Page 1

www.importgruppen.com

SYSTEMER FOR DRENERINGSLØSNINGER

TEK N I SK

KAT ALO G


HORS SÉRIE: TESTS SUR LES PROPRIÉTÉS BÉTON POLYMÈRE MATERIALPRØVING AVDU POLYMERBETONG POLYMER CONCRETE PROPERTY TESTS CARACTÉRISTIQUES EGENSKAPER CHARACTERISTICS

NORME STANDARD STANDARD

BÉTON TRADITIONNEL BÉTON POLYMÈRE POLYMERTRADISJONELL BETONG BETONG POLYMER CONCRETE TRADITIONAL CONCRETE

Résistance à la compression Trykkfasthet

UNE 22 194 UNE 22 194

1.000 kp/cm2 2 1 000 kp/cm

22 257 kp/cm 257 kp/cm

Résistance à la flexion Bøyemotsand

UNE 127 006 UNE 127 006

250 kp/cm 250 kp/cm2

2 58 kp/cm 58 kp/cm2

Vannabsorpsjon   (Augmentation du poids) ved kapillareffekt Water absorption by capillarity (vektøkning)

RILEM C.P.C. 11.2 RILEM C.P.C. 11.2

0% 0 %

7.3% 7,3 %

Absorption d’eau Water absorption

UNE 22 191 UNE 22 191

0.22% 0,22 %

8,10 % 8.10%

Sans effets visibles Ingen synlig  No visible effects påvirkning

Betydelige skader

Resistance to Compression Bend resistance in tile

2

Absorption d’eau par capillarité (Weight Increase)

Vannopptak

Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products

Kjemikaliebestandighet

-

Dommages appréciables Considerable damage

Résistance au gel Frostbestandighet

UNE 127 004 UNE 127 004

Inaltérable Uforanderlig Unchangeable

Sprekkdannelse Fissuration et perte de mase og massetap Fissuration loss of mass

Usure par abrasion Slitasjestyrke

UNE 127 005/1 UNE 127 005/1

0,53 mm 0.53 mm

5,03 mm 5.03 mm

Résistance au choc (hauteur) Støtfasthet (høyde) Shock Resistant (height)

UNE 127 007 UNE 127 007

95 cm 95 cm

55 cm 55 cm

Resistance to Freeze Abrasive Weathering

ET ENESTÅENDE PRODUKT   PRODUCT SIMPLICITY THAT I ALL ENKELHET OUT OF THIS WORLD:

IS

Prefabrikkerte produkter  i  polymerbetong  har  den  ideelle  The Polymer Concrete Prefabricated Products, thanks to their studied kombinasjonen  av  polyesterharpiks  og  tilslag  av  forskjeland choice combination of polyester resins and various aggregate lige  kornstørrelser.  Dette  gir  produkter  av  høy  kvalitet  grading, manage to maintain excellent physicalmechanical med enestående fysiske og mekaniske egenskaper som er    dokumentert ved kvalitetsprøving utført av velrenommerte  characteristics as accredited by the quality tests issued by laboratorier.

prestigious entities.

2

2


BETONGDEKKE

GENERELLE INSTALLASJONSVILKÅR Drenssystemet ULMA i polymerbetong er  designet og prøvet i henhold til EN 1433.  Konstruksjonsdetaljene  er  be skrevet  og  illustrert  i det følgende.

ASFALTDEKKE

Mellom det  tilliggende  vegdekket  og  betong underlaget  rundt  drensrennen  bør  det  alltid  an legges  en  ekspansjonsfuge med tilstrekkelige  dimensjoner til at  betong under laget  og  drensrennen  ikke  påvirkes av tangential kraften og normalkraften. Alt etter hvordan dekket er konstruert,  vil  ansvaret  for  dimensjonering  av  fugene  ligge  hos  teknisk  etat  eller   prosjektleder.  Følgende   illustrasjoner   gir  en  anvisning  på  hvilken  profi l  som  egner  seg  best  for  den  enkelte  type  dekke  og  last,  sammen  med  anbefalte  konstruksjons detaljer.

STEINSDEKKE

4

3


TYPE INSTALLASJON

Skjæringen må  være  tilstrekkelig  bred  og  dyp  i  forhold  til  anbefalte  mål  for  betongunderlaget  for  den  aktuelle lastklasse.  Se tabell 1.

LAST IHT.  STANDARD / LOAD  ACCORDING TO  STANDARD  EN 1433

X MIN. TYKKELSE  STØP  SIDE/  MIN. SIDE  THICKNESS (mm)

A15

100

100

B125

100

100

C250

150

150

D400

150

150

E600

150

150

F900

200

200

-

Z MIN. TYKKELSE  PÅ  BUNNSTØP/ MIN. THICKNESS OF  BASE (mm)

Y HØYDE PÅ  INNSTØPING SIDE/  HEIGHT OF SIDE  FRAME (mm)

ANBEFALT ARMERING/  RECOMMENDED   WIRE MESH (cm x cm x mm)

Minst 40 mm under overflateplan/ At least at a point  located at 40 mm  below the level of  the pavement

150

Dersom drensrennen  er  uten  profi l,  er  det  viktig  å  ta  hensyn  til  tykkelsen  på  risten  slik  at  den  kommer  under  vegdekkets  nivå  når  installa-sjonen  er  ferdig.  Se  detaljbilde A.

250

Opp til samme nivå som armering og dekke/ Up to the level of  the wire mesh and  the adjoining  pavement

250 15 x 15 x 6

250

15 x 15 x 10

250

20 x 20 x 12

250

Detail A

Dersom det  er  nødvendig  å komprimere  massene  inntil  drensrennen (eks.: asfaltdekke  klasse  A15  og  B125),  er  det  viktig å passe på at ikke kanten og veggene i drensrennen  skades.

