Page 1

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

Inzicht in Woonzicht

Stek kiest voor herstel en niet voor sloop

nr. 7 I 2010

‘Goede relatie met HBVB’


3

De wijk

Thomashuis

leefbaar

75 jaar

houden 4

5

5 Groot onder-

Een extra

houd De Engel

oor en oog

afgerond 6

8

8

6 13

Herstel,

14

geen sloop! 14

Dubbel

16

Wie wil op de foto?

interview

Ieder kwartaal ontvangt u de Binnen!, ons bewonersblad vol informatie. Stek krijgt van

16

de huurders veel positieve reacties op de foto’s. Voor een nieuwe rubriek zijn wij op zoek naar huurders met een leuk, grappig of bijzonder verhaal, die voor de Binnen! op de foto willen.

18

Heeft u bijvoorbeeld vier generaties vrouwen in

Goede relatie

uw familie, woont u al 25 jaar in dezelfde straat, bent u net terug van een wereldreis en heeft u uw stekkie weer gevonden in Lisse, Hillegom of

met HBVB

Voorhout of wilt u eens met uw hele familie op de foto om opa en oma te verrassen? Laat

19

het ons weten. U kunt zich aanmelden via info@stek-wonen.nl of bel naar Tineke van der Raadt via 0252 430 500.

Inzicht in Woonzicht 20

22 Fotobijschrift voorpagina Aya en Miryam Kerwy wonen sinds 2009 in Lisse. Ze genieten met volle teugen van hun mooie kamer. Zie pagina 12.


Binnen! nr. 7 I 2010

3

Ontwerp voor binnentuin vordert Kunstwerk voor Maronia Hillegom krijgt vorm De binnentuin van Maronia in Hillegom krijgt een eigen kunstwerk. Ter ere van de opening eind vorig jaar van complex 49 mochten de bewoners aangeven wat ze van Stek als openingscadeau voor de wijk wilden hebben. Uit de stapel inzendingen werd een kleine kinderspeelplaats, zitbanken met rugleuning en een kunstwerk gekozen. Om zoveel mogelijk aan de wensen

delijke uitstraling zodat het ook

van de omwonenden voor het

voor kinderen toegankelijk zou zijn.

kunstwerk gehoor te geven, is een

Niet als speeltoestel maar wel in

werkgroep geformeerd. Daarin zitten

een aaibare vorm. Nadat de criteria

Joke Ricke van de Stichting HOZO

waren opgesteld konden Olaf en ik

(Hillegomse Organisatie voor Zorg-

de plannen toetsen aan een aantal

verlening voor Ouderen), Olaf de

van onze medebewoners om een

Wagt van de VVE Maronia, Tineke

keuze te maken.’

van der Raadt, bestuurssecretaresse van Stek en Wilfred van der Plas,

Ontwerp

manager Wonen Hillegom van Stek.

Inmiddels zijn de kunstenaressen

Uitgangspunt voor Joke Ricke en

Wieteke Hendrickx en Anke Elsen

Olaf de Wagt was vooral dat de

in Buttinge in Zeeland aan het werk

binnentuin een ontmoetingsplek

met het ontwerp voor een mozaïek.

wordt voor alle mensen die er

Een kleurrijke fantasiesalamander

wonen. Een unieke plek waar ieder-

die zich in de tuin zeker thuis voelt.

een met plezier kan vertoeven.

‘Het is heel leuk om te doen’, zegt Wieteke. ‘Er is geen voorbeeld dus

Criteria

het beeld ontstaat onder onze han-

Het voordeel van Maronia is dat

den. Wij hebben eerst een tekening

de bewoners er in groepsverband

gemaakt en omdat men vrolijke

wonen. De tuin kan dus volop

kleuren wil, wel een beeld van kleur

worden benut. ‘Wij waren er eigen-

in ons hoofd. Wij hebben een frame

lijk al heel gauw en unaniem uit’,

gemaakt van steengaas dat op een

zegt Joke Ricke. ‘Wij wilden een

ondergrond staat van beton.

kunstwerk dat duidelijk zichtbaar

Vervolgens hebben wij de vorm

zou zijn met vrolijke kleuren in een

opgebouwd van gaas en vulling en

figuratieve vorm, passend bij de

daarna helemaal in de cement

aankleding en de specifieke plaats.

gezet. Als dat droog is en extra

Daarbij kwamen wensen als onder-

behandeld tegen vocht beginnen

houdsarm en het liefst in een vrien-

we met mozaïeken.’

Het kunstwerk wordt in het najaar geplaatst.


4

De bewonerscommissie Goed Wonen: Frits Blokker, Maria de Vries, Piet van Haaften en Janny van der Jagt (vlnr). Niet op de foto: Rinus van Stijn.

‘Ons doel is de wijk leefbaar houden’ Bewonerscommissie Goed Wonen De wijk ‘Goed Wonen’ in Hillegom ondergaat een meta-

vertelt Maria de Vries, secretaris van de commissie.

morfose. Vorig najaar werd de eerste paal geslagen

‘De oude werkgroep Goed Wonen heeft de hele sloop-

voor dit aan de Hendrik-, Meer-, Hof- en Emmastraat

en nieuwbouwplannen met Stek en de bewoners uitgewerkt. Deze werkgroep was in oktober vorig jaar,

grenzende gebied. Hier verrijst een prachtig complex

na het slaan van de eerste paal, klaar met haar werk.

met huur- en koopappartementen en enkele eengezins-

Nu is het tijd voor een bewonerscommissie, die de

woningen. Een aantal bewoners uit de gesloopte oude woningen is naar een wisselwoning gegaan en keert

nieuwbouwontwikkelingen op de voet volgt en de andere bewoners in de wijk hierbij betrekt.’

straks terug naar een woning in het nieuwe complex.

Vastberaden

Anderen kozen ervoor om naar elders te verhuizen.

De bewonerscommissie ‘Goed Wonen’ bestaat uit vijf

Ook zijn er bewoners van de omliggende woningen,

actieve, vastberaden mensen die wat voor hun wijk willen betekenen. Frits Blokker is voorzitter, Maria de Vries

die nog niet precies weten wat de toekomstplannen

secretaris, Rinus van Stijn penningmeester en verdere

voor hun gebied zijn en eventueel naar een nieuwe

bestuursleden zijn Piet van Haaften en Janny van der

woning willen. Kortom, er is heel veel beweging in de wijk. Voor de nieuwe bewonerscommissie staat een ding voorop: ‘Wij willen de wijk leefbaar houden’.

Jagt. Maria en Janny zaten ook al in de oude werkgroep. Hun kennis van het hele plan komt de bewonerscommissie goed van pas. Op verzoek van Stek hebben zij een bewonerscommissie gevormd die als aanspreekpunt dient voor Stek en de bewoners van de wijk. Samen

Bewonerscommissie ‘Goed Wonen’ staat nog wat

met Stek kunnen zij bewoners op de hoogte houden,

onwennig tegenover haar taak. ‘Wij zijn net begonnen

terwijl zij Stek kunnen informeren over zaken die bij

en zitten nog een beetje in een tussenperiode’,

de bewoners leven.


Binnen! nr. 7 I 2010

5

Spannend

voorspoedig. Zoals het er nu uitziet, vindt de opleve-

‘Wij willen graag wat betekenen voor onze bewoners’,

ring voor de woningen vanaf het tweede kwartaal

meldt voorzitter Frits Blokker.

2011 plaats.

Wij oriënteren ons op de veranderingen en mogelijkheden in de wijk. Wie komen er precies in het complex,

Gesprek

met welke mensen moeten we rekening houden en

Naast de nieuwbouw en daarmee veel nieuwe bewoners

waar komen nieuwe bewoners. Wij hebben contact met

heeft natuurlijk de hele wijk de aandacht van de bewo-

Karin van Leeuwen en Jolande Woudsma van Stek dus

nerscommissie. ‘Oude en nieuwe bewoners zullen zich

van hen hopen wij snel wijzer te worden.

snel mengen in de wijk in het centrum. Wij willen als

Belangstellenden voor een huurwoning in de nieuw-

bewonerscommissie natuurlijk graag dat het weer een

bouw hebben zich op Woonzicht.nl kunnen inschrijven

gezellige wijk wordt, net zoals het vroeger ook was.

en met de verkoop van de woningen gaat het ook

Goed Wonen is tenslotte goed wonen.’

