQ: 798

0688043 24 cl/ 8.1 oz 285 g ø 67 mm/ 2.6 inch h 125 mm/ 4.9 inch B6 PQ: 1218

0688033 30 cl/ 10.1 oz 313 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 1140

0688023 21,5 cl/ 7.2 oz 260 g ø 76 mm/ 3 inch h 85 mm/ 3.3 inch B6 PQ: 1650

0688013 5,3 cl/ 1.8 oz 90 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760

Also in Stephanie collection

* available per order

p. 47

p. 49

15


16

Moviestar

Celsyum NE W

NE W

Moviestar LD

Moviestar WATER*

Celsyum

0861040 48 cl/ 16.2 oz 560 g 81mm/ 3.2 inch h 160 mm/ 6.3 inch C4 PQ: 576

0861030 35 cl/ 11.8 oz 380 g 82 mm/ 3.2 inch h 106 mm/ 4.1 inch C4 PQ: 640

0858000 26 cl/ 8.8 oz 353 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 99 mm/ 3.9 inch C1/12 PQ: 720 C2/6 PQ: 720

Rondo

Rondo optic

Rondo LD*

Rondo WATER*

Rondo LD*

Rondo WATER*

42 cl/ 14.2 oz 425 g ø 82,4 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

0787030 36 cl/ 12 oz 340 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 97 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960

0812040 42 cl/ 14.2 oz 425 g ø 82,4 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

0812030 36 cl/ 12 oz 340 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 97 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960

Also in Rondo collection

p. 57

p. 65

* available per order


tumblers DRINKWARE kozarci

Tavola

Zip

Tavola LD*

Tavola WATER*

Tavola WINE*

0756030 37 cl/ 12.5 oz 395 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0756020 27 cl/ 9.1 oz 295 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

0756010 16 cl/ 5.4 oz 205 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650

Zip LD

Zip WATER

28 cl/ 9.5 oz 385 g ø 77 mm/ 3 inch h 145 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0757030 22,5 cl/ 7.6 oz 280 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 80 mm/ 3.1 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254 B24 PQ: 768

Maxim

Brussels

Brussels LD*

Brussels WATER*

Brussels WINE*

Maxim big

Maxim small

0048000 31 cl/ 10.4 oz 255 g ø 66 mm/ 2.6 inch h 140 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 1050

0047000 30 cl/ 9.1 oz 300 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 86 mm/ 3.4 inch B6 PQ: 1254

0046000 22,5 cl/ 7.6 oz 250 g ø 76 mm/ 3.0 inch h 80 mm/ 3.1 inch B6 PQ: 1650

0849022 42,5 cl/ 14.3 oz 410 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 142 mm/ 5.6 inch B6 PQ: 798

0849012 29 cl/ 9.8 oz 320 g ø 90 mm/ 3.6 inch h 96 mm/ 3.8 inch B6 PQ: 864

* available per order

17


18

Friends

Bricks

Friends LD

Friends WATER

Bricks LD

Bricks WATER

0744040 36 cl/ 12.2 oz 350 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch B6 PQ: 798 B24 PQ: 576 A3/12 PQ: 432

0744030 30 cl/ 10.1 oz 300 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch B6 PQ: 1140

0744041 34,4 cl/ 11.6 oz 411 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

0744033 31,5 cl/ 10.6 oz 300 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

Also in Friends collection

p. 38

p. 34

Dalia

Dalia LD 1309050 33 cl/ 11.1 oz 360 g ø 83,5 mm/ 3.3 inch h 170 mm/ 6.7 inch A2/12 PQ: 432 A3/12 PQ: 288 B6 PQ: 576 Also in Dalia collection

p. 37

p. 43

p. 49


tumblers DRINKWARE kozarci

Sodček

Sodček 0,2L* 20 cl/ 6.7 oz 170 g ø 63,5 mm/ 2.5 inch h 106 mm/ 4.1 nch B12 PQ: 1512 B6 PQ: 1944

Amantea

Sodček 0,1L*

Amantea LD

Amantea WATER

Amantea WINE

1039010 10 cl/ 3.4 oz 75 g ø 53 mm/ 2.1 inch h 81 mm/ 3.2 nch B12 PQ: 2772

4009040 35 cl/ 11.8 oz 275 g ø 72 mm/ 2.8 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 798

4009030 34 cl/ 11.5 oz 230 g ø 84,3 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

400902 23 cl/ 7.8 oz 175 g ø 76 mm/ 3 inch h 81 mm/ 3.2 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650

Speak

Speak* 0855030 32 cl/ 10.8 oz 298 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 105 mm/ 4.1 nch B6+6 PQ: 768+768 C2+2 PQ: 1152

Geo

Speak candle*

Geo LD

Geo WATER

0856000 259 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 26 mm/ 1 nch

4065040 36 cl/ 12.2 oz 328 g ø 77,7 mm/ 3.1 inch h 147 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 882 A3/12 PQ: 648

4065030 28 cl/9.5 oz 296 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 101 mm/ 3.9 inch B6 PQ: 1260 A3/12 PQ: 864

Also in Geo collection

p. 41

* available per order

19


20

Max

Max XXL

Max SLD

Max stackable*

Max LD 0,3L

Max LD

Max LD 0,2L

0729070 66 cl/ 22.3 oz 675 g ø 98,5 mm/ 3.9 inch h 174 mm/ 6.8 inch C4 PQ: 336 B6 PQ: 360

0729061 55 cl/ 18.6 oz 565 g ø 92 mm/ 3.6 inch h 162 mm/ 6.4 inch B6 PQ: 480 B24 PQ: 480

0729130 39 cl/ 13.2 oz 512 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 159 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 756

0729040 34 cl/ 11.5 oz 360 g ø 78 mm/ 3 inch h 138 mm/ 5.4 inch B6 PQ: 798 B24 PQ: 576 A3/12 PQ: 432

0729415 41,5 cl/ 14 oz 473 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 149 mm/ 5.9 inch B6 PQ: 756

0729110 27 cl/ 9.1 oz 340 g ø 76 mm/ 3 inch h 117 mm/ 4.6 inch B12 PQ: 840 B6 PQ: 1008

Max D.O.F*

Max WATER

Max SPIRIT

0729030 36 cl/ 12.2 oz 385 g ø 97 mm/ 3.8 inch h 100 mm/ 3.9 inch B6 PQ: 960

0729020 26 cl/ 8.8 oz 290 g ø 86 mm/ 3.3 inch h 90 mm/ 3.5 inch B6 PQ: 1254 B24 PQ: 768

0811000 4,5 cl/ 1.5 oz 66 g ø 49 mm/ 1.9 inch h 57 mm/ 2.2 inch B6 PQ: 4446

Also in Max collection

p. 37

p. 50


tumblers DRINKWARE kozarci

Impilabile

Impilabile SLD*

Impilabile LD*

Impilabile WATER* Impilabile WINE*

0797000 45 cl/ 15.2 oz 380 g ø 87 mm/ 3.4 inch h 145 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0785040 38 cl/ 12.8 oz 400 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0785030 36 cl/ 12.2 oz 340 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 90,5 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960 B24 PQ: 768

0785020 27,5 cl/ 9.3 oz 240 g ø 86 mm/ 3.3 inch h 84 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254 B24 PQ: 864

