Page 1

PROCURATIEREGELING WOONSTICHTING STEK

Januari 2013


PROCURATIEREGELING WOONSTICHTING STEK Woonstichting Stek verder te noemen: Stek Inleiding De procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen/functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Stek. Aanhangsel 1 behorende bij deze regeling bevat een overzicht van personen/functionarissen en de bestuurder die zij vertegenwoordigen en het type procuratie waartoe zij bevoegd zijn. In Aanhangsel 2 van dit document is een overzicht opgenomen van personen die bevoegd zijn tot het doen van betalingen en het overmaken van gelden namen Stek. In Aanhangsel 3 van dit document zijn enkele aanvullende bevoegdheden opgenomen. Deze hebben betrekking op interne aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld bevoegdheden ten aanzien van het afboeken van oninbare vorderingen. Uitsluitend de personen/functionarissen vermeld in aanhangsel 1 hebben volmacht om externe contractuele verplichtingen aan te gaan. De procuratieregeling, inclusief genoemd aanhangsels ligt ter inzage op het hoofdkantoor van Stek en staat tevens vermeld op de website van Stek; www.stek-wonen.nl Aanhangsel 3 is niet opgenomen op onze website. De bestuurder is conform artikel 5 van de statuten bevoegd Stek te besturen en heeft daartoe alle bevoegdheden, al dan niet na goedkeuring door de raad van commissarissen, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Uitgangspunten bij deze procuratieregeling Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW Voor de procuratiehouders geldt dat de verleende procuratie geldt binnen de kaders van de vastgestelde jaarbegroting. Opdrachtverstrekking voor planmatige onderhoudswerkzaamheden en vastgoedontwikkeling dienen altijd schriftelijk te worden bevestigd. Ook mondelinge opdrachten in geval van spoed dienen altijd voor het betaalbaar stellen schriftelijk te worden bevestigd. Transacties met financiĂŤle instellingen, anders dan leningcontracten, vallen buiten deze procuratieregeling. Opdrachtverstrekking vindt schriftelijk plaats. Niet per email. Opdrachtverstrekking buiten de goedgekeurde bedrijf- en onderhouds jaarbegroting worden ondertekend door de bestuurder. Opdrachten worden verstrekt met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en het goedgekeurde beleid van Stek. Procuratiehouders De bestuurder verleent volmacht uitsluitend aan de in het aanhangsel opgenomen personen/functionarissen, te weten: A. Manager Wonen

- Procuratiehouder A


B. Manager Financiën en ICT C. Manager Vastgoed D. Hoofd Wonen Lisse/Teylingen & Hillegom E. Hoofd Vastgoedbeheer F. Hoofd Reparatie en Onderhoud G. Projectleider Vastgoedontwikkeling H. Medewerker Bedrijfsbureau/Projectleider Energieplan I. Opzichter Reparatie & Onderhoud J. Planner reparatieonderhoud K. Opzichter L. Hoofd Facilitair en Secretariaat M. Overige medewerkers

- Procuratiehouder B - Procuratiehouder C - Procuratiehouder D - Procuratiehouder E - Procuratiehouder F - Procuratiehouder G - Procuratiehouder H - Procuratiehouder I - Procuratiehouder J - Procuratiehouder K - Procuratiehouder L - Procuratiehouder M

