Page 1

nr. 10 | 2011

Het magazine van Stek over wonen en meer

Binnen!

Kim kiest een nieuwe keuken uit

Win ngs toega n voor e kaart lpark Voge una! Avifa

Huurders Vogelwijk maken zich op voor metamorfose

Middeninkomens kunnen tussen wal en schip raken

Els Kat al tien jaar in de weer voor huurders


Inhoud

Bezoekadres en openingstijden Bezoekadres Lisse

2 4

Discussies over rol corporaties in de toekomst

Hobahostraat 90 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Hillegom Hoofdstraat 33 maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres Voorhout

Uitgelicht: Sophie van der Lans

Agneshove 81 maandag en woensdag 8.00 - 12.00 uur

Postadres Stek Postbus 126 2160 AC Lisse

6

Huurders Vogelwijk maken zich op voor metamorfose

T 0252 430 500 F 0252 430 505 info@stek-wonen.nl

Reparatieverzoeken T 0252 430 500

Klachtencommissie Wonen

10 14 20

Binnenkijken bij‌ Mesdaglaan

Mooie plek voor sociale huurwoningen in plannen voor Sportlaangebied Woontrends: een moestuin op het balkon

(alleen schriftelijk) Postbus 119 2210 AA Noordwijkerhout

Colofon Binnen! is een uitgave van Stek in Hillegom, Lisse en Voorhout (gemeente Teylingen)

Oplage 6.400 exemplaren

Eindredactie en realisatie Stek: Yvon Hoogervorst, Tineke van der Raadt VeldWerk Tekst en Communicatie, Lisse Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda Bron rubriek Uitgelicht: De Lisser

Ontwerp Smidswater, Den Haag/Amsterdam/Breda

Fotografie Sven van der Vlugt, Stek

www.stek-wonen.nl

Drukwerk Alkemade Printing, Lisse


nr. 10 | 2011

1

Waar je thuis bent

Huurders Vossepolder kiezen nieuwe keuken uit

‘Magnolia wordt de kleur van mijn keukenkastjes’ ‘De kleur van de keukenkastjes en

in een leegstaande woning in

voor de nieuwe keuken en vindt

het aanrecht zijn precies zoals ik

Vossepolder (Hillegom). Zij staat als

een gesprek plaats met de verhuur-

had gedacht’, lacht Kim Kuipers

eerste op de lijst van huurders die

makelaar. Kim weet al welk

(29). ‘Magnolia wordt de kleur van

in aanmerking komen voor een van

appartement ze wil en wijst op de

de kastjes en noten van het blok.

de twaalf startersappartementen

plattegrond. ‘Die met die tuin op

Ik had van Stek een kleurenpalet

die voor Stek worden gebouwd in

het westen.’ Zoals het er nu naar

gekregen voor mijn nieuwe keu-

deze wijk. Voor dit type woning

uitziet, worden nog dit jaar alle

ken. Dus ik ben al twee keer naar

waren een dikke tweehonderd

woningen van Stek opgeleverd in

Bruynzeel gerend om mijzelf

aanmeldingen binnengekomen.

Vossepolder – dus ook de andere

te oriënteren.’ Kim bekijkt met

Vandaag mag een aantal huurders

26 huurappartementen, 50 eenge-

haar moeder de voorbeeldkeuken

de kleuren en handgrepen kiezen

zinswoningen en 22 koopwoningen.

Kim Kuipers (links) met haar moeder (midden) in gesprek met verhuurmakelaar José Rutgrink van Stek.

V


2

Binnen!

Stek organiseert relatiebijeenkomst

Discussies over rol corporaties in de toekomst

Ter gelegenheid van het afscheid van directeur Johan de Greef organiseerde Stek in mei een bijeenkomst voor haar relaties. Ruim honderd genodigden werden door bestuurder Hans Al welkom geheten. Vervolgens ontving Stek, zoals bij het tv-programma De Wereld Draait Door, diverse gasten. Dagvoorzitter Lex de Boer van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) Johan de Greef discussieert als

speelde de rol van Matthijs van Nieuwkerk en Johan de Greef

tafelheer met de gasten over de

was voor deze gelegenheid zijn tafelheer.

toekomst van de corporaties.

De centrale vraag tijdens de gesprekken was: wat

denken over de toekomst van de corporaties. Hans Al:

betekenen de huidige ontwikkelingen in de sector voor

‘Tijdens de discussies werd duidelijk dat niemand

de corporaties? Hans Al legt uit: ‘Er gebeurt nogal wat

verwacht dat de corporatie zomaar afgeschaft zal

op het gebied van de sociale volkshuisvesting. Wij

worden. Zolang wij iets kunnen betekenen voor de

vinden het belangrijk dat we met onze relaties en

kwaliteit van wonen, voor mensen die bijvoorbeeld

collega’s hierover praten. Omdat Stek een relatief grote

geen woning kunnen kopen, heeft de corporatie een

corporatie in de streek is, vinden wij dat wij daarin een

plek in de maatschappij. Door de nieuwe regelgeving uit

eerste stap moeten maken.’ Stek had onder andere de

Europa en in Nederland wordt het wel steeds lastiger.

directeuren van collega-corporaties Woonwijze in

Meer dan ooit moeten we creatief zijn om ons werk goed

Vught en Bo-Ex in Utrecht uitgenodigd om mee te

te kunnen blijven doen en ons te vernieuwen.’


nr. 10 | 2011

3

Afscheid directeur Johan de Greef Na afloop van de bijeenkomst voor relaties, waar hij als tafelheer mee discussieerde over de toekomst van de corporatie, was er een receptie voor Johan de Greef die afscheid nam als directeur van Stek. Veel relaties en (oud-)collega’s maakten van de gelegenheid gebruik hem de hand te schudden. Johan de Greef stopt met zijn publieke taken voor Stek en zal Stek achter de schermen blijven ondersteunen op het gebied van beleidsontwikkeling.

Johan de Greef en zijn vrouw Sonja halen herinneringen op met relaties.