Impilabile SLD optic*

Impilabile LD optic*

Impilabile WATER optic*

Impilabile WINE optic*

0803050 45 cl/ 15.2 oz 400 g ø 87 mm/ 3.4 inch h 145 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0809040 37,5 cl/ 12.6 oz 430 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0803030 36 cl/ 12.2 oz 340 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 90,5 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960 B24 PQ: 768

0803020 26 cl/ 8.8 oz 240 g ø 86 mm/ 3.3 inch h 84 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254 B24 PQ: 864

Impilabile SLD bubble*

Impilabile LD bubble*

Impilabile WATER bubble*

0797010 46 cl/ 15.5 oz 400 g ø 87 mm/ 3.4 inch h 145 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0785043 38 cl/ 12.6 oz 400 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

0785035 37 cl/ 12.5 oz 336 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 90,5 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960 B24 PQ: 768

Also in Impilabile collection

p. 37

p. 50

Also in Impilabile optic collection

p. 37

* available per order

21


22

Tina

Tina 25

Tina 22

0025000 25 cl/ 8.4 oz 255 g ø 75 mm/ 2.8 inch h 88 mm/ 3.4 inch B6 PQ: 1650 B24 PQ: 864 A3/12 PQ: 1800 A3/6 PQ: 1080

0022000 22 cl/ 7.4 oz 200 g ø 55,3 mm/ 2.1 inch h 143 mm/ 5.6 inch B6 PQ: 1332 B24 PQ: 1296 B36 PQ: 1296

Tina 31

Tina 32

Tina 26*

0031000 29 cl/ 9.8 oz 260 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 141 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 1116 B12 PQ: 1680 B24 PQ: 576 B48 PQ: 1296 A3/12 PQ: 648

0032000 31 cl/ 10.4 oz 260 g ø 60 mm/ 2.3 inch h 166 mm/ 6.5 inch B6 PQ: 1296 B12 PQ: 1296 B24 PQ: 1080 B48 PQ: 960 A3/6PQ: 810

0026000 26 cl/ 9.8 oz 250 g ø 59 mm/ 2.3 inch h 146 mm/ 5.7 inch B6 PQ: 1116 B36 PQ: 1296

Tina 20 19 cl/ 6.4 oz 235 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 79 mm/ 3.1 inch B6 PQ: 1650 B48 PQ: 1440

Tina 4018*

Tina 4005*

Tina 4013*

4018000 25 cl/ 8.4 oz 255 g ø 57 mm/ 2.2 inch h 151 mm/ 5.9 inch B6 PQ: 1596

4005000 17 cl/ 5.7 oz 190 g ø 54 mm/ 2.1 inch h 122 mm/ 4.8 inch B6 PQ: 1332

4013000 25,5 cl/ 7.6 oz 255 g ø 57 mm/ 2.2 inch h 153 mm/ 6 inch B48 PQ: 960 B6 PQ: 1116


tumblers DRINKWARE kozarci

Polite

Polite 0,5L

Polite 0,4L

Polite 0,3L

Polite 0,25L

Polite 0,2L

4053050 67 cl/ 22.6 oz 585 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 250 mm/ 9.8 inch B6 PQ: 504

4053040 53 cl/ 18 oz 500 g ø 77 mm/ 3 inch h 220 mm/ 8.7 inch B6 PQ: 504

4053030 41 cl/ 13.9 oz 350 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 210 mm/ 8.3 inch B6 PQ: 624

4053025 33 cl/ 11.1 oz 325 g ø 66 mm/ 2.6 inch h 184 mm/ 7.2 inch B6 PQ: 960

4053020 27 cl/ 9.2 oz 305 g ø 63,7 mm/ 2.5 inch h 164 mm/ 6.5 inch B6 PQ: 1296

Mars 0,5L*

Mars 0,4L*

Mars 0,3L*

Mars 0,25L*

4064050 63 cl/ 21.6 oz 534 g ø 78 mm/ 3.1 inch h 249 mm/ 9.8 inch B6 PQ: 504

4064040 50 cl/ 16.9 oz 480 g ø 67 mm/ 2.6 inch h 216 mm/ 8.5 inch B6 PQ: 504

4064030 38,1 cl/ 12.8 oz 340 g ø 66 mm/ 2.6 inch h 211 mm/ 8.3 inch B6 PQ: 624

4064025 32,2 cl/ 10.8 oz 322 g ø 64 mm/ 2.5 inch h 191 mm/ 7.5 inch B6 PQ: 960

Mars

* available per order

23


24

Praga

Praga 0,5L*

Praga 0,4L*

Praga 0,3L*

Praga 0,2L*

4024050 65,5 cl/ 22.5 oz 366 g ø 82,5 mm/ 3.2 inch h 197 mm/ 7.7 inch B6 PQ: 630

4024040 50,4 cl/ 17 oz 365 g ø 77 mm/ 3 inch h 183 mm/ 7.2 inch B6 PQ: 570

4019030 36,5 cl/ 12.3 oz 270 g ø 69 mm/ 2.7 inch h 165 mm/ 6.5 inch B6 PQ: 1044 B12 PQ: 720 HP B12 PQ: 1080

4019020 27 cl/ 9.1 oz 200 g ø 63 mm/ 2.5 inch h 148 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 1050 B12 PQ: 1008 HP B12 PQ: 1680

Golding

Golding 0,5L

Golding 0,4L*

Golding 0,3L

Golding 0,25L*

Golding 0,2L

0055050 65,5 cl/ 22.5 oz 380 g ø 83 mm/ 3.3 inch h 185 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 630 HP B12 PQ: 960

0055040 48 cl/ 16.2 oz 300 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 172 mm/ 6.8 inch B6 PQ: 900 HP B12 PQ: 960

0055030 39 cl/ 13.2 oz 275 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 160 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 1044 HP B12 PQ: 1404

0055010 35 cl/ 11.8 oz 268 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 148 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 1500 HP B12 PQ: 1404

0055020 26 cl/ 8.8 oz 200 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 141 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 1512 HP B12 PQ: 1680

* available per order


tumblers DRINKWARE kozarci

Willy

Willy 0,5L

Willy 0,4L

Willy 0,3L

Willy 0,25L

Willy 0,2L

1006060 62 cl/ 21 oz 370 g ø 81 mm/ 3.2 inch h 185 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 630 HP B12 PQ: 960

1006050 49 cl/ 16.5 oz 305 g ø 76 mm/ 3 inch h 165 mm/ 6.5 inch B6 PQ: 900 HP B12 PQ: 960

1006040 37,7 cl/ 12.7 oz 260 g ø 71 mm/ 2.8 inch h 148 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 1050 HP B12 PQ: 1404

1006030 32,5 cl/ 11 oz 200 g ø 66,5 mm/ 2,6 inch h 142,5 mm/ 5,6 inch B6 PQ: 1050 HP B12 PQ: 1680

1006020 26,7 cl/ 9 oz 195 g ø 62,5 mm/ 2.5 inch h 137 mm/ 5.4 inch B6 PQ: 1050 HP B12: 1116

Lux

Lux 0,5l 4068050 61,5 cl/ 20.8 oz 535 g ø 87 mm/ 3,5 inch h 253 mm/ 10 inch B6 PQ: 504

25


26


beer mugs DRINKWARE vrči za pivo

Berna

Berna 0,5L

Berna 0,4L

Berna 0,3L

Berna 0,25L*

Berna 0,2L*

1930051 63 cl/ 21.3 oz 970 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 185 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 450

