Page 1

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

‘Dwarsdrijver’ Toon de Groot

Hoogste punt Goed Wonen

nr. 8 I 2010

‘Daisy Dartel’ in Maronia


Barbecue

Bewoners-

sluit project

commissie 3

af 5

5

3

Stekkies 6

7

8 12

10

11

‘Wij blijven

16

hier voorlopig wel’ 16

14

Zoek en vergelijk vakmannen Wilt u een verbouwing in uw huis laten uitvoeren? Nu is het juiste moment. Tot 1 juli 2011 is het BTWtarief op arbeid verlaagd naar 6%. Op de website

18

Stek plant groot onderhoud 18

zoekgratiseenvakman.nl vraagt u makkelijk, gratis en vrijblijvend offertes aan bij professionele vakmannen. Op de website kunt u een korte omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden, waarna u binnen 48 uur offertes ontvangt, die u gemakkelijk met elkaar kunt vergelijken. U kunt offertes aanvragen van bijvoorbeeld aannemers, dakdekkers, loodgieters, schilders, stukadoors, timmermannen, tuinmannen en vloerenleggers. Allerlei vakmannen

Kantoor

zijn via de site te vinden. Deze service is kosteloos en vrijblijvend. Het is dus niet verplicht om op

Voorhout in

een offerte in te gaan.

Herenstaete 21

Zoekgratiseenvakman.nl is een initiatief

22

van Wonenonline.nl.

k


Binnen! nr. 8 I 2010

3

‘Met bewoners en instanties wijk leefbaar maken en houden’

e

Bewonerscommissie Maartensheem Maartensheem in Hillegom is een seniorencomplex.

Grof vuil

Hier wonen 55+-ers met en zonder een lichte zorg-

Ook van andere instanties kan de bewonerscommissie

indicatie, maar ook jongeren met een verstandelijke

Maartensheem de hulp goed gebruiken. ‘Bijvoorbeeld van Het Raamwerk en de gemeente Hillegom. Als het

beperking. ‘Alle betrokken organisaties moeten zich

grof vuil een keer per maand door de gemeente wordt

goed realiseren dat dit complex andere aandacht

opgehaald, zou dat voor de bewoners een enorme

nodig heeft dan een regulier seniorencomplex’, legt secretaris Corrie Udink van bewonerscommissie

steun zijn. Zij kunnen geen kastjes, televisies of andere zaken zelf vervoeren. We willen samen met de gemeente zoeken naar een oplossing voor containers

Maartensheem uit. ‘Zowel door de locatie als door

die vol zijn, zodat de vuilniszakken niet naast de

de mensen die er wonen.’

containers worden gezet.’

Toen Corrie en haar man vorig jaar terugkeerden naar

Parkeren

Hillegom, vonden zij in Maartensheem hun nieuwe

Maartensheem kent een parkeerprobleem. ‘Vooral

thuis. ‘Eerst in een bovenwoning en sinds april dit jaar

bezoekers parkeren hun auto vaak voor de roodwitte

in een woning op de begane grond. Ik had wat vragen

paaltjes, terwijl er voor de woningen nog ruimte genoeg

over de appartementen en overlegde daarover met

is. Deze verkeerd geparkeerde auto’s maken het hulp-

Stek. Daarna vroeg Stek of ik een bewonerscommissie

verlenende instanties zoals ambulance of brandweer

wilde opzetten.’ Naast Corrie bestaat de bewoners-

lastig om het complex goed te bereiken. Daar staat niet

commissie uit voorzitter Eben Scholten en penning-

iedereen bij stil. Mensen bewust maken dat we met

meester Joke Deventer.

z’n allen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van onze wijk, beschouwen we zeker ook als onze taak.’

Huismeester ‘Onder de senioren in Maartensheem zijn wij de jongeren. Om ons werk goed te beginnen, zijn Joke en ik drie dagen op pad geweest’, vertelt Corrie. ‘Maartensheem bestaat uit 140 woningen, die worden bewoond door een aantal echtparen en vooral door alleenstaanden. Als eerste inventariseerden we van iedereen de aandachtspunten. Veel kan door de bewoners zelf worden opgepakt, zoals het bijhouden van het onkruid, het inperken van enorme verzamelwoede of het parkeren van scootmobielen in de berging. Wij hebben ook de hulp nodig van Stek. Het zou mooi zijn als er een huismeester zou komen.’

‘Veel kan door de bewoners zelf worden opgepakt’

Joke Deventer, Eben Scholten en Corrie Udink vormen de bewonerscommissie Maartensheem.


4

Hans Al reageert op plannen kabinet

‘Huurders merken er niet meteen iets van’ Corporaties in Nederland gaan spannende tijden tegemoet. Vanuit Europa worden nieuwe wetten gemaakt en ook het kabinet Rutte heeft voornemens die op zijn zachtst gezegd niet voordelig zijn. Ook Stek krijgt daarmee te maken. ‘Stek is financieel gezond en stabiel’, vertelt Hans Al, bestuurder bij Stek. ‘We zullen niet ineens stoppen met het schilderen van woningen. Onze huurders merken komend jaar nog niet veel van de plannen van het kabinet. Ook als organisatie merken wij de veranderingen niet direct, maar de komende jaren dreigen corporaties in de knel te komen.’

De veranderingen zijn tweeledig: er is een nieuwe wet vanuit Europa die al op 1 januari ingaat en er zijn de plannen van het kabinet. ‘De nieuwe Europese wet houdt in dat sociale huurwoningen alleen nog worden toegewezen aan mensen met een inkomen tot 33.000 euro. Dat geldt voor 90% van onze voorraad. Het lijkt alsof mensen met een laag inkomen zo meer kans op een woning maken, maar het is maar de vraag of dat lukt. Iemand die toevallig net

‘Particulieren kijken naar het hier en nu, corporaties naar de toekomst’ iets meer verdient en in een sociale huurwoning woont, kan niet zomaar de koopmarkt op. Hij of zij kan ook niet naar een duurdere sociale Hans Al bij de bouw van Goed Wonen. ‘Projecten als deze komen onder druk als het eigen vermogen van Stek wordt aangesproken om meer te betalen aan Den Haag.’


Binnen! nr. 8 I 2010

t

5

Barbecue sluit project De Engel af Het onderhoudsproject van ruim 160 woningen in De Engel in Lisse werd eind september afgesloten. Tijdens de ingrijpende onderhoudswerkzaamheden ondervonden de bewoners behoorlijk overlast van het werk. Als dank voor hun begrip en geduld trakteerde Stek de hele buurt op een lekkere buurtbarbecue in de speeltuin. Het weer werkte goed mee, dus veel huurders gaven gehoor aan de uitnodiging en maakten van de gelegenheid gebruik gezellig met elkaar bij te praten.

woning. Dus blijft hij of zij zitten.

om onze huren laag te houden.’Het

lier geen geld meer om zijn woning

Concreet betekent dat dus dat er

kooprecht vindt hij een slecht idee.

op peil te houden. De corporatie-

geen doorstroming is en dat de

‘Dit geldt ook voor appartementen

woningen zijn daar netter dan parti-

instroom in de sociale voorraad

en dat brengt een zware administra-

culiere woningen. Voor de kwaliteit

beperkt wordt. Vooral starters

tieve last met zich mee, omdat je

van de woningvoorraad op de langere

worden hiervan de dupe. Met de

overal Verenigingen van Eigenaren

termijn is het dus veel verstandiger

corporaties in de regio moeten we

moet oprichten. Het wordt voor ons

om corporaties in stand te houden.’