Ondanks beladen onderwerp

Mary Weijers (HBVB) geniet van ongedwongen sfeer Mary Weijers van de Huurdersbelangen-

‘De HBVB vindt het bijzonder belangrijk om de horizon

vereniging Bollenstreek (HBVB) vond de opzet

te verbreden. Natuurlijk horen wij wat Stek van de

van de bijeenkomst voor relaties een goede zet. ‘Vaak zijn monologen van sprekers

beleidsontwikkelingen en overheidsbesluiten vindt en volgen we de landelijke ontwikkelingen. Het is goed om ook eens invalshoeken en interpretaties van

minder boeiend en te veel op inhoud gericht.

andere corporaties te horen. Voor bewonerscommis-

Het tafelgesprek ging van de een naar de

sies is zo’n bijeenkomst kennisverbreding. Zij kijken

ander en zo werd het een ongedwongen en informeel verhaal. Er was ruimte voor leuke

vaak vooral naar het eigen complex of de wijk, nu ging het over landelijke ontwikkelingen die alle huurders aangaan. Ik heb van de gesprekken genoten. Het was

anekdotes, terwijl toch de problemen waar

een bijzonder onderhoudende, ongedwongen middag

de corporaties op dit moment mee worstelen,

waar toch een beladen onderwerp werd besproken:

de revue passeerden. De aandacht van het publiek verslapte zo niet. Complimenten voor

heeft de corporatie nog een toekomst? Ik onderstreep de conclusie: ook in de toekomst ligt er een schone taak voor corporaties.’

Lex de Boer van de SEV.’

K


4

Binnen!

‘Het feit dat je mensen blij maakt met je spel is natuurlijk ook geweldig’


nr. 10 | 2011

5

Uitgelicht: Sophie van der Lans

‘Na al die jaren heb ik nog steeds plankenkoorts’ Meer dan vijftig jaar stond ze op het toneel. Nu, op 81-jarige

Grote familie

leeftijd, vindt Sophie van der Lans (Fietje voor bekenden), huurder

‘Toen de KAV overging in de

van Stek, het mooi geweest. ‘Ik zeg altijd: als artiest moet je op je hoogtepunt stoppen, dus daar houd ik me aan.’ In april nam zij in

Katholieke Bond voor Ouderen, mochten ook mannen zich aanmelden. Dat was de grootste

de Beukenhof afscheid met een rol als pensionhoudster in het

verandering. Daarmee konden

stuk ‘Vrouw Holle en de zoutmixer’. ‘Ik speel graag pittige rollen.

we ook andere stukken spelen.

Dat zoetsappige daar houd ik niet van.

Het is net een grote familie. Ik kon dit alleen zo lang doen omdat Leo achter me stond. Hij overleed

‘Ik ben een geboren Hillegomse.

zwanger toen ik op het toneel

drie jaar geleden, maar hij was er

Na mijn huwelijk kwam ik in 1953

stond. Gelukkig speelde ik een

voor 100% bij betrokken. Hij hielp

in Lisse wonen. Mijn man Leo zat

vissersvrouw, dus ik had zo’n

met de coulissen, zorgde dat de

in het bestuur van de metaal-

ruimvallende rok aan. Niemand die

schemerlamp brandde en dat de

bewerkersbond. De vrouw van een

het doorhad. Het leukste van het

voordeurbel ook klonk als een bel.

medebestuurslid vroeg mij om

toneelspelen vond ik de repetities.

Ook mijn nieuwe partner werd

toneel te komen spelen bij de

Dat klinkt misschien gek, maar we

direct in de groep opgenomen.

Katholieke Arbeiders Vrouwen

hadden zoveel lol. Tijdens de

De saamhorigheid ga ik zeker

(KAV). Voor mij was dat een ideale

repetities konden we nog grappen

missen. Mijn aankondiging dat dit

manier om mensen in Lisse te

maken. Niet te veel, hoor. Dan riep

mijn laatste stuk zou zijn, sloeg in

leren kennen, dus ik wilde het wel

de regisseuse ons wel weer tot de

als een bom. Iedereen vond het

proberen. En ik ben nooit meer

orde. De voorstelling zelf was altijd

jammer. Ik ook, maar het werd

weggegaan. Een van mijn eerste

erg spannend. Ik was bij de gene-

gewoon te zwaar. Voor vervelen heb

hoofdrollen was een negerin in het

rale repetitie al heel nerveus. Na al

ik geen tijd. Ik zit nog bij de gym,

stuk ‘Het blanke negermeisje’. Dat

die jaren had ik nog steeds planken-

de sjoelclub en de koersbalclub.

was best een ontroerend stuk. Ik

koorts! Dat was meestal over zodra

En je familie wil je ook wel eens

pinkte tijdens de voorstelling ook

ik het podium opliep. Het feit dat je

zien. Dus ik houd nu niet ineens

menig traantje weg. Je leeft je toch

mensen blij maakt met je spel is

veel tijd over. Ik vermaak me wel.’

helemaal in, hè? Omdat ik zwart

natuurlijk ook geweldig. We hebben

geschminkt was, stond de grimeur

een heel dankbaar publiek.’

achter de coulissen gereed om mijn make-up steeds bij te werken.’

Plankenkoorts

Uitgelicht Bent u of kent u iemand, die een huurder is van ons en die

‘Hoeveel stukken ik heb gespeeld?

een bijzonder, grappig of opvallend verhaal te vertellen heeft?

Meer dan honderd. In heel diverse

En wilt u een keer in de Binnen!? Laat het ons weten.

rollen: postbode, veearts, non,

U kunt zich aanmelden via info@stek-wonen.nl of bellen naar

cynische zus en noem maar op.

Tineke van der Raadt op 0252 430 500.

Ik was een keer zeven maanden

A


6

Binnen!

Plan voor groot onderhoud goedgekeurd

Huurders Vogelwijk maken zich op voor metamorfose

Inform

atiem

ap

ijk

Vogelw

Nadat in 2010 duidelijk werd dat Stek van plan was de woningen in de Vogelwijk in Lisse niet te slopen maar groot onderhoud te plegen, volgde er een radiostilte. In die tijd werkte Stek samen met de architect een

A B

groot onderhoudsplan uit voor de 218 woningen. Begin juni ontvingen

C

alle bewoners uit de wijk schriftelijk de informatie over hun wijk, hun

D E

straat en hun woning. Op 18 juni waren alle bewoners uit de wijk in groepjes uitgenodigd in ’t Poelhuys. Hier kregen zij een uitgebreide toelichting en konden hele specifieke vragen over hun woning stellen. ‘Wat nu belangrijk is, is dat snel duidelijk wordt wanneer er wat wordt gedaan’, geeft Anja van Diest, bewoonster en lid van de projectgroep aan.