1930041 49 cl/ 17 oz 805 g ø 79 mm/ 3.1 inch h 172 mm/ 6.7 inch B6 PQ: 540

1930031 39 cl/ 13.2 oz 580 g ø 73 mm/ 2.9 inch h 155 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 756

1930021 33 cl/ 11.2 oz 500 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 140 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 756

1930011 27 cl/ 9.1 oz 430 g ø 68 mm/ 2.7 inch h 124 mm/ 4.9 inch B6 PQ: 882

Berna clear

Berna 0,5L clear

Berna 0,4L clear

Berna 0,3L clear

Berna 0,25L clear*

Berna 0,2L clear*

1940052

1940042

1940032

1940022

1940012

63 cl/ 21.3 oz 970 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 185 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 450

49 cl/ 17 oz 805 g ø 79 mm/ 3.1 inch h 172 mm/ 6.7 inch B6 PQ: 540

39 cl/ 13.2 oz 580 g ø 73 mm/ 2.9 inch h 155 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 756

33 cl/ 11.2 oz 500 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 140 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 756

27 cl/ 9.1 oz 430 g ø 68 mm/ 2.7 inch h 124 mm/ 4.9 inch B6 PQ: 882

* available per order

27


28

Europa

Tudor

Europa 0,5L

Europa 0,3L

Tudor 0,5L

Tudor 0,3L

1943002 62,2 cl/ 21 oz 920 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 213 mm/ 8.4 inch B6 PQ: 480

1943030 39,2 cl/ 13.2 oz 570 g ø 73,5 mm/ 2.9 inch h 182 mm/ 7.2 inch B6 PQ: 630

1950050 67,5 cl/ 22.8 oz 863 g ø 98 mm/ 3.8 inch h 160,5 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 432

1950030 41,5 cl/ 14.0 oz 530 g ø 83 mm/ 3.3 inch h 135 mm/ 5.3 inch B6 PQ: 756


beer mugs DRINKWARE vrči za pivo

Star

Star 0,5L

Star 0,5L optic*

Star 0,2L

1917030 70 cl/ 23.6 oz 860 g ø 102 mm/ 4 inch h 156 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 360

1917031 65 cl/ 22 oz 880 g ø 102 mm/ 4 inch h 156 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 360

1917020 29 cl/ 9.8 oz 480 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 112 mm/ 4.4 inch B6 PQ: 672

29


30


spirits DRINKWARE kozarci za žganje

Spirits

Spirit

Spirit

Spirit

Stephanie SPIRIT*

Stephanie SPIRIT optic*

0686000 3,5 cl/ 1.2 oz 100 g ø 45 mm/ 1.7 inch h 71 mm/ 2.8 inch B6 PQ: 4608

0680000 6 cl/ 2 oz 125 g ø 52 mm/ 2 inch h 89 mm/ 3.5 inch B6 PQ: 2940

0681000 6 cl/ 2 oz 125 g ø 52 mm/ 2 inch h 89 mm/ 3.5 inch B6 PQ: 2940

0688011 5.6 cl/ 1.7 oz 83 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760

0688012 5 cl/ 1.7 oz 92 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760

Gorki*

Parma*

Max SPIRIT

0697010 15 cl/ 5 oz 470 g ø 58 mm/ 2.3 inch h 144 mm/ 5.7 inch B6 PQ: 1332

3608000 5.3 cl/ 1.8 oz 130 g ø 37,4 mm/ 1.4 inch h 111 mm/ 4.4 inch B98 PQ: 2352 B12 PQ: 2484

0811000 4,5 cl/ 1.5 oz 66 g ø 49 mm/ 1.9 inch h 57 mm/ 2.2 inch B6 PQ: 4446

Also in Stephanie optic collection

p. 15

Also in Stephanie collection

p. 15

p. 49

p. 47

Also in Max collection

* available per order

p. 37

p. 20

p. 50

31


32


carafes DRINKWARE karafe

Frak

Frak 1L

Frak 0,5L

Frakelj

Frakelj

0104006 105 cl/ 35.5 oz 720 g ø 128,5 mm/ 50.6 inch h 270 mm/ 10.6 inch B6 PQ: 144

0104005 53 cl/ 17.9 oz 500 g ø 104,7 mm/ 41,2 inch h 220 mm/ 8.7 inch B6 PQ: 264

0104004 5 cl/ 1.7 oz 80 g ø 46 mm/ 1.8 inch h 116 mm/ 4.6 inch B36 PQ: 2592

0104009 3 cl/ 1.0 oz 50 g ø 38 mm/ 1.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch B36 PQ: 3888

Belgium caraf

London caraf

Belgium caraf 1L

Belgium caraf 0,5 L

London caraf 1L

London caraf 0,5L

3001001 100 cl/ 33.8 oz 750 g ø 97 mm/ 3.8 inch h 275 mm/ 10.8 inch B6 PQ: 216

3001000 50 cl/ 16.9 oz 500 g ø 79,4 mm/ 3.1 inch h 211 mm/ 8.3 inch B6 PQ: 504

3937000 100 cl/ 33.8 oz 750 g ø 108 mm/ 4.2 inch h 260 mm/ 10.2 inch B6 PQ: 180

3937001 50 cl/ 16.9 oz 500 g ø 87 mm/ 3.4 inch h 211 mm/ 8.3 inch B6 PQ: 384

33


34

Simplicity

Aesthetic NE W

NE W

Simplicity

Aestetic

4073000 84 cl/ 28,4 oz 510 g ø 79 mm/ 3.1 inch h 251 mm/ 9.9 inch C1/9 PQ: 324 C1+1/9 PQ: 324 C1+4/6 PQ: 162+648

4074000 62 cl/ 20,9 oz 510 g ø 79 mm/ 3.1 inch h 251 mm/ 9.9 inch C1/9 PQ: 324

Noum

Noum 1L 7049002 108,5 cl/ 36,7 oz 750 g ø 90 mm/ 3.6 inch h 311 mm/ 12.2 inch B6 PQ: 288

Friends

Noum 0,5L 7049001 55,8 cl/ 18,9 oz 500 g ø 72 mm/ 2.8 inch h 263 mm/ 10.3 inch B6 PQ: 432

Noum 0,25L

Friends Caraffe

7049000 28,5 cl/ 9,6 oz 350 g ø 60 mm/ 2.4 inch h 216 mm/ 8.5 inch B6 PQ: 864

2859000 100 cl/ 33.8 oz 900 g ø 139 mm/ 5.5 inch h 244 mm/ 9.6 inch B6 PQ: 144

Also in Friends collection

p. 18

p. 38


carafes DRINKWARE karafe

Stefan | hand made

Bottle Stefan 5L*

Bottle Stefan 3L*

Bottle Stefan 2L*

0106050 500 cl/ 169 oz 1800 g ø 174 mm/ 6.8 inch h 415 mm/ 16.3 inch B1 PQ: 77

0106040 300 cl/ 101.4 oz 1250 g ø 146 mm/ 5.7 inch h 350 mm/ 13.7 inch B1 PQ: 120

0106030 200 cl/ 67.6 oz 900 g ø 132 mm/ 5.2 inch h 330 mm/ 13 inch B1 PQ: 120

Bottle Stefan 1L*

Bottle Stefan 0,5L*

0106020 100 cl/ 33.8 oz 570 g ø 100 mm/ 3.9 inch h 285 mm/ 11.2 inch B1 PQ: 360

0106010 50 cl/ 16.9 oz 370 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 240 mm/ 9.4 inch B1 PQ: 576