op zoek naar middelen om de groep

dan veel moeilijker om complexen

van net boven de 33.000 eurogrens

in zijn geheel aan te passen, bijvoor-

Reageren

te helpen aan huisvesting.’

beeld om ze op de toekomst voor

‘Wat betreft het kooprecht doet onze

te bereiden.’

koepelorganisatie Aedes haar uiter-

Kooprecht

ste best om het kabinet op andere

De nieuwe regering wil drie maat-

Kwaliteit

gedachten te brengen. De invloed

regelen toepassen:

‘Particuliere woningeigenaren kijken

van de kabinetsplannen gaat het

1. mensen met een inkomen vanaf

vooral naar de periode dat ze zelf

komende jaar meevallen. Het is af-

43.000 euro die in een sociale

in een woning wonen. Corporaties

hankelijk van het tempo waarmee

huurwoning wonen, een extra

ook naar de toekomst. In Nederland

deze regering met nieuwe voorstel-

huurverhoging opleggen;

hebben de corporaties 2,4 miljoen

len komt. Als ze bij haar standpunt

2. een extra bijdrage van de corpora-

woningen in beheer. Wij kunnen

blijft, dan gaan we het merken en

ties van 620 miljoen op jaarbasis;

woningen energiebesparend ma-

dan gaan we daarop reageren.’

3. het recht voor huurders om hun

ken, zorgfaciliteiten aanbrengen,

Spannend blijft het. ‘Uiteraard moe-

bestaande corporatiewoning

et cetera. Een corporatie is daarin

ten we wel gewoon ons werk doen.

te kopen.

de continue factor. De ervaring in

Hoe graag we het ook anders zouden

‘Die extra bijdrage kost Stek bijna

andere Europese landen leert dat

willen zien, als er een nieuwe rege-

twee miljoen euro’, rekent Hans Al

particulieren daar een andere kijk

ling wordt vastgesteld, moeten wij

uit. ‘Dat geld kunnen we dus niet

op hebben. Kijk maar naar Engeland.

toch weer proberen er het maximale

aan onze woningen besteden of in

De kwaliteit van de woningen is

uit te halen en ervoor te zorgen dat

nieuwbouw steken . Daarmee heb-

daar hard achteruit gegaan. Door de

er woningen zijn met een bepaalde

ben we ook minder geld beschikbaar

economische crisis heeft de particu-

kwaliteit voor een acceptabele prijs.’


6

Stekkies Onderzoek naar afgedichte kieren

g Behoud KWH Huurlabel

Stek is bezig met een onderzoek waarin wordt

Na het behalen van het KWH Huurlabel wordt

gekeken of kieren tussen woningen en panden

Stek ieder jaar op verschillende onderdelen

van Stek voldoende zijn afgedicht. Is dit niet zo

gemeten. Dit jaar onderzocht het KWH hoe Stek

dan bestaat er bij brand een risico dat het vuur

scoort op de onderdelen corporatie bellen,

en/of eventueel vrijgekomen gassen overslaan

woning onderhouden, klachten afhandelen en

naar naastgelegen panden. Medio 2011 is het

woning verlaten. Stek scoorde op alle onderdelen

onderzoek afgerond. Stek wil zo in kaart brengen

een voldoende. Daarmee heeft Stek ook dit jaar

wat er aan acties moet worden uitgezet op korte

het Huurlabel behouden. Wel deed het KWH

of lange termijn. Uiteraard grijpt Stek direct in

diverse aanbevelingen om de dienstverlening

als blijkt dat er te grote kieren zijn en als dit

in de toekomst te verbeteren. Volgend jaar wordt

gevaarlijke situaties oplevert. Alle complexen

Stek weer op andere punten gemeten.

komen steekproefsgewijs aan de beurt. Bewoners krijgen hierover ongeveer drie weken van tevoren een brief van Stek.

NicKel Ruil & Adviesdiensten

Stek ondertekent convenant Ouderen Adviesnetwerk In november werd het convenant Ouderen Adviesnetwerk Lisse ondertekend. Namens Stek zette Yvonne van der Sluis, manager Wonen Lisse,

Armella Arentsen heeft de NicKel Ruil & Advies-

haar handtekening. Het Ouderen Adviesnetwerk

diensten opgezet. Als alleenstaande moeder kon

is te vergelijken met het zorgnetwerk, maar dan

zij de hulp van anderen goed gebruiken. Wel

specifiek voor ouderen in Lisse. Het adviesnetwerk

voelde zij de behoefte iets terug te doen voor die

bestaat uit groepen, organisaties en overleggen

hulp. Het idee voor een ruilhandel was geboren.

(naast Stek onder andere de huisartsen, het Lokaal

Ze bedacht het concept voor de NicKel Ruil &

Loket Lisse, het Steunpunt Mantelzorg en de

Adviesdiensten. Mevrouw Bakker kan zelf

Stichting Welzijn Ouderen Lisse) die moeten leiden

bijvoorbeeld niet meer de ramen zemen en heeft

tot een sluitend netwerk met betrekking tot oude-

geen geld voor de glazenwasser. In de schuur

ren in kwetsbare situaties. Het adviesnetwerk

staat nog een fiets, die nooit gebruikt wordt. Via

wordt gecoรถrdineerd door de SWOL. Het doel is om

de NicKel Ruil & Adviesdiensten biedt mevrouw

kwetsbare ouderen sneller in beeld te brengen bij de

Bakker de fiets aan. Als tegenprestatie vraagt zij

organisaties, zodat in een vroeg stadium adequaat

het zemen van de ramen. Voor twintig euro per

gereageerd kan worden op problemen of vragen.

jaar kunt u lid worden van NicKel Ruil & Advies-

En om te leren hoe men in die situaties beter met

diensten. Hiervoor kunnen de eerste dinsdag van

elkaar kan samenwerken om samen de hulpver-

de maand ruilavonden bezocht worden in Lisse

lening aan ouderen te verbeteren. Eind dit jaar

of via de website goederen en diensten geruild

komt er een digitaal meldpunt.

worden. Uiteindelijk hoopt Armella Arentsen een ruilwinkel op te richten. NicKel Ruil & Adviesdiensten haalt ook goederen op die voor u misschien overbodig zijn, maar waar iemand anders erg mee geholpen kan zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nickelruiladviesdiensten.nl of bel naar 06 - 191 780 92.


Binnen! nr. 8 I 2010

7

De kunstenaars Anke en Wiet, mevrouw Regoor, wethouder Kleijheeg en mevrouw Pollé bij het kunstwerk ‘Daisy Dartel’ in de binnentuin van Maronia.

Cadeau van Stek onthuld

‘Daisy Dartel’ fleurt binnentuin Maronia op Het was een heel spektakel toen een groot beeld met een nog grotere kraan

hijskraan en ik kan u vertellen dat

over de daken van Maronia in Hillegom in de binnentuin werd getild.

het een heel vrolijk kunstwerk

Vroege vogels die het zagen gebeuren, hadden de primeur om het nieuwe

is geworden! Ik wil Stek er hartelijk voor bedanken.’

kunstwerk als eerste te aanschouwen. Daarna werd het ingepakt, zodat

Vervolgens werd het kunstwerk on-

het later op de dag officieel kon worden onthuld. Hans Al sprak van een

der groot applaus officieel onthuld door de wethouder, mevrouw

‘bijzonder moment’.