Volgens Anja, die al bijna 25 jaar in de Nachtegaalstraat

nieuwbouwvariant een optie zou kunnen zijn, hielden

woont, kregen de huurders in 2007 via het bewoners-

de bewoners van de wijk hun adem in. ‘Niemand wil

blad bericht van voorganger Trias Woondiensten dat de

hier weg. De meeste mensen wonen er al erg lang.

kozijnen vervangen zouden worden. ‘Daar begon het

De woningen en buitenruimtes zijn best ruim, de

eigenlijk mee. Later volgden er allerlei onderzoeken

locatie is goed en groen, we zitten vlakbij de winkels.

aan de binnen- en buitenzijde van de woningen.

Wat wil je nog meer? Dus iedereen was opgelucht toen

Ondertussen moest er nodig wat aan ons huis gedaan

Stek het besluit nam dat de woningen opgeknapt

worden, dus hebben we zelf veel verbouwd. Een half

zouden worden.’

jaar later werd er gezegd dat het toch zou gaan gebeuren. Dat was voor ons balen, maar vooral aan de

Metamorfose

buitenkant is het echt nodig. In de winter waaien we

Zeker in de beginjaren was er veel onduidelijkheid.

hier bijna ons huis uit en de stookkosten stijgen de pan

‘Niemand wist precies hoe en wat en dat is heel

uit. Als straks alles geïsoleerd is, betalen we wel wat

vervelend. Nu is er duidelijkheid. Het contact met Stek

meer huur, maar veel minder stookkosten.’

is heel goed. We schrokken wel van de plannen. Er

Opgelucht

moet zoveel gebeuren. Daken en gevels worden op veel plekken vervangen. Ik kan me goed voorstellen dat

In 2009 werd de projectgroep opgericht. ‘Ik wilde graag

mensen daar erg tegenop zien. De woningen krijgen

meepraten, dicht bij het vuur zitten’, legt Anja haar

echt een metamorfose. De taak van de projectgroep is

deelname uit. Toen Stek onderzocht of een sloop/

het groot onderhoud voor de bewoners zo goed


nr. 10 | 2011

7

Start aanpak woningen Blok A in november

de huurders. We hebben een aantal logeerwoningen in de wijk. Daar kunnen mensen tijdelijk in verblijven als ze dat willen. Tijdens de huisbezoeken inventa-

Voor de buitenkant van de wonin-

Er wordt begonnen met de wonin-

riseren we wie daar behoefte aan

gen is per blok een plan gemaakt.

gen in blok A. ‘Met die huurders

hebben en ervoor in aanmerking

Ook aan de binnenkant van de

maken we als eerste afspraken voor

komen. Denk daarbij aan mensen

woningen worden werkzaamheden

huisbezoeken. De eerste woningen

die ziek zijn of astma hebben.

uitgevoerd. ‘Die zijn optioneel en

pakken we in november aan. Met

Zij kunnen Stek vragen of ze

worden per woning met de bewo-

de projectgroep maken we een

tijdelijk in een logeerwoning

ners besproken tijdens huisbezoe-

sociaal plan, waarin we vastleggen

kunnen. Het is heel veel in een

ken’, legt projectleider Judith Haas

hoe we een en ander aanpakken,

keer, maar ik verwacht over

uit. Er zit een huurverhoging van

hoe we oudere mensen die geen

ongeveer een jaar veel blije

ongeveer 25 euro per maand aan

familie hebben, kunnen helpen et

mensen.’

vast. ‘Die huurverhoging geldt voor

cetera.’ Judith begrijpt de zorgen

de blokken A en C, maar verdienen

van de huurders. ‘Een dergelijk

zich terug door lagere stookkosten.’

onderhoud is heel belastend voor

Anja van Diest: ‘Niemand wil hier weg. Na het onderhoud kunnen we

________

weer jaren vooruit.’

Prijsvraag

mogelijk te laten verlopen. Wij kijken naar de belangen

Win toegangskaarten voor Vogelpark Avifauna!

van iedereen. Zo willen we waarborgen dat mensen met een minder groot sociaal netwerk de boot in gaan.

Een gezellig dagje uit? Stek helpt een handje en geeft

Van iemand van 80 kun je niet verwachten dat hij of zij

drie sets van twee toegangskaarten weg voor Vogelpark

zelf het zonnescherm eraf haalt. Daar willen we met

Avifauna in Alphen aan den Rijn. In dit blad zijn op

Stek goede afspraken over maken.’

verschillende pagina’s letters verstopt die samen een

Iets moois

woord vormen. Verzamel deze acht letters en zet ze in de goede volgorde.

Natuurlijk ziet ook Anja op tegen het onderhoud. ‘Wij vallen onder blok A, waar het meeste moet gebeuren.

Stuur voor 22 juli uw oplossing naar info@stek-wonen.nl

Alleen een deel van de binnenkant blijft, de rest wordt

(o.v.v. prijsvraag). Per post kan ook naar:

vernieuwd. Wij blijven tijdens het onderhoud in de

Tineke van der Raadt, Postbus 126, 2160 AC in Lisse.

woning. De aannemer, die ook bij ieder overleg van de

Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden.

projectgroep zit, heeft gezegd dat hij ervoor zorgt dat de woning aan het einde van de dag weer dicht is. Het

De oplossing van de vorige keer was: Lente.

zal veel rommel en ongemak met zich mee brengen en

Mevrouw H. Van Diessen uit Hillegom, mevrouw

daarna moet je waarschijnlijk zelf ook nog weer het

F. Warmerdam uit Lisse en mevrouw M. v.d. Ploeg

een en ander opknappen, maar we krijgen er ook wel

uit Voorhout hebben genoten van een dagje

iets heel moois voor terug.’

Keukenhof.


8

Binnen!