* available per order

35


36


jugs DRINKWARE vrči

Max

Max JUG 1,5L

Max JUG 1L

0729150 160 cl/ 54.1 oz 1702 g ø 131,4 mm/ 5.1 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 160 B1 PQ: 160 B6 PQ: 144

0729100 120 cl/ 40.6 oz 1315 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 215 mm/ 8.4 inch B1 PQ: 168 C1 PQ: 168 B6 PQ: 192

Also in Max collection

p. 20

p. 50

Dalia

Impilabile

Also in Dalia collection

p. 43

Impilabile JUG optic*

Impilabile JUG*

Dalia jug 1L

1938000 125 cl/ 42.3oz 1270 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 180 B1 PQ: 180 B6 PQ: 192

1937000 125 cl/ 42.3oz 1270 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 180 B1 PQ: 180 B6 PQ: 192

1309100 119,2 cl/ 40.3 oz 1250 g ø 130 mm/ 5.1 inch h 248 mm/ 9.8 inch B1 PQ: 192 C1/6 PQ: 216 B6 PQ: 168 C7 PQ: 48 set

p. 49

p. 18

Also in Impilabile collection

p. 21

p. 50

* available per order

37


38

Friends

Friends jug 1,5 L

Friends jug 1 L

00744150 170 cl/ 57.5 oz 1759 g ø 128,3 mm/ 5.0 inch h 241 mm/ 9.5 inch B1 PQ: 160 B6 PQ: 144

00744100 120,4 cl/ 40.7 oz 1237 g ø 125,6 mm/4.9 inch h 209 mm/ 7.9 inch C1/6 PQ: 180 B6 PQ: 144

Also in Friends collection

p. 18

p. 34


jugs DRINKWARE vrči

Ben

Ben 1L

Ben 0,5L

Ben 0,3L

2697000 114 cl/ 33.8 oz 900 g ø 122 mm/ 4.8 inch h 192 mm/ 7.6 inch B6 PQ: 210

2697010 59 cl/ 19.9 oz 500 g ø 98 mm/ 3.8 inch h 153 mm/ 6 inch B6 PQ: 396

2697020 36 cl/ 12.1 oz 300 g ø 83,4 mm/ 3.3 inch h 130 mm/ 5.1 inch B6 PQ: 672

Wine jug

| hand made

Wine Jug 1L

Wine Jug 0,5L

Wine Jug 0,3L

Wine Jug 0,2L

0173100 100 cl/ 33.8 oz 500 g ø 116 mm/ 4.5 inch h 187 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 312

0173050 50 cl/ 16.9 oz 320 g ø 93 mm/ 3.6 inch h 155 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 864

0173030 30 cl/ 10.1 oz 180 g ø 78 mm/ 3 inch h 120 mm/ 4.7 inch B6 PQ: 1296

0173020 20 cl/ 6.8 oz 150 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 105 mm/ 4.1 inch B6 PQ: 1296

39


hot drinks DRINKWARE topli napitki

41

Mocca

Mocca Latte Macchiatto

Mocca Cappucino

Mocca Espresso

Mocca Saucer

Mocca Espresso Saucer

1181000 270 ml/ 9.1 oz 325 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 118 mm/ 4.6 inch B6 PQ: 768 C6 PQ: 768 C2+2 PQ: 180 set

1182000 300 ml/ 10.1 oz 270 g ø 103 mm/ 4 inch h 70 mm/ 2.7 inch B6 PQ: 792 C2+2 PQ: 144 set

1184000 75 ml/ 2.5 oz 120 g ø 52 mm/ 2 inch h 72 mm/ 2m8 inch B6 PQ: 3024

1180000 260 g ø 152 mm/ 6 inch h 20 mm/ 0.8 inch B6 PQ: 3150

1183000 145 g ø 117 mm/ 4.6 inch h 19 mm/ 0.7 inch B6 PQ: 3150

Geo

Also in Geo collection

p. 19

Geo big

Geo small

Geo saucer

4065190 33 cl/ 11.1 oz 415 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 158 mm/ 6.2 inch B6 PQ: 756

4065180 25 cl/ 8.4 oz 340 g ø 79 mm/ 3.1 inch h 101 mm/ 4.0 inch B6 PQ: 864

4065200 227 g 140 x 140 mm/ 5.5 x 5.5 inch h 23 mm/ 0.9 inch B6 PQ: 2730

Liberty

Liberty XL

Liberty L*

Mocca saucer

1207000 42 cl/ 14.2 oz 385 g ø 90 mm/ 3.5 inch h 115 mm/ 4.5 inch B6 PQ: 588 B24 PQ: 480

1208000 27,5 cl/ 9.3 oz 275 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 100 mm/ 3.9 inch B6 PQ: 1140 B24 PQ: 768

1180000 260g ø 152 mm/ 6 inch h 20 mm/ 0.8 inch * available per order


42

Angelo

Julia

Monaco Cezar

Angelo

Julia

Monaco

Cezar

Mocca Saucer

1290000 33 cl/ 11.2 oz 345 g ø 80 mm/ 3.1inch h 111 mm/ 4.4 inch C6/8 PQ: 864 B24 PQ: 576 B6 PQ: 864

1284000 17 cl/ 5.7 oz 200 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 96 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 1500 C6/8 PQ: 1680

130600 37 cl/ 12.5 oz 312 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 98 mm/ 3.8 inch B6 PQ: 960 B24 PQ: 576

1310000 36 cl/ 12.5 oz 400 g ø 92 mm/ 3.4 inch h 101 mm/ 3.8 inch B6 PQ: 960 B24 PQ: 576

1180000 260 g ø 152 mm/ 6 inch h 20 mm/ 0.8 inch B6 PQ: 3150


hot drinks DRINKWARE topli napitki

Barchetta

Barchetta

Barchetta saucer

Barchetta espresso cup

Mocca Espresso Saucer

1223000 22 cl/ 7.4 oz 235 g ø 76 mm/ 3 inch h 95 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 1140 B24 PQ: 768

1222000 150 g 140 x 120 mm/ 5.5 x 4.7 inch h 22 mm/ 0.9 inch B6 PQ: 2016

1223020 8 cl/ 2.7 oz 100 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 58 mm/ 2.3 inch B6 PQ: 2688 B12 PQ: 2880

1183000 145 g ø 117 mm/ 4.6 inch h 19 mm/ 0.7 inch B6 PQ: 3240

Venezia

Boston

Dalia

Venezia

Venezia optic

Venezia Small*

Boston

Dalia grog

1902000 23 cl/ 7.8 oz 390 g ø 76 mm/ 3 inch h 148 mm/ 5.8 inch A2/12 PQ: 432 B6 PQ: 684 B12 PQ: 504 B24 PQ: 480 B36 PQ: 648

1906000 22 cl/ 7.4 oz 410 g ø 76 mm/ 3 inch h 148 mm/ 5.8 inch A2/12 PQ: 432 B6 PQ: 684 B12 PQ: 504 B24 PQ: 480 B36 PQ: 648

1894000 11 cl/ 3.7 oz 210 g ø 60 mm/ 2.3 inch h 110 mm/ 4.3 inch B12 PQ: 1152 B6 PQ: 1044

1901000 26 cl/ 8.8 oz 385 g ø 76 mm/ 3 inch h 150 mm/ 5.9 inch A2/6 PQ: 540 B12 PQ: 504 B24 PQ: 576 B36 PQ: 648 B6 PQ: 900

