Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 96

-9 2 -

F106, φ1

F106, φ7

" ’ Εμπορικά". Χφ. τ^ τλ ρ ς, στο R° φύλλου, Bfoe άπό το χέρι 7 « ί Piua.<, Ζ 6 ή νο τιο ΰ (ίο υ .

’ Αντίγραφο έπιστολης του Καβάφη πρός N a tio n a l Bank o f Egypt της

2 3 .6 .1 9 2 5 .

F106, φ8

’ Αντίγραφο άπόδειξης άπό την Banque Im p e ria le O ttom ane.

F106, φ9

’ Αντίγραφο έπιστολης του Καβάφη πρός N a tio n a l Bank o f Egypt

F106, φ10

της 27. 7. 1923.

Σημείωμα της 26. 7. 1912, σ χετικ ό με την πώληση τοϋ σ π ιτ ιο ύ στην όδό L e p siu s, άρθ. 10.

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, στα

γα λ λ ικ ά , στην πρώτη σ ελίδα τε τρ α σ έ λ ιδ ο υ .

Οί λ ο ιπ έ ς

σ ε λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές. F106, φ11

Σημείωμα σ χετικ ό μέ δά νειο προς Jo h n . μ ο λ ύ β ι, στό R°

F106, φ12—15

Χφ., μ ελάνι κ α ί

ένός φύλλου άριθμημένου 27.

V0

λευκό.

" B i l l s b elo n g in g to th e s h a re s b ought by m other and which now have come in to my p o s s e s s io n s " .

Χφ·, τ ίτ λ ο ς ,

μ ε λ ά ν ι, σ ’ ένα διπλωμένο φύλλο πού π ε ρ ιέ χ ε ι ά π ο δ ε ίξ ε ις άγορας μέτοχων άπό τη μητέρα του π ο ιη τ η .

F106, φ16-20

’ Αντίγραφο συμβολαίου άνάμεσα στον Καβάφη "H ogarth P r e s s " .

kol

στο

Χφ., μ ε λ ά ν ι, σέ 5 φύλλα άριθμημένα

άπό τό 1 έως τό 5. Χ.φ. Φ Α '- Η'

Δύο άντίγραφα έπιστολης τού Καβάφη πρός "H ogarth P re ss" τη ς 10. 12. 1925.

F106, φ21-23

’ Αντίγραφα έπιστολων του Καβάφη πρός N a tio n a l Bank o f Egypt της 13. 3. 1933, της 22. 3 . 1933, κ α ί της 18. 3. 1933

F106, φ24-27

Σημείωμα σ χετικ ό μέ άγοραπωλησίες μέτοχων δ ιά μέσου Τραπεζών.

F106, φ28-31

Χφ.» μ ελ ά ν ι, σ ’ ένα τ ε τ ρ α σ έ λ ιδ ο .

'Υπηρεσιακά σημειώματα του 1921.

Χφ·, μ ο λ ύ β ι, στό V°

ύπηρεσιακου έντύπου καί σ ’ ένα τ ε τ ρ α σ έ λ ιδ ο .