Interview Maatschappelijk werker interviewt woonconsulent

‘Urgenties worden niet zo snel meer gegeven’

Riet van Lierop (links) en Margot Heijer.


nr. 10 | 2011

9

Als maatschappelijk werker Margot Heijjer en haar collega van Kwadraad mensen op kantoor krijgen en het gaat over huisvestingsproblemen, schakelen ze Stek in. In Hillegom hebben ze veel contact met woonconsulent Riet van Lierop. ‘Mensen die een probleem hebben, moeten een kans krijgen opnieuw te kunnen beginnen’, vindt Riet.

‘Wij hebben regelmatig klanten die niet staan ingeschreven bij Woonzicht.nl. Wat vind jij daarvan?’

Margot:

Riet: ‘Ik raad iedereen aan zich in te schrijven bij Woonzicht.nl. In de praktijk gebeurt dat helaas niet altijd. Mensen schrijven zich pas in op het moment dat ze behoefte hebben aan (andere) woonruimte. Het is net als met een ziektekostenverzekering. Pas als ze ziek worden en bijvoorbeeld veel fysiotherapie nodig hebben, zoeken ze uit hoe ze verzekerd zijn. Voor starters is het heel lastig een woning te krijgen. Al schrijven ze zich in vanaf hun 18e, met het huidige systeem sparen ze een punt per maand, dus twaalf per jaar. Op dit moment duurt het zo’n zeven jaar voordat ze genoeg punten hebben zodat ze kunnen reageren. Bij doorstromers kan het weer wel snel gaan. Dit komt omdat doorstromers een woning achterlaten en dus meer punten opbouwen.’

‘Er wordt ook vaak gevraagd te helpen met een urgentieaanvraag. Hoe zit het daarmee?’

Margot:

grens van b 33.614 per jaar verdienen, komen niet meer in aanmerking voor 90% van onze woningen. Dus die blijven zitten waar ze zitten. Ook starters vallen buiten de boot. Velen verdienen net te veel voor een sociale huurwoning maar weer te weinig voor een

Riet: ‘Die regelgeving is enkele jaren geleden ook

koopwoning. Particulier huren is vaak niet te betalen.

aangescherpt. Daarvoor was het zo dat bij een schei-

Er zijn heel weinig mogelijkheden voor die groep. We

ding de partner met kinderen jonger dan 18 jaar een

horen er landelijk ook al veel klachten over. De regel

urgentie kreeg. Dat is niet meer zo. Je krijgt nu alleen

geldt pas sinds 1 januari dit jaar, dus ik denk dat het

nog een urgentie als je een oudere bent die niet meer

effect ervan in de loop van het jaar groter zal worden.‘

de trap op kan, of als je een grote financiële schuld

‘Demotiveert je dat soms?’

hebt. Natuurlijk niet bij Wehkamp, maar bijvoorbeeld

Margot:

omdat je werkloos bent geworden. Maar een klein

Riet: ‘Nee. Ik probeer naar creatieve oplossingen te

percentage van de mensen die hier komen voor een

zoeken. Wijs mensen met financiële problemen erop

urgentieaanvraag, voldoen aan die criteria. Het aan-

dat ze zich kunnen aanmelden bij andere instanties

vragen kost 65 euro en mag altijd, maar wij adviseren

die hun verder kunnen helpen. Daarom vind ik de

vaak om het niet te doen. Als een aanvraag geen kans

samenwerking van diverse instanties in het zorgnet-

maakt, is het zonde van het geld.’

werk en met het Lokaal Loket zo belangrijk. Mensen

‘Voorzie jij problemen in de toekomst met de nieuwe inkomensgrens?’

Margot:

die een probleem hebben, welk probleem dan ook, moeten een kans krijgen opnieuw te kunnen beginnen. Daar wil ik graag bij helpen. Als dat lukt, zie je soms na verloop van tijd dat ze hun leven weer op de

Riet: ‘Ik denk dat de inkomensgrens de doorstroom

rails hebben. Daar doe ik het voor en dat vind ik ook

van huurders kan blokkeren. Huurders die boven de

het leukste aan dit werk.’

N


10

Binnen!

Binnenkijken bij... Stek kijkt dit keer binnen bij bewoners van de Mesdaglaan in Hillegom. De straat ligt in Elsbroek, een van de oudste wijken van Hillegom. Alle woningen in de Mesdaglaan zijn afgelopen jaar aangepakt. Ook de buitenkant is opgeknapt en binnenkort worden de entrees van de flats aangepakt.

Mevrouw Broxterman

ik doe nu nog veel vrijwilligerswerk. Ook zit ik in

woont al ruim 45 jaar lang in

de bewonerscommissie. Ik bridge graag en ik ga

Elsbroek. ‘Ik ben geboren in Lisse

regelmatig naar mijn kinderen en kleinkinderen.

en ik kom er nog vaak. Maar ik wil

Ik ben graag onder de mensen en ben dus veel weg.

hier nooit meer weg. Elsbroek is de

Mijn huis geeft me rust.

mooiste wijk in Hillegom. Vroeger

Mijn man is overleden en mensen vragen regelmatig

was het hier allemaal polder en er

of de woning nu niet te groot is voor mij alleen. Ik vind

is veel volgebouwd, toch is er nog

al die ruimte heerlijk. Omdat het een hoekwoning is,

veel groen. Mijn man en ik woon-

heb ik bovendien veel licht door het extra raam aan de

den 28 jaar in de Johannes Vermeerlaan, vijftig meter

zijkant. Stek heeft het onlangs helemaal opgeknapt.

verderop. Bijna 17 jaar geleden verhuisden we naar

Ik heb dubbel glas, twee nieuwe balkondeuren en een

deze flat aan de Mesdaglaan. Mijn man was invalide en

nieuwe voordeur gekregen. Buiten zijn de hekwerken,

hier is alles gelijkvloers en ruim. Ideaal. De woning is

de afrasteringen en de galerijen opgeknapt. Ja, ik ben

netjes en strak ingericht. Dit is echt mijn eigen sfeer,

er heel blij mee. Het ziet er gewoon weer mooi uit.

comfortabel en rustig. Tot mijn 71e heb ik gewerkt en

Ik wil hier wel 100 worden.’

