Page 1

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

Jaarplan Leefbaarheid

De Visserlaan in Hillegom

nr. 5 I 2010

Groot onderhoud De Engel


Goed Wonen

HerenStaete

is op je

krijgt een

plek zijn 4

kunstwerk 8

Stekkies 9

7 Drukbezochte afscheidsreceptie 15

Geboren en getogen! 16 18

11

Blog Opa Koos

‘Wij hebben

‘Deze woning

verrassend

hier oog voor

is een lot uit

populair 19

elkaar’ 20

de loterij’ 22

Activiteitenkalender Keukenhof

18 maart - 16 mei

21

Scootmobielen Bloementoertocht in de Bollenstreek 20 april Stichting Platform Gehandicaptenbeleid

Een ongekende rijkdom aan bloemenpracht in eindeloze

Noordwijkerhout (SPGN) organiseert op 20 april een

variaties geplant, afgewisseld met fraaie kunstobjecten.

toertocht door de Bollenstreek per scootmobiel

Keukenhof is uniek, wereldberoemd en al vele jaren

(circa 20 km). Vrachtwagens halen de avond van

een van de meest populaire bestemmingen in

tevoren de scootmobielen van deelnemers buiten

Nederland. Kijk op www.keukenhof.nl.

Noordwijkerhout op en brengen deze ook na de tocht weer terug. Aanmelden bij: Jaap Walen, telefoon:

Rondje Teylingen

17 april

06 53 83 72 62 of per e-mail: info@spgn.nl.

In navolging van ‘De dag van het kasteel in de Bollenstreek’, organiseren de Ruïne van Teylingen en

Bloemencorso Bollenstreek 24 april

de Kastelenstichting in samenwerking met de VVV,

Het 63ste Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op

Huys te Warmont en de Gemeente Teylingen op

24 april van Noordwijk zijn 40 km lange route naar

17 april een fietstocht langs markante punten in de

Haarlem. Het thema dit jaar is Reis door Europa.

gemeente Teylingen.

www.bloemencorso.info.

Hart van de Bollenstreektoer

18 april

Nostalgische Oranjekermis Lisse

30 april - 1 mei

De drie compleet uitgezette routes van de jaarlijkse

Stichting Oranje Comité Lisse organiseert een

fietstocht leiden u langs de mooiste plekjes van de

Nostalgische Oranjekermis met onder andere een

Bollenstreek. Met uw deelname steunt u bovendien

oliebollenkraam, zweefmolen, rups, bootjesmolen,

Stichting Doe een Wens, het hospice in Teylingen en

touwtje trekken en een schiettent. Locatie: parkeer-

zorgboerderij ‘De Dierenhoeve’ in Noordwijkerhout.

terrein achter Heereweg 243 (voormalig terrein

Meer informatie op www.hartvandebollenstreektoer.nl.

Volvo Heemskerk). www.oranjecomitelisse.nl.


Binnen! nr. 5 I 2010

5

Bewonerscommissies denken mee over Leefbaarheid Jaarplan opgesteld in overleg met actieve huurders Leefbaarheid is een belangrijk speerpunt voor Stek. Het

Begin dit jaar waren de bewonerscommissies van Lisse

gaat ons immers om meer dan alleen een fijne woning.

en Voorhout (Teylingen) bijeen in het kantoor van Stek

Ook een prettige en veilige omgeving draagt bij aan het

in Lisse. ‘Op één na waren alle bewonerscommissies aanwezig’, vervolgt Yvonne van der Sluis. ‘Ook de

woongenot van onze huurders. Daarom werkt Stek aan

afwezige bewonerscommissie wordt uiteraard bij het

een jaarplan Leefbaarheid. ‘Dit jaarplan wordt in

jaarplan betrokken. Verder waren de bestuursleden van

nauwe samenwerking met onze bewonerscommissies opgesteld’, vertellen Yvonne van der Sluis en Wilfred

de HBVB, de politie en de buurtregisseurs uitgenodigd.’ Het doel van de bijeenkomst was om de actieve huurders mee te laten denken over activiteiten op het gebied

van der Plas, manager Wonen van respectievelijk Lisse/

van Leefbaarheid. ‘De sfeer was heel goed. De aanwezigen

Teylingen en Hillegom. ‘Zij weten als geen ander wat er

waardeerden het initiatief en droegen diverse ideeën

speelt in hun wijken en waar behoefte aan is.’

aan. Daarbij ging het niet alleen over het grijs (een scheve stoeptegel) en het groen (onderhoud van de perken en grasvelden), maar kwamen ook sociale aspecten als eenzaamheid en samenhang van de buurt ter sprake. Wij kunnen daar zeker mee vooruit.’ Nieuwe bewonerscommissies Voor de bijeenkomst in Hillegom waren wijkvertegenwoordigers, de werkgroepen van Patrimonium en Mesdaglaan en de HBVB uitgenodigd. ‘Stek werkte in

De leden van de bewonerscommissies in Lisse en Teylingen overleggen hun ideeën met medewerkers van Stek.

Hillegom voorheen met wijkvertegenwoordigers in plaats van bewonerscommissies’, legt Wilfred van der Plas uit. ‘Vandaar dat er momenteel naast de wijkvoorzitters, maar één bewonerscommissie actief is, die van Groot Veenenburg. Naar aanleiding van de bijeenkomst is er een nieuwe bewonerscommissie voor Goed Wonen opgericht. Ook zijn er afspraken gemaakt over het in de toekomst overgaan naar een bewonerscommissie wat betreft de werkgroepen van Patrimonium en de Mesdaglaan. Stek juicht dat toe.’ Ook in Hillegom

voor een Uiteraard was er tijd . drankje en een hapje

werd een leefbaarheidenquête gehouden. ‘We hebben laten zien dat Stek een organisatie is waar je als huurder goed mee in gesprek kan gaan. Met de enquête geven we aan ook werkelijk naar hen te willen luisteren.’ Het is de bedoeling dat het jaarplan uiterlijk in april gereed is, waarna de diverse activiteiten met de bewoners kunnen worden opgepakt.

De sfeer zat er goed in.


6

Goed Wonen is op je plek zijn

De bouwwerkzaamheden voor het project Goed Wonen in hartje Hillegom vorderen sinds oktober gestaag. Op de plek waar zich nu nog een grote bouwput bevindt, verrijzen eind 2011 maar liefst 72 nieuwe woningen. Daaronder zijn 31 ruime huurappartementen en vier huureengezinswoningen. In afwachting van hun terugkeer vonden enkele oudbewoners elders in het dorp onderdak. Ad van Eeuwijk en de heer en mevrouw Otte wonen tijdelijk in een ruim appartement aan de Mesdaglaan.


Binnen! nr. 5 I 2010

7

Familie Otte en Ad van Eeuwijk terug naar nieuw huis op oude stek Ad van Eeuwijk woont nu een jaar in het vijfkamerappartement. ‘Het is behoorlijk wennen geweest’, vertelt hij. ‘Niet dat ik te klagen heb hoor. Karin van Leeuwen, woonconsulent van Stek, heeft alles rond de verhuizing tot in de puntjes geregeld. De woning was opnieuw gestoffeerd, we konden er zo in. Ik woon hier nu met mijn dochter. Zij is 20 jaar en heeft na haar opleiding een baan op een kinderdagverblijf gevonden. Wij rekenen erop dat zij snel een plekje voor zichzelf vindt en dat ik alleen terugga naar het driekamerappartement in wat voorheen de Prins Hendrikstraat was. Ik verheug me daar zeer op. Vooral het grote balkon dat over de hele breedte van het appartement loopt, vind ik zeer aantrekkelijk.’