Minimum tykkelse side Minimum side thickness

Detail A

Y X Z

Belegg/veidekke Pavement

Høyde sidestøtte Height of side form

Minimum tykkelse base Minimum thickness of base

3-5 mm fra kanten 3-5mm from the edge Rist Grating

Ekspansjonsfuge Expansion joint

4

BETONGTYPE/ TYPE OF  CONCRETE (kg/cm2)

Betonglag Concrete bedding

Øvre kant på drensrennen skal  ligge  3–5  mm  under  vegdekkets  overfl ate  og  betongunderlaget.

Renne Channel

5


spaltEt. støpEjErn

GittEr. støpEjErn

pErforErt. rustfritt stål / rustfritt stål

VALG AV RISTER Ulma leverer et komplett utvalg i rister i ulike materialer og design.

lukkEt/tEtt. støpEjErn

MATERIAL

DESIGN

Støpejern Galvanisert stål Rustfritt stål Polypropylene Polymer betong

Spaltet Gitter Perforert Enkel spaltet , Dobbel spaltet Tett lokk

I tillegg til rister for gangtrafikk (innen- og utendørs) og for kjøretøy, har ULMA det bredeste utvalget av rister for tyngre laster som lasteterminaler, havner og flyplasser. ULMAs rister er produsert i henhold til Europeisk standard EN1433, som regulerer dekkeenheten og låsemekanismer for områder utformet for fotgjengere og kjøretøy, og klassifiserer ristene i seks kategorier basert på plasseringen av installasjonen. non-floodinG systEm. støpEjErn

spaltEt, GalvanisErt stål

EnkEl spaltEt. GalvanisErt stål / rustfritt stål

dobbEl spaltEt. GalvanisErt stål / rustfritt stål

EnkEl spaltEt, GalvanisErt stål/ rustfritt stål

spaltEt, HElbEskyttElsE for HElEr. polypropylEn

GittEr. GalvanisErt stål / rustfritt stål EnkEl spaltEt. polymEr bEtonG

6

5


GARASJEPAKKE lastklasse: Opp til A-15. Standard EN1433

navn

l (mm)

H (mm)

Bredde Z

Bredde X

utløp vertikalt

utløp Horisontalt

vannkapasitet (cm2)

Garagekit

1000

65

130

100

90-100

Kobling 90o

51

vekt i kg

antall pr pall

rister materiell

design

lastklasse

varekode ulma

l (mm)

Bredde (mm)

tykkelse (mm)

antall pr renne

Galvanisert stål

Spalterist

A 15

GN100UOA

1000

130

3

1

vekt i kg

låsesYstem klikk. uten skruer

tilBeHØr tilbehør

varekode ulma

type

Ø (mm)

Endelokk

TH100H65C

lukket

-

løvfang

FS90

-

-

pakken består av 3 stk renner, 2 stk endelokk og 1 stk løvfang. dersom du ønsker å forlenge dreningen, er Hydrokit tilpasset for å passe med Garasjepakken.

6

3x

1x

2x

19


eurokit

T 1: lastklasse: Opp til A15. Standard EN-1433

Z 120

L 1000

H 85

X 98

75

NAVN

L (mm)

H (mm)

Z

X

Vert.

Horiz.

VANNKAPASITET (cm2)

VEKT I KG.

EUROKIT

1000

85

120

98

110

-

66,5

6,5

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

ANTALL PR. PALL 108

med rist

* Vertikal og horisontalt utløp på bestilling

teknisk Beskrivelse ulma dreneringsrenne type Eurokit: ytre bredde 120 mm; indre bredde 98 mm og total høyde 85 mm for å samle regnvann i 1 meters enheter. passer for følgende rister:

rister:

Spalterist

MATERIELL

DESIGN

GALVANISERT STÅL

SPALTERIST

LASTKLASSE VAREKODE ULMA A 15

GNS100UOA

LENGDE (mm)

BREDDE (mm)

TYKKELSE (mm)

VEKT I KG.

1000

120

3

1

låsesYstem: klikk. uten skruer

tilBeHØr: endelokk: Lukket

Åpen

VAREKODE ULMA TEUROKITC TEUROKITA

10

TYPE LUKKET ÅPEN

(mm) 60

7


self

lastklasse: Opp til C250. Standard EN-1433

Z 130 L 1000

H 115

X 100

60

Horiz.

VANNKAPASITET (cm2)

VEKT I KG.

ANTALL PR. PALL

-

85

9,5

105

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

NAVN

L (mm)

H (mm)

Z

X

Vert.

SELF

1000

115

130

100

110

* Vertikal og horisontalt utløp på bestilling

teknisk beskrivelse ulma dreneringsrenne type sElf: utvendig bredde 130 mm; innvendig bredde 100 mm og total høyde 115 mm for å samle regnvann i 1 meters enheter. låsesystem består av låse pinn Cs100 og skruer. passer for følgende rister:

rister:

Spalterist

Spalterist

MATERIELL

DESIGN

STØPEJERN

SPALTERIST

LASTKLASSE VAREKODE ULMA C 250

GALVANISERT STÅL

SPALTERIST

A 15

GALVANISERT STÅL

ENKELT SPALTERIST

C 250

FNX100UCCM

GR100UOC

LENDGE (mm)

BREDDE (mm)

TYKKELSE (mm)

VEKT I KG.