1309031 27 cl/ 9.1 oz 363 g ø 76 mm/ 3 inch h 172 mm/ 6.8 inch A2/6 PQ: 420 B6 PQ: 756

Also in Dalia collection

* available per order

p. 49

p. 37

43


TABLEWARE ACCESORIES Bowls l sklede Dessert bowls l sadne kupe

46 48


TABLEWARE ACCESORIES

45


AC K A B L E ST

Puzzle

3D

NE W Puzzle 1316000 36 cl/ 12.2 oz 425 g 126 x 126 mm/ 5.0 x 5.0 inch h 51 mm/ 2.0 inch C2/12 PQ: 960 C4/6 PQ: 960

Elega

Sunrise

Elega

Sunrise*

Sunrise*

1288000 20 cl/ 6.8 oz 210 g 148 x 66 mm/ 5.8 x 2.6 inch h 91 mm/ 3.6 inch B1/24 PQ: 720 B6 PQ: 990

1254000 35 cl/ 11.8 oz 356 g ø 114 mm/ 4.5 inch h 65 mm/ 2.6 inch B6 PQ: 780

1275000 69 cl/ 23.3 oz 400 g ø 144 mm/ 5.7 inch h 81 mm/ 3.2 inch B6 PQ: 432


bowls TABLEWARE ACCESORIES sklede

Stephanie

Stephanie 130

Stephanie 210

Stephanie 280

1314010 39 cl/ 13.2 oz 310 g 110 x 110 mm/ 4.3 x 4.3 inch h 93 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 660 C2+2 PQ: 154 set

1314030 135 cl/ 45.6 oz 730 g 176 x 176 mm/ 6.9 x 6.9 inch h 110 mm/ 4.4 inch B3 PQ: 360 C2 PQ: 288

1314040 260 cl/ 88 oz 1460 g 235 x 235 mm/ 9.2 x 9.2 inch h 120 mm/ 4.7 inch B2 PQ: 180 C1 PQ: 96

Also in Stephanie collection

Also in Stephanie stripes collection

p. 14

p. 14

Stephanie 130 stripes

Stephanie 210 stripes

Stephanie 280 stripes

1314013 39,7 cl/ 13.4 oz 343 g 110 x 110 mm/ 4.3 x 4.3 inch h 93 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 660 C2+2 PQ: 154 set

1314033 132 cl/ 44.6 oz 756 g 176 x 176 mm/ 6.9 x 6.9 inch h 110 mm/ 4.4 inch B3 PQ: 360 C2 PQ: 288

1314043 258 cl/ 87.2 oz 1468 g 235 x 235 mm/ 9.2 x 9.2 inch h 120 mm/ 4.7 inch B2 PQ: 180 C1 PQ: 96

47


48


dessert bowls TABLEWARE ACCESORIES sadne kupe

Stephanie

Stephanie*

Stephanie STRIPES*

0688060 32,2 cl/ 10.9 oz 400 g ø 98 mm/ 3.8 inch h 128 mm/ 5 inch A2/12 PQ: 576 B6 PQ: 768

0688063 30,5 cl/ 10.3 oz 419 g ø 98 mm/ 3.8 inch h 128,8 mm/ 5 inch A2/12 PQ: 576 B6 PQ: 768

Also in Stephanie collection

p. 47

p. 14

Also in Stephanie stripes collection

p. 47

p. 14

Dalia

Dalia

Dalia high

1309020 46 cl/ 15.5 oz 360 g ø 123 mm/ 4.8 inch h 116 mm/ 4.6 inch A2/6 PQ: 288 B6 PQ: 486

1309050 33 cl/ 11.1 oz 360 g ø 83,5 mm/ 3.3 inch h 170 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 576 A3/12 PQ: 288

Also in Dalia collection

p. 37

p. 43

* available per order

49


50

Hip

Rock

Hip

Hip spiral

Rock*

4054100 45 cl/ 15.2 oz 280 g ø 103 mm/ 3.9 inch h 108 mm/ 4.3 inch A2/6 PQ: 432 B6 PQ: 648

4054101 44 cl/ 14.8 oz 325 g ø 103 mm/ 3.9 inch h 108 mm/ 4.3 inch A2/6 PQ: 432 B6 PQ: 648

0813070

Max

35 cl/ 11.8 oz 380 g ø 108 mm/ 4.3 inch h 104 mm/ 4.1 inch A2/8 PQ: 384 B6 PQ: 480

Impilabile

Max ice cup high

Max ice cup high low*

Impilabile ICE CUP*

0729080 34,5 cl/ 11.8 oz 395 g ø 81,5 mm/ 3.2 inch h 165 mm/ 6.5 inch A2/8 PQ: 432 B6 PQ: 576

0729090 29 cl/ 9.8 oz 295 g ø 93 mm/ 3.6 inch h 120 mm/ 4.7 inch A2/8 PQ: 432 B6 PQ: 672

0800000 41 cl/ 13.6 oz 380 g ø 130 mm/ 5.1 inch h 128 mm/ 5 inch A2/8 PQ: 192 B6 PQ: 336

Also in Impilabile collection

p. 21

p. 37

Also in Max collection

p. 20

p. 37

* available per order


dessert bowls TABLEWARE ACCESORIES sadne kupe

Classico

Mars

Classico

Mars*

Mars high*

0739000 28 cl/ 9.5 oz 306 g ø 122 mm/ 5 inch h 135 mm/ 5.3 inch A2/8 PQ: 192 A3/4 PQ: 216 B6 PQ: 378

0794000 35 cl/ 11.8 oz 370 g ø 142 mm/ 5.6 inch h 123 mm/ 4.8 inch B6 PQ: 288

0793000 29 cl/ 9.8 oz 400 g ø 100 mm/ 3.9 inch h 170 mm/ 6.7 inch B6 PQ: 432

* available per order

51


HOME & KITCHEN Kitchen jars l kozarci

54

Giftware l darilni program

56


HOME & KITCHEN

53


Kitchen jars HOME & KITCHEN kozarci

Stephanie unsquare

Stephanie salt & pepper 7047000 13 cl/ 4.4 oz 130 g ø 57 mm/ 2.2 inch h 107 mm/ 4.2 inch B36 PQ: 1728

Stephanie oil & vinegar

Stephanie oil & vinegar

Stephanie jar

7046000 70 cl/ 23.7 oz 615 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 340 mm/ 13.3 inch B6 PQ: 288

7045000 35 cl/ 11.8 oz 400 g ø 71 mm/ 2.8 inch h 278 mm/ 10.9 inch B6 PQ: 432

7048000 21,2 cl/ 7.1 oz 250 g ø 78 mm/ 3.1inch h 89mm/ 3.5 inch B6 PQ: 1080

55


56


Vases Giftware HOME & KITCHEN vaze darilni program

Rondo

Flora

Conic

Rondo vase*

Flora*

Conic 17*

1249000 160 cl/ 54.1 oz 1600 g ø 130 mm/ 5.1 inch h 211 mm/ 8.3 inch C1 PQ: 160 B1 PQ: 160 B6 PQ: 192

1240000 1650 g ø 130 mm/ 5.2 x 5.2 inch h 199 mm/ 7.9 inch C1/6 PQ: 144 B6 PQ: 192