Procuratiehouder A Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) ten behoeve van leefbaarheid. Is bevoegd Stek te binden ten behoeve van het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) toegespitst op de eigen verantwoordelijkheid en activiteiten. Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) ten behoeve van reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud binnenzijde. Procuratiehouder B Is bevoegd Stek te binden ten behoeve van het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) toegespitst op de eigen verantwoordelijkheid en activiteiten waaronder financiële en fiscale aangelegenheden, informatisering en ICT. Is bevoegd, na het doorlopen van de interne procedure en in het bijzonder de verleende volmacht van de bestuurder, om de gesprekken met bankinstellingen te voeren voor het afsluiten van een financiering binnen de op dat moment geldende kaders. Procuratiehouder C Is bevoegd, binnen de vastgestelde jaarbegroting, goedgekeurde investeringsbesluiten, dan wel goedgekeurde fase(n) in het projectfasemodel om Stek te binden ten behoeve van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten tot honderd duizend euro (€ 100.000,-). Is bevoegd, binnen de vastgestelde jaarbegroting, dan wel goedgekeurde investeringsbesluiten om Stek te binden ten behoeve van woningverbetering en onderhoudswerkzaamheden tot vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,-). Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) toegespitst op de eigen verantwoordelijkheid en activiteiten. Procuratiehouder D Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot tienduizend euro (€ 10.000,-). Procuratiehouder E Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijftigduizend euro (€ 50.000,-) ten behoeve van woningverbetering en onderhoudswerkzaamheden (planmatig onderhoud).


Procuratiehouder F Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijftienduizend euro (€ 15.000,-) ten behoeve van reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud binnenzijde. Procuratiehouder G Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot tienduizend euro (€ 10.000,-) ten behoeve van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten. Procuratiehouder H Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot tienduizend euro (€ 10.000,-) van planmatig onderhoud. Procuratiehouder I Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot zevenduizendvijfhonderd euro (€ 7.500,-) ten behoeve van reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud binnenzijde. Procuratiehouder J Is bevoegd, Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot twaalfhonderdenvijftig euro (€ 1.250,-) ten behoeve van reparatieonderhoud. Procuratiehouder K Is bevoegd, Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot twaalfhonderdenvijftig euro (€ 1.250,-) in het kader van het toekennen van meerwerk tijdens onderhoudswerkzaamheden. Hierbij moet sprake zijn van een passende wisselwerking tussen procuratiehouder H. Procuratiehouder L Is bevoegd Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijfentwintighonderd euro (€ 2.500,-) in het kader van de aanschaf van kantoorartikelen en -benodigdheden. Procuratiehouder M Is niet bevoegd om namens Stek opdrachten te verstrekken. Uitzondering hierop: - de verhuurmakelaar die namens Stek een huurovereenkomst mag sluiten voor de verhuureenheden, niet zijnde bedrijfsonroerendgoed, van Stek. - de verhuurmakelaar die namens Stek een eindafrekening mag opstellen. - de woonconsulent die namens Stek betalingsregelingen met huurders kan treffen en de juridische procedure starten kan ten behoeve van het uitzetten van huurders wegens achterstand in huurbetaling of wegens andere reden. - de woonconsulent, die passende bij de eigen taken en verantwoordelijkheden, Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot twaalfhonderdenvijftig euro (€ 1.250,-) ten behoeve van leefbaarheid. - de wijkbeheerder, die passende bij de eigen taken en verantwoordelijkheden, Stek te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot twaalfhonderdenvijftig euro (€ 1.250,-) ten behoeve van veiligheid en leefbaarheid.


Het doen van betalingen en het overmaken van gelden namens Stek Naast de bestuurder zijn dit de personen zoals vermeld in aanhangsel 2 behorende bij deze regeling. Hierbij geld dat betalingsopdrachten altijd door twee van de in aanhangsel 2 genoemde personen ondertekend moeten worden. Ondertekening van overeenkomsten niet zijnde huurovereenkomsten Alle overeenkomsten, die niet zijn ondervangen met bovenstaande procuraties, waarin door Stek verplichtingen worden aangegaan, worden ondertekend door de bestuurder. Uitzondering hierop zijn de huurovereenkomsten. Huurovereenkomsten voor onze verhuureenheden niet zijnde bedrijfsonroerend goed worden ondertekend door de verhuurmakelaar. Ondertekening van brieven en algemene correspondentie Alle overige brieven, niet zijnde standaardbrieven in het kader van de dagelijkse werkzaamheden, waarin afspraken worden bevestigd en/of verplichtingen worden aangegaan worden uitsluitend ondertekend door de betreffende manager en de bestuurder.