500

130

6

2

1000

130

3

1

1000

130

70

4,3

Enkeltspaltet

låsesYstem: to låse pinner og to skruer pr meter. noen modeller leveres med skrueløs klikk-lås.

tilBeHØr:

AEURO100

AU100

HØYDE (mm)

BREDDE (mm)

UTLØP (mm)

TILBEHØR

VAREKODE ULMA

LENDGDE (mm)

SANDFANGKUM

AEURO100

500

300

130

90/110

90

1

CEURO100

SANDFANGKUM

AU100

500

542

130

110/160

90

1

CU100

GALVANISERT BØTTE

CU100

SIDE

FRONT

SUMP UNITS

BØTTE

endelokk

Lukket

8

Åpen

VAREKODE ULMA

TYPE

TSELF100C

LUKKET

-

TSELF100A

ÅPEN

90

(mm)

11


m100

lastklasse: Opp til C250. Standard EN-1433

Z 130

L 1000

H 60

X 100

70

NAVN

L (mm)

H (mm)

M100

1000

60

Z

X

Vertikal

Horisontal

VANNKAPASITET (cm2)

VEKT I KG.

ANTALL PR. PALL

130

100

90

-

40

8,2

120

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

teknisk Beskrivelse ulma dreneringsrenne type m100: utvendig bredde 130 mm; innvendig bredde 100 mm og total høyde 60 mm for å samle regnvann i 1 meters enheter. låsesystem består av 2 skruer pr meter. passer for følgende rister:

rister:

Spalterist

Spalterist

MATERIELL

DESIGN

LASTEKASSE VAREKODE ULMA

LENGDE (mm)

BREDDE (mm)

TYKKELSE (mm)

VEKT I KG.

STØPEJERN

SPALTERIST

C 250

FNX100UCCM

500

130

7

2

GALVANISERT STÅL

SPALTERIST

A 15

GN100UCA

1000

130

3

1

GALVANISERT STÅL

ENKELT SPALTERIST

C 250

GR100UOC

1000

130

70

4,3

Enkeltspaltet

låsesYstem: to skruer pr meter.

tilBeHØr: VAREKODE ULMA

LENDGDE (mm)

SANDFANGKUM

AEURO100

500

GALVANISERT BØTTE

CAURO100

TILBEHØR

AEURO100

HØYDE (mm) 300

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

SIDE

130

90/110

FRONT 90

SUMP UNITS

BØTTE

1

CEURO100

542

endelokk

Lukket

12

VAREKODE ULMA

TYPE

Ø (mm)

T100MC

LUKKET

-

9


r100/150/200 186

lastklasse: Opp til D400. Standard EN-1433

1000

H

150

115

L (mm)

NAVN

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

H (mm)

Z

X

Vertikal

Horsontal

VANNMENGDE (cm2)

ANTALL PR. PALL

R150G10R

1000

220

186

150

160

-

218

36

R150GH12**

1000

120

186

150

160

-

119

72

* Vertikal og horisontalt utløp på bestilling ** U-formet renne

teknisk Beskrivelse ulma dreneringsrenne type R150G: utvendig bredde 186 mm; innvendig bredde 150 mm og leveres i ulike høyder, fra 80 mm – 320 m. Systemet er designet med jevn høyde eller trappet høyde for å samle regnvann i 1 meters enheter. V-formet bunn med ”selv-rens” effekt. Rennen leveres med Rapidlock®, skrueløs låsesystem med 8 festepunkter på lm. integrerte galvaniserte stål kanter for sideveis beskyttelse. passer for følgende rister

rister:

Spalterist

MATERIELL

DESIGN

LASTEKLASSE

VAREKODE ULMA

LENGDE (mm)

BREDDE (mm)

HØYDE

VEKTI I KG.

STØPEJERN

SPALTERIST

D 400

FN150RGDM

500

195

-

2

GALVANISERT STÅL

SPALTERIST

D 400

GRL150ROD

1000

181

105

1

Enkel spalterist

låsesYstem: ¡clik!

Rapidlock®, Bolteløs låsesystem, 8 festepunter pr meter.

tilBeHØr:

AR150G

CER150

TILBEHØR

VAREKODE ULMA

LENDGDE (mm) 500

Sandfangkum

AR150G

Galvanisert bøtte

CR150

Høydeenhet

CER150

HØYDE (mm) 590

endelOkk

Lukket

Åpen

10

RENNE

VAREKODE ULMA

TYPE

Ø (MM)

R150GH12

TR150H12C

Lukket

-

R150G10R

TR15010C

Lukket

-

R150G10R

TR15010A

Åpen

160

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

SIDE

186

160/200

FRONT 110

SUMP UNITS

BØTTE

1

CR150


multiV+systEMEt

FordELEr MEd multiV+

1

3

oPTIMALISERT V-foRMET RENNE

mekanisk staBil, med 8 festepunkter Med sin 8-punkts festesystem gir den en bedre stabilitet og fordeling av belastning gjennom rist og rennen.