Eigen plek

gezelligheid. Ja, ik zal blij zijn als ik

twee kleinere slaapkamers en een

Ad mist vooral de sociale samenhang

weer op mijn plekje ben.’

ruime woonkamer. Het is alleen

van zijn oude buurt. ‘Hier in deze

jammer dat we in de zomer bijna

grote flat heb je veel minder onder-

Zonnig appartement

geen uitzicht hebben. We kijken

ling contact. Tijdens het slaan van de

Ook de familie Otte woont sinds

recht tegen de kruinen van de

eerste paal heb ik mijn oude buren

een jaar en een maand in een groot

bomen aan. Dat zal straks in het

weer gezien. Dat was erg gezellig.

appartement aan de Mesdaglaan.

nieuwe appartement wel anders

Bovendien kregen we daar een mooi

Als mevrouw Otte gevraagd wordt

zijn. Van wat ik nu van de tekening

boekwerk te zien waarin nog meer

waarom zij weer terug wil naar Goed

kan zien, hebben we een zonnige

van de bouwplannen werd uitgelegd.

Wonen is het antwoord: ‘Straks is

huiskamer aan de westkant en een

Nu ben ik definitief overtuigd dat ik

het appartement gelijkvloers. Dat

slaapkamer aan de rustige oostkant .’

de juiste keuze heb gemaakt. Ergens

is voor ons een groot voordeel. De

in dit jarenlange proces heb ik

laatste tijd ben ik wat slecht ter

Terugkeer

natuurlijk nog wel overwogen om

been. Daarom is het voor ons hier

‘Met onze voormalige buren hebben

definitief te verhuizen, maar ik ben

in de tijdelijke woning met lift ook

we altijd heel goed contact gehad.

verslingerd aan de locatie. Fijn mid-

goed toeven. Het is een groot appar-

We gingen vaak met acht stellen

denin het dorp. Dichtbij winkels en

tement met een master bedroom,

een weekendje weg of er ontstond een spontaan tuin/straatfeest in de zomer. We hebben besloten contact te houden door middel van een nieuwjaarsborrel. In januari was dus de eerste keer. Volgende jaren zal deze gelegenheid steeds door een ander georganiseerd worden. We hebben al met al toch 32 jaar met veel plezier in de Emmastraat gewoond. We zijn blij met deze

Ad van Eeuwijk: ‘Ik ben verslingerd aan de locatie van Goed Wonen.’

tijdelijke woonruimte maar we kunnen bijna niet wachten tot we in 2011 terug kunnen naar onze buurt.’


8

Het bestuur van de HBVB (van links naar rechts): Mary Weijers, Jan van Marsbergen, Rachel Kop, Peter de Vries, Eben Scholte, Yvonne Baas, Bert Meeuwsen, Bert Mondriaan en Chris van der Linden. Niet op de foto: Willem Schniedewind. (Foto: Wil van Roode). Inmiddels hebben Jan van Marsbergen, Bert Mondriaan, Chris van der Linden en Willem Schniedewind het bestuur verlaten.

‘We hebben vertrouwen in de samenwerking met Stek’ Huurdersbelangenverenigingen per 1 januari 2010 gefuseerd De Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB)

Dat wilden we beter in balans hebben. Vergeet niet

en de Hillegomsche HuurdersVereniging zijn per

dat veel bestuursleden naast het drukke huurders-

1 januari van dit jaar gefuseerd tot één vereniging.

belangenwerk een fulltimebaan hebben. Daarom hebben we met Stek overlegd over een administratieve

Gekozen is om de nieuwe vereniging de bestaande

kracht die ons op uurbasis ondersteunt. Stek is ons

naam HBVB mee te geven. ‘Het dekt de lading.

hierin tegemoet gekomen met een budget.’ Mary legt

Bovendien is het een gevestigde naam die goed bekend staat in de regio’, legt voorzitter Yvonne Baas uit.

uit dat er veel beleidsdocumenten op de rol staan, waar de HBVB advies op zal geven. ‘En er moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Stek komen.’

‘En het was de goedkoopste oplossing: nu hoeven we niet het briefpapier, de website en ons eigen blad aan te passen’, vult Mary Weijers, vice-voorzitter, aan.

Communicatie De samenwerking met Stek zien beiden positief tegemoet. ‘Wij zijn tevreden over Stek. Zeker in de mate waarop zij ons al bij de totstandkoming van stukken

Hoogtepunt van 2009 was voor beiden de Algemene

betrekken. Daar hebben wij jarenlang voor gevochten.

Ledenvergadering. ‘De opkomst was hoog en er werd

Punt van aandacht is de communicatie. Tussen de

unaniem voor de fusie gestemd’, vervolgt Mary.

kantoren onderling, tussen medewerkers en tussen

‘Overigens niet zonder kritische vragen van onze

Stek en de huurders. Die kan beter. Daar maken wij

leden, maar die konden we goed beantwoorden. De

ons ook zeker hard voor.’

kers op de taart was het feit dat precies op 31 december de akte bij de notaris passeerde, zodat wij op 1 januari

Woonzicht

2010 als nieuwe club aan de slag konden.’

De HBVB houdt zich ook bezig met de klachten rondom woonzicht.nl. ‘We hebben de website

Balans

www.woonzichtklachten.nl gelanceerd. Via die site

Dit jaar moet allereerst de interne organisatie van de

bundelen we alle reacties van huurders over woonzicht.nl.

HBVB goed op de rails staan. ‘Het in elkaar vlechten van

Het aantal reacties dat daar binnenkomt geeft aan dat

twee besturen kost veel tijd. De taken zijn herverdeeld’,

de website voorziet in een behoefte’, aldus Yvonne.

gaat Yvonne enthousiast verder. ‘Bestuursleden doen

‘Wij vragen huurders ons een kopie van hun klachten

waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. De druk op

te sturen. Zo hebben wij een overzicht en houden we in

sommige bestuursleden was voorheen wel heel hoog.

de gaten wat Holland Rijnland doet met de klachten.’


Binnen! nr. 5 I 2010

9

‘Met Koopgarant komt er beweging in de woningmarkt’ Veel animo voor sociale koopwoningen in Vossepolder In de nieuwe wijk Vossepolder in Hillegom worden

Er is veel animo voor sociale koopwoningen. ‘Dat

behalve nieuwe huurwoningen, ook 22 eengezinskoop-

is te danken aan het feit dat het koopwoningen met

woningen door Stek gebouwd. Net als de huurwoningen

Koopgarant zijn’, licht Emile toe. ‘Het principe van Koopgarant werkt als volgt. De koper betaalt een

worden de koopwoningen gebouwd in de geest van de

lagere koopprijs en wordt vervolgens volledig eigenaar

sociale woongedachte. Dat betekent dat het merendeel

van de woning, met de bijbehorende bevoegdheden

van de woningen met Koopgarant gekocht kunnen

en verantwoordelijkheden.’

worden. De bouwvergunning is ingeleverd en de stukken

Aantrekkelijk

zijn aanbesteed. ‘De aannemers hadden tot 1 maart de

‘Wanneer de eigenaar de woning wil verkopen, koopt

tijd om in te schrijven’, legt Emile Linotte, manager

Stek de woning weer terug. De koper hoeft dan niet zelf

Vastgoedontwikkeling bij Stek uit. ‘Per 1 april willen

een koper te zoeken, Stek koopt altijd terug’, gaat Emile verder. ‘Bij aankoop leggen wij contractueel vast hoe de

wij dan de opdracht geven en wij gaan er van uit dat

verkoopprijs wordt vastgesteld. Bij terugverkoop worden

de bouw voor de bouwvak van start kan. Dat kan als er

de eventuele winst of verlies volgens een vooraf afgesproken sleutel verdeeld tussen de corporatie en de huis-

70% is verkocht.’

eigenaar. Bovendien is Vossepolder een aantrekkelijke, groene en veilige wijk, goed te bereiken met auto en openbaar vervoer. Wij denken zelf dat jonge gezinnen uit Hillegom en omstreken geïnteresseerd zijn voor

‘Er is veel animo voor sociale koopwoningen’

deze woningen. Vooral starters of doorstromers die niet uit Hillegom willen vertrekken. Dat het systeem gunstig werkt voor de koop- en woonbeweging weten wij uit ervaring met de projecten Maronia en Himera. Hoewel deze woningen in een ander segment thuishoren, zijn ze volgens hetzelfde aantrekkelijke systeem verkocht.’

Start verkoop mei 2010

22 eengezinswoninge

n in Vossepolder Hille gom. legom.nl

www.vossepolder-hil


10

Voorjaarsontmoeting Stek op 10 april Stek organiseert op zaterdag 10 april een informele bijeenkomst voor alle huurders. In de achtertuin van het kantoor aan de Hobahostraat 90 in Lisse wordt een grote partytent geplaatst waar u tussen 11.00 en 14.00 uur van harte welkom bent. U kunt kennismaken met medewerkers van Stek, bijpraten met oude buren, en

‘Wij willen er een traditie van maken om jaarlijks onze huurders uit te nodigen’

genieten van diverse optredens. Uiteraard wordt er gezorgd voor hapjes en drankjes. ‘De bijeenkomst van vorig jaar waarop wij ons als nieuwe organisatie presenteerden aan onze huurders was een groot succes. Vandaar dat wij er een traditie van willen maken om jaarlijks onze huurders uit te nodigen voor een gezellig samenzijn’, legt Hans Al uit. Alle huurders van Stek hebben een uitnodiging ontvangen.

HerenStaete krijgt een kunstwerk Stek, Timpaan, en de gemeente

De oplevering van de laatste wonin-

brandveiligheid afgekeurd. De

Teylingen namen 25 februari het

gen in HerenStaete is uitgesteld.

oplevering is definitief vastgesteld

gebouw HerenStaete officieel in

De plannen zijn op het punt van

voor de bouwvak.

gebruik. Via een levend standbeeld werd een cheque van vijfduizend euro onthuld. Dit geld is bestemd voor een kunstwerk dat in de nieuwe binnentuin komt. De ‘nieuwe Agnes’ bevat naast het woonservicecentrum van zorgleverancier ActiVite, de bank en de supermarkt culturele en welzijnsinstellingen. Zo zijn er twee huisartsen, een laboratorium voor bloedonderzoek en een gezondheidscentrum met onder meer fysiotherapie. Ook de Volksuniversiteit heeft een plek gevonden in HerenStaete. Voor het leegstaande grand café wordt nog een nieuwe beheerder gezocht.

sz V.l.n.r. Timpaan - directeur Jaap Zwart, VVE voorzitter Jochem en Stek bestuurder Hans Al.


Binnen! nr. 5 I 2010

Stekkies Periodiek onderhoud cv-ketels

11

Armoedebestrijding Stek heeft begin maart samen met een aantal Bollenstreek-corporaties een intentieverklaring getekend voor de armoedebestrijding met de

Het periodieke onderhoud van cv-ketels wordt

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollen-

een keer in de twee jaar uitgevoerd. Sommige

streek en de Bollenstreek-gemeenten Hillegom,

huurders vinden een keer in de twee jaar nog

Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

weinig. Van een oude gietijzeren cv-ketel werd

Naast Stek nemen ook de Noordwijkse Woning-

het binnenwerk immers jaarlijks schoon gebor-

stichting, Woningstichting St. Antonius van Padua,

steld. De cv-ketels met veelal een rvs-binnen-

Woonstichting Vooruitgang en Warmunda deel.

werk zijn echter van betere kwaliteit, waardoor onderhoud een keer in de twee jaar voldoende is. Het controleren van de vervuiling en het meten van de verbrandingsgassen wordt nu visueel gedaan. Op basis hiervan wordt bepaald of het

Nieuwe glasverzekeringsmaatschappij

binnenwerk schoon gemaakt moet worden. Als de ketel schoon is, kan het dus gebeuren dat een

Stek-huurders hebben allemaal een glasverze-

monteur met twintig minuten weer buiten staat.

kering in het geval van breuk, scheurvorming of lekkage aan de ramen. Per 1 januari 2010 werkt

De Engelhof

Stek samen met een andere verzekeringsmaatschappij, de Samenwerking Glasverzekering. Dit omdat zij een betere service en kwaliteit bieden,

Horsman Bouwbedrijf Lisse en Stek hebben op 18

terwijl de premie hetzelfde blijft. Per 1 januari

maart een overeenkomst getekend voor samen-

kan in geval van glasschade het volgende nummer

werking bij het project De Engelhof. Dit is een

gebeld worden: 0800 – 0226100. Dit is een gratis

nieuw te ontwikkelen gebied achter buurtschap

nummer. De meldkamer van dit alarmnummer

De Engel.Hier worden 100 woningen gebouwd,

is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

waarvan 28 sociale huurwoningen door Stek

Na een melding wordt de glaszetter ingeschakeld.

worden ontwikkeld. Medio 2012 start de bouw.

Deze voert de reparatie zo spoedig mogelijk uit.

Stek op seniorenmarkt

Presentatie Ondernemingsplan

De Stichting Welzijn Ouderen Lisse organiseerde

Tijdens een informele en informatieve bijeen-

in februari een seniorenmarkt in het gemeente-

komst presenteerde Hans Al 30 maart het

huis van Lisse. Op deze markt kon de 55-plusser

Ondernemingsplan 2010-2012 van Stek ‘aan zet’.

van vandaag zich laten informeren over diverse

Bewonerscommissies, de HBVB en andere actief

onderwerpen, waaronder wonen, zorg en vrije

betrokken huurders waren voor de presentatie

tijdbesteding. Ook Stek was met een stand aanwe-

uitgenodigd. Omdat we waarde hechten aan een

zig. Medewerkers van Stek legden onder andere de

goede relatie met de bewonerscommissies, be-

werking van Woonzicht.nl uit aan bezoekers.

sprak Hans Al het plan met hen. ‘Aan zet’ beschrijft waar Stek als organisatie voor staat en noemt de activiteiten die nodig zijn om dat te bereiken. Onze visie en missie staan daarbij centraal. Het Ondernemingsplan is mede tot stand gekomen door de inbreng van onze belanghouders als de gemeentes, zorginstellingen en projectontwikkelaars. Ook vertegenwoordigers van de HBVB en de seniorenraden leverden een bijdrage.


12

De straat van …

De Visserlaan in Hillegom Jong, oud, grote gezinnen, alleenstaanden, geboren en getogen Hillegommers en mensen met verschillende culturele achtergronden. Zo divers zijn de bewoners van de De Visserlaan. ‘Een fijne straat waar kinderen lekker kunnen spelen in een speeltuin en waar alleen bestemmingsverkeer komt. Dat komt omdat de straat enigszins rond loopt’, zo legt Frank Roest uit.

Vijf slaapkamers

rijk. Wel hebben we het één en ander verbouwd. Die vijfde slaapkamer en een vaste trap naar zolder bijvoor-

Frank is 31 jaar en al negen jaar getrouwd met de

beeld. Recent hebben we de badkamer aangepakt. Ook al

32-jarige Heidi. Samen hebben ze twee kinderen Milan (3)

is het een huurhuis, voorlopig blijven we hier wel wonen

en Dylan die net 1 jaar is geworden. Ze wonen naar grote

denk ik. De straat is ideaal voor opgroeiende kinderen.

tevredenheid op De Visserlaan 6. ‘We zijn drie en een half

Aan het eind van de straat is een speeltuin en je hebt hier

jaar geleden vanuit Katwijk hier komen wonen’, vertelt

alleen rustig rijdend bestemmingsverkeer. Het dorp is op

Frank, geboren en getogen Hillegommer. ‘We wilden

loopafstand en je hebt hier alles wat je voor de dagelijkse

graag een gezin stichten en het huis waar we woonden

gang van zaken nodig hebt.’ Ook in zijn vrije tijd kan het

was veel te klein. Meteen toen we dit huis zagen waren

gezin Roest zich in de buurt goed vermaken. ‘Heidi en ik

we verkocht. Het is lekker groot. Met vijf slaapkamers en

hebben goed contact met de buren. Met mooi weer zijn

een grote tuin op het noordoosten zijn we de koning te

we met de kinderen dan ook vaak buiten te vinden.’

De familie Roest: ‘De straat is ideaal voor opgroeiende kinderen.’


Binnen! nr. 5 I 2010

13

Fietsen in de buurt De 77-jarige mevrouw Balkenende woont op de De Visserlaan 22. Sinds 2007 is ze weduwe. ‘Mijn man was goed bekend op het dorp. Iedereen kende Cor van zijn werk als penningmeester bij de ANBO. In het dagelijks leven werkte hij in de bouw. Zelf heb ik jarenlang gewerkt in diverse bollenbedrijven hier in de buurt.’ Ondanks dat ze haar man nog elke dag mist, leidt mevrouw Balkenende een vol en actief leven. ‘Ik doe nog alles zelf in huis. Als ik wil ontspannen ga ik lekker wat lezen en de rest van de dag heb ik ook genoeg om handen. Ik kom de tijd prima door.’ Mevrouw Jolanda Warmerdam: ‘We hebben hier prettige contacten.’

Balkenende is blij dat ze in huis ruimte genoeg heeft als één van haar vier kinderen of tien kleinkinderen komt logeren. ‘Ik heb nog geen enkele behoefte om in een aanleunwoning te gaan wonen. Ook al zijn in de 53 jaar dat ik hier woon de meeste van mijn vaste contacten

Nieuwe keuken

verhuisd naar een bejaardentehuis of overleden. Ik ken nu ook niet meer iedereen bij naam, maar dat nemen ze me vast niet kwalijk. Ik houd er ook van om lekker in de

Jolanda Warmerdam woont met man Jan en dochters

buurt te fietsen. Pas geleden heb ik een elektrische fiets

Priscilla (22) en Jennifer (19) al dertien jaar in de De

gekocht dus nu is dat weer een stuk makkelijker. Soms

Visserlaan. Jan werkt in de bouw, de meiden wonen

ga ik naar Zeeland, Waddinxveen, Leiden of Haarlem.

alle twee nog in het ouderlijk huis en zijn werkzaam

Daar wonen mijn kinderen Hans, Yvonne, Jacqueline

in de kinderopvang. De Warmerdams, beiden geboren

en Desirée. Vooral als ik naar Zeeland of Waddinxveen

en getogen Hillegommers, zijn destijds vanuit de

ga is het te ver om dezelfde dag nog terug te gaan. Dan

Leembruggestraat naar het ruime huis aan de De

is het mijn beurt om bij hen te blijven slapen.’

Visserlaan verhuisd. ‘Het vorige huis was klein’, legt Jolanda uit. ‘Hier hadden we meer ruimte voor onze dochters. We hebben ons via de krant ingeschreven voor dit huis. Zo ging dat een paar jaar geleden nog. Het leuke was dat we de mensen kenden die hiervoor in het huis woonden. We hebben toen aardig wat kunnen overnemen.’ Ook dit gezin woont met enorm veel plezier in het ruime onderkomen. ‘We hebben nog niet zo lang geleden geïnvesteerd in een nieuwe keuken. We kregen de vaatwasser van mijn schoonouders die naar een aanleunwoning gingen. Toen besloten we meteen de hele ruimte aan te pakken. Omdat we hier wellicht een keer vertrekken als onze dochters het huis uitgaan, hebben we de oude keuken wel bewaard. Die staat in de schuur. Voorlopig wonen we hier nog prima. Onze dochters passen op de kleintjes van de buren en we hebben prettige contacten hier in de straat.’ Mevrouw Balkenende: ‘Ik houd ervan lekker in de buurt te fietsen.’


14

‘Over twintig jaar is er nog steeds behoefte aan betaalbare huurwoningen’

Wethouder Jan Kippers interviewt Yvonne van der Sluis In de vorige Binnen! legde inmiddels oud-wethouder Jan Kippers uit waarom buurtgericht werken hem aan zijn hart gaat. Voor deze editie heeft hij een aantal indringende vragen voor Yvonne van der Sluis, manager Wonen Lisse/Teylingen van Stek. ‘Het is heel goed dat de gemeente, net als Stek, steeds meer vanuit de bewoner probeert te denken’, vindt Yvonne.


Binnen! nr. 5 I 2010

15

Daar wil ik best ver in gaan. Het is lastig om erachter te komen wat bewoners willen. Wat we willen voorkomen is dat wij bepalen wat er in een wijk gebeurt. Het lijkt echter alsof mensen zijn uitgevraagd, of ze tevreden zijn. Terwijl er zeker nog vragen zijn. Als iemand met een specifieke vraag komt, zeg ik ‘laten we het vooral proberen’. Het moet er wel toe doen voor de hele buurt. Het gaat niet om het eigenbelang van een huurder, maar om het oplossen van een probleem voor de wijk of het beter benutten van de mogelijkheden in een buurt. Bovendien willen wij huurders stimuleren zelf actie te ondernemen. Dus niet: doet u mij maar drie speeltuinen, maar vertellen wat zij in gedachten hebben en bereid zijn daar zelf iets voor te doen. Uiteraard met onze hulp. Ik denk dan altijd: met en voor de buurt!’ Waar staat de wooncorporatie over twintig jaar? Yvonne: ‘Er zal altijd een groep zijn die geen woning kan kopen en dus zal er altijd behoefte zijn aan betaalbare huurwoningen. We zullen ook dan een aantal activiteiten ontwikkelen om de betaalbaarheid mogelijk te maken. Dus projecten met zowel koop- als huurwoningen. De opbrengst van de koopwoningen gebruik je voor de huurwoningen. Op een gedegen manier met geld Waarom ‘bemoei’ jij je met buurtgericht werken?

omgaan zal ook over twintig jaar heel belangrijk zijn.

Yvonne: ‘Ik sta helemaal achter de gedachte van Stek

Geld genereren mag geen hoofddoel worden. In Engeland

dat goed wonen meer is dan een kwalitatief goede

doen corporaties van alles naast hun primaire taak om-

woning. Het gaat ook om een prettige woonomgeving

dat de overheid het niet voldoende regelt. In Nederland

en dat bewoners daar een zekere mate van invloed op

zijn veel zaken bijna ‘overgeregeld’, dus is dat nu niet

kunnen uitoefenen.’

nodig. Bovendien ben ik er groot voorstander van als schoenmaker bij je leest te blijven.’

Wat is jouw droom? Yvonne: ‘Als je genoeg geld hebt, ben je in een positie om te kiezen waar en hoe je gaat wonen. Ik wil graag dat mensen met een kleine portemonnee, die afhankelijk zijn van de sociale sector, ook invloed kunnen uitoefenen op de woonomgeving. Dat zij actief meedoen in het verbeteren van de buurt. Als corporatie moeten we daarbij samenwerken met andere partijen, waaronder de gemeente. Ik zie het zo: als corporatie staan wij in de openbare ruimte met ons gezicht naar de woningen toe; de gemeente staat met de rug naar de woningen toe en bekijkt de hele ruimte. Een goede samenwerking is dus essentieel.’ Stel dat je net als ik voor de gemeenteraad verkiesbaar zou zijn voor Stek, wat zouden de speerpunten van jouw programma zijn? Yvonne: ‘Mijn inzet zou zijn om te achterhalen wat huurders met hun woning en de omgeving willen.


16

Deel Rembrandtplein wordt seniorenflat

‘Alle geisers verdwijnen’

Voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners flats Stek heeft in 2008 met de gemeente Lisse afgesproken

gunstiger voor ouderen en was er de wens om een

dat 30% van de sociale woningen in de Poelpolder

kwaliteitsslag in de openbare ruimte rond de flats

wordt gelabeld voor senioren. Stek liet Van Schagen

te maken.

architecten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

Aanpassingen

naar de mogelijkheid om van een van de flats aan het

De architect stelt voor om in een gedeelte van de flats

Rembrandtplein of de Ooievaarstraat een flat met seniorenlabel te maken. ‘Omdat er in de Kleine

de garages op de begane grond te verwijderen. Daar komen dan maisonnettewoningen met een tuin. Zo wordt het aanzicht vanaf de parkeerplaats gezien sterk

Ooievaar, de korte flat van de Ooievaarstraat, al relatief

verbeterd. De galerijen worden opgehoogd. Ook in de

veel ouderen wonen, is er in eerste instantie gekeken

woningen zelf moeten diverse aanpassingen worden

naar die flat’, legt Ruud Looman, projectmanager uit.

gedaan. De c.v.- en warmwaterinstallaties worden aangepakt, zodat alle geisers in de flats verdwijnen. Ook

‘Uit het onderzoek blijkt dat deze flat niet geschikt is om

worden badkamer, toilet en drempels aangepast en

grote ingrepen te doen. De flats op het Rembrandtplein

worden twee slaapkamers samengevoegd. Er wordt ook

zijn beter geschikt.’ Begin dit jaar is het haalbaarheidsonderzoek door Stek verder uitgewerkt.

nog gekeken naar mogelijkheden voor een uiterlijke metamorfose van het gebouw zelf. De gesplitste woningen in de flats blijven gewoon bestaan en zijn bestemd voor starters. Aan de Kleine Ooievaar wordt het een en

‘De twee flats, gelegen aan de Ruishornlaan van het

ander aangepakt voor senioren op verzoek van de hui-

Rembrandtplein zijn geschikt om tot seniorenflat

dige bewoners. Hier gaat het om ophogen van de gale-

verbouwd te worden. Er is ruimte voor een tweede

rijen en wat kleine aanpassingen in de woning, zoals

lift en aan de zijkant is uitbreiding mogelijk voor het

het aanbrengen van beugels, verhoogde toiletpotten en

maken van een plek voor een zorgverlenende instantie.

lage raambediening. Ook in de Kleine Ooievaar worden

Dit kan niet in de Kleine Ooievaar. Verder is de ligging

de installaties op dezelfde wijze aangepakt als op het

ten opzichte van het winkelcentrum Poelpolder

Rembrandtplein.


Binnen! nr. 5 I 2010

17

Gevolgen

middelste Rembrandtflat of te blijven wonen, eventueel

Senioren die nu al in de beoogde seniorenflat aan het

met aanpassingen in de huidige flat. Ook de overige

Rembrandtplein wonen, krijgen tijdens de verbouwing

bewoners van de Ooievaarstraat en het Rembrandtplein

in de woning ergens anders woonruimte. Daarna kunnen

die in de doelgroep vallen, kunnen verhuizen naar een

zij terugkeren. De huurders die niet in de 55+ leeftijds-

aangepaste woning op het Rembrandtplein.

categorie vallen, kunnen wel in de flat blijven wonen, maar krijgen geen aanpassing in de woning. Zodra

Stek overlegt regelmatig met de bewonerscommissies

iemand jonger dan 55 jaar verhuist, past Stek de woning

van het Rembrandtplein en de Ooievaarstraat over de

aan en komt er iemand van 55 jaar of ouder in terug.

plannen en de voortgang. Stek heeft een informatie-

‘De niet-terugkeerders krijgen een stadsvernieuwings-

boekje gemaakt voor de bewoners waarin alle plannen

urgentie, zodat zij op Woonzicht.nl voorrang krijgen

op tekening te zien zijn met een uitgebreide toelichting.

bij het zoeken naar een nieuwe woning’, vertelt

De bewoners zijn in groepen uitgenodigd voor voorlich-

Ruud Looman. De bewoners van de Kleine Ooievaar

tingsbijeenkomsten, die begin april in het Poelhuys

hebben de keuze om na de ingreep te verhuizen naar de

worden georganiseerd.

‘We willen iedereen van harte bedanken’ Drukbezochte afscheidsreceptie wijkbeheerders Ton en Willem Jarenlang waren ze een bekend gezicht bij huurders van Stek, wijk-

Beiden hebben tientallen jaren hun

beheerders Ton Weijers en Willem Oranje. Bij calamiteiten van

werk met veel plezier gedaan.

elke soort en omvang werden ze ingeschakeld en beiden deden hun

‘Vooral het directe contact met de huurders hebben we als stimule-

werk met veel inzet en plezier. Dit jaar was het echter tijd voor afscheid.

rend ervaren. Ook de werkzaamhe-

Na respectievelijk bijna 30 en 35 jaar hebben de sympathieke heren

den zijn altijd afwisselend geweest.

afscheid genomen. Maandag 1 maart vond hun afscheidsreceptie plaats. Beiden waren geraakt door de hoeveelheid (oud) collega’s en relaties die

We zijn voor vele verschillende klussen ingezet. We mogen wel zeggen naar wederzijdse tevredenheid. Dat

op de feestelijke middag aanwezig waren. ‘We willen hierbij ook de

we gewaardeerd werden merkte je

huurders bedanken voor vele mooie jaren en al onze contacten verder

aan het grote aantal aanwezigen tij-

het allerbeste wensen’, benadrukt het tweetal.

dens onze receptie. Niet alleen onze nieuwe en oud-collega’s, maar ook relaties van de gemeente, brandweer, politie en diverse zorginstellingen gaven acte de presence. We hebben een flinke cadeaucheque ontvangen waar we leuke dingen van gaan doen.’ Willem gaat zijn tijd besteden aan zijn hobby’s golfen en wandelen. Ton is een fervent biljarter. Bovendien kunnen kinderen en kleinkinderen altijd een beroep doen op de twee rechterhanden van beide ex-wijkbeheerders. ‘Tenminste, nadat we allebei lekker een tijdje niks hebben gedaan en van de zomer genoten!’