Deze procuratieregeling is vastgesteld door de bestuurder.

J.C.M. Al, Bestuurder

Lisse, Januari 2012


Aanhangsel 1 PERSONEN/FUNCTIONARISSEN DIE VOLMACHT HEBBEN TOT HET AANGAAN VAN EXTERNE CONTRACTUELE VERPLICHTEN NAMENS STEK Naam Dhr. H. Al Mevr. Y. van der Sluis Dhr. P. Guijt Dhr. E. Linotte Mevr. A. Allewijn Dhr. R. Harmsen Dhr. J. Gruteke Mevr. F. Siderius Dhr. T. de Wit Mevr. J. Haas Dhr. P. de Ruijter Mevr. M. Slootweg Dhr. M. Nijveld Dhr. H. Caspers Dhr. M. Wesselman Dhr. R. de Winter Dhr. A. v. Amsterdam Dhr. E. Ho Dhr. S. Bryan Dhr. W. de Ridder Dhr. D. Hotton Mevr. A. Tan Dhr. E. Jansen Dhr. E. van Paassen Mevr. T. v.d. Raadt Mevr. D. Bouckaert Mevr. M. de Boer Mevr. J. Rutgrink Mevr. C. van Zwet Mevr. E. Dobbe Mevr. P. Jansen Mevr. M. de Jonge Mevr. E. Meijer Dhr. Y. Schram Mevr. K. van Leeuwen Mevr. J. Woudsma Mevr. R. van Lierop Mevr. W. Koop Dhr. M. Barnouw Mevr. I. Borkes Dhr. D. Salamat Dhr. J. v.d. Poel Dhr. P. Poos

Functie Bestuurder Manager Wonen Manager Financiën en ICT Manager Vastgoed Hoofd Wonen Lisse/Teylingen Hoofd Vastgoedbeheer Hoofd Reparatie en Onderhoud Projectleider Vastgoedontw. Projectleider Vastgoedontw. Projectleider Vastgoedontw. Projectleider Vastgoedontw Medewerker Bedrijfsbureau Medewerker Bedrijfsbureau Medewerker Bedrijfsbureau Medewerker Bedrijfsbureau Projectleider Energie Opzichter Reparatie & Onderhoud Opzichter Reparatie & Onderhoud Opzichter Reparatie & Onderhoud Planner reparatieonderhoud Planner reparatieonderhoud Planner reparatieonderhoud Opzichter Opzichter Hoofd Facilitair en Secretariaat Verhuurmakelaar Verhuurmakelaar Verhuurmakelaar Verhuurmakelaar Verhuurmakelaar Verhuurmakelaar Verhuurmakelaar Verhuurmakelaar Verhuurmakelaar Woonconsulent Woonconsulent Woonconsulent Woonconsulent Woonconsulent Woonconsulent Woonconsulent Wijkbeheerder Wijkbeheerder

Afdeling Bestuur Wonen Financiën Vastgoed Wonen Vastgoed Wonen Vastgoed Vastgoed Vastgoed Vastgoed Vastgoed Vastgoed Vastgoed Vastgoed Vastgoed Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Vastgoed Vastgoed Facilitair Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen

Procuratiehouder Volledig bevoegd A B C D E F G G G G H H H H H I I I J J J K K L M M M M M M M M M M M M M M M M M M


Aanhangsel 2 PERSONEN BEVOEGD TOT HET DOEN VAN BETALINGEN EN HET OVERMAKEN VAN GELDEN NAMENS STEK Naam Functie Procuratie Dhr. H. Al Bestuurder 2e handtekening Dhr. P. Guijt Manager FinanciĂŤn en ICT 1e handtekening Mevr. Y. van der Sluis Manager Wonen Plaatsvervanger 1e of plaatsvervanger 2e handtekening Dhr. E. Linotte

Manager Vastgoed

Plaatsvervanger 1e of plaatsvervanger 2e handtekening


Procuratieregeling Stek 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you