Spesielt designet for renner uten langsgående fall

+ Høyere hastighet selv ved mindre vann + Større kapasitet ved store

4

nedbørsmengder

flere valg på innfesting.

det v-formede designet til multiV+® rennen er utviklet for å drenere bort vann raskere og øke selv-rens effekten av rennen. dens optimaliserte tverrsnitt, større enn de tradisjonelle v-rennene tilgjengelig i markedet i dag, gir større hydraulisk kapasitet for ekstreme nedbørsmengder

Rapidlock® og skurefeste kan erstatte hverandre, eller kombineres. • selv på allerede installerte renner • ikke behov for å

2

skifte risten, virker på begge systemer

fESTE SySTEM det hurtige og bolteløse festesystemet ULMA Rapidlock® gjør det mulig å feste risten til rennen hurtig, trykt og praktisk enkelt. FORdElER: • sekundrask festing • montering uten verktøy • sparer kostnader ved montering • lett vedlikehold

• enkelt ved å kun endre låsekomponenten

3 Mekanisk stabil med 8 festepunkter bedre stabilitet og fordeling av belastning

Sikkerhetsanordning sørger for perfekt plassering av risten. automatisk justering

2 Rapid lock Festesystem raskt, manuelt system

Retningsbestemte spor leder vannet innover og øker avrenningen. Ikke glatt rist spesiell geometri for å bedre grep og vannabsorbsjon

Spor i samsvar med EN 1433 standarden

4 Vertikal låsetapp forhindrer at rennen flyter opp under installasjon. Enklere montering

Flere valg på innfestning

Ingen markeringer på innsiden av rennen. dette hindrer turbulens og øker dreneringskapasiteten

Runde former fordeler belastningen jevnere Glatt innvendig overflate forbedre hydraulisk kapasitet Merket renne i hht En 1433 standarden

Jevnt fordelte buer fordeler belastningen bedre

Myk profil reell tykkelse 2x2 mm, i henhold til En-1433 standarden. bruddsikkert og beskyttende zink lag. unngår vann akkumulering og forhindrer korrosjon.

Vertikale utløp pre-formet for lettere hulltaking.

1 Optimalisert V-form optimalisert for større hydraulisk kapasitet

Hann-hunn tilpassing horisontalt og vertikalt. for enklere montering Pre laget forseglingspunkt

1511


R150G10R

R150F10R

1000

100/150/200 MULTIV+150

220

220

186

1

220

225

186

1

R150G11

R150F11

1000

R150G12

R150F12

UP TO D400 1000 225 *

230

186

1

R150G13

R150F13

1000

235

186

1

186

1

186

1

LOAD CLASS

EN-1433 STANDARD

230

ULMA Linear Drainage Channel, type MULTIV+ R150G; External width 186 mm, Internal width 150 mm, with R150G14 R150F14 1000 235 1 LM in 240 overall heights between 80 and 320 mm; suitable for cascade-type slopes to collect rainwater; sections length; optimized V-shape with self-cleaning effect; especially designed for channel runs with no longitudinal ® slope; galvanized steel edges for lateral protection; boltless system 8 R150G15Either Rapidlock R150F15 1000or screw-fastened. 240 245 locking points per linear metre. Z186

R150G16

R150F16

1000

245

250

186

1

R150G17

R150F17

1000

250

255

186

1

R150G18

R150F18

1000

255

260

186

1

R150G19

R150F19

1000

260

265

186

1

H (mm) Width (mm) R150F20 LR150G20 (mm) Initial Final Z X

Ø Outlet* (mm) 1000

Hydraul. 270 Section265(xUnits pallet) (cm2)

186

1

270

186

1

320

186

1

X150

H

IZED OPTIM PE V-SHA

L1000

Available with ductile iron and stainless steel edge rails (Code: R150GX).

CHANNELS

Channel Code

MULTIV+®

0,5 m. Channels

Rapidlock

Bolted system

R150GH8**

R150FH8**

R150GH12**

R150FH12**

R150G00R

R150F00R

R150G10R

R150F10R

R150G11

R150F11

R150G12

R150F12

R150G13

R150F13

R150G14

R150F14

R150G15

R150F15

R150G20R 1000 80

R150F20R 186 150

80

1000

120

120

1000

170

170

1000

220

220

1000

220

R150G30R

1000

230

235

235

240

1000

240

245

160

1000 -

60

-

119

-

156

-

218

150

160

186

150

160

186

150

160

186

150

160

1000

R150F00RM 186 150 160

230

1000

R150G10RM

Hor.

186

R150F30R

225

R150G00RM 1000 225

Vert.

186

150

160

186

150

160

186

150

160

R150F10RM

270 320

115

81 72 45

36 0,5 M CHANNELS

-

225,5

500 -

231,9

36

170

36

-

238,3

-

244,6

36

-

251,0

36

500

220

36

R150G16

R150F16

1000

245

250

186

150

160

-

257,4

36

R150G17

R150F17

1000

250

255

186

150

160

-

263,8

36

R150G18

R150F18

1000

255

260

186

150

160

-

270,2

36

R150G19

R150F19

1000

260

265

186

150

160

-

276,5

36

Slotted Normal & 1000 265 270 Heelproof 1000 270 270

186

150

160

186

150

160

186

150

160

R150G20

R150F20

R150G20R

R150F20R

R150G30R

R150F30R

1000

320

320

Single Slot

283 Single Slot Access Unit 283 -

170

186

1

220

186

1

36 Heelproof 36Mesh

350

27

0,5 M CHANNELS

GRATINGS

R150F00RM

500

170

170

186

150

110

90

156

90

R150F10RM

500

220

220

186

150

110

125

218

50

Material

0,5 m. Channels

MULTIV+®

R150G00RM

R150G10RM

Slotted Normal & Heelproof

Design Single Slot

Single Slot Access Unit

Material

DUCTILE IRON

C250

FNHX150RGCM

SLOTTED

D400

FNX150RGDM

HEELPROOF SLOTTED Design

Load Code SINGLE SLOT (1)

500

FNHX150RGDM SINGLE SLOT (1)

500

C250

SLOTTED

D400

GALVANIZED HEELPROOF SLOTTED STEEL SINGLE SLOT (1) SINGLE SLOT (1) ACCESS UNIT (1)

D400 L (mm)

FNHX150RGCM ACCESS UNIT (1)

HEELPROOF SLOTTED

ACCESS UNIT (1) GALVANIZED STEEL

Heelproof Mesh

Code

HEELPROOF SLOTTED

DUCTILE IRON

GRATINGS

Load

*Vert. outlets on order. **U shaped section.