Thomashuis 75 jaar Het oude klooster in De Engel in Lisse aan de Heereweg

Stek heeft dit jaar het Thomashuis

bestaat dit jaar 75 jaar. Het enige gemeentelijke monu-

opgeknapt. De houten goten met

ment dat Stek rijk is wordt gehuurd door de stichting

zinken bekleding zijn vervangen. Ook is het houtrot in de dakkapellen

Thomashuizen die hier mensen met een verstandelijke

aangepakt. ‘Om deze meer in de lijn

beperking huisvest en begeleidt. In mei 1935 werd het

met het gebouw te brengen, zijn er

huis gebouwd als huisvesting voor broeders. In 2002 kocht Stek het Broederhuis en verbouwde het. Sindsdien staat het bekend als het Thomashuis.

overstekken aangebracht’, vertelt Thomas van ’t Wout, manager Vastgoedbeheer bij Stek. ‘Omdat het een gemeentelijk monument is, moet er voor iedere wijziging, hoe klein ook, een monumentenvergunning worden aangevraagd. De monumentencommissie van de gemeente dacht goed mee en de vergunning werd snel afgegeven. Na het vervangen van de goten en herstel van de dakkapellen is al het houtwerk geschilderd. Daarnaast is een stalen kruis in de westgevel opgeknapt, het zandsteen in de zuid-gevel schoongemaakt en zijn scheuren in het metselwerk hersteld. Het Thomashuis kan zo weer een tijd mee. En dat is maar goed ook, want de bewoners wonen er met veel plezier.’ Het Thomashuis kan zo weer een tijd mee.


6

Groot onderhoud De Engel afgerond Gemengde gevoelens over werkzaamheden De werkzaamheden aan de eengezinswoningen in

De heer en mevrouw Van Diest wonen ruim 33 jaar in

het buurtschap De Engel in Lisse zijn bijna afgerond.

de Romijnstraat. ‘Wij hebben hier een leuk huis met

De woningen, die dateren van 1937 en 1951, hebben

een heerlijke grote tuin’, vertelt de heer Van Diest. ‘Het onderhoud is bij ons niet vlekkeloos verlopen.

een groot onderhoud ondergaan, zoals het vernieuwen

Zoals in de hele wijk zijn ook bij ons de ramen gedaan.

van de badkamer, het toilet en de keuken. Waar nodig

Het is jammer dat er andere stenen zijn gebruikt in de

werden installaties vervangen en kozen bewoners voor het vergroten van de badkamer. Aan de buitenkant

gevels, want dat valt enorm op. Het was mooier geweest als ze de stenen van de verwijderde schoorstenen hadden gebruikt.’

knapte Stek in een deel van de wijk de buitenkozijnen en de voordeuren op en werd de kap vervangen. De asbestdaken van de bergingen werden gesaneerd

Niet goed ‘Ik vind dat het voegen niet goed is gebeurd’, gaat Van Diest verder. ‘Je ziet nu de eerste scheuren in de gevels

en het dak geïsoleerd. Daarnaast namen diverse

al ontstaan. Dat was niet nodig geweest. Ook bij het aan-

bewoners openslaande deuren naar de tuin. Stek kiest

pakken van de badkamer ging het niet goed. Gelukkig

zorgvuldig haar aannemers om mee samen te werken. Toch zijn er gemengde gevoelens over de uitvoering van de werkzaamheden.

zagen wij tijdig dat de vloer niet goed was schoongemaakt en kon een en ander nog worden hersteld. In de badkamer zat een afschot van zeven centimeter en lag het een en ander scheef. Wij hebben de uitvoerder

De heer van Diest wijst naar de stenen in de gevel van zijn huis.


Binnen! nr. 7 I 2010

7

erbij gehaald en die constateerde dat de vloer opnieuw

nog niet helemaal klaar, want er moet nog wel wat

gedaan moest worden, maar weer ging het niet goed.

worden geschilderd, maar ik zit weer netjes. Ik ben

Het puin van de verwijderde vloer was gewoon ergens

heel blij met mijn ‘nieuwe’ huis!’

onder geschoven en de afvoer niet goed afgewerkt. Dit had vervelende gevolgen kunnen hebben. Het is allemaal wel opgelost alleen ligt de badkamervloer nu

‘Wij leren van ieder project’

zeven centimeter hoger dan de vloer van de overloop.

Projectleider Ruud Looman van Stek erkent ook dat

De tegels van de badkamer werden bovendien in

er tijdens de uitvoering dingen zijn misgegaan. ‘Wij

ons huis gezaagd, zodat het hele huis van boven

vinden het vervelend voor bewoners dat sommige de

naar beneden vol slijpsel zat.’

werkzaamheden als ‘naar’ hebben ervaren. Een ingreep in bewoonde huizen blijft spannend. Het gaat immers

Afvoer

niet alleen om het beheersen van het bouwproces,

Gedurende de werkzaamheden op het dak, kreeg de

maar ook de omgang met bewoners en de emotie die

familie Van Diest ook nog eens lekkage, omdat er een

erbij hoort. Ook wij leren van ieder project. Door Stek

pan was beschadigd. ‘Dat probleem is door de mensen

is onder bewoners inmiddels een korte enquête

van Stek gelukkig snel verholpen. Op het dak van de

gehouden over de uitvoering van het werk. Samen

keuken ontstond een groter probleem. De afvoer is ge-

met onze eigen ervaringen tijdens het bouwproces én

woon afgezaagd en zorgt ervoor dat de hele gevelmuur

opmerkingen van bewoners evalueren wij na de eind-

nat werd. Daar zijn wij nu nog steeds mee bezig. De

oplevering het totale werk. Hiermee kunnen we ons

onderaannemer die deze klus heeft gedaan moet

voordeel doen in toekomstige projecten. En dat geldt

hiervoor nog terugkomen. Ik hoop dat dat snel gebeurt.

ook voor de aannemer.’

Wij zijn echt ontevreden over de werkzaamheden. Veel

Tijdens de bouw is regelmatig met de projectgroep

problemen hadden wellicht voorkomen kunnen worden

overleg gepleegd. Via de bewonerscommissie zijn

als Stek tussentijds meer controles had uitgevoerd.

veel opmerkingen al bij Stek en de aannemer gekomen.

Het is gewoon jammer, want wij wonen hier fijn, dat

Verder heeft Stek-woonconsulent Bep Lieverse de bouw

is zeker. We stonden ook niet negatief tegenover de

‘sociaal’ begeleid en spreekuur gehouden. Zo heeft Stek

aanpassingen. Het was prettiger geweest als die goed

zoveel mogelijk geprobeerd om bewoners de gelegen-

waren gelopen.’

heid te geven om hun opmerkingen kwijt te kunnen en hier ter plekke een oplossing voor te vinden.

Prima geregeld De 80-jarige mevrouw Grimbergen woont al 51 jaar met veel plezier in de woning aan de J.C. de Haanstraat. ‘Ik denk dat ik inmiddels het langst in deze buurt woon.

Brandpreventieweken

Ik ben hier direct na mijn trouwen komen wonen,’

Oktober is de maand van de brandpreventieweken.

vertelt zij enthousiast. ‘Het was fantastisch dat wij dit

De brandweer vraagt dan op verschillende manieren aandacht

huis toen kregen. Ik had in dit huis een eigen keuken.

voor brandpreventie. Enkele tips voor een brandveilig huis:

Hij was wel klein, maar ik vond dat heerlijk. Het is een

Let op met kaarsen, olielampen en openhaarden.

geweldig huis in een heel gezellige buurt.’ Over het

Laat kinderen en huisdieren nooit alleen bij vuur en

groot onderhoud is mevrouw Grimbergen bijzonder

bewaar lucifers en aanstekers op een veilige plek.

tevreden. ‘Ik heb geen klagen over hoe het allemaal

Controleer als u rookt altijd of de sigaretten wel goed uit zijn.

is aangepakt. Ze waren in zes weken helemaal klaar

Houd de meterkast zoveel mogelijk leeg. Zet hier

en ze hebben het helemaal goed gedaan.’ De woning

geen stofzuigers of andere apparatuur.

is in zijn geheel opgeknapt. Mevrouw Grimbergen

Beperk het aantal stekkers per stekkerdoos of stopcontact

kreeg vanwege haar leeftijd tijdelijk een andere

om overlast te voorkomen.

woning. ‘Omdat ik tijdens de werkzaamheden ergens

Laat de kachel of geiser regelmatig controleren om gaslek-

anders kon wonen, heb ik er weinig last van gehad.

ken en koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Een normale

Het was allemaal prima geregeld. Ik heb nu een nieuwe

vlam is blauw van kleur, een oranje of roze vlam wijst op vuil

buitendeur, nieuwe ramen, een nieuwe badkamer met

of onvolledige verbranding.

een mooie wastafel, douche en toilet en daar ben ik

Zet de tv, computer en andere apparatuur ’s nachts niet op

erg blij mee. De mensen die hier werkten, waren erg

stand-by maar helemaal uit.

aardig en hebben hun werk goed gedaan. Toen het

Voor meer informatie over de activiteiten tijdens de brand-

nodig was hebben zij mij geholpen, geweldig. Het is

preventieweken, kijk opwww.brandpreventieweek.nl.


