Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 84

-8 0 -

F96, φ6-7

Διαμονητήριο του Καβάφη στην 'Ελλάδα γ ιά το έτο ς 1910. "Εντυπο του Γενικού Π ροξενείου της Ε λλάδας στην ’ Αλεξ ά ν τ ρ ε ια , της 15. 1. 1910.

Συνοδεύεται άπό τό δ ιπ λ ό ­

τυπο είσπράξεω ς 20 δ ρ χ. γ ιά την έκδοση του Διαμονητη­ ρ ίο υ . F96, φ7

Κάρτα του "Club A th é n ie n ", τη ς 1 7 /3 0 . 7. 1903.

F96, φ8

Α π ό δ ειξ η έξοφλήσεως του λογαριασμού του Καβάφη στό ξ εν ο δ ο χείο "Grand H o tel" Φάληρου, της 15. 7. 1901. Συ­ νο δ εύ ετα ι άπό άπόκομμα εΐσ η τη ρ ίο υ τρένου " ’Αθηνών κ α ί περ ίχω ρ ω ν".

F96, φ9

χ X Λ* *** f r Απόδειξη έξοφλησεως του λογαριασμού του Καβαφη στο

ξ εν ο δ ο χείο "Grand H o tel S p le n d id " ’Αθηνών, της 29. 7. 1903. F96, φ10

Διαμονητήριο του Καβάφη στην Έλλαδα γ ια το έτος 193233.

’Έ ντυπο του Γενικού Π ροξενείου της Ε λλάδας στην

’Α λεξάντρεια, της 1. 4. 1932. F96, φ11

'Υπηρεσιακή έπιστολη τη ς 5. 11. 1 9 1 (3 ;), σ χετικ ή με τη σύμβαση έργασιας του π ο ιη τη με την έ τ α ιρ ε ια Ά ρδεύσεω ς.

F96, φ12—14

’ Αντίγραφο έπισ το λη ς σ χ ε τικ ή ς με πρόσληψη του Καβάφη στην έ τ α ιρ ε ία Ά ρδεύσεω ς, σματική δημοσίευση,

F96, φ15

της 11. 12. 1890.

[Β λ ., άποσπα-

L id d e l, σσ. 53-54 κα ί Λ ιντελ , σ . 66]

'Υπηρεσιακή έπιστολη της 6 . 2. 1900 σ χετικ ή με αύξηση του μισθού του.

F96, φ16

'Υπηρεσιακή έπιστολή της 30. 7 . 1898 σ χετικ ή με αύ­ ξηση του μισθού του.

F96, φ17—18

Σ ημειώ σεις σ χ ε τικ ό ς με προσωπικά ά ν τ ικ ε ίμ ε ν α . μ ελάνι κ α ί μ ο λύβι, στό R°

F96, φ19-20

Χφ.,

κα ι στό V° μισού φύλλου.

Κατάλογος προσωπικών είδω ν γ ια ένα διήμερο τ α ξ ί δ ι , τής 2. 11. 1911. ένός φύλλου.

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό R°

κ αί στό V°