FNX150RGDM

D400 D400

GRL150ROD

ACCESS UNIT (1) GRL150RODMA

D400 D400

GRL150RODH150

HEELPROOF MESH D400 GRL150RODMAH150

HEELPROOF MESH C250 GEHX150RGC (1) Available Range in Stainless Steel.

500 1000 500 1000

Width D400(mm)

D400177 177

D400177 181

D400178

181

500

C250178

1000

177

FNHX150RGDM Opening Units (mm)GRL150ROD (x LM) 2 GRL150RODMA

8

14

2

9,8 / H105

1

8 2 GRL150RODH150

GRL150RODMAH150 2

9,8 / H105

9,8 / H150

1

GEHX150RGC 2

9,8 / H150 30 x10

1

(1) Available Range in Stainless Steel.

*For cross-drainage in heavy traffic areas, we recommend our KOMPAQDRAIN® system.

*For cross-drainage in heavy traffic areas, we recommend our KOMPAQDRAIN® system. 12 78

(


LOCKING LOCKING SYSTEM SYSTEM FAST, FAST, BOLTLESS BOLTLESS SAFETY SAFETY LOCKING LOCKING 8 fastening 8 fastening points points perper linear linear meter. meter.

¡clik! ¡clik!

BOLTED, BOLTED, 8 bolts 8 bolts perper LMLM

SUMP UNITS AND ACCESSORIES TABLE SUMP UNITS AND ACCESSORIES TABLE Code Code

AR150G AR150G

Rapidlock Rapidlock Bolted Bolted system system AR150G AR150G

L L (mm) (mm)

H H (mm) (mm)

500500

590590

AR150F AR150F

Ø Lateral Ø Frontal Ø Frontal Sump Sump Units Units Width Width Ø Lateral (mm) (mm) Outlet Outlet (mm) (mm)Outlet Outlet (mm) (mm) 186186

160/200 160/200

110110

1 1

END END CAPS CAPS Channel Channel

R150FH8** R150FH8**

R150GH12** R150GH12**

R150FH12** R150FH12**

R150G00R R150G00R

R150G10R R150G10R

R150G20R R150G20R

R150F00R R150F00R

R150F10R R150F10R

R150F20R R150F20R

Closed Closed

Open Open

R150G30R R150G30R

R150F30R R150F30R

Galvanized steel Galvanized steel Polymer concrete Polymer concrete Galvanized steel Galvanized steel Polymer concrete Polymer concrete

Code Code

Type Type

TR150H8 TR150H8

CLOSED CLOSED

- -

- -

THPR150GH8C THPR150GH8C CLOSED CLOSED

- -

- -

TR150H12 TR150H12

CLOSED CLOSED

- -

- -

THPR150GH12C THPR150GH12C CLOSED CLOSED

- -

- - -

Galvanized steel Galvanized steel

TR15000C TR15000C

CLOSED CLOSED

- -

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G00C THPR150G00C

CLOSED CLOSED

- -

- -

Galvanized steel Galvanized steel

TR15000A TR15000A

OPEN OPEN

- -

160160

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G00AJ THPR150G00AJ

OPEN OPEN

Joint Joint

160160

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G00AT THPR150G00AT

OPEN OPEN

Pipe Pipe

160160 - -

Galvanized steel Galvanized steel

TR15010C TR15010C

CLOSED CLOSED

- -

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G10C THPR150G10C

CLOSED CLOSED

- -

- -

Galvanized steel Galvanized steel

TR15010A TR15010A

OPEN OPEN

- -

160160

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G10AJ THPR150G10AJ

OPEN OPEN

Joint Joint

160160

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G10AT THPR150G10AT

OPEN OPEN

Pipe Pipe

160160 - -

Galvanized steel Galvanized steel

TR15020C TR15020C

CLOSED CLOSED

- -

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G20C THPR150G20C

CLOSED CLOSED

- -

- -

Galvanized steel Galvanized steel

TR15020A TR15020A

OPEN OPEN

- -

160160

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G20AJ THPR150G20AJ

OPEN OPEN

Joint Joint

160160

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G20AT THPR150G20AT

OPEN OPEN

Pipe Pipe

160160

Galvanized steel Galvanized steel

TR15030C TR15030C

CLOSED CLOSED

- -

- -

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G30C THPR150G30C

CLOSED CLOSED

- -

- 160160

Galvanized steel Galvanized steel

TR15030A TR15030A

OPEN OPEN

- -

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G30AJ THPR150G30AJ

OPEN OPEN

Joint Joint

160160

Polymer concrete Polymer concrete

THPR150G30AT THPR150G30AT

OPEN OPEN

Pipe Pipe

160160

BUCKET BUCKET

STEP STEP UNITS UNITS

Code Code

Code Code

Code Code

Units Units x channel x channel

CER150 CER150

BLOQPRG18020 BLOQPRG18020

8 8

CR150 CR150

Accessory AccessoryØ (mm) Ø (mm)

SECURITY SECURITY LOCK LOCK

MULTIV+®

R150GH8** R150GH8**

Material Material

MULTIV+® MULTIV+®

Rapidlock Rapidlock Bolted Bolted system system

CONNECTORS CONNECTORS Channel Channel

Code Code

R150G00R R150G00R TCR150G00FFA TCR150G00FFA R150G10R R150G10R TCR150G10FFA TCR150G10FFA R150G20R R150G20R TCR150G20FFA TCR150G20FFA R150G30R R150G30R TCR150G30FFA TCR150G30FFA

