__MAIN_TEXT__

Page 1

Zelf aangebrachte veranderingen


Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag aan mee. Deze brochure vertelt u wat u zelf aan de woning mag veranderen. Uw huis, uw thuis, uw stek.

Het uitgangspunt van Stek bij zelf aangebrachte veranderingen is dat veel kan, zolang de verandering: niet in strijd is met de (wettelijke) regelgeving geen schade aan de constructie van de woning veroorzaakt geen overlast of gevaar veroorzaakt niet bestaat uit het buitenschilderwerk van de woning gericht is op de binnenzijde van de woning voldoet aan de Algemene Voorwaarden Zelf aangebrachte veranderingen (pag. 7) Belangrijk voor Stek is dat u zich thuis voelt in uw woning en zelf uw eigen woonwensen kan vormgeven. Als u met vragen zit, kunt u altijd bij ons langskomen of uw vraag stellen per mail (info@stek-wonen.nl) of bellen met (0252) 430 500.

1


Stek

Overleg is altijd handig Stek wil graag weten welke veranderingen u in uw woning doorvoert. Stek kan u vervolgens vaak met advies bijstaan hoe u de werkzaamheden

Zelf aangebrachte veranderingen

Verhuizen en zelf aangebrachte veranderingen

het beste kan uitvoeren. Overigens hoeft u veranderingen die voldoen aan

Als u verhuist, kunt u een aantal zelf aangebrachte veranderingen laten

de voorwaarden niet aan ons door te geven, maar de praktijk leert dat het

zitten bij vertrek. De verhuurmakelaar beoordeelt de verandering op:

wel verstandig is.

de technische staat de veiligheid en de overlast

Voor veranderingen aan de buitenzijde van de woning heeft u altijd schrif-

of deze verhuurbaar is (gangbaar of passend)

telijke toestemming van Stek nodig. Als Stek voorwaarden stelt aan de

of deze goed te onderhouden is door Stek.

veranderingen die u wilt aanbrengen, dan worden deze voorwaarden vooraf schriftelijk bevestigd. Desgewenst kan Stek u al tijdens de huurperiode

Als de verandering niet voldoet, moet u de verandering ongedaan maken

informeren of u de verandering bij vertrek mag achterlaten.

als u vertrekt uit de woning. Overigens heeft u bij zogenoemde onroerende

Onderhoud zelf aangebrachte verandering

zaken, zoals een ligbad of keukenblok, ‘wegbreekrecht’. Dat houdt in dat u deze kunt meenemen bij vertrek, maar dat mag geen schade aan de woning

Het onderhoud aan de door u aangebrachte verandering is voor uw eigen

opleveren. U moet dan wel de standaardvoorziening, die in de woning zat,

rekening. Stel u heeft zelf een nieuwe keuken geplaatst en één van de

terugplaatsen.

keukenlades gaat kapot. Het is uw eigen keuken, u moet dan ook zelf voor een nieuwe keukenlade zorgen.

Roerende zaken zoals vloerbedekking en gordijnen kunt u overdragen aan de volgende huurder. Stek bemiddelt hier niet in. Wel stellen wij een overnameformulier ter beschikking.

Gezamenlijk inspectie bij vertrek Zo spoedig mogelijk na de huuropzegging inspecteert u samen met Stek de woning. Dan worden de zelf aangebrachte veranderingen ook bekeken. Van de gezamenlijke inspectie wordt een rapport opgemaakt dat de bevindingen en opmerkingen over de staat van de woning weergeeft, inclusief de gebreken die door beiden zijn geconstateerd. Dit schriftelijke rapport krijgt u direct bij de inspectie, hierin staan ook de werkzaamheden die u nog moet uitvoeren. U en Stek ondertekenen dit rapport.

w

2

3


Stek

Zelf aangebrachte veranderingen

Voor andere aangebrachte veranderingen krijgt u geen vergoeding van Stek.

