Page 1

Rapport Attityder till Öresundsregionen/Skåne Region Skåne 2012-01-26


Bakgrund och syfte Öresundsregionen/Skåne är i växande och har ett expansivt näringsliv. Regionen är den största storstadsregionen i Norden. Organisationen Region Skåne verkar för att Öresunds-/Skåneregionen ska öka sin attraktivitet och att regionen ska kunna erbjuda livskvalitet i världsklass. I Sverige konkurrerar regionen i första hand med Stockholm om nya invånare och företag. I avsikt att närmare förstå hur regionen uppfattas i relation till andra regioner i Sverige har Demoskop genomfört en undersökning bland svenska folket. Totalt genomfördes 1 065 intervjuer under perioden 20 – 24 januari 2012.

februari 2012

2


Hur faktainsamlingen genomfördes 4

Syfte

Att undersöka attityderna till Skåne och andra svenska regioner.

4

Målgrupp

Den svenska allmänheten från 18 år och uppåt.

4

Antal intervjuer

1 065 intervjuer

4

Metod

Webbintervjuer inom ramen för Demoskop – Webbpanelen. Panelen är rekryterad via Demoskops månatliga telefonomnibus och är riksrepresentativ.

4

Vägning

För att resultaten på bästa sätt ska representera den svenska allmänheten så har vägning gjorts med avseende på kön, ålder och region.

4

Period

20 – 24 januari 2012

februari 2012

3


Slutsatser 4 Få vill flytta från sin nuvarande region 4 Bland dem som vill flytta utgör Öresundsregionen/Skåne det främsta alternativet.

4 Livskvaliteten högst i Skåne – mytbilden säger Norrland 4 När människor bedömer sin egen livskvalitet så är den högre i Skåne än i övriga regioner. 4 Perspektivet blir ett annat när man bedömer var i landet man har den högsta livskvaliteten. Då antas istället att man har den högsta livskvaliteten i Norrland. Det ger en antydan om att naturromantiskt förhållningssätt som man tillskriver andra människor. 4 Den verkliga upplevda livskvaliteten indikerar snarare att en region behöver måste fler starka erbjudanden för att uppnå hög livskvalitet.

4 Framtidsutsikterna antas bäst i Stockholm 4 Öresundregionen/Skåne är en stark utmanare när det gäller vilken del av Sverige som har de bästa framtidsutsikterna. 4 Människorna anses vara trevligast i Göteborgsregionen.

februari 2012

4


Slutsatser 4 Öresundregion/Skåne kontinentalt, bra mat och god balans 4 I relation till de övriga storstadsområden anses Öresundsregionen/Skåne ha den mest kontinentala karaktären och bästa matkulturen. 4 Man anses också ha den bästa balansen mellan stad och landsbygd.

4 Även expansivt och framtidsinriktat 4 I likhet med Stockholm, men i något mindre utsträckning, ses Öresundregionen/Skåne som expansiv, med spännande framtidssatsningar, stark tillväxt och intressant för investeringar. 4 Man ligger dock ännu långt efter Stockholm när det gäller möjligheterna för människor i karriären.

4 Men också problem 4 Mer än övriga storstadsregioner anses Öresundsregionen/Skåne ha integrationsproblem och hög brottslighet. 4 Regionen ses också som mindre öppen och tolerant och tryggheten betraktas som sämre.

februari 2012

5


Slutsatser 4 Skåne förknippas med kontinenten 4 Mycket vanliga associationer till Skåne är ”kontinenten”, ”Danmark”, ”Österlen”, ”öppna landskap”. 4 Andra tankar är exempelvis ”Rosengård”, ”dialekten”, ”Öresundsbron”.

4 Den positiva bilden dominerar 4 Kännedomen om Skåne är relativt utbredd och den positiva bilden dominerar. Minst positiva är norrlänningarna. 4 En av tre skulle kunna tänka sig att flytta till Skåne

4 En av tre kan tänka sig att flytta till Skåne 4 De spontana argumenten för en flytt till Skåne handlar primärt om närheten till kontinenten. 4 Även klimatet nämns i viss utsträckning.

februari 2012

6


Slutsatser 4 Goda framtidsutsikter 4 En tydlig attityd till Skåne är att regionen har goda framtidsutsikter. 4 I mycket stor utsträckning betraktas Skåne även som internationellt och naturskönt. 4 Andra positiva och utbredda attityder är tydlig regional identitet, god livskvalitet, bra företagsklimat, modernt. 4 Det är också en majoritet som tror att regionen har många spännande arbetstillfällen, men här finns också ett ganska stort mått av tvivel.

4 Tveksamheter kring trygghet och integration 4 Attityderna till Skåne kan till stor del sägas vara negativa när det gäller tryggheten, öppenheten och toleransen. 4 Integrationen och brottsligheten se som de största framtidsutmaningarna.

februari 2012

7


Norrlänningar och skåningar minst villiga att flytta Om du kunde välja helt fritt, skulle du då hellre bo någon annanstans i Sverige?