8

Klachtencommissie Wonen als extra oor en oog

‘Klagen mag niet alleen, klagen moet’

Stek is sinds de fusie in 2009 aangesloten bij de Klachtencommissie Wonen die werkt voor vijf woningcorporaties in de Duin- en Bollenstreek. De commissie bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de regionale corporaties, drie op voordracht van de huurdersorganisaties en twee namens de corporaties. De commissie wordt bijgestaan door een onafhankelijk secretaris en geleid door onafhankelijk voorzitter mevrouw mr. drs. F.J.R. de Boer. ‘Huurders kunnen bij ons terecht, wanneer zij vinden dat hun klacht niet naar behoren is afgehandeld’, legt mevrouw De Boer uit. ‘Klagen mag niet alleen, klagen moet. Wij hebben liever dat mensen klagen en uiting geven aan hun teleurstelling, dan dat ze vertellen dat hun corporatie zo slecht is.’


Binnen! nr. 7 I 2010

9

‘In eerste instantie kunnen huurders met klachten of

nageleefd dat men eventueel een procedure kan aan-

verzoeken gewoon terecht bij een verhuurmedewerker

spannen tegen de overlastveroorzakers. Beter is het na-

van Stek. Pas als huurders er niet uitkomen met deze

tuurlijk als het door bemiddeling van de verhuurder

medewerker en vervolgens ook niet met de directeur/

wordt opgelost. Bij de Klachtencommissie kan de huurder

bestuurder, kunnen zij zich tot ons wenden. Dat kan

slechts erover klagen dat de verhuurder de bemiddeling

door een klachtenformulier in te vullen of ons een brief

niet serieus uitvoert.’

te sturen. Als we meer informatie nodig hebben, nemen we telefonisch contact op.’

Advies Mevrouw De Boer is van mening dat woningcorporaties

Ervaring

zeer betrokken met hun werk bezig zijn en ook zo met

Mevrouw De Boer heeft een juridische en psychologische

klachten omgaan. ‘Er zijn dan ook niet veel klachten.

achtergrond. Vakgebieden die haar goed van pas komen.

Eén keer heb ik namens de commissie een gesprek

‘Naast mijn ervaringen in organisaties is ook het kijken

gevraagd, omdat ik vond dat een corporatie zich niet

naar de mensen belangrijk. Het kan heel frustrerend

goed opstelde ten aanzien van de klacht. Gelukkig is dat

zijn als een medewerker van een corporatie er voor zijn

opgelost. De commissie brengt een dringend advies uit

gevoel alles aan gedaan heeft om een klacht naar behoren

aan de corporatie. Als de directeur/bestuurder moeite

op te lossen en er staat aan de andere kant een teleur-

heeft met dit advies kan hij hierover in gesprek gaan

gestelde huurder, die vindt dat het niet goed is gegaan.

met ons. Als hij vervolgens een ander besluit neemt,

Wij moeten daar goed en zorgvuldig naar kijken. Het is

kan de commissie zich wenden tot de Raad van

belangrijk dat huurder en verhuurder begrip voor elkaar

Commissarissen, maar dat is nog nooit voorgekomen.

krijgen en weer met elkaar door één deur kunnen.’

Als we feiten niet goed kunnen vaststellen, moeten we de klacht ongegrond verklaren. Als we de feiten op tafel

Serieus

hebben, gaat bij twijfel over de verwijtbaarheid (hoe

Elke klacht wordt door de commissie serieus onderzocht.

fout was het nu) het voordeel naar de klager. De behan-

‘Het is fijn als een klacht uit de wereld kan worden

deling van een klacht leidt niet altijd tot een oplossing

geholpen door een onafhankelijke commissie’, legt

maar wel tot verheldering van de situatie.’

mevrouw De Boer uit. ‘Het geeft ons de kans om te zeggen: Beste klager, wij hebben het onderzocht. U dacht dat u in uw recht stond, maar zo zit het niet in elkaar. Klagers moeten begrip hebben voor wat hen toekomt.

Hoe te handelen bij een klacht

Als een woningcorporatie het niet goed heeft gedaan,

Vanzelfsprekend doet Stek er alles aan om de

zeggen wij het ook eerlijk en kunnen zij maatregelen

dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

nemen om het te herstellen. Als er een klacht over een

Heeft u een klacht, dan horen wij die graag.

betreffende corporatie is, beslist de vertegenwoordiger

Samen proberen wij dan te zoeken naar een

van die corporatie niet mee. De algemene informatie

oplossing. Maak uw klacht schriftelijk kenbaar

over de woningcorporatie wordt natuurlijk wel met el-

bij Stek. Binnen drie werkdagen krijgt u een

kaar gedeeld. Alle vijf de corporaties gaan in beginsel op

ontvangstbevestiging. Binnen vier weken

dezelfde serieuze manier met uitspraken en adviezen

handelen wij de klacht af of laten wij u weten

van de Klachtencommissie Wonen om.’

wanneer dat gebeurt. Bent u het niet eens met onze oplossing dan kunt

Burenruzies

u de Klachtencommissie Wonen inschakelen.

Wat de corporaties zorgen baart en uiteindelijk ook

U kunt uw brief of een ingevuld klachten-

de Klachtencommissie als het te erg wordt, zijn de

formulier (downloaden via de site of afhalen

burenruzies. ‘Die zijn in principe geen zaak voor een

op een van de kantoren) sturen naar:

woningcorporatie, maar een geschil tussen buren onderling’, legt mevrouw De Boer uit. ‘Dat wordt anders

Klachtencommissie Wonen, Postbus 119, 2210 AC Noordwijkerhout.

als door ernstige overlast het ongestoord woongenot

Klachten over de huurprijs, huurverhoging,

van de woning, waarvoor een corporatie verantwoorde-

onderhoud of servicekosten horen thuis bij

lijk is, in het geding komt en er geen actie wordt onder-

de Huurcommissie (Postbus 16495, 2500 BL

nomen. De corporatie bemiddelt eerst. Lukt dat niet,

Den Haag telefoon 0800 - 488 72 43) en worden

dan kan uiteindelijk het huurcontract dusdanig worden

niet behandeld door de Klachtencommissie.


10

Windturbines op de flats aan het Jacob van Ruysdaelplein Duurzame energie voor gemeenschappelijke ruimten Windmolens in de Poelpolder in Lisse? Het klinkt

platen op het dak van het Jacob van Ruysdaelplein beves-

misschien als toekomstmuziek, toch kan het binnenkort

tigd. ‘De donQi’s zijn speciaal ontwikkeld om op daken

werkelijkheid worden. Stek heeft het plan om twee

geplaatst te worden. Uiteraard zijn er uitgebreide berekeningen gedaan door de constructeur om te kijken of

windturbines te plaatsen op het dak van de flats aan het

deze dakconstructie dit gewicht houdt. Qua ligging is

Jacob van Ruysdaelplein. ‘Het gaat hier natuurlijk niet

dit een perfecte locatie. Het is vrij hoog, er is vooral lage

om de traditionele molens met lange wieken’, zegt Roel de Wit, directeur en oprichter van GreenFocus, die Stek

bebouwing in de buurt en je zit dicht bij de kust, dus er is veel wind.’