Mevrouw Broxterman: ‘Mijn huis geeft me rust.’


nr. 10 | 2011

11

Mesdaglaan

Henk en Wil van Etten genieten van hun groene uitzicht.

Henk en Wil van Etten

laatste stekkie zou zijn. Helaas loopt het anders. Mijn

wonen samen met hond Lilly zeven

vrouw is slecht ter been en heeft geen rijbewijs. Om in

jaar in flat 7 van de Mesdaglaan.

het centrum te komen is ze dus altijd afhankelijk van

‘Wij vinden dit de mooiste flat’,

anderen. Daarom verhuizen we in de zomer naar een

vertelt Henk Van Etten. ‘We hebben

appartement in Goed Wonen. Dan wonen we op

een prachtig groen uitzicht. Ik heb

loopafstand van het centrum en kan ze zelf op pad.

veertig jaar in de Krochtstraat

De nieuwe woning heeft twee slaapkamers en een

gewoond, middenin het centrum

erg grote woonkamer. Qua woongenot zullen we er

en ik had er best wat moeite mee

niet op achteruit gaan, hoewel we met pijn in ons

om daar weg te gaan. Maar dit is een geweldige

hart hier weggaan.’

woning. Toen we hier kwamen wonen, hebben we veel laten aanpassen. Alles werd geschilderd en de leidingen hebben we vervangen. Wij waren gewend om elektrisch te koken, daar was nog geen mogelijkheid voor, dus dat hebben we zelf laten doen. Bovendien waren er vier slaapkamers, waarvan we er een bij de woonkamer hebben getrokken. Die is nu lekker ruim. Daar zitten we toch het merendeel van de dag. De inrichting

‘We zijn ook erg blij met alle aanpassingen aan de flats. Het is hier heel fijn wonen’

is geheel door mijn vrouw gedaan. We zijn ook erg blij met alle aanpassingen aan de flats. Het is hier heel fijn wonen. Wij hadden dan ook verwacht dat dit ons

A


12

Binnen!

Huurders met middeninkomen kunnen in problemen komen Brussel heeft woningcorporaties strenge regels opge-

Voor welke huurders geldt de regeling?

legd. Sinds begin dit jaar mogen huishoudens met

‘De regeling geldt voor alle huurders die een nieuw

een hoger inkomen dan f 33.614 geen sociale

huurcontract sluiten met een huurprijs tot b 652,52.

huurwoning meer betrekken. Volgens Anneke

Voor huurders met een stadsvernieuwingsurgentie, die

Allewijn (Hoofd Wonen Lisse en Teylingen) kunnen

dus hun woning moeten verlaten door renovatie of

huurders met een middeninkomen hierdoor tussen

sloop, geldt deze regeling niet.’

wal en schip raken.

Wat is er precies aan de hand?

Vallen er huurders tussen wal en schip? ‘Die kans bestaat. Mensen die graag willen verhuizen,

‘Corporaties ontvangen indirect staatssteun en

maar geen woning kunnen kopen vanwege hun

daarom moeten zij zich houden aan bepaalde regels,

inkomen, maar wel meer verdienen dan b 33.614,

zoals aan wie de woningen mogen worden verhuurd.

kunnen dus niet in de koopsector terecht en ook niet

Er is besloten dat de corporatie 90% van de sociale

in de sociale huursector. Voor hen zijn de mogelijk-

huurwoningen die vrij komen, moet toewijzen aan

heden beperkt.’

mensen met een jaarinkomen tot b 33.614. Als de corporatie dat niet doet, kan zij een boete krijgen of minder staatssteun ontvangen.’

Waarom zijn de regels aangescherpt?

Kan Stek de mensen helpen die achter het net vissen? ‘Stek houdt de gevolgen van het nieuwe beleid steeds

‘Omdat particuliere verhuurders bij de Europese

in de gaten. We hebben nog geen specifieke maatrege-

Commissie hebben aangekaart dat corporaties staats-

len genomen voor mensen die bij ons huren en meer

steun ontvangen, maar dat hier te weinig voorwaarden

verdienen dan b 33.614. Als zij willen verhuizen, zijn er

tegenover staan. De Commissie oordeelde daarom dat

dus minder mogelijkheden.’

de overheid regels moet stellen voor het ontvangen van staatssteun.’

IB-60 formulier Stek vraagt bij woningtoewijzing om een IB-60 formulier. Dit wordt verstrekt door de Belastingdienst en duurt 10 dagen voor het in huis is. Vroegtijdig aanvragen kan het proces voor een nieuwe woning dus versnellen.


nr. 10 | 2011

13

Nieuwbouw Bloemswaard kan bijna van start Het plan voor de nieuwbouw van Bloemswaard in Hillegom heeft diverse keren vertraging opgelopen. In het oorspronkelijke plan zou al in 2009 gestart worden met de werkzaamheden. Toen vorig jaar duidelijk werd dat voor het nieuwe dienstencentrum nog niet voldoende huurders gevonden waren, besloot Stek dat het financiële risico op dat moment te groot was. Inmiddels zijn er voor het grootste deel van het dienstencentrum huurders gevonden, waaronder het Spaarne Ziekenhuis, de gemeente Hillegom (Centrum Jeugd en Gezin) en een kinderdagverblijf (Op Stoom). Begin juli neemt de Raad van Commissarissen (RvC) een besluit over het plan.

De huurcontracten voor het dienstencentrum worden

overeenkomst ondertekend. In september van dit jaar

binnenkort ondertekend. Wanneer Stek 80% van het

start de sloop van de oude kapel. Daarna volgt de

verhuurbaar oppervlak verhuurd heeft, is dit niet

nieuwbouw. Het HOZO-deel en de woningen van Stek

langer een belemmering om te starten met de bouw.

worden als eerste opgeleverd. Dan worden de bewo-

Daarnaast loopt er nog een bezwaar tegen de bouw-

ners van het huidige verzorgingscentrum verhuisd

vergunning. Als ook dat is opgelost en de RvC

naar het nieuwe deel. Daarna kan de oude Bloems-

is akkoord, kan er gestart worden. ‘Het plan is aanbe-

waard gesloopt worden om ruimte te maken voor de

steed’, vertelt projectleider Judith Haas. ‘De Stichting

afbouw van het nieuwe dienstencentrum.’ Bewoners

HOZO (Hillegomse Organisatie voor Zorgverlening

en omwonenden worden op de hoogte gehouden via

aan Ouderen) en Stek hebben een samenwerkings-

nieuwsbrieven.