Geboren en getogen!


Binnen! nr. 5 I 2010

19

Mevrouw Spanjaart: ‘Ik ben al mijn hele leven huurder van Stek’ Na 38 jaar in de Emmastraat te hebben gewoond, is ze sinds drie maanden ‘een zeer tevreden huurder’ van de Olympus 50. Mevrouw Spanjaart is de derde generatie die in Hillegom woont. Toen ze al die jaren geleden voor het eerst haar huis aan de Emmastraat binnenstapte verzuchtte ze: ‘Hier word ik 80. Zo ver is het niet gekomen. Ze is nu 63 jaar. ‘De reden dat we destijds naar de Emmastraat verhuisden was dat de huur in de Heemskerklaan ons teveel werd. In die tijd was 225 gulden per maand een fortuin. Het huis aan de Emmastraat, groot met een flinke tuin en midden in het dorp, was toen al wat ouder, maar net gerenoveerd. Bovendien scheelde de huur van 87 gulden, een slok op een borrel. Mensen konden niet begrijpen dat ik dat moderne onderkomen verruilde. Daarop was mijn antwoord altijd: ‘Ik eet liever brood met ham aan de Emmastraat, dan brood met suiker op de Heemskerklaan. Want dat waren de keuzes die je in die tijd moest maken.’

Iedereen op het dorp kende haar als

woonden er in de buurt redelijk

te vertellen, mijn hele leven lang

de dochter van Jan en Fien van der

wat oudere mensen. Die verhuizen

huurder geweest van dezelfde cor-

Veldt. Respectievelijk oberkelner

uiteraard vaak naar een verzor-

poratie. Eerst was het Goed Wonen,

en garderobedame bij restaurant

gingshuis of aanleunwoning. Daar

toen PAGO en nu Stek. Nooit heb ik

Flora. ‘Daar heb ik ook mijn man

kwamen dan jonge gezinnen voor

klachten gehad. Dat mag je er best

leren kennen. Hij komt van oor-

in de plaats. We hebben altijd een

bijzetten.’ Gevraagd naar haar ge-

sprong uit Haarlem en werkte bij

sterk saamhorigheidsgevoel in de

voel bij de Olympus, na al die jaren

ons in het restaurant als kok. Ik

wijk gehad. Het is niet zo dat we

op de Emmastraat, is mevrouw

hielp mijn moeder regelmatig in

de deur bij elkaar plat liepen, maar

Spanjaart dan ook nu weer positief.

de garderobe. Op een middag dronk

ik heb altijd het idee gehad dat

‘De nieuwbouw van Goed Wonen is

ik even een frisdrankje aan de bar.

mocht de nood aan de man zijn,

pas in 2019 helemaal gereed. Daar

Hij kwam erbij zitten en vroeg of hij

ik bij elk huis in de straat voor hulp

wilde ik niet op wachten. Ik besloot

me een keer kon komen halen om

kon aanbellen.’

voor het gemak van een nieuw ap-

uit te gaan. Zo is het gekomen. Na

partement te kiezen. Alles is hier

ons trouwen zijn we in Hillegom

Leven lang huurder

lekker gelijkvloers, heerlijk. Ik heb

blijven wonen. Ik had al een woning

‘Drie weken voor mijn zoon werd

hier twee slaapkamers, een grote

en het voelde voor mij als vanzelf-

geboren, verhuisden we naar de

badkamer én een apart tweede toi-

sprekend om op het dorp te blijven.’

Emmastraat. In het begin was er niet

let. Wat een luxe. Ik voel me de ko-

eens een douche. We wasten ons

ning te rijk. De locatie is ook prima.

Saamhorigheid

in een teil bij het aanrecht. Dat was

Als je hier schuin oversteekt ben je

In de jaren in de Emmastraat heeft

in principe heel gewoon. Zeven jaar

ook zo in het dorp en de bushalte is

ze heel wat bewoners zien komen

later kregen we een badkamer van

voor de deur. Als je het mij vraagt ga

en gaan. ‘Toen wij in het huis gingen,

PAGO. Ik ben, dat is wel grappig om

ik hier écht 80 worden.’


20

Spreekuur Stek druk bezocht Groot onderhoud De Engel in volle gang Het groot onderhoud aan de woningen in De Engel

Stek heeft de uitvoering van de aanpassingen aan de

vordert gestaag. De leegstaande woning aan de

woningen uitbesteed aan het bedrijf Hemubo. ‘Zij

Nicolaas Damesstraat 1 is tijdelijk ingericht als model-

plannen de werkzaamheden in, wij houden toezicht. Ik ben de schakel tussen de bewoners en Stek en heb

woning. Hier houdt Bep Lieverse, woonconsulent, iedere

ook veel contact met Hemubo. De mensen zijn over het

dinsdagochtend spreekuur. ‘Huurders kunnen hier

algemeen heel tevreden over hun aangepaste woning.

terecht met al hun vragen’, geeft zij aan. ‘Die zijn heel divers. Of ze hulp kunnen krijgen bij het leegruimen

Sommige huurders vinden alles goed, anderen hebben meer vragen of eisen. Marco Varenhorst, de uitvoerder van Hemubo, neemt de tijd voor de huurders. Het is heel

van de keuken, of ze nog nieuwe deuren krijgen, of ze

prettig samenwerken met hem.’

een andere radiator kunnen krijgen en noem maar op.

Bep Lieverse legt uit dat er veel overleg is met de bewo-

Het spreekuur is van 8.00 tot 10.00 uur, maar meestal

nerscommissie. ‘Die is er niet voor de klachten of vragen over het onderhoud. Daarvoor kunnen mensen bij mij

loopt het uit. Het voorziet echt in een behoefte en wordt

terecht. Ik overleg met Hemubo en samen proberen we

dus drukbezocht.’

tot een oplossing te komen.’ Doorgeschoven Een aantal woningen staat inmiddels leeg in De Engel. ‘Sommige huurders zijn verhuisd. Anderen zijn doorgeschoven van de Romijnstraat naar de Nicolaas Damesstraat, omdat dat grotere woningen zijn’, vertelt Bep. ‘Dat ging op volgorde van inschrijving. We kunnen immers niet om Woonzicht heen. Zodra de leegstaande woningen zijn opgeknapt, worden ze op Woonzicht.nl aangeboden.’

volle De familie Meeuwissen is naar de kleine tevredenheid doorgeschoven van een r woning aan de Romijnstraat naa Damesstraat. grotere woning in de Nicolaas

‘De woning aan de Nicolaas Damesstraat 1 is tijdelijk ingericht als modelwoning’


Binnen! nr. 5 I 2010

21

Blog Opa Koos verrassend populair Bloembinderspark Vanaf het moment dat hij wist dat hij zou verhuizen naar zijn nieuwbouwwoning in het Bloembinderspark heeft Koos de Bruin een blog bijgehouden. De site blijkt een schot in de roos, deze trekt dagelijks wel 40 tot 50 bezoekers. ‘Ik begon de blog in eerste instantie alleen voor mijzelf. Ik was verbaasd dat er zoveel mensen mee wilden lezen en leven’, aldus de geboren en getogen Lissenaar Opa Koos. Op 23 december 2009 was het zover, na vele jaren in de Grevelingenstraat gewoond te hebben kreeg hij de sleutel van zijn huis. Er moest nog heel wat gebeuren. ‘Gelukkig helpen mijn zoon en schoondochter daarbij. Op mijn blog houd ik alle werkzaamheden stap voor stap bij.’

