Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 99

-95-

Ε109, φ23

λ «7 Δ ια μ ο νη τή ρ ιο /για τήν 'Ελλάδα έκ δο θέντο ς άπό τό 'Ε λληνικό Προξενείο Αίγυπτου γ ιά τό έτ ο ς 1890.

Ε109, φ24

Διαμονητήριο Χ ια την 'Ελλάδα,

έκ δο θέντο ς άπό

το 'Ελληνικό Προξενείο Αίγυπτου γ ιά τό έ τ ο ς 191. Συνοδεύεται άπο διπλότυπο είσ πράξεω ς. F109, φ25

Δ ια μ ο νη τή ρ ιο /γιά την 'Ελλάδα, έκ δο θεντο ς άπό τό 'Ε λληνικό Προξενείο Α ίγυπτου, γ ιά τό έτ ο ς 1893. Συνοδεύεται άπό διπλότυπο είσπράξεω ς.

' i v'<

7cctf€ea.tA o f f h z ( jx - v a f y

F109, φ26-31

Γενεαλογικός πίνα κ α ς της ο ικ ο γ έ ν ε ια ς Καβάφη.

Χφ·,

μολύβι κα ί μ ελ ά ν ι, σέ ένα τε τρ α σ έλ ιδ ο στό όποιο έ χ ε ι συγκολλήσει ένα φύλλο. £>ο7(ό t d v ’ J o h n ύχ.υα.-}γ 7 0

Ε109, φ32-39

"G en e a lo g ic al g o s s ip o r V ario u s b i t s o f th e H is to ry o f our F a th e r and Mother fa m ily thrown to g e th e r " .

I

Χφ.,

μ ελ ά ν ι, σέ 6 φύλλα που έχουν μορφή μικρού

αύτοσχέδιου β ιβ λ ια ρ ίο υ .

Μέ έξω τερικό τ ίτ λ ο κ α ί ά φ ι-

έρωση, στο έσωφυλλο, στόν John C av afy . 'Υπογραμμένο: " C o sta n tin [ F o tia d i] C avafy, 15 A p ril 1883, Yenikeuy ( C o n s ta n tin o p o li) , At mons. P. F o tia d is V i l l a . " Συνοδεύεται άπο δυο μικρά χα ρ τιά μέ σ η μ ειώ σ εις γ ε ν ε ­ αλογικού έπίσ ης περ ιεχο μ ένο υ (μ ε ρ ικ έ ς άπό τό χ έ ρ ι του Jo h n ) . F110, φ1-4

’ Επιστολή Εύβουλίας της 2 3 .8 .1 8 9 3 . [Βλ. κ α ί Ε109, φ1-3]

Ε110, φ5-13

’ Επιστολή; Εύβουλίας τής 21. 5. 1891, τή ς 2. 6 . 1891 καί 14. 3. 1899.

Ε110, φ14-20

’ Επιστολή ’Αμαλίας (= 3εια του π ο ιη τ η ) πρός Χ αρίκλεια Καβάφη, της 12. 7. 1886.

F110, φ21-23

Τμήμα έπιστολης Εύβουλίας.

F110, φ24-27

’ Επιστολή Εύβουλίας προς Χ αρίκλεια Καβαφη, τη ς 30. 5. 1894.

Ε110, φ28-30

Χωρίς χ ρ ο ν ο λ ο γία .

Συνοδεύεται άπο άπόκομμα έφ η μ ερ ίδα ς.

’ Επιστολή Εύβουλίας πρός John κ α ί Κωνσταντίνο τής 12. 6. 1920.