T


14

Binnen!

Geen sloop voor 2015

Mooie plek voor sociale huurwoningen in plannen voor Sportlaangebied

Het wordt het grootste nieuwbouwproject in Lisse ooit. Dinsdag 17 mei werd bekendgemaakt dat ABC Vastgoed uit Arnhem het nieuwe Sportlaangebied gaat ontwikkelen. Stek is daar nauw bij betrokken, omdat ook de flats in de Van Speykstraat zullen

Haven Voor de gesloopte woningen in de flats komen 126 nieuwbouw-

worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Op de speciale

woningen terug. Dat zijn er vijf

inloopmiddag in het zwembad eind mei was het een drukte van

meer dan waar Stek op had

belang. Vooral de enorme maquette van hoe het gebied eruit komt te zien, sprak tot de verbeelding.

ingezet. De overige woningen krijgen een plek in de nieuwbouw op de huidige Uitermeerlocatie. De sociale huurwoningen krijgen

Drie partijen bedachten voor het

een prominente plek in het plan.

Sportlaangebied een plan voor

Aan de Ringvaart komt een appar-

wat er zou moeten komen. Daarin

tementengebouw met veertig

moest rekening gehouden worden

ruime appartementen. Omdat

met nieuwe sportfaciliteiten,

het aan een haventje ligt, wordt

waterpartijen, een groene om-

gesproken van het ‘havengebouw’.

geving en uiteraard (sociale)

Op de plek waar nu het zwembad

woningbouw. Een beoordelings-

staat, komen twee torens in het

commissie waarin ook mede-

water, waarvan de grootste met

werkers van Stek en de gemeente

acht lagen bestemd is voor sociale

Lisse zaten, beoordeelde ieder plan

huur. Verder is er in het plan

op punten. ABC Vastgoed behaalde

ruimte voor een zogenaamde

de meeste punten. Architect is

kangoeroewoning (woning voor

Van Egmond Architecten.

mantelzorg) en een groepswoning


nr. 10 | 2011

15

De maquette levert genoeg gespreksstof op tijdens de inloopmiddag.

voor begeleid wonen. De overige

groeien waardoor de garage toch

2015 gesloopt. Hoe de plannen in

woningen zijn voor de particuliere

een open en groen geheel wordt.

de praktijk worden uitgevoerd,

verkoop. Er komen onder andere

wordt nu verder uitgewerkt. Stek

luxe urban villa’s. De verkoop van

Sociaal plan

deze villa’s moet deels de bouw

Er wordt gefaseerd gebouwd. Als

groep van de Van Speykstraat.

van onder andere de sociale huur-

eerste wordt de nieuwe sporthal

Gezamenlijk wordt er gewerkt aan

woningen financieren.

gebouwd. Daarna wordt het

een sociaal plan voor de huurders

zwembad afgebroken. Vervolgens

van de huidige flats. Daarin komt

wordt daar de eerste toren met

onder andere te staan wat de

Het Fioretti College wordt naar

sociale huurwoningen gebouwd.

rechten en plichten zijn van de

achteren geplaatst. Waar nu de

Voor Stek is het belangrijk dat er

bewoners en Stek. Eind juni neemt

sportvelden van de school liggen,

eerst nieuwbouw komt voordat er

de gemeenteraad van Lisse het

komt straks het nieuwe sport-

wordt gesloopt. Er wordt niet voor

definitieve besluit over het plan.

Sportcomplex

heeft nauw contact met de project-

complex. Dat heeft een zwembad met een groot wedstrijdbad en een glijbaan van 65 meter, tennisbanen en een grote sporthal waar diverse sportverenigingen in Lisse hun thuishaven zullen vinden. Net onder het straatniveau wordt een

Het ‘havengebouw’ heeft veertig ruime sociale huurappartementen

grote parkeergarage gerealiseerd. Bijzonder detail is dat door het parkeerdek heen bomen zullen

E


16

Binnen!

Bewonerscommissie De Kern viert jubileum

Els Kat al tien jaar in de weer voor huurders In mei vierde bewonerscommissie De Kern in Voorhout haar tienjarig bestaan. Els Kat is vanaf de eerste dag actief betrokken. De laatste twee jaar is zij voorzitter. De club is inmiddels uitgedund naar twee leden. ‘Het was slikken toen de vorige voorzitter twee jaar geleden ermee stopte. Toch heb ik nooit gedacht aan opgeven. Als bewonerscommissie ben je de schakel tussen de bewoners en Stek. We hebben veel voor elkaar gekregen en er is nog steeds werk aan de winkel.’

Els neemt haar taak serieus. ‘210 woningen vallen

betreft veel belangrijker. ‘Al tijden geleden gaf ik bij

onder De Kern. Het merendeel zijn ouderen. Dit is echt

Stek aan dat mensen in de keuken graag lades willen

zo’n wijk dat als je hier eenmaal woont je nooit meer

in plaats van kastjes. Vooral oudere huurders kunnen

weg wilt. Van gezicht ken ik iedereen, velen ken ik ook

niet meer door hun knieën om uit het onderste

bij naam. Het directe contact met de huurders vind ik

kastje een pan te pakken. Ik bleef dat roepen. Dus

het leukst. Soms zijn er problemen die zowel Stek als

ik vind het geweldig dat Stek daar sinds vorig jaar

de gemeente aangaat. Dan is het belangrijk dat je met

gehoor aan geeft. De reacties van huurders zijn ook

beiden het gesprek aangaat.’

heel positief. Daar doe ik het allemaal voor. Ook na

Netjes

tien jaar is er nog genoeg bestaansrecht voor de bewonerscommissie.’