Hieronder leest u voorbeelden van zelf aangebrachte veranderingen

Alleen voor veranderingen die in goede staat verkeren worden vergoedingen

die niet mogen blijven zitten, behalve als de nieuwe huurder deze

verstrekt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de uitvoering en

veranderingen accepteert.

staat van onderhoud en wordt bepaald wanneer u verhuist. Vergoeding

geschiedt op basis van de “doe het zelf benadering”. Stek geeft u hierbij een

K  attenluik / doorgang voor dieren Dierenverblijven

financiële vergoeding voor de materiaalkosten op Stek-niveau: het kosten-

Vijver in voor- of achtertuin (gaten en/of verhogingen in de tuin)

niveau van materialen die Stek zelf zou kiezen bij dergelijke veranderingen.

Warm watervoorzieningen (geiser, boiler, close-in boiler, zonnepanelen)

Vanzelfsprekend kunt u hierover altijd overleggen met Stek.

Klokthermostaat

(Mechanische) ventilatie of ander afzuigsysteem

Hoogte vergoeding

Tuinverlichting

Als uw verandering voor vergoeding in aanmerking komt, gaan we uit van

Beveiligingsalarm

de materiaal kosten voor materiaal zoals Stek dat zou gebruiken.

Inbouwapparatuur

Vervolgens schrijven we de eerste vijf jaar 10 procent per jaar af. In jaar

Automatische rolluiken of zonnescherm

5 tot en met 15 hanteren we 5 procent per jaar. Is uw verandering ouder

dan 15 jaar dan ontvangt u geen vergoeding meer.

Kattenluik U mag een kattenluik aanbrengen maar let wel op. Als u de woning verlaat en de volgende huurder wil het kattenluik niet, dan moet

Afschrijving

Te ontvangen vergoeding bij € 2500,materiaalkosten

Voorbeeld data

deze door Stek worden verwijderd. De kosten hiervoor zijn € 500,-,

Jaar van aanbrengen

0

€ 2.500

Aangebracht mei 2000

deze berekenen wij aan u door.

Jaar 1

10%

€ 2.250

mei 2001 - mei 2002

Jaar 2

20%

€ 2.000

mei 2002 - mei 2003

Vergoedingen voor verbeteringen

Jaar 3

30%

€ 1.750

mei 2003 - mei 2004

Jaar 4

40%

€ 1.500

mei 2004 - mei 2005

Stek geeft u een vergoeding voor veranderingen die tot een verhoging van

Jaar 5

50%

€ 1.250

mei 2005 - mei 2006

de kwaliteitswaardering van de woning leiden. In de regel krijgt u deze

Jaar 6

55%

€ 1.125

mei 2006 - mei 2007

vergoeding bij het beëindigen van de huur. Hieronder kunnen de volgende

Jaar 7

60%

€ 1.000

mei 2007 - mei 2008

verbeteringen vallen:

Jaar 8

65%

€ 875

mei 2008 - mei 2009

Centrale verwarming

Dakraam

Jaar 9

70%

€ 750

mei 2009 - mei 2010

Isolerende voorzieningen

Uitbreiding badkamer

Jaar 10

75%

€ 625

mei 2010 - mei 2011

Jaar 11

80%

€ 500

mei 2011 - mei 2012

(glas/dak/vloer/spouw) Groter keukenblok 2 toilet

Electra naar berging

Jaar 12

85%

€ 375

mei 2012 - mei 2013

Vaste trap naar zolder

Stenen garage/uitbouw

Jaar 13

90%

€ 250

mei 2013 - mei 2014

Jaar 14

95%

€ 125

mei 2014 - mei 2015

Jaar 15

100%

€0

Na mei 2015

e

Dakkapel

4

5


Stek

Vergoedingen tijdens de huurperiode Alleen voor het vervangen van onderdelen die tot het standaardpakket van de woning horen wordt soms een vergoeding tijdens de huurperiode

Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene Voorwaarden

Zelf aangebrachte veranderingen

gegeven. Dit kunnen zijn: keukenblok en wandtegels (keuken), toilet,

Veranderingen moeten worden aangebracht met deugdelijke materialen

wastafel, aansluiting wasmachine en tegelwerk en sanitair van de

en op een juiste wijze. De veranderingen moeten voldoen aan de eisen,

badkamer.

beschreven in de laatst actuele bouwverordening en de eisen van Bouwen Woningtoezicht, de nutsbedrijven en de brandweer.