adviseert over duurzame energie. ‘De zogenaamde

Vragen

donQi’s bestaan uit een kunststof huls (venturi) om een

‘De energie die door de donQi’s wordt opgewekt, wordt

stroomgenerator en worden op een mast van 4,5 meter

ingezet voor de gemeenschappelijke ruimtes: de lift en de verlichting in de trappenhuizen. Er is veel contact

hoog geplaatst. Doordat de wind hier op een speciale

geweest met de bewonerscommissie. Zij hadden vragen

manier doorheen geblazen wordt, ontstaat een versnel-

over de plannen, bijvoorbeeld over slagschaduw. Dat is

ling en kun je meer energie uit de wind halen dan een windmolen met rechte wieken. Ze zijn dan ook mede

hier niet aan de orde, want je hebt geen rechte wieken die schaduw veroorzaken. Of over geluid. Het is altijd lastig uit te leggen hoeveel geluid iets maakt. Daarom

ontwikkeld door het Nationaal Lucht- en Ruimte-

zijn we met de bewonerscommissie gaan kijken op een

vaartlaboratorium en TU Delft.’

locatie in Zoetermeer waar al donQi’s geplaatst zijn. Toen waren ze gerustgesteld. En gelukkig zien ook steeds meer mensen in dat het belangrijk is zelf een bijdrage

Afgelopen jaar heeft Stek onderzocht wat de mogelijk-

te leveren aan een beter milieu. Alle beetjes helpen!’

heden zijn om duurzamer met energie om te gaan. Een wooncorporatie werkt immers niet voor de korte termijn, maar kijkt juist naar de toekomst. De donQi’s kwamen hierbij als mogelijke oplossing uit de bus. Kleinschalige windenergie ‘Bij duurzame energie denken de meeste mensen aan zonnepanelen of grote windturbines’, gaat Roel verder. ‘Het gebruik van kleinschalige windenergie, zoals deze donQi’s, staat nog in de kinderschoenen. Deze ontwikkelingen gaan stap voor stap, maar zijn niet meer te stoppen. Iedere windmolen bespaart per jaar twee bomen aan CO2-uitstoot. Zonder rekening te houden met subsidies, heb je ze in tien jaar terugverdiend.’ Locatie De donQi’s hebben een doorsnede van twee meter en wegen honderd kilo. Ze worden op grote betonnen

Voorbeeld van twee donQi’s op het Soniusgebouw in Meppel.


Binnen! nr. 7 I 2010

Stekkies Verzekeren zelf aangebrachte veranderingen

11

Stek digitaal Alle brochures van Stek kunt u vinden op de website www.stek-wonen.nl. Sinds kort is het mogelijk om door deze digitale brochures te bladeren en ze vanaf de website te lezen.

Binnen bepaalde kaders mag u zelf wijzigingen

De brochures, waaronder de Binnen! en overige

aanbrengen in uw woning.

publicaties, kunnen ook op de eigen computer

Zo kunt u deze helemaal aanpassen aan uw eigen

worden opgeslagen of worden geprint.

wensen en smaak. Denkt u er wel aan dat deze

Stek geeft maandelijks bovendien een digitale

zelf aangebrachte veranderingen niet verzekerd

nieuwsbrief uit met al het nieuws over onze

zijn via Stek? Als u bijvoorbeeld zelf een nieuwe

organisatie. U kunt zich hiervoor online

keuken heeft aangebracht met luxe inbouw-

aanmelden via de website.

apparatuur, is het verstandig deze op te nemen in uw inboedelverzekering.

Om in te lijsten: Stek jaarverslag

Abonnement Service & Onderhoud Veel huurders van Stek hebben een Abonnement Service & Onderhoud. De prijs van dit abonnement

Onlangs verscheen het jaarverslag van Stek

wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf juli 2010 betalen

over 2009. Het jaarverslag is verstuurd aan

abonnees € 5,16 per maand in plaats van € 5,-.

onze relaties. Het jaarverslag geeft inzicht in alle ontwikke-

Als u een Abonnement Service & Onderhoud

lingen en werkzaamheden van Stek als fusie-

heeft, voert Stek een aantal veel voorkomende

organisatie in haar eerste jaar en onze plannen

onderhoudswerkzaamheden uit die u normaal

voor de toekomst.

zelf moet (laten) doen. Dit kan variëren van het vervangen van een kapot leertje in de kraan tot

Het jaarverslag is in een bijzondere vorm

het ontluchten en bijvullen van de cv.

verschenen. Wij accentueren onze focus, door

Meer informatie vindt u op www.stek-wonen.nl /

onze en uw bijdrage letterlijk en figuurlijk in

downloads / folders en brochures.

beeld te brengen, ze in te lijsten. Daarom staat de fotolijst centraal in ons jaarverslag. Er zijn zoveel mensen, gebouwen en locaties in ons gebied om in te lijsten. Dat hebben we gedaan. Ook het jaarverslag zelf zit in een lijst. Door deze lijst, de verpakking, open te schuiven, komt het jaarverslag in beeld. In het jaarverslag vindt u onder andere een interview met de voorzitter van de Raad van Commissarissen Nico Schoof, komen zowel medewerkers als huurders aan het woord en wordt uitgelegd wat Stek verstaat onder leefbaarheid en maatschappelijk ondernemerschap. Uiteraard ontbreken ook de cijfers van 2009 niet. Ook onze huurders kunnen het kleurrijke verslag inzien en wel op onze website: www.stek-wonen.nl.


12

Bijzondere bewoners

De voortdurende oorlogsdreiging in Irak en hun omstreden geloofsovertuiging deden Achmed en Lama Kerwy enkele jaren geleden besluiten hun geboorteland te ontvluchten. Met hun dochters Aya (10 jaar) en Miryam (7 jaar) wonen zij sinds november 2009 in Lisse. ‘Wij wilden onze dochters een veilige en hoopvolle toekomst kunnen bieden. Dus hebben we ons werk, ons huis en onze familie achtergelaten om hier helemaal

Twee jaar geleden kwam de familie Kerwy terecht bij het opvangcentrum in Delfzijl. Na toewijzing van de ver-

opnieuw te beginnen. Nederland staat bekend om haar

blijfsvergunning kregen ze vorig jaar een woning toege-

goede voorzieningen op het gebied van zorg en oplei-

wezen in Lisse. Carla van der Zwet, verhuurmakelaar

dingen. Het belangrijkste is dat het in Nederland niet uitmaakt of je Christen of Moslim bent, waardoor wij ons veilig kunnen voelen.’

van Stek, begeleidde het gezin bij het betrekken van haar nieuwe onderkomen. ‘Zij heeft erg haar best voor ons gedaan’, vertelt Lama. ‘Wij hebben nog steeds regelmatig contact. De begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk


Binnen! nr. 7 I 2010

13

Irakese familie Kerwy bouwt nieuw bestaan op in Lisse ‘Tijdens het WK Voetbal was de hele straat ineens oranje!’ is heel goed. Toen Miryam onlangs tien dagen in het zie-

heel hard gejuicht.’ Haar favoriete speler is Messi van

kenhuis in Hoofddorp lag, kwam er elke dag iemand van

Barcelona. ‘Bij Oranje vind ik Arjen Robben de beste. Als

Vluchtelingenwerk op bezoek. Ook haar klasgenoten

hij zich had laten vallen in de finale, waren wij wereld-

van de Tweemaster kwamen langs. Dat vonden wij ge-

kampioen geworden!’ Juist. Met het inburgeren van de

weldig. Met de buren is er goed contact. Wij werden met

familie Kerwy zit het wel goed.

open armen ontvangen en ze zijn heel behulpzaam met het ons wegwijs maken in Lisse.’