Regoor, bewoonster van HOZO en mevrouw Pollé, bewoonster van

‘Bij de afronding van de herstruc-

van Eigenaren Maronia en Tineke

Maronia. Hans Al gaf nog aan dat het

turering van dit gebied vorig jaar,

van der Raadt van Stek vonden

kunstwerk de markering is van een

boden wij de bewoners een cadeau

de Zeeuwse kunstenaars Wiet

project dat jarenlang heeft geduurd.

aan’, vertelde Hans Al. ‘U koos voor

Hendrickx en Anke Elsen

‘Wij hopen dat iedereen er nog jaren

Himera voor een kinderspeelplaats

(MissMoza) bereid om deze taak op

van kan genieten.’

met zitbanken en voor Maronia voor

zich te nemen. Zij hebben met veel

een kunstwerk in de binnentuin.

plezier gewerkt aan dit mozaïek-

Het kunstwerk moest onder andere

kunstwerk, dat de naam Daisy

goed zichtbaar zijn, kleurrijk, pas-

Dartel heeft meegekregen.’

send in de omgeving, onderhoudsarm en herkenbaar. Ga er maar

Vrolijk

aanstaan! Joke Ricke, directeur van

Wethouder Gerrit Kleijheeg van

HOZO (Hillegomse Organisatie

Kunst en Cultuur, verklaarde zich

voor Zorgverlening voor Ouderen),

een gelukkig man. ‘Ik was vanmor-

Olaf van der Wagt van de Vereniging

gen vroeg op, zag het beeld aan de

‘Het is een heel vrolijk kunstwerk geworden!’


8

‘Waar in Lisse kunnen we nog zó wonen?’ Beppie en Koos Vrijburg willen niet weg uit Van Speykstraat Haar kleindochter van 10 vroeg laatst nog: ‘Als ik groot ben, mag ik dan naast u komen wonen?’ Het ontroerde Beppie Vrijburg. Echter, op dit moment leeft zij samen met haar man Koos in onzekerheid of en hoe lang ze nog in hun huidige woning in de Van Speykstraat kunnen blijven wonen. Immers, Stek gaat de flats afbreken om plaats te maken voor nieuwbouw. ‘Wij zijn de eerste bewoners en wonen hier al 44 jaar helemaal naar ons zin. Als ik eraan denk dat we hier weg moeten, dan staat het huilen me nader dan het lachen.’

‘We hebben een ruime woning, alles is gelijkvloers, we

duur is, maar dat geldt volgens ons vooral voor de

hebben twee grote balkons, waar we als het zonnetje

oude flats. Als je de nieuwere flats opknapt, dan

schijnt al in februari lekker buiten zitten, het uitzicht op

kunnen ze nog jaren mee. Bovendien, wij horen

de Ringvaart is prachtig en we zitten zo in het centrum.

toch niet bij de Sportlaan?’

Bovendien hebben we een garage. Ja, de huur is inderdaad laag. Dat is voor ons niet het belangrijkste. We

Communicatie

zijn hier gewoon heel gelukkig. Waar in Lisse kunnen

Eerder dit jaar verzamelde Beppie handtekeningen

we nog zó wonen?’

tegen de plannen. Zij bood de handtekeningen aan Stek aan. ‘Van de 52 huurders in de nieuwere flats

Oude flats

gaven er 48 aan dat ze beslist tegen sloop zijn. De enige

Volgens Beppie Vrijburg vernamen ze via de krant

huurders die voor zijn, zijn jonger en met kinderen.

van de plannen. ‘Daar kwam wel direct een brief

Die willen graag een woning met een tuin. Een een-

van Stek achteraan. Wij dachten dat het om de oude

gezinswoning is niets voor ons en volgens mij zijn dat

flats ging. Die woningen zijn klein en hebben geen

juist de woningen die aan de Ringvaartzijde komen.’

centrale verwarming. Dat begreep ik nog wel. Hoewel

Beppie en Koos Vrijburg vinden de onzekerheid het

mensen daar ook erg naar hun zin wonen. Maar onze

ergste. ‘We zitten al ruim twee jaar in onzekerheid.

flat is nog goed. Veel huurders hebben het door de

Nu horen we dat de flats over vijf jaar gesloopt worden.

jaren zelf opgeknapt. Stek zegt dat renovatie te

Wij worden er erg zenuwachtig van.’

Koos en Beppie Vrijburg zijn duidelijk tegen de sloopplannen.


Binnen! nr. 8 I 2010

9

Reactie Emile Linotte, Stek:

‘Het is niet ons streven alles binnen vijf jaar afgebroken te hebben’ Emile Linotte, manager Vastgoed bij Stek begrijpt de emoties die leven bij de bewoners van de Van Speykstraatflats. ‘Als mensen naar hun zin wonen, is het lastig om te zeggen dat de woning niet voldoet. Wij moeten echter ook rekening houden met huurders die er over vijf, tien of zelfs twintig jaar in zouden willen wonen. Dus bestaande en nieuwe bewoners.’ Wel zijn er volgens hem enkele misverstanden ontstaan, die hij graag uit de wereld wil helpen. Emile legt uit dat de plannen voor de flats los staan van de plannen van de gemeente voor het Sportlaangebied. ‘Ook als de herinrichting van het Sportlaangebied niet doorgaat, worden de flats afgebroken. We hebben alle scenario’s bekeken. Wij willen een kwaliteit realiseren zodat alle woningen nog minimaal 25 jaar mee kunnen. De huidige woningen zijn klein, hebben nog geisers,

Emile Linotte: ‘We willen eerst de nieuwe woningen bouwen en dan pas de huidige flats slopen.’

geen lift, er is geluidsoverlast en de oude flats hebben bovendien geen centrale verwarming. Renovatie is te

aan de Ringvaartzijde.’ De overige dertig woningen

duur. En dan heb je nog niet dezelfde kwaliteit als bij

worden ergens anders in Lisse gerealiseerd.

nieuwbouw.’ Dat er een kwaliteitsverschil is tussen de oude en nieuwere flats staat vast. ‘Het verschil is echter

Verwachting

niet dusdanig dat we een onderscheid maken. Ook de

Wat betreft de communicatie geeft Emile aan dat Stek

nieuwe flats voldoen niet aan onze kwaliteitseisen.’

altijd probeert alles eerst naar de bewoners te communiceren. ‘Wij informeren de huurders wel. We kunnen

Eerst nieuwbouw

alleen nog niet ingaan op de plannen, omdat die nog

Stek heeft aangegeven dat ze eerst nieuwe woningen

niet vast staan. Dat is moeilijk voor de bewoners en

gaat bouwen, voordat er wordt gesloopt. ‘Het voordeel

geeft onzekerheid. Huurders weten wel wat ze hebben

is dat de huidige huurders in hun woningen kunnen

en nog niet wat ze krijgen. Wij willen heel graag laten

blijven en voorrang krijgen bij het kiezen van woningen

zien wat er terugkomt. Dat kan alleen als de plannen

in de nieuwbouw’, zegt Emile. ‘Dat geeft al aan dat het

klaar zijn. De beslissing voor de keuze van de project-

niet ons streven is om alles in vijf jaar afgebroken te

ontwikkelaar werd helaas uitgesteld. Binnenkort hopen

hebben. Omdat het project gefaseerd wordt uitgevoerd,

we met twee projectontwikkelaars verder in overleg

kan het zomaar langer duren voordat de huidige flats

te gaan. Als die procedure is afgerond, hebben we een

worden gesloopt.’ Hij ontkent dat er alleen eengezins-

winnaar die het plan gaat uitvoeren. Dan kunnen we

woningen aan de Ringvaartzijde terugkomen.

meer duidelijkheid geven. Ik verwacht dat dat medio

‘Van de huidige 150 woningen komen er 120 terug.

