Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 97

-9 3 -

γκ

(piftccTtÿN

CLoT06f($0

ο ο τίο ίο ί

F106, φ32

"S ta te m en ts o f P rin c e A ziz about th e m i l i t a r y o p e ra ­ tio n s (1912) in th e n o rth T h ra c e .-" Χφ., τ ί τ λ ο ς , μ ολυβί, στην πρώτη σ ελ ίδα διπλωμένου φύλλου,«βά/"φ αίνεται πως π ε ­

ih »t tw io

I

F107, φ1

ρ ι ε ί χ ε άνάλογο^ύλικο πού έ χ ε ι Α&μ, χ α θ ε ί. Διαμονητήριο του Καβάφη γ ιά την 'Ελλάδα άπό το 'Ελληνικό Π ροξενείο τής Ά λ ε ξ ά ν τ ρ ε ια ς , του έτο υ ς 1889.

F107, φ2

’ Α γγελτήριο θανάτου της Madame S e v a s tie V erhaeche de Naeyer née P h o tia d e s της 7 . 12. 1896.

F107, φ3

"Εντυπο έγγραφο τη ς έ τ α ιρ ε ία ς R.J.M oss & Co, τη ς 12. 1. 1912, σ χετικ ό με τόν John.

F107, φ4

’ Επιστολή του οικ ο νο μ ικ ο ύ τμήματος του Οικου Ράλλη, τής 23. 12. 1907, σ χετικ ή με τόν Παύλο Καβάφη.

F107, φ5-8

Τμήμα έπ ισ το λη ς άδελφης της Χ αρίκλειας Καβάφη, της 12. 3. 1899 πρός Παύλο, σ χετικ ή με τό θάνατο της Χ αρίκλειας.

F107, φ9-34 F108, φ1-17

M em orandum a b o u t t h e

C a v a fy

fa m ily .

ο ικ ο γενεια κ ή ς και προσωπικής β ιο γρ α φ ία ς. κ α ί μ ο λ ύ β ι, βραχυγραφημενο στά ά γγλ ικ ά .

Κείμενο Χφ., μελάνι Σε 9 τε τρ α ­

σ έλιδα κ α ί 14 φύλλα άριθμημένα άπό 1 έως 38. F108, φ18-24

M em orandum a b o u t γ ικ ό ς σ η μ ειώ σ εις.

t h e C a v a fy

fa m ily .

Χφ., μελάνι καί μολύβι

Γενεαλο­ στά ά γγλικά ,

άπό τό χ έ ρ ι του Καβάφη κ α ί του John σε 4 φύλλα. 7?«ικτκ/ F108, φ25

’ Αντίγραφο του π ισ το π ο ιη τικ ο ύ βαπτισεως roijC λ ά ν ι, στήν πρώτη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Χψ·, μ ε­

Οί λ ο ιπ έ ς σ ε λ ί­

δ ε ς , λ ευ κ ές. F108, φ26

Σημειώ σεις σ χ ε τ ικ έ ς μέ τό π ισ το π ο ιη τικ ό β απτισ εω ς, link» Χφ., μ ε λ ά ν ι, ά γγλικά κ α ί έλληνικά , στην πρώτη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

F108, φ27

Οί λ ο ιπ έ ς σ ε λ ίδ ε ς , λ ε υ κ έ ς.

** ~ ζ ΜτφρΜ του π ισ τ ο π ο ιη τ ικ ο ύ βαπτισεως

χ · ζ 1 στα ά γγ λ ικ ά .

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στήν πρώτη σ ελίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ . σ ε λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές.

Οΐ λ ο ιπ ές