Page 1

nr. 12 | 2011

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

en Win e on b VVV- arde a ter w euro! 5 van 2

Nieuwe MIVA-woning in Voorhout

Stek: steun de Voedselbank tijdens Kerst

Commotie over tuin Goed Wonen Hillegom

Groene energie in nieuwe wijk Vossepolder


Inhoud

Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse

2 4 12

Bewoners Goed Wonen teleurgesteld over plannen voor tuin

Hobahostraat 90 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Hillegom Hoofdstraat 33 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Voorhout

Voedselbank Hillegom zet alle zeilen bij

‘De woningen werken als een energiebedrijf’

Agneshove 81 maandag en woensdag 8.00 - 12.00 uur

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 F 0252 430 505 info@stek-wonen.nl

Reparatieverzoeken T 0252 430 500

Klachtencommissie Wonen

14 16 19

‘Zon, regen, sneeuw, ik ben altijd buiten’

‘Het is belangrijk om een meldpunt in de wijk te hebben’

Woontrends: de leukste tips voor een kersttafel

(alleen schriftelijk) Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Colofon Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen)

Oplage 6.500 exemplaren

Eindredactie en realisatie Stek: Yvon Hoogervorst, Tineke van der Raadt VeldWerk Tekst en Communicatie, Lisse Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda

Ontwerp Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda

Fotografie Sven van der Vlugt, Stek

Drukwerk

www.stek-wonen.nl

Alkemade Printing, Lisse


nr. 12 | 2011

1 K

Waar je thuis bent

K

Nieuwe MIVA-woning in Voorhout

‘Ik kan mijn dochter nu veel beter helpen’ ‘Deze nieuwe woning betekent veel

Rett syndroom, een ernstige

denken over de indeling van de

voor mij en mijn gehandicapte

lichamelijke en verstandelijke

woning. Dat was zo fijn. De kamers

dochter’, zegt Sharda Kalloe.

handicap. Ze zit in een rolstoel en

zijn nu ruim opgezet, alles is

Zij en de tienjarige Raysha wonen

heeft vierentwintig uur per dag

gelijkvloers, de voordeur heeft een

sinds kort aan de Beukenrode in

verzorging nodig. Aankleden, naar

opstap voor de rolstoel en het

Voorhout. Daar heeft Stek haar

het toilet gaan, douchen – ik moet

terras is helemaal betegeld. Ook

voormalig kantoor omgebouwd tot

bij alles helpen. Met alle voor-

mocht ik de kleur van mijn keuken-

een woonplek voor mindervaliden,

zieningen in mijn nieuwe huis kan

kastjes uitkiezen. Het was een

een zogenoemde MIVA-woning.

ik mijn dochter veel beter helpen.

puzzelwerkje voor Stek, maar het

Sharda: ‘Mijn dochter heeft het

En het mooie is dat ik kon mee-

is heel mooi geworden.’

Stek heeft haar voormalig kantoor omgebouwd tot een woning voor mindervaliden.


2

Binnen!

Bewoners Goed Wonen teleurgesteld over plannen voor tuin In de nieuwe wijk Goed Wonen in Hillegom is commotie ontstaan onder bewoners over de plannen die de gemeente heeft met de invulling van de tuin. Hans Maas, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VVE), legt uit wat er speelt.

Waarom zijn de bewoners boos?

namelijk een reden geweest om

gemeente wel duidelijk geworden

het appartement niet te kopen.

dat daar niets meer aan te doen is.

‘Wij gingen er vanuit dat de

Zij voelen zich misleid.’

De Vereniging van Eigenaren kijkt

appartementen een leuk uitzicht

wat er nog voor de bewoners te

Uit de plannen van de gemeente

Waarom bent u tegen de speelplaats?

blijkt dat er een kinderspeelplaats

‘De speelplaats ligt dicht tegen ons

bezwaren tegen het pad dat aan

komt. Om de tuin wordt een

complex aan. Bewoners maken

hun terras grenst. We zijn in

openbaar tegelpad aangelegd. Dit

zich grote zorgen over overlast.

overleg met Stek en de gemeente

pad grenst aan de terrassen van

Het huidige speelplaatsje dat

om te onderzoeken of dat pad

de bewoners op de begane grond.

enkele straten verderop ligt, is het

meer richting de binnentuin kan

Wij vinden dat Stek niet duidelijk

territorium van hangjeugd. De

worden opgeschoven en dus verder

genoeg is geweest over de plannen

kleintjes waarvoor de speelplaats

van het complex af. Ik denk dat dat

voor deze binnentuin. Al in 2009

bedoeld is, komen er niet meer.

nu het hoogst haalbare is.’

zijn bindende voorwaarden over-

Wij zijn bang dat die hangjeugd

eengekomen tussen Stek en de

zich hierheen verplaatst. Dan is

gemeente over een mogelijke

het gedaan met onze rust.’

kregen op een mooie binnentuin.

speelplaats. Bewoners, zowel waarom dat door Stek van tevoren

Wat kunt u er nog aan doen?

niet duidelijk is aangegeven. Voor

‘Dat speelterrein komt er. Het is me

sommige bewoners was het

in de gesprekken met Stek en de

kopers als huurders, begrijpen niet

regelen is. De bewoners op de benedenverdieping hebben grote

‘De Vereniging van Eigenaren kijkt wat er nog voor de bewoners te regelen is’


nr. 12 | 2011

3

Reactie gemeente Hillegom Wethouders Jan van Griensven (Ruimtelijke

brandweer ook allerlei eisen. Daar zijn met Stek

Ordening) en Gerrit Kleijheeg (Welzijn) van de

duidelijke afspraken over gemaakt.’

gemeente Hillegom constateren dat er bij de bewoners van het project Goed Wonen een

Wat vindt u van de zorgen over overlast?

bepaald verwachtingsbeeld is van hoe de tuin

Gerrit Kleijheeg: ‘Samenleven doe je met jong en oud.

er uiteindelijk uit komt te zien.