2011 zal zijn. Dan zal er ook pas een bijeenkomst voor

De meerderheid zal bestaan uit appartementen, ook

de bewoners zijn.’

r


10

Een nieuw jaar met nieuwe woontrends Als de dagen korter worden en de nachten langer, wordt de aandacht voor het interieur groter. Wat is er nu fijner dan met een mooi boek op een zachte bank in een gezellig huis te zitten? Met kleine veranderingen kunt u een interieur een heel andere uitstraling geven. Het leuke van deze tijd is dat er veel trends zijn, waar u een geheel eigen tintje aan kan geven. Verschillende daarvan kunnen worden gecombineerd, wat vaak een verrassende uitwerking heeft. Wat zijn de trends voor het komende jaar?

n

De trendbepalers onderscheiden verschillende stijlen:

streepjes en ongelakt hout. De kleuren rood, wit en

Romance, New Classic , Naturel en Folklore.

blauw benadrukken de Hollands Glorie nog eens extra.

In het Romantische interieur zien we dikke kussens,

Eenvoudige schoonheid en authenticiteit staan voorop,

zachte materialen en natuurlijke kleuren. Glaswerk,

aangevuld met kleurrijke accenten en frisse tinten.

pastels, bloemen en kant spelen een belangrijke rol.

Gaat de voorkeur uit naar behaaglijke stoffen, natuur-

Denk ook aan schalen vol kaarsen.

lijke tinten en een sfeervolle verlichting en comfortabele

De Naturel look is puur en ingetogen. De kleuren wit,

meubelen, dan is het Nieuwe Klassiek de juiste trend.

bruin en grijs voeren de boventoon met hier en daar een

Ingetogen kleuren en persoonlijke items, zoals fotolijst-

vleugje indigoblauw en olijfgroen. De materialen zijn

jes met dierbare foto’s, en een kroonluchter boven een

robuust en eenvoudig. Tijdloos wonen in een duurzaam

strakke tafel geven dit interieur een persoonlijk tintje.

interieur met natuurlijke en eerlijke materialen. In het Basic interieur gaat het om rechte en strakke

Accessoires

vormen. Grijstinten zijn de basiskleur.

De tijd van accessoires twee aan twee te presenteren

Dit interieur leent zich voor het spelen met verschil-

is voorbij. Het gaat in de nieuwe trends om het creëren

lende accessoiretrends.

van sfeergroepen. Foto’s van en herinneringen aan

Design en kwaliteit komen samen in het Moderne

dierbaren, mooie souvenirs die meegenomen zijn van

interieur. Dit gecombineerd met ingetogen en smaak-

vakanties, u kunt alle kanten op.

volle accessoires en een goede mix van stoffen en

Ook kleur wordt toegepast in kleurgroepen. Dus niet

kleuren geeft het interieur een moderne én warme

één of twee kleuren, maar een reeks van kleuren.

uitstraling.

Bijvoorbeeld accessoires in turkoois blauw tot diep

De Folklore trend is de trend van nu. Centraal staat

indigo en van zacht lila tot diep paars. En die vitrinekast

het platteland en vooral de romantiek daarvan.

die u al jaren heeft staan? Die is in 2011 weer helemaal

Ouderwetse stoffen, denk aan rode ruitjes, blauwe

terug. Verzamelingen mogen getoond worden.


Binnen! nr. 8 I 2010

11

Eerste kennismaking met de buren Hoogste punt Goed Wonen bereikt Na ongeveer een jaar bouwen werd eind september het hoogste punt bereikt van Goed Wonen, het nieuwbouwproject in het centrum van Hillegom. Op de door Stek georganiseerde bijeenkomst maakten de toekomstige bewoners kennis met hun nieuwe buren. ‘We hadden voor iedereen een badge gemaakt met daarop de naam en het bouwnummer van de woning’, vertelt woonconsulent Karin van Leeuwen. ‘Zo zagen de bewoners wie zijn of haar nieuwe buur gaat worden. Er ontstonden gelijk leuke gesprekken. Bij zo’n hoogste punt gaat de nieuwbouw ook echt leven bij de mensen.’ ‘Het bijzondere aan dit project is dat

er zeven terug in het nieuwe com-

er veel woningtypes bij elkaar zijn

plex. Zij hebben tijdelijk in een

gebracht’, vindt projectleider Judith

wisselwoning gewoond en staan te

Haas. ‘Er zijn eengezinswoningen en

popelen om hun intrek in de nieuw-

appartementen in verschillende

bouw te nemen. De andere oud-be-

vormen en groottes. Zowel koop

woners zijn definitief verhuisd.’

als huur. Zo kunnen we in één plan

Stek startte vroeg met de toewijzing

veel verschillende doelgroepen een

van de huurwoningen. ‘Zo konden

woning bieden.’ Goed Wonen biedt

de huurders zelf nog kiezen wat

37 koop- en 35 huurwoningen. ‘Alle

voor kleur keuken ze wilden, welke

eengezinswoningen en apparte-

tegels in de badkamer et cetera.

menten zijn al via Woonzicht.nl

De huurders hebben dat als heel

toegewezen’, vertelt Karin, die zich

positief ervaren.’

bezig houdt met het toewijzen van de huurwoningen. ‘Van de voor-

Kijkdag

malige bewoners, van de voor het

Er staan nog vier appartementen

project gesloopte woningen, keren

op de begane grond te koop en twee bedrijfsruimtes. Deze worden verkocht via Koppers Makelaardij. Stek verwacht in het voorjaar van 2011 de eengezinswoningen op te leveren. De appartementen volgen daarna. Voor de oplevering wordt een kijkdag georganiseerd voor zowel de huurders als de kopers. De nieuwe bewoners worden daar ruim op tijd van op de hoogte gesteld.

Het nieuwbouwproject Goed Wonen krijgt steeds meer vorm.


12

Toon de Groot is trots op zijn boek


Binnen! nr. 8 I 2010

13

Uitgelicht:

‘Dwarsdrijver’ Toon de Groot ‘Dwarsdrijver’. Zo heet het boek dat Toon de Groot schreef over zijn veelbewogen leven als inwoner van Voorhout. ‘Het is een terugblik voor Voorhouters over de aard van het leven in de oorlogsjaren en hoe en waarom de politiek toen werd bedreven zoals het werd bedreven. Daarnaast is het boek geschreven voor iedereen met wie ik in aanraking ben geweest. En dat zijn nogal wat mensen!’