1230000 785 g ø 125 mm/ 4.9 inch h 170 mm/ 6.7 inch B6 PQ: 324

Also in Rondo collection

p. 16

p. 67

Rondo box

p. 65

Qube

Crater

Rondo box*

Qube*

Crater*

1273000 92 cl/ 31.1 oz 815 g ø 119 mm/ 4.6 inch h 131 mm/ 5.1 inch C1 PQ: 324 B4 PQ: 288

1243000 183,5 cl/ 62 oz 1710 g ø 150 mm/ 5.9 inch h 145 mm/ 5.7 inch B1 PQ: 210

1274000 140 cl/ 47.3oz 1400 g ø 160 mm/ 6.3 inch h 175 mm/ 6.9 inch B1 PQ: 140 * available per order

57


Flute | hand made

Flute 0000/ 562 ø 70 - 120mm/ 2.7 - 4.7 inch h 100 - 1000 mm/ 3.9 - 39 inch

Fantasy | hand made

Fantasy 0000/ 582 ø 70 - 250 mm/ 2.7 - 9.8 inch h 220 - 1500mm/ 8.7 - 59 inch


Vases Giftware HOME & KITCHEN vaze darilni program

Biva | hand made

Rina | hand made

Biva

Rina

0000/ 572 ø 80 - 100mm/ 3.1 - 3.9 inch h 255 - 370 mm/ 10 - 14.6 inch

0000/ 572 ø 50 - 100mm/ 2.0 - 3.9 inch h 175 - 370 mm/ 6.9 - 14.6 inch

Tina | hand made

Tina 0000/ 572 ø 80 - 100mm/ 3.1 - 3.9 inch h 255 - 370 mm/ 10 - 14.6 inch

59


Giftware HOME & KITCHEN darilni program

Floral story | hand made

Floral story L

Floral story M

Floral story S

0000/ 9271 2800 g ø 350 mm/ 5.1 inch h 175 mm/ 13.8 inch

0000/ 9270 800 g ø 200 mm/ 7.9 inch h 100 mm/ 3.9 inch C1 PQ: 150

0000/ 9268 600 g ø 150 mm/ 5.9 inch h 75 mm/ 2.9 inch C1 PQ: 150

Floral story XL 0000/ 9272 3500 g ø 500 mm/ 5.1 inch h 175 mm/ 13.8 inch

61


62

Beer mug Jumbo | hand made

Plate Floral | hand made

Beer mug Jumbo

Plate oral

0000/ 185 200 - 500cl/ 67.6 - 169 oz ø 120 - 180mm/ 4.7 - 7.1 inch h 280 - 300 mm/ 11.0 - 11.8 inch

0000/ 9013 1200g ø 340 mm/ 13.4 inch h 25mm/ 1.0 inch

Decanter Amfora | hand made

Decanter Amfora 40000001467/09297000 950g ø 150mm/ 5.9 inch h 336 mm/ 13.2 inch


Giftware HOME & KITCHEN darilni program

Aquarium | hand made

Aquarium 6,5l

Aquarium 3,3l

Aquarium 1,4l

32003/ 320 650 cl/ 219.7 oz 1400 g ø 250 mm/ 9.8 inch h 198 mm/ 7.8 inch

32002/ 320 330 cl/ 111.5 oz 800 g ø 200 mm/ 7.9 inch h 160 mm/ 6.3 inch

32001/ 320 140 cl/ 47.3 oz 500 g ø 150 mm/ 5.9 inch h 114 mm/ 4.5 inch

63


64

Saturn | hand made

Senso | hand made

Maya | hand made

Saturn

Senso

Maya

0000/ 9194 600 cl/ 202.8 oz 3000 g ø 154 mm/ 6.0 inch h 616 mm/ 24.2 inch

0000/ 9195 600 cl/ 202.8 oz 2900 g ø 177 mm/ 7.0 inch h 453 mm/ 17.8 inch

0000/ 1432 200- 5000 cl/ 67.7 - 1690 oz ø 150 - 430 mm/ 5.9 - 16.9 inch h 240 - 630 mm/ 9.4 - 24.8 inch


Astrays Giftware HOME & KITCHEN pepelniki | darilni program

Standard

Trio

Ashtray standard 14cm

Ashtray standard 10cm

0934020 580 g ø 145 mm/ 5.7 inch h 40 mm/ 1.6 inch B12 PQ: 864

0934010 270 g ø 107 mm/ 4.2 inch h 35 mm/ 1.4 inch B12 PQ: 1344

Trio small* 0937020 600 g ø 130 mm/ 5.1 inch h 32 mm/ 1.2 inch B6 PQ: 1092

0937010 210 g ø 92 mm/ 3.6 inch h 22 mm/ 0.9 inch B6 PQ: 1290

Rondo

Rondo ashtray 11* 0942000 320 g 113 x 59 mm/ 4.4 x 3.7 inch h 37 mm/ 1.5 inch B12 PQ: 1620

Also in Rondo collection

p. 16

p. 57

p. 59

65


Candleholders Giftware HOME & KITCHEN svečniki darilni program

Digit

Carmen

Trixy

Digit*

Trixy

Carmen

1272000 220 g 120 x 52 mm/ 4.7 x 2 inch h 30 mm/ 1.2 inch B6 PQ: 2688

1177000 370 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 52 mm/ 2.0 inch B6 PQ: 1560

1305000 505 g ø 90 mm/ 3.6 inch h 80 mm/ 3.1 inch B6 PQ: 1152

Depot

1305010 250 g ø 67 mm/ 2.6 inch h 60 mm/ 2.4 inch B6 PQ: 2520

Narvik

Depot 12

Depot 8

Narvik 17*

1261000 815 g ø 130 mm/ 5.1 inch h 120 mm/ 4.7 inch B6 PQ: 384

1260000 234 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 80 mm/ 3.1 inch B6 PQ: 1254

1199000 1305 g 163 cl/ 55.1 oz ø 140 mm/ 5.5 inch h 170 mm/ 6.7 inch B1 PQ: 240 B6 PQ: 216