Huisvesting statushouders

Taal

De familie Kerwy is een van de statushouders die

Het Nederlands van het gezin is opvallend goed. Aya en

Stek jaarlijks huisvest. ‘Elke gemeente heeft een

Miryam spreken het vloeiend en ook Achmed en Lama

taakstelling voor het huisvesten van een aantal

weten zich duidelijk verstaanbaar te maken. Als ze niet

personen, de zogenaamde statushouders’, legt

direct op het juiste woord kunnen komen, vervolgen ze

Carla van der Zwet uit. Het COA (Centraal Orgaan

hun gesprek in het Engels. ‘Dat is een van de eerste za-

opvang Asielzoekers) is een overheidsinstelling

ken die wij oppakten’, legt Achmed uit. ‘Taal is zo be-

die zich bezig houdt met de opvang van asielzoe-

langrijk. Wij moeten toch met andere mensen kunnen

kers. Zij bepalen wie recht heeft op en aan de

praten, ook als wij naar de dokter bezoeken en derge-

beurt is voor een woning. Elke gemeente moet

lijke. Wij gaan beiden nog drie dagdelen in de week naar

een bijdrage leveren. De screening op asielaan-

school voor taalles. Bij het zoeken naar een baan, is het

vragen is tegenwoordig heel streng. Het tijdelijke

goed als je de taal spreekt. In Bagdad had ik mijn eigen

verblijf in een opvangcentrum komt, zodra de

bedrijf. Hier moet ik van voren af aan beginnen.’ Om bij

asielzoeker de status heeft gekregen om in

een groot Nederlands bouwkundig bedrijf aan de slag te

Nederland te blijven, te vervallen. De woningen

kunnen, moet Achmed eerst een aantal cursussen in

worden beschikbaar gesteld door de woningcor-

het Nederlands doen. Ook moet hij zijn rijbewijs op-

poraties, die doorkrijgen welke personen gehuis-

nieuw halen. ‘In oktober mag ik afrijden.’

vest moeten worden. De corporatie wijst deze personen rechtstreeks een woning toe. Stek krijgt

Voetbal

hier vaak vragen over. Onwetendheid over de ver-

Van wereldstad Bagdad met zeven miljoen inwoners

plichting van huisvesting van statushouders leidt

naar het dorp Lisse. Het contrast kan bijna niet groter.

soms tot onbegrip. Andere woningzoekenden be-

Maar het bevalt het gezin prima. ‘Het is hier lekker rus-

grijpen niet waarom een statushouder recht-

tig. Hier voelen wij ons veilig. Wat een groot verschil is?

streeks een woning toegewezen krijgt, terwijl

Uiteraard het eten. Dat is heel anders! Het Irakese eten

anderen moeten wachten. Een statushouder is

is veel vetter met veel olie en veel vlees.’ Lama vult aan:

zich van geen kwaad bewust en begrijpt niet

‘Wij koken nog veel Irakese gerechten en proberen zo nu

waarom anderen boos op hem zijn. Wij hopen

en dan het Nederlandse eten.’ En zo zijn er meer van die

door er meer over te communiceren dat mensen

typische Nederlandse gewoontes en omstandigheden

begrip krijgen voor de wijze waarop statushou-

waar het gezin aan moet wennen. ‘Wij vonden de afge-

ders een woning toegewezen krijgen. De taak-

lopen winter érg koud. In Irak sneeuwt het hooguit een

stelling voor gemeentes wordt gebaseerd op het

keer in de tien jaar. Hier iedere dag!’ En dan de voetbal-

aantal vluchtelingen dat een verblijfsvergunning

gekte deze zomer. Vooral Aya, zelf spelend bij FC Lisse,

heeft gekregen. Elk jaar kan het aantal te huis-

was daarvan onder de indruk. ‘Ineens was de hele straat

vesten personen dus anders zijn. Globaal gaat

oranje! En iedereen keek bij elkaar voetbal en er werd

het meestal om ongeveer vier of vijf woningen.’


14

Stek kiest voor herstel en niet voor sloop ‘Woningen in de Vogelwijk zijn nog steeds populair’

Ieder jaar bekijkt Stek haar huizenbezit. Hieruit komen soms complexen (straten of wijken) naar voren die de status van onderzoekscomplex krijgen. ‘Wij onderzoeken voor zo’n complex wat wij er in de toekomst mee kunnen en willen doen’, legt Henk van Dijk, beleidsmedewerker Strategisch Voorraad Beleid (SVB) uit. ‘Eigenlijk is het niet anders dan de keuzes die ieder-

de woning. Bijvoorbeeld naar de financiële situatie en de kwaliteit van het wonen. Daarbij gaat het om meer dan bijvoorbeeld kozijnen die verrot zijn. Ook de leefomgeving is belangrijk. Als die slecht is, los je dat niet op met

een dagelijks maakt. Ga je handhaven, iets opknappen,

het vervangen van een dak.’ Verder moet Stek rekening

verkopen of vervang je het geheel. Je zet de voor- en

houden met interne en externe randvoorwaarden.

nadelen op een rijtje en neemt op basis daarvan een

‘Interne voorwaarden worden bepaald door wat er in ons ondernemingsplan staat en wat voor corporatie Stek wil

besluit. Het grote verschil bij woningen is dat wij te

zijn. Willen wij bijvoorbeeld meer starterwoningen heb-

maken hebben met mensen die er wonen: onze

ben of seniorenwoningen, of beiden? Externe voorwaar-

huurders. Natuurlijk hebben zij ook een mening. Het is hun stek’. Onlangs besloot Stek na zorgvuldig

den zijn de door de gemeentes en Holland Rijnland opgestelde woonvisies. Daar moeten wij ons aan houden, net als aan de richtlijnen van het ministerie.’

onderzoek de woningen in de Vogelwijk in Lisse te herstellen en niet te slopen.

Gewild Scoort een complex slecht in het eerste onderzoek, dan kan Stek bepalen dat er voorlopig geen grote investe-

‘In de Vogelwijk staat een aantal daken op doorzakken.

ringen worden gedaan aan de woningen en wordt er een

Die moeten worden vervangen. Ook zijn bij sommige

diepgaander onderzoek gedaan. ‘Het is natuurlijk zonde

woningen de gevels slecht. Als je het dak en de gevels

als je in bijvoorbeeld januari nieuwe dakkapellen

van een woning haalt, ben je al bijna op sloopniveau.

plaatst en in maart wordt besloten de woningen te

Maar wij kijken naar meer dan de technische staat van

slopen. Dat is weggegooid geld. Door er van tevoren over


Binnen! nr. 7 I 2010

15

Kennisdelen voor de toekomst Opbouwende bijeenkomst over Woonruimteverdeling

Met elkaar om de tafel is een belangrijk gegeven als je met elkaar verder wil komen.

Begin september organiseerde Stek binnen haar deuren

‘Uit een enquête bleek dat de bewoners er met veel plezier wonen’

een symposium over woonruimteverdeling. Hierbij waren diverse beleidsmedewerkers Wonen en de nieuwe wethouders uit het werkgebied Hillegom, Lisse en Teylingen aanwezig. Ook de directeuren en medewerkers Wonen van de collega-corporaties De Vooruitgang en Warmunda namen hieraan deel. ‘Het toewijzen van leeggekomen woningen gebeurt met

na te denken en het vast te leggen in het Strategisch

het systeem Woonzicht’, legt Hans Al, bestuurder van

Voorraad Beleid voorkomen we dit.’

Stek uit. ‘Woonruimteverdeling is een beladen onder-

In de Vogelwijk zijn er dus technische mankementen.

werp. Onlangs vroegen de huurders-organisaties nog

Uit een enquête bleek dat de bewoners er wel met veel

veel aandacht voor de afschaffing van de overgangs-

plezier wonen. ‘De woningen zijn nog steeds erg gewild

regeling. Binnenkort wordt het gebied van Holland

en de omgeving is heel goed’, vervolgt Henk. ‘Het is een

Rijnland, waar de woningen in worden verdeeld,

grote wijk, met ruim tweehonderd woningen. Er zit veel

uitgebreid met de Rijnstreek. Hoe dat moet gaan is

verschil in de kwaliteit van de woningen onderling. Niet

nog niet besloten.’

overal hoeft bijvoorbeeld het dak te worden vervangen. Omdat alle woningen goed op te knappen zijn hebben

Beslissingen

we besloten om de Vogelwijk niet te slopen maar groot-

‘Het is een onderwerp waar je niet zomaar over uit-

scheeps op te knappen. Het blijft een goede wijk met

gesproken raakt’, licht Hans Al toe. ‘Om te zorgen dat

prima woningen die weer minimaal 25 jaar meegaan.’

iedereen goed geïnformeerd is, heeft Stek dan ook dit symposium over het verdelen van woningen en

Projectgroep

Woonzicht georganiseerd. Er was voor alle aanwezigen

Er is een projectgroep opgericht die bestaat uit bewo-

aanleiding om goed met elkaar van gedachten te

ners uit de wijk. ‘Over de exacte uitvoering wordt nu

wisselen. Er zijn geen oplossingen gevonden voor

volop nagedacht door Stek. Als de plannen concreter

alle problemen. Het symposium heeft er wel toe bij-

worden, betrekken we de projectgroep als klankbord

gedragen dat alle organisaties die betrokken zijn bij

voor ons en de huurders in de Vogelwijk. De leden wor-

de woonruimteverdeling in de komende periode goed

den nauw betrokken bij het hele proces en de plannen.’

doordachte beslissingen kunnen nemen.’