Nej

% Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

8


Skåne/Öresundsregionen mest populärt Om du kunde välja helt fritt, skulle du då hellre bo någon annanstans i Sverige? Var?

%

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

9


Skåne/Öresundsregionen mest populärt Om du kunde välja helt fritt, skulle du då hellre bo någon annanstans i Sverige? Var?

- - - - - - - - - - - - - - - Bor i - - - - - - - - - - - - - - Svarsalternativ (%)

GöteStockÖvriga borgsholms- Mellersta södra Öresund/ Samtliga Skåne Norrland regionen regionen Sverige Sverige

Öresundsregionen/Skåne

7

Norrland

4

2

Göteborgsregionen

4

3

0

Stockholmsregionen

4

4

4

7

Mellersta Sverige utanför storstadsområdena

3

3

5

4

6

Södra Sverige utanför Öresundsregionen/Skåne

2

3

4

2

2

0

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

10

8

8

8

12

5

6

6

1

4

5

10

5

1 2

3


Individuella livskvaliteten högre än vad regionen antas erbjuda Vilket omdöme ger du...?

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

11

Medel


Individuella livskvaliteten högst i Öresund/Skåne Vilket omdöme ger du...?

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

12


Norrland antas erbjuda den hรถgsta livskvaliten Var i Sverige tror du att invรฅnarna har den hรถgsta livskvaliteten?

%

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

13


Stockholm antas ha de b채sta framtidsutsikterna Vilken del av Sverige tror du har de b채sta framtidsutsikterna?

%

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

14


Trevligaste invånarna bor i Göteborgregionen Vilken del av Sverige tror du har de trevligaste invånarna?

%

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

15


Synen på hemmaregionen Var i Sverige tror du att invånarna har den högsta livskvaliteten? Vilken del av Sverige tror du har de bästa framtidsutsikterna? Vilken del av Sverige tror du har de trevligaste invånarna? % Andel som angav sin egna region

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

16


Jämförelser mellan storstadsregionerna Vilken av storstadsregionerna i Sverige tycker du att följande beskrivningar stämmer in bäst på?

!

!

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

17


Jämförelser mellan storstadsregionerna Vilken av storstadsregionerna i Sverige tycker du att följande beskrivningar stämmer in bäst på?

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

18


Öresundsregionen/Skåne vs övriga storstadsregioner Vilken av storstadsregionerna i Sverige tycker du att följande beskrivningar stämmer in bäst på? % Öresundsregionen/Skåne

Bäst Störst Mest kommunika- integrations- kontinental tioner till problematik karaktär kontinenten

Starkast mattraditioner

Högst brottslighet

Bäst balans mellan storstad och landsbygd

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

19

Mest internationellt

Mest expansivt

De mest spännande framtidssatsningarna

Starkast tillväxt

Mest spännande arkitektur/ mest intressanta byggprojekt


Öresundsregionen/Skåne vs övriga storstadsregioner Vilken av storstadsregionerna i Sverige tycker du att följande beskrivningar stämmer in bäst på? % Öresundsregionen/Skåne

Bäst uppväxtmiljö för barn

Mest naturskönt

Tydligast regional identitet

Mest attraktivt för investeringar

Kännetecknas av hållbar (miljömedveten) utveckling

Bäst företagsklimat

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

20

Mest traditionellt

Störst entreprenörsanda

Bäst forskningsklimat

Mest Störst modernt och innovationsframtidskraft och inriktat kreativitet


Associationer till Öresundsregionen/Skåne Vilken av storstadsregionerna i Sverige tycker du att följande beskrivningar stämmer in bäst på? % Öresundsregionen/Skåne

Bäst infrastruktur

Bästa fritids- Mest positiv möjligheter livssyn

Mest öppet och tolerant

Mest tryggt Mest att bo i attraktivt för svenska turister

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

21

Det bästa kulturlivet

Störst utbud på service och varor

Mest Erbjuder attraktivt för bäst utländska möjligheter turister för människor i karriären

Högst löneläge


Uppfattningar om hemmaregionen Andel som angav sin egna region

Vilken av storstadsregionerna i Sverige tycker du att följande beskrivningar stämmer in bäst på? Öresundsregionen/Skåne

Göteborgsregionen

Bäst kommunikationer till kontinenten Mest kontinental karaktär Starkast mattraditioner Bäst balans mellan storstad och landsbygd Störst integrationsproblematik Bäst forskningsklimat Mest expansivt Bäst uppväxtmiljö för barn Mest internationellt Kännetecknas av hållbar (miljömedveten) utveckling De mest spännande framtidssatsningarna Mest attraktivt för investeringar Starkast tillväxt Bäst företagsklimat Störst innovationskraft och kreativitet Tydligast regional identitet Mest naturskönt