Een voorbeeld van zo’n overlappend probleem noemt ze de Vermeerstraat. ‘De straat was zo schuin, als de oudere bewoners hun rollator loslieten, ging die zijn eigen weg. De gemeente heeft de straat aangepakt. Maar vervolgens sloten de paadjes naar de woningen niet meer mooi op de straat aan. En daar gaat Stek over. Na overleg heeft Stek de paden allemaal weer netjes gemaakt, zodat bewoners nu genieten van een mooie straat waar ze zonder obstakels kunnen wandelen.’ De Kern zorgde er ook voor dat de achterpaden in de wijk werden verlicht. ‘Enkele bewoners stellen hiervoor hun elektriciteit beschikbaar. Daar krijgen zij een vergoeding voor.’

Lades Investeren aan de ‘buitenkant’ vindt Els Kat noodzakelijk, maar het woongenot in de woning is wat haar

Toen waren er drie Het tienjarig jubileum van De Kern werd met de huurders gevierd tijdens een feestavond. Els Kat liet tijdens haar welkomstwoord duidelijk doorschemeren dat de bewonerscommissie wel nieuwe leden kon gebruiken. Tot haar grote vreugde reageerde Dora Duijnisveld.‘We kaarten nog steeds zaken aan waardoor het voor de huurders fijner wonen wordt in onze wijk, dus de bewonerscommissie voorziet echt nog in een behoefte. Daarom is het heel fijn dat we er iemand bij hebben’, zegt Els. Naast Els en Dora zit ook Cok van der Wiel in de bewonerscommissie.


nr. 10 | 2011

‘Dit is echt zo’n wijk dat als je hier eenmaal woont je nooit meer weg wilt’

17


18

Binnen!

Stekkies Eerste koopwoningen Goed Wonen Hillegom opgeleverd

Unicef-speelplaats geopend in Voorhout

Stek heeft de eerste koopwoningen opgeleverd van

De allereerste Unicef-speelplaats van Nederland is

het nieuwe appartementengebouw in het centrum

geopend aan de Zwanebloemstraat in Voorhout. Bij

van Hillegom. In deze wijk Goed Wonen bouwt Stek

de officiĂŤle opening op 18 mei waren wethouder

72 nieuwe woningen, waarvan 33 koop- en 31

Kees van Velzen, Stekbestuurder Hans Al, Arjan

huurappartementen en 8 eengezinswoningen. De

Schaik van Boer Speeltoestellen en musicalster

huur- en eengezinswoningen werden al eerder dit

Kim-Lian van der Meij aanwezig. Met de aanleg van

jaar opgeleverd. Stek verwacht dat eind 2011 alle

de speeltuin steunt Boer Speeltoestellen het werk

woningen zijn opgeleverd.

van Unicef: tien procent van de opbrengst gaat naar kinderen over de hele wereld om armoede, ziekte, geweld en discriminatie te overwinnen. Op diverse speeltoestellen staan op de voorzijde de rechten van het kind en op de achterkant het Unicef-logo.

Stek zamelt geld in voor KWF Kankerbestrijding Stek liep eind mei mee met de SamenLoop voor

Kom werken bij Stek!

Hoop. Tijdens dit landelijke wandelevenement

Altijd willen werken bij een organisatie waar

legden in 24 uur allerlei teams een vast parcours af.

ruimte is voor eigen initiatief en waar een infor-

Het doel was om geld in te zamelen voor KWF

mele sfeer heerst? Kom dan werken bij Stek. Door

Kankerbestrijding.

promotie en uitbreiding van takenpakketten zijn er drie vacatures. Kijk voor meer informatie op www.stek-wonen.nl

Digitale nieuwsbrief Stek geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. In deze brief vindt u actuele informatie over lopende projecten zoals nieuwbouw, nieuws over Stek, acties en allerlei andere activiteiten. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.stek-wonen.nl


nr. 10 | 2011

HBVB gaat verhuizen De Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek

19

Plan Rembrandtplein aangepast

(HBVB) gaat verhuizen. Vanaf 2 juli is de HBVB gevestigd aan de Nassaustraat 156 in Lisse.

Stek denkt na over het aanpassen van de plan-

Het telefoonnummer blijft hetzelfde:

nen voor het Rembrandtplein in Lisse. Zorgverle-

0252 428426. Het nieuwe kantoorpand wordt

ningorganisatie WWZ-Mariënstaete-Valent

gedeeld met thuiszorgorganisatie Allerzorg.

(WMV) zou het zorg- en welzijnsprogramma exploiteren, maar heeft zich nu teruggetrokken. ‘Omdat de overheid kritischer is met subsidies,

Windturbines zijn weer terug in Lisse

heeft het WMV besloten uit al dit soort projecten

De twee windturbines, die begin dit jaar kapot

‘Dat is jammer, onverwacht en vervelend.’

te stappen’, vertelt projectleider Ruud Looman.

waaiden, zijn weer teruggeplaatst op het Jacob van Ruysdaelplein in Lisse. Stek plaatste vorig jaar de

‘Wij beraden ons nu wat we wel kunnen doen

turbines op een flatgebouw, maar door een heftige

op het Rembrandtplein. Een aantal aanpassingen

storm werden de rotorbladen weggeblazen. De

wilden we al doen, nog voordat er sprake was van

nieuwe windturbines zijn op hogere masten ge-

een woonzorgpunt. Het gaat daarbij om het

plaatst zodat zij minder last hebben van een

verwijderen van geisers, het aanpassen van

opwaartse windturbulentie rond de flat. Deze

installaties, het opknappen van de hekwerken

turbulentie bleek de oorzaak van het ongeluk, zo

en verhogen van de galerijen. Daarnaast bekijken

wees onderzoek later uit. De firma GreenFocus uit

we wat er in de woningen aangepakt kan worden.

Amsterdam heeft de windturbines vervangen.

Het is nu nog niet duidelijk hoe we dat doen.’

Kleine Ooievaar De flat de Kleine Ooievaar, aan de overkant van het Rembrandtplein, is ook in het project betrokken. Stek heeft daarvoor nauw contact met de bewonerscommissie. ‘Het betreft relatief kleine aanpassingen voor de bewoners die er nu al wonen, voornamelijk senioren’, legt Ruud Looman uit. ‘De galerijen worden verhoogd. Binnen kunnen beugels, verhoogde toiletpotten, raambedieningen en andere kleine aanpassingen worden aangebracht. Verder pakken we de installaties aan waarvoor we duurzame energieconcepten met hoge rendementen uitwerken. Voor deze collectieve voorzieningen moet 70% van de huurders vóór zijn. Het betekent namelijk ook een huurverhoging. Daarentegen besparen huurders weer op energielasten. Omdat de aanpassingen veelal door de bewonerscommissie zijn aangevraagd bij Stek en de bewoners er om staan te springen, verwachten we daar geen problemen mee. We willen daar eind 2011 mee starten.’