16

‘Met alle partijen samenwerken om iets te bereiken’ Woonconsulent interviewt wijkagent

Woonconsulent Jolande Woudsma heeft naast de huurders van Stek in Hillegom ook veel contact met externe partijen. Zo spreekt zij wijkagent Marco Giesbergen regelmatig. ‘De wijkagent is de schakel tussen de inwoners en de politie en de politie en andere partijen.’


Binnen! nr. 7 I 2010

17

Er zijn twee wijkagenten in Hillegom, dat 20.000 inwoners heeft. Is dat niet wat weinig? ‘Volgens de norm zou er een wijkagent bij moeten komen. Er komt binnenkort een vacature. Nee, we hebben niet ieder onze eigen wijken. Dat is bewust gedaan, omdat we elkaar anders niet kunnen vervangen bij ziekte of vakantie. Ieder heeft wel zijn eigen specialisatie. Het sociale aspect en de jeugdproblematiek spreken mij erg aan.’ Doe je ook nog ‘gewoon’ politiewerk? Hoe ben jij wijkagent geworden?

‘We zijn allemaal politieagent. Als wijkagent ben ik meer

‘In 2007 kwam er een vacature voor een wijkagent in

op straat te vinden dan op het bureau of op het gemeente-

Hillegom. Daar heb ik op gesolliciteerd. Je moet daarvoor

huis, waar de wijkagenten zijn gehuisvest. Uiteraard draai

minimaal hoofdagent zijn. Verder wordt er gekeken

ik ook mijn noodhulp- en zogenaamde horecadiensten.

naar je vooropleidingen, wat voor persoon je bent en

Het leuke van politiewerk is dat je nooit weet wat je de

hoe je communicatieve vaardigheden zijn. Niet ieder-

volgende minuut gaat doen. Je kunt een planning maken,

een kan wijkagent worden. Het is een heel ander vak

maar daar komt bijna nooit iets van terecht.’

dan politieagent.’ Wat spreekt jou aan in de functie? ‘De noodhulp die je als politieagent verstrekt, is pleisters plakken. Als wijkagent ga je veel meer de diepte in. Je kunt een probleem bij de wortel aanpakken en zo daadwerkelijk iets betekenen voor mensen. Dat geeft veel voldoening in mijn werk. Ik doe het uiteraard niet alleen. Je schakelt partners in als Stek, de gemeente Hillegom, de GGZ et cetera. Van die organisaties leer je de mensen die er werken ook goed kennen. De samenwerking verloopt heel goed.’ Kun je een voorbeeld noemen van de samenwerking met Stek? ‘Als er bijvoorbeeld een melding is van iemand die onwel

112, 0900 of de wijkagent?

is geworden dan bel ik Stek om de woning te openen en weer af te sluiten om de schade te minimaliseren. Of

Mensen weten niet altijd welk

als er een raam beschadigd is en de bewoners blijken

nummer ze wanneer moeten bellen.

op vakantie te zijn, dan geef ik dat door aan Stek.’

Op een rijtje: als je een strafbaar feit ziet, zoals een

Hoe wil je dat mensen jou zien?

vernieling of diefstal, dan bel je de politie.

‘Dat zij mij een betrouwbaar aanspreekpunt van de

Is de dader nog in beeld, bel dan 112.

politie Hillegom vinden. Als ze iets aan mij doorgeven,

Is er geen dader meer, bel dan 0900 - 8844

is er altijd een terugkoppeling. Soms kan een probleem

Bij structurele problemen in de wijk, kunnen

niet of niet direct opgelost worden. Dat moeten we goed

inwoners de wijkagent inschakelen. De wijk-

uitleggen. Als een oplossing bijvoorbeeld geld kost,

agenten zijn bereikbaar via 0900 - 8844 en

moet het eerst in de gemeenteraad worden goedgekeurd,

zijn van maandag tot en met vrijdag tussen

dan moet het worden aanbesteed en noem maar op.

10.00 en 12.30 uur aanwezig in het gemeentehuis

Als mensen maar weten dat wij serieus naar hun

van Hillegom, Hoofdstraat 115. Zijn zij er niet,

opmerkingen luisteren.’

dan kan bij de receptie een terugbelverzoek worden achtergelaten.


18

‘Ik vind het heerlijk, die tuin is mijn trots’

Mevrouw Ransdorp heeft groene vingers Altijd genieten van bloemenpracht ‘Eigenlijk wil ik het hele jaar door genieten van bloe-

had ik een zandbak, grasveld en schommel in de tuin.

men in mijn tuin. Iedere maand moet er iets in bloei

Zo gauw ze naar de middelbare school gingen, heb ik

staan, het liefst met veel kleur’, vertelt mevrouw

gezegd nu is de tuin van mij. Ik vind het heerlijk, die

Ransdorp enthousiast. ‘Dat begint in februari met

tuin is mijn trots. Mijn man en ik hebben het straatje

de sneeuwklokjes en blauwe druifjes en dat gaat

verzonnen en hij schildert alleen de witte steentjes.

het hele jaar door. Binnenkort ga ik weer kijken naar

Een paar weken geleden had ik driehonderd rozen in

viooltjes, zodat die straks van november tot aan mei

bloei! Dan geniet ik van alle leuke reacties. Twee keer

in bloei staan.’

per jaar komt er iemand om te helpen met de hoge takken en verder doe ik alles zelf. Ik heb er zoveel

Mevrouw Ransdorp (71) woont 42 jaar aan de

plezier in. Zittend op mijn krukje of kussentje kom

Uitermeer in Lisse. ‘Toen de kinderen klein waren,

ik een heel eind.’


Binnen! nr. 7 I 2010

19

Onafhankelijke blik over de schouder Visitatiecommissie beoordeelt prestaties Stek De corporaties hebben afgesproken hun maatschappe-

zomer voert de commissie gesprekken met de HBVB, de

lijke prestaties eens per vier jaar te laten toetsen door

gemeenten en zorginstellingen. Ook de welzijnsorgani-

een onafhankelijke organisatie. Met een zogenaamde

saties, waaronder Stichting Welzijn Ouderen Lisse, ko-

visitatie leggen corporaties verantwoording af. Stek is

men aan de beurt. De rapportage volgt eind oktober.

deze zomer aan de beurt. ‘De visitatiecommissie kijkt

Daarbij krijgen wij mogelijk aanbevelingen: wat gaat

vier jaar terug en vier jaar vooruit’, vertelt Hans Al. ‘Zij

goed, waar moeten wij alert op zijn, waar is nog ontwik-

geeft ons straks antwoord op de vraag of Stek wel de

keling mogelijk. Dat is natuurlijk heel nuttig.’

goede dingen doet, volgens haar samenwerkingspartners. En worden deze wel voldoende betrokken bij de

Meerwaarde fusie

keuzes die Stek maakt? De visitatiecommissie bekijkt

‘Ook het fusietraject wordt op ons verzoek beoordeeld’,

ook of wij inderdaad de doelen hebben behaald die ons

vult Hans aan. ‘De commissie kijkt bijvoorbeeld of de

met de fusie voor ogen stonden.’

huurders inderdaad meer diensten tot hun beschikking hebben gekregen. En blijkt dat ook uit de klanttevreden-

Onderzoek

heidsonderzoeken? Voor acht verschillende gebieden

De visitatiecommissie doet uitgebreid onderzoek. ‘Voor

wordt gekeken of wij onze fusiedoelen bereikt hebben.

de zomer hebben wij allerlei documenten verzameld’,

Overigens voeren wij ook nog zelf een evaluatie van de

gaat projectleider Anneke Allewijn verder. ‘Denk aan het

fusie uit. Die is meer organisatorisch gericht. Het be-

ondernemingsplan, samenwerkingsovereenkomsten

langrijkste is dat mensen van buitenaf met een onaf-

met zorgorganisaties en prestatieafspraken die wij met

hankelijke blik eens scherp kijken of wij als organisatie

de gemeenten hebben gemaakt. Twee dozen vol docu-

nog goed op koers liggen.’

menten heeft de visitatiecommissie ontvangen. Na de

‘Goede relatie met HBVB’ Ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomst In augustus zetten Stek en de HBVB hun handtekeningen onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze was nodig omdat de vorige overeenkomst nog de oude organisaties betrof. ‘Met de nieuwe overeenkomst wordt de fusie ook voor de huurders bekrachtigd’, geeft Hans Al, bestuurder aan. Vorig jaar werd de overlegwet ingevoerd, waarin is vastgelegd hoe verhuurders en huurders, vertegenwoordigd in de huurdersbelangenverenigingen, met elkaar moeten omgaan. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is op deze wet gebaseerd. ‘Zowel de HBVB als de bewonerscommissies hebben zeggenschap. Dat stond voorheen niet vast en nu wel. Het is niet zo dat we nu anders met elkaar gaan werken. Stek heeft een goede relatie met de HBVB. Wij zijn het uiteraard niet altijd met elkaar eens, maar hebben respect voor elkaar en zaken worden in het belang van de huurders opgelost.’