Toon de Groot werd geboren als jongste zoon uit een

van Michel van Hulten, een oud-staatssecretaris. Dat is

gezin van vijftien kinderen. Na de lagere school zat

heel leuk’, zegt Toon de Groot trots. Het boek kan gezien

hij één jaar op de Mulo, maar de huisarts en het

worden als een waar tijdsdocument. Voor iedereen die

schoolhoofd vonden dat hij, als zoon van een arbeider,

geïnteresseerd is in een stukje Voorhoutse politieke ge-

naar de ambachtsschool moest om een opleiding tot

schiedenis is dit boek dan ook een absolute aanrader.

machinebankwerker te volgen.

‘Dwarsdrijver’ is te koop voor € 14,95 bij Hoek Boek in Voorhout of te bestellen door € 18,95 (inclusief

Onderscheidingen

verzendkosten) over te maken op giro 767864 ten

Toon de Groot werd in 1958 wethouder en locoburge-

name van A.W. de Groot, onder vermelding van

meester. Een functie die hij zestien jaar lang vervulde.

uw straat, huisnummer, postcode en woonplaats.

‘Ondertussen was ik sociaal raadsman in Leiden. Deze baan was zo druk en vond ik zo belangrijk dat ik er het wethouderschap helaas niet meer naast kon doen.

Uitgelicht

Dus ben ik gestopt.’ Toon sloeg zelfs een aanbieding

Voor de nieuwe rubriek Uitgelicht in ons bewo-

om burgermeester van Landsmeer te worden af. Naast

nersblad Binnen! is Stek op zoek naar huurders

wethouder was hij ook nog voorzitter van de woning-

met een leuk, grappig of bijzonder verhaal. Heeft

bouwvereniging en van het bejaardencentrum Agnes.

u bijvoorbeeld vier generaties vrouwen in uw

Voor al zijn inspanningen ontving hij een Nederlandse,

familie, woont u al 25 jaar in dezelfde straat, bent u

Koninklijke, Leidse en Voorhoutse onderscheiding.

net terug van een wereldreis en heeft u uw stekkie

Daarnaast werd hij tot de eerste Grootste Bok van

weer gevonden in Lisse, Hillegom of Voorhout of

carnavalsvereniging De Bokken in Voorhout benoemd.

wilt u eens met de hele familie op de foto om opa

‘Een hele eer natuurlijk.’

en oma te verrassen? Laat het ons weten. Een professionele fotograaf zet u op de foto.

Lof

U kunt zich aanmelden via info@stek-wonen.nl

Zijn boek ontvangt veel positieve reacties. ‘Die lof

of bel naar Tineke van der Raadt via 0252 430 500.

komt uit verschillende onverwachte hoeken, zoals


14

Vossepolder in Hillegom

S

‘Eerste grondboring benadrukt duurzaamheid’ Vossepolder, de nieuwe wijk in Hillegom neemt steeds meer vaste vormen aan. Onlangs werd gestart met de bouw van 110 woningen. Deze start ging niet, zoals gebruikelijk, gepaard met het feestelijk slaan van de eerste paal, maar met de eerste grondboring tot een diepte van ongeveer 100 meter. ‘De boringen zijn nodig omdat we in dit project gebruik maken van aardwarmte’, legt projectleider Fokje Siderius uit. ‘Wij wilden met de eerste boring de duurzaamheid van Vossepolder benadrukken.’ ‘De aardwarmte zorgt voor de ver-

Koopgarant

warming maar ook voor de koeling

De hele wijk bestaat straks uit

Wethouder Jan van Griensven en

van het huis’, gaat Fokje verder.

ongeveer 330 woningen, waarvan

toekomstige bewoners mevrouw

‘Hierdoor is er geen gasaansluiting

er 129 door Stek worden gebouwd.

Verdonk en haar dochter draaien

meer nodig in de woning. Koken kan

‘De 110 huizen die we nu aan het

een rad aan, zodat de vlag van Stek

dan ook niet op gas, maar gebeurt

bouwen zijn, bestaan uit 72 een-

hoog in het vaandel verschijnt.

met elektra. Naast de duurzame

gezinswoningen, 26 appartementen

verwarming wordt elektra opgewekt

en 12 starterwoningen. Van de een-

door panelen op het dak. De huizen

gezinswoningen zijn er 22 verkocht,

zullen door deze maatregelen vol-

waarvan 14 met Koopgarant. Met

doen aan hogere energie-eisen dan

Koopgarant krijgen kopers twintig

wettelijk verplicht is.’ Bovendien

procent korting op de verkoopprijs.

wordt Vossepolder een prachtige,

In ruil daarvoor moet de woning bij

ruim opgezette, kindvriendelijke

verkoop terug worden verkocht aan

wijk met ruimte voor de natuur.

Stek en deelt Stek mee in de winst en het verlies. Er waren maar liefst

‘De huizen voldoen aan hogere energie-eisen dan wettelijk verplicht’

180 gegadigden voor deze woningen.’ Huurders van Stek kregen voorrang op de Koopgarantwoningen. Huur De huurwoningen zijn nog niet toegewezen. ‘Begin 2011 starten we met het adverteren voor de huurwoningen op Woonzicht.nl. Een zestal woningen wordt in de vrije sector verhuurd en de overige woningen krijgen sociale huren tussen de 500 en 650 euro per maand.’ Heeft u interesse in een huurwoning in Vossepolder? Houd dan goed Woonzicht.nl vanaf begin 2011 in de gaten.


Binnen! nr. 8 I 2010

15

Enquête afgerond

Veel animo voor projectgroep Rembrandtplein Stek heeft ideeën om twee van de flats van het

Sjoerd. ‘Het doel is met de bewoners het plan verder

Rembrandtplein aan te passen om ze onder andere

te ontwikkelen tot een gedragen bouwplan. Goed

meer geschikt te maken voor senioren. Begin dit jaar

overleg met de bewoners is belangrijk voor Stek. Wel hebben wij het voortraject gedaan, zoals de huidige

werden de huurders daarvan op de hoogte gebracht.

casco’s bekijken. Wat kan eventueel wel en wat niet.

Daarna volgde een enquête onder de bewoners.

Anders ga je het over aanpassingen hebben die uit-

Stek heeft de afgelopen maanden de resultaten van die enquête in kaart gebracht. ‘De respons was zo’n 64%. Dat is redelijk hoog en voor een eerste peiling goed’, vinden projectleider Ruud Looman en woonconsulent Sjoerd Weerelts. ‘Er was best veel animo

eindelijk helemaal niet blijken te kunnen. En we hebben de architect geselecteerd, Van Schagen Architecten. De projectgroep gaat meepraten over de inhoud van het plan.’ Andere focus ‘We verwachten zeker discussies, juist omdat de

van bewoners om deel te nemen aan de projectgroep.

belangen van beide partijen anders zijn. De bewoners

Dat vinden wij positief.’

kijken naar de situatie op dit moment. Stek naar de komende veertig jaar. Onze focus is anders, daar hebben we in de eerste bijeenkomst met de project-

Echt grote verrassingen zijn er niet. ‘De flats hebben

groep ook begrip voor gevraagd. Bovendien gaat het

ook gesplitste woningen. Die woningen hebben al een

hier om verbouwingen die niet specifiek bestemd zijn

eigen warmwatervoorziening, een van de punten ter

voor de zittende bewoners, maar voor de beoogde

verandering. Zij stemden veelal tegen’, legt Ruud uit.

nieuwe doelgroep van senioren.’ De projectgroep komt

‘Ook het idee om van de begane grond en eerste etage

regelmatig bij elkaar. Stek stelt een conceptproject-

maisonnettewoningen te maken, stuitte op veel vragen

overeenkomst en communicatieplan op. ‘Dat wordt

en ook wat tegenstand. Vooral door huurders die hun

voorgelegd aan de projectgroep. Als er een concreet

garage niet kwijt willen.’ Uit de enquête blijkt dat

plan is, gaat Stek bij de huurders persoonlijk langs.