SLOPE DESIGNS SLOPE DESIGNS WITHOUT SLOPE WITHOUT SLOPE

0,5% PRESLOPED 0,5% PRESLOPED

CASCADED CASCADED SLOPE SLOPE

MIXED SLOPE MIXED SLOPE

79 79 13


produktOVERSIKT F system

Minisystem

renner for tunge laster og med innfesting ved bruk av 8 skruer pr meter. denne er designet for områder med tung trafikk. forskjellen fra s-systemet er at du her får renner med innebygget fall. rennene er forsterket med galvaniserte kanter på sidene.

renner utviklet for arealer der en har begrenset høyde, og forenelig med biltrafikk, avhengig av modell. på områder der trafikken er konstant anbefales det bruk av renner med forsterkede sider. Bruksområde: forsterkede flater, kjellere, dusjer, garderober, overdekte områder osv lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

F

14

8

Bruksområde: bensinstasjoner, havner og godsterminaler, industriområder, flyplasser, offentlige gater, parkeringsplasser for tyngre kjøretøy osv. lasteklasse opptil F900

S

UK

S system

U system

renner for tunge laster utviklet for områder med lastebiltrafikk. rennene har forsterkede sider med galvanisert stål. ristene låses med 8 bolter.

renner uten forsterkede sider, utviklet for gangtrafikk til sporadisk biltrafikk, men med større høyde enn sElf rennen, og med mulighet for innebygget fall.

Bruksområde: bensinstasjoner, havner og godsterminaler, industriområder, flyplasser, offentlige gater, parkeringsplasser for tyngre kjøretøy osv. lasteklasse opptil F900

Bruksområde: områder med gangtrafikk, idrettsplasser, offentlige gater, parkeringsplasser for lettere biler osv. lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)


UK system

multiV+ system

renne forsterket med galvaniserte stålsider, laget for en rekke bruksområder. rennen har mulighet for innebygget fall. anbefalt der en avslutter med fortau med asfalt eller betongdekke.

over 20 års erfaring og utvikling av dreneringsløsninger har gjort oss i stand til å utvikle en ny serie av produkter som er bedre tilpasset markedets krav, gi et enkelt system fordelene fra våre andre systemer; økonomien i sElfsystemet, den reduserte høyden i mini-systemet, 8-punkts innfesting i f-systemet og trinnvis fall fra u og uk systemet.

Bruksområde: områder for gangtrafikk, byutviklig og parkeringsplasser med lettere biler. lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

vi introduserer den optimale løsningen: multiV+® • optimalisert V-form på rennen • Rapidlock låsesystem • mekanisk stabilitet med 8 låsepunkter • Flere festealternativ, Rapidlock og skruefeste multiV+® er tilgjengelig i forskjellige høyder og opp til last klasse d-400. Bruksområder: systemet er like ideelt for gangveier og handlesenter som for parkeringsplasser for alle typer kjøretøy.

U

SELF system renner utviklet for gangtrafikk og sporadisk biltrafikk. i tilfeller der det blir mer biltrafikk anbefales renner med forstrekede sider; spesielt der det skal avsluttes med asfalt eller betongdekke. Bruksområde: interne veier, torg, rekreasjonsområder, skoler, parker, hager osv. lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

SELF

SPORT

SPORT system renner utviklet for sports- og lekeområder. Bruksområde: fotballbaner, idrettsplasser, dusjer, garderober, svømmebasseng osv. lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

9

15


installasjonsvEilEdninG L’installation des caniveaux s’effectuera en commençant Dans le cas où l’une des couches contigües au coffrage for rEnnEr av polymErbEtonG par le point d’évacuation ou par le point le plus de béton serait à son tour en béton, il faudra toujours profond. The installation of the channels shall be started at the Når rennene skal monteres, er det fonuftig   evacuation point or at the deepest point. å begynne  ved utløpspunktet eller det  lavestliggende  punktet.

placer un joint de dilatation entre le dé et cette couche de béton.

In the event of any of the layers adjacent to the Dersom rennen monters i et betongdekke, må  det anlegges en ekspansjonsfuge mellom betongconcrete bedding also being made of concrete, a dekket og settelaget/innstøpningen. dilation joint must always be placed between the concrete bedding and said concrete layer.

Avant de couler le béton correspondant au coffrage de

For å forhindre at drensrennen deformeres under   béton, placer des lattes en bois ou les propres grilles, innstøping i settelaget, må drensrennen sikres  med avstandsklosser i tre før betongen støpes ut. en les protégeant avec du plastique, afin d’éviter toutes Hvis ikke kan det være vanskelig å få ristene på  déformations qui empêcheraient ensuite de poser plass i etterkant. Eventuelt kan risten settes nedi  correctement les grilles. ved innstøping, men da bør den beskyttes med  plast for å hindre søl.

Before tipping out the concrete for the concrete Når de ferdigmerkede utløpene skal sages ut,  bedding place wooden battens or the gratings enten de er  vertikale eller horisontale, bør man  themselves protected with plastic, in order to prevent først bruke en drill eller en hullskjærer og lage  hull hele veien rundt med 5 – 6 cm mellomrom.   deformations which might impede the placement of Så kan man forsiktig åpne utløpet ved hjelp av  the gratings. hammer og meisel.