Een speelterrein wordt niet automatisch een ontmoetingsplaats voor hangjongeren. En als zich er een probleem voordoet, dan hebben we daar handhavers

Dat beeld klopt niet?

voor. We wuiven de bezwaren van bewoners niet

Jan van Griensven: ‘De grond wordt van de gemeente

zonder meer weg. We blijven met elkaar in gesprek.’

en daarmee onderdeel van het openbaar gebied. Het is dus geen binnentuin alleen bestemd voor de bewoners

Jan van Griensven: ‘Goed Wonen ligt midden in het

van Goed Wonen. Het verwachtingsbeeld van de

dorp. De complexen zijn mooie gebouwen en er is veel

bewoners klopt in zoverre dat we het gebied gaan

parkeerruimte. Die pluspunten dreigen onder te

inrichten met veel hoogwaardig groen. Daarbij houden

sneeuwen door zorgen over en bezwaren tegen een

we naast het groen rekening met alle faciliteiten die

situatie die er nog niet is. Dat vinden wij jammer. We

erbij horen om jong en oud er zich thuis te doen

hopen dat als de tuin af is, bewoners weer inzien dat

voelen, waaronder parkeergelegenheid en ook een

ze op een prachtige plek wonen.’

speelterrein. Bovendien moet rekening gehouden worden met de veiligheid van de bewoners. Zo stelt de

Reactie Stek Emile Linotte, manager Vastgoedontwikkeling reageert namens Stek.

niveau. Dat gaan we in timing een volgende keer anders doen.’

Hoe zit het met het pad langs de woningen? ‘Dat is een eis van de brandweer.

Waarom is Stek niet duidelijk geweest over een speelvoorziening?

Waarom was de inrichting van de tuin nog niet bekend?

‘In de overeenkomst met de

‘Het ontwerptraject voor de

bewoners niet blij zijn met dit pad

gemeente staat dat de tuin eigen-

gebouwen en voor het buitentraject

en we hebben zelf voorgesteld om

dom van de gemeente wordt. En

liepen niet gelijk op. Zodra het

het op te schuiven of weg te laten.

aan welke eisen voldaan moet

ontwerp voor de gebouwen gereed

Wat ons betreft hoeft het pad niet

worden. Eén van de eisen is dat er

was, startte de verkoop. Pas tijdens

direct langs de terrassen te lopen;

een speelvoorziening moet komen.

de bouw begon de ontwerpfase van

bewoners kunnen bij calamiteiten

Op het moment van verkoop was

de hele buitenruimte. Dit omvatte

ook over gras een uitweg vinden.

absoluut nog niet duidelijk hoe dat

naast de tuin bijvoorbeeld ook het

Daarover zijn we nog in overleg

opgepakt ging worden.’

vraagstuk over parkeren op straat-

met de gemeente.’

Bewoners moeten ook via de achterkant hun woning kunnen verlaten. We begrijpen dat de


4

Binnen!

Steeds meer mensen komen in de problemen

Voedselbank Hillegom zet alle zeilen bij Het is bijna Kerst en velen staan dan uren in de keuken voor een uitgebreid diner. Maar die luxe is niet voor iedereen weggelegd. Daarom ging ruim 2,5 jaar geleden de Voedselbank Hillegom van start. Vrijwilliger Luuk Geljon is de drijvende kracht achter het initiatief: ‘Meer mensen maken gebruik van de Voedselbank, terwijl het aanbod van voedsel afneemt.’

Elke donderdag kunnen mensen

Vaste lasten

zoals supermarkten en groothan-

met financiële problemen voedsel-

Luuk heeft in de loop der jaren

dels, die producten hebben waar-

pakketten bij de Voedselbank in

tal van verhalen gehoord over hoe

van de houdbaarheidsdatum bijna

Hillegom ophalen. Op 44 adressen

mensen in de problemen komen.

is verstreken. Helaas krijgen ze

zijn momenteel ongeveer 120

‘Vrouwen die scheiden en de

steeds minder aangeleverd, minder

Hillegommers afhankelijk van de

alimentatie nog niet hebben

van bedrijven en minder van

Voedselbank. Luuk Geljon legt uit:

geregeld. De lasten blijven dan

particulieren. Terwijl wel meer

‘Mensen komen alleen op voor-

hoog, er zijn geen inkomsten.

mensen een beroep doen op de

spraak voor deze voorziening in

Of werkloosheid, terwijl de huur

Voedselbank. De kratten worden

aanmerking. Dat kan gaan via

op hetzelfde niveau blijft. Vaak

leger. We moeten nu zelf meer

maatschappelijk werk of andere

duurt het dan nog wel even voordat

acties ondernemen en in gang

hulpverlenende instanties. De

iemand kleiner kan gaan wonen

zetten. Zo hebben we eind oktober

normen zijn strak. Zo mag een

en dus minder vaste lasten heeft.’

bij de ingang van de supermarkt

alleenstaande maximaal 175 euro

Maar ook drugs- en alcoholproble-

gevraagd of mensen ook een

per maand vrij besteedbaar

men kunnen uiteindelijk leiden

product willen kopen voor de

inkomen hebben. Dat is echt

tot een beroep op de Voedselbank.

Voedselbank.’ En soms komen er

weinig geld. Als ik de aanvraag in

‘Ik zie alles voorbij komen.’

ook spontaan leuke kansen voorbij

behandeling neem dan kijk ik alles

die ze met beide handen aangrijpt.

ook nog een keer door. De vaste

Leiden

lasten, huur- en zorgtoeslag en

De Hillegomse Voedselbank maakt

een badkuip vol druiven had, eigen

mogelijke schulden. Kortom,

deel uit van het netwerk van de

oogst. Dat vonden mensen natuur-

je krijgt niet zomaar een voedsel-

Voedselbank Leiden. ‘Zij hebben

lijk heerlijk.’

pakket.’

vaste relaties met leveranciers,

‘In het najaar was er iemand die


nr. 12 | 2011

5

‘Wij bieden hier natuurlijk ook een luisterend oor’

Kerk

kwijt. Het gebruik van de Voedsel-

Via haar werk voor het Interkerke-

bank leidt vaak tot schaamte-

lijk Sociaal Fonds kwam ze ooit in

gevoelens waar mensen niet

contact met mensen met geldpro-

makkelijk met elkaar over praten.

blemen. ‘Toen zijn mijn ogen pas

Ik zie gelukkig ook dat mensen

echt geopend voor de moeilijke

graag de volgende stap maken om

In 2010 vroeg Stek voor het eerst

situatie waarin mensen soms

weer zelf te kunnen kiezen wat ze

aan zakelijke relaties geen kerst-

zitten. Tegelijkertijd heb ik ook

eten en de financiële problemen

pakket aan Stek te geven, maar in

bewondering gekregen voor de

achter zich te laten.’ En dan de

plaats daarvan een geldbedrag te

manier waarop die mensen zich

naderende kerst­dagen, die zijn

schenken aan de Voedselbank

staande weten te houden. Vaak

extra lastig voor gebruikers van de

Hillegom. Een aantal bedrijven gaf

zijn ze ook heel vindingrijk, zoals

Voedselbank, weet ze. ‘Om je heen

hier gehoor aan. Stek doneerde

een mevrouw die merkte dat ze

zie je al die feestelijke etalages en

vanzelfsprekend ook een bijdrage.

vaak worteltjes kreeg. Vervolgens

volle schappen in de supermarkt.