Koos woonde al enkele jaren alleen

woonhistorie was ik snel aan de

Wie de blog van Koos bekijkt op

in de grote eengezinswoning.

beurt. Ik mocht drie woningen in

http://blog.seniorennet.be/bloem-

‘Dat was niks voor mij. Je moet

dit complex bekijken. Nummer 1,

binderspark_1/ ziet dat hij bijna elke

het ook allemaal schoonhouden

waar ik nu woon, was het meteen

dag wel een toevoeging doet. Hetzij

natuurlijk. Bovendien was het een

helemaal. Uit beleefdheid ben ik

met een stukje tekst, hetzij met een

oud huis. Ik heb me ingeschreven

nog in de tweede woning gaan

foto. ‘Deze week gaan we behangen

op woonzicht.nl en kreeg al snel

kijken, maar toen wist ik het zeker:

en gordijnen ophangen. Dan voel ik

deze nieuwbouwwoning aange-

nummer 1, dat wordt mijn stek.’

me hier helemaal de koning te rijk.’

boden. Vanwege mijn jarenlange

Koos de Bruin ontvangt de sleutel van zijn woning uit handen van Marianne de Jonge, verhuurmakelaar van Stek.


22

‘Wij hebben hier oog voor elkaar’ Leo Blokker draagt zijn buurt en ‘zijn boom’ een warm hart toe Leo Blokker woont al 46 jaar aan de Hofstraat nummer

betongieter. ‘Tuinieren is echter altijd mijn lust en

21 in Hillegom. In het middelste van de drie karakteris-

mijn leven gebleven. Toen het slecht ging met het bedrijf

tieke huisjes achter de Bevrijdingsboom. Dat het

moest ik helaas vertrekken. Sindsdien heb ik me beziggehouden met het onderhoud van de buurt. Het plant-

plantsoentje er omheen er altijd als door een ringetje

soen houd ik dagelijks bij, ik heb de huisjes hier geverfd,

te halen uitziet heeft de buurt aan hem te danken.

dakgoten ontstopt en een dakkapel gebouwd. Vooral de

Onlangs kreeg hij als blijk van waardering een snoeischaar en overig onderhoudsgereedschap van Stek. ‘Daar ben ik maar wat groots mee.’

boom heeft een warm plekje in ons hart. Die is destijds na de oorlog op initiatief van de bewoners zelf geplant. Deze Japanse Noot is het eerst wat weer groeide en bloeide na die verschrikkelijke tijd. Ook het hekje erom heen hebben we zelf gemaakt. Toen het te klein werd, omdat de boom er bijna ingroeide, hebben de jongens

Voor Leo Blokker op zijn negentiende in dienst naar

van de technische school geholpen een nieuw hek te

Indonesië vertrok, werkte hij als tuinman. Toen hij

maken. In de buurt laten ze genoeg blijken dat ze blij zijn

terugkwam, ging hij op de Ringvaart aan de slag als

met het onderhoud. Wij hebben hier nog oog voor elkaar.’

Leo Blokker knipt de struiken om de Bevrijdingsboom voor zijn deur bij.


Binnen! nr. 5 I 2010

23

Stek presenteert vol trots haar eerste ondernemingsplan Wonen doe je samen Stek is inmiddels een bekende naam in de regio. Toch bestaat de jonge organisatie, samengesteld uit twee kleinere corporaties, net een jaar. Omdat zij haar blik voortvarend op de toekomst wil richten, presenteert zij met veel plezier haar eerste ondernemingsplan. Onder de naam ‘aan zet’ doet Stek haar visie en missie tot en met 2012 uit de doeken. Daarbij staan de kernwaarden als ‘klant eerst’, ‘prettige buurten’, ‘goede woningen’ en ‘maatschappelijk ondernemerschap’ centraal. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar ouderen en starters. ‘Wij willen een actieve, bereikbare corporatie zijn. Daarom geven wij iedereen volledig inzicht en staan inspraak en interactie bij ons hoog in het vaandel’, vertelt bestuurder Hans Al enthousiast.

Stek wil graag in gesprek met haar

gekomen door de inbreng van Stek-

Niet alleen voor de totstandkoming

huurders. ‘Wij denken dat onze

belanghouders. Vertegenwoordigers

van het plan, maar ook voor de tome-

huurders heel goed weten wat ze

van de bewonerscommissies, de

loze energie die ze bij de uitvoering

willen. Daar kunnen wij alleen maar

wijkvertegenwoordigers, de HBVB

van hun vrijwillige taken aan de dag

van leren’, gaat Hans Al verder.

en de seniorenraden hebben een

leggen. Zonder deze mensen zou de

‘Daarom staat er binnenkort een

belangrijke bijdrage geleverd. Zij

uitvoering van onze kernwaarden

klanttevredenheidsonderzoek op

zijn daarom persoonlijk uitgenodigd

een stuk moeilijker worden’, aldus

stapel. Natuurlijk blijven onze huur-

om binnenkort op het kantoor van

Hans Al. Huurders die geïnteresseerd

dersdagen de interactiemogelijkheid

Stek in Lisse de presentatie van het

zijn en het hele ondernemingsplan

bij uitstek.’ Naast een actief contact

plan bij te wonen. ‘Het wordt een

willen lezen, kunnen dit ophalen op

met haar ‘klanten’ investeert de

feestelijke bijeenkomst waarmee

een van de kantoren of opvragen

corporatie de komende jaren fors

wij alle betrokkenen nog eens extra

middels een mailtje of een telefoontje

in haar woningaanbod. ‘Wij zetten

willen bedanken voor hun inzet.

aan Stek.

ons in voor goede, betaalbare woningen in prettige buurten in de Bollenstreek. Onderhoud gebeurt

Hans Al: ‘Wij willen in

zo veel mogelijk op duurzame wijze

gesprek met onze huurders.’

en aansluitend op de technologische en sociale eisen van deze tijd. Ook hier zijn suggesties van huurders weer meer dan welkom.’ Feestelijke presentatie Dit bewijst het feit dat het ondernemingsplan mede tot stand is


24

‘Deze woning is een lot uit de loterij’ Huurders appartementen Agneshove Passanten kunnen er niet omheen: in het centrum

gewend. ‘Het is een erg luxe woning. Alles is lekker ruim.

van Voorhout verrees de afgelopen jaren het complex

We kunnen met de rollator overal komen. We hebben

Herenstaete, in de volksmond ‘de nieuwe Agnes’

eindelijk al onze spullen weer bij elkaar. Wat ik jammer vind, is dat we alleen openslaande deuren hebben en

genoemd. De koop- en huurwoningen aan de

geen ramen. We wonen op de begane grond, dus die kun

Agneshove zijn inmiddels alle bewoond. Sommige

je niet ’s nachts open zetten.’ Met de tuin is ze tevreden.

huurders van de voormalige aanleunwoningen keerden terug, zoals het echtpaar Van de Nouland. Anderen

‘Ik blijf toch een tuinmens. Stek heeft de tuin betegeld. We zitten hier heerlijk. Er is weer leven in de brouwerij.’

reageerden via Woonzicht.nl op een beschikbare woning, zoals mevrouw Exel. ‘De locatie is perfect. We hebben alles dichtbij de hand.’