één derde van de bewoners graag wil verhuizen.’

Daarna kunnen pas de stadsvernieuwingsurgenties worden aangevraagd. Huurders krijgen dan ongeveer

Projectgroep

een jaar om een andere woning te zoeken. Ook wordt

Wat Stek precies gaat doen, staat zeker nog niet vast.

er een sociaal plan opgesteld.’ Ruud en Sjoerd geven aan

‘Voor de eerste bijeenkomsten hebben we een plan

dat een dergelijk proces veel tijd vergt. ‘De komende

gemaakt met ruwe lijnen en open einden’, vertelt

twee jaar doen we nog niets op het Rembrandtplein.’


16

Binnenkijken bij…

Nieuw en vertrouwd in de Rembrandtlaan Huurwoningen in een straat zien er aan de buitenkant over het algemeen hetzelfde uit. Achter de voordeur schuilen soms echter compleet verschillende werelden. Iedere huurder richt zijn of haar woning nu eenmaal naar eigen smaak in. In deze nieuwe serie neemt Stek een kijkje binnen bij huurders uit dezelfde straat, beginnend met de Rembrandtlaan in Voorhout.

Angelique Does woont sinds begin dit jaar in de

ook ideaal.’ Binnen hebben ze alles geverfd. ‘De vorige

Rembrandtlaan met man Michel en zoon en pasgeboren

bewoners waren nog de eerste bewoners. Stek heeft de

dochter. Zij zijn de jongsten in de straat. ‘Voorheen

oude schoorsteen weggehaald en een nieuwe keuken

woonden we in Hoogh Teijlingen. Maar alle familie

en een nieuw toilet geplaatst.’ Qua inrichting is de

woont in het oude dorp. Bovendien is het hier gezelliger.

woning nu veel lichter en moderner. Meest in het oog-

Dus toen deze woning via Woonzicht werd aangeboden,

springend is de box voor hun drie maanden oude doch-

grepen we deze kans met beide handen aan. Mijn zoon

ter. ‘Al bij het bezichtigen hadden we een goed gevoel

zit op de school aan de overkant van de straat. Dat is dus

over deze woning, dus wij blijven hier voorlopig nog wel.’

Angelique Does: ‘Wij blijven hier voorlopig wel.’


Binnen! nr. 8 I 2010

17

Dora Bervoets-Bakker: ‘Ik houd niet van donker en kou.’

s

Mevrouw Dora Bervoets- Bakker is een echte

verzameling, de zelfgemaakte tekeningen en foto’s

Voorhoutse en woont al sinds 1970 in de

van haar duiven, alles vindt een mooi plekje in haar

Rembrandtlaan. Haar woning is al helemaal in

favoriete ruimte van de woning. ‘Hier ben ik het meest.

Kerstsfeer gedompeld. ‘Ik houd niet van kou en de

Het bureau met de computer staat daarom ook hier.

donkere dagen. Vandaar dat ik zorg voor veel licht.

Mijn zoon en dochter wonen respectievelijk in

Ik ben er even mee zoet, maar het resultaat is er naar.’

Denemarken en Nieuw Zeeland, dus hier e-mail ik met

Overal waar de bezoeker kijkt, ziet hij kerstballen,

ze. Aan de grote tafel teken ik graag.’ Aan verhuizen

versieringen en (kunst)kaarsen. Ook de boom en een

denkt ze niet. ‘Waar vind ik nog een woning waar ik de

kerstdorp ontbreken niet. Als er geen feestdagen in

ruimte heb om al mijn hobby’s uit te oefenen en waar

het verschiet zijn, is de huiskamer nog steeds een

mijn kinderen en kleinkinderen kunnen logeren?

ware bezienswaardigheid. De kast met haar schelpen-

Bovendien is de locatie perfect.’


18

Stek plant diverse grote onderhoudsbeurten Planning onderhoud 2011 Stek heeft voor 2011 het nodige planmatige onderhoud

In 2011 staan ruim 1600 woningen op de planning

op het programma staan. Dit onderhoud wordt volgens

voor buitenschilderwerk. Voor het schilderwerk worden

de (meerjaren)planning uitgevoerd. Stek actualiseert de planning ieder jaar op basis van een inspectie van

kozijnen, ramen en deuren gecontroleerd op het goed functioneren en mogelijke houtrot. Na eventueel herstel wordt er geschilderd.

de woningen. Dit is een overzicht van de geplande werkzaamheden op hoofdlijnen. In januari krijgen alle huurders van woningen waar onderhoud aan wordt gepleegd een brief met een overzicht van de werkzaamheden. Vanaf januari vindt u het overzicht ook op onze website.

Kunststof en aluminium kozijnen kunnen niet rotten, maar de toplaag verweert wel. Eens in de drie jaar worden deze kozijnen schoongemaakt en van een waslaag voorzien. Ook aan beton kunnen gebreken ontstaan. Van een aantal flats worden de galerijen en balkons grondig gecontroleerd en waar nodig hersteld. De voegen tussen de galerij- en balkonplaten van flats worden eens in de tien jaar vervangen. Ter bescherming wordt het (oudere) beton voorzien van een coating. Van diverse complexen is het voegwerk door regen en wind vergaan. Dit wordt vervangen.

‘Voordat begonnen wordt met het onderhoud wordt u tijdig op de hoogte gesteld van de werkzaamheden’


Binnen! nr. 8 I 2010

19

Ook installaties worden periodiek onderhouden: gesloten cv-ketels eens in de twee jaar. Cv-ketels van 18 jaar (en ouder) worden vervangen. In 2011 zijn dit er ruim 220; mechanische ventilatiesystemen eens in de drie jaar. Groot onderhoud

Woningen met een mechanische ventilatiesysteem

In de volgende complexen is een grotere onderhouds-

met warmteterugwinning krijgen jaarlijks filters;

beurt gepland:

liften vier tot zes keer per jaar;

210 flatwoningen Mesdaglaan in Hillegom

automatische deuren een keer per jaar;

(gestart in 2010);

hydrofoorinstallaties een keer per jaar.

25 woningen aan ’t Hofje in Lisse; 48 gestapelde woningen aan de Broekweg in Lisse;

Voor sommige complexen geldt dat Stek nog nadenkt

216 woningen in de Vogelbuurt in Lisse (2011-2012);

over de toekomst ervan. In die complexen wordt alleen

8 woningen aan de Vermeerstraat in Voorhout.

noodzakelijk planmatig onderhoud uitgevoerd en kan afgeweken worden van de genoemde periodieken.

Periodieke werkzaamheden Goten kunnen na 25 tot 30 jaar gaan lekken.

Afspraken

In 2011 worden de nodige goten vervangen.