En dat doet zij dit jaar weer.

kocht ze voor een habbekrats een

Daar kunnen ze dan niet aan

Overigens kunt u ook altijd een

sapcentrifuge op de rommelmarkt

meedoen. Zeker niet aan de luxe

helpende hand bieden. Bijvoorbeeld

gekocht om wortelsap te kunnen

dingen. Juist daarom heb ik vorig

door uw kerstpakket af te geven bij

maken.’

jaar aan een bonbonmaker gevraagd

de Voedselbank.

om bonbonnetjes te leveren. Dat

U kunt hiervoor contact opnemen

werd enorm gewaardeerd.’

met Luuk Geljon, 0252 520 318

Kerstdagen

Steun de Voedselbank!

‘En we bieden hier natuurlijk ook

of surfen naar

een luisterend oor’, vertelt Luuk.

www.voedselbankleiden.nl.

‘Mensen kunnen hier hun verhaal

R


6

Binnen!

Stekkies Pleintje in Prinsessestraat: een wereld van verschil

Hofje in Lisse: rotte schuurdeuren en verzakt straatwerk aangepakt

Het pleintje aan de Prinsessestraat in Lisse heeft

Stek begint eind 2011 nog met het binnen- en

een ware metamorfose ondergaan. De binnenplaats

buitenonderhoud aan het Hofje in de Prinses-

lag voorheen bezaaid met onkruid en werd gebruikt

sestraat in Lisse. ‘We vervangen voordeuren, goten,

als uitlaatplek voor honden en parkeerplaats voor

regenpijpen en rotte schuur- en achterdeuren.

aanhangwagens. Dat moet anders, vonden omwo-

Het houtwerk wordt opnieuw geschilderd. En we

nenden en Stek. Zij hebben daarom de handen

herstellen voeg- en metselwerk en verzakt straat-

ineen geslagen en het pleintje grondig aangepakt.

werk’, vertelt hoofd Vastgoedbeheer a.i. Dick van

Bekijk zelf het resultaat. Het is nu een strak bete-

Riet. Ook in de woningen zijn werkzaamheden

gelde binnenplaats met mooie beplanting.

gepland. ‘Voor de badkamer, de keuken en het toilet kunnen huurders kiezen uit een aantal opties. Zo kan de badkamer op de begane grond verplaatst worden naar de eerste verdieping.’ Afhankelijk van de keuzes die huurders maken, duren de werkzaamheden tussen de één en drie weken. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april 2012 afgerond.

VOOR

NA

Woonzorgzone Hillegom gaat toch door Zorgorganisatie HOZO, de gemeente Hillegom en Stek blijven bij hun bouwplannen voor de

Oude woningen aan Broekweg in Lisse grondig aangepakt

Woonzorgzone in Hillegom. In de wijk Elsbroek

Stek is druk bezig met het opknappen van de

zomer kwamen de plannen onder druk toen een

woningen aan de Broekweg in Lisse. Het gaat om

huurder van een deel van het dienstencentrum

huizen die leeg staan en wachten op nieuwe

zich terugtrok. Hierdoor liepen de investeringen

huurders. Inmiddels zijn er zes opgeknapt. Vier

van Stek een groot risico, maar zij zette toch door.

staan er nu op het programma. ‘De woningen

Er is druk gezocht naar nieuwe kandidaten voor

komen uit de jaren dertig en zijn niet meer van

het dienstencentrum. En dat is gelukt: driekwart is

deze tijd’, zegt Martha Slootweg van Vastgoed­

nu verhuurd. Stek, HOZO en de gemeente maken

beheer. ‘De belangrijkste verandering is een nieuwe

snel afspraken met de aannemer zodat de bouw

en grotere badkamer. Bovendien verplaatst Stek

kan beginnen.

verrijzen een woon- en zorgcentrum, twintig appartementen en een dienstencentrum. Afgelopen

de ketel uit de keuken zodat er meer kastruimte vrijkomt. Ook schilderen we de buitenzijde van de woningen, plaatsen we dubbelglas en worden de entrees opgeknapt. En als we zien dat er overal

Digitale nieuwsbrief

verschillende deurkrukken of lichtschakelaars

Stek geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit.

zitten, trekken we dat recht. De woningen worden

In deze brief vindt u actuele informatie over Stek,

weer een eenheid.’ Ook aan zittende huurders is

acties, lopende projecten zoals nieuwbouw en

gevraagd of Stek hun woning moet opknappen.

allerlei andere activiteiten. U kunt zich aanmelden

Zij mogen daartoe zelf beslissen.

voor de nieuwsbrief op www.stek-wonen.nl.


nr. 12 | 2011

7

Koerswijziging Stek

Stek kiest voor leefbare buurten Prettig wonen en leven in een woning van Stek. ‘Om dat te blijven waarmaken moet Stek in 2012 een aantal belangrijke veranderingen doorvoeren’, zegt bestuurder Hans Al. ‘Wij blijven aanwezig in de buurt.’

Waarom zijn er veranderingen nodig?

door energiebesparende maatregelen en het onder-

‘De rijksoverheid eist dat we in 2014 ongeveer

steunen bij moeilijke situaties. Samen met andere

2 miljoen euro extra afdragen. Dit is de bijdrage aan

buurtorganisaties. Maar we moeten ingrijpen in onze

de huurtoeslag die corporaties moeten gaan betalen.

bestedingen. En daarvoor zijn we nu een plan aan het

Dat alleen al hakt erin. Maar er zijn nog meer over-

maken.’

heidsingrepen.’

Welke zijn dat?

Wat gaat Stek nog meer veranderen in 2012 en daarna?

‘Er is de maatregel dat mensen die meer dan

‘In grote lijnen zien we het volgende voor ons.

33.614 euro verdienen niet meer een sociale huur­

Het onderhoud gaan we nog gerichter aanpakken

woning van Stek mogen huren. Dit geldt niet voor

en daarmee kunnen we geld besparen. We zetten

mensen die nu huren, die kunnen gewoon blijven

fors in op energiebesparing. Dat leidt tot een lagere

wonen. Maar verhuizen naar een andere sociale

energierekening voor de huurder, maar een deel van

huurwoning kan dus niet. Ze kunnen vrijwel nergens

dat voordeel wordt omgezet in een huurverhoging.’

meer terecht. Kopen lukt niet, op de vrije huurmarkt is vrijwel geen aanbod en vaak te duur. We willen

En verder?

voor deze groep iets doen.’

‘We gaan woningen verkopen, mogelijk juist aan die

Wat betekent de nieuwe 25-puntenmaatregel van de overheid?

groep die buiten de boot valt vanwege een te hoog inkomen. En we willen zelf huurwoningen in de vrije huursector gaan aanbieden, aan diezelfde groep

‘Vanwege die maatregel mag Stek bij een nieuwe

huurders. We zullen ook minder investeren in nieuw-

huurder de waarde van de woning verhogen met

bouw. Maar als we dat doen is het echt voor groepen

25 punten, dat is zo’n 120 euro. Argument hiervoor is

die we beter willen helpen, zoals starters en ouderen.

dat Stek in een schaarstegebied zit, er is hier meer

Begin volgend jaar presenteren we een plan van

vraag dan aanbod van woningen. Dat geld kunnen we

aanpak voor alle maatregelen.’

mogelijk gebruiken om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Deze maatregel is vanuit de over-

Vertrouwen in de toekomst van Stek?

heid bedoeld om de afdracht te kunnen betalen.’

‘Zeker! Maar ik ben niet blij met de overheidsaanpak.

Blijf Stek nog wel dezelfde corporatie?

Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat huurders niet meer snel verhuizen. Verandering betekent immers huur­

‘Wij blijven ons inzetten voor een fijne buurt. Wonen is

verhoging. Dat betekent dat anderen ook niet meer de

voor Stek meer dan een goede centrale verwarming en

kans krijgen te verhuizen.’

een mooie voordeur. We blijven bezig met de leefbaarheid van de buurt, het terugdringen van de woonlasten

O


8

Binnen!

‘Ik wil weten wat er onder huurders leeft’


nr. 12 | 2011

9

Uitgelicht: wijkbeheerder John van der Poel

‘Zodra ik uit mijn Stek-auto stap, spreken huurders mij aan’ Stek probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Iedere huurder

Met elkaar praten

moet zijn of haar vragen kunnen stellen of klachten kunnen

‘Hoewel ik luister naar ieders

doorgeven. Stek werkt daarom met woonconsulenten, verhuurmakelaars en wijkbeheerders. Zij hebben veel contact met huurders.

verhaal, ben ik als wijkbeheerder er in eerste instantie niet voor om burenruzies op te lossen. Ik geloof

John van der Poel is de nieuwe wijkbeheerder in Lisse en Voor-

in de zelfredzaamheid van mensen.

hout. In deze Uitgelicht stelt hij zich aan u voor.

Eerst met elkaar praten over eventuele overlast. Komen ze er samen niet uit, dan kan Stek als

‘Jarenlang heb ik gewerkt bij de

problemen voor. Een medewerker

een bemiddelaar optreden. In onze

politie Haaglanden en de laatste

van Stek aanspreken is voor velen

grote complexen zoals flats wonen

drie jaar als examinator bij het

soms makkelijker dan het kantoor

veel mensen op een relatief klein

CBR. Ik ben graag buiten en vind

bellen. Ze kunnen vaak ook direct

oppervlak. Hier is het zeker belang-

het leuk om veel contact te hebben

laten zien wat ze bedoelen. Mensen

rijk dat de bewoners direct worden

met mensen. Dat is precies wat me

zien mij regelmatig. Ik zoek nog

aangesproken op overlastzaken.

zo aansprak in deze functie als

naar een goed ritme. Nu zit ik

Bepaalde overlast wordt snel

wijkbeheerder. Per 1 oktober 2011

’s ochtends vooral op kantoor

gekopieerd, zoals het plaatsen

ben ik begonnen. Als wijkbeheerder

en leg ik contacten met de vele

van vuilnis­zakken en fietsen op

heb ik algemene richtlijnen wat er

partijen waarmee Stek werkt,

galerijen. Door hier direct op toe

van mij wordt verwacht, maar een

zoals hoveniers, de gemeente, ons

te zien, wil ik proberen de leef-

groot deel van de functie kan ik zelf

schoonmaakbedrijf. Daarna ga ik

omstandigheden in een wijk fijner

invullen. Dat vind ik een enorme

zo snel mogelijk de straat op. De

te maken en te houden. Verder

uitdaging.’

woonconsulenten geven aan waar

behandel ik bijvoorbeeld klachten

er overlastmeldingen zijn. Ik houd

over het schoonmaken van de

deze plekken in de gaten en

complexen en het bijhouden van

‘Een wijkbeheerder is de ogen en

probeer met regelmaat alle wijken

de groenvoorziening. Ook probeer

oren van de wijk. Dat daar behoefte

te bezoeken. Natuurlijk zijn er

ik bij alle vergaderingen van

aan is, merkte ik al tijdens mijn

straten waar eigenlijk nooit

bewonerscommissies aanwezig te

eerste bezoeken aan wijken.

klachten zijn. Die bezoek ik ook,

zijn. Ik wil weten wat er onder

Mensen zagen me uit mijn Stek-

zodat de huurders daar ook weten

huurders leeft.’

auto stappen en kwamen direct op

wie ik ben en dat ik voor ze klaar

me af. Ze stelden vragen of legden

sta.’

Aanspreekpunt

Uitgelicht Bent u of kent u iemand, die een huurder is van ons en die een bijzonder, grappig of opvallend verhaal te vertellen heeft? En wilt u een keer in de Binnen!? Laat het ons weten. U kunt zich aanmelden via info@stek-wonen.nl of bellen naar Tineke van der Raadt op 0252 430 500.

S


10

Binnen!

Binnenkijken bij... Stek kijkt dit keer binnen bij nieuwe bewoners in het complex Nassaustaete aan de Nassaustraat in Lisse. Beide echtparen komen uit een eengezinswoning in de Poelpolder.

Will en Wim van Dijk wilden

De woonkamer ziet er redelijk hetzelfde uit als in de

al jaren naar een appartement in

Bizetstraat, waar we eerst woonden. De zit- en eethoek

het centrum verhuizen. Wim:

van wortelnotenhout zijn meegegaan. En veel antieke

‘Vorig jaar liep ik hier nog met een

kastjes en theetafeltjes. Daar kan ik moeilijk afstand

nicht uit Canada en wees deze

van doen. Ze staan vol met allerlei spulletjes zoals

woning aan: daar zou ik wel willen

theeserviezen en beeldjes, daar houd ik van. Veel

wonen. En verrek, het is ons

dingen hebben een persoonlijke waarde. De kroon-

eindelijk gelukt en precies in het

luchter is van mijn moeder geweest, net als de oude

appartement waar ik graag wilde

snoeppot. Het zakhorloge van de grootvader van Wim

wonen. Het moest zo zijn.’

ligt in de kast en de schaal van een oude buurvrouw

Will: ‘Van een eengezinswoning verhuizen naar een

heeft ook een mooie plek gekregen. Op de gang staan

appartement betekent van veel spullen afscheid

nog wat kleine kastjes en tafeltjes. Voor meer is er echt

nemen. Vond ik moeilijk. Waar moet je alles laten?

geen plek over.’

Will van Dijk: ‘Veel dingen hebben persoonlijke waarde, zoals een oude snoeppot.’


nr. 11 | 2011

11

Nassaustaete Lisse

Cilia van der Kamp: ‘Wij houden van lichte kleuren.’

Cilia en Jan van der Kamp

van mijn moeder. Die is naar mijn zus gegaan. En mijn

reageerden voor het eerst op een

kleindochter heeft nu mijn antieke kaptafel. Zo blijft

woning via Woonzicht.nl en het

het toch in de familie. In de gang wil ik nog wel een

was direct raak. Jan: ‘We zien dit

kastje hebben. Verder mis ik eigenlijk niets.’

appartement als een lot uit de

Jan: ‘We hebben bewust niet veel aan de muren

loterij en zouden niet meer terug

opgehangen. Wel schilderijen van narcissen en een

willen. We hebben wel heel veel

hyacint omdat ik altijd in de bollen heb gewerkt. En

weggedaan. Veel uit de woon­kamer

een foto van onze kinderen en hun gezinnen die we

in de Ooievaarstraat paste hier

voor onze vijftigste trouwdag hebben gekregen. Dus

ook weer, dus dat is meegegaan. Dat was het voor-

helemaal kaal is het niet. Wij vinden het prima zo.’

naamste. Aan de eettafel zitten we veel. Hier lezen we

Cilia: ‘In het vorige huis hadden we ook niet heel veel

de krant en drinken we een kopje koffie. Dat deden we

dingetjes staan. Is misschien ook wel de invloed van

al en dat kan hier ook weer.’

onze kinderen. Dan zeggen ze: ‘gooi dat nu maar eens

Cilia: ‘De inrichting is niet heel anders dan voorheen.

weg’, en bij de verhuizing: ‘dat zet je nu echt niet meer

We houden van lichte kleuren, zoals de vloer en de

neer, hoor!’. Het kleedje in de gang vinden ze al zo-zo.

meubels. Alleen de banken zijn donkerblauw. Wij

Je wordt er zelf ook makkelijker van. Je kunt nu

hadden ook oudere meubels van familie, zoals de stoel

eenmaal niet altijd alles bewaren.’

‘We zien dit appartement als een lot uit de loterij’

B


E

12

Binnen!

Zonne- en bodemenergie in nieuwe wijk Vossepolder

‘De woningen werken als een energiebedrijf’ Duurzame energie komt steeds hoger op de agenda.

en in plaats van een cv-ketel is er

Ook bij Stek. De woningen in de nieuwe wijk Vossepolder

op zolder een warmtepomp. Er

(Hillegom) voldoen daarom aan het zonnelabel. Woningen met dit label zijn goed geïsoleerd en hebben minstens twee energiebesparende voorzieningen, zoals een warmtepomp en pv-panelen. ‘Stek vindt duurzaamheid erg belangrijk. Wij werken daarom graag mee aan manieren om energie milieu­­vriendelijk op te wekken’, vertelt projectleider Fokje Siderius.

wordt elektrisch gekookt en de woning wordt verwarmd door buizen in de vloer. Dat levert zeker een stukje comfort op.’

Geen gasrekening Huurders hebben geen gasrekening meer, maar de rekening voor elektriciteit is hoger dan gebruikelijk. ‘Daar staat tegenover dat de

Dit is voor Stek het eerste project

zorgt ervoor dat de vloerverwar-

energie die je gebruikt, duurzaam

waarbij ze werkt met energie uit de

ming de juiste temperatuur heeft

wordt opgewekt en gebruikt. De

bodem. ‘In grote steden wordt

en zo wordt de woning verwarmd

appartementencomplexen maken

bodemenergie al veelvuldig

of gekoeld.’

gebruik van één bron die is aange-

toegepast en ook hier wordt het

sloten op de collectieve voorzie-

steeds bekender’, legt Fokje uit. ‘Wij

Pv-panelen op de daken

hebben bij dit project gekozen voor

Naast de nieuwe vorm van verwar-

verlichting. Iedere eengezinswoning

een zogenoemd gesloten energie-

ming hebben de woningen ook een

heeft zijn eigen grondboring.

systeem. In de bodem in de tuinen

bijzondere elektriciteitsvoorzie-

Dit zijn dus allemaal individuele

van de woningen zijn kunststof

ning. Op de daken van de wonin-

systemen. Iedere woning werkt

slangen in lussen aangebracht tot

gen zijn pv-cellen aangebracht, die

eigenlijk als een energiebedrijfje.

een diepte van gemiddeld tachtig

zonlicht omzetten in elektriciteit.

Dat maakt dit project heel bij­

meter. Door middel van een soort

Zo zorgen bewoners voor een klein

zonder.’

koelvloeistof wordt warmte of

deel voor hun eigen elektriciteit.

koude uit de grond afgegeven aan

Voor Stek is het een van de meest

de slangen en getransporteerd naar

vernieuwende projecten. ‘Ook voor

de warmtepomp die op de zolder

veel bewoners zal het even wennen

van de woningen staat. Deze pomp

zijn. Er is geen gasaansluiting meer

n­ingen zoals de lift en de galerij-


nr. 12 | 2011

13

Stekkies Stek haalt de zon in huis: pv-panelen op Mesdagflats Zonnepanelen op het dak, wie wil dat niet? De flats 5, 6 en 7 aan de Mesdaglaan in Hillegom (huisnummers 245-423) zijn de gelukkigen. Op die daken heeft Stek

Prijsvraag Win een VVV-bon ter waarde van 25 euro!

zogenoemde pv-panelen geplaatst die zonlicht omzetten in elektriciteit. Stek wil het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen. Zij zoekt dus naar

Waarmee kunt u 2012 beter beginnen dan met een

manieren om energie zo zuinig mogelijk op te wekken,

cadeaubon ter waarde van 25 euro? Stek verloot

zoals met pv-panelen. De opgewekte stroom wordt

maar liefst vier VVV-bonnen! Het enige wat u

gebruikt voor de gemeenschappelijke voorzieningen

daarvoor moet doen, is deze puzzel oplossen.

in deze Mesdagflats, zoals de lift en verlichting in de

Verspreid door de Binnen! vindt u op verschillende

trappenhuizen. De servicekosten zullen hierdoor

pagina’s kerstverlichting met daarin een letter.

lager uitvallen, wat een financieel voordeel oplevert

Verzamel de letters en zet ze in de goede volgorde.

voor de bewoners. Op de flats 1 tot en met 4 aan de Mesdaglaan (huisnummers 5-243) wil Stek ook

Stuur voor 9 februari uw oplossing naar

pv-panelen plaatsen. Als deze plannen definitief

info@stek-wonen.nl (o.v.v. prijsvraag). Per post

zijn, dan worden bewoners tijdig geïnformeerd.

kan ook naar: Tineke van der Raadt, Postbus 126, 2160 AC Lisse. Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden.

Wijkagent: open niet zomaar de voordeur!

De oplossing van de vorige keer was: najaar.

Staat er ineens een klusjesman op de stoep zonder

P.M. Ouwerkerk (Voorhout) hebben kaartjes

dat u wist dat hij zou komen? Blijf alert. Zeker

gewonnen voor attractiepark Madurodam.

G. Roelofs (Hillegom), A. Rooda (Lisse) en

ouderen zijn steeds vaker het slachtoffer van criminelen, zegt wijkagent Rene Nieuwenhuizen uit Hillegom. ‘Er wordt misbruik gemaakt van hun goedgelovigheid. Mijn advies: open niet zomaar voor vreemden de deur. En als er bijvoorbeeld een onderhoudsmonteur langskomt, vraag om zijn legitimatie. Of bel Stek als u niet op de hoogte bent

Start bouw Mallegatshof: begin 2013

van zijn bezoek. En als u het niet vertrouwt, bel

Als alles volgens plan gaat, begint in 2013 het

meteen de politie op 0900-8844.’

nieuwbouwproject van Stek in buurtschap De Engel (Lisse). Op de plek waar nu een speeltuin staat, worden 29 huurappartementen gebouwd.

Ook in het nieuwe jaar staan wij altijd voor u klaar!

De appartementen maken deel uit van een groter

Ons kantoor in Voorhout is in verband met de

begin 2014 de woningen worden opgeleverd.

kerstvakantie gesloten van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 6 januari. Natuurlijk blijven wij telefonisch bereikbaar. Onze kantoren in Lisse en Hillegom blijven open en beginnen op maandag 2 januari 2012 om 10.00 uur.

project, Mallegatshof genoemd. Er worden ook 74 koopwoningen gebouwd. Stek verwacht dat


14

Binnen!

Hovenier Maarten Slingerland neemt afscheid van Stek

‘Zon, regen, sneeuw, ik ben altijd buiten’ Twintig jaar geleden begon Maarten Slingerland bij Woningstichting PAGO, opgegaan in Stek, als medewerker tuinonderhoud. Door de jaren heen heeft hij veel gezien: tuinen die werden veranderd, collega’s die afscheid namen, nieuwe wijken en complexen die als paddenstoelen uit de grond schoten. Zelf was Maarten een constante factor, altijd fluitend naar zijn werk. In januari neemt hij afscheid van Stek.

De zelfstandigheid die hij als hovenier heeft, noemt hij

Tevreden

een van de pluspunten van zijn baan. ‘Zondag bekijk ik

‘Het is dankbaar werk’, vervolgt Maarten. ‘Je ziet een

de weersverwachtingen voor de week en ik plan dan

tuin onder je handen opknappen. Ik kan zelf bepalen

mijn werkzaamheden in. Het gras maai ik om de tien

wat er in de tuinen wordt geplant. Als huurders ideeën

dagen. Als het hard gaat regenen, hoef je niet te

hebben, probeer ik daar ook rekening mee te houden.

maaien. Of ik dan binnen blijf? Welnee, regenpak aan

Als zij tevreden zijn, ben ik het ook.’ De samenstelling

en gaan. Er is dan zeker werk te doen, zoals het

van huurders is veranderd. ‘In grote complexen komen

ophogen van verzakte schuurtjes. En ’s winters sneeuw

steeds meer jongeren te wonen. Die hebben vaak

ruimen, de paden schoonmaken en zout strooien bij

weinig aandacht voor hun eigen tuin. Ze werken

de seniorencomplexen. Dat hoort er ook bij. Ik ben

natuurlijk ook de hele dag en hebben niet veel tijd.

altijd buiten.’ Zijn vrouw Helen beaamt dat: ‘Toen wij

Ik begrijp het, maar vind het wel jammer.’

nog aan de Leidsestraat woonden, was het na een dag hard werken even eten en vervolgens tuinieren in de eigen tuin.’


nr. 12 | 2011

15 Maarten Slingerland in een van zijn favoriete tuinen, de binnentuin van de Lijsterbeslaan.

Gebak en ijs

Genieten

Maarten heeft veel contact met de huurders. Soms is

Het contact met de huurders zal hij naar eigen zeggen

het bijna vechten om wie de hovenier een theetje of

best missen. Hoewel hij doorgaans zijn werk moeilijk

frisdrank mag aanbieden. ‘Heeft de een thee gezet,

los laat (Helen: ‘Als we in de vakanties langs bepaalde

komt de ander aan met gebak of ijs! Ik zie het als een

complexen of straten reden, was hij alweer aan het

stukje waardering.’ Naast de tuinen van de twintig

plannen.’) leeft Maarten toe naar zijn afscheid. ‘We

complexen die hij in Hillegom onder zijn hoede heeft,

hebben drie kleinkinderen waar ik meer van kan

wordt Maarten soms ook gevraagd in Voorhout of Lisse

genieten en ik houd van wandelen, fietsen en voetbal-

tuinen op te knappen. ‘Laatst nog moest ik bij dertien

len. Het waren prachtige jaren en ik bedank alle

lege woningen in Lisse de verwilderde tuinen opknap-

huurders voor hun gastvrijheid en enthousiasme.’

pen. Vind ik prachtig. Hoe groter de troep, hoe fijner ik het vind. De buurvrouw was helemaal blij met me.’

T


16

Binnen!

Bewonerscommissie: Brouwerlaankwartier in Hillegom

‘Het is belangrijk om een meldpunt in de wijk te hebben’ De leden van de nieuwe bewonerscommissie Brouwerlaankwartier hopen nog dit jaar door Stek officieel te worden geïnstalleerd. Dia Verbeij (54) zat jaren in de Huurdersvereniging Hillegom en heeft dus al de nodige ervaring in het overleggen met huurders en Stek. Voor Kim Bijlemeer (33) is het de eerste keer dat ze zich heeft aangemeld. ‘Het kan nog best pittig worden, maar we zijn

Ho

ofd

tst

raa t

er klaar voor.’

Ha ven

Br ou

we rl

aa

mp

O

iaw eg

iaw eg mp

Oly

Br o ple uwe in r

Oly

N208

n


nr. 12 | 2011

17

Wat verwachten jullie van Stek? Dia: ‘Openheid, eerlijkheid en dat ze luisteren naar onze inbreng en meedenken over oplossingen. Serieus genomen worden is heel belangrijk.’ Kim: ‘Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen. Dat moeten wij de komende tijd gaan opbouwen. Over een jaar willen we dat iedereen in de wijk weet dat wij de bewonerscommissie zijn en wat we doen. Kim Bijlemeer

En dat we een goede relatie met Stek hebben.’

Waarom hebben jullie je aangemeld voor de bewonerscommissie? Kim: ‘Ik wil graag dichter bij het vuur zitten. Soms vraag ik me af waarom Stek tot een bepaalde beslissing is gekomen. Ik denk graag mee om zaken op te lossen. Dus toen Stek vroeg of mensen zich wilden aanmelden voor een bewonerscommissie, hoefde ik niet lang na te denken.’

Dia Verbeij

Dia: ‘Stek kende mij al en vroeg of ik mee wilde werken en daar had ik wel oren naar. Verder zitten Jaap Philippo en Mary Kortekaas in de commissie. Toevallig wonen we allemaal in dezelfde straat. Uiteraard zijn we er voor de hele wijk.’

Waarom moet deze wijk een bewonerscommissie hebben?

‘Wij zijn geen politieagent’

Dia: ‘Het is altijd goed om mensen in je eigen wijk

Wat gaan jullie doen voor de wijk?

te hebben waar je naartoe kunt, als aanspreekpunt. Wij wonen er ook dus weten waar het over gaat. Ik denk dat een bewonerscommissie net wat toegan­ kelijker is dan Stek.’ Kim: ‘Gezien de veranderingen in onze wijk, zoals

Kim: ‘Onze eerste stap wordt polsen wat de bewoners

samenstelling en leeftijd, is het heel belangrijk om een

van de commissie verwachten. Wat speelt er in de wijk

meldpunt te hebben. Er gaan ook vaak geruchten over

en wat kunnen we voor hen betekenen? Tegelijkertijd

plannen voor onze wijk. Daar zitten we als bewoners-

willen we duidelijk maken dat we geen politieagent

commissie dan bovenop. Wij denken dat deze bewo-

zijn.’

nerscommissie een toegevoegde waarde zal zijn voor

Dia: ‘Het gaat om het algemeen belang. Onenigheid

de hele wijk.’

met andere buren of met Stek kunnen wij niet oplossen. Als mensen vragen of opmerkingen hebben die de hele straat of wijk aangaan, dan kunnen wij dat oppakken.’ Kim: ‘Ook als commissie zullen we onze weg nog moeten vinden. Wat dat betreft ben ik heel erg benieuwd hoe het gaat lopen. Ik hoop dat het handboek van Stek voor bewonerscommissies ons daarin wat handvatten zal aanreiken.’

‘Het kan nog best pittig worden, maar we zijn er klaar voor’


18

Binnen!

?

Vraag het aan Stek

Hoe zit het met het KWH-label? Dit jaar werd Stek door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) gemeten op dezelfde labelonderdelen als in 2009. ‘De score was voldoende voor het behalen van het label’, vertelt manager Wonen Yvonne van der Sluis. ‘Wel waren de resultaten lager dan in 2009. Nog wel in de buurt van het landelijk gemiddelde, maar toch iets om alert op te zijn.’

Op welke onderdelen is Stek dit jaar gemeten?

Hoe is Stek op die punten uit de bus gekomen?

Yvonne: ‘Op de punten Corporatie bezoeken, Woning

Yvonne: ‘Voor Reparatie uitvoeren scoren we gemid-

zoeken, Woning betrekken, Huur betalen en Reparatie

deld een 7,8. Maar we doen het minder goed als het

uitvoeren. Ieder onderdeel bestaat uit meerdere

gaat om communiceren naar de huurder bij vertraging

subonderdelen.’

van de reparatie, bijvoorbeeld omdat een onderdeel niet op voorraad is. Het lukt Stek nog niet goed genoeg om dit duidelijk te communiceren met de huurders.’

Wat doet Stek om betere resultaten te krijgen? Yvonne: ‘Ieder punt waarop we lager dan een 7 scoren wordt intern besproken in een werkgroep, die met voorstellen tot maatregelen komt. Volgend jaar worden we onder andere weer op Corporatie bellen gemeten. In 2010 haalden we daarvoor een 7,1. Als je minimaal een 7 moet scoren, is dat te mager. De telefonische bereikbaarheid staat bij Stek onder druk. We hebben de telefooncentrale zo aangepast, zodat de telefonistes makkelijker in ieders agenda kunnen kijken. Zo kunnen ze ook de huurder die belt beter informeren wanneer iemand weer bij Stek is en terug kan bellen. We hopen dat onze dienstverlening hiermee beter wordt en dat zich dat straks ook uit in de meting.’

M


nr. 12 | 2011

19

Woontrends

De mooiste kersttafel maakt u zelf! • Een tafellaken is niet altijd een verplicht

schotel? De feestdagen breken weer aan en dat

nummer. Gebruik voor de verandering eens een

betekent voor velen: genieten van een rijkelijk gevulde

placemat of tafelloper.

maaltijd met familie en vrienden. Iedereen weet dat het diner nog gezelliger wordt met kaarsjes op tafel. Maar wat zijn nog meer verrassende ideeën? Binnen! heeft uitgezocht wat de laatste trends zijn. Met deze tips ziet uw feesttafel er gegarandeerd tiptop uit.

• Versier de borden met stukjes bladgoud. Hiervoor hoeft u natuurlijk niet naar de juwelier, maar gewoon naar de papierwinkel. • Mooie glazen zijn onmisbaar. Kies bijvoorbeeld voor gekleurd glaswerk om de tafel een extra feestelijk tintje te geven.

• Leg kleine en grote kerstballen los op tafel, tussen het servies. Dat geeft een nonchalant, maar warm

• Zet kleine vaasjes op tafel en steek in enkele een witte roos.

effect.

Help vogels de winter door

Een pot pindakaas als winterkost Als tijdens de koude wintermaan-

erg koud is, moeten we veel dieren

Roer er zonnepitten en zaden

den het kwik tot ver onder het

oplappen. In een koude winter, en

doorheen. Giet het mengsel in een

vriespunt zakt, kunnen we einde-

zeker als het heeft gesneeuwd,

vorm, bijvoorbeeld in een melkkar-

lijk de schaatsen ombinden voor

raken veel vogels ondervoed.

ton. Leg er een stukje ijzerdraad in.

een tocht op natuurijs. Onderweg

Hoe mensen kunnen helpen?

Even afkoelen en hard laten

drinken we warme chocolademelk

Vogelhuisjes maken en vetbollen

worden. Klaar is de vetbol. Wilt

en ’s avonds genieten we van een

ophangen. Maar let op, hang alleen

u de vogels liever wat anders

bord erwtensoep. Heerlijk, een

eten in de tuin als het buiten echt

voorschotelen? Hang dan een

koude winter. Vogels genieten een

koud is. Anders heb je binnen de

pot pindakaas in de tuin. Daar zijn

stuk minder van vrieskou, zegt

kortste keren ongedierte rond het

vogels dol op. Op www.buitenspul.nl

Sjaak van Ruiten van Dierenopvang

huis.’

is een heuse peanutbar te bestel-

Lisse. Hij vangt jaarlijks duizenden

len. Schuif in de houder een pot

kleine dieren op. Vogels neemt hij

Vetbollen kunt u kopen in de

pindakaas, ga voor het raam

het meest onder zijn hoede, een

winkel, of zelf maken. Smelt

zitten, en geniet van alles wat

dikke tweeduizend per jaar. ‘Als het

ongezouten frituurvet in een pan.

voorbij vliegt.

foto: Rivièra Maison

Wordt het een gevulde kalkoen? Of toch een gourmet-


20

Binnen!

Hoe was het in…

Julianastraat, Lisse Het is begin 1900 als ook in de Bollenstreek de sociale woningbouw van de grond komt. Woningbouwvereniging Volksbelang, de voor­ loper van Stek, wordt dan opgericht in Lisse. Vanaf deze Binnen! worden plaatjes uit de oude doos geplaatst die deze rijke woon­ historie in beeld brengen. De eerste straat in deze reeks: de Julianastraat (Lisse) in 1935. Woningbouwvereniging Volksbelang laat in 1914 de eerste vijfentwintig huizen bouwen in de Julianastraat in Lisse. De grond waarop werd gebouwd, kostte twee kwartjes per meter. Een deel van de huizen had overigens geen voordeur, wat niet ongewoon was in die tijd. Iedereen kwam binnen via de achterdeur, ook de penningmeester om de huur op te halen. Hij klopte aan bij de achterdeur en liep meteen door naar het geldtrommeltje in de keuken. De huurkaart werd afgeknipt, en op naar het

1935

volgende huis. De Julianastraat ziet er nu wel anders uit. Van de oorspronkelijke bebouwing is weinig over. Het is nu een moderne woonwijk.

Hebt u ook een oude foto met een bijzonder verhaal? Mail dan naar info@stek-wonen.nl. Vergeet niet uw contact­ gegevens erbij te vermelden.

2011


nr. 12 | 2011

21

Activiteitenkalender

2012

Nieuwjaarsduik, Noordwijk

Huishoudbeurs, Amsterdam

Muts op, zwembroek aan en zwemmen! Begin het

Wilt u alles weten over mode, verzorging, wonen,

nieuwe jaar goed en maak een frisse duik in de

vrijetijd en culinair? Bezoek dan de Huishoudbeurs

Noordzee. Drink na afloop een glas glĂźhwein, eet

in Amsterdam RAI. Struin samen met vrienden en

een kom erwtensoep, en kom weer helemaal op

vriendinnen langs de 400 stands. Bekijk de laatste

temperatuur. www.newyearssplash.nl

trends, volg workshops, proef lekkere hapjes, geniet

1 januari

18 t/m 26 februari

van liveoptredens, en probeer de allernieuwste producten uit. Aan de kassa kost een toegangs-

Nieuwjaarsconcert, Noordwijk 7 januari

kaartje 18 euro, online betaalt u 15,50 euro. www.huishoudbeurs.nl

Met het traditionele Noordwijks Nieuwjaarsconcert wordt het nieuwe jaar muzikaal ingeluid. Op deze avond kunt u genieten van allerlei muziekstijlen, van klassiek tot jazz. Het concert begint om

Carnavalsoptocht, Noordwijkerhout 18 februari

20.00 uur in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk.

Kom in uw gekste outfit naar het centrum van

Kaartjes kosten 10 euro per persoon.

Noordwijkerhout (lees: Kokkerhout) en geniet van

www.noordwijksnieuwjaarsconcert.nl

een bonte middag. De plaatselijke carnavalsverenigingen laten hun mooiste creaties zien in de jaarlijkse stoet. De tocht begint om 13.11 uur op de Brink. Voor de jonge feestvierders is er ’s morgens al een vrolijke kinderoptocht, en die begint om 10.11 uur. www.vvvnoordwijkerhout.nl

Kindertheater, Hillegom

Muziek op Keukenhof, Lisse

De kindervoorstelling Otjes Vader is een bewerking

Keukenhof heeft voor 2012 het thema: Polen, de

van het boek Otje van Annie M.G. Schmidt. Het

romantiek van Chopin. Klassieke muziek en

verhaal speelt zich af in de keuken van Hotel de

romantiek vormen een goede combinatie voor de

Koperwiek. Tos, de kok, staat achter het fornuis.

mooiste bloemencreaties. Bovendien wordt Polen

Eindelijk kan hij doen waar hij goed in is: koken.

steeds belangrijker voor de export van Nederlandse

Tos heeft ook een dochtertje, Otje, en zij kan

snijbloemen en bollen. Nieuwsgierig? Bezoek dan

eindelijk naar school. Hoezo eindelijk? Dat is een

het openingsfestival op Keukenhof met licht

heel verhaal. De voorstelling begint om 14.30 uur en

klassieke muziek van Chopin. www.keukenhof.nl

12 februari

24 t/m 25 maart

kaartjes kosten 5 euro per persoon. Geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. www.skrh.nl

Hebt u tips voor leuke activiteiten in de regio? Meld het ons via info@stek-wonen.nl


d! ver e l e Opg Investeren in goede en betaalbare woningen. Dat doet Stek elke dag. Een goed voorbeeld zijn de huur­ woningen in de nieuwe wijk Vossepolder, aan de rand van Hillegom. Midden in het groen en vlak bij de Ringvaart. Het appartementengebouw op de hoek Leeghwater-Cruquius is dit najaar opgeleverd. En alle 26 apparte­ menten zijn inmiddels verhuurd. Een woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, veel bergruimte, vloerverwarming. Kortom, modern en comfortabel wonen!

Vossepolder

Prachtige appartementen in Vossepolder

Binnen 12  
Binnen 12