Leven in de brouwerij Mevrouw Van de Nouland woonde voorheen met haar man in de aanleunwoningen aan de Kerkweg. Vooral de prachtige tuin was haar trots. Toen de woningen werden gesloopt, werd het echtpaar ondergebracht in een appar-

Mevrouw Exel: ‘Je maakt makkelijk

tement aan de Ravellaan. ‘We hebben 3,5 jaar met zijn

contact met de andere bewoners.’

tweeën in een eenpersoonsflat gewoond. Ik kon er geen bezem of emmer kwijt. Het ergste vond ik dat we een half uur van het dorp zaten. Mensen kwamen niet spontaan

Rozenstruiken mee verhuisd

op bezoek omdat het te ver weg was en we bovendien

Toen haar man vorig jaar overleed, vond mevrouw Exel

geen ruimte hadden. Dat miste ik heel erg.’ Reikhalzend

de eengezinswoning aan de Pieter de Hoogstraat, waar

werd uitgekeken naar de verhuizing naar de Agneshove.

ze 37 jaar met veel plezier had gewoond, te groot worden.

‘Het begin was even slikken. De verhuizers hadden niets

‘Via Woonzicht.nl reageerde ik op een van de acht

uitgepakt en we hadden de eerste vier weken geen tv en

beschikbare woningen aan de Agneshove. Ik was

telefoon. Omdat wij de eerste bewoners waren, raakte

tweede op de lijst, maar de nummer 1 zegde af.

ik even in paniek. Wat als er ’s nachts wat gebeurde?

Onbegrijpelijk, het is een prachtige woning!’ Ook

Mijn kinderen hebben toen een mobiele telefoon voor

mevrouw Exel is te spreken over de ruimte. ‘Mocht ik

ons aangeschaft.’ Inmiddels is het echtpaar helemaal

later een rollator nodig hebben, dan kan ik nog steeds overal komen. Mijn twee kleinkinderen kunnen komen logeren en hebben alle ruimte om te spelen. De meeste spullen uit de vorige woning konden gewoon mee.’ Zo ook de rozenstruiken uit de tuin, die ze ooit van haar ouders heeft gehad. ‘Die hebben we in mijn nieuwe tuin geplant.’ Mevrouw Exel heeft twintig jaar in De Agnes gewerkt als kapster. ‘De salon zat ongeveer op de plek waar ik nu woon. Bovendien kijk ik vanuit de woonkamer precies tussen de twee torens met koopwoningen naar het kerk-

Meneer en mevrouw Van de Nouland hebben al hun spullen weer bij elkaar.

hof waar mijn man begraven ligt. Ik zeg wel eens dat hij ‘van bovenaf’ heeft gezorgd dat ik deze woning kreeg. Het is echt een lot uit de loterij. Ik geniet elke dag meer.’


Binnen! nr. 5 I 2010

23

Voorjaar 2010 Het is weer lente! Het lijkt wel of de natuur zich na deze

Tuintips mei

lange winter nog uitbundiger aan ons toont. Het zonnetje

In mei kun je de lente bijna ruiken. De blaadjes verschij-

laat zich van haar goede kant zien en de temperaturen

nen nu ook aan de bomen en het lijkt af en toe wel zomer. Vijverplanten kunnen nu worden uitgezet. Weinig

gaan eindelijk omhoog. De bloembollenvelden komen in

ruimte? Maak dan een minivijver in een houten kuip.

bloei. Bomen en struiken worden iedere dag groener. De

Het in de volle grond zaaien van eenjarige planten (dahlia,

wintergarderobe kan worden opgeborgen en de eerste strandtenten openen hun deuren. Buiten zijn is weer

gladiool en lelie) en het inzaaien van een gazon kan nog steeds. Na half mei (IJsheiligen) kunnen kuipplanten en eenjarige zomerbloeiers naar buiten. Kies hiervoor een

genieten, of u nu een fietstochtje maakt of een bezoek

bewolkte dag, anders loopt u het risico dat ze verbranden

brengt aan Keukenhof. Zoekt u het dichter bij huis?

door de felle zon.

Met deze tips geniet u extra van uw balkon of tuin!

Tuintips juni Een regenachtige dag is prima geschikt om de kamer-

Tuintips april

planten buiten te zetten. De plant frist er lekker van op

Wanneer de temperatuur overdag boven 10°C komt,

en de blaadjes zijn stofvrij. Tweejarige planten zoals

kunt u gras inzaaien. Daarnaast zijn bloeiende bolletjes,

vingerhoedskruid en stokroos kunnen meteen in de volle

zoals hyacinten en blauwe druifjes, nu volop verkrijg-

grond worden gezaaid. Voorjaarsbloeiende struiken zoals

baar. Samen met viooltjes en primula’s kunt u de leukste

sering en forsythia kunnen in model worden gesnoeid.

combinaties maken! Met wat leuke, felgekleurde potten wordt dit echt een feest voor het oog.

Wilt u het balkon of terras extra gezellig maken? Windlichten, tuinkussens, vrolijke lampions en potten

Tot ongeveer half april kunt u nog hagen zoals beuk

en bakken zorgen meteen voor sfeer. Voor kinderen is

en liguster planten. Let op, er is nog kans op nachtvorst.

een badje in de tuin een feest!

Met een stuk vliesdoek over de hortensia’s, kunnen de bloemknoppen niet bevriezen.

Prijsvraag Win toegangskaartjes voor de Keukenhof! Wanneer u onderstaande vragen beantwoordt, heeft u 8 letters. Deze letters vormen samen een woord. De oplossing stuurt u naar Stek, t.a.v. Tineke van der Raadt, Postbus 126, 2160 AC Lisse. Of per email: info@stek-wonen.nl. We geven drie sets van 2 toegangskaartjes voor de Keukenhof weg. Veel succes! 1 De eerste letter van het jaargetijde dat begint op 21 maart. 2 De een na laatste letter van de titel van dit blad. 3 De vierde letter van de achternaam van de mevrouw die haar hele leven huurder is van Stek. 4 De eerste letter van de gemeente waar Voorhout deel van uitmaakt. 5 De laatste letter van de voornaam van mevrouw Van der Sluis op pagina 12. 6 De eerste letter van het tegenovergestelde van regen. 7 De eerste letter van de ‘voornaam’ van Koos op pagina 19. 8 De zesde letter van de grote jaarlijkse bloemenattractie in de Bollenstreek.


Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Colofon Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen).

Oplage 7.000 exemplaren

Bezoekadres Hillegom

Fotografie

Hoofdstraat 33 maandag-donderdag 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-12.00 uur

Eindredactie en realisatie

Sven van der Vlugt

Bezoekadres Voorhout

Stek: Yvon Hoogervorst, Tineke van der Raadt Brainwork communicatie bv, Rijnsburg

Beukenrode 33 maandag en woensdag 8.00-12.00 uur

Ontwerp

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse

De Weijer Design BNO, Baarn

Drukwerk Alkemade Printing BV, Lisse

T 0252 430 500 F 0252 430 505

Reparatieverzoeken T 0252 430 500 www.stek-wonen.nl info@stek-wonen.nl

Klachtencommissie Wonen Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Gesloten met de feestdagen In verband met de feestdagen zijn de kantoren van Stek gesloten op: Goede Vrijdag, 2 april Tweede Paasdag, maandag 5 april Koninginnedag, vrijdag 30 april Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei Vrijdag 14 mei Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei In geval van calamiteiten zijn wij bereikbaar via: 0252 - 430 500.

Binnen 5  
Binnen 5