Yvonne Baas (HBVB) en Hans Al (Stek).


20

Yorick Schram: ‘Veel keuzevrijheid door Woonzicht’.

Inzicht in Woonzicht Woonruimteverdeling met mogelijkheden De regio Holland Rijnland, waarbij ook de Duin- en Bollenstreek, dus ook Stek, is aangesloten, maakt sinds 2006 gebruik van het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht. Waar dit systeem bij sommigen een negatieve klank oproept, is Yorick Schram, verhuurmakelaar bij Stek, positief over de mogelijkheden. ‘Het is een op zich mooi systeem. Ieder systeem heeft vooren nadelen. Iedereen mag overal op reageren. Dat is toch fantastisch. Ik kom niet uit de regio en ben er eigenlijk blanco ingekomen. Dan kijk je er neutraal naar. Het is ook een systeem met mogelijkheden.’

Keuzevrijheid

woensdag beschikbaar en is af te halen op onze kanto-

‘Woningzoekenden hebben door dit systeem meer

ren. Let wel op. Reageren moet altijd voor de aangegeven

keuzevrijheid’, gaat Yorick verder. ‘Ze mogen op elke wo-

sluitingstermijn.’

ning in de regio reageren. Maakt niet uit wat de huurprijs is of hoeveel kamers er zijn. Een groot voordeel is, dat het

Inschrijven

systeem de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld families

Iedereen, vanaf achttien jaar, die voor een woning in

weer bij elkaar te brengen. Kinderen, die weer in de buurt

aanmerking wil komen, moet zich inschrijven. ‘Dat kost

van hun ouders willen wonen of andersom.

eenmalig € 30,- en de jaarlijkse verlenging is vijf euro’,

Het enige dat ze moeten doen, is reageren. Dat kan via

vertelt Yorick. ‘Het is dus niet zo dat huurders van Stek

Woonzicht.nl, het systeem via internet. Dat kan thuis en

al automatisch staan ingeschreven. Bij de inschrijving

het mag ook bij ons aan de balie. Zowel in het kantoor in

krijg je een inschrijfnummer en inlogcode waarmee je

Hillegom, Lisse als in Teylingen. Wij zijn altijd bereid de

op de aangeboden woningen kunt reageren (maximaal

helpende hand te bieden. Ook is er weer een woonkrant,

3 reacties per week). Iedereen kan op elke woning in-

waar in alle aangeboden huizen staan. Deze komt elke

schrijven, ook in andere plaatsen. Er zijn wel woningen


Binnen! nr. 7 I 2010

21

die met voorrang aan starters en senioren (55+/65+)

krijgt een inschrijfwaarde. ‘Deze inschrijfwaarde is

worden toegewezen. Ook als mensen over een paar jaar

opgebouwd uit de inschrijfduur en de woonwaarde

willen verhuizen is het raadzaam om nu al in te schrijven.’

van de huidige woning. Inschrijfduur is de tijd die een woningzoekende staat ingeschreven tot heden. Mensen

Zoekopdracht

die in de regio Holland Rijnland een woning achterlaten

Alle corporaties binnen Holland Rijnland doen mee

hebben ook woonwaarde. De woonwaarde wordt

aan het systeem en bieden de vrijkomende woningen

bepaald door de WOZ-waarde van de woning, oftewel

dagelijks aan via Woonzicht.nl. ‘Belangstellenden

hoe populair is de woning die men achterlaat. De wo-

kunnen elke dag het aanbod bekijken’, legt Yorick uit.

ningzoekende met de hoogste inschrijfwaarde krijgt

‘Daarnaast biedt Woonzicht nog een extra service. Als

de woning aangeboden. De gelukkige mag uiteraard

je weet naar welke woning je op zoek bent en je kan of

eerst de woning bekijken en daarna een besluit nemen.

wil niet zelf de vrijkomende woningen in de gaten hou-

Het weigeren van een aangeboden woning heeft geen

den, is het mogelijk een zoekopdracht op Woonzicht.nl

consequenties.‘

te plaatsen. De woningzoekende ontvangt dan per post, e-mail of sms een bericht als er een woning vrijkomt

Vragen? Kom gerust langs

die voldoet aan die wensen.’

Wie nog vragen heeft of het niet aandurft direct op Woonzicht te gaan, kan een afspraak maken of bij Stek

Wie krijgt de woning?

binnenlopen. ‘Het is toch ‘Stek, waar je thuis bent?’,

Iedere woningzoekende die zich heeft ingeschreven,

Nou dat is bij ons. Wij helpen graag verder.’

Stap voor stap

5. Corporatiewoning of zelfstandige woning: in ver-

Hoe schrijf ik mij in op www.woonzicht.nl?

band met de woonwaarde wil men graag weten of u een woning binnen de regio achterlaat.

Voor de inschrijving bij Woonzicht is het handig om

Dit kunt u simpel via het formulier aangeven.

alvast onderstaande gegevens bij de hand te hebben. Het gaat makkelijk en snel via het inschrijfformulier. Adresgegevens

6. Als u alles ingevuld heeft, klikt u op ga verder. 7. Indien u JA heeft ingevuld bij de vraag of u een

Burgerservicenummer (staat onder andere op

partner wilt inschrijven, dan krijgt u de pagina

uw legitimatiebewijs en belastingpapieren)

waarop u de persoonsgegevens van uw partner

Bank- of girorekeningnummer

(medeaanvrager) moet invullen. Daarna klikt u

Inkomensgegevens (ter informatie, geen reden

weer op ga verder en krijgt u de pagina waar u de

tot afwijzing)

aanvullende gegevens moet invullen.

1. U gaat naar www.woonzicht.nl

8. Indien u hier NEE heeft ingevuld krijgt u de pagina waar u de aanvullende gegevens moet invullen. Er

2. Links op de pagina ziet u een rode knop ‘Inschrijven’. Hier klikt u op.

wordt onder andere gevraagd uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en wat uw jaarinkomen over dit jaar is.

3. Het inschrijfformulier wordt getoond. Hier vult u uw persoonsgegevens in. Alle velden waar een * bij staat

9. Als u alles ingevuld heeft, klikt u op ga verder.

moet u verplicht invullen. 10. U krijgt nu een overzicht van uw gegevens. U kunt 4. Gebruikersnaam en wachtwoord: deze kunt u zelf

hier controleren of u alles juist heeft ingevuld.

aanmaken. Verzin iets wat u makkelijk kan onthou-

Bovenaan de pagina staat uw inschrijfnummer.

den. De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten

Noteer deze bij uw gebruikersnaam en

uit minimaal zes tekens(karakters) bestaan. Schrijf

wachtwoord. Vergeet niet onderaan de

de gebruikersnaam en het wachtwoord op zodat u

pagina op ‘opslaan’ te klikken om uw

deze altijd kan terugvinden. U krijgt ze ook nog als

inschrijving bij Woonzicht.nl definitief

bevestiging per brief.

te bevestigen.