De vergoeding hangt samen met de noodzaak om een voorziening aan te

Het onderhouden van de overige onderdelen van de woning mag niet

brengen of te vervangen. We kijken achteraf of een onderdeel daadwerke-

worden bemoeilijkt door de zelf aangebrachte verandering.

lijk is vervangen. De vergoeding bestaat uit een financiële ondersteuning.

Stek beoordeelt van alle zelfaangebrachte veranderingen of ze voldoen aan de (kwalitatieve) normen die Stek stelt.

Deze wordt verstrekt nadat de vervanging door de huurder is aangebracht.

Voor veranderingen aan de buitenzijde van de woning heeft de huurder Voor zelf aangebrachte veranderingen die de kwaliteit van de woning

altijd schriftelijke toestemming van Stek nodig.

verhogen, en waar normaliter een huurverhoging voor wordt berekend als

De verhuurbaarheid en de waarde van de woning mogen door de veranderingen niet afnemen.

Stek de verandering aan zou brengen, wordt geen vergoeding tijdens de

Er mag geen vermindering optreden in het puntentotaal conform de

huurperiode gegeven.

woningwaardering.

Gratis materialen

Stek kan aan de verandering voorwaarden verbinden die betrekking hebben op:

Zoals reeds toegelicht geeft Stek voor een aantal vervangingen een financiële vergoeding. Ook zou bij vervanging materiaal aan de huurder verstrekt

− de aard en de kwaliteit van de te gebruiken materialen

kunnen worden (bijvoorbeeld tegels) in plaats van de financiële vergoeding.

− het voorkomen van schade aan de constructie van de woning of het gebouw

Wilt u een duurder product, dan moet u zelf het verschil bijbetalen.

− (bouwtechnische) voorschriften van de overheid

Als u met vragen zit, kunt u altijd bij ons langskomen of uw vraag stellen

− het onderhoud van de verandering

per mail (info@stek-wonen.nl) of bellen met (0252) 430 500.

− aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen

− verzekering, belasting en aansprakelijkheid Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties moeten aantoonbaar door een erkend installateur worden uitgevoerd. De huurder moet bij controle een keuringsrapport kunnen overleggen. Alle kosten en risico’s die voortkomen uit de veranderingen zijn voor verantwoordelijkheid van de huurder. Dat geldt ook voor de aansprakelijkheid in geval van gebreken, het afsluiten van verzekeringen en dergelijke.

6

7


Stek

De veranderingen mogen geen overlast of hinder veroorzaken voor buren en/of omwonenden. Wanneer bij vertrek uit de woning wordt geconstateerd dat veranderingen zijn aangebracht die niet voldoen aan de (algemene) voorwaarden, moet de verandering worden hersteld. Wanneer de vertrekkende huurder herstelwerkzaamheden niet of onvoldoende uitvoert, dan gebeurt dit alsnog door Stek voor rekening van de vertrekkende huurder. Een verandering die voldoet aan de voorwaarden, maar die Stek niet overneemt, moet worden verwijderd bij vertrek uit de woning, tenzij een nieuwe huurder de verandering onder bepaalde voorwaarden wil overnemen. Een volgende bewoner kan nooit verplicht worden om een overnamesom te betalen aan de vertrekkende huurder, die de verandering heeft aangebracht. De huurder behoudt te allen tijde het recht de verandering ongedaan te maken, met dien verstande dat hij in dat geval verplicht is de woning terug te brengen in de staat zoals deze was voor het aanbrengen van de verandering. Onderhoudsgevoelige onderdelen moeten bereikbaar blijven. De bereikbaarheid van de individuele wooneenheden moet gewaarborgd blijven. Veranderingen en verbouwingen van gemeenschappelijke zaken zoals trappenhuizen, liften, gemeenschappelijke gasinstallaties en ventilatiesystemen zijn niet toegestaan.

8


Stek Postbus 126 2160 AC Lisse T 0252 430 500 info@stek-wonen.nl www.stek-wonen.nl

Bezoekadres Lisse Hobahostraat 90

augustus 2014

Profile for Woonstichting Stek

Brochure Zelf Aangebrachte Veranderingen  

Brochure Zelf Aangebrachte Veranderingen