Voordat begonnen wordt met het onderhoud in uw

De volgende periodieke werkzaamheden

complex wordt u tijdig op de hoogte gesteld van de

staan gepland:

werkzaamheden. Er wordt uitgelegd welke werkzaam-

het jaarlijks schoonmaken van goten;

heden plaatsvinden, hoe lang deze duren en wie

het jaarlijks controleren van platte daken op

deze gaat uitvoeren. Vervolgens maakt de aannemer

gebreken en waar nodig het schoonmaken;

of installateur met u een afspraak voor het tijdstip

het eens in de twee jaar doorspuiten van drainages.

van de uitvoering.

l


20

Het wordt een prachtig kerstfeest De voor velen mooiste en drukste maand van het jaar is begonnen. Het sinterklaasfeest is achter de rug, waarna we met z’n allen weer voorbereidingen treffen voor Kerstmis, tijd van gezelligheid en lekker eten. De versieringen in en om het huis spelen een grote rol voor de sfeer. Alles moet er perfect uitzien. Het wordt weer genieten!

Kersttrends 2010

Echte of kunstboom?

Romantiek: de kerst van 2010 is gezellig en warm.

Kunstbomen zijn anno 2010 haast niet van echt te

Harmonie is belangrijk. Groene en grijze tinten worden

onderscheiden. Ze zijn verkrijgbaar in alle soorten en

veel gebruikt net als witgoud.

maten, blijven gegarandeerd de hele kerstperiode mooi

Modern en luchtig: een combinatie van transparante

en zijn bovendien veiliger doordat ze geĂŻmpregneerd

artikelen en zachte pastelkleuren in roze en grijstinten.

zijn met brandvertragende middelen.

Kleuren als matgrijs en wit met vervaagde motieven

Besluit u toch om een echte kerstboom te kopen, let dan

zijn helemaal in.

op de versheid van de boom. Als u voorzichtig aan de

Color explosion: ook een explosie van kleuren mag

boom schudt, horen er niet te veel naalden te vallen.

dit jaar. Maak van de boom een kleurig geheel. Alles

De goedkoopste boom, de fijnspar, heeft scherp gepunte

wat u mooi vindt, kan en mag.

naalden en valt relatief snel uit. De blauwspar is iets

Mysterieus en warm: deze zeer uitbundige stijl

duurder maar valt minder snel uit. Deze spar heeft een

combineert fluweel, veren, barokprinten, bont en

blauwachtig uiterlijk. De Nordmann heeft zo goed als

damast. De kleuren paars, groen en roze geven

geen uitval. Dit is een mooie volle donkergroene boom

uw versieringen een warme uitstraling.

en heeft stevige naalden. Maar het langst mooi blijft

Tips voor leuke kerstversieringen Hang naast kerstballen ook bijzondere figuren

de kerstboom met kluit.

Tips voor echte bomen

in de boom.

Laat de kerstboom een nachtje in de bijkeuken

Er zit muziek in veel kerstartikelen. Denk aan

of schuur wennen aan de binnentemperatuur.

muziekdoosjes, zingende kerstengelen, sneeuw-

Schudt de dode naalden eruit voordat de boom

ballen met muziek, et cetera.

binnengehaald wordt.

Op zoek naar bijzondere kerstballen? De zogenaamde

Heeft u gekozen voor een boom zonder kluit,

3D-kerstballen, uitgeholde ballen met daarin een

zaag dan een stukje van de stam af zodat

mini-kunstwerkje, tonen delen van het kerstverhaal

de boom voeding kan opnemen.

zoals de drie wijzen uit het Oosten en een kerststal.

De kerstboom blijft het langst mooi op een

Felgekleurde ballen zijn er weer in alle vormen

redelijk koele plek.

en maten.

Geef de boom regelmatig water en

Ook sneeuwballen zijn dit jaar volop verkrijgbaar.

voedingssupplementen.

Van kleinere vormen met een sneeuwtafereel tot grotere met een kerststal. Geen plek voor een boom? Steek wat versierde gekronkelde takken in een grote vaas. Met visdraad of luxe lint, kunt u kerstballen aan de takken hangen. Het best kan gekozen worden voor niet al te dunne takken.


Binnen! nr. 8 I 2010

21

Eva Meijer en Willemijn Koop (vlnr) verhuizen alvast enkele spullen naar het nieuwe kantoor.

Veel ruimte op mooie locatie

Kantoor Voorhout verhuist naar Herenstaete Zo lang de meeste huurders uit Voorhout zich kunnen heugen, kon men voor vragen terecht bij het kantoor van Stek aan de Beukenrode. Op 10 januari 2011 opent Stek de deuren van haar nieuwe kantoor in Herenstaete aan de Agneshove. Woonconsulent voor Voorhout Willemijn Koop en wijkbeheerder Eva Meijer zien er naar uit. ‘Het oude kantoor leek niet op de kantoren in Lisse en Hillegom en was veel te klein. Het nieuwe kantoor heeft straks dezelfde sfeer als de andere kantoren van Stek, biedt veel meer ruimte en zit op een mooie locatie middenin het centrum van Voorhout.’ ‘Op het oude kantoor was er eigenlijk geen plek waar

de wijken in Voorhout te vinden. Dan kunnen huurders

we met huurders rustig konden praten. Dus nodigde

mij ook aanspreken’, vertelt Eva. Beiden zijn ook blij

ik mensen vaak uit om naar Lisse te komen’, vertelt

met de fiets die er komt. ‘Dan kunnen we makkelijk en

Willemijn. ‘Vergaderingen met bewonerscommissies

snel in Voorhout naar de mensen toe.’ Het voormalige

deden wij voornamelijk bij de mensen thuis. Dat is

kantoorpand aan de Beukenrode wordt verbouwd en

straks niet meer nodig. Er komt een grote vergadertafel

straks verhuurd als Mindervalide-woning.

waaraan we zowel met huurders individueel als met de bewonerscommissies terecht kunnen.’

Nieuw adres Alle huurders in Voorhout worden over de verhuizing

Op afspraak

geïnformeerd. Het nieuwe adres is Agneshove 81, op

Op maandag- en woensdagochtend is het kantoor

het binnenplein aan de achterkant van Herenstaete.

in Voorhout geopend. Dan is er iemand van Verhuur

Het kantoor is maandag en woensdag geopend van

aanwezig en een medewerker van de Technische Dienst.

08.00 tot 12.00 uur. Het postadres en het telefoon-

Woonconsulent Willemijn en wijkbeheerder Eva komen

nummer blijven gelijk: Postbus 126 2160 AC in Lisse,

op afspraak op het kantoor. ‘Wel doe ik iedere maandag-

T 0252 430 500.

middag mijn ‘rondje Voorhout’. Die middag ben ik in


22

Social sofa in Meerenburgh

Raad het aantal steentjes en win een VVV-bon! In de wijk Meerenburgh in Lisse staat sinds kort een zogenaamde Social sofa. Deze betonnen buitenbank is financieel mogelijk gemaakt door Stek in het kader van buurtgericht werken. De laatste mozaïekversieringen op deze blikvanger in de wijk werden door de buurtbewoners zelf geplaatst. Stek vindt de Social sofa dan ook een goed

e

voorbeeld van ideeën om de sociale samenhang in een buurt te bevorderen. Maar hoeveel steentjes telt het mozaiek nu eigenlijk? Degene die het dichtst bij het werkelijke aantal steentjes komt, krijg een VVV-bon ter waarde van 25 euro. Iedereen mag meedoen! Dus bekijk de sofa, te vinden op het grasveld van de Melkweg achter de containers, doe een gok en mail uw antwoord naar info@stek-wonen.nl. Een briefje met het antwoord inleveren op het kantoor van Stek kan ook. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Stek start onderzoek op asbest Stek onderzoekt en inventariseert hoe het staat met

Asbest is namelijk sterk, slijtvast, isolerend, goedkoop

de asbesthoudende materialen in de woningen die vóór

en onbrandbaar. Sinds 1993 is de verkoop en beroeps-

1980 gebouwd zijn. ‘We controleren op zogenaamde verborgen asbest, zoals voor kan komen in kruip-

matige toepassing van asbest verboden en sinds 2005 is het gebruik van alle soorten asbest verboden in de Europese Unie.

ruimtes, leidingen, kokers en dergelijke’, legt projectleider Kees Raateland uit.