Freedom

1211000 600 g ø 115 mm/ 4.5 inch h 130 mm/5.1inch B6 PQ: 378

Rondo

Rondo* 1258000 14 g ø 66 mm/ 2.6 inch h 35 mm/ 1.4 inch C4 PQ: 2880 B6 PQ: 3480

Also in Rondo collection

p. 16

p. 57

p. 65

* available per order

67


68

Friend art. 0732000 300 ml ø 89 mm h 108 mm

Pacific LD art. 4015040 350 ml ø 76 mm h 139 mm

Conic SLD art. 4028000 420 ml ø 80 mm h 150 mm

Soho LD art. 0768040 330 ml ø 72 mm h 145 mm

Friend art. 0733000 300 ml ø 89 mm h 108 mm

Pacific WH art. 4015030 240 ml ø 83 mm h 88 mm

Conic LD art. 4031000 380 ml ø 78 mm h 139 mm

Soho WH art. 0768030 320 ml ø 85 mm h 85 mm

Friend art. 0734000 300 ml ø 89 mm h 108 mm

Friends LD art. 0781000 320 ml ø 80 mm h 132 mm

Conic WH art. 4033000 320 ml ø 88 mm h 98 mm

Disco WH art. 07367030 260 ml ø 78 mm h 90 mm

Berny LD art. 0704040 250 ml 65 mm h 140 mm

Goldstar 0,5L art. 4043050 655 ml ø 85,4 mm h 168,5 mm

Raindrop SLD art. 0737050 520 ml ø 89 mm h 162 mm

Disco campari art. 0736050 260 ml ø 60 mm h 150 mm

Berny WH art. 0704030 240 ml 72 mm h 92 mm

Berny VI art. 0704020 185 ml ø 68 mm h 82 mm

Medici WH art. 0694030 200 ml 78 mm h 88 mm

Dolomite LD art. 0744043 350 ml ø 80 mm h 139 mm

Goldstar 0,3L art. 4043030 435 ml ø 75 mm h 148 mm

Raindrop LD art. 0737040 340 ml ø 83 mm h 134 mm

Raindrop WH art. 0737030 330 ml ø 87 mm h 107 mm

Claudia LD art. 0052040 400 ml ø 72 mm h 147 mm

Cario LD art. 0822000 360 ml ø 78 mm h 146 mm

Claudia WH art. 0052030 290 ml ø 77 mm h 95 mm

Claudia VI art. 0052020 240 ml ø 72 mm h 85 mm


Tumblers ITEMS AVAILABLE PER ORDER* kozarci |

Disco spirit art. 07360100 40 ml ø 40 mm h 65 mm

Fresh LD art. 0795042 355 ml ø 75 mm h 135 mm

Spirit art. 0727000 50 ml ø 48 mm h 57 mm

Fresh WH art. 0795030 265 ml ø 78 mm h 87 mm

Spirit art. 0685000 30 ml ø 44 mm h 67 mm

Units LD art. 0780000 270 ml ø 92 mm h 80 mm

Oliver art. 0731010 300 ml ø 68 mm h 148,5 mm

Juice art. 0783000 245 ml ø 80 mm h 122 mm

Samantha LD art. 0692040 290 ml ø 65,5 mm h 139 mm

Lucy 20 art. 4042020 300 ml ø 65 mm h 166 mm

Samantha WH art. 0692030 270 ml ø 76 mm h 92 mm

Lucy 10 art. 4042010 290 ml ø 64 mm h 161 mm

Samantha VI art. 0692020 180 ml ø 68 mm h 78 mm

Country fruits LD art. 0762040 320 ml ø 80 mm h 139 mm

Country fruits WH art. 0762030 250 ml ø 86 mm h 90 mm

Country fruits VI art. 0762020 170 ml ø 74 mm h 81 mm

Country leaves LD art. 0763040 320 ml ø 80 mm h 139 mm

Country leaves WH art. 0763030 250 ml ø 68,6 mm h 90 mm

Country leaves VI art. 0763020 170 ml ø 74 mm h 81 mm

Be Free LD

Be Free WH

art. 01237000 356 ml ø 86 mm h 140 mm

art. 1236000 252 ml ø 86 mm h 84 mm

Tania LD art. 0030040 310 ml ø 62 mm h 148 mm

Tania WH art. 0030030 250 ml 72 mm h 88 mm

Tania VI art. 0030020 200 ml 69 mm h 79 mm

Mateja LD art. 0700040 230 ml ø 63 mm h 127 mm

Mateja WH art. 0700030 280 ml ø 75 mm h 92 mm

Mateja VI art. 0700020 220 ml ø 72 mm h 82 mm

Pisa Wave WH art. 0818020 174 ml ø 65 mm h 90 mm

Pisa art. 0782000 270 ml ø 74 mm h 146 mm

69


70

Tina art. 0027000 330 ml ø 62,5 mm h 157 mm

Tina 31 optic art. 4022000 290 ml ø 62 mm h 141 mm

Tina art. 0054000 300 ml ø 62 mm h 145 mm

Tina 32 optic art. 4023000 310 ml ø 60 mm h 166 mm

Tina art. 0058000 290 ml ø 60 mm h 161 mm

Tina art. 0059000 250 ml ø 61,5 mm h 126 mm

Tina art. 0103000 265 ml ø 59,5 mm h 149 mm

Tina art. 4005000 170 ml ø 54 mm h 122 mm

Omega 0,3L art. 4041060 370 ml ø 70 mm h 163 mm

Omega 0,2L art. 4041050 260 ml ø 63 mm h 144 mm

Omega WATER art. 4041040 360 ml ø 85,3 mm h 99 mm

Omega WATER art. 4041030 320 ml ø 85,3 mm h 90 mm

ITEMS AVAILABLE PER ORDER* Pots | skodelice

art. 1201000 200 ml ø 85 mm h 69 mm

Grog art. 1942000 230 ml ø 76 mm h 148 mm

Florida art. 1285000 225 ml ø 72 mm h 97 mm

Liberty M art. 1210000 230 ml ø 84 mm h 68 mm

Tina art. 4016000 580 ml ø 77 mm h 174 mm

Onda LD art. 4002040 350 ml ø 71,4 mm h 150 mm

Tina art. 0728000 300 ml ø 67 mm h 140 mm

Onda WATER art. 4002030 340 ml ø 82 mm h 100 mm


Dessert bowls ITEMS AVAILABLE PER ORDER* sadne kupe |

Astoria art. 0808000 250 ml ø 105 mm h 97 mm

Capri art. 0699000 ø 101 mm h 102 mm

Trio art. 0709000 ø 124 mm h 102 mm

Rimini art. 0702000 135 mm h 142 mm

Prisma art. 0703000 119 mm h 151 mm

MAXI Ice Coffee art. 0807000 375 ml ø 85 mm h 180 mm

Bowls ITEMS AVAILABLE PER ORDER* sklede |

Ultra art. 1114070 ø 260 mm h 83 mm

Breakfast bowl art. 1235000 405 ml ø 114 mm h 76 mm

Ultra art. 1114040 ø 200 mm h 67 mm

Impilabile bowl 20 art. 1265000 168 cl ø 200 mm h 89 mm

Impilabile bowl 17 art. 1247000 107 cl ø 170 mm h 72 mm

Ultra art. 1114030 ø 150 mm h 50 mm

Impilabile bowl 13 art. 1257000 44 cl ø 135 mm h 50 mm

Ultra art. 1114020 ø 130 mm h 48 mm

71


72

ITEMS AVAILABLE PER ORDER* Candleholder | svečniki

Elegance art. 3732000 ø 52 mm h 164 mm

Narvik 11 art. 1212000 ø 104 mm h 115 mm

Orbit art. 1216000 ø 115 mm h 32 mm

Mondo 17 art. 1241000 ø 137 mm h 173 mm

Elegance art. 3731000 ø 52 mm h 127 mm

Like 12 art. 1254000 ø 114 mm h 65 mm

Orbit art. 1217000 ø 140 mm h 26 mm

Mondo 9 art. 1242000 ø 86 mm h 95 mm

Light art. 3735000 ø 52 mm h 220 mm

Light art. 3734000 ø 50 mm h 170 mm

Like 14 art. 1255000 ø 144 mm h 81 mm

art. 1171000 ø 68 mm h 51 mm

Mondo art. 1252000 ø 140 mm h 173 mm

art. 1126000 ø 94 mm h 32 mm

Mini art. 1789000 ø 80 mm h 65 mm

Alfa art. 1232000 ø 70 mm h 143 mm

Alfa art. 1233000 ø 70 mm h 70 mm

Capri art. 1130000 ø 96 mm h 87 mm

Mickey art. 1198000 106x90 mm h 37 mm