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

22

Stockholmsregionen


Uppfattningar om hemmaregionen Andel som angav sin egna region

Vilken av storstadsregionerna i Sverige tycker du att följande beskrivningar stämmer in bäst på? Öresundsregionen/Skåne

Göteborgsregionen

Bästa fritidsmöjligheter Mest spännande arkitektur/ mest intressanta byggprojekt Högst brottslighet Störst entreprenörsanda Mest modernt och framtidsinriktat Mest tryggt att bo i Bäst infrastruktur Mest öppet och tolerant Mest positiv livssyn Mest traditionellt Det bästa kulturlivet Störst utbud på service och varor Erbjuder bäst möjligheter för människor i karriären Mest attraktivt för svenska turister Mest attraktivt för utländska turister Högst löneläge

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

23

Stockholmsregionen


Stรถrst befolkning i Malmรถ-Kรถpenhamn Vilken storstadsregion tror du har flest invรฅnare?

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

24


Skåne: Öppna landskap och närhet till kontinenten Vad tänker du på i första hand om du tänker på Skåne?

Dialekten och invandrarfientliga åsikter

God mat och trevliga människor!

Öppet landskap med närhet till Danmark

Öppna landskap

Bråk i Rosengård Österlen och bron Bördigt landskap

Integrationsproblem

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

25

Öresundsbron och närheten till kontinenten


Tre av fem har god k채nnedom om Sk책ne Hur god k채nnedom har du om Sk책ne?

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

26


Majoriteten har positivt intryck av Skåne Vilket intryck har du av Skåne? Medel

Bas: Åtminstone ganska dålig kännedom om Skåne, 1042 intervjuer februari 2012

27


Öregrundsregionen mer omtyckt Öresundsregionen och Skåne överlappar till del varandra, men täcker också lite olika områden. Vilket område är du mest positiv till?

Bas: Samtliga, 1065 intervjuer februari 2012

28


Var tredje kan tänka sig flytta till Skåne Skulle du kunna tänka dig att flytta till Skåne?

Bas: Bor inte i Skåne, 776 intervjuer februari 2012

29


Störst befolkning i Malmö-Köpenhamn Om du skulle flytta till Skåne, vilka skulle då vara de främsta skälen? Bo nära kontinenten, kunna åka till Köpenhamn och äta lunch. Bo på landet, helst i skånelänga. Bila i Europa och utgå från hemmet i Skåne. Min dröm om några år

Naturen, klimatet och framtidsutsikterna

Arbete och närheten till Danmark och kontinenten

Jobb eller kärlek

Mildare vintrar och närheten till kontinenten

februari 2012

Närhet till kontinenten och Köpenhamn

30


Skåne är internationellt och naturskönt Hur väl stämmer vart och ett av följande med din bild av Skåne?

Bas: Åtminstone ganska dålig kännedom om Skåne, 1042 intervjuer februari 2012

31


Skåne uppfattas inte som öppet och tolerant Hur väl stämmer vart och ett av följande med din bild av Skåne?

%

Internationellt

Naturskönt

Tydlig regional identitet

Goda framtidsutsikter

God livskvalitet

Trevliga Bra människor företagsklimat

Bas: Åtminstone ganska dålig kännedom om Skåne, 1042 intervjuer februari 2012

32

Modernt

Tryggt att Många bo i spännande arbetstillfällen

Öppet och tolerant

Korta beslutsvägar


Boende i Norrland minst positiva till Skåne Hur väl stämmer vart och ett av följande med din bild av Skåne?

%

Internationellt

Naturskönt

Tydlig regional identitet

Goda framtidsutsikter

God livskvalitet

Trevliga Bra människor företagsklimat

Bas: Åtminstone ganska dålig kännedom om Skåne, 1042 intervjuer februari 2012

33

Modernt

Tryggt att Många bo i spännande arbetstillfällen

Öppet och tolerant

Korta beslutsvägar


Integrationen och brottsligheten största utmaningarna Vilka tycker du är Skånes största framtidsutmaningar? Att få bukt med integrationsproblemen och ge meningsfull sysselsättning till invandrare i första och andra generationen

Bekämpa brottsligheten

Integration och arbetslöshet

Få bukt med integrationen och brottsligheten

Arbetstillfällen i hela Skåne Att klara av integrationen av alla de med utländsk bakgrund som finns i Malmö

Att hantera främlingsfientligheten

februari 2012

Integrationsfrågorna

34


februari 2012


februari 2012

Attityder till Öresundsregionen/Skåne  

Undersökning av varumärket Region Skåne i förhållande till Öresundsregionen/Skåne. Utförd av Demoskop i januari 2012 på uppdrag av Region Sk...

Advertisement