Page 2

Niet alleen woningbouw

Bang voor overlast

De ontwikkeling van de Sportlaan draait niet alleen om woningbouw. Sterker nog, het nieuwe

Mevrouw Obdam woont sinds 1988 naar volle tevredenheid in de Van Speykstraat. Ze is kritisch

sportcomplex is een integraal onderdeel van het project. Fon ten Thij is projectleider

over de nieuwbouwplannen. ‘Het wordt natuurlijk heel mooi, ik zou liegen als ik het anders zou

namens de gemeente, Maarten van het Schip is voorzitter van basketbalvereniging Lisse en

zeggen, maar wat mij betreft had nieuwbouw niet gehoeven en was renovatie absoluut genoeg

Paul Huybens is als direct omwonende belanghebbende en is lid van de klankbordgroep.

geweest.’

Ten Thij is tevreden over de inloopmiddag

balclub is aan vervanging toe. ‘Die moet weg

Omdat Obdam in de projectgroep van Stek

zitten. Maar goed, we moeten nog maar zien

en -avond die dit voorjaar plaatsvond. Hij is

en in dat opzicht ben ik dus een tevreden

zit, wordt ze regelmatig geïnformeerd over de

hoe het precies gaat lopen. We kunnen niets

blij dat de bijeenkomst druk bezocht was en

voorzitter. Wij staan er positief in, maar er zal

voortgang van het project.

anders doen dan afwachten.’

alle mensen de kans hebben gehad input te

voor ons ook het een en ander veranderen,

Volkomen tevreden over de communicatie is

geven. ‘Dat is heel waardevol voor ons, want

omdat we de hal met veel andere sportclubs

ze echter niet. ‘Vanuit de wooncorporatie horen

de opmerkingen van de belanghebbenden

gaan delen. We moeten nog even afwachten

we nog weleens wat, maar Stek kan ook niet

kunnen we nu verwerken in de definitieve

hoe dat precies gaat lopen. Ik hoop en

meer informatie geven dan ze hebben en van

plannen. Dat doen we natuurlijk zoveel moge-

verwacht in elk geval dat de communicatie

de gemeente zie ik te weinig.’

lijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vinden

vanuit de gemeente op dit niveau blijft en dat

van een acceptabele afstand van het sport-

het echt lukt om in 2014 onze nieuwe hal te

Bouwfase

complex tot de bestaande bebouwing en het

betrekken.’

Het is de bedoeling eerst te bouwen en

nemen van geluidsbeperkende maatregelen.’

Paul Huybens is niet ontevreden over de

daarna pas te slopen. Obdam ziet enigszins

De gemeente houdt de bewoners ook de

informatievoorziening, maar heeft als bewoner

op tegen de bouwfase. ‘Ik vraag me af of men

komende tijd op de hoogte. Zo is er regel-

van de Boogschutter nog veel onbeantwoorde

zich voldoende realiseert wat voor overlast er

matig overleg met de klankbordgroep (zie

vragen. ‘Wij beseffen terdege dat de Sport-

allemaal ontstaat. Voor de grote ondergrondse

elders in deze nieuwsbrief). ‘Met de bewoners

laan toe is aan herontwikkeling, dus daar

parkeergarage moet bijvoorbeeld een

van de Waterman en Boogschutter hebben

staan wij niet negatief tegenover. Wij hebben

damwand worden geslagen. Dat is niet niks.

we nog aparte bijeenkomsten belegd over

de gemeente wel een brief gestuurd met

En daar moeten wij de komende jaren tussen

het sportcomplex. Ook met de zwem- en zaal-

een aantal concrete vragen, bijvoorbeeld

sportverenigingen houden we contact.’

over het aanzicht van het sportcomplex en de geluidsoverlast die het sportcomplex

Communicatie

kan veroorzaken, als de plannen ongewijzigd

Maarten van het Schip van de basketbalver-

worden doorgezet.’ De gemeente heeft

eniging is te spreken over de communicatie

inmiddels laten weten met de omwonende te

door de gemeente. ‘We worden goed op de

willen samenwerken om hun wensen zoveel

hoogte gehouden en ik geloof ook wel dat ze

mogelijk in te willigen. ‘Dat is hoopgevend en

ABC Vastgoed heeft de inschrijving voor de ontwikkeling van de Sportlaan gewonnen.

zoveel mogelijk tegemoetkomen aan onze

ik verwacht daarom dat er op korte termijn

Volgens Marcel Loosen van ABC is deze opdracht het bedrijf op het lijf geschreven.

wensen.’ De huidige sporthal van de basket-

antwoord komt op onze vragen.’

‘Wij zijn conceptontwikkelaars. Dat betekent dat we op een andere manier kijken naar een

ABC Vastgoed: “De mensen staan voorop“

bouwproject. Voor ons staan de mensen voorop. Niet het bouwen op zich.’

Klankbordgroep houdt vinger aan de pols Half september kwam de klankbordgroep van omwonenden weer bij elkaar. Buurtbewoner Paul Huybens was erbij.

ABC gaat het masterplan de komende maan-

en het Fioretticollege krijgen een moderne

den uitdiepen. Dan gaat het bijvoorbeeld

architectuur, de meer traditionele

om de materiaalkeuze en het optimaliseren

woningen passen daar op verfijnde wijze

van de zichtlijnen. ‘Na opmerkingen van de

bij. Dat levert een mooi ensemble op. Het

bewoners hebben we de achterkant van de

plein bij het sportcomplex en schoolgebouw

Van gemeentelijke kant was er een grote afvaardiging, onder andere met de architect en de project-

sporthal aangepast. Die wordt iets speelser

wordt het centrum van de wijk: geen klassiek

ontwikkelaar. De klankbordgroep was voor de eerste keer aangevuld met mensen die op de dijk wonen,

en neemt in hoogte meer afstand om de

schoolplein, maar een open ontmoetingsplek,

aan de andere kant van de Ringvaart, in Lisserbroek.

huizen erachter meer zon te geven.’

die past bij de omgeving en de mensen die er

Huybens blijft ook na de laatste vergadering zitten met een wat dubbel gevoel. ‘Aan de ene kant is de

wonen.’

gemeente goed bezig door bijeenkomsten te beleggen en informatie te verstrekken. Ik heb ook echt

DNA

wel het gevoel dat ze waar mogelijk aan onze eisen tegemoetkomen. Aan de andere kant heb ik de

Het doel is in te haken op de huidige omgeving.

indruk dat er over veel punten nog geen duidelijkheid wordt gegeven, terwijl dat misschien wel zou kunnen.’

Omdat het project in een bestaande wijk

Hij doelt bijvoorbeeld op de verkeerssituatie in de nieuwe wijk. ‘Het verkeer is natuurlijk iets waar

gerealiseerd wordt, kijkt ABC goed naar het

iedereen in de buurt mee te maken heeft. Dat moet gewoon goed geregeld zijn, maar de informatie die

DNA van de wijk, dat wordt gevormd door de

we tijdens de vergadering kregen, was verwarrend. Daar hebben we vragen over gesteld en omdat de

mensen en de omgeving. ‘Het sportcomplex

gemeente goed bezig is, ga ik ervan uit dat die snel beantwoord worden.’ n i e u ws b r i e f

sportlaangebied

Nieuwsbrief Sportlaangebied Lisse november 2011  
Nieuwsbrief Sportlaangebied Lisse november 2011