Mondo optic art. 1253000 ø 140 mm h 173 mm

Alto art. 1234000 ø 77 mm h 225 mm

Vito art. 1189000 ø 120 mm h 105 mm

Tulip art. 1256000 ø 92 mm h 71 mm

Lucia art. 1211000 ø 72 mm h 72 mm

Take it art. 1193000 ø 100 mm h 36 mm

Clip art. 1263000 131x131 mm h 170 mm

Twin art. 1214000 ø 48 mm h 34 mm

Phillip art. 1278000 ø 106 mm h 54 mm

Sven art. 122900 ø 90 mm h 115 mm


Vases ITEMS AVAILABLE PER ORDER* vaze |

Parsley art. 3674001 ø 72 mm h 140 mm

Parsley art. 3674000 ø 90 mm h 190 mm

Cylindric art. 3630000 ø 78 mm h 270 mm

Cosmos art. 3072000 ø 48 mm h 280 mm

Conic art. 1204000 ø 110 mm h 210 mm

Phoenix art. 2157000 ø 120 mm h 183 mm

Margherita art. 3542000 ø 85,3 mm h 138 mm

Ashtrays ITEMS AVAILABLE PER ORDER* pepelniki |

Quadro art. 0940000 87x87 mm h 47 mm

Vip art. 0938000 ø 100 mm h 40 mm

art. 0936000 ø 92 mm h 22 mm

Miscelaneus ITEMS AVAILABLE PER ORDER* razno |

Be Free egg cup art. 1238000 ø 119 mm h 21 mm

Solitaire art. 1127000 ø 238 mm h 25 mm

Egg holder COLUMBUS art. 1194000 ø 64 mm h 12,5 mm

Solitaire Blume art. 1128000 ø 225 mm h 21 mm

Underplate Hilton art. 1123000 ø 125 mm h 13 mm

Marmelade dish art. 1167000 99x80,5 mm h 86 mm

73


74

Sobieski LD art. 0828030 280 ml ø 75 mm h 145 mm

Johnnie Walker art. 0823000 325 ml 80x80 mm h 95 mm

Bubble art. 0777030 265 ml ø 79 mm h 118 mm

Sobieski WH art. 0828020 230 ml ø 85 mm h 90 mm

Max stackable art. 7029120 308 ml ø 75 mm h 146 mm

Stamper art. 08320000 28 ml ø 38 mm h 100 mm

Sobieski spirit art. 0828010 40 ml ø 44 mm h 80 mm

Stock LD art. 0839030 350 ml ø 77 mm h 145 mm

Pfalzbecher art. 4063000 300 ml ø 78 mm h 99 mm

Picher art. 0834000 54 ml 56x44 mm h 64 mm

Stock WH art. 0839020 250 ml ø 83 mm h 88,7 mm

Stock spirit art. 0839000 53 ml ø 47 mm h 64 mm

Kapuziner art. 4060050 500 ml ø 85,8 mm h 240 mm

Wyborowa art. 0837000 45 ml ø 44 mm h 76 mm

Mountain art. 0836000 90 ml ø 53 mm h 93 mm

Spirit art. 0690000 29 ml ø 44 mm h 90,5 mm

Wave art. 0784000 280 ml ø 65 mm h 160 mm


Exclusivity REFERENCE ITEMS

Krouvi art. 1934000 640 ml ø 100 mm h 116 mm

Flick Flack art. 1239000 ø 68 mm h 75 mm

Glackoch art. 0935000 121x159 mm h 33 mm

Laško 0,5L art. 1951050 670 ml ø 96 mm h 156 mm

Space art. 1302000 ø 118 mm h 58 mm

Systema art. 1220000 60x60 mm h 60 mm

Welle art. 0939000 ø 110 mm h 49 mm

Laško 0,3L art. 1951030 400 ml ø 85 mm h 137 mm

Tampere art. 1231000 ø 93 mm h 58 mm

Stapelacher art. 0944000 100x100 mm h 30 mm

Ottakringer 0,5L art. 1952050 650 ml ø 87 mm h 189 mm

Polo art. 1188000 ø 105 mm h 130 mm

Polo art. 1192000 ø 150 mm h 170 mm

Dolphin art. 1244000 ø 135 mm h 30 mm

Ottakringer 0,3L art. 1952030 408 ml ø 80 mm h 150 mm

Freedom art. 1205000 ø 140 mm h 170 mm

Barchetta art. 0941000 90x140 mm h 35 mm

75


76

Legend| legenda

1 Code

Article code number | številka artikla

2 Artikel

Name and description of article | ime in opis artikla

3 cl/ oz

Rimful capacity in cl and oz. | volumen do roba v cl in oz.

g 4

Weight of the item | teža izdelka

Example | Primer 1 400204 2 Onda LD 3 37 cl/ 12.5 oz 4 335 g

Ø 5

Maximum diameter of the item in mm/inch | maksimalni obseg izdelka v mm/ inch

h 6

Total hight of the item in mm/inch | skupna višina izdelka v mm/ inch

Packing code| oznake pakiranja

Cx

CLOSED GIFT BOX with X - number of items in gift box Darilni karton z x- številom izdelkov v darilnem kartonu

Ax/y

OPENED GIFT BOX - SLEEVE with x - number of items/sleeve y - number of sleeves per transport carton Odprt darilni karton z x - številom izdelkov v darilnem kartonu in y- številom darilnih kartonov v transportnem kartonu

Bx

BASIC BROWN/WHITE BOX with X - number of items in box Navaden bel/ rjav karton z x- številom izdelkov v kartonu

HP

High pallet Visoka paleta

PQ:

Number of glass items/sets per EURO pallet Število izdelkov/ setov na Euro paleti (1200 x 800)

5 Ø 71,4 mm/ 2.8 inch 6 h 150 mm/ 5.9 inch


Conversion factors| pretvorbeni faktorji

volume | prostornina Cubic inches to cubic centimetres | Kubični palci v kubične centimetre

16.39

Cubic centimetres to cubic inches | Kubični centimetri v kubične palce

0.06

Cubic feet to cubic metres | Kubični čevlji v kubične metre

0.03

Cubic metres to cubic feet | Kubični metri v kubične čevlje

36.32

Cubic yards to cubic metres | Kubični jardi v kubične metre

0.76

Cubic metres to cubic yards | Kubični metri v kubične jarde

1.31

Cubic inches to Iitres |Kubični palci v litre

0.02

Litres to cubic inches |Litri v kubične palce

61.03

Gallons to Iitres | Galone v litre

4.55

Litres to gallons | Litri v galone

0.22

U.S. gallons to Iitres | Ameriπke galone v litre

3.79

Litres to U.S. gallons | Litri v ameriπke galone

0.26

Fluid ounces to millilitres Tekoče unče v mililitre

30.77

Millilitres to fluid ounces | Mililitri v tekoče unče

0.33

lenght | dolžina Inches to centimetres | Palci v centimetre

2.54

Centimetres to inches | Centimetri v palce

0.39

Inches to milimetres | Palci v milimetre

25.40

Milimetres to inches | Milimetri v palce

0.04

area | površina Square inches to square centimetres | Kvadratni palci v kvadratne centimetre

64.51

Square centimetres to square inches | Kvadratni centimetri v kvadratne palce

0.15

weight | teža Ounces to grams | Unče v grame

28.35

Grams to ounces | Grami v unče

0.04

Pounds to kilograms | Funti v kilograme

0.45

Kilograms to pounds | Kilograme v funte

2.21

77


78

Notes| bele탑kaTableware collection 2015