Hoe gevaarlijk is asbest? Bij asbest denken we direct aan een gevaarlijke stof. Maar hoe gevaarlijk is asbest? Asbest is een natuurlijk

Het bedrijf BK Asbest uit Velserbroek inspecteert steek-

product en alleen gevaarlijk voor de gezondheid als

proefsgewijs per complex een aantal woningen op as-

er asbestvezels vrijkomen. Dit gebeurt als het ondes-

besthoudende materialen. Het kan zijn dat zij monsters

kundig wordt verwijderd of als er in wordt geboord of

hiervoor nemen. ‘We starten dus in december al in Lisse,

geslepen. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen

daarna komen Voorhout en Hillegom aan de beurt. De

worden ingeademd. Deze vezels kunnen niet uit de

bewoners van de complexen waar de inspectie plaats-

luchtwegen worden verwijderd en kunnen longkanker

vindt, ontvangen daarvoor een brief, waarin we de

en chronische luchtweg- en longontsteking veroorzaken.

werkzaamheden uitleggen.’ Stek hoopt medio 2011 het

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen

resultaat van het totale onderzoek gereed te hebben.

gevaar voor de gezondheid. De vezels komen vooral vrij

‘Het uiteindelijke doel is om de komende jaren de asbest

bij het werken met asbest, dus ook bij het verwijderen

helemaal uit ons bezit te laten verdwijnen.’

van asbestplaten. Goede beschermende kleding is verplicht om het gevaar bij het verwerken tegen te gaan.

Wat is asbest?

Tegenwoordig is in de meeste gevallen toestemming

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de

nodig van de gemeente om asbesthoudend materiaal te

natuur voorkomende mineralen. Deze mineralen zijn

verwijderen. Alleen daarvoor gecertificeerde bedrijven

opgebouwd uit zeer fijne vezels. Asbest werd tot in

mogen asbest verwijderen.

de jaren ’80 veel gebruikt in gebouwen en woningen.


Binnen! nr. 8 I 2010

23

Prijsvraag

Win een cadeaubon van Overvecht! Deze laatste Binnen van dit jaar staat in het

Stuur uw oplossing per mail aan info@stek-wonen.nl.

teken van de komende feestdagen. Ook de

Een kaartje naar Stek sturen kan natuurlijk ook:

prijsvraag heeft een kersttintje. In dit blad vindt u op diverse pagina’s kerstballen met

Postbus 126, 2160 AC Lisse. Onder de goede inzenders verloten we deze keer vier cadeaubonnen van Overvecht, ter waarde van 25 euro.

een letter. Deze letters vormen in de juiste volgorde de oplossing.

e

De oplossing van de vorige Binnen was: Historie. De prijswinnaars, die een museumjaarkaart hebben gewonnen, zijn: W. Tromp uit Hillegom en T. Roks uit Lisse.

Activiteitenkalender Kerstdorp aan Zee, Noordwijk

Kerstcircus Ahoy, Rotterdam

December

17 tot en met 29 december

Al vier jaar lang staat december in Noordwijk in het

Het kerstcircus in Ahoy is het grootste circus van

zonnetje. Voor de vijfde editie van Kerstdorp aan Zee

Nederland. Dit jaar wordt de veertigste editie gepresen-

zijn leuke activiteiten gepland en wordt er wederom

teerd en ook deze editie is gevuld met acts van over de hele

gezorgd voor veel diversiteit. Op deze manier is er altijd

wereld. Zo geniet u van spectaculaire acrobatiek, hilari-

wat leuks te vinden voor jong en oud en voor warm en

sche clowns, tal van dieren en nog vele andere topacts.

koud. Denk bijvoorbeeld aan de nostalgische kerst-

De shows vinden zowel ‘s middags als ‘s avonds plaats.

markt en de lampionnenoptocht ‘Verlicht Binnen’.

Voor meer informatie: www.kerstcircus.nl.

Ook dragen veel winkeliers bij aan het kerstgevoel en is de winkelstraat prachtig versierd.

Kerstmarkten, streek

Groot Kerstcircus, Den Haag 17 december tot en met 2 januari 2011 De crème-de-la-crème van de internationale circus-

December 2010

wereld, waaronder topacrobaten en spectaculaire

In de gehele streek vinden in de maand december

kozakkenruiters, strijkt neer op het Malieveld om

kerstmarkten plaats. Houd de lokale kranten in de

jong en oud een fantastische belevenis te geven.

gaten voor het waar en wanneer.

Echt circus hoort in een tent: maar dan wél heerlijk

IJsbaan Keukenhof, Lisse Tot 3 januari 2011

verwarmd en rijk aangekleed. Voor meer informatie: www.kerstcircusdenhaag.nl.

Bij en in het Winterpaviljoen op Landgoed Keukenhof

Huishoudbeurs, Amsterdam

worden de komende maand diverse evenementen

12-20 februari 2011

georganiseerd. De ijsbaan is dagelijks geopend. Voor

Het ‘grootste vriendinnenfeest van Nederland’ vindt

meer informatie: www.kasteelkeukenhof.nl

plaats in de Amsterdamse RAI. Genieten van artiesten

IJsbaan Henri Dunantplein, Hillegom

en leuke aanbiedingen op het gebied van mode en verzorging, vrije tijd, culinair, et cetera.

12-17 januari 2011

Openingstijden: 11.00-18.00 uur. Donderdag 17

Lekker schaatsen middenin het centrum van Hillegom.

en vrijdag 18 februari van 11.00-22.00 uur.

De ijsbaan is dagelijks geopend.


Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Colofon Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen).

Oplage 6.400 exemplaren

Bezoekadres Hillegom

Fotografie

Hoofdstraat 33 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Eindredactie en realisatie

Bezoekadres Voorhout Beukenrode 33 Vanaf 10 januari 2011: Agneshove 81 maandag en woensdag 8.00-12.00 uur

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 F 0252 430 505

Reparatieverzoeken T 0252 430 500

Klachtencommissie Wonen Alleen schriftelijk Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

www.stek-wonen.nl info@stek-wonen.nl

Sven van der Vlugt, Hans Moolenaar, Arie in ’t Veld

Stek: Yvon Hoogervorst, Tineke van der Raadt Brainwork communicatie bv, Rijnsburg

Ontwerp De Weijer Design BNO, Baarn

Drukwerk Alkemade Printing, Lisse

Stek wenst u fijne feestdagen en een inspirerend en goed 2011 toe!

Profile for Stek

Binnen 8  

Binnen 8