1616 94

Le caniveau ne doit pas faire office de joint. C’est Drensrennen skal ikke fungere som ekspanpour cette raison que, à chaque fois qu’il y a du sjonsfuge. Når det skal støpes inntil settelaget/innstøpingen, må det anlegges  béton à côté du coffrage de béton, il faut placer ekspansjons  fuge. Vegdekket må også ha  un joint de dilatation entre les deux couches. De nødvendige ekspansjons- og kontraksjonsmême, le radier contigu devra être muni des joints fuger for å unngå at sidekraften virker på  de dilatation et de retrait nécessaires afin d’éviter settelaget/innstøpningen. des poussées latérales sur le coffrage de béton. The channel must not be used as a dilation joint. Therefore, whenever there is concrete adjacent to the concrete bedding, it is necessary to place a dilation joint between the two layers. Likewise, the adjacent road surface must have the necessary dilation and contraction joints to prevent lateral thrust against the concrete bedding.

Kontraksjonsfugene bør anlegges vinkelrett på  drensrennen med 6 – 7 m mellomrom. Fugene bør  helst komme i skjøten mellom to renneelementer.


INSTALLASJONS- ARBEIDSVEILEDNING BESKRIVELSE 1

4

2

5

3

6

Lastklasse ihht EN-1433

X: Minimum tykkelse side (mm)

Z: Minimum tykkelse base (mm)

Type betong (kg/cm2)

A-15

100

100

150

B-125

100

100

250

C-250

150

150

250

1: Kjør aldri en vibratorplate over rennen når du vibrer området rundt. 7

8

2: Dersom noen de tilstøtende dekkene er av betong, må det alltid installeres en ekspansjonsfuge mellom dekket og innstøpingen til rennen 3: Den øvre profilen til rennen må ikke være over dekket rundt. 4: For renner uten profil, husk å ta med tykkelsen på risten i beregningen av høyden. Risten må ikke være høyere enn området rundt.

2: Dersom ønskelig, åpne de pre-formete runde lokk for utløp enten horisontalt eller vertikalt. Til dette brukes en kniv, sag, hammer el. På samme måte kan du enkelt kappe rennen til ønsket lengde eller i 450 vinkel. For hver 50 cm er det pre-merket for kunne kappe rennen og fremdeles opprettholde not og pinn funksjonen. 3: For å gjøre klar linjedreneringen, koble sammen rennene en etter en ved bruk av not og pinn funksjonen. Dette kan også gjøres med risten montert i rennen. Kontroller at pilen på siden av rennen peker mot det punktet som vannet skal tas ut. Dersom du ønsker skjøtene mellom rennene helt vanntette kan en elastisk forsegler påføres på notsiden før rennene monteres sammen. 4: Sett opp en snor og gjør rennene klar langs grøften. Rennene må monteres med risten i for å forhindre deformering av rennen. Ved deformering kan man risikere at risten ikke passer i rennen/ bundelen. Dekk til risten ved innstøpning for å unngå søl. Ristene må monteres med tilhørende låssystem, og med riktig moment slik at risten blir liggende på plass, og ikke vrir seg når biler passerer rennen.

Lasteklasse B-125 & C-250

Lasteklasse A-15

Belegningsstein Settelag

Detail Y

Bærelag

Z

X

Betongsåle Frostfri grunn Lasteklasse A-15, B-125 & C-250

Asfalt belegg

Betongdekke

Ekspansjonsfug

Detail Y

Bærelag X

Z

1: Forbered grøften til betongsålen, og ta hensyn til X, Y og Z dimensjonene avhengig av hvilken lastklasse rennen skal ha.

Betongsåle

5: Fordel betong ut i grøften og plasser rennen.

7: Hell betong langs siden på rennene. Det er viktig at betongen i sålen ikke har startet herdingen før en heller betong langs siden. Dette for å være sikker på at betongen fester seg mot hverandre. Dersom du skal installere rennen med klasse C-250 må du legge ned armering før en heller i betong.

Frostfri grunn

Detail Y

3-5 mm

6: Plasser rennen i grøften med en liten vertikal helling slik at du er sikkert på at den fester godt til underlaget og at det ikke oppstår tomrom i betongen. Start plasseringen av rennen med utløpet eller det laveste punktet i linjen. Sjekk retningen og høyden på rennen i forhold til det omkringliggende belegget.

8: Dersom det tilstøtende dekket er av betong, må det lages en ekspansjonsfuge. Ekspansjonsfugen må være dimensjonert tilstrekkelig for å hindre press på siden av rennen.

17 23


Kompakt Renne

KOMPAQDRAIN® med Max Flow® system

Denne rennen er spseiselt utviklet for områder med høy trafikkdensitet. Den er kompakte og er laget av polymerbetong i lasteklasse D400-F900 og i henhold til standard EN-1433. Motorveier, flyplasser, bensinstasjoner og andre høy trafikkerte områder krever høy drenering og maksimal sikkerhet, dette er krav som KOMPAQDRAIN® oppfyller, med sine spesielle funksjoner ser rennen helt unik på markedet.

FORDELER: 1. KOMPAKT 2. HOLDBAR 3. SELV-RENSENDE 4. HØY SIKKERHET 5. RASK INSTATLLERING

Rist

Register

Tilgangsenhet for vedlikehold Renn/kanal

Avløp

18


Endestykke

Rask åpnings geomenteri

Bøtte

Horisontal / vertikal justeringssystem

Avløp med reversibel posisjon: Ø200mm i front og Ø200mm og Ø300mm i bakkant

Mellomavløp for dype renner

Ulike typer bideledd

360 graders rille for å unngå tetning

Markeringer for vertikal utgang med rask åpningsgeometri( trippeledd

Begge sider er merket for horisontal utløp med rask åpnings geometri

KOMPAQDRAIN® OVERSIKT

19


KOMPAQDRAIN® FORDELER SKLI-SIKKER OVERFLATE Spesial geometri for å forbedre grepet.