22

Woningen Mesdaglaan beter toegankelijk Stek is volop bezig in en aan de

glas. We vernieuwen de buiten-

woningen aan de Mesdaglaan in

deuren en verlagen de drempels,

Hillegom. Zowel de isolatie van de

zodat bewoners met bijvoorbeeld een rollator makkelijker naar binnen en

woningen als de toegankelijkheid

buiten kunnen. Op de centrale deuren

wordt verbeterd.

plaatsen we bovendien automatische deuropeners. Binnenkort starten

‘De spouwmuren en kruipruimtes

we met het vernieuwen van de

zijn inmiddels geïsoleerd, de galerij-

balkon- en galerijhekken. Volgend

vloeren zijn opgehoogd en de dak-

jaar vernieuwen we ook de entrees

isolatie is aangepakt’, vertelt René

en de inrichting van het terrein.’

de Winter, projectleider. ‘Op dit

Stek werkt nauw samen met een

moment worden de kozijnen

speciaal voor de aanpassingen

Bewonerswerkgroep

geschilderd en plaatsen we dubbel-

opgerichte bewonerswerkgroep.

Mesdaglaan Hillegom.

Accu scootmobiel laden Steeds meer senioren hebben een scootmobiel.

Zet elke nacht – ongeacht de afgelegde

Enkele tips voor het opladen van de accu:

afstand – de accu aan de lader.

Zorg dat de accu nooit helemaal leeg is.

Als het groene lampje brandt, is de accu vol.

Anders duurt het veel langer om de accu

Als u de accu langer aan de lader laat staan,

weer helemaal op te laden.

geeft dit een extra nalading aan uw accu,

Laad de accu bij voorkeur in een droge,

zodat deze maximaal geladen is. De laadtijd

geventileerde ruimte op bij een temperatuur

kan 12 tot 16 uur duren.

die niet lager is dan 10° C.

Burendag 25 september Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. 25 september viert Nederland voor de vijfde keer Burendag. Het thema is: ‘Burendag. Een goed idee voor de buurt’.

Nederland Leest In Nederland wordt van 22 oktober tot en met

19 november voor de vijfde keer ‘Nederland leest’ Afgelopen jaar deden in heel Nederland maar liefst 640.000

georganiseerd. Leden van de openbare bibliotheek

mensen mee! Samen ondernamen zij allerlei activiteiten

krijgen bij een bezoek aan hun bieb een

die de buurt leuker maakten. Op de website burendag.nl kan

gratis exemplaar van ‘De grote zaal’ van Jacoba

iedereen goede ideeën indienen en zich laten inspireren.

van Velde. Dit boek verscheen in 1953 en is in

Op Burendag zullen buurtbewoners deze ideeën uitvoeren,

dertien talen vertaald. Vorig jaar werden landelijk

eventueel met een bijdrage van maximaal € 500,- van het

bijna een miljoen gratis exemplaren van Hella

Oranje Fonds.

Haases Oeroeg uitgedeeld. Wees er dus snel bij, want het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Verdubbelen

Overigens verschijnt in oktober ook een luxe

Stek wil haar huurders graag ondersteunen en verdubbelt dit

versie van dit vergeten literaire werk.

bedrag. Dat houdt in dat een huurder van Stek maximaal

Deze is verkrijgbaar in

€ 1000,- kan krijgen om de buurt te verbeteren.

de boekwinkels voor €10,-. Voor meer informatie kunt

De Harddraverijvereniging Lisse Bovendien kiest de Harddraverijvereniging uit de Lissese inzendingen het leukste idee dat tijdens de feestweek 2011 in zijn of haar buurt uitgevoerd kan worden. Via de website www.burendag.nl is het aanvraagformulier te downloaden.

u terecht op www.nederlandleest.nl.


Binnen! nr. 7 I 2010

23

Prijsvraag Win een Museumjaarkaart! Beantwoordt u onderstaande vragen, dan heeft u 8 letters, die samen in de juiste volgorde een woord vormen. Stuurt u dat woord op een briefkaart naar Stek, Postbus 126, 2160 AC Lisse. Of per email aan: info@stek-wonen.nl. Wij geven deze keer, ter gelegenheid van de Week van de Geschiedenis in oktober, twee Museumjaarkaarten weg. De tweede letter van de bewo-

De derde letter van de voornaam

Het woord van de vorige keer is:

nerscommissie in Hillegom.

van de wijkagent.

Vakantie

De tweede letter van de titel

De eerste letter van het huis

De prijswinnaars van de kaartjes

van dit blad.

dat 75 jaar bestaat.

naar de Linnaeushof in Bennebroek

De derde letter van de achter-

De eerste letter van de

waren: Familie N. Nederpelt Lisse,

naam van de voorzitter van de

‘voornaam’ van de bestuurder

Anita Roozen Voorhout en

Klachtencommissie Wonen.

van Stek.

Familie Souren Hillegom.

De eerste letter van het land

De vierde letter van de achter-

Zij hebben de kaartjes inmiddels

waar de familie Kerwy

naam van de mevrouw die

thuis ontvangen en hopelijk geno-

vandaan komt.

zo’n mooie tuin heeft.

ten van een leuke dag.

Week van de Geschiedenis 16 t/m 24 oktober Top 4 van musea Museum de Zwarte Tulp Lisse

menselijk lichaam. Corpus is een

ten en mineralen, 2.000 edelstenen

Museum de Zwarte Tulp zit in een

reis door de mens waar de bezoeker

en 10.000 objecten in een educatieve

fraai gerestaureerd, oud gebouw in

op spectaculaire wijze kan zien,

collectie. Ook is er een groot skelet

het hart van Lisse, dat vroeger als

voelen en horen hoe het menselijk

van een dinosaurus te vinden.

bollenschuur dienst heeft gedaan.

lichaam werkt en welke rol gezond

Adres: Darwinweg 2, 2333 CR Leiden.

Het geeft de geschiedenis weer van

eten, gezond leven en veel bewegen

Telefoon 071 568 76 00

de Bloembollenstreek en het ont-

daarbij spelen. Is geschikt voor

staan en de ontwikkeling van de

iedereen vanaf 8 jaar. Om teleur-

Museum Boerhaave Leiden

bloembollencultuur. Het museum

stelling te voorkomen adviseren wij

Rijksmuseum voor de Geschiedenis

toont de cyclus van bol tot bloem tot

u kaarten te bestellen.

van de Natuurwetenschappen en

bol aan de hand van: tekeningen,

Adres: Willem Einthovenstraat 1,

van de Geneeskunde.

foto’s en video’s, gereedschappen

2342 BH Oegstgeest. Telefoon

Als nationale schatkamer van het

voor de bollenteelt, interieurs van

071 751 02 00

wetenschappelijk bedrijf toont het

bloembollenbedrijven en een kleine

museum ruim 400 jaar kennis-

vakbibliotheek.

Naturalis Leiden

vermeerdering. In precies 24 zalen

Ieder jaar zijn er in het museum

Naturalis heet eigenlijk het

over twee verdiepingen zijn er de

wisseltentoonstellingen.

Nationaal Natuurhistorisch

ontwikkelingen in de diverse weten-

Adres: Grachtweg 2a, 2161 HN Lisse.

Museum. Het huidige Naturalis

schappen te volgen. De nadruk ligt

Telefoon 0252 417 900

staat bekend om de grote hoeveel-

op de bijdragen uit Nederland.

heid objecten. Er zijn: 5.250.000 in-

Adres: Lange St. Agnietenstraat 10,

Corpus Oegstgeest

secten, 2.290.000 ongewervelden,

2312 WC Leiden.

De wereldprimeur van een specta-

1.000.000 gewervelde dieren,

Telefoon 071 521 42 24

culair belevingscentrum rond het

1.160.000 fossielen, 440.000 gesteen-


Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Colofon Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen).

Oplage 6.300 exemplaren

Bezoekadres Hillegom

Fotografie

Hoofdstraat 33 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Eindredactie en realisatie

Sven van der Vlugt, Stek

Bezoekadres Voorhout

Stek: Yvon Hoogervorst, Tineke van der Raadt Brainwork communicatie bv, Rijnsburg

Beukenrode 33 maandag en woensdag 8.00-12.00 uur

Ontwerp

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse

De Weijer Design BNO, Baarn

Drukwerk Alkemade Printing BV, Lisse

T 0252 430 500 F 0252 430 505

Reparatieverzoeken T 0252 430 500 www.stek-wonen.nl info@stek-wonen.nl

Klachtencommissie Wonen Alleen schriftelijk Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

5 oktober gesloten Onze kantoren in Hillegom en Lisse zijn op dinsdag 5 oktober de gehele dag gesloten. Voor spoedgevallen kunt u bellen naar T 0252 430 500.

Profile for Stek

Binnen 7  

Binnen 7