I


20

Binnen!

Woontrends

Een moestuin op het balkon Geen tuin, maar toch zelf verse sla en tomaten kweken? Dat kan. Op een balkon kan binnen een handomdraai een moestuin worden aangelegd en daarvoor hoeft u geen groene vingers te hebben. Om ruimte te besparen, gaat deze tuin de hoogte in. Het zijn bakken die u vult met aarde, beplant met groenten en kruiden, en op elkaar stapelt. Aan de voorkant van de bakken zitten uitstulpingen zodat de planten genoeg ruimte hebben om te groeien. Er passen negen elementen op elkaar zodat u meteen geen inkijk meer hebt van de buren. Liever geen metershoge moestuinmuur op het balkon? Dan zijn de zogenoemde groeizakken een goed alternatief. U vult de trendy zakken met aarde en beplant ze met groenten, kruiden of vruchten. De zakken zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en kunnen op de grond worden gezet of aan de muur worden gehangen. Er zijn zelfs speciale aardappelzakken waarin piepers kunnen worden geteeld. De zakken en bakken voor de moestuin zijn nog niet overal verkrijgbaar. Online zijn ze wel te koop via www.waschbaer.nl.

Geen grote hoekbank in kleine woonkamer Een kleine woonkamer lijkt al

2 Spiegels

snel vol en rommelig. Dat is niet

wonderen. Het vergroot de ruimte

zware gordijnen voor de ramen,

nodig, zegt Astrid Warmerdam,

aanzienlijk. Probeer de spiegels zo te

maar gebruik lichte materialen

interieuradviseur uit Hillegom.

hangen dat de blik naar buiten door

zoals voiles. En hang de gordijnen

Ze geeft vijf tips om een kleine

een raam of deur wordt weerspiegeld.’

in de hoek zodat ze geen licht

ruimte toch groot te laten lijken.

‘Een spiegel doet

3 Meubels ‘Zet geen kolossale

4 Gordijnen ‘Hang geen

wegnemen.’

1 Kleuren ‘Gebruik lichte

meubels neer. Lichte en kleine

5 Deuren ‘Dichte deuren

kleuren. Wit is tegenwoordig

meubels hebben een beter effect.

nemen het licht weg. Plaats

helemaal trendy en zorgt ervoor

Koop bijvoorbeeld geen grote

glas in de deuren zodat van

dat de lichtinval altijd goed is.

hoekbank, maar juist een kleine

alle kanten licht in de kamer

Licht is heel belangrijk om een

bank met een fauteuil. Ook glazen

kan vallen.’

kleine kamer groter te laten

tafels werken goed. Zet kleine

lijken. Als je toch kleur in de

kamers niet propvol. De inrichting

kamer wil, gebruik dan lichte

kan het beste strak en doorzichtig

aardetinten of grijskleuren.’

zijn.’


nr. 10 | 2011

21

Activiteitenkalender Muziektheatertentoonstelling, Noordwijk 1 juli - 10 juli

2011

Wandel- en fietstochten, Hillegom juli - augustus

Ook voor de zomer heeft de Stichting Vrienden van

Het strand van Noordwijk is begin juli het toneel

Oud Hillegom weer wandelingen en fietstochten op

van de muziektheatervoorstelling Vloed, in het

het programma staan. Op 27 juli is bijvoorbeeld de

spoor van Adriana. De voorstelling is gebaseerd op

tuinenroute gepland en op 24 augustus de kerken-

de bestseller Vloed van Susan Smit en vertelt het

padroute. Deelname kost b 3,-.

verhaal van een jonge vrouw die in de ban raakt

www.vriendenvanoudhillegom.nl

van Adriana van Konijnenburg, de hoofdpersoon uit het boek. De toegangsprijs is b 22,50 voor volwassenen en b 15,- voor jongeren. www.kunstklank.nl Stek geeft twee kaartjes weg voor de voorstelling van 7 juli. Winnen? Mail naar info@stek-wonen.nl. Onder de inzendingen wordt geloot.

Bollenstreek in Bedrijf, Noordwijkerhout 13 augustus

Altijd al een kijkje willen nemen in een kas? Altijd al een gesprek willen voeren met vaklui over de geheimen van het bloembollenvak? Dit is uw kans. De aangesloten agrarische bedrijven openen van 10.00 uur tot 16.00 uur hun deuren voor het publiek. www.abmiddenholland.nl

Klank en Kleur Festival, Lisse 3 september

Muzikanten, cabaretiers, zangers, dansers, dichters en schilders tonen op dit festival hun kunsten aan het grote publiek. Het festival is een initiatief van Cultureel Platform Lisse dat erop is gericht om kunst en cultuur samen te beleven en zo bewoners aan elkaar te binden. www.cultureelplatformlisse.nl

Middeleeuws festijn, Noordwijkerhout 9 juli

Waan je vijfhonderd jaar terug in de tijd met Sottendag. Op dit middeleeuws festijn kunnen bezoekers oude ambachten zien en deelnemen aan workshops, zoals vilten armbandjes maken of textiel verven. Het evenement vindt plaats van 11.00 uur tot 16.00 uur in Noordwijkerhout. De toegang is gratis. www.noordwijkerhout.nl


Groot onderhoud Vogelwijk in Lisse De bewoners van de Vogelwijk in Lisse zijn erg aan hun wijk gehecht. Toch zijn de woningen niet meer van deze tijd, zo is de isolatie minimaal. Tijd voor verbetering, vinden ook de bewoners. In nauw overleg met de buurt pakt Stek de problemen aan. Het groot onderhoud gaat dit najaar van start. De bewoners geloven in de aanpak. Ze hopen dat ze nog jaren met veel plezier in de wijk kunnen blijven wonen.

Profile for Stek

Binnen 10  

Binnen 10