RETNING Økt vanninntak

HOLDBAR OG RESISTENT Den er produsert i polymerbetong, et antikorrosivt materiale, som gir god holdbarhet og eksepsjonell motstand. Passer for alle klasse av laster.

RASK INNSTALLERING Enklere og raskere å installere, kostandene og vedlikeholdet reduseres betydelig.

KOMPAKT Kanal og rist danner en enhet som sikrer større stivhet. Ideell for områder med maksimale sikkerhetskrav.

MAX SIKKERHET

SELV-RENSENDE

Motorveier, flyplasser, bensinstasjoner og andre høy trafikkerte områder krever maksimal sikkerhet, KOMPAQDRAIN® innfrir alle krav.

Den “V” optimaliserte formen gir større hydraulisk effektivitet, smussblokkering unngås og sikrer en effektiv selvrensende effekt.

RISTER Velg mellom rustfritt stål, galvanisert stål og jern kanter.

ULIKE RISTER:

SIVIL TRAFIKK

Both sides pre-marking for horizontal outlets with rapid opening geometry Perimetral preformed groove to facilitate joint sealing in 360º

INDUSTRI TRAFIKK Formarkering for vertikal utløp med rask åpning. L T og koblinger tilgjengelig på begge sider.

BY TRAFIKK

20

FORTAU


Max Flow® SYSTEMET

Den buede utformingen av innløpene, sammen med den sklisikre overflaten og vannretningen gjør at rennen oppnår Max Flow®-effekten, både vannhastigheten og dreneringskapasiteten øker med opptil 60% sammelignet med vanlige drensrenner. Videre bidrar den gradvise utvidelsen av åpningene til at avfall lettere kan passere. Derfor klarer Kompaqdrain® rennene å få unna det samme volumet med vann selv om de er mindre. Kompaqdrain® oppfyller alle krav i EN-1433 internasjonal standard.

// BUEDE INNLØP

// ØKT VANNINNTAK, BÅDE HASTIGHET OG FLYT.

// GRADVIS ÅPNING GIR AVFALLSREDUKSJON

21


KOMPAQ100

LASTKLASSE

CITY

D400

EN-1433 STANDARD

Denne lineære drensrennemodellen heter ULMA KompaqDrain® City KVFDH100, den har integrert rist og leveres i høybestandig Polymer Betong. Rennen er korrosjonsbestandig med en lasteklasse opp til D-400, Med sin optimaliserte “V” form og 8 mm hull med MAX-FLOW® geometri har rennen en selvrensende effekt. Åpningene er designet for å unngå smussblokkering. Hullene på risten peker oppover og overflaten er sklisikker. Fugetetning i 360º.

154 100

235

57

1000

MAX FLOW 1000 41

X

X<Y Y

RENNE

8

Varekode

lengde (mm)

Høyde(mm)

KVDH100.10R

1000

235

Utvendig

Innvendig

Vekt (Kg)

Hydraul. Seksjon (cm2)

Antall (pr pall)

154

100

32,6

139,5

28

Bredde (mm)

RIST Varekode

L. (mm)

Høyde

AKVDH100MF10R

1000

235

(mm)

Bredde (mm)

Vertikalt T and Weigth channel Uttak (Kg) (mm) connection

Utv.

Innv.

Side Uttak (mm)

154

100

110 110

110

YES

40

Hydraul. Seksjon (cm2)

Antall (pr pall)

139,5

28

AKVDH100MF10R

* Standard: støpejernskanter. Galvaniserte og rustfrie stålkanter er også tilgjengelige. .

AVLØP L. Høyde (mm) (mm)

Varekode AKVDH100MF10RS

1000

235

Renne bredde (mm) Ext. Int. 154

100

Front Uttak (mm) -

Side Uttak (mm) 110

110

Galvanisert stål bøtte

Vekt (Kg)

-

Hydraul. Seksjon (cm2)

Antall (pr pall)

139,5

28

AKVD100I

500

260

154

100

110

160

110

CKV100

17

-

24

AKVD100B

500

260

154

100

110

160

110

CKV100

19

-

24

AKVDH100MF10RS

AKVD100B

**Avløpet kan være høyere med en mellomliggende enhet på 260 mm. AKVF200I.

ENDESTYKKER Renne

Varekode

KVDH100.10R

TKVDH100.10RAJ TKVDH100.10RC

KOBLINGER Renne KVDH100.10R

Varekode TCKVDH100.10RFFA

BØTTE Varekode CKV100

TCKVDH100.10RMMA

STEP UNIT Varekode CEKV100

SLOPE DESIGNS 22

UTEN SLOPE


ULMA er et ledende industrikonsern i Baskerland og er endel av industridivisjonen til MONDRAGON Corporation som er et av de største forretningsforetakene i Spania. ULMAs ekspertise og erfaring i prefabrikkerte konstruksjonssystemer har ført til utvikling av et bredt spekter av blant annet dreneringssystemer

DRAINAGE SYSTEMS

23


Design & trykk: molvik.no

forhandler:

importør i norge:

www.importgruppen.com morvikveien 7 5122 morvik tlf: 55 19 97 70 www.importgruppen.com / www.ulma.no

Profile for Steinspekteret AS

Ulma Drensrenner  

Vi har lang erfaring innen salg, levering og montering av dreneringssrenner. Rennene våre produseres av polymerbetong hos vår leverandør ULM...

Ulma Drensrenner  

Vi har lang erfaring innen salg, levering og montering av dreneringssrenner. Rennene våre produseres av polymerbetong hos